23.05.2023 Views

Doarpskompas juni 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Doarps<br />

kompas<br />

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.<br />

Jaargang<br />

52, nr.6<br />

Juni<br />

<strong>2023</strong>


Hoofdstraat 14 Oudbuurt 19<br />

9269 SZ Veenwouden 9145 SE Ternaard<br />

tel. 0511 - 472 161 tel. 0519 - 571 489<br />

fax: 0511 - 476 511<br />

info@branderinstallaties.nl<br />

Voorstraat 1<br />

9151 HD Holwerd<br />

tel. 0519 - 561 291<br />

Altijd dichtbij.<br />

verloskundigen-dokkum.nl<br />

0519-296899 06-51145849<br />

2


Zomer!<br />

Dit is alweer het laatste <strong>Doarpskompas</strong> voor de zomer en<br />

ik kijk terug op een voor mij prachtig eerste seizoen. In<br />

<strong>juni</strong> 2022 stelde ik mijzelf en mijn gezin voor in dit blad,<br />

de verbouwing van ons huis was in volle gang. En inmiddels<br />

wonen we alweer 10 maanden met veel plezier in<br />

Feanwâlden. Toen bloeide de appelboom en als ik nu naar<br />

buiten kijk bloeit hij weer. Al waaien er momenteel alweer<br />

veel blaadjes af, na een paar warme dagen is het nu weer<br />

14 graden met een windje en wat regen…. Het afgelopen<br />

jaar heb ik de redactieleden en het bestuur beter leren<br />

kennen (en zijn ook Nell en Sake er nog bij gekomen),<br />

wat een fijn team om mee te werken en wat mooi dat<br />

het vrijwilligersteam elke maand weer zo’n mooi blad<br />

kan maken. Ik heb inmiddels met veel plezier al van alles<br />

geschreven. Met als voordeel dat ik allerlei mensen leer<br />

kennen door alle interviews.<br />

Deze maand staat het <strong>Doarpskompas</strong> weer vol met informatie<br />

en interviews. Zo heeft Jaap gesproken met onderzoeker<br />

Raoul Buurke over de Fryske taal en het onderzoek<br />

naar de verandering van de varianten van het Frysk.<br />

Interessant om te lezen en vooral de mannen tussen de<br />

67 en 73 jaar die zijn opgegroeid in of rondom Feanwâlden<br />

moeten even opletten, de onderzoekers zijn op zoek<br />

naar jullie!<br />

Verder heeft Sake een Zomer Bucketlist gemaakt; allerlei activiteiten om te gaan doen deze zomer. Heel veel<br />

leuke dingen, we mogen nog wel een maandje aan de vakantie toevoegen. Ook de puzzel is in zomersfeer<br />

en uiteraard ontbreekt de kidspagina ook deze maand niet. De column is deze maand van Dick Jongman en<br />

Roeli heeft weer een lekker recept bedacht, ’deze keer met tomaten.’<br />

En wat leuk dat 3 bewoners van Talma Hoeve met Nell hebben gesproken over wie ze zijn, wat belangrijk voor<br />

