Views
5 years ago

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden

ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE

ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE N.V. " ENKALONFABRIEK EMMEN De Enkalonfabriek te Emmen, waar thans bijna 2300 mensen werken, dient haar personeelsbezetting in het komende jaar nog belangrijk uit te breiden. Deze uitbreiding omvat vele afdelingen van het bedrijf. Zodoende kunnen vooral nu, maar ook nog later in het jaar nieuwe arbeidskrachten worden geplaatst. In de eerste plaats is er echter thans behoefte aan jongere mannelijke werkkrachten voor de 3- en 4-ploegendienst afdelingen. Daarnaast kunnen wij jeugdige mannelijke en vrouwelijke krachten plaatsen. m Een werkkring bij de Enkalonfabriek betekent: # Een goed loon en goede sociale voorzieningen. # Vast werk, dus een geregeld inkomen. -fr Schoon werk. ■& Arbeid, die geen zware lichamelijke inspanning vereist. ■W- Arbeid, die wel gevoel voor orde, netheid en accuratesse vraagt. ■i> Vervoer per bus waar mogelijk. ï I Leeftijdsgrenzen: Inlichtingen en sollicitaties elke dag m bij de personeelsafdeling van 8.30— Mannelijk personeel tot 55 jaar. 17.30 uur en elke woensdagavond Vrouwelijk personeel 16 jaar en ouder (ongeh.). W van 19.00—20.00 uur. F Jeugdig mann. personeel 14 jaar en ouder. VOORLICHTINGSAVONDEN DOUWE EGBERTS (D.E.) Koninklijke Tabaksfabriek - Koffiebranderijen - Theehandel N.V. te Joure vraagt voor uitbreiding van haar Technische Dienst een Geboden wordt een vaste werkkring met goed loon en uitstekende sociale voorzieningen, waaronder opname in een premievrij pensioenfonds. Voor een goede kracht is te Joure een woning beschikbaar Brieven met volledige inlichtingen over opleiding en ervaring worden ingewacht bij de afdeling Personeelszaken, Keulsekade 143 te Utrecht. Groot handelskantoor te Groningen vraagt voor spoedige indiensttreding een vrouwelijke assistente voor de boekhoudafdeling, leeftijd tot 23 jaar. Uitvoerige schriftelijke sollicitaties, onder opgave van leeftijd, opleiding, ervaringen en referenties te richten onder no. 3996 Erkend Advertentiebureau Drexhage & De Zee N.V., Verl. Visserstraat 15, Groningen. Het GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIE- KANTOOR (uitvoering Sociale Verzekering) Heresingel 8, Groningen vraagt voor spoedige indiensttreding een jeugdigeadministratieve kracht Schriftelijke sollicitaties gaarne aan bovenstaand adres. Bezoek uitsluitend na afspraak. Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 14 " Op verschillende plaatsen in de omgeving zullen voorlichtingsavonden worden gehouden, waarin alle gewenste inlichtingen'omtrent loon- en arbeidsvoorwaarden worden verstrekt en waarop, aan de hand van kleurendia's, een indruk wordt gegeven van de aard van de werkzaamheden in ons bedrijf. De eerstkomende voorlichtingsavonden worden gehouden: in Ter Apel — Hotel Timmer op dinsdag 19 januari om 19.30 uur in Nw. Weerdinge — Hotel Oosterhof op donderdag 21 januari om 19.30 uur. Het bestuur van de stichting DE OPBOUW, algemene instelling voor kinderbescherming, roept sollicitanten op voor de functie van assistente-hoofd van de huishouding i en assistente-hoofd van de keuken eerste voor haar tehuis „Woldyne" te Epe (tehuis voor meerderjarig geworden zwakbegaafde vrouwelijke pupillen), monteur-bankwerkeri Salaris ’ 2.637,60 tot ’ 3.085,60 per jaar, afhankelijk van ervaring en opleiding. Leeftijd niet beneden 25 jaar. met grondige theoretische opleiding en ruime praktische Voor vrije voeding, inwoning en bewassing wordt ’ ervaring in het onderhoud van ingewikkelde machines. Leeftijd tot plm. 35 jaar. 780 per jaar