Views
5 years ago

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden

BOEKBESPREKING door J.G.

BOEKBESPREKING door J.G. de Haas Het leek mij gunstig om het Nieuwe Jaar te beginnen met de bespreking van twee Nederlandse romans, geschreven door auteurs, die het nog wel niet tot groot aanzien hebben gebracht, maar met hun vorige boeken toch al een zeker vakmanschap demonstreerden en een zekere bekendheid verwierven. En niets zou mij liever zijn geweest dan wanneer ik over deze beide romans zonder voorbehoud had kunnen schrijven met het enthousiasme, waarmee we nu eenmaal gaarne een nieuwe periode van het leven beginnen. Helaas echter moet ik tegen beide boeken ernstige literaire bedenkingen aanvoeren — ondanks de kwaliteiten, welke ze anderzijds ongetwijfeld bezitten. Die bezwaren gelden, wat Ter Heyden betreft, de uitwerking van het gegeven en, wat Akkerman betreft, de structuur. Het is wel merkwaardig, dat terwijl bij de een de opzet kortweg voortreffelijk genoemd moet worden, maar de strakke lijn in de tweede helft geheel verloren gaat, de ander in dè eerste helft vaag en amateuristisch schematisch blijft om pas in de tweede tot een hechtere structuur te geraken. Dat deze tweeslachtigheid het geheel schaadt, hoeft geen betoog. En daarbij komt dan nog, dat Akkerman ook in stylistisch opzicht niet altijd even gelukkig is. Voor opzet en aanhef van „Weerzien in Kopenhagen" heb ik inderdaad niets dan lof. Eugène, de zoon van een geslaagd Nederlands zakenman, is bij een auto-ongeluk in de buurt van Hamburg om het leven gekomen. En op de dag van de begrafenis vraagt de vader — die het contact met zijn gestorven zoon geleidelijk verloren had en zich de door hem zelf gemaakte fouten plotseling sterk bewust is — zich af, hoe het leven van zijn zoon geweest is en welk eeuwig lot hem dus beschoren zal zijn. Deze vraag beheerst hem tenslotte volkomen; en als hij op de kamer van zijn zoon diens zakagenda vindt met verschillende vage en minder vage aanduidingen, neemt zijn onrust dermate toe, dat hij besluit een onderzoek in te stellen. Dit voert hem naar Kopenhagen, waar de jongen zijn voornaamste zakenrelaties had en waar hij, ondanks het feit, dat hi) in Nederland verloofd iww, kennelijk vriendschappelijke betrekkingen aanhield met een meisje. De figuur van deze vader heeft Ter Heyden alle reliëf gegeven-. Psychologisch uitmuntend gaf hij diens reacties weer op de dood van de zoon, welke hem plotseling losrukt uit de drukke zakensfeer, welke hem die zaken in een soort afkeer de rug doet toedraaien om zich te verdiepen in zijn eigen innerlijk en welke hem fotografisch scherp de fouten doet zien, waarvan hij zich nooit tevoren volledig bewust is geweest. Het geheimzinnige waas, dat door de ontdekkingen van de vader om de zoon komt te hangen, wist hij met sobere middelen suggestief aan te duiden. Diezelfde suggestieve kracht bezitten de beschrijvingen van Kopenhagen en de eerste ontmoetingen met de zakenvriend van de zoon en met diens vriendin. Ter Heyden's sterke, eenvoudige taal boeit ons evenzeer als zijn krachtige structuur met verantwoord toegepaste flash backs. Een degelijk en goed boek, menselijk en boeiend tot zover. Maar dan opeens schakelt de auteur, zelfs zonder een harmonische overgang, over van de psychologische roman naar het spionageverhaal. Eugène blijkt een agent van de Nederlandse regering te zijn geweest, die moest trachten gestolen documenten weer te pakken te krijgen en die zijn grote tegenspeelster vond in de „vriendin", agente van een vreemde mogendheid, verliefdheid spelend, maar in werkelijkheid uit op zijn ondergang, die ze ten laatste ook bewerkstelligde. Een spionageverhaal, vol psychologische lacunes, met de bij het genre behorende grove effecten en een in geen enkel opzicht aanvaardbaar slot. Een stuk maakwerk zonder allure, zonder fond en zonder literaire betekenis. Men vraagt zich waarlijk af, hoe Ter Heyden een in opzet knap boek zo naar beneden heeft kunnen halen. Jammer, want de auteur blijft ook in de mislukte tweede helft een goed verteller en een bekwaam stylist! Van geheel andere aard is de roman van Akkerman. Gezien ook zijn vroeger werk zou men hem kunnen — Neemt u me niet kwalijk. Ik ge loof dat ik te laat ben, juf. Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 - 18 rangschikken onder de regionale schrijvers, met als speciaal terrein het Friese land. Ook „Grint" speelt zich af in Friesland, namelijk in Harlingen en omgeving; in Harlingen, waar de „kasten" het grint en macadam uit Duitsland aanvoeren en waar ook verder nog iets van een internationale sfeer hangt, vanwege de verbindingen met Engeland — de roman omvat de periode van vóór de eerste wereldoorlog tot 1926. Wie nu verwacht, dat de auteur een poging heeft gedaan, de aparte sfeer van Harlingen of van de boerderijen rondom — waarvan enkele bewoners een rol in het verhaal spelen — tot leven te brengen komt bedrogen uit. Evenmin maakte hij het grint tot „dramatische hoofdfiguur" van zijn verhaal, zoals anderen in onze letterkunde deden met het veen, de vennen of het basalt. Hier is feitelijk alleen maar sprake van een jongeman, die bij een grote grintbaas aan de lier komt te staan, opklimt tot vertegenwoordiger, ontslagen wordt omdat hij persoonlijk initiatief ontplooit, dan met finantiële steun van de vader van zijn meisje voor zichzelf begint en slaagt. Een dergelijke simpele geschiedenis kan alleen maar diepte krijgen tegen een fascinerende achtergrond. Maar deze ontbreekt. En vandaar dan ook. dat Akkerman heel moeilijk op gang komt, vastloopt in weinig interessante „Kleinmalerei", zijn toevlucht zoekt in een opzettelijk en daardoor zn doel voorbij strevend „robust" proza en geen lijn in de structuur weet te brengen. Vaart zit er pas in de tweede helft van het verhaal. Dan weet de auteur de tocht, die de hoofdfiguur en zijn oom Bokke in een klein bootje dwars door de storm over de Zuiderzee maken bezieling te geven, dan gaan ook de lotgevallen van Herman Sietsma ons boeien: zijn moeizame pogingen om in het zadel te komen — waarbij de aanstaande schoonvader hem wel benijdenswaardig vlot helpt — zijn strijd tegen de vroegere werkgever en zijn doorzetten wanneer het bloeiend bedrijf van de schoonvader als het ware voor hem klaar ligt. Dan komen ook eindelijk de karakters uit de grondverf: Hermans ouders. Elske de verloofde, Oom Bokke en zijn vrouw, de wat vreemde maar goedhartige schoonvader* opzichter Bloem en de gevestigde grinthandelaren Maar dan is het feitelijk al te laat om deze karakters nog tot meer dan aan de oppervlakte levende mensen te maken. Daarvoor heeft een schrij- — Ik wéét, dat ik gelijk heb! Je zult je door mij moeten laten leiden jongen, en je zult daar geen spijt van hebben. ben er heus wel dankbaar Britten boos over paardenmishandeling Twee mislukte helften Anton ter Heyden: „Weerzien in Kopenhagen" (Thymfonds, Den Haag) S. P. Akkerman: „Grint" (Bosch & Kenning, Baarn) ver een heel en niet een half boek nodig. Ik twijfel er niet aan, of velen, die de regionale literatuur een goed hart toedragen, zullen dit boek als eenvoudige ontspanningslectuur toch met genoegen lezen. Mij echter is het wat al te simplistisch, wat al te veel cliché en wat al te zwakjes. Het gods- — dienstige sausje, waarmee het geheel ook alweer te opzettelijk — over- Verscheidene Britse bladen wijden ruimte aan berichten, waarin melding wordt gemaakt van afschuwelijke behandeling van paarden, die, afkomstig uit Dublin, naar de Parijse abattoirs worden vervoerd. Volgens de Daily Herald waren een dezer dagen 137 lerse paarden in de strenge kou in half-open wagens vervoerd. Bij aankomst waren zij stervende, bevroren of uitgehongerd. De Daily Telegraph geeft een gedetailleerde