hen is en waar ze vandaan komen. Er kwamen prachtige verhalen naar boven!<br />

De redactie wenst jullie weer veel leesplezier en een hele fijne zomer!<br />

Wij ‘spreken’ elkaar weer in september, tot dan.<br />

Karen Rosier-Brattinga<br />

Zelf heb ik ook met een aantal inwoners gesproken,<br />

die één ding met elkaar gemeen hebben; ze wonen<br />

allemaal op huisnummer 7. Ook deze konijnen horen<br />

daarbij…<br />

Op de valreep hoorden wij dat er per 1 <strong>juni</strong> een<br />

nieuwe huisarts start, Ieteke Hiemstra, zodat het huisartsenteam<br />

in Feanwâlden weer compleet is. In het<br />

interview met haar kunnen jullie alvast kennismaken.<br />

3


Voor al de<br />

werkzaamheden<br />

in en om uw huis<br />

* Nieuwbouw * Verbouw<br />

* Onderhoud * Renovatie<br />

Vraag vrijblijvend een offerte aan...<br />

Kwaliteit waar u op kunt bouwen!<br />

Nijewei 15 - 9269 TL Veenwouden<br />

Telefoon 06 - 29 14 27 84<br />

Email info@korelzinga.nl<br />

4


Inhoud<br />

3 Voorwoord<br />

5 Inhoud/ Colofon<br />

6 De Schierstins<br />

9 Bericht van Gemeente Dantumadiel<br />

11 Vereniging van Dorpsbelangen<br />

12 Interview met bewoners Talma Hoeve<br />

16 Taalverandering van het Fries<br />

19 Programma Ielslikkers<br />

20 Zomervakantie todo-list<br />

12<br />

25 Huisarts Ieteke Hiemstra<br />

27 Huisnummer......7<br />

28 Roeli’s recept<br />

29 Bericht fan it Bestjoer<br />

32 Prijspuzzel<br />

16<br />

33 Kidspagina<br />

34 De Frissel<br />

35 Column<br />

37 Agenda<br />

Omslag: Sake Tiemersma<br />

25<br />

28<br />

Colofon<br />

Redactie<br />

J.D. van der Laan<br />

A. Buist<br />

K. Rosier-Brattinga<br />

A. Wijma-Slomp<br />

N. Pesman<br />

S. Tiemersma<br />

Vormgeving<br />

A. Wijma-Slomp<br />

S. Tiemersma<br />

Bezorging<br />

H. Kremer<br />

Wilt u op de hoogte blijven?<br />

Bij vragen over bezorging<br />

P. Sipma, tel. 0511 - 474328<br />

Bestuur<br />

P. Sipma - Voorzitter<br />

D. van der Velde - Penningmeester<br />

Oplage<br />

1800 stuks<br />

Contact redactie<br />

dorpskompas@gmail.com<br />

Kopij en advertenties uiterlijk aanleveren<br />

voor de 10de van de maand.<br />

Advertentie tarieven & vragen<br />

penningmeester:<br />

tel. 06 - 177 44 551<br />

e mail: penn.dorpskompas@knid.nl<br />

<strong>Doarpskompas</strong> verschijnt tienmaal per jaar.<br />

Redactie en bestuur streven naar bezorging in<br />

de eerste week van elke maand van publicatie.<br />

<strong>Doarpskompas</strong> wordt met de grootst mogelijke<br />

zorgvuldigheid samengesteld. De redactie noch<br />

het bestuur kan echter aansprakelijk gehouden<br />

worden voor enige directe of indirecte schade<br />

die zou kunnen ontstaan door het gebruik van<br />

de in dit medium aangeboden informatie. Aan<br />

de inhoud van <strong>Doarpskompas</strong> kunnen op geen<br />

enkele wijze rechten worden ontleend en/<br />

of aanspraken worden gemaakt. De redactie<br />

behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf<br />

van reden plaatsing te weigeren van onder<br />

andere, maar niet beperkt tot, teksten met een<br />

politiek getinte, geloofsovertuigende, racistische<br />

of beledigende inhoud. Opiniestukken worden<br />

niet anoniem geplaatst. Aangeleverde kopij kan<br />

worden aangepast aan de beschikbare ruimte<br />

als de redactie hier aanleiding toe ziet. In principe<br />

dient voor alle inhoud van <strong>Doarpskompas</strong> te<br />

worden betaald. Neem voor de voorwaarden<br />

contact op met het bestuur van <strong>Doarpskompas</strong>.<br />

facebook.com/doarpskompas<br />

IBAN<br />

NL32 RABO 0362.2090.22<br />

5


Tuinconcert<br />

Remolino<br />

´Muzikaal Europa´<br />

folk, klezmer, enz.<br />

(accordeon, viool, cello)<br />

Zondag 2 juli 15.00 u.<br />

Expositie<br />

´Friese kusten door<br />

Groningse ogen´<br />

schilderijen Ben Rikken<br />

Entree €16,50, incl. pauzeconsumptie<br />

(donateurs € 14,50)<br />

info@schierstins.nl of tel. 472937<br />

´Fries Servies´<br />

Dineke Taal<br />

klei van elke beker van weer<br />

een andere Friese stad<br />

t/m zo. 25 <strong>juni</strong><br />

di. t/m zo. 13.30-17.00 u.<br />

entree: € 4,00 (t/m 16 j. € 1,00)<br />

Contact:<br />

0511-472937<br />

Info@schierstins.nl<br />

De Schierstins<br />

Haadstrjitte 1<br />

Feanwâlden<br />

www.schierstins.nl<br />

6


Dag van de Friese<br />

Amateurarcheologie<br />

ontmoeting<br />

taxaties<br />

expositie<br />

za. 10 <strong>juni</strong> 11.00 – 17.00 u.<br />

Twee taxateurs zijn aanwezig om<br />

vondsten te determineren. Bovendien<br />

worden bijzondere vondsten getoond<br />

en er is de expositie ´Het Laatste Friese<br />

Torenkasteel´: met unieke vondsten van<br />

Robbert Velt.<br />

Inlichtingen via info@schierstins.nl of tel. 472937<br />

entree: € 3,50 – donateurs Schierstins € 2,50<br />

Zomerexpositie<br />

Stijlvol Wonen<br />

in de Jaren ´30<br />

1 juli t/m 3 sept.<br />

meubels, Bruynzeel-keuken<br />

servies enz.<br />

o.a. uit collectie Herman Verduijn<br />

di. t/m zo. 13.30-17.00 u.<br />

Inlichtingen: info@schierstins.nl of tel. 472937<br />

entree: € 4,00 – 6 t/m 16 jaar € 1,,00 –<br />

Contact :<br />

De Schierstins<br />

0511-472937 Haadstrjitte 1<br />

Info@schierstins.nl Feanwâlden<br />

www.schierstins.nl<br />

7


Theun de Vriesboekendag<br />

za. 19 aug.<br />

boekenmarkt<br />

kunst & kitsch<br />

verhalen<br />

muziek, e.d.<br />

10.00-17.00 u.<br />

gratis entree<br />

Zomerfietstocht<br />

Langs oude zuivelfabrieken<br />

za. 12 aug.<br />

start 10.00-13.00 u. sluiting 17.00 u.<br />

Inlichtingen via info@schierstins.nl of tel.<br />

472937<br />

kosten: € 4,50 – donateurs € 3,50<br />

Prachtige ets Schierstins<br />

Frieslands bekendste etser Reinder Homan<br />

heeft een prachtige ets gemaakt van de<br />

Schierstins, vanuit een verrassende hoek.<br />

Belangstelling? Neem een kijkje in de<br />

Schierstins (Theun de Vrieskeamer). Met of<br />

zonder lijst te koop.<br />

Inlichtingen via info@schierstins.nl of tel. 472937<br />

Contact : De Schierstins<br />

0511-472937 Haadstrjitte 1<br />

Info@schierstins.nl Feanwâlden<br />

www.schierstins.nl<br />

8


Beste dorpsbewoners van<br />

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl<br />

In februari organiseerde gemeente Dantumadiel een<br />

informatieavond in ’t Dûke Lûk over de plannen voor<br />

Feanwâlden. Vorig jaar zijn er via het platform Stem van Dantumadiel ongeveer dertig ideeën gedeeld.<br />

Daarnaast vonden er diverse gesprekken in het dorp plaats. Dit leverde een aantal uitgangspunten op.<br />

Projectleider Jos Wortelboer lichtte in ‘t Dûke Lûk de mogelijke scenario’s voor de locaties en diverse<br />

voorzieningen (leren, sport, ontmoeten) toe:<br />

1: Alle voorzieningen op 1 locatie (sportpark)<br />

2: De voorzieningen verspreid over 2 locaties:<br />

Variant 2a: leren op locatie skatepark, skatepark verplaatsen naar stationsgebied<br />

Variant 2b: ontmoeten naar huidige locatie b.v. Theun de Vriesschool, leren en sport geïntegreerd<br />

naar sportveld.<br />

3: Verspreid over meerdere locaties:<br />

• Sport blijft op dezelfde locatie<br />

• Leren gaat naar locatie skatepark<br />

• Ontmoeten op locatie b.v. Theun de Vriesschool<br />

Het onderzoek naar de haalbaarheid duurt langer<br />

Op korte termijn zouden we de haalbare plannen aan u voorleggen. Het gemeentebestuur vindt het met u erg<br />

vervelend dat dit door de huidige ontwikkelingen nog niet lukt. We blijven in gesprek met de betrokken partijen<br />

om de mogelijkheden te verkennen.<br />

Er is meer tijd nodig voor het haalbaarheidsonderzoek<br />

Tijdens de bijeenkomst stipte de projectleider de toenemende (bouw)kosten al aan. De kosten zijn in de periode<br />

tussen de start van het project (begin 2021) en nu met ongeveer 50 procent gestegen. Onverwachts een flinke<br />

stijging, veroorzaakt door o.a. de oorlog in Oekraïne. Ook de rente ligt op dit moment hoger.<br />

De prijsstijging heeft effect op alle lopende en nieuwe projecten<br />

We willen voorkomen dat we nu keuzes maken die voor de toekomst een aantal (wettelijk verplichte) zaken<br />

onhaalbaar maken. Bijvoorbeeld de geplande nieuwbouw van scholen in de gemeente, zoals vastgesteld in het<br />

Integraal Huisvestingsplan (IHP).<br />

De perspectiefnota geeft duidelijkheid<br />

Met de Perspectiefnota bepaalt de raad de financiële kaders van onze gemeente de komende jaren. De Perspectiefnota<br />

geeft een doorkijk van de gemeentelijke financiën voor zowel de korte - als de lange termijn. De nota<br />

wordt in juli door de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Dit geeft duidelijkheid aan de plannen voor Feanwâlden<br />

en andere projecten, op financieel vlak.<br />

Als helder is wat financieel haalbaar is, kunnen er keuzes worden gemaakt<br />

Dit doen we samen met u, de inwoners van Feanwâlden-Feanwâldsterwâl en gemeenteraad.<br />

We blijven ons inzetten voor de voorzieningen in Feanwâlden en gaan er van uit dat we uiteindelijk met elkaar<br />

trots kunnen zijn op wat er gerealiseerd is.<br />

Dantumadiel, 28 april <strong>2023</strong><br />

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dantumadiel<br />

9


GLASSCHADE OF<br />

NIEUW GLAS NODIG?<br />

Mûnestrjitte 56, Veenwouden<br />

06 – 13 09 59 54<br />

info@glastechniekfriesland.nl<br />

www. glastechniekfriesland.nl<br />

zomer slippers<br />

orthopedische<br />

voetbed<br />

39.99<br />

12.99<br />

anti slip<br />

Drogisterij Lia<br />

absorbeert het schokeffect<br />

orthopedische voetbed<br />

100% schokabsorptie<br />

24.99<br />

9.99<br />

Lysterstrjitte 47<br />

9269NR Feanwâlden<br />

0511-472274<br />

ontspant de voet<br />

OP = OP<br />

Lucovitaal orthopedische slippers bij rug, heup, been, knie en voetklachten<br />

10


Vereniging van Dorpsbelangen<br />

Veenwouden / Veenwoudsterwal<br />

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen<br />

MFC<br />

Het is al een tijdje stil na de informatieavond in ‘t<br />

Dûke Lûk over de te bouwen schoolgebouwen,<br />

wens voor een nieuwe sporthal en ontmoetingsplek/dorpshuis.<br />

Die avond is de toezegging gedaan<br />

dat er scenario’s uitgewerkt zouden worden,<br />

inclusief financieel plaatje.<br />

Eind april zijn we door de gemeente geïnformeerd<br />

dat het proces vertraging oploopt in verband met<br />

sterk stijgende bouwkosten en dat er nu eerst<br />

gekeken moet worden welk budget de gemeente<br />

beschikbaar kan stellen.<br />

De brief van de gemeente staat als het goed is ook<br />

in deze Dorpskompas.<br />

Wij zijn als Dorpsbelangen natuurlijk niet blij met<br />

deze situatie. Het betekent opnieuw een vertraging<br />

en geeft onzekerheid over de haalbaarheid. Aan de<br />

andere kant begrijpen we ook dat eerst het<br />

financiële plaatje helder moet zijn voordat er<br />

straks een plan is dat niet haalbaar blijkt te zijn.<br />

WONINGBOUW<br />

Donderdag 11 mei zijn wij naar de gemeenteraad<br />

geweest waarbij informatie is gegeven over de<br />

actuele stand van zaken rond het woningbouw.<br />

Besproken is het aantal woningen waarvoor nu<br />

plannen liggen (49) en het aantal potentiële<br />

plannen (85) in Feanwâlden. Ook is aangegeven<br />

welke locaties het betreft: geplande woningbouw<br />

op paars en potentiële bouwgrond op rood:<br />

Een knelpunt is de huidige gemiddelde prijs van<br />

een koopwoning, namelijk 400.000. Voor met<br />

name starters is daardoor het kopen van een<br />

woning niet haalbaar.<br />

Dorpsbelangen heeft aangegeven dat we graag<br />

zien dat er vaart wordt gezet met de bouwplannen<br />

en dat betaalbaarheid van nieuwbouw inderdaad<br />

een aandachtspunt is.<br />

Wij hebben ook aangegeven dat veel senioren<br />

graag kleiner willen wonen, maar dat deze<br />

woningen ook bijna niet op de markt komen. Wij<br />

denken dat als deze groep uit hun grotere huizen<br />

kan, er meer doorstroming komt in het dorp en dat<br />

dit voor alle (doel)groepen een stap vooruit is.<br />

De presentatie met de<br />

cijfers en kaarten kunt u<br />

vinden via de QR code de<br />

site van<br />

de Gemeenteraad<br />

website: www.db-ff.org<br />

e-mail: bestuur@db-ff.org<br />

telefoon: 06-46 59 18 94 of 06-38 93 02 11<br />

11


Interview met bewoners Talma Hoeve<br />

Talma Hoeve is onderdeel van Elkander en zoals ik lees op de website is Elkander “thuis” in Noordoost Fryslân. De<br />

