23.05.2023 Views

Fiets Grand Départ 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TOUR DE FRANCE FEMMES <strong>2023</strong><br />

HET PARCOURS<br />

IS HET WEER ORANJE BOVEN?<br />

De Nederlandse vrouwen waren oppermachtig in de eerste<br />

editie van de ‘nieuwe’ Tour de France Femmes. Zes van de<br />

acht etappes werden in 2022 gewonnen door een Nederlandse<br />

vrouw, Annemiek van Vleuten won het eindklassement,<br />

en Demi Vollering (bergklassement), Marianne Vos (puntenklassement)<br />

en Shirin van Anrooij (jongerenklassement)<br />

wonnen de belangrijkste nevenklassementen. Dit jaar zijn alle<br />

ogen op dezelfde hoofdrolspeelsters gericht, maar is het<br />

parcours wel anders. De vrouwenronde begint op de slotdag<br />

van de mannenronde, zondag 23 juli, met een rit met start en<br />

finish in Clermont-Ferrand. Een week later eindigt de Tour de<br />

France Femmes met een individuele tijdrit in Pau. Dit staat<br />

de rensters allemaal te wachten.<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

GRAND DÉPART SPECIAL <strong>2023</strong> 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!