Views
5 years ago

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden

PUBLIEKE VERKOPING

PUBLIEKE VERKOPING Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 - 16 Donderdag 21 januari 1960, dei avonds 8 uur, in het café „'t Huis de Beurs" aan het A-kerkhof, hoek Folkingestraat te Groningen, zullen publiek worden verkocht: 1. De ontruimde behuizing aan de Grote Leliestraat 13 te Groningen, bevattende: beneden: gang, kamer, kamertje en keuken, en boven: slaapkamer en 2 kleine kamertjes. Aanvaarding terstond, vrij van huur. Voor bewoning is toestemming van het Huisvestingsbureau nodig. 2. De behuizing aan de Meeuwerderweg 76 t« Groningen. Verhuurd voor f455 per jaar. Aanvaarding in genot van huur op 25 januari 1960. Betaling van de koopprijzen op 1 februari 1960 met rente. Bezichtiging op 20 en 21 januari 1960, des nam. van 2—4 uur, tegen betaling van f 0.25 p. p. A. J. BOLHUIS, Notaris, Hoge der A 7, Groningen. PUBLIEKE VERKOPING van onroerende goederen Donderdag 21 januari 1960 des avonds om 8 uur, zullen in het Café „'t Huis de Beurs" aan het A-Kerkhof, hoek Folkingestraat te Groningen, publiek worden verkocht als perceel: I. de herenbehuizing aan de Parklaan nr. 4 te Groningen, met tuin en recht van achteruitgang naar de Brandenburgerstraat. Indeling: beneden: 2 kamers, serre, keuken en kelder. Boven: 4 slaapkamers en grote zolder met één kamer. Ontruimd en vrij van huur te aanvaarden. Voor zelfbewoning is de toestemming van het Huisvestingsbureau vereist. 11. de behuizing met afzonderlijke boyenwoning aan het Abel Tasmanplein nr. 24/24ate Gron. De benedenwoning is verhuurd voor f 10.25 per week. De boyenwoning, bevattende 3 kamers, keuken, zolder en grote slaapkamer is ontruimd en vrij van huur te aanvaarden. Voor zelfbewoning is de toestemming van het Huisvestingsbureau vereist. 111. de behuizing aan de Cubastraat nr. 32 te Groningen, bevattende kamer, keuken, zolder en open plaats. Ontruimd en vrij van huur te aanvaarden. Voor zelfbewoning is de toestemming van het Huisvestingsbureau vereist. Aanvaarding en betaling van alle percelen op 1 mrt. 1960 of eerder in nader overleg. Bezichtiging daags vóór en op de dag van aankoop, telkens des namiddags van 2-4 uur tegen betaling van f 0.25 p. p. G. H. SMITS, Notaris, Oude Boteringestraat 50, Groningen. Tel. 25819-25859. PUBLIEKE VERKOPING Op donderdag 4 februari 1960, des avonds 8 uur, in het Café 't HUIS DE BEURS" aan het A-Kerkhof Z.z. no. 4 te Groningen, zullen publiek worden verkocht: 1. Het gebouw waarin Café met woning, aan het Gedempte Kattendiep no 13 te Groningen. Verhuurd voor f 18.40 p. w. 2. De woning aan de Veulsgang no. 18 te Groningen, verhuurd voor f5 per week, waarin niet begrepen de huurverhoging van 1 augustus 1957. Aanvaarding en betaling 1 maart 1960. Bezichtiging daags vóór en op de dag van verkoop des voormiddags van 10—12 uur, tegen betaling v. f 0.25 p. p. H. R. J. VAN DER VEEN, Notaris. Emmaplein 6, Gron. Warffum Bij inschrijving te koop: een behuizing met erf en tuin, staande en gelegen te Warffum, Oostervalge 44, groot 14 are 10 ca, in eigendom toebehorende aan mej. H. Stijfhoorn. Aanvaarding en betaling op 15 februari a.s., geheel ontruimd. Bezichtiging zaterdag 16 jan. en maandag 18 januari a.s., des nam. van 3.00—5.00 uur. Briefjes in gesloten enveloppe in te leveren uiterlijk woensdag 20 januari a.s. bij de' heer J.Sinninghe, Juffer Marthastraat 6 te Warffum, tel. 167. VEEKREDIETEN voor aankoop en op bestaand vee, vrije aankoop. Geen borg. Ook voor vetweiderij. Rente vanaf 6 %. C. Th. VLAAR Gieselgeer 4 - Onnen BOELDAG ; Farmsum Delfzijl Wegens liquidatie galanteriezaak annex Klompenhandel. Op vrijdag, 22 januari 1960, des Tel. 05906-492 middags om half twee, zal in het café Uitspanning te Farmsum, tegen contante I betaling worden verkocht, de volledige voorraad van " een galanteriezaak annex : klompenhandel, onder meer bestaande uit: klompen (plm. 1100 paar) klompsokken (115), schoenklompen (120), huispantoffels (84), gymn.schoenen (120), borstelwaren, poetsartikelen (500 st.), hoorntouwen, kettingen, glas- en : aardewerk, thermosflessen, lkeukengerei, emaillewaren, tuinslang, kachelpijpen, bezems, schoppen en hetgeen 1meer zal worden gepresenteerd. Tevens zal worden verkocht een radiotoestel, elek. scheerapp. (merk Remington), stofzuiger, Fr. klok, alsmede een Solex bromfiets. Bezichtiging: op de dag van verkoop, des morgens van 9—12 uur, in de schuur bij het perceel Op de Wierde 2 (B. Nieboer) te Farmsum, tegen betaling van f 0.25. J. H. HOLTIES, Notaris, Delfzijl. Huis w.i. Café met doorreed, erf en , tuingrond te Munnekezijl Wei- en bouwland op de i Waarden bö Munnekezijl :Notaris M. L WASSEN- :BERGH te Kollum, zal op : donderdag 28 januari 1960, des namiddags te 2 uur, in na te melden Café finaal publiek verkopen, met recht 'van samenvoeging, ten verzoeke van: I. de fam. EELKEMA: Perceel 1: Een huis w.i. café met doorreed, erf en tuingrond te Munnekezijl, gequoteerd nummer 76, groot 8.25 are. Bod f7777.—. Perceel 2: Een perc. wei- en bouwland met dijk op de Waarden bij 1Munnekezijl, groot 1.43.20 1H.A. Bod f 5099 maximum- [ prijs. . ! 11. Mej. Gr. MEINARDY: Perceel 3: Een perc. weiland met dijk, gelegen ten zuidwesten van en aan perceel ',2, groot 1.18.10 H.A. Bod f 3063.— maximumprijs. i, Aanvaarding: perc. 1: 12 mei 1960; perc. 2 en 3: 8 dagen na de fin. toewijzing. Betaling 1 mei 1960. Bezichtiging op de verkoop- [ dag. Biljetten verkrijgbaar. , I BOELDAG PIETERBUREN ' Maandag 15 februari 1960 : 's nam. 1 uur, ten verz. var 'de Erven mej. A. BOUW- MAN, van: Levende Have en Landbouwgereedschappen Nadere specificatie volgt. Nots. DE RANITZ, Winsum, Gr. ! GEMEENTE ONSTWEDDE ',Het Gemeentebestuur van Onstwedde is voornemens op [ dinsdag 2 februari 1960, des 'voormiddags om 11 uur in Hotel DOPPER te Stadskanaal aan te besteden: A. Het verbouwen van een openbare lagere school ' aan de Schoolstraat no. 63 te Musselkanaal ,B. Het bouwen van een twee-klassige kleuterschoo ;op een terrein, gelegen achter de onder A genoemde school, grenzend aan hel Gedempte Ceresdiep. en wel in vier percelen: .Perceel , I: De hoofdbouw (beton-, metsel-, timmer- en stuk.werken). Perceel II: De loodgieterssanitaire-,waterleidingswerken. Perceel III: De elektriciteitswerken. Perceel IV: De glas-, behang- en schilderswerken. De inschrijving kan geschieden zowel voor A als B afzonderlijk dan wel voor A ien B tezamen per perceel. ■De bestekken met bijlager , -. zijn, zolang de voorraad i strekt, verkrijgbaar vanal . woensdag 20 januari op ds ) administratie van Gemeen- , tewerken, Oude Markt te Stadskanaal, tegen een prij: van f 25 pér stuk. Toezending per post na ontvangst var f 25.50 per postwissel. .Restitutie op de dag var : aanbesteding Oproeping Degenen, die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan- of borgtochten onder hun berusting hebben ten laste van wijlen mevr. Wed. A. HAGENOUW— 'VAN DER MOLEN, overle- ! den te Loppersum, Kruisweg ! ' 175 op 27 december 1959, worden verzocht daarvan [ opgave te doen ten kantore .van ondergetekende voor 1 !februari a.s. J. R. BAKKER, Notaris te Loppersum. MAAK MEER RENTE VAN UW GELD Goed renderende zaak, " centrum stad vraagt op ilangere termijn GELDEN, .Goede rente + na ongeschonjden inlevering flO per be- ■ . stek met bijlagen. . TE KOOP afgelegen , BOERDERIJTJE in mooiste gedeelte Drenthe met plm. 12000 m 2eiger grond, vlak bij prachtig natuurschoon. Koopprijs slechts f 16.500. Brieven no. 877 bur. de.ze; ruime winst i gegarandeerd. Goed onder- .pand en eventueel borgstelling aanwezig. .Brieven no. 794 bur. dezes. Wat Uw HOND in de winter beslist nodig heeft! i |Dat staat in de folder, welke iu met een monster i HONDENBROOD GRATIS kunt bekomen bij de FLORA Hondenbroodfabr. Postbus 28 - Dordrecht TE HUUR AANGEBODEN: in de bossen van Dwingeloo (Dr.) luxe stenen 6 pers. vakantie , bungalows met stookgelegenheid, van [particulier. Voorzien van t stromend w. en k. water, .w. c. met douchecel, aparte slaapkamers, 800 m. van natuurbad. Prijs f 125 p. w., voor- en naseizoen lager. Bevragen H. BAARD, Hoogeveen, tel. 05280—2563 Philips Betalings-service Radio's v.a. f 2.