Talma Hoeve is een verpleegcentrum maar veel meer een samenzijn voor veel ouderen die het in hun eentje thuis<br />

niet meer kunnen organiseren. Hier kunnen de mensen ieder op zijn of haar eigen manier “zelfstandig” wonen. Er zijn<br />

bijna 60 appartementen waarvan 55 éénpersoons en 4 tweepersoons. Voor tijdelijk gebruik zijn er 3 appartementen<br />

beschikbaar.<br />

Wij wilden wat meer aandacht geven aan de bewoners, enkele van hen als het ware in het zonnetje zetten. De<br />

bedoeling is dat met een klein verhaaltje en een foto de mensen letterlijk meer zichtbaar worden.<br />

En wij ons beter een beeld kunnen vormen van wat daar zo achter de deuren verscholen is. Ik vond het ook erg leuk<br />

om Mathilda Westra te ontmoeten, coördinerend verpleegkundige. Zij reageerde enthousiast op mijn eerste verzoek<br />

een paar bewoners te interviewen en ging gelijk aan de slag. Al snel belde ze mij terug om de namen door te geven<br />

van een drietal bewoners, die wel geïnterviewd wilden worden. Deze mensen werkten of woonden een groot deel<br />

van hun leven in Feanwâlden (of directe omgeving). Mathilda zelf werkt met veel plezier al 24 jaar! op deze plek.<br />

Zij ging met mij mee naar de bewoners, het gaf hen een wat meer vertrouwd gevoel tijdens de gesprekken, die in<br />

hun eigen appartementen plaats vonden. Mathilda is zeer geliefd bleek al snel, weet echt veel van iedereen die daar<br />

woont en is zeer betrokken bij hun lief en leed.<br />

De heer K. Eskens, 75 jaar, en een zeer grote bekende voor velen hier<br />

in het dorp. 13 jaar geleden was hij in de uitzending bij Omrop Fryslân.<br />

Hij zat op de hoek van de Koemarkt vlakbij de bakker en zei IEDEREEN<br />

gedag: “Hoi” riep hij tegen iedere voorbijganger en knoopte dan wel of<br />

niet een gesprekje aan. Zelf zegt hij hierover dat hij de dorpsgek is. Nou<br />

een beetje gek is Kor best wel en grappig met de nodige zelfspot. Ooit<br />

was Kor glaszetter en dakdekker, maar nu zegt hij zelf is hij een niesnut<br />

en dat is het mooiste wat er is. Voetballen deed hij ook graag maar<br />

toen was er het moment dat zijn been geamputeerd moest worden.<br />

Eerst revalideerde Kor in Burgum maar is hier in de Talma Hoeve weer<br />

fijn terug in zijn dorp. Hij rijdt de hele dag in zijn rolstoel in het huis<br />

rond, en vind het heerlijk om onder de mensen te zijn. Hij vond het<br />

prachtig om met Mathilda op de foto te gaan. We gaan weer verder en<br />

laten Kor alleen met zijn ontbijt “eten moet maar is echt geen hobby”<br />

zegt hij nog.<br />

12


Mevrouw Mozes is 92 jaar en woont sinds 2020 in het huis. Zij heeft tot<br />

haar 89ste levensjaar in haar eigen huis/boerderij gewoond. De drempels<br />

werden haar te hoog en het risico om bij een val iets te breken<br />

werd haar te groot. Dus ging zij nu voor deze laatste woonplek, zoals<br />

zij zelf zegt.<br />

Mevrouw Mozes is het aanspreekpunt voor haar woongedeelte/gang<br />

en doet het woord als er dingen te bespreken zijn. Zij voelt zicht geestelijk<br />

sterk, haar lichaam laat af en toe weten dat ze al in de negentig<br />

is. Het is leuk om hier te vertellen dat mevrouw Mozes eigenlijk de<br />

drijvende kracht is achter de welbekende Jachthaven ‘T Eibertsnêst in<br />

De Westereen. Zij vertelt dat zij en haar man eerst in 1965 begonnen<br />

waren met een camping in het buurtschap Kûkherne. Vooral een camping<br />

voor caravans. Zij besloten over te stappen naar meer recreatie en<br />

zo ontstond stap voor stap de botenverhuur en zelfs een zeilschool. Er<br />

volgde meer….in 1982 mocht na 7 jaar wachten, het bestemmingsplan<br />

gewijzigd worden naar een Jachthaven. “Zo lang duurt het hier om een<br />

bestemmingsplan te wijzigen” zegt zij, met een enigszins felle blik.<br />

In 1996 is zij verhuisd naar haar voorlaatste woning. Haar zoon Hans en vrouw Jettie namen toen het stokje over.<br />

Ondertussen staat de volgende generatie alweer klaar voor opvolging namelijk haar kleinzoon Egbert, vernoemd naar<br />

Pake Egbert. Een mooi ooievaarsnest alles bij elkaar, waar mevrouw Mozes nog zichtbaar trots op is.<br />

Zij is tevreden waar ze nu kan wonen en dankbaar dat ze nog zo’n goed “koppie” heeft!<br />

Mathilda en ik gingen op zoek naar de heer Wouda die niet op zijn<br />

kamer was. Hij kwam net terug van een “rijles” in zijn scootmobiel. De<br />

heer Wouda is 87 jaar, komt oorspronkelijk uit Dokkum en is bijna zijn<br />

hele leven chauffeur op een vrachtwagen of op zijn minst bestuurder<br />

van een voertuig geweest. Hij was een 11-jarig jongetje toen zijn<br />

moeder bezorgd was omdat hij in de auto van de buurman mocht<br />

rijden. In zijn chauffeurstijd ging zijn vrouw graag mee op zijn reizen.<br />

Zo konden ze meer bij elkaar zijn.<br />

Op 56-jarige leeftijd waren hartklachten de oorzaak van vervroegd<br />

stoppen met het werk als chauffeur op een vrachtwagen. De heer<br />

Wouda is toen voer en benodigdheden aan boeren gaan bezorgen<br />

en kwam zo ook aan huis bij een boerenbedrijf dat werd gerund door<br />

twee dames, genaamd Kiek en Klaske. Zij waren wel bekend in het<br />

dorp en omgeving. Bij hen liepen zeer weldoorvoede koeien rond<br />

herinnert hij zich, “enorme bonken”…en nog veel meer, maar daar<br />

kunnen we hier alleen maar over glimlachen…De boerderij van Kiek<br />

en Klaske was aan het begin van het dorp bij de nu nieuw gebouwde<br />

wijk.<br />

Zijn hele leven heeft hij achter een stuur gezeten, van vrachtwagenchauffeur tot boodschappenman voor de bewoners<br />

van zijn vorige woonplek. Twee maanden geleden heeft hij zijn allerlaatste personenauto vaarwel gezegd. Dit<br />

was zijn eigen beslissing gelukkig.<br />

In het huis heeft hij het ondertussen goed naar zijn zin. Hoewel zijn ziekte zijn beweging beperkt geeft hij de moed<br />

niet op. Met een vriendengroep van zo’n 5 à 6 man heeft hij dagelijks veel gezelligheid.<br />

Het was al met al een gezellig bezoek en een mooi inkijkje achter de schermen. Leuke ontmoetingen doen mij zeker<br />