ingehouden. Vakantie 18 werkdagen per jaar. Bij gebleken geschiktheid is opname in pensioenregeling mogelijk. Sollicitaties schriftelijk te richten aan het bestuur, Burg. Reigerstraat 86 te Utrecht. i — i i Hotel-Café-Restaurant „DE STADSHERBERG" te Kampen Jaarbetrekking vraagt per 1 of 15 maart Commis de Rang en een Leerling kelner Voor de bezorging van een ochtendblad worden accurate bezorgers gevraagd Brieven onder no. 823 bureau van dit blad. HHHH bb I Gevraagd: een ervaren I automobielverkoper I Sollicitaties schriftelijk met referenties: G.A.B. „HEEREWEG", Hereweg 76, Groningen Dealer voor AUSTIN en RENAULT. 2L_^_^—^ma^ujjjjuuußlHHH^n^H^BJÏjS K ■ GROOTHANDEL vraagt voor direct een actieve en representatieve VERTEGENWOORDIGER " voor het bezoeken van architecten en aannemers in de drie noordelijke provincies. . * H.B.S. of M.UL.O.-diploma alsmede rijbewijs B vereist. Brieven met uitvoerige inlichtingen en pasfoto in te zenden onder no. 3997, Advertentiebureau Drexhage & De Zee Postbus 136, Groningen. Mevrouw BLIK, Van Montfoortlaan 4, Den Haag, vraagt voor intern: een zelfstandige HULP IN DE HUISHOUDING Het gezin bestaat uit 2 personen. Er is 2 x per week goede hulp aanwezig- Voor een ervaren kracht met goede referenties wordt een hoog loon gegeven. Leeftijd tot 40 jaar. 'Aanmelden na telefonische afspraak bij: Mevrouw Meyer, Snelliusstraat 112. Groningen (tel. 30468) waarna kennismaking met mevrouw BLIK kan volgen. Middelgrote Machinefabriek en Constructie-werkplaatsen in het noorden van het land vragen ervaren constructeurs op HTS- of THS-niveau. Speciaal voor fabriek- en bruggenbouw. Standplaats Groningen. Uitvoerige sollicitaties met inlichtingen omtrent personalia opleiding, ervaring en verlangd salaris worden ingewacht onder nummer 4000 Advertentiebureau Drexhage en De Zee N.V., Visserstraaf 15> Groningen. PHILIPS N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN DIRECT EXPORT Bij bovengenoemde internationale commerciële afdeling kunnen enkele jongedames geplaatst worden, die in staat zijn vlot stenografisch In de moderne talen op te nemen en uit te werken. De werkzaamheden zijn van variërende aard, mede doordat de afdeling kontakten heeft met ondernemingen die over de gehele wereld verspreid zijn. Zij, die niet in Eindhoven woonachtig zijn, krijgen boven hun salaris een tegemoetkoming in de pension- en weekend-relskosten. Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan de afdeling Personeelzaken, Willemstraat 20 te Eindhoven, onder nummer NN 60004. De N.V. RAWI-FABRIEKEN te Winschoten vraagt voor haar afdeling scholen, instellingen en ziekenhuizen een actieve vertegenwoordiger voor Noord- en Midden-Nederland. Ingevoerden in deze branche hebben voorkeur. Geboden wordt een zekere levenspositie en een goed salaris. ■ Sollicitaties met uitvoerige gegevens omtrent huidige werkkring, levensloop en recente pasfoto te richten aan de afdeling Personeelszaken van genoemde N.V. BENDIENS CONFECTIE-ATELIERS ALMELO - EMMEN - BORNE - NIJMEGEN In onze onderneming komt vakant de positie van CHEF ÖRSAWI^ATIE-AFDELING De functie omvat naast de leiding van deze afdeling da organisatie van de produktie-afdelingen, de tariefiëring. routing, research e.d. voor de 4 vestigingen, welke taak met een grote mate van zelfstandigheid vervuld moet worden. Vereisten: Opleiding op H.T.S. niveau, grondige ervaring in vergelijkbare functie. Geboden wordt: Een aantrekkelijke positie met een goede salariëring en ruime mogelijkheden. Een woning is beschikbaar. Sollicitaties in handschrift, vergezeld van recente pasfoto aan de personeelsafdeling van bovengenoemd bedrijf, Postbus 64, Almelo. Kandidaten zullen