— per week. Platenwisselaars v.a. f 1.50 Iper week. !Brieven no. 847 bur. dezes. Nieuwe dakpannen voor de woningbouw Rode Mulden, 15 per m2a 220 gld. per duizend. Rode Muiden, voor kippehokken J enz. - a 140 gld. per duizend. :Rode verbeterde holle, 18 1per m 2a 200 gld. per dui- * . zend. Rode Tule Du Nor, 20 per m 2a 180 gld. per dvizend. Timmerlieden genieten reductie. Bij afname van 2500 of meer franco levering a contant. WESTHOFF's Bouwmaterialen, Oosteinde 3, Meppel, Tel. 2868-05220. TE KOOP AANGEBODEN: 15.000 gele steentjes 10.000 drielingen E. MOLENHUIS, . Doezum - Telefoon 2156 Grote partijen 32, 24 en 16 mm NIEUWE PLANKEN zowel ruw als geschaafd. Tevens grote partijen Battinghout, Regels, Latten. lHardboard enz. Alles tegen >zeer voordelige prijzen. Posjten boven f 100 franco. iFa. R. PLOEGER & ZONEN, ■ Houthandel, Appingedam, Tel. 05960—2185. b.g.g. 2216. 'Autofinancieringsbureau ■ Verstrekt gelden tegen lage 1 rente op nieuwe en gebruik- ■te auto's, motoren, scooters : en dergelijke Sip Dijkema " Kantoor Stationsstr. 4, Gron. Tel. 34757 b.g.g. 45522 Makelaardij R. G. KORTE Winschoten iL—■—■—■■ [ - ■ HYPOTHEKEN 1lste en 2de bedrijfskredief ten. Rente vanaf 4 % %. Credictkantoor Melkweg 14, Groningen, Tel. 26976. \ Hypotheken i Rente v.a. iy2 %. Makelaarskantoor -K. HAMMINGA, Werfstr. 8. Groningen — Tel. 22474 PATAT FORNUIZEN '< volautomatische , ZERO N.V. ïKoel- en Vriesinstallaties. 'Charloisse Hoofd 37, Rotterdam. Tel. 010—79481. In be- -5drijf te bezichtigen bij Fa. HARMS en NIEMAN, s Venne 3 — Winschoten. BOELDAG Ten overstaan van notaris J. I. KUHLMANN te Stadskanaal, zal op vrijdag 29 januari a.s. weer de grote jaarlijkse inbreng-boeldag van landbouwwerktuigen op de terreinen van de Coöp. „ALGEMEEN BELANG" G.A. te Musselkanaal, worden gehouden. Zoals altijd vele en interessante posten. Op de terreinen gelegenheid voor consumptie. Aanvang 10 uur precies. Kijkdag donderdag 28 januari a.s. Belangrijke publieke verkoping Op donderdag 21 januari a.s., des voorin, te 9.30 uur, zullen ten verzoeke van div. principalen, wegens sterfgeval en vertrek, in het BUURTHUIS aan het Linnaeusplein te GRONINGEN, publiek è contant worden verkocht: Keurig onderhouden meubilair en huishoudelijke goederen als: bank-, crapaud- en fauteullstellen, kloostertafels, stoelen, dressoirs, div. linnen- en boekenkasten, een wortelnotenhouten 4 ladenkastje met dubbel geb. laden, kabinet met geb. laden, secretaires, vloerbedekking, karpetten en lopers, z.g.a.n. Excelsior stofzuiger, schilderijen, div. ledikanten en divanbedden, haarden, kachels, gasradiator, brandkast, porselein-, glas- en aardewerken, enz., terwijl voorts zal worden verkocht wegens opheffing ener meubelmakerij: 2 werkbanken, metalen lijmklemmen, een nog niet in gebruik geweest zijnde cirkelzaag, enz. BEZICHTIGING: woensdag 20 januari a.s. des nam. 4—B uur. ORDERS: bij de-makelaar J. v. d. HENDE, tel. 30180. G. J. JANS, deurwaarder, Hofstr. 7, Groningen, tel. 22110. TE HUUR: in vooruitstrevende plaats in het N. des lands Hotel-Café-Restaurant Goed bestaan. Overname inventaris. Zonder contanten onnodig te reflecteren. Brieven onder no. 825 bureau van dit blad. TE KOOP: RIANT HERENHUIS GELEGEN AAN EEN DER SINGELS Het geheel is in prima staat van onderhoud en is voor vele doeleinden geschikt. Het perceel is ontruimd te leveren. Te bevragen v. Brakelplein 17, Groningen. Aangeboden zaken: " Horecabedrijven in en buiten de stad " Levensmiddelenbedrijven staci en dorp " Garagebedrijf in Groningen en Friesland " Sigarenzaken in de stad Groningen " Aannemersbedrijf in de Veenkoloniën. " Groentezaak in de stad Groningen " Dorpssmederij in prov. Groningen " Pluimveebedrijfje Noord-Drenthe " Pensionbedrijf in de stad Groningen " Groot winkelbedrijf te Emmen " Woning met opslagplaats N.0.