nog weer een keer binnen stappen om “hoi” te zeggen!<br />

Nell Pesman<br />

13


14<br />

Plaats hier uw advertentie


Monteur nodig...?<br />

Gas<br />

Water<br />

CV<br />

Zink- en<br />

Dakwerk<br />

DeVriesTechnyk<br />

De Vries Technyk<br />

De Wâl 49<br />

9269 RB Feanwâldsterwâl<br />

06-57112570<br />

devriestechnyk@gmail.com<br />

Laadpalen - Zonnepanelen - Groepenkasten<br />

Feanhout 4 - 9269 VL Feanwâlden - 0628416537<br />

15


Taalverandering van het Fries<br />

Talen en dialecten veranderen door de jaren heen.<br />

Daarbij kan het gaan om verandering in klank. Maar<br />

ook nieuwe woorden die in een taal komen. De jeugd<br />

spreekt straattaal. Veel mensen gebruiken Engelse<br />

woorden. Wat betreft de eigen Nederlandse taal<br />

kunnen wij weleens vaker een voorbeeld nemen aan<br />

de Vlamingen. Die spreken over een valscherm en<br />

niet over een parachute. En er zijn nog wel veel meer<br />

voorbeelden uit het Vlaams te noemen. A la, daar<br />

gaat het in dit artikel niet over. It giet hjir oer ús eigen<br />

Fryske taal. Waar in ons dorp in het verleden nog vaak<br />

gesproken werd van de treen nei De Westereen hoor<br />

je dat hier in Feanwâlden zelden meer. Reis een station<br />

verder en je hoort het wel regelmatig.<br />

Onderzoeker Raoul Buurke en zijn collega’s van de<br />

Rijksuniversiteit Groningen en de Fryske Akademy maken<br />

momenteel opnamen van de Friese taalvarianten.<br />

Het doel van het onderzoek is om te kijken hoeveel de<br />

varianten rondom specifieke plekken in Fryslân zijn<br />

veranderd sinds de jaren tachtig. Eén van de varianten<br />

in het Fries is het Wâldfrysk dat in Feanwâlden/Feanwâldsterwâl<br />

wordt gesproken.<br />

Onder het genot van een kopje koffie en een muntthee<br />

schuif ik op een ochtend bij Raoul Buurke aan aan<br />

een tafel in restaurant De Ferbining. “Wij zijn in ons<br />

onderzoek op zoek naar Friese sprekers die rondom<br />

Feanwâlden zijn opgegroeid en daarmee het lokale<br />

Fries spreken. Om het onderzoek zo vergelijkbaar<br />

mogelijk te houden met het eerdere onderzoek, zijn er<br />

mensen van een specifiek geslacht en in een specifieke<br />

leeftijdscategorie nodig. Voor Feanwâlden gaat dit om<br />

minimaal twee mannen tussen de 67 en 73 jaar.” vertelt<br />

Buurke.<br />

Promotie-onderzoek taalverandering<br />

Buurke doet zijn promotie-onderzoek aan de RuG. Hij<br />

kijkt hiervoor naar de taalverandering in de varianten<br />

van het Fries en Stadsfriese varianten, maar ook die in<br />

de Nedersaksische dialecten. Daaronder vallen onder<br />

meer het Gronings, Drents, Twents en voor Friesland<br />

de Nedersaksische varianten in de Stellingwerven.<br />

Er is veel vaker onderzoek gedaan naar veranderingen<br />

in taal en dialecten. Zo ook in de jaren tachtig. Om een<br />

vergelijking te kunnen maken, zijn er dus personen uit<br />

dezelfde leeftijdsgroep nodig die nu, zo’n veertig jaar<br />

later, mee willen doen.<br />

Voor Friesland wordt of is er naast Feanwâlden onderzoek<br />

gedaan in de steden Dokkum, Sneek en Workum<br />

en in de dorpen Appelscha, Grou, Jubbega, Noordwolde,<br />

Sexbierum en Sint Annaparochie.<br />

Hij noemt zijn onderzoek interessant. “Aan de ene kant<br />

heb je de Friese taal en daarnaast het Nedersaksisch.<br />

Daar zitten hele grote verschillen in. Niet alleen qua<br />

taal, maar ook omdat het Fries beter beschermd is dan<br />

het Nedersaksisch. We kijken of sinds de jaren tachtig<br />

het Fries minder naar het Nederlands veranderd is dan<br />

bijvoorbeeld het Nedersaksisch.” De verwachting van<br />

Buurke is dat dat inderdaad zo zal zijn. “Het Fries is een<br />

stuk weerbaarder wat dat betreft.”<br />

“Dat komt ook omdat het bij het Fries een stuk duidelijker<br />

is.” vult de onderzoeker aan. “Er is minder mengeling<br />

met de Nederlandse taal dan het Nedersaksisch.”<br />

Wat natuurlijk ook meespeelt is dat de Fries ‘grutsk’ is<br />

op zijn eigen taal en hier meer aan vasthoudt.<br />

Het Nedersaksisch wordt steeds minder gesproken en<br />

toch willen steeds meer mensen het leren. “Het leren<br />

van de taal via de ouders aan de kinderen is belangrijk<br />

16


en beter dan leren uit een boekje. Als je wilt knokken<br />

voor je taal dan houdt het stand.” geeft Buurke aan.<br />

Opzet van het onderzoek<br />

Bij het eerdere onderzoek in de jaren tachtig werd<br />

slechts één persoon per dorp gevraagd om vijfhonderd<br />

woorden uit te spreken. In een ander onderzoek<br />

ging het zelfs om achttienhonderd woorden.<br />

De deelnemer aan dit onderzoek hoeft er dus niet veel<br />

voor te doen. Aanmelden op de website<br />

raoulbuurke.nl en de bus komt naar u toe. Op de<br />

afgesproken datum gaat u in de opnamestudio zitten<br />

en spreekt in ongeveer tien minuten de honderdvijftig<br />

afgebeelde woorden op het scherm uit.<br />

Jaap van der Laan<br />

Dat is nu heel anders. Het vorige onderzoek was in veel<br />

meer dorpen en steden in Friesland dan nu. Waar toen<br />

één kandidaat per plek gevraagd werd, gaat het nu om<br />

twee personen per woonplaats. De dorpen en steden<br />

in de regio’s zijn zo uitgezocht om een goede variatie<br />

te krijgen van de Friese varianten.<br />

Van de kandidaten die mee willen doen aan het onderzoek<br />

wordt het volgende verwacht. Voor het onderzoek<br />

worden honderdvijftig Nederlandse woorden<br />

op een scherm geprojecteerd. Woorden zoals huis of<br />

muis. Deze moeten vertaald worden naar de lokale<br />

variant van het Fries en het moet worden ingesproken.<br />

Het is van belang dat de kandidaten de woorden<br />

uitspreken zoals zij zelf zouden doen.<br />

“Technisch gezien zou het natuurlijk mogelijk zijn om<br />

de deelnemers thuis de woorden te laten uitspreken<br />

en de opname te versturen. Maar het gevaar is dan<br />

dat er bijvoorbeeld voorbijrijdende auto’s of tikkende<br />

klokken op de achtergrond te horen zijn.” Om mee te<br />

kunnen doen is het niet nodig om naar Groningen of<br />

Leeuwarden te reizen. De universiteit heeft namelijk<br />

een eigen bus met een geluiddempende opnamestudio<br />

waarin zij perfecte opnamen van de uitspraak van<br />

de woorden kunnen maken.<br />

17


18


IELSLIKKERS FM<br />

live vanuit de melktempel<br />

ZO<br />

02<br />

WO<br />

05<br />

DO<br />

06<br />

VR<br />

07<br />

ZA<br />

08<br />

ZO<br />

09<br />

ZENDMARATHON 2 T/M 9 JULI <strong>2023</strong><br />

VINYLBATTLE<br />

Stem af op de Ielslikkers FM of kom gezellig langs!<br />

TIROLER EETWEDSTRIJD<br />

Eet gezellig met ons mee voor €5,-<br />

en verdien een lekker zakcentje.<br />

DE IELSLIKKERS PUB-QUIZ<br />

Geef je op voor de gezelligste pubquiz van Feanwâlden<br />

en omstreken en win mooie geldprijzen.<br />

KINDERMIDDAG & FEESTAVOND<br />

Diverse activiteiten voor kinderen en live muziek van<br />

the Evening Stars, Gaatze Bosma, Trienes & René Becker.<br />

IELRIKJEN<br />

Open kampioenschap palingroken met na afloop<br />

live muziek.<br />

PUZZELTOCHT<br />

Volg de aanwijzingen en los de raadsels op!<br />

14:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

14:00<br />

-<br />

00:00<br />

12:00<br />

-<br />

20:00<br />

12:00<br />

-<br />

15:00<br />

VOOR EEN GROET<br />

OF VERZOEK:<br />

06 2002 99 88<br />

IELSLIKKERS FM BRENGT EEN WEEK VERTIER NAAR 'T BÛTEFJILD<br />

TOT ‘S AVONDS LAAT, VANAF ‘S MORGENS VROEG!<br />

19<br />

19


- WADLOPEN<br />

- BLOTE VOETENPAD OPENDE<br />

- KABOUTERPAD LAUWERSMEER<br />

- PARK VIJVERSBURG<br />

- BUITENDIJKS WANDELEN<br />

(PAESENS MODDERGAT!)<br />

- GEOCACHING<br />

- ROUTE BOUWEPET<br />

- ROUTE OTTEMA-WIERSMA<br />

- ROUTE DE HOUTWIEL<br />

- ROUTE SIPPEN-FINNEN<br />

- RONDJE DOOR RITSKEBOS EN<br />

SOESTPOLDER BURGUM<br />

- DE SUKEREI DAMWALD<br />

- LEGIO-MUSEUM GROOTEGAST<br />

- ’T FISKERSHUSKE PAESENS MODDERGAT<br />

- DE DIERENTUIN (AQUAZOO, SANJES SAFARI, DE NATURIJ,<br />

ZEEHONDEN PIETERBUREN)<br />

- KLOMPENMUSEUM SCHERJON NOARDBURGUM<br />

- FRIES NATUURMUSEUM LEEUWARDEN<br />