eventueel worden uitgenodigd voor een psychotechnisch onderzoek. De Directie van N.V. HERENCONFECTIEFABRIEK A. J. DE LEVITA & CO. gevestigd te Amsterdam gaat binnenkort over tot het stichten van een geheel nieuw bedrijf in Nieuw Buinen (Gem. Borger, Dr.). Hiervoor zoekt zij een BEDRIJFSLEIDER | die aanvankelijk tot taak zal krijgen: " inrichten en op gang brengen van dit nieuwe bedrijf; " opleiden van de daar te werk gestelde nieuwe personeelsleden; " de kwaliteit van de producten op een hoog peil brengen; " organisatie van het bedrijf. Nadat het bedrijf, waar voorlopig alleen het confectioneren zal geschieden, voldoende ii gestabiliseerd, zullen ook de afdelingen voor voor- en nabewerking worden ingericht. Aan de bedrijfsleider zal dan de verantwoordelijkheid worden toevertrouwd voor de technische en organisatorische leiding van het gehele bedrijf. De Directie zoekt contact uitsluitend met gegadigden, die reeds geruime tijd in een leidinggevende functie in de herenconfectie werkzaam zijn geweest en die niet jonger zijn dan 35 jaar. Voor huisvesting zal worden gezorgd. Gegadigden worden uitgenodigd hun sollicitaties in eigen handschrift met persoonlijke en zakelijke gegevens, nodig voor een eerste beoordeling, w u zenden onder nr. 6003 en met vermelding van dit blad aan onderstaand adres. Informaties zullen zonder hun toestemming niet worden ingewonnen. Een oproep voor kennismaking met de Directie kan volgen. TWENTS INSTITUUT VOOR BIDRIJFSPSYCHOLOCIi Grundeliaan 18, Hengelo (O) \

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 - 15 N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN - ELEKTRONENBUIZENFABRIEK - Stadskanaal heeft plaats voor !""! I**l 1 11 1 " 1 1 Ij_ mannelijke en vrouwelijke ongeschoolde arbeidskrachten ... . ... Leeftijdsgrenzen mannen 18-45 jaar, meisjes boven 15 jaar Alle nadere inlichtingen over onze lonen, ENKELE VOORBEELDEN ' , l VAN ONZE NIEUWE LOONREGELING: arbeidsvoorwaarden, personeelvervoer worden gaarne verstrekt op onze G©boden WOtdt " Mannen (brutobedragen) aanneemloon gemiddeld loon VOORLICHTINGSAVOND "r**üT"—-r—- js :ss :ss *IS ***J* * **** * **1 * yS** ** , Aanmerkelijk verhoogde lonen, zowel voor de mannen als voor de meisjes Meisjes (brutobedragen) op MAANDAG 18 JANUARI a.s. ~ . „ , ~.S 5 , n * Uitgebreide sociale voorzieningen 16 Jaar f 26 8 8 f 30— in HOTEL DE VRIJHEID, WINSCHOTEN, aanvang 19.45 uur 20 ]aar „ 48.38 „ 54 — „ . 24 jaar „ 53.22 „ n.xtra 59.50 voorzieningen voor jeugdigen, * W een op DINSDAG 19 JANUARI a.s. °- Zeer voordelige spaarregeling Mannelijk personeel, dat in de tweeploegendienst wordt in „ONS GEBOUW", BELLINGWOLDE, aanvang 19.45 uur. I tewerkgesteld, ontvangt op 24-jarige leeftijd gemiddeld ’8.— per week extra. leerlingfAlt ■%IAAfl STAW1C kunnen worden geplaatst in het e|| «> PROVINCIAAL ZIEKENHUIS „DUINENBOSCH" VQ|'n|AoAl*C te Castricum N.H. post Bakkum ■ (Psychiatrische Inrichting) $,,L ter opleiding Staatsdiploma B. Salaris per maand (ongeacht de leeftijd): Eerste jaars f 105.14 1 bovenhet genot van kost. Tweede jaars f 120.81 > inwoning, geneeskundige Derde jaars f 140.96 ) behandeling enz. " Leeftijd 18-40 jaar. " De gehele opleiding met inbegrip van eventueel algemeen vormend herhalingsonderwijs wordt door het ziekenhuis gedragen. " Eenmaal per 14 dagen vergoeding van reiskosten voor bezoek aan ouderlijke woning. " Ruime aanschaf dienstkleding vrij. " Bij eventuele oproep ter kennismaking vergoeding van reiskosten. Schriftelijke sollicitaties onder letters L.V. aan de Geneesheer-Directeur. Wij zoeken een jongreclame assistent I als medewerker op onze afd. Publiciteit van het hoofdkantoor te Assen. Prettig, afwisselend