beschrijving van de toestand in het abattoir te Parijs. Het is gewoon, dat een paard daar aanwezig is bij het afslachten van drie andere dieren en vervolgens zelf aan de beurt komt, aldus het blad. Sultan van Djokjakarta goten is, kan mij geen wezenlijk fond suggereren. Ik heb bij het lezen van honorair generaal deze roman te vaak moeten denken Soekarno heeft de sultan van Djok- aan de „handleiding" " van Leonhard jakarta de honoraire rang van gene- Huizinga, waarover ik de vorige keer raal schreef. Nee, enthousiast over deze produkten van eigen bodem kan ik allerminst zijn. Maar dat neemt niet weg, dat we met frisse moed verder lezen in het juist begonnen jaar. verleend, de op een na hoogste militaire rang in Indonesië. De sultan staat thans in rang boven de minister van defensie en chefstaf van het leger, luitenant-generaal Nasoetion. Soekarno is als staatshoofd de opperbevelhebber van de Indonesische strijdkrachten. Puzzel 1364 PAK 'N PEGEL EN VUL IN! Ons kikkerland is weer eens een pegelland geworden. Wat zou mij dus anders invallen dan een gezellige ijspuzzel? Met armenzwaaiende figuurtjes, die Koning Winter de werking van hun beenspieren demonstreren, diep in hun schaatsenrijdershart verlangend naar een kop hete koffie. Komaan, dacht de tekenaar, nog een jongen met een wapperende das om, een bijt in het ijs, waaruit een paal omhoog rijst met Nee, niet met Verboden Toegang vandaag, maar met een puzzelbord. Ik zou zeggen: bind de ijzers onder, maak een paar baantjes en hou goed het bord in het oog. Elke keer als u het passeert, vult u een woord in, desnoods met een ijspegel. Hier komen de omschrijvingen van de gevraagde woorden: MANGELGANG Tentoonstelling Frans Nols en Hans Kappers Een goede tentoonstelling van een Limburger, die een interessant contrast toont met de Start-tentoonstelling In het museum. Op de vorige was Nols, naar ik meen nog vertegenwoordigd; hij is nu boven de veertig. Want zó kan schilderkunst ook zijn: het naast elkaar rangschikken van mooie kleuren en vormen, maar meer direct geïnspireerd op een natuurmotief: een weg, een boom, een berg, een eenvoudig huis. meer verwarde indruk, zijn niet z° klaar van bouw. Een gevaar dreigt ook bij Nols, dat schilderen een ontwerpen wordt met mooie kleuren, dat de inspiratie ach' Overal kan de schilder deze onderwerpen gevonden hebben, in Frankrijk, in Limburg, in Holland. Ook voor hem is de harmonie van het geheel het belangrijkst, maar hij stuurt bewust op een doel af, dat is bij veel abstracten niet het geval, die weten meestal niet waar ze op uitkomen, maar dat hoort er bij! Bij Nols leidt de rede de intuïtie, hij werkt volgens een vast pla*n, een formule, er zitten geen toevalligheden in dit werk; het is ondanks een schijnbare losheid, stevig opgebouwd. De kubisten voelen we nog in de verte (le Fauconnier misschien), ook in enkele tekeningen, b.v. de „Dorpsstraat in Limburg"; de andere twee, vooral „Vrouwtje in tuin" maken een Horizontaal: 5 rang i. h. leger I specerij 6 wintervoertuig 6 prettig, leuk 7 meisjesnaam II stad in Nederland 8 getroffen 13 dierengeluid 9 vreemde munt 15 inhoudsmaat 10 gewas 16 water in Brabant 12 Engelse univer- -17 de oudere siteitsplaats 18 oude literatuur 14 de somma van 20 vis 17 selenium 22 jongensnaam 19 plaats in 24 Italiaans dichter FEUILLETON In het duister van de oude mijn door Elizabeth Morton 20) Zijn vader gaf geen antwoord. Hij draaide zich om en liep terug naar de studeerkamer. — Peter, zei hij, — ga eens zitten. Ik heb je wat te zeggen. Dit is een grote dag voor mij geweest, jongen, en ik ben erg blij, dat je met Jane gaat trouwen. Het is een lief meisje en ze komt uit een oude familie. Je had geen betere keuze kunnen maken. Maar nu wat je toekomst betreft. — Maar — Ik voor, maar ik wil nu eenmaal niet van liefdadigheid leven. Ik ben het beheer over Morriloe Court gaan