- KAZEMATTENMUSEUM AFSLUITDIJK<br />

- OBSERVEUM BURGUM<br />

- SPITKEET HARKEMA<br />

- FIETSTOCHT<br />

RONDJE BURGUMER MAR<br />

- VAREN IN EEN KANO OF SUPPEN<br />

(DUKE LUK, BOERDERIJ DE OMLEIDING)<br />

- NAAR SKATEBAAN OF SKEELEREN<br />

- SPIJKERDORP DRACHTEN<br />

- SPEELBOS SPARJEBIRD DE HEMRIK<br />

- WATERSPEELPLAATS DE KLETSPOAT<br />

EASTERMAR<br />

- PAARDRIJDEN<br />

20


Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

Ο<br />

ZELF IJSJES MAKEN<br />

EEN ANDERSOM-DAG<br />

KAMPEREN IN EIGEN TUIN<br />

SPELLETJESAVOND<br />

VLIEGEREN<br />

PICKNICKEN<br />

NAAR EEN KLIMBOS<br />

RONDVAART<br />

NAAR EEN DOOLHOF<br />

HOOGSTE TERP BEZOEKEN<br />

TAART BAKKEN<br />

MET Z’N ALLEN EEN FILM MAKEN<br />

OP SCHATTENJACHT<br />

NAAR DE PLUKTUIN<br />

PANNEKOEKTREIN MARRUM<br />

FILM KIJKEN IN DE BIOS<br />

DAGJE WADDENEILANDEN<br />

WATERBALLONNEN GEVECHT<br />

OUDE MOLEN BEZICHTIGEN<br />

BOUW EEN INSECTENHOTEL<br />

ONTDEK DE BIBLIOTHEEK, LEKKER LEZEN<br />

STERRENKIJKEN (MET DE APP:NIGHT SKY)<br />

CHILLEN IN EEN TROPISCH ZWEMBAD<br />

ZWEMMEN IN EEN OPENLUCHTBAD<br />

MINIATURE PEOPLE LEEUWARDEN ROUTE LOPEN<br />

HOGE UITKIJKTOREN BEKLIMMEN (BAKKEVEEN,<br />

APPELSCHA, ORANJEWOUD, REIDDOMP LAUWERSMEER!)<br />

TAPAS ETEN (MET LEKKER VEEL FINGERFOOD)<br />

VOGELS/PLANTEN/INSECTEN DETERMINEREN<br />

NAAR EEN STRANDJE (EELTJEMAR, BURGUMER MAR,<br />

STRANDHEEM, DE GROENE STER)<br />

BROODJES BAKKEN BOVEN HET KAMPVUUR<br />

(BOERDERIJ DE OMLEIDING)<br />

ONTDEK NIEUWE SPEELTUINEN IN OMRINGENDE<br />

DORPEN (OP DE FIETS! TIP: DE FALOM DE BREEDTE)<br />

EEN STAD VERKENNNEN (MET DE TREIN NAAR<br />

LEEUWARDEN OF GRONINGEN)<br />

SAKE TIEMERSMA<br />

Sake Tiemersma<br />

21


Joh. Bosgra BV<br />

Hurdegaryp<br />

Uw partner voor<br />

tuinmachines,<br />

gereedschap<br />

en nog veel meer<br />

Joh. Bosgra BV in Hurdegaryp is voor professionals<br />

en particulieren het adres voor alle tuin- en<br />

parkmachines, gereedschappen, werkkleding,<br />

aanhangwagens en nog veel meer. Als familiebedrijf<br />

met ervaren en gedreven medewerkers adviseren<br />

wij u graag over de juiste materialen voor uw bedrijf.<br />

In onze moderne werkplaats kunnen alle verkochte<br />

machines worden onderhouden, gerepareerd en<br />

gekeurd door ervaren monteurs.<br />

Persoonlijk advies nodig?<br />

Kom langs of bel ons op<br />

0511 – 472025.<br />

Voor gehele assortiment<br />

zie www.bosgra.nl<br />

Groots in buiten<br />

0511 - 472025 Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp info@bosgra.nl www.bosgra.nl<br />

22


23


24


Even voorstellen…..<br />

huisarts Ieteke Hiemstra<br />

In het <strong>Doarpskompas</strong> van maart dit jaar stond een interview met vertrekkend<br />

huisarts Lettinga. Ik schreef toen al dat ik graag haar opvolger<br />

ook wilde interviewen. Gelukkig is er inmiddels een nieuwe huisarts<br />

gevonden en dat is Ieteke Hiemstra. Ik spreek haar via whatsapp beeldbellen<br />

nadat zij haar laatste werkdag heeft gehad in de praktijk in De<br />

Westereen waar zij de afgelopen 6 jaar heeft gewerkt. Eerst in combinatie<br />

met een praktijk in Drachten en daarna alleen in De Westereen.<br />

Dr Hiemstra begint per 1 <strong>juni</strong> hier in Feanwâlden en zal op maandag,<br />

dinsdag en donderdag werken. Ze komt zelf uit Kootstertille, dus is hier<br />

in de regio opgegroeid. Feanwâlden kent zij nog niet echt, al is zij er<br />

wel regelmatig doorheen gefietst. Van huis uit spreekt zij Fries, dat is<br />

natuurlijk heel fijn voor veel patiënten hier in de buurt.<br />

Samen met haar kinderen Jelte (8), Hylke (7) en Rixt (5) en haar partner Johannes woont zij in Drachten. Ook 2 poezen<br />

maken deel uit van het gezin. Haar hobby’s zijn onder andere tuinieren, wandelen en mountainbiken. Ook houden<br />

ze erg van muziek en gaan regelmatig naar concerten, dit weekend bijvoorbeeld naar Oerrock. Zij hebben Drachten<br />

gekozen als woonplaats omdat dat een centrale, gunstige ligging heeft voor zowel werk als voor familie en vrienden.<br />

Ieteke heeft bewust gekozen voor een brede en diverse richting in de geneeskunde. Toen zij tijdens haar studie de<br />

keuze moest maken zou het kindergeneeskunde of huisartsgeneeskunde worden. De reden dat ze voor het huisartsenvak<br />

heeft gekozen is dat het geneeskunde is in de breedste zin van het woord: een populatie van jong tot oud met<br />

een breed scala aan vragen en klachten waarmee ze de huisarts bezoeken. Geen dag is hetzelfde en dat maakt het vak<br />

zo uniek. Het mooiste aan het vak vindt ze het opbouwen van een band met de patiënten, ook bij het verlenen van<br />

chronische zorg. Ieteke wil zich dus ook graag voor langere tijd verbinden aan de praktijk in Feanwâlden.<br />

Ik vraag haar waarom dan juist de praktijk in Feanwâlden, terwijl zij hier al vlakbij werkte. Ieteke vertelt dat haar hart<br />

ligt bij een kleinere dorpspraktijk. Doordat de twee praktijken in de Westereen werden samengevoegd werd de praktijk<br />

een stuk groter. En net toen kwam er een plek vrij in Feanwâlden. Huisarts Broekman kende ze al.<br />

Waar zij hier mee gaat beginnen? Eerst maar eens de collega’s en patiënten zo langzamerhand leren kennen en van<br />

daar uit verder zien. Zij heeft veel zin om te starten in Feanwâlden.<br />

Wij wensen dr Hiemstra veel succes en plezier in haar nieuwe baan. En wellicht is het volgend jaar toch ineens dr<br />

Schaafsma, want over een jaar gaat zij trouwen. Of het Hiemstra blijft of toch Schaafsma wordt, daar denkt zij nog<br />

even over na….<br />

Karen Rosier-Brattinga<br />

25


Waar wil<br />

jij werken?<br />

Wij hebben ruim 250 banen bij diverse<br />

opdrachtgevers in de<br />

bouw<br />

techniek<br />

agrarisch<br />

transport<br />

en logistiek<br />

Versta jij je vak en ben jij<br />

op zoek naar baanzekerheid<br />

met opleidingsmogelijkheden?<br />

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl<br />

groen<br />

industrie<br />

productie<br />

gww<br />

Elke dag een<br />

mooie dag!<br />

Zoek je opvang voor je baby,<br />

dreumes, peuter of schookind?<br />

Kinderwoud biedt door heel<br />

Friesland opvang voor kinderen<br />

van 0 t/m 12 jaar. We maken van<br />

‘Elke dag een mooie dag!’. Ieder<br />

kind verdient het om zich in een<br />

warme, geborgen sfeer te kunnen<br />

ontwikkelen en ontplooien. Meer<br />

weten of aanmelden? Bezoek onze<br />

website!<br />

kinderwoud.nl<br />

26


Huisnummer……<br />

Als ik hondje Pebbles uitlaat, dan wissel ik de routes wat af. Leuk voor haar (en mij) en zo leer je het dorp snel kennen. Op<br />

een gegeven moment zag ik op mijn route heel veel keien liggen; er waren vlak bij ons nieuwe mensen komen wonen die de<br />

keien uit de tuin haalden. Ik ging vragen of ik ze mee kon nemen en het viel me op dat zij, net als wij, op nummer 7 wonen.<br />

Later sprak ik in het voorbij gaan iemand die ook al op nummer 7 woonde.<br />

Een idee kwam in mij op; wat nou als we een nieuwe rubriek beginnen waar elke maand een ander huisnummer centraal<br />

staat? Ik bel aan bij de mensen en zie wel wat ze te vertellen hebben, het <strong>Doarpskompas</strong> is ten slotte een blad met<br />

informatie voor en door alle bewoners!<br />

Bij mijn eerste adres hoef ik niet aan te bellen, ik kom met mijn zoon Jouke aanlopen en Petra<br />

stapt net uit de auto. We hadden elkaar al eerder gesproken, want zij hebben de keien en betonnen<br />

bakken aan ons gedoneerd toen bij hen de 18 (!) meter lange vijver gedempt werd. Zij<br />

hebben al heel wat uren gewerkt in de tuin en het gras is inmiddels gezaaid. Nu zie je pas hoe<br />

groot de tuin is en kan kleine Ynte veilig buiten spelen. Als we binnen aan tafel zitten komt ook<br />

de poes kennismaken, terwijl wij even brainstormen wat leuk is om te vertellen. Willem, Petra<br />

en Ynte komen wel uit de buurt, maar wonen nog maar net in Feanwâlden.<br />

Zij verwoorden via de tekst hiernaast wat hun huis voor hen betekent.<br />

Ik vervolg mijn weg en bij de volgende nummer 7 die ik tegenkom is een echtpaar<br />