-Polder " Woning met landb.schuur N.0.-Groningen " Winkelpand in volkswijk Aangeboden kantoorruimte: " Centrum 3 vertrekken Iste etage " Omgeving station 3 vertrekken Aangeboden huizen: " Eengezinshuis in Helpman " Etageflat in Helpman " Eengezinshuis in Engelbert " Bungalows in Drenthe " Herenhuizen in de stad MAKELAARDIJ HOOGLAND. H. W. Mesdagstraat 31a. — Telefoon 05900—31753 I een moderne bungalow voor weinig geld Dank zij bouwsysteem B.G. binnen een maand gereed! U krijgt een woning met ruime woonkamer, 2e woon- ( vertrek of slaapk., 2 slaapk., Bruynzeelkeuken, douche- < cel, hal, ingebouwde schuur met kolenberging. J Waar wilt u graag wonen? Prima bouwmogelijkheden in BAFLO (prov.weg), HOOGKERK (ook andere won.), LEEK (nieuw uitbr.plan), PEIZE, ROLDE (ook grotere bungalows), ZUIDLAREN (ook andere bungalows en eengezinswon.), HAVELTE (ook andere bungalows), BUITEN- POST, FREDERIKSOORD (prachtig gelegen terreinen), SURHUISTERVEEN, OOSTERWOLDE (schitterend natuurschoon). I Verder in vele andere gemeenten nog div. bouwmogelijkheden. Vraagt vrijblijvend inlichtingen — ook over de soepele financiering, het prachtige spaarsysteem en de veilige technische hulp. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten JAVASTRAAT 7. ASSEN - TELEFOON 05920 UNIEKE VEILING NIEUWE MEUBELEN Notaris R. J. VAN DER VELDE, Zuiderplein 37, telef. 24857 te Leeuwarden, zal op dinsdag 19 jan. 1960, des voorm. 10/2 uur bij KLOPMA, Langemarktstraat 32 te LEEUWARDEN, bij BOELGOED a contant verkopen: EEN FRAAIE COLLECTIE MODERNE MEUBELEN, SLAAPBANKEN, BUREAUS, BOEKENKASTEN, FAUTEUILS, TUIMEL- TAFELS, THEEMEUBELS, BANKSTELLEN, TAPIJTEN, KOKOSMATTEN, LOPERS, TAFELKLEDEN, OPKLAPBEDDEN enz., enz. Het betreft een veiling van goederen alles le klas fabrikaten van toonaangevende fabrieken, uit de collecties 1959; een unieke veiling voor hen die meubilair of huisinrichting wensen aan te schaffen, te vernieuwen of aan te vullen. BEZICHTIGING: maandag 18 jan. a.s. van 14-20 uur en dinsdag 19 jan. a.s. van 8-10 uur. Er bestaat GEEN gelegenheid voor inbreng. Inlichtingen ten kantore van notaris VAN DER VELDE en bij de Oproeper L. POPMA. Te koop aangeboden met directe aanvaarding EEN ACCOUNTANTSKANTOOR Brieven onder no. 881 bureau van dit blad. De Lely kunstmeststrooier blijkt in de praktijk ideaal. Ook voor koren en schuimaarde. Elke dinsdag op de Veemarkt in Gron. Levering via uw smid. A. SCHAAFSMA - Briltil - Zuidhom Telefoon 05940-2657. FINANCIERING van auto's, trucks, scooters, bromfietsen, tractoren e.d. Rente v.a. 4 %. Voor particulier en handelaar. HERMAN NATKIEL Huygensstraat 64, Groningen, Telefoon 23358. ook van interieurs, wordt U getoond door de persoon die de woningen zelf jaarlijks bezoekt. Vraagt prosp. A.. EGER & Zn., Park Vronesteyn 6, Voorburg. Telefoon 070-778290. ■■^___-^J^i //:7; $ 3341. Flatwoningen Hoornsediep Aan het Hoornsediep, met ruim uitzicht over het Noord-Willemskanaal en nieuwe ver* | keersweg, worden door de bouwondernemer Th. Medendorp, 20 flatwoningen De inhoud der woningen wordt: gr. huiskamer, keuken, douchecel en 2 slaapkamers. De bouw geschiedt in de z.g.n. vrije sector, waardoor ook alleenstaanden, bej. echtpare" 1 of jonggehuwden voor bewoning in aanmerking komen. De koopprijzen zijn vanaf f 18.550.—. MAGAZIJNEN HOORNSEDIEP? Door dezelfde bouwondernemer wordt eveneens aan het Hoornsediep gebouwd cc& magazijn. Elke gewenste grootte kan geleverd worden, tot maximaal 1600 m2. Inlichtingen worden verstrekt door het Makelaarskantoor G.J. Jorritsma POELESTRAAT 14a TELEFOON 28733-305l« Vakantiewoningen in Karnten, Tirol, Salzkammergut, Hte. Savoie, Fr. Jura, Vogezen, Schwarzwald, Ardennen. Volledig fotomateriaal, SAXONIA de ZAAIMACHINE in moderne uitvoer» Leverbaar als paardenmachine, als getrokken trac machine (ook genorm. 