voeren, omdat u daar zo op hebt aangedrongen, maar ik heb altijd de indruk gehad, dat ik nogal overbetaald werd. Waarom wilt u mij toch geen kans op uw kantoor in Londen geven? Misschien breng ik 't er daar nog wel heel — goed af. Nee, ik zie je liever niet bij mij op kantoor komen! Ik wil niet, dat je je — met mijn zaken bemoeit! Het lijkt er op, alsof er iets is dat — u wilt verbergen, zei Peter vrolijk. Misschien wel, misschien niet. Het gaat je in ieder geval niets aan en er is helemaal geen reden, om je daar zorgen over te maken. Ik heb destijds het besluit genomen, dat ik van jou dat kan toch nog wel even een landjonker zou wachten, — vader! Nee, jongen, dat kan niet! Je krijgt op 't ogenblik tweeduizend pond per jaar voor het beheer van Morriloe Court. Het is veel meer, dan 't werk eigenlijk waard i5.... nee, val me nu niet in de rede, maar 't is weinig, als jullie op Marriott gaan wonen. Ik ben dus van plan dat bedrag te verdubbelen. Bovendien zal ik de kosten van de restauratie van Marriott en het herstel van het gehele bezit voor mijn rekening — nemen. Wat zeg je daarvan? 't Is eigenlijk te veel, vader. Ik had er over gedacht om een ander baantje — te zoeken. Wat voor baantje zou je dan wel willen hebben, dat je tweeduizend pond per jaar opbrengt? Laat staan vierduizend?, vroeg zijn vader nogal harteloos. Peter — bloosde. Ja u hebt natuurlijk gelijk. maken, Peter, en dat zal ik ook doen! Daar werk ik nu m'n hele leven al hard voor. M'n zoon moet iemand worden, die meetelt. — U geen notie van, dat u die richting uit wilde gaan, Jane zal er van opkijken! Je kunt het haar misschien beter nog niet vertellen, Peter. Ze vertrouwt me moet nu niet denken, vader, dat ik niet dankbaar ben, maar 't stuit me echt tegen de borst, dat ik door u onderhouden — word. Als je beide landgoederen beheert, verdien je je salaris heus wel. Maak je daar maar geen zorgen om. We kunnen met Marriott heel wat doen, Peter. In de eerste plaats is er de mijn. Die wil ik weer in exploitatie nemen. En dan hebben we de haven. Er moet daar weer leven in de brouwerij komen. Misschien sardientjes en een fabriek, waar de vangsten direct ingeblikt kunnen worden. Ik wil Port Marriott opwerken en jij bent de man, die — dat voor mij moet doen. Maar dat is prachtig, vader, riep Peter enthousiast uit. — Ik had er nog niet, jongen., nee, spreek me nu niet tegen! Ik weet dat héél zeker. Ze denkt misschien wel dat 't een of andere samenzwering is om in 't bezit van het landgoed te komen zonder er voor te betalen. -Nee, dat denkt Jane niet!, riep Peter uit, maar tegelijkertijd besefte hij maar al te duidelijk, dat hij hier óók wel eens aan gedacht had. Hij trachtte die gedachte van zich af te schudden en weer enthousiast voor het plan te worden. Hij keek zn vader aan ___ om te proberen diens gedachten te lezen. Er viel echter niets van zn gezicht af te lezen. Jane is een lief meisje, zei Sir Williarn. — En er zal een dag komen, dat ze van m'J zal §aa n houden. Maar nu naar bed, jongen. Ik ga zelf ook ondci' de wol. Morgen is 't een zware dag voor me- HOOFDSTUK VI. Zelfs de oudste inwoners van Port Marriott konden zich niet herinneren, dat 't ' 00 t z druk was geweest en dat er ooit zon° opwinding had geheerst als nu bij Jane's huwelijk. Sir William Willans had er voor gezorgd, dat iedereen uit de omgeving was uitgenodigd en met een speciale trein waren daarenboven nog eens honderd en v .