in de tuin aan het werk. We raken in gesprek, eerst over het ‘te koop’ bord<br />

in de tuin. Het blijkt dat de familie De Groot hier al woont sinds 1 april 1978. Ze<br />

zijn nu op zoek naar een appartement in Leeuwarden vertelt hij, de tuin wordt<br />

hen wat teveel en ze willen wel wat meer voorzieningen in de buurt. Als we het<br />

hebben over de geschiedenis van de huizen, blijkt dat er destijds 4 kavels in deze<br />

straat zijn gekocht door de familie De Groot, een oom van hem en familie van<br />

die oom. Als je destijds voldeed aan bepaalde (strikte) eisen, kon je overheidssubsidie<br />

krijgen op huizen (de premie A en B woningen). Daar is een ontwerp op<br />

gemaakt en daarna zijn 4 identieke huizen gebouwd, omdat het voordeliger was<br />

om de materialen samen te bestellen. Twee van hen waren timmerman en een<br />

ander elektricien. Veel werk hebben ze zelf gedaan, in de avonduren en de<br />

weekenden. Inmiddels wonen in 2 huizen nog de oorspronkelijke bewoners<br />

en dat schept toch wel een band. En ja, als ik naar de 4 huizen kijk, zie ik dat<br />

het in wezen dezelfde woningen zijn. Nu de garages wat veranderd zijn en er<br />

ergens een uitbreiding aan gebouwd is valt het alleen niet meer zo op. Elke<br />

keer als ik er nu langs loop moet ik toch even naar die 4 huizen kijken, zo ga<br />

je nog eens wat zien.<br />

Er past nog één nummer 7 op de pagina en ik beland bij het huis van Annie, Rinze en dochter Femke.<br />

Ik ken Annie al een beetje omdat onze kinderen in dezelfde klas zitten. Als ik met een kop verse munt<br />

thee in de prachtige tuin zit hebben we het eerst over de konijnen die hier los rondhuppelen over het<br />

gras. Hoewel er geen hek om de tuin zit, blijven ze netjes op eigen terrein. Ik word er een beetje<br />

zenuwachtig van als ze in de bosjes verdwijnen, maar Annie weet uit ervaring dat ze ze elke avond<br />

weer in het hok kan dirigeren, ze heeft ze goed getraind. Deze nummer 7 is het ouderlijk huis van<br />

Rinze en behalve een aantal jaren aan de Achterwei toen hij ging samenwonen met Annie, heeft hij<br />

hier zijn hele leven gewoond. Samen wonen ze hier alweer 11 jaar en er is in de loop van de tijd veel<br />

geklust en verbouwd. De tuin heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld en ze vertelt dat ze ook<br />

rekening houden met de vogels, insecten en bijen qua soort planten en bomen.<br />

Bedankt voor de aftrap bewoners van nummer 7! Het thema van deze keer was behalve de huizen vooral de tuin, ik<br />

ben benieuwd wat er volgende keer naar voren komt. ‘Welk nummer zou het dan worden....’<br />

Karen Rosier-Brattinga<br />

27


Recept van Roeli<br />

Tomaten uit de oven<br />

Tomaat is de ultieme zomergroente en de hele<br />

zomer in vele soorten en maten verkrijgbaar. In een<br />

onverwarmde kas of afgedekt voor de regen met<br />

een dakje erboven kunnen ze hier in Nederland prima<br />

groeien. Vorig jaar hebben we in de Sunte-tûn<br />

nog tot in oktober van prachtige rijpe tomaten<br />

kunnen genieten.<br />

Tomaten passen natuurlijk goed in een salade,<br />

maar warm gemaakt in de oven met wat olie en<br />

kruiden zijn ze ook heerlijk. Wil je de oven liever niet<br />

gebruiken dan kun je ze ook in een ruime koekenpan<br />

met een beetje olie bakken.<br />

Nodig: (bijgerecht voor 2-3 personen)<br />

1 pond tomaten, 1 dl olijfolie, 1 knoflookteen,<br />

kruiden bijvoorbeeld tijm, rozemarijn, peper en<br />

zout.<br />

Maken:<br />

Tijm en rozemarijn fijnsnijden. De oven verwarmen<br />

tot 150 graden.<br />

Halveer de tomaten. Leg ze met de snijkant naar<br />

boven op de bakplaat. Bestrooi ze met peper,<br />

zout en kruiden. Pel de knoflook, kneus hem en<br />

snij doormidden. Giet de olijfolie over de tomaten,<br />

leg de knoflook ertussen. Schuif de bakplaat<br />

in de oven.<br />

Na ongeveer 15 minuten kun je de oven uitzetten<br />

en de tomaten nog vijf minuten na laten<br />

garen.<br />

In de koekenpan: Verwarm de koekenpan op<br />

een matig verwarmde warmtebron met een<br />

klein scheutje olie. Leg de tomaten eerst met<br />

het snijvlak naar beneden. Keer ze na 3 minuten,<br />

bestrooi ze met de kruiden en laat ze in 10 minuten<br />

nog garen met het deksel op de pan.<br />

Je kunt ze zo eten, en ze zijn ook lekker door de<br />

pasta.<br />

Eet smakelijk en fijne zomer!<br />

Variatie:<br />

• Voeg uien toe op de bakplaat<br />

• Varieer naar eigen smaak met de kruiden.<br />

28<br />

Alle recepten zijn terug te vinden<br />

op www.receptenvanroeli.nl<br />

Roeli van Til


FAN IT BESTJOER<br />

Op 30 april is ferstoarn de hear Gjalt de Vries fan de Jehannes Prinsstrjitte 18.<br />

De Vries hat jierrenlang de <strong>Doarpskompas</strong>sen besoarge. De lêste jierren is op<br />

syn fersyk de wyk opdield. Hy is 83 jier wurden. Bestjoer en redaksje winskje<br />

de famylje krêft ta by it ferwurkjen fan dat grutte ferlies.<br />

Twadde bericht:<br />

<strong>Doarpskompas</strong> siket in besoarger foar de wyk fan dhr. Van der Laan, De Falkenawei 3<br />

De besoarging is mei yngong fan it augustusnûmer yn de strjitten Falkenawei,<br />

Foarpaad, Achterwei, Boargemaster Faberwei en de Notaris Straatsmawei.<br />

Fansels kinne jo it ek tegearre dwaan.<br />

Foar ynfo en oanmelding: Paulus Sipma tel. 0511 474328 of p.sipma1@knid.nl<br />

BinnensteBuiten: Kinderen beleven de natuur in Feanwâlden<br />

Alles wat we binnen doen, kan ook buiten en andersom!<br />

In Feanwâlden bieden wij meerdere opvangsoorten aan.<br />

Kom gerust vrijblijvend kennismaken!<br />

kidsfirst.nl | 088 - 035 04 00<br />

29


Computerproblemen??<br />

Of een nieuwe/gebruikte<br />

laptop/computer nodig?<br />

Voegbedrijf Braaksma<br />

voor het vakkundig opknappen van uw<br />

gevel of woning, straalwerk,<br />

impregneren en renovatievoegwerk.<br />

Computerproblemen?<br />

Bel: 0627181600<br />

Bel voor een vrijblijvende prijs opgave<br />

(0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03<br />

www.gevelrenovatiebraaksma.nl<br />

**NO CURE, NO PAY**<br />

PC-Reparaties & ICT Dienstverlening<br />

Feanwâlden.<br />

Tel: 0627181600.<br />

Email: pc-rep@hotmail.com<br />

KVK Nr: 82866317<br />

30


Jilderda bestratingen<br />

Email: hj_jilderda@hotmail.com<br />

Tel: 0629249105<br />

Jouw financieel adviseur<br />

voor verzekeringen,<br />

RegioBank en hypotheken<br />

0511 - 460 240<br />

Florynwei 1-L, Burgum<br />

vancampendijkstra.nl/burgum<br />

31


pRijspuzzel<br />

Deze maand zetten we de volgende sponsor ondernemers in het zonnetje:<br />

• Kapsalon By Eric<br />

• Yn e Loads<br />

• Van Campen en Dijkstra<br />

• Under the Banyan Tree Yoga<br />

• Vleesbedrijf De Vries vof<br />

• Witra Kunstof Jan Wiersma<br />

Oplossing<br />

Stuur de oplossing van deze wedstrijd vóór 15 augustus naar dorpskompas@gmail.com.<br />

De winnaar krijgt uiterlijk 30 augustus persoonlijk bericht. De uitslag is bindend.<br />

