Views
5 years ago

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden

PHILIPS N.V. PHILIPS'

PHILIPS N.V. PHILIPS' GLOEILAM PEN FABRIEKEN EINDHOVEN D« Hoofdindustriegroep Kleine en Huishoudelijke apparaten tt Drachten zoekt: a. Hoofdconstructeur (H.T.S.-M) met ervaring op het gebied van fijn mechanische constructie voor het construeren van produkten. b. Hoofdconstructeur (H.T.S.-M) met ervaring op het gebied van gereedschapconstructie voor het construeren van stempels, in het bijzonder volgstempels. c. Constructeur (H.T.S.-M) voor het construeren van stempels. Zonodig kan voor passende huisvesting worden gezorgd. Sollicitatiebrieven met volledige gegevens omtrent persoon, opleiding en ervaring kunnen gericht worden aan de afdeling Personeelzaken, Oliemolenstraat te Drachten, onder nummer NN 60003. In verband met de in gebruikname van nieuwe snellere vliegtuigtypen zal ons cabinepersoneel dit jaar aanzienlijk worden uitgebreid. Voor jongelui in de leeftijd van 22-29 jaar staat dientengevolge een afwisselend en voldoening J3© TCT/M* schenkend beroep openwaarin, voor hen dieblijk geven over initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel te beschikken, goede promotiemogelijkheden zijn weggelegd. Vereist zijn een goede algemeneontwikkeling (bij voorkeur gebaseerd op middelbaar onderwijs) alsmede spreekvaardigheid in de engelse en franse of duitse taal. CtPU/SrriPQQPfl De opleiding vindt deels op Schiphol, deels aan boord van de vliegtuigen plaats. uIuIiQI UuuuGll Gedurende de opleiding ontvangen de cursisten een ruime onkostenvergoeding. Het bruto aanvangsalaris exclusief toeslagen bedraagt: 6" voor stewardessen f 390.- per maand, voor aankomend hofmeesters f 400.- - f 488.- -per maand (afhankelijk van leeftijd). tintniQOCtOrC Persoonlijke sollicitaties zijn mogelijk op maandag lIUIIIICCUIUIÖ -r ff ' &JFJF JF ay *. mrygmr — 18 januari 1960 des avonds van 19.00-21.00 uur in Hotel de Doelen, Grote Marktstraat 36, Groningen. waar tevens inlichtingen kunnen worden ingewonnen. Diploma's en getuigschriften, alsmede 1 pasfoto mede te nemen. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen betreffende opleiding en ervaring (alsmede pasfoto) kunnen worden gericht aan de Dienst Personeelszaken Vliegend Personeel, Schiphol. ,:JW> ' ■0»l*«lUII l»C*t»iair JU/M jOP mr JÊr I t ï N.V. BIERBROUWERIJ DE DRIE HOEFIJZERS v zoekt een inspecteur voor de Horeca-sector Deze functionaris wordt belast met: " de acquisitie en het onderhouden van contacten, zowel bij de agenten als bij de Horeca-bedrijven; " het verlenen van steun aan de agenten bij hun verkoop; " het rapporteren aan het hoofdkantoor. Het hem toe te vertrouwen rayon omvat de provincies Groningen, Friesland, Drente en het N.O. deel van Overijssel. Zij, die in genoemd gebied en in de Horeca-branche bekend zijn, genieten de voorkeur. Sollicitanten dienen in het bezit te zijn van een rijbewijs BE en niet ouder te zijn dan 35 jaar. Met de hand geschreven sollicitatiebrieven (niet met ballpoint) met uitvoerige vermelding van levensloop, opleiding en ervaring, voorzien van een recente pasfoto onder letters DDH te richten aan , J W. VERSCHOOR «n Drs. J. C. OUDSHOORN, Psychologisch Adviseurs, Coolsingel 57, Rotterdam. Vertrouwelijke behandeling der sollicitatie» wordt gegarandeerd. Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 - 10 Bezoekt U de KOLEN- en/of OLIEHANDEL dan heeft Machinefabriek een zeer goede bijverdienste voor U. Schrijft voor nadere inlichtingen met vermelding van uitvoerige gegevens over rayon en welke artikelen U reeds voert, onder No. T-8812 Adv. Bur. ALTA, Pausdam, Utrecht. NOORD-ZUID-HOLLANDSCHE VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V. Zij, die willen veranderen en vast werk prefereren, kunnen bij ons solliciteren. Wij bieden U in. LEIDEN een opleiding tot CONDUCTEUR bij gebleken geschiktheid later opleiding tot chauffeur. Leeftijd tot 30 jaar. Bezit van rijbewijs B.E. strekt tot aanbeveling en maakt spoedige opleiding tot chauffeur mogelijk. Geen seizoenwerk, maar vast werk op MODERN MATERIEEL met: * goede beloning; toeslagen voor vroege-, late- en zondagsdiensten gunstige sociale voorzieningen * vrij vervoer op het gehele lijnennet, ook voor het gezin . * * vrije dienstkleding * kostgeld- en reisgeldvergoeding INLICHTINGEN BIJ: de N.Z.H.V.M. n.v., Leidsevaart 396, Haarlem. V. J N. SAMSOM N.V., te Alphen aan den Rijn vraagt voor spoedige indiensttreding een commerciële kracht m. of vr. voor de verkoopafdeling Onderwijs Het werk zal o.a. omvatten het schriftelijk en telefonisch contact met en het ontvangen in de toonzalen van onze cliënten uit onderwijskringen. Leeftijd bij voorkeur tussen 25 en 30 jaar. Opleiding tenminste Mulo-niveau. Commerciële ervaring gewenst, doch niet vereist. Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige in- lichtingen omtrent personalia en levensloop worden gaarne ingewacht bij de afdeling Personeelszaken. DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE TE 'S-GRAVENHAGE roept sollicitanten op ter opleiding tot AGENT(E) VAN POLITIE Aanstel 1ingseisen: Mannelijke adspiranien: m. Leeftijd 21 tfm 28 jaar;minimumlengte ongeveer 1,75 niet brildragend: lagere schoolopleiding voldoende. ; Vrouwelijke adspiranien: Leeftijd 21 tlm 28 jaar:minimumlengte ongeveer 1.65 m. ; niet brildragend; ongehuwd: bij vootkeur MULO-of gelijkwapioige optridmi* " Aanvangssalaris: Ongehuwden: f 328.- pee maand bruto. Gehuwden: i 349.- per maand bruto, met salarisverhoging in voorbereiding. # Salaris na opleiding, (welke circa I jaar duurt): f 373,- tol f 466,- per maand bruto, met salarisverhoging invoorbereiding. % Opleiding en studie-boeken kosteloos. 0 Voorts kleding toelage, vakantietoelage, rijwieïvrrgoeding. kindertoelage, en compensatie huurverhoging. Goede sociale voorzieningen. Voor gehuwden pensionkostenvergoeding. W Ten behoeve van gehuwden wordt voorts medewerking verleend tot het verkrijgen van een woning; ten behoeve van onKehuwden van pension. lasn Richt Uw sollicitatiebrief of Uw verzoek om nadere inlichtingen de Hoofdcommissaris vanPolitie, postbus 264, 's-Graver' onder vermelding van de naam van dit blad. Voor uw opleiding voor het Rijksdiploma Ziekenverpleging B kunt u thans worden geplaatst als leerling-verpleegster in de Psych. inrichting „Tot Chr. Liefdadigheid" te Wagenborgen (Gr.). Salaris, vakantie, vrije dagen, reiskostenvergoeding en eerste hulp voor dienstkleding volgens de landelijke regeling. Pos. Chr. Godsdienst vereist. Inlichtingen worden gaarne verstrekt en sollicitaties ingewacht door de geneesheer-directeur. Wij zoeken een ervaren mnl. of vrl. kracht voor variërend administratief werk. Praktijkdiploma Boekhouden vereist. Studie M.B.A. gewenst. Brieven onder no. 858 bureau van dit blad. GEVRAAGD: A. ERVAREN BOUWKUNDIG TEKENAARS B. ERVAREN BOUWKUNDIG OPZICHTERS Sollicitaties aan de architecten ir. H. A. WIERENGA, b.i. en IJ. S. DIJKSTRA, Veenkampenweg 60. Emmen; tel. 05910-2637. In het Algemeen Ziekenhuis te Zutphen kunnen voor de cursus, die begin mei aanvangt, geplaatst worden: Leerling-verpleegsters Salaris in het eerste cursusjaar f 93.95, in het tweede f 108.50 en in het derde jaar f 128.65 per maand, plus vrije kost, inwoning, bewassing en geneeskundige behandeling. 