Views
5 years ago

De Zeemeermin maart 2009 - Xs4all

De Zeemeermin maart 2009 - Xs4all

voor een groot deel van

voor een groot deel van het bestuur. De ervaring tot dusver is, dat initiatieven om zich daarvoor te melden heel schaars zijn. Na de vorige ledenvergadering heeft S. Leggett zich beschikbaar gesteld om het bestuur te ondersteunen. Hij gaat zich bezighouden met de voorbereiding van de noodzakelijke werkzaamheden binnen de vereniging. Of dit al dan niet samen met een technische commissie moet gebeuren is een vraag die nader besproken moet worden. Vanuit de vergadering wordt gesuggereerd, dat het wenselijk is om taakomschrijvingen van bestuursleden in de huidige situatie te maken. Pfeifer gaat een deel van de werkzaamheden van de penningmeester overnemen en kan daarom niet opnieuw deel uitmaken van de kascommissie. Normaliter zou T. van Vliet zijn plaats innemen, maar hij heeft al verscheidende keren, ook als reservelid, deelgenomen aan onderzoek van de financiën. Het is wenselijk om nu te kiezen voor een geheel nieuwe samenstelling. De heren R. van den Boogaard en K. Ottenhof zullen de nieuwe commissie vormen, met J. Spaans als reservelid. 12. BEGROTING 2008 De grootste investering voor 2008 bestaat uit het douchegebouw en het nieuw te plaatsen hekwerk. Een niet te vergeten uitgave is de vennootschapsbelasting. Zonder dat al zeker is dat het tot een feitelijke aanslag over de afgelopen jaren komt, dienen wij hier toch serieus rekening mee te houden. Mede om deze belasting nu en in de toekomst te kunnen betalen, ligt er het voorstel om het passantentarief te verhogen naar € 0,90 per meter per nacht. De vergadering gaat akkoord met het voorstel en met de begroting voor 2008. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat ook bijvoorbeeld het totaal aan elektriciteit- en waterverbruik betaald zou moeten kunnen worden door passanten. Wellicht moet op een bepaald moment gekozen worden tussen een "low profile" gastenwerving en een actief wervingsbeleid. Maar grote schepen kunnen wij niet hebben in de haven. 10. VOORSTEL AANNEMEN NIEUWE LEDEN Als nieuwe leden van de vereniging worden voorgesteld: S. Arendse, S. Dollee, S. van der Kruis, M. Verwoert en G. van Wees. De vergadering gaat akkoord en de voorzitter heet hen welkom binnen de vereniging. Hierop aansluitend wordt aan de vergadering voorgesteld om de introductieperiode voor nieuwe leden te verlengen van één jaar naar drie jaar. De tot nu toe gehanteerde periode is vaak te kort om een goed oordeel te vormen over de betrokkenheid bij de vereniging. De vergadering gaat bij handopsteken akkoord. 13. BESTUURSVERKIEZING M. van der Velden neemt afscheid van het bestuur. De voorzitter schetst hem als een prettig en loyaal bestuurslid. Hij bedankt hem voor het vele werk en overhandigt een stoffelijk blijk van waardering. In de vacature is reeds voorzien en dat vindt de instemming van de vergadering. I. Tresoor heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. Beiden worden met applaus bedankt. De overige bestuursleden worden voor een jaar herkozen. 14. RONDVRAAG Voor de rondvraag melden zich vijf leden. 11. OPROEPBELEID / TOEKOMST VAN DE VERENIGING Het oproepen voor werkzaamheden blijft noodzakelijk. Veel wordt al op werkdagen gedaan door vrijwilligers, maar aanvullende werkzaamheden blijven noodzakelijk. Bij het oproepen worden een aantal Zaterdagen opgegeven, zodat men een keuze mogelijkheid heeft. Hiermee worden afzeggingen op korte termijn zoveel mogelijk voorkomen. Wij zijn al jaren gewend aan het feit dat we een havenmeester hebben die zomers bijna dagelijks op de haven aanwezig is. Maar J.Tuin heeft te kennen gegeven dat hij nog twee zomers, dus tot en met 2009 als havenmeester wil optreden. Bij vertrek van J. Tuin als havenmeester zal een andere oplossing gevonden moeten worden om de passanten op te vangen. Er zijn technische voorzieningen die dit gemakkelijker maken, maar dit vergt wel de nodige investeringen. Ook R. Zweverink wil zijn functie van voorzitter nog voor een zelfde periode continueren, mede in verband met het 40-jarig jubileum in 2009. En, zoals al eerder vermeld, heeft M. van der Velden zijn functie nu neergelegd. Het betekent dat op redelijk korte termijn er een aflossing van de wacht moet plaatsvinden blz. 14 blz. 15