De oplossing van het mei nummer was: Koekoekspad<br />

Iedereen die mee gepuzzeld heeft: BEDANKT!<br />

Winnaar van deze maand is: T. Klaver<br />

GEFELICITEERD!<br />

32


10 Verschillen<br />

Kidspagina<br />

Kokoscakejes<br />

Benodigheden:<br />

50 g boter<br />

50 g witte basterdsuiker<br />

50 g zelfrijzend bakmeel<br />

1 ei<br />

2 lepels gemalen kokos<br />

1 theelepel vanillesuiker<br />

6 caisses<br />

Bereidingswijze:<br />

1. Oven voorverwarmen<br />

2. Met de mixer de suiker en boter goed<br />

mengen; ei en vanillesuiker na 5 minuten<br />

toevoegen. Nog 5 minuten mixen.<br />

3. Kokos en zelfrijzend bakmeel toevoegen.<br />

4. Goed mixen tot een glad deeg onstaat.<br />

5. Deeg in de caisses scheppen.<br />

6. Cakejes in ± 20 minuten gaar bakken.<br />

7. De cakejes bestrijken met citroensiroop<br />

en garneren met halve plakjes citroen.<br />

Citroensiroop bereiden:<br />

Doe 30 g suiker, 50 ml water en 1 eetlepel citroensap in een pannetje.<br />

Breng alles zachtjes aan de kook. Laat 10 minuten heel zacht<br />

doorkoken. In een bak met water laten afkoelen.<br />

Raadsels:<br />

Wat is het engste plantje in de tuin?<br />

Hoe stop je een olifant in de vriezer?<br />

Welk spelletje kun je ook eten?<br />

Waarom heeft een oen altijd een mes<br />

bij zich in auto?<br />

Hoe kun je zien dat een kabouter<br />

thuis is?<br />

Wat heeft poten en kan niet bewegen?<br />

BamBOE!!!<br />

Olie eruit laten lopen, fant erin.<br />

Kwarktet<br />

Daarmee kan hij de<br />

bochten afsnijden.<br />

Zijn rode fietsje staat<br />

tegen de boom.<br />

Een tafel.<br />

33


Engelse tekenles in groep 5/6<br />

In groep 5/6 kregen de kinderen<br />

Koken met groep 1/2<br />

een Engelse tekenles van een<br />

Soep maken met een echte kok,<br />

native speaker! Ze leerden hoe<br />

wie wil dat nou niet?<br />

je het alfabet kunt tekenen en<br />

De kinderen van groep 1/2<br />

waren hier erg enthousiast over<br />

gingen met het recept een<br />

Ondertussen leerden ze ook nog<br />

boodschappenlijstje maken, de<br />

een mond vol Engels.<br />

boodschappen ophalen om<br />

vervolgens de verse tomatensoep<br />

voor te bereiden en te<br />

maken. Samen met de ouders<br />

Buitenlesdag<br />

hebben ze lekker van deze<br />

Op dinsdag 4 april was het<br />

gezonde soep gesmuld!<br />

'Nationale Buitenlesdag'.<br />

Op een educatieve manier<br />

Koningsspelen<br />

hebben we genoten van het<br />

Voor de vakantie hebben we<br />

mooie weer. Rekenen, taal,<br />

met de hele school<br />

lezen en sporten. Wat valt er<br />

Koningsspelen gevierd. Na een<br />

buiten ook veel te leren!<br />

heerlijk ontbijt waren er voor<br />

alle kinderen verschillende,<br />

leuke activiteiten te doen.<br />

Samen met ouders hebben we<br />

genoten van de gezelligheid in<br />

en om de school.<br />

Bibliotheek<br />

Lezen is belangrijk en heerlijk<br />

om te doen!<br />

De kinderen van de bovenbouw<br />

zijn tijdens het project<br />

Monument herdenking<br />

'boekenpraat' vier boeken<br />

Samen met de TheundeVries-<br />

ingedoken. Het boek met de<br />

skoalle heeft groep 7 het<br />

meeste stemmen was<br />

monument van Feanwâlden<br />

Frysk eksamen<br />

'Gameboek schaduwkraai.' Je<br />

geadopteerd. Ook dit jaar<br />

Neist it Ingelsk en it Nederlânsk<br />

leest dit boek alsof je een game<br />

stonden we hier bij stil.<br />

brûke wy by ús op skoalle ek in<br />

speelt. Je kiest je eigen<br />

Gedichten voorlezen,<br />

soad Frysk. Yn juny meie de<br />

personage en gaat uitdagingen<br />

het Wilhelmus zingen<br />

bern fan<br />

aan. Hier op<br />

en namen oplezen van<br />

groep 8 sjenlitte<br />

school lezen<br />

oorlogsslachtoffers.<br />

hoe tûk se<br />

wij nog even<br />

Fijn om samen te herdenken!<br />

hjir yn binne.<br />

lekker door!<br />

CBS de Frissel | De Wylgen 1 | 9269 SN Feanwâlden | 0511-474700<br />

https://defrissel.pcbodantumadiel.nl | defrissel@pcbodantumadiel.nl<br />

34


Dick Jongman<br />

Onderwijsvernie(li)(uw)ing<br />

column<br />

Zoals jullie wel weten ben ik de laatste 15 jaar van<br />

mijn werkzame leven reisleider geweest. Ik ben ook<br />

visteler geweest, maar heel lang ben ik ook leraar<br />

geweest. Leraren kunnen ze tegenwoordig niet<br />

meer krijgen. Dat begon zo rond de tachtiger jaren.<br />

Wat hebben politiek, pers en publieke opinie die<br />

baan verpest. Maar ook de intolerante nieuwlichterij<br />

van de zogenaamd progressieve leerkrachten was<br />

mij een doorn in het oog. Je kon geen goed meer<br />

doen. Met veel plezier heb ik rond 1995 het onderwijs<br />

verlaten.<br />

Af en toe hoor je de onzin uit die tijd nog wel.<br />

Tegenwoordig is erg in zwang dat biologieleraren<br />

geen goede seksuele voorlichting geven. Je moet<br />

niet vertellen over geslachtsziekten, aanrandingen,<br />

ongewenste zwangerschappen, voorbehoedsmiddelen<br />

of abortus, waar de leraar verstand van heeft,<br />

maar hoe je van seks kunt genieten, waar hij geen<br />

verstand van heeft. Wat zegt zo’n leraar als hij door<br />

zijn vrouw in een bordeel betrapt wordt? :”Liefste ik<br />

was mijn lessen aan het voorbereiden!”<br />

Mijn vrouw en ik denken nog met veel plezier<br />

terug aan bezoek, die we hebben gebracht aan een<br />

antiautoritaire kindercrèche in Uppsala (Zweden)<br />

De kinderen waren daar de baas en bepaalden het<br />

lesprogramma. Tenminste dat zei men, maar consequent<br />

waren ze niet. We vroegen :”Wat doen jullie<br />

als de kinderen speelgoedwapens mee naar school<br />

nemen?” “Die pakken we af was het antwoord.” De<br />

creativiteit van de kinderen moest gestimuleerd<br />

worden en we werden meegenomen naar de<br />

muziekles. Daar kregen de kinderen allemaal een<br />

plastic (foei) panfluit. Zo’n ding lijkt op een pistool<br />

en al snel waren de kinderen cowboytje aan het<br />

spelen en werd er driftig op elkaar geschoten. Bij<br />

navraag had de leraar dit gedrag niet gezien. Ook<br />

Pipi Langkous was slecht voor de kinderen. Thuis<br />

had zij immers een kist met goudstukken staan en<br />

dat stimuleerde het kapitalistische egoïsme.<br />

In de jaren 80 en negentig moesten leraren beoordeelt<br />

worden door leerlingen en studenten. Wat<br />

niemand snapt dat de jeugdigen snel zeggen :”Dus<br />

jij vindt mij ongeschikt, dan vind ik jou dat ook.”<br />

Een overeenkomst is dan snel gesloten. Oogluikend<br />

werd toegestaan dat leerlingen wapens naar school<br />

mochten meenemen. De school werd lumpsum<br />

gefinancierd, dus hoe goedkoper het personeel,<br />

hoe meer de directie in zijn eigen zak kon steken.<br />

Het tweede kamerlid Elias zorgde er voor dat<br />

ouderen geen compensatie meer kregen voor hun<br />

loodzware functie. Je mocht niet meer je eigen<br />

gemaakte lessen geven. Zoals in Finland. Nee een<br />

of andere voorgeschreven methode moest je tot op<br />

de letter volgen.<br />

Ik zou dus willen vragen stop met die nieuwlichterij.<br />

Heb respect en vertrouwen voor de kennis<br />

en kunde van de leraar, zoals men dat in Finland<br />

heeft. Daar geven de leerkrachten 13 uur les, besteden<br />

ze 13 uur aan lesvoorbereiding vak onderhoud<br />

en 13 uur aan correctie, ouderencontact etc. Hier<br />

geven leraren 26 uur les en zijn de scholen burnout<br />

fabrieken. In Finland is geen leraren tekort.<br />

Breng leerlingen bij hoe geprivilegieerd ze zijn omdat<br />

ze naar school mogen! In de coronatijd mocht<br />

dat niet en daar werden ze depressief van. Heus<br />

dan komen er best wel weer jongeren, die leraar<br />

willen worden, want het is een pracht vak.<br />

35


Gratis uitbouw, ideaal voor bijv. schilderen van dakkapellen.<br />

De steiger wordt gratis<br />

gebracht<br />

opgezet<br />

omgezet &<br />

afgebroken<br />

Werkhoogte ca 10 meter<br />

Voor vrijblijvende informatie of offerte kunt u contact opnemen met:<br />

Frans-Sjoerd Westra<br />

Feanhout 26 06-100 540 90<br />

9269 VL Feanwâlden westrafrans26@gmail.com<br />

Allround<br />

klusser<br />

Onderhoud, herstelwerk,<br />

renovaties, houtbewerking enz.<br />

Heeft u een (bijzondere) klus,<br />

bel of mail dan gerust.<br />

r.f.ronkesagerbeek@gmail.com<br />

‘Dankzij de thuiszorg<br />

van Elkander, kunnen mijn<br />

vrouw en ik samen blijven’<br />

Vertrouwde zorg in<br />

een vertrouwde omgeving<br />

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving.<br />

Ook als u zorg nodig hebt. Daar zet Elkander zich voor in.<br />

Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.<br />

Onze locaties in Dantumadiel<br />

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden<br />

• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden<br />

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen<br />

• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen<br />

Tel. Thuiszorg 088 512 6577 | Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004<br />

Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging | Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltijdservice | Tijdelijk verblijf<br />

www.elkander.frl<br />

36


Juni<br />

Agenda<br />

Lighthouse-kerkdienst<br />

4 <strong>juni</strong><br />

De Swettetsjerke, aanvang 10.30 u.<br />

Dag van de Friese Amateurarcheologie<br />

10 <strong>juni</strong><br />

met o.a. taxaties en ontmoeting<br />

Schierstins, 11.00-17.00 u.<br />

Rûntsje troch de Wâlden<br />

11 <strong>juni</strong><br />

Fietstocht. De Ferbining, tussen<br />

10.00 en 17.00 u.<br />

Kunstexpositie<br />

nog t/m 25 <strong>juni</strong><br />

´Friese kusten door Groningse ogen´<br />

van Ben Rikken en ´Fries Servies´.<br />

van Dineke Taal, Schierstins, di. t/m<br />

zo. 13.30-17.00 u.<br />

Inzameling oud papier<br />

2 <strong>juni</strong><br />

Inzameling door: Theun de<br />

Vries-skoalle<br />

Inzameling oud papier<br />

17 <strong>juni</strong><br />

Inzameling door: PKN<br />

Lodenhelrun<br />

30 <strong>juni</strong><br />

‘t Spoarpark Feanwalden, de starttijden<br />

worden bekend gemaakt per<br />

e-mail en op lodenhelrun.nl<br />

Juli<br />

Zomerexpositie<br />

1 juli t/m 3 sept<br />

´Stijlvol wonen in de jaren ´30´ o.a.<br />

uit de collectie Herman Verduijn<br />

Schierstins,<br />

di. t/m zo. 13.30-17.00 u.<br />

Lodenhelrun<br />

1 juli<br />

‘t Spoarpark Feanwalden, de starttijden<br />

worden bekend gemaakt per<br />

e-mail en op lodenhelrun.nl<br />

Tuinconcert Remolino<br />

2 juli<br />

Muzikaal Europa, folk, klezmer, enz.,<br />

Schierstins, 15.00 u.<br />

Tuindienst PKN<br />

2 juli<br />

In de pastorietuin naast de Schierstins.<br />

Aanvang 10.30 u.<br />

De Ielslikkers<br />

2 juli<br />

Vinyl-Battle<br />

De Ielslikkers fanút De Melktempel, ‘t<br />

Bûtenfjild om 14.00 u.<br />

De Ielslikkers<br />

5 juli<br />

Tiroler Eetwedstrijd De Ielslikkers<br />

fanút De Melktempel, ‘t Bûtenfjild<br />

om 18.30 u.<br />

De Ielslikkers<br />

6 juli<br />

PUB-QUIZ<br />

De Ielslikkers fanút De Melktempel,<br />

‘t Bûtenfjild om 19.00 u.<br />

De Ielslikkers<br />

7 juli<br />

Kindermiddag & Feestavond De<br />

Ielslikkers fanút De Melktempel,<br />

‘t Bûtenfjild v.a.14.00 u.<br />

De Ielslikkers<br />

8 juli<br />

Ielrikjen<br />

De Ielslikkers fanút De Melktempel,<br />

‘t Bûtenfjild<br />

van 12.00 - 20.00 u.<br />

De Ielslikkers<br />

9 juli<br />

Puzzeltocht<br />

De Ielslikkers fanút De Melktempel,<br />

‘t Bûtenfjild<br />

van 12.00 - 15.00 u.<br />

Inzameling oud papier<br />

14 juli<br />

Inzameling door: Theun de<br />

Vries-skoalle<br />

Inzameling oud papier<br />

15 juli<br />

Inzameling door: PKN<br />

Augustus<br />

Jaarlijkse zomerfietstocht<br />

12 augustus<br />

Schierstins, start 10.00-13.00<br />

u., sluiting 17.00 u.<br />

Theun de Vriesboekendag<br />

19 augustus<br />

Schierstins, 10.00-17.00 u.<br />

September<br />

Kleintje Dorpsfeest<br />

15 en 16 september<br />

verdere informatie volgt nog<br />

November<br />

Spokentocht<br />

4 november<br />

Verder informatie volgt nog<br />

Intocht Sinterklaas<br />

18 november<br />

Verder informatie volgt nog<br />

December<br />

Feanwaldster Krystborrel<br />

18 december<br />

Verder informatie volgt nog<br />

Wilt u een activiteit in de agenda van het doarpskompas plaatsen? Mail dit dan voor de 10de van de maand naar<br />

dorpskompas@gmail.com. Vermeld hierbij; de acitviteit, de lokatie, de datum & tijd.<br />

37


Juliusstrjitte 16<br />

9269 NV Feanwâlden<br />

.<br />

De Ferbining<br />

Stasjonswei 2a<br />

9269PG Feanwâlden<br />

.<br />

De Sanjes 2<br />

Feanwâlden<br />

38<br />

Telefoonnummers<br />

Hulpdiensten<br />

Alarmnummer 112<br />

Politie 0900 - 88 44<br />

Gezondheid<br />

Dokterspraktijk De Wilgen<br />

algemeen 0511 - 47 22 60<br />

spoed 0511 - 47 22 22<br />

Dokterswacht 0900 - 112 7 112<br />

Tandartspraktijk Berkhof 0511 - 47 42 22<br />

Sionsberg 088 - 070 88 88<br />

Medisch Centrum Leeuwarden 058 - 286 66 66<br />

Ziekenhuis Nij Smellinghe 0512 - 58 88 88<br />

Zorginstellingen<br />

Talma Hûs 0511 - 47 97 00<br />

Talma Hoeve 0511 - 47 35 55<br />

Dierenwelzijn<br />

Dierenambulance Friesland 06 - 27 13 75 86<br />

Dierenartsenpraktijk Giekerk- 0511 - 47 20 64<br />

Hardegarijp-Veenwouden<br />

Scholen<br />

CBS De Frissel 0511 - 47 47 00<br />

OBS Theun de Vries 0511 - 47 55 54<br />

Peuterspeelzaal Jodocus 088 - 035 04 44<br />

Gemeente<br />

Gemeente Dantumadiel 0519 - 29 88 88<br />

Gemeente-app Dantumadiel 06 - 12 08 30 46<br />

Sporthal Hoantserid 0511 - 47 56 56<br />

Welzijn het Bolwerk<br />

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van<br />

09.00 – 17.00 uur.<br />

Ons algemene nummer is 0519-292223<br />

Religie<br />

PKN kerk<br />

Ds. Herman F. de Vries<br />

hermanf.devries07@gmail.com<br />

06 12238840<br />

Chr. Geref. kerk<br />

Ds. D. Steensma 0511 - 47 37 77<br />

Doopsgez. kerk<br />

Da. G. Laan 0515 - 41 30 04<br />

Telefonische hulpdiensten<br />

Bureau Slachtofferhulp 0900 - 01 01<br />

Stichting Welzijn het Bolwerk 0519 - 29 22 23<br />

Bureau Jeugdzorg Friesland 058 - 233 35 04<br />

GGZ Friesland 058 - 284 88 88<br />

Kindertelefoon 0800 - 04 32<br />

Meld Misdaad Anoniem 0800 - 70 00<br />

Korrelatie (€ 0,30/min.) 0900 - 14 50<br />

BurenHulpDienst 0519 - 29 22 23<br />

Uitvaartvereniging, bij overlijden<br />

Bode dhr. A. Kooi 06-50876215


Een heldere kijk op financiële zaken.<br />

- financiële administratie<br />

- loonadministratie<br />

- belastingaangiften<br />

- fiscale adviezen<br />

- organisatie adviezen<br />

- startersbegeleiding<br />

- interim ondersteuning<br />

Zuiderschans 4,<br />

Postbus 100,<br />

9100 AC Dokkum<br />

Tel. 0519 - 228150<br />

Fax 0519 - 228160<br />

www.vanwieren-vellinga.nl<br />

Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur BV:<br />

- (De)montage en verhuur stalen steigers;<br />

- Verhuur aluminium rolsteigers,<br />

schilderschermen, bouwhekken;<br />

- Evenementen / podiumbouw;<br />

- Krimpfolie sealen;<br />

- Gespecialiseerd in traditionele steigers;<br />

- Denken in mogelijkheden;<br />

- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;<br />

- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.<br />

Elingsloane 20 +31 (0)511 745001<br />

9251 MN BURGUM info@wijngaardensteigerbouw.nl info<br />

39


B R U I D E G O M<br />

“Moderne<br />

dienstverlening<br />

met ouderwets<br />

betrouwbare service<br />

voor particulier<br />

en ondernemer”<br />

verzekeringen financieringen hypotheken mediation

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!