Views
5 years ago

De Zeemeermin maart 2009 - Xs4all

De Zeemeermin maart 2009 - Xs4all

Agenda voor de algemene

Agenda voor de algemene vergadering die gehouden wordt op vrijdag 27 maart 2009 in het clubhuis. Winterstalling regels tijdens het te water gaan Hierbij nogmaals de regels voor de winterstalling op zondag 19 april . Aanvang 20.00 uur. Geen toegang voor mensen die niets hebben te zoeken op de winterstalling dus ook geen kinderen en/of kleinkinderen uitnodigen voor een bezoek aan de winterstalling. 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken Iedereen dient om 07:30 uur aanwezig te zijn op de winterstalling en zich te melden bij zijn ploegleider voor verdere instructies. 3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 4. Jaarverslag van de secretaris 5. Jaarverslag van de penningmeester Iedereen blijft tot einde werkzaamheden, en niemand gaat zonder toestemming eerder weg. 6. Jaarverslag van de jachthaven 7. Jaarverslag van de winterberging 8. Verslag kascommissie (dechargeren van het bestuur) Geen verwisseling van ploeg zonder toestemming van ploegleider en coördinator. 9. Benoeming nieuwe kascommissie 10. Voorstel aannemen nieuwe leden De eigenaar van de boot is aanwezig bij het transporteren en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar schip. Tijdens het transport mogen er geen personen aan boord zijn. Pauze Moet U nog aanpassingen uitvoeren aan U bok, doe dat nu nog, of bereid e.e.a. nu voor. Er is namelijk met ingang van oktober 2009 bij uit het water gaan geen stophout meer beschikbaar aan de waterkant . 11. Recht van opstal (waarom willen we dat of juist niet?) 12. Begroting en goedkeuring daarvan en overzicht komende jaren U auto kunt U parkeren bij het NS station, of naast de tunnel. 13. Bestuursverkiezing Alle bestuursleden zijn niet herkiesbaar (zie ook het stukje van de voorzitter). 14. Rondvraag Dus NIET op de Nijverheidslaan, NIET bij Karwei, en NIET bij de GAD of Muhl. Deze plaatsen dienen vrijgehouden te worden voor het inparkeren van de trekkers. Er kunnen sancties volgen bij het parkeren bij Karwei of Muhl. 15. Sluiting Wij hopen op een mooie dag en een goede samenwerking. Tijdens de ledenvergadering mag er niet gerookt worden en is de bar gesloten. Iet Tresoor blz. 10 blz. 11

posten aan de kostenkant zijn lager uitgevallen, maar daar staan ook weer stijgingen voor andere posten tegenover. Over het geheel was het exploitatiesaldo positief, maar lager dan over het voorgaande jaar. Na een nadere toelichting wordt het verslag goedgekeurd. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING op 28 MAART 2008 1. OPENING Wanneer de voorzitter de vergadering opent zijn er negen en veertig stemgerechtigde leden aanwezig. Daarnaast weer een aantal belangstellenden, voornamelijk familieleden. 6. JAARVERSLAG VAN DE JACHTHAVEN De voorzitter, bij afwezigheid van de havenmeester, memoreert de belangrijkste zaken de haven betreffend. De meest in het oog lopend is de nieuwe jollensteiger, maar daarnaast zijn er op verschillende plaatsen verbeteringen en verfraaiingen gerealiseerd. De vergadering gaat akkoord met dit verslag. 7. JAARVERSLAG VAN DE WINTERBERGING M. van der Velden brengt zijn laatste verslag uit als winterstallingleider. Hij bedankt alle leden die weer geholpen hebben om het winterstallingterrein te onderhouden. Zo is veel werk verzet om het hek weer recht te zetten. Het beperkt draaien van de noodbrug in de Vecht maakt het noodzakelijk om een uur eerder te beginnen op 13 april, wanneer de boten weer te water gaan. Uitstel hiervan is niet mogelijk, want Karwei heeft een week later openingsweekend na de verbouwing. Door de te verwachten langere wachttijden bij de brug is het flexibel inspringen bij de bediening van de karren noodzakelijk. Op de Zaterdag wordt al begonnen met het voorbereiden, om op Zondag tijdig gereed te kunnen zijn. Het verslag wordt goedgekeurd. 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN - De volgende leden hebben bericht van verhindering gezonden: R. van den Heuvel, N. van Schagen, J. Tuin sr., J. Tuin jr., Th. Van Tubergen en G. Wouters, die na een kort verblijf in het ziekenhuis inmiddels weer thuis is. - De architect heeft een tekening gemaakt voor de indeling van het nieuwe douchegebouw. De aanvraag voor de tweede fase van de bouwvergunning kan, na vaststelling van de indeling, worden gestart. 3. GOEDKEURING NOTULEN JAARVERGADERING 2007 De notulen van de algemene ledenvergadering op 30 maart 2007 zijn opgenomen in het clubblad. Er zijn geen opmerkingen over de inhoud van het verslag, zodat het wordt goedgekeurd. Vanuit de leden wordt gevraagd of op korte termijn na een ledenvergadering een verkorte versie van het verslag kan worden gepubliceerd. Hiervoor zal worden gezorgd. 8. VERSLAG KASCOMMISSIE De kascommissie, bestaande uit T. van Vliet en M. Pfeifer hebben de financiële gegevens van de vereniging over het jaar 2007 en de daarop betrekking hebbende bescheiden onderzocht. Daarbij heeft de penningmeester een en ander toegelicht. De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren voor het beheer over het boekjaar 2007. De vergadering stemt in met het voorstel. 4. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS Het verslag geeft een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur. Positieve en negatieve ontwikkelingen voor de vereniging wisselen elkaar af. Zo zijn er de vergunning voor het douchegebouw, maar ook de dreiging van het betalen van vennootschapsbelasting. In het algemeen kan toch gesproken worden over een goed jaar 2007. Het verslag wordt goedgekeurd. 9. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE C. Robberse was lid van de kascommissie, maar hij heeft inmiddels zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigd. M. 5. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER Het exploitatieresultaat was beter dan was begroot voor 2007, voornamelijk door meer ontvangen rente en liggeld. Een aantal blz. 12 blz. 13

Inhoud H2O nummer 5, maart 2009 - H2O - Tijdschrift voor ...
Stick Mare Maart 2010 - RMHC de Pelikaan
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
In Tergooi nr.1, maart 2009
Nieuwsbrief nr. 38, maart 2009 - Museum Willem van Haren
Maart - Protestantse Vrouwen Organisatie
Focus-maart-2008 - VHCP
maart nr. 127 - Genie Onderofficieren
juli 2009 - LCKV Jeugdvakanties
infoblad tielt-winge maart - april 2009 - gemeente Tielt-Winge
ECHO 706 - maart - NSPV
mei 2009 - LCKV Jeugdvakanties
Klik hier voor de stedumer van maart 2011 - Stedum.Com
Schoon! Maart 2009 - Facilicom
Februari - Maart 2013 - Bronovo Ziekenhuis
Hippocampus nr. 223 (maart/april 2009) - volledige uitgave
NoppenNewz Augustus 2009 - Hooglanderveen
Kortste Nacht North Sea Regatta 2009 Verslag van de ALV