2.64 meter) en als machine aa " I hydr. hefinrichting. De prijzen zijn lager dan U verwacht! Vraagt inlichtingen en prospectus bij: . ROEMELING EVERS - WINSCHO^ Nog staatsloten verkrijgbaar bij collectrice A. A. J. MULDER, te Ulrum. Telefoon 54. Giro no. 934749. BIEDT ZICH AAN: nette jongeman als Eindcontroleur of Kwaliteits-chef in de confectie. Ruime ervaring. Prima referenties. Brieven no. 830 bur. dezes. Gewezen landbouwer zoekt zijn te veel aan vrye tijd productief te maken Br. no. 857 bur. dezes. WRAK VEE pc* en noodslachtingen. fVI liggende koeien. Ovef*'öil' ontbieden. GEBR. H.JC RENS Pzn. Tolbert, !> foon 05945—2403, d°ol binding. S GEMEENTE HAREN (fir ' 2e klasse . Gevraagd aan de °P?far

VIJFDE BLAD Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 17 BROMELIA, koninklijke plant Billbergia nutans heet in het Nederlands knikkende bromelia. Het is een plant die inderdaad tot de grote familie van de bromelia-achtigen behoort en waarvan verschillende soorten uitstekend als kamerplant gekweekt kunnen worden. Deze billbergia bloeit maar éénmaal uit dezelfde koker, maar dat wil nog niet zeggen dat de plant direct na de bloei alle sierwaarde al verliest. Men kan er nog wel ruim 'n jaar plezier van hebben, in die tijd heeft ze al lang vele zijscheuten gevormd die later afzonderlijk of gezamenlijk verder gekweekt kunnen worden. Na ongeveer één jaar kan de oude plant worden weggesneden. Men kan echter ook alle zijscheuten met wortel en al afnemen. Elke scheut wordt afzonderlijk opgepot. Als grondmengsel dient PLANTEN IN TUIN EN KAMER men bloemistengrond te gebruiken. Onder in de pot moeten wat scherven. Doe een beetje verteerde beukenbosgrond door de potgrond heen. Billbergia nutans kan tamelijk veel zon hebben, maar na half april zal ze toch een beetje tegen de felle zon beschermd moeten worden. De plant kan ook vrij veel water hebben waarin eenmaal per week wat opgeloste kamerplantenkunstmest moet zitten. Hoewel ze vrij goed bestand is tegen de droge kamerwarmte vindt ze een wat vochtiger atmosfeer toch wel prettig. Het is nuttig de bladeren af en toe eens te benevelen met lauw water. Trouwens er zal ook steeds met lauw water gegoten moeten worden. De knikkende bromelia in bloei Tweeërlei vitaliteit Ferdinand Domela Nieuwenhuis in woord en beeld Moderne kunst in Stedelijk Museum (Amsterdam) In het Museum Fodor te Amsterdam is ditmaal een mens het onderwerp van een tentoonstelling namelijk de revolutionair Ferdinand Domela Nieuwenhuis, een der baanbrekers van het socialisme in ons land en lange tijd de tegenpool van Pieter Jelle Troelstra. Domela Nieuwenhuis was de aangebeden held van velen, die in hem de baanbreker naar een nieuwe toekomst zagen. Hij was ook het schrikbeeld van velen, die in hem vooral de anarchistische opruier zagen, en die destijds met voldoening het bekende lied „Nieuwenhuis moet zakjes plakken, hi, ha, ho" aanhieven, toen hij wegens een artikel in Recht voor Allen tot een jaar gevangenisstraf was veroordeeld. Ferdinand werd op de laatste dag van 1846 geboren als zoon van dr. F. J. Domela Nieuwenhuis, hoogleraar aan het Luthers seminarium te Amsterdam, waar hij ook theologie studeerde en proponent werd bij de Evangelisch Lutherse Gemeente. Een jaar lang (1870—'71) was hij predikant te Harlingen, waar hij een Vredesbond oprichtte. Vervolgens stond hij vier jaar te Beverwijk. In 1879 legt hij zijn ambt neer en schrijft een brochure „Mijn afscheid van de kerk". Hij had zich toen al meer en meer op sociaalmaatschappelijk gebied bewogen (werd vegetariër en geheelonthouder) en betrad het politieke terrein eerst door het schrijven in De Werkmansbode later als oprichter van het blad Recht voor Allen en het Comité van Algemeen Stemrecht. Hij kreeg buitenlandse contacten, sprak voor de Sociaal Democratische Vereniging, nam (in 1880) deel aan het Internationale Vrijdenkerscongres te Brussel en bevorderde de coöperatieve idee. Van 1880—'81 maakte hij een door Mansholt georganiseerde propaganda- buiten de officiële partijen om ook bij het klimmen der jaren zijn