48-urige werkweek, drie weken vakantie per jaar, plus 7 vrije dagen voor dienst op feestdagen. Vergoeding reiskosten tweemaal per maand naar het ouderlijk huis, voor zover deze een bedrag van * z-5u per keer te boven gaan. Medewerking bij de aanschaffing van uniformkleding. De cursus is toegankelijk voor meisjes die een behoorlijke algemene ontwikkeling (liefst Mulo, Vakschool e.d.) hebben en 18 jaar of ouder zijn. Directe indiensttreding is mogelijk. * Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de adjunct-directrice, Coehoornsingel 3 te Zutphen. flZfijËB "raagt Apotheek Pluim Gerbr. Bakkerstraat 58-60 Groningen energieke jongelui in het bezit van een MULO-diploma, om te worden opgeleid voor een verantwoordelijke functie in de stationsdienst. Leeftijd 19 t/m 30 jaar. Sollicitaties en verzoeken om inlichtingen aan de N.V. Nederlandsche Spoorwegen, Utrecht, Dienst van Personeelzaken, 2e afdeling. Op de enveloppe vermelden: Nr. LA vraagt: apothekers assistente voor direct of later. In het Asthma Centrum „HEIDEHEUVEL" te Hilversum wordt voor direct gevraagd: HUISH. KRACHT (vrl.) leeft. 25 tot 35 jaar. Geb. wordt een prettige werkkring; eenmaal p. m. reiskosten verg. voor bezoek aan het ouderl. huis: als regel de weekends vrij; bruto salaris f 2518.- p. j. Bovendien best. de mogelijkh. zich in het kinderbeschermingswerk te bekwamen, waarbij 75 % studiekosten worden vergoed. Gevr. wordt, naast een goede behartiging van het huish. werk, belangstelling in het paedagogisch vlak voor jongens van 14 tot 18 j. Soll., eigenhandig geschreven, te richten aan de Hoofd- " leider Internaat I, Witte Kruislaan 12, Hilversum. i Bankinstelling te Groningen vraagt ————— EEN MEISJE leeftijd minimum 18 jaar. Mulo- en typediploma gewenst. Brieven onder no. 787 bureau van dit blad. BUITENLANDS CONFECTIEBEDRIJF zoekt voor zijn in de provincie Groningen op te richten fabriek een bedrijfsleider die zal worden belast met de dagelijkse leiding van de produktie, de werkverdeling en de kwaliteitscontrole, alsook met het aannemen en opleiden van personeel. Deze functionaris moet praktijkervaring hebben in de confectieindustrie en hij moet vertrouwd zijn met de moderne produktiemethoden. Zijn taak is de richtlijnen van de directie zelfstandig ten uitvoer te leggen. Leeftijd tot ca. 35 jaar. Kennis van de Engelse of Duitse taal gewenst. Aangeboden wordt: een positie met goede toekomstmogelijkheden en uitstekende arbeidsvoorwaarden in een vooruitstrevende onderneming, die zal uitgroeien tot 300 a 400 personeelsleden. Schriftelijke sollicitaties met levensbeschrijving, referenties en opgave van verlangd salaris worden ingewacht vóór donderdag 21 jan. a.s. onder no. 838 bureau van dit blad. FIRMA PK-VERHAAR IMPORT EN VERKOOP VAN HORLOGEBANDEN te 's-Gravenhage heeft in '.erbanJ met uitbreiding van haar activiteiten en voorziening in opvolging enkele vacatures voor VERTEGENWOORDIGER In deze functie worden juweliers en horlogiers bezocht, waarbij het zeer belangrijk is, dat door een verzorgde service en zakelijk verantwoorde en deskundige adviezen een vaste relatie met de clientèle wordt opgebouwd. De afnemers worden per auto bezocht. Salariëring op basis van vast salaris en provisie. Leeftijd 30-40 jaar. Over de .standplaats kan worden overlegd. Voor het westen des lands is er sterke voorkeur voor Den Haag. Verder zijn er vacatures waarbij een standplaats kan worden gekozen in het zuid-oosten, het noord-oosten en het oosten van het land. Kandidaten zullen eventueel worden uitgenodigd voor een psychologisch onderzoek. Eigenhandig (niet met ballpoint) geschreven brieven met inlichtingen over opleiding en praktijk en vergezeld van een recente pasfoto voor 25 januari a.s. aan de Nederlandsche Stichting voor