Ü ftig gasten uit Londen gekomen, die met autobussen van het stationnetje van Truro waren afgehaald- Op de terreinen rond Morriloe Court waren grote tenten opgericht, die door elektrische kachels verwarmd werden, en waar de dorpelingen naar hartelust konden eten en drinken. Timothy Corrion reed met Jane van Marriott Court naar het dorpje. Ze zag er een beetje witjes uit. De met de sluier van oude Brusselse kant, welke reeds langer dan een eeuw in het bezit van de Marriotts was en die Emily te voorschijn had gehaald uit een oude linnenkast stond haar sprookjesachtig. De kerk was tot de laatste plaats bezet, toen zij er binnen trad. Het orgel speelde zacht. Jane zag Peter voorin de kerk bij de treden naar het altaar staan, keurig in jacquet. Zijn „best man" *, een vriend van hem uit Londen stond naast hem. Even aarzelde ze, maar toen voelde ze dat Timothy Corrion haar voorzichtig aan de arm trok. Langzaam liep ze naast hem door het brede gangpad naar het altaar. Ze bemerkte nauwelijks, dat links en rechts van haar hoofden in haar richting werden gedraaid. Ze had slechts oog voor Peter, die er wel een beetje bleek uitzag, maar toch nog wist te glimlachen. Plotseling werd ze overvallen door een panische angst. — nauwsluitende wit satijnen bruidsjapon Doe ik er nu wel goed aan om met Peter te trouwen? Is 't wel eerlijk tegenover hem? Zijn glimlach deed die sombere gedachten echter al weer gauw als sneeuw voor de zon verdwijnen. Even later stond ze naast hem. Beiden blikten ze naar het altaar. Dominee Augustus Marquand overtrof zichzelf met de preek. ledere beweging van hem, ieder woord, vertelde maar al te duidelijk dat dit zijn grote dag was: de eerste Marriott, die hij ooit in zijn kerk in de echt had verbonden. Tenslotte vestigde hij de aandacht van de dorpelingen op het grote belang van deze heuglijke gebeurtenis voor de hele gemeenschap. * Best man: getuige, Tweede prijs van f 10.—: T. HO" ma. Allersmaweg 34, tevens een soort ceremoniemeester. (Nadruk verboden) (Wordt vervolgd) Ezinge r'istef- Troostprijzen van f2.50: A. Dw G Plantsoenstraat 1, Eenrum; Alles-Hofman, Trekweg 17. M '" t 46, stum; E. Daniëls, Dr. Tjabbesstraa Veendam; H. Stel, Balilaan 5. 70, (Gld.); E. A. Veltman, Hamweß g, Harkstede; mevr. G. Abee-MeiJ^ gVr. Van Aerssenstr. 44, Dordrecht, 7, " G. Weeber-Oosterom, 3 Haren; en in Groningen: me 'Vo* sing, Westindischekade 81; r' vall Eyssoniusplein 6; Chr. van GUn Heemskerckstraat 32. v,utho*'0*' O. 0.-prijs van f 10.—: L Sc" Bentheimerstraat 54a, CocVC £s%.És- Engeland 26 rondvormig 20 schildersgerei 27 interest 21 onbuigzaam, 29 plaats in stijf Frankrijk 23 wondvocht 32 beeninhoud 24 kledingstuk 35 jongensnaam 25 lidwoord 36 regel 28 verdriet 38 reeds 30 hertog 39 deel v. e. Franse 31 -insekt ontkenning 33 stofmaat 41 goud (Fr.) 34 uitheems 42 als volgt zoogdier 43 plaats in 36 plaats in Afrika 47 naar Nederland 37 kindergroet 40 wandversiering 48 gelijk 41 lofdicht Verticaal: 43 Romeins 1 etensrest imperium 2 voorzetsel 44 motorraces 3 meisjesnaam 45 dubbelklank 4 europeaan 46 met" dank Stuur uw briefkaart met de oplossing vóór zaterdag 23 januari a.s. aan mijn onvergetelijk adres: Dr. Denker, p/a. Nieuwsblad van het Noorden, Groningen. Daar heb ik de zak met troost-rijksdaalders staan, waaruit ik weer een greep van tien doe, voor het geval u niet als eerste prijswinnaar met f 15.— of als tweede prijswinnares met f 10.— uit de bus komt. De O. 0.-prijs van f 10.— blijft onverbrekelijk verbonden aan de meest originele oplossing. Pak dus een pegel en vul in! En voor de zwaarmoedigen: we zijn nog maar negen puzzels van de lente verwijderd ! Dr. DENKER. terhaald — wordt door de routine. Maar laten we genieten van die vaaK fraaie kleurcombinaties, vooral van een grijs dat smaakvol is — zei Cézanne niet: tant qu'on na pas peint u" gris on nest pas vn peintre"? (Zo lang men geen grijs geschilderd heeft is me" geen schilder). Geen couleur locale 13 er in dit werk te vinden, de meisjeskop op het enige figuurstuk met zf| paarse tinten, doet toch weer reëel tegen de donkerblauw gevlekte ach" tergrond. Een verder doordringen details gedoogt deze soort kunst niet' '" ook uit de pastels van landschappen blijkt dit. De schilder blijft bij een voelig — semi-kubistisch componeren van kleurige vormen de herinnc