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2008 Gewoontegetrouw zet ik mij achter de computer om u te informeren over een aantal zaken die in het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. Het belangrijkste onderwerp, in elk geval het meest opvallende, is de bouw van het douche- en toiletgebouw op de haven. Dit punt is jarenlang aan de orde geweest in het jaarverslag, maar nu is er dan eindelijk een definitief gebouw. Gedurende een deel van de zomer kon het al gebruikt worden. De ruimte rondom het gebouw moet nog aangepast worden, zodat we deze zomer over een keurige bestrating de haven op kunnen lopen. Een lange en vaak onzekere periode ligt achter ons. Bij de gemeente is de vraag gedeponeerd of zij eventueel bereid zijn tot het vestigen van het 'recht van opstal' voor het douchegebouw. Daarmee verkrijgen wij het eigendomsrecht, wat van belang kan zijn in geval de gemeente ons weg zou willen hebben van de huidige plaats. Zij hebben ingestemd, maar de concept akte moet in de komende tijd nog nader bestudeerd worden. - C. Vuyst vestigt de aandacht op de oude zeilboot die is achtergelaten in de haven. De eigenaar heeft een telefoonnummer en een adres opgegeven, maar de telefoon wordt tot dusver niet beantwoord. Er wordt een aangetekende brief verzonden. Indien geen resultaat dan worden verdere stappen gezet richting Waternet. - J. van den Emster zou graag een tekening zien van het exterieur en het interieur van het douchegebouw. Beide zullen ter inzage worden gelegd. E. van 't Hoff vraagt iets te vertellen over de internetverbinding die op de haven is geplaatst. Deze ontwikkeling ten behoeve van internetverkeer is ook op onze haven geïntroduceerd, zij het als proef voor drie jaar. De gasten betalen hiervoor een bedrag en ontvangen van de havenmeester een toegangscode. Volgend jaar zal een eerste evaluatie worden gehouden. Bij voortzetting is het interessant deze faciliteit te vermelden op onze website. - H. Munnikes vraagt of er geld beschikbaar is voor een draadloze microfoon. R. Zweverink zal hierop actie nemen. - G. ter Meulen bedankt het bestuur, de kantinebeheerders en de vrijwilligers in de kantine. Zijn tweede opmerking betreft de controle op de aanwezigheid van een W.A. verzekering. Dit is in het slop geraakt, maar zal weer worden geactiveerd. Als laatste opmerking noemt hij de opslag van de gasflessen op de winterberging. Er zijn drie mogelijkheden, op de winterberging een centrale opslag, óf op de haven óf opslag thuis. Het is een onderwerp wat niet is vermeld in de milieuvergunning. Eenmaal heeft een ambtenaar daarover gesproken, maar niets vermeld in zijn rapportage. Een ander onderwerp, wat overigens ook vorig jaar reeds is gememoreerd, is de dreiging van de vennootschapsbelasting. De belastingdienst heeft een aantal watersportverenigingen, waaronder de onze, aangeschreven dat zij belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Over de laatste jaren moest een aangifte worden gedaan, maar pas recentelijk werd duidelijk op welke criteria zal worden beoordeeld of de vereniging inderdaad belastingplichtig is. Regionale belastinginspecteurs spelen daarin een belangrijke rol. Bij de behandeling van de financiën voor 2009 zal ongetwijfeld nader worden toegelicht wat één en ander kan gaan betekenen. Het komt wel heel ongelukkig uit dat dit speelt in de periode van een hoge investering in het douchegebouw en een 40-jarig jubileum. Bij de afweging of (veel) aandacht aan het jubileum besteed kan worden, speelt de zorg voor onze financiële verplichtingen een belangrijke rol. Het bestuur wil niet in de problemen komen, juist nu de slechte economie om enige terughoudendheid vraagt. 15. SLUITING Na ruim anderhalf uur vergaderen sluit de voorzitter de vergadering met een waarderend woord voor de positieve inbreng bij de behandeling van de agendapunten. Hij wenst allen een goed vaarseizoen. blz. 16 blz. 17

Nieuwsbrief nr. 38, maart 2009 - Museum Willem van Haren
Schoon! Maart 2009 - Facilicom
nummer 1, maart 2009 - VNO-NCW Midden
KSU-breed, maart 2009 - Katholieke Scholenstichting Utrecht
201009021134_De Nekker maart 2009.pdf - Laken-Ingezoomd.be
nr. 22. 9 maart 2009 - Koninklijke HFC
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
Maart 2011 - Hac '63
Download Arbouw Journaal maart 2009 - Bouwbladen
YUUB Magazine maart 2009 - Kees van der Eijk
(Clubblad 1) maart 2008 - Watersport Vereniging Scharendijke
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk - Xs4all
   Jaargang 8 nummer 1 january 2009
Maart 2012 - Nederlands Vereniging In Karinthie
Baanpraat 2010 - Atletiekvereniging Edam - Xs4all
Baanpraat 2010 - Atletiekvereniging Edam - Xs4all
Kern7 maart 2013 - Webklik
Molenvenner maart 2013 - Stiphout Vooruit
Aktueel 2 van 9 maart 2011
NVHPV beleidsplan 2009-2019 - Ligfries