eigen grote aanhang behield, wat bij zijn huldiging in 1916 (toen hij 70 werd) nog eens duidelijk tot uiting kwam en ook bleek bij zijn uitvaart en crematie in 1919. Van dit alles geeft de tentoonstelling in Fodor een goed beeld door foto's, tekeningen, karikaturen, de complete werkkamer van Domela Nieuwenhuis (eigendom van het zijn naam dragende fonds), brochures, boeken enzovoort. Een bewogen periode uit het politieke leven omstreeks de eeuwwisseling in ons land heeft hier gestalte gekregen. De hiervóór besproken tentoonstelling valt eigenlijk buiten het kader van deze artikelen, maar tijdens mijn jongste bezoek aan Amsterdam bleek zij mij interessant genoeg om er de aandacht eens op te vestigen. Ik had toen even tevoren in het Stedelijk Museum de tentoonstelling „De vitaliteit in de kunst" bezichtigd, die in Italië is samengesteld en ook in de Kunsthalle te Recklinghausen heeft gehangen. Moderne Kunst „LEVENDE NATUUR” WILGEHOUTRUPS door dr. Fop. I. Brouwer Wanneer ik een jaaroverzicht zou '"aken van het aantal pakjes en brieri en met inhoud, dat telkenjare door p c Post aan ons huis wordt afgeleverd *1 daarbij tevens zou vermelden welke atuurvoorwerpen er bij waren ingev"°ten, dan zou er een zeer lange en onte rij ontstaan. Het ligt voor de d dat de inhoud van deze zendingen 'kwyis interessant is, doch niet altijd "gevaarlijk voor de geadresseerde en jta huis. Het aantal zendingen van de tapijtkevers, dat wij deze zo- !? er mochten ontvangen, was bijzonder {jj?°t en het gevaar voor ontsnapping dl net pakje in ons eigen huis is niet j enkbeeldig, vooral niet wanneer men J? n6e tijd in het buitenland vertoeft pakjes eerst bij terugkomst gekunnen worden, itiri n nen ledig blijkt te zijn, doordat de levende inhoud kans heeft gezien tijdens het transport of gedurende het verblijf van het pakje in mijn studeerkamer te ontkomen. In het laatste geval kan de voortvluchtige meestal nog wel achterhaald worden en in het eerste geval soms ook wel. Zo werd ik vorig jaar opgebeld door een ambtenaar van het PTT-kantoor. te Groningen, die mij mededeelde, dat er een zeer bijzondere vlinder in het kantoor aanwezig was. Toen ik eens ging kijken welke vlindersoort dit was, bleek het werkelijk een interessant geval te zijn en ik heb het diertje dus meegenomen naar huis. Bij het nazien van de post bleek, dat er een leeg doosje bij was en uit het begeleidend schrijven 'was gemakkelijk af te leiden, dat de vlinder uit het enkele keer gebeurt het dan ook postkantoor eigenlijk in dat doosje aerdaad, dat een pakje bij het ope- had behoren te zitten! Enkele maanden geleden was er ook een leeg doosje bij de post, waarin een vrij groot gat geknaagd was, waardoor de levende inhoud had weten te ontsnappen. Dit moest tijdens mijn vakantie op mijn studeerkamer gebeurd zijn, doch hoe ik ook zocht, de vluchteling bleek niet vindbaar te zijn. Ik heb de inzender dus moeten schrijven, dat ik hem helaas niet kon inlichten over de inhoud van de zending. Enkele weken later werd het tapijt in mijn kamer opgenomen, waaronder zich nog een vloerbedekking van matten bevindt. Wie schetst onze verbazing, toen bleek, dat er in die matten een groot gat gevreten was, waarin zich een cocon bevond van een zeer grote rups, die onmiddellijk te herkennen was als de wilgehoutrups. De rups had dus kans gezien om netjes onder het kleed door te kruipen en was zich daaronder in een door hem zelf gemaakt holletje gaan verpoppen, zonder daar- bij het tapijt ook maar het minst te beschadigen. Van die wilgehoutrups ziet u een afbeelding op nevenstaande foto, waarbij het dier kruipende op een berkestam is gefotografeerd. Het is een van onze allergrootste rupsensoorten, die wel een lengte van 9 centimeter kan bereiken. De rups leeft ongeveer twee jaren en houdt zich bij voorkeur op in het hout van wilgen, populieren, appels en peren, doch ook wel in berken Het komt zelfs voor, dat de rupsen bij tientallen in één boom leven en daarin dan een stelsel