ring aan Cézanne speelt —■ hier zeker een rol. Hans Kappers, achter welke naam zich een bekend Groninger hoogleraar verschuilt, exposeert drie beeld(houw werken in gips. Kennelijk een geleerd* die iets met vormen te maken heeft -* anatoom misschien, maar geen patho* loog mijns inziens, want er spreekt een grote harmonie uit dit werk. De overlevensgrote pauwstaarj" kropper vind ik niet sterk ■— om reël c vormen te scheppen, althans vormen die op de natuur geïnspireerd zijnmoet men de natuur beheersen, haaf zn visie op weten te leggen, 't Beertje is ondanks de geweldige vormen zwaK geconcipieerd, moeizaam inéén geknut' seld. De beide abstracte werken zijn veel sterker, dat zien we tegenwoordig z vaak, dat kunstenaars in dergelijk° dingen veel beter lijken dan waar ze geremd worden door de eisen die d* natuur stelt. Het ene, grootste, lijp1 m.i. door zijn al te grote symmetrie Toch zit er iets fijns in dit ruimte - *1 lij ko spel en in de vormen die aan bloembladen doen denken. Maar veel beter is de kleine abstractie — die >* „verder"; ook hier doorheen spee" haast een kuise erotiek: een zich ovef elkaar buigen van vormen, een elkaar ontwijken als in een dans. Meer een afscheid dan eeri ontmoeting. Voot, 1 mezelf, die niet van titels houdt (w»( heerlijk nu eens zelf op een tentoon* stelling namen te mogen geven), he» ik dit „fijne beeldgroepje genoemd' „Amor en Psyche". Professor in secreta-sculptor pro' ficiat! OPLOSSING PUZZEL 1362 JOHAN D. Rooie Sien Naar aanleiding van de afgelakt voorstelling van het volksstuk „R°9f Sien" te Weesp op dinsdagavond )■}'' heeft mevrouw Beppie Nooy directrw* van het Amsterdams Volkstonen medegedeeld, dat in de door één aC teur veroorzaakte moeilijkheden *J voorzien. Reeds woensdagavond viï* „Rooie Sien" weer opgevoerd. ~ Mevrouw Nooy heeft medegedeel 0, dat alle door het Amsterdams Vol** toneel afgesloten voorstellingen * 0 maal doorgang zullen vinden. MAX MOCHT ER ZIJN Inderdaad, het.was een doodeenvoudige, om niet te zeggen, stomeenvoudige puzzel en ik kreeg er dan ook veel goede oplossingen op. Ik moet maar eens weer zeggen, °a ik af en toe heus een gemakkelijk opgaaf moet geven, want er (blijkt mij steeds weer) altijd £® groot aantal puzzelaars, die moeilU heden hebben met lastiger °Pgave^i en die toch ook wel eens aan bod wi 1' komen. Dit speciaal voor hen, a, e soms aanmerkingen maken over { eenvoud. Het Nieuwsblad van *" Noorden heeft nu eenmaal veel lez en is nu eenmaal geen puzzelblad. Veel commentaar gaven mijn troU het vrienden en vriendinnen niet, maar g aardigste commentaar kreeg ik V heer Schuthlof in Coevorden, die »" twee vette palingen toezond, met briefje, waarop ongeveer: „Ik Jhj, eerst Maximiliaantje alleen wi ai'g, sturen, met een strikje om zijn j 1 jj"r maar voor de gezelligheid besloot a hem op reis dan toch maar Ma» mee te geven". Voor hem de O. 0.-prijs! { U hebt het al gehoord: het mons' heette: MAXIMILIAANTJE EN HIJ WAS ACHTENVIJFTIG HONDERD ZESENNEGENTIG CENTIMETER LANG. Hoe eenvoudig dus de puzzei Max mocht er zijn. gaBü De prijzen, nu weer normaal, B naar: utf Hoofdprijs van f 15.—: mevLerk- Dieterman, Herestraat 53, GnjPs * lse-

GEMEENTERAAD HAREN Wet Meerschap Paterswolde gaat nu definitief door 'en p van een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeen- vorm ~eld f> Groningen en Haren voor het „Meerschap Paterswolde" te ir gisteravond het voornaamste agendapunt in de raadsvergadering va aren ' Vepschi,len Uithuizen +10. N *W° eze»: Gaarkeuken boy. +15. 't Dam sterdiep Gron. +25. ?iJI oi ~ m 8 uur gemeten) vandaag: ■*" Zoutkamp 0.6 mm. New Yorkse Beurs h T l4/l 15/1 14/1 15/1 SW £ O . 261 26i G Year T 452 45i \ P *c ' „ ? 