Psychotechniek, Wittevrouwenkade 6, Utrecht, onder nummer N.N. 5304). N.V. GRONINGER HOUTHANDEL J. BEISHUIZEN vraagt chauffeur voor carrier (rijbewijs A) Leeftijd 20—30 jaar. Sollicitaties Ulgersmaweg 48. GEMEENTE UTRECHT De Hoofdcommissaris van Politie te Utrecht roept sollicitanten op ter opllllp leiding tot ■ AGENT(E) p ■ Gemeentepolitie ■ f Vereist wordt 0.m.: leeftijd van 21 t.m. 28 jaar; lengte voor mannen 1.75 m., voor vrouwen 1.65 m, niet brildragend; behoorlijke algemene ontwikkeling f (voor vrl. krachten (ongehuwd) muloof daarmede gelijkstaand diploma). De opleiding zal plaats hebben f aan de Politie Opleidingsschool te Wassenaar. « Aanvangssalaris ’ 328.55 (ongehuwd); ’ 349.67 (gehuwd). Bij bevordering tot agent, salaris ’ 373.43 tot ’ 466.36 per maand. Kledingtoefage 21.20 per maand; vakantietoeslag 4% van de jaarwedde; goede ziektenkostenregellng. ’ Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Hoofdcommissaris van Politie te Utrecht GEVRAAGD, in aannemersbedrijf: BOEKHOUDER Brieven onder no. 806 bureau van dit blad. 1 ———■■—■— ELING VISSER XV. Fabrikante van Damesconfectie (japonnen, blouses, bonnetterie) wenst haar bestaande verkoopstaf uit te breiden met vertegenwoordiger voor de provincies GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTE en OVERIJSEL Voor prima verkoopkracht biedt onze alom bekende ELVI-COUTURE uitstekende mogelijkheden. Uitsluitend zij, die reeds vele jaren in genoemde branche in de noordelijke provincies werkzaam zijn en bewijzen van succesvol werken kunnen overleggen, worden uitgenodigd, onder vermelding van uitvoerige gegevens en met bijsluiting van recente pasfoto schriftelijk te solliciteren aan ons adres: Rochussenstraat 3, Rotterdam. " Discretie verzekerd. Welk net MEISJE of 2 VRIENDINNEN wil (len) ons komen helpen in de huishouding in Jongenshuis met + 30 jongens in Zd.-Limburg? Pracht» omgeving. Eén keer in de 3 maanden vrij reizen. Goeu vrije tijd- en salarisregeling. Min. leeftijd 18 jaar. Br. aan de directie v. h. Prins Bernhard Jongenshuis Hoensbroek (L.), of ook inlichtingen te bekomen H. Oosterveld, Schoolstraat 9 te Beerta (Gr.). / NOORD-ZUID-HOLLANDSCHE VERVOER MAATSCHAPPIJ N.V. Wilt U veranderen? Prefereert U vast werk? Wö vragen in LEIDEN ERVAREN CHAUFFEURS voor onze buslijnen in Zuid-Kennemerlan Rijbewijs BDE vereist. Leeftijd 21-40 jr. OP MODERNE BUSSEN BIEDEN WIJ U: * afwisselend werk vroege-, late- en zondagsdiensten * goede beloning met toeslagen voor * gunstige sociale voorzieningen . * vrij vervoer op het gehele lijnennet, o voor het gezin. * vrije dienstkleding * kostgeld- en reisgeldvergoeding * hulp bij studie voor diploma, waara aparte toeslag is verbonden INLICHTINGEN BIJ: de N.Z.H.V.M. n.v., Leidse' . vaart 396, Haarlem. GEVRAAGD voor zo spoedig mogelijk . vrouwelijke kantoorbediend 16 a 17 jaar. Mulo en typen gewenst. - }" Aanmelden dagelijks bij N.V. Aannemersbedrijf Jansen & Broek, Hoendiep 71/1, Groningen. Gevraagd: KUSTVAARTKAPITEIN voor schip van plm. 500 dw. ton. „„gg, Sollicitaties tot 1 februari onder nummer Advertentiebureau Drexhage & De Zee Postbus 136, Groningen.

MARK TRAIL De avonturen van een woudloper De maatregelen tegen oud-S.D.er Berends Ministerbeantwoordt vragen Tweede Kamerlid enter had gevestigd — hij mocht let verblijven in de provincies Veryssel en Gelderland, op last an de minister opnieuw gearresteerd. „ n antwoord op desbetreffende vralw Van het Tweede Kamerlid, de JUst- ? cnePs> deelt de minister van daf ' mr- w- A- C- Beerman mede, del n ° cn tijdens, noch na het medejWn en uitreiken van het besluit, veerde onder deze voorwaarden een invrijheidstelling te l

Nieuwsblad juli 2008 - Bouman GGZ
Noord NL•12 - SNN