werk; na 2 jaar opneming in pensioenreg. vlgs. Pensioenwet 1922. Diploma reclame-assistent vereist; vlotte stijl; leeftijd 25-30 jaar. Soll. eigenhandig (niet met ballpoint) geschreven, met voll. ml. over leeftijd, burgerl. staat, opleiding en praktijk, voorzien van 2 pasfoto's (van voren en van opzij) binnen 14 dagen aan het hoofdkantoor, Javastraat 7 te Assen. Bouwfonds Nederlandse gemeenten I ——^^^—■ ? °ekeneen 2 Engelse families FLINKE JONGEMAN -*» minimum opleiding MULO of 3 jaar HBS, voor MEISJES assistentie in magazijn, kantoor en fabriek. voor verzorging v. d. kinde- Voor prima kracht wordt zelfstandige positie ren Uitstekende adressen m uitzicht gesteld. Inl mevr TEN siJTHOFF, n Fa. B. FELDBRUGGE, Pelsterstraat 4. ■Troelstralaan 102, Gr. Electrische Apparaten- en Metaalwarenfabrieken RUDOLF BLIK N.V. te 's GRAVENHAGE vraagt wegens verdere uitbouw van het gehele produktieprogramma a) een apparatenconstructeur Bekend met kleine elektrische huishoudelijke apparaten. Bij voorkeur met ervaring in fabriek en tekenkamer. h) een gereedschapconstructeur "let allround ervaring, bij voorkeur verkregen zowel in de gereedschapmakerij als op de tekenkamer. c )tekenaars d; e zich willen bekwamen in de richting van apparaten- of gereedschappenconstructie of bedrijfsmechanisatie. Sr * elbaate functies a) en b) wordt vereist een algemene ontwikkeling op midr niveau en daarnaast tenminste H.T.S. of gelijkwaardige opleiding. 6Mtrv? e functie c) wordt de voorkeur gegeven aan jonge technici met enige s en/of tekenkamerervaring en interesse in de constructie van Kleine ot aatu of gereedschappen. Opleiding op middelbaar of H.T.S.-niveau streKt die interesse hebben in bovenstaande functies in een zich snel >> (jolend bedrijf met grote toekomstmogelijkheden en die kunnen voldoen >° ch v , g ,estel de eisen, kunnen volstaan met het opzenden van hun beknopte, *p7vww maandag van 9 tot 11. LjÏÏIm^PPvJ Gevraagd door het Algemeen Stads- en Provinciaal Groninger Ziekenfonds „ZIEKENHULP", Zuiderpark 16-17 te Groningen een mannelijke of een vrouwelijke KANTOORBEDIENDE in het bezit van MULO-diploma en met enige jaren kantoorervaring; leeftijd 21- -25 jaar. Salariëring volgens CAO. rgj. [P Voor spoedige indiensttreding vragen wij een I geroutineerde typiste Mulo-opleiding vereist. Leeftijd ca. 18-22 jaar. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten tot afdeling personeelszaken, Antillenstraat 7, Groningen. NV. VERENIGDE INDUSTRIE- EN HANDaMI) »■ lEi] 13 I ' i Modern geoutilleerd Handelskantoor in de stad Groningen vraagt per 1 maart a.s. I BOEKHOUDER (Staffunctionaris) In bezit van/of vergevorderde studie voor het diploma M.B.A. Voor jonge, accurate kracht, die bereid is zich volledig in te zetten, biedt deze functie uitstekende mogelijkheden. Leeftijd plm. 28—35 jaar. Brieven met volledige inlichtingen worden gaarne tegemoetgezien onder no. 4001, Advertentiebureau Drexhage & De Zee N.V., Postbus 136, Groningen. Alle brieven worden beantwoord. — Fa. J. VAN BIJSSUM, groothandel in automateriaal, Oude Boteringestraat 11, Groningen, vraagt een MAGAZIJNBEDIENDE met kennis van het vak. Leeftijd plm. 22—24 jaar. Sollicitaties worden gaarne schriftelijk ingewacht. Gevraagd voor drukkerij-kantoor een rekening-courant boekhouder in het bezit van praktijk-diploma boekhouden. Onze gedachten gaan uit naar een flinke jongeman die interesse heeft zich te bekwamen in het calculeren. Brieven met uitvoerige inlichtingen en verlangd salaris te richten aan: Drukkerij N.V. Erven B .v. d. Kamp Sint Jansstraat 1-3, Groningen.

Nieuwsblad juli 2008 - Bouman GGZ
Noord NL•16 - SNN
'Grenzen verleggen' - VNO-NCW Noord