42& Hud Mot 901 90Ü ÏÏV 's C *J 25 « Int Harv 49J 49J £c ■ Bos' rritsma verkocht voor de aan de heer C. Rademaser HET SCHAAKSPEL Niemand is er nog ooit in geslaagd alle zet-mogelijkheden van het schaakspel te berekenen. Uit de legende die onverbrekelijk met de uitvinding van het schaakspel is verbonden, blijkt eigenlijk al waar- om een dergelijke berekening niet of nauwelijks mo- gelijk is. De uit- vinder van het spel, Sissa ibn Da- hir, vroeg immers als beloning eén graankorrel voor het eerste vakje, twee graankorrels voor het tweede vakje, vier korrels voor het derde vak, en vervolgens steeds een ver- dubbeling van het aantal graankor- rels voor elk volgend vakje tot tenslotte het 64ste veld zou zijn bereikt. Zoals u weet, was dit een onmogelijke eis. want de tarwepro- duktie van de ge- hele wereld ge- durende een tijd- vak van duizen- den jaren zou niet voldoende zijn ge- weest om de ge- vraagde 18 tril- joen graankorrels te honoreren. Deze legende mist weliswaar iedere historische bete- kenis, maar toont ons toch overtui- gend aan dat de mogelijkheden op het schaakbord formidabel zijn. Het is niet moei- lijk in te zien dat het aantal zet- ten met de verschillende stukken dit astronomische getal nog aan- zienlijk overtreft. Immers, wanneer we aan één stuk tweevoudige zet- mogelijkheden toekennen, kunnen de 64 velden reeds op bijna 18 tril- joen manieren doorlopen worden door van veld tot veld te springen. Het normale schaakspel wordt ech- ter niet gespeeld met één stuk, maar met 32 stukken, die door twee partijen worden gehanteerd. Deze stukken kunnen volgens zes eigen bewegingssystemen verschoven wor- den, waarbij zij theoretisch — en op enkele uitzonderingen na — in elk van de 64 velden terecht kun- nen komen uit 8 verschillende rich- tingen. In de eerste zes zetten van het spel ontstaan hierdoor reeds TOCH IS HET ZO ! door H. Pétillon vele miljoenen mogelijkheden (die echter lang niet alle tot een zin- volle combinatie leiden). Dit onoverzichtelijke grote aantal mogelijkheden, die het ondoenlijk maken het schaakspel volledig te analyseren, heeft het spel echter pas verkregen na aanraking met 't Westen. De oud- ste berichten die van het schaakspel melding maken, zijn van Indische oorsprong, zodat we geneigd zijn aan te nemen, dat het spel uit India afkomstig is. Zekerheid bestaat daaromtrent niet. Vanuit India schijnt het schaakspel omstreeks de 6de eeuw in Perzië te zijn beland, waar de Arabieren het korte tijd later leerden kennen, toen zij onder Omar in 638 dit land veroverden. De Perzen noemden het spel Tsja- trang, welke naam is afgeleid van Tsjatoer-anga, dat in het Sanskriet betekent „het vierledige" of „het leger". Het Indi- sche leger bestond vroeger n.l. uit voetvolk, ruiters, olifanten en strijd- wagens of sche- pen, waarbij dan nog de koning of opperbevelhebber moest worden geteld. Deze figuren vinden we in duidelijke samenhang met hun functie in het schaakspel terug. De koning heeft bewegings- vrijheid naar iedere richting; het schip (de tegenwoordige loper) of de strijdwagen beweegt zich, één veld overslaand, dwars door het strijdgewoel, het paard springt kris- kras door het terrein van de slag, de zware olifant (de tegenwoordige toren) loopt linea recta vooruit en het voetvolk rukt schrede na schre- de \ oorwaarts. De figuur die 14 itx deze opsomming node zult missen, is de koningin, maar juist deze machtige vrouwe hebben we voor het laatst bewaard om te doen zien hoe veel ons schaakspel verschilt van het oorspronkelijke. Hierover nader. (Nadruk verboden.) Oudezijl wil bij Nieuweschans Oudezijl wil veranderen! Sinds ja3r en dag behoort het gehucht Oudezijl tot de gemeente Beerta. In werkelijk- heid maakt men eigenlijk deel uit van het dorp Nieuweschans. Hiertegen werden nooit bezwaren aangevoerd Nu hebben echter een aantal inwo- ners met een adres zich tot de raad van de gemeente Beerta gewend waarin verzocht wordt aangesloten te mogen worden bij de gemeente Nieu, weschans. Als motief wordt aange- voerd dat men dan betere woning- accommodatie en werkgelegenheid kan krijgen. Het verzoek wordt ondersteund door een schrijven van de zakenlieden van Nieuweschans. Door B. en W. van Beerta wordt aan de raad voorgesteld aan de Kroon het verzoek te doen tot wijziging van de gemeentegrens. Dit zou tot gevola hebben, dat een in Oudezijl gelegen café, dat volgens de Beertase politie- verordening zaterdagsavonds tot 12 uur geopend mag zyn, onder de rege- ling van Nieuweschans komt te vallen welke zaterdagssluiting om elf uur voorschrijft. Aan deze (gunstige) uitzonderings- positie zou hiermee een eind zijn ge- IlicLci Ki. Academische examens H^T^ een t [R yksu"versiteit). Bevor- snllT^ ker mej 'F ' W 'Kine"> I H m n h^ en G 'W 'Kaufmann en K. H. N. Noordhoek, beiden te Gro- ningen, en H. Tammes te Vlagtwedde. DRACHTEN Vrachtauto botst op bus In de Folgeren bij Drachten remde de bestuurder H. V. van een NTM-bus af achter een geparkeerde auto om tege- moetkomend verkeer voorrang te ver- lenen. De achter hem rijdende vrachtauto van de heer P. L. uit Appelscha volgde die manoeuvre niet en botste tegen de bus op, waardoor aan beide voertuigen vrij ernstige schade ontstond. NIEUWE PEKELA Weer botsing bij Onstwedderbrug De expediteur E. V. uit Oude Pekela, die gisteren met zijn vrachtauto de be- tonweg van Veendam afkwam, zag op het kruispunt bij de Onstwedderbrug plotseling een jeep met militaire politie voor zich opdoemen. Ofschoon de mili- tairen voorrang hadden moeten geven, gebeurde dat niet, met het gevolg dat de auto's tegen elkaar botsten. Er kwamen geen persoonlijke ongelukken voor, zo- dat het bij materiële schade bleef. VOETBAL Rust bij DOS nog niet weergekeerd (Van onze Utrechtse correspondent) Ondanks de terugkeer van Frans de Munck blokt de rust in de DOS-gelede- ren nop niet te zjjn hersteld. Een grote groep leden kan zich niet verenigen met het bestuursbeleid in het laatste half jaar en heeft een „oppositie-vergadering" bijeen geroepen. De opposanten zijn van mening, dat het bestuur, nu zijn beleid een fiasco blijkt te zijn, in zijn geheel had moeten aftreden. Zij richten hun kritiek vooral tegen het transfer-beleid, dat de vereni- ging, volgens hen, een bedrag van ruim f 100.000.- heeft gekost en eisen een bui- tengewone algemene ledenvergadering. Het vereiste aantal handtekeningen van leden om dit reglementair te kunnen doen, is reeds bijeen. Tiende Noord-Groninger Postduivententoonstelling te Winsum In hotel Til werd de 10e Noord-Gro- ninger Postduivententoonstelling gehou- den. De prijzen werden als volgt be- haald: Kweekklasse oude doffers: 1 H. Wormmeester, Winsum. Bevlogen oude doffers tot 300 km: 1 L. Huizinga te Warffum. Bevlogen oude doffers 300— 500 km: 1 comb. De Kok—Oosten te Appingedam. Idem 500 km en meer: 1 L. Huizinga, Warffum. Idem broed '58: 1 Pol-Hazekamp, Winsum. Oude doffers met minstens 4 prijzen in 1959: 1 R. Heikens, Groningen. Onbevlogen jonge doffers: 1 J. Suurd, Groningen. Bevlogen jonge doffers tot 150 km: 1. Gebr.' Oosterhuis, Warffum. Bevlogen jonge doffers 150 km en meer: 1. H. Uf- fen. Middelstum. Jonge doffers met min- stens 3 pr. in 1959: 1. De Kok—Oosten. Appingedam. Kweekklasse oude duivin- nen: 1. L. Huizinga, Warffum. Bevlogen oude duivinnen tot 300 km: 1. j. de Vries. Winsum. Bevlogen oude duivinnen 300- -500 km: 1. H. L'ffen. Middelstum. Be- vlogen oude duivinnen 500 km en meer: 1. L, Huizinga. Warffum. Bevlogen oude duivinnen broed 1958: 1. T. v. d. Meulen Appingedam. Oude duivinnen met min- stens 4 prijzen in 1959: 1. Pol—Hazekamp, Winsum Onbevlogen jonge duivinnen: 1. H. Groenewold. Onderdendam. Bevlogen jonge duivinnen tot 150 km: 1. T. R. de Jonge. Winsum. Bevlogen jonge duivin- nen 150 km en meer: 1. T. v. d. Meulen, Appingedam. Jonge duivinnen met min- stens 3 prijzen in 1959: 1. B. G. Slager. Usquert. Mooiste collectie 10e NGPT: 1. L. Hui- zinga. Warffum Mooiste vogel van de 