van gangen en kanalen vreten, waardoor ze nogal wat schade berokkenen aan de betreffende bomen. De uitwerpselen worden, meestal met houtresten vermengd, door gaten in de bast van de boom naar buiten gebracht. Men ruikt daarbij in de onmiddellijke omgeving van dergelijke aangetaste bomen dikwijls een typische geur van houtazijn. In de herfst van het tweede jaar komen de dikke, wat vleeskleurige rupsen uit de boom te voorschijn en kruipen dan het doosje reeds gaan verpoppen. Dit geknaagd, zodat het voor ons zelfs niet geschiedt dan in een cocon, die het moeilijk is het geknabbel van de rup- dier zelf vervaardigt van houtdeeltjes sen in het inwendige van de bomen (in de natuur) of van kartonvezels (in aan de buitenzijde te beluisteren! het doosje). Naderhand komt er een vrij grote vlinder uit die pop, die ech- Vanzelfsprekend zullen deze grote ter weinig opvallend van kleur en te- rupsen ook wel hun natuurlijke vijankening is. Wanneer deze vlinder bijden hebben en vooral wanneer ze de voorbeeld tegen de schors van een .boom verlaten voor de verpopping, wilgeboom gaat zitten, valt ze tegen kunnen ze gemakkelijk een prooi wor- deze achtergrond geheel in het niet. den van de vogels. Voor de sluipwes- De wijfjes kunnen tegen de duizend pen zijn de rupsen in het algemeen eieren leggen en daarbij worden soms moeilijk bereikbaar, omdat ze daar- grote aantallen óp één boom gelegd, voor meestal te diep in het hout van zodat er werkelijk zeer veel rupsen op de boom zitten. Ik heb dan ook nooit één stam kunnen voorkomen. een dergelijkerups gevonden, die door Zoals alle rupsen hebben ook de wil- sluipwespen was aangetast. Mochten gehoutrupsen bijtende monddelen, doch er lezers zijn, die wel ervaring daar- bij deze soort zijn ze zodanig ingericht, mee hebben, dan zou ik dit gaarne wil- dat er met enorme vaart kan worden len vernemen. .. * Wilgehoutrups.... kruipende op een berkestam Bevangaat vooruit &ri Plaatsvervangende leider van de Ajw naar een andere plaats om te gaan verpoppen. Het zijn juist deze volwassen rupsen, die mij dikwijls gezonden worden en die dan vaak tijdens het transport in 6. Labourpartij, de 62-jarige ratjp n evan is de zware buikope- Sitio' > Welke hij 29 december onderj Vrijd' n zoverre te boven, dat hij ven^B voor aten. het eerst het bed mocht Ongelukin Britse loodmijn OrCa een plaatsje op ijl 40 km. ten zuiden van Carlisle Öaga °°rdwest-E.ngeland, zijn donder- -Bekon?nd twee mensen om het leven Ci? len in een loodmijn, die gebruikt v iti(\p Voor proeven om middelen te gt n on ter ontdekking van onderuse kernproeven. het staan onder leiding van £Herei ritse gezagsorgaan voor kern- °}j dL e " De mannen werden vermist "h-st aflossin g van de avondploeg. h l3l 'Bo ademhaling mocht niet en- dP Een JONGEN ZOWEL ALS MEISJE WELKOM Spanning rondom geboorte derde Britse vorstenkind Koningin Elizabeth hoopt op 6 februari als dé dag Koningin Elizabeth van Engeland, Daar koninklijke . baby's meerdere wier derde kind binnen enkele weken namen ontvangen, kunnen ze zeer goed wordt verwacht, koestert de stille allemaal gegeven worden. hoop, dat dit op 6 februari zal worden De baby zal naar verwachting niet eerder officieel een naam krijgen dan geboren. een maand na geboorte. Dan, over- Het was op die dag van 1952, dat eenkomstig de Britse wet, zal prins haar vader, koning George VI, in zijn Philip de ambtenaar van de burger- slaap stierf en koningin lijke Elizabeth stand van het district Westminster op Buckingham Palace heeft een diep-geworteld, ont- traditioneel bieden, deze de gekozen namen voor- geloof in de kracht van haar familieleggen, de bijzonderheden over de stamboom. geboorte meedelen en de documenten De baby zal even welkom zijn, on- ondertekenen. Daarna, en niet eerder, geacht of het een jongen of een meisje zullen de namen van de nieuwe ko- is, maar men meent te weten, dat de ninklijke hoogheid den volke kond ge- koningin en prins Philip bijzonder gedaan worden. — lukkig zouden zijn met een tweede zoon. Koningin Elizabeth, die een uitstekende gezondheid geniet, heeft zich voorgenomen Sandringham House in Norfolk, waar zij de Kerst- en Nieuwjaarsdagen heeft doorgebracht, op maandag 18 januari te verlaten en in Buckingham Palace de geboorte van haar baby af te wachten. Zij, die menen het te kunnen weten, geven „James" en „George" als de meest favoriete namen, indien de koningin bevalt van een jongen , Carolin" en „Mary" als het een meisje zou zijn. George was de naam van koningin Elizabeths vader, Mary die van haar grootmoeder, en van haar eerste tante, de prinses Royal, zuster van haar vader. In geval van een zoon zou prins Phihp hem graag „Andrew" noemen, naar wijlen zijn vader prins Andreas van Griekenland. arts deelde later mee, Slfti&; mannen aan koolmonoxide-ver- Slng zijn overleden. (UPI) . tournee door Groningen. Na een be- : werking van „Das Kapital" van Karl " Marx gepubliceerd te hebben richtte hij de Bond voor Algemeen Kies- en < Stemrecht op. In 1887 zat hij van 19 : januari tot 31 augustus een straf uit j wegens majesteitsschennis in de ge- i vangenis te Utrecht.' Voor het kiesdistrict Schoterland is i Denen verkorten diensttijd De Deense regering en oppositieleiders hebben de nieuwe defensievoorstellen goedgekeurd, waarbij o.a. de dienstplicht van 16 tot 12 maanden wordt ingekort. Het parlement zal het wetsvoorstel vermoedelijk eerdaags bekrachtigen. De sterkte van het Deense leger wordt aangepast aan de eisen van de NAVO door geregelde recrutering, welke men met hogere soldij bovendien tracht te stimuleren. hij Het „Centro Internationale della Arti en del Costume" heeft deze tentoonstelling georganiseerd en daardoor voor het eerst bijeengebracht „een aantal persoonlijkheden uit de voorhoede der schilders en beeldhouwers, die in de loop der laatste 50 jaar zichzelf gevonden hebben", zo lezen we in de inleiding tot de bijzonder goed verzorgde catalogus. We lezen er verder in, dat de bijdrage van deze tentoonstelling zijn nut kan hebben „op het ogenblik, waarop heel Europa leeft in een streven naar éénwording, dat haar weer aan zichzelf moet teruggeven Ferdinand Domela Nieuwenhuis door het verdedigen en voortstuwen van de cultuur". Als men dan als deelnemende kunstenaars nog de namen van Appel, Wessel Couzijn, Piert"? Karl Otto Goetz, Willem de Kooning, Claire Falkenstein, Mattia Moreni, Kimber Smith, Jackson Pollak en anderen leest, dan wordt het duidelijk, dat men inderdaad bekende representanten van de moderne kunst .bijeen heeft gebracht. van 1888—1891 lid van de Tweede I Maar wie door de zalen loopt, waar Figuur (vrouw met spiegel) van Franco Garelli Kamer geweest. Hij bezocht verschil- deze moderne kunst is bijeengebracht lende buitenlandse congressen, organi- moet tot de conclusie komen, dat zij seerde in 1890 de eerste Meiviering, wel zeer eenzijdig is samengesteld uit kwam in conflict met hen, die de So- werken, waarin het vormloze en het ciaal Democratische Bond oprichtten. non-figuratieve hoogtij viert. Werken, Bij de spoorwegstaking van 1903 die merendeels tot die uiterst subjec- speelde hij een grote rol. tieve creaties behoren, dat zij bij de Sindsdien is hij een politicus, die beschouwer geen associaties verwekken, dat zij zich onttrekken aan beoordelingen als mooi of lelijk. Deze werken representerenongetwijfeld een belangrijk aspect van de moderne kunst, die misschien de chaos voor het nieuwe genoemd moet worden, maar waarin anderen reeds dit nieuwe menen te kunnen onderkennen. Een tentoonstelling als deze is interessant als tijdsverschijnsel en daarom aanvaardbaar. Meer aanvaardbaar dan de wat snorkerig aandoende aankondigingen, die schijnen te negeren, dat er ook andere kunstwerken zijn in onze tijd, die de aandacht verdienen, ondanks het feit, dat ze begrijpelijk zijn. De eter van Carl-Henning Pedersen JAN ÜBINK.

Noord NL•16 - SNN
Noord NL•12 - SNN
NoordNieuws 1 (2012) - VNO-NCW Noord
NoordNieuws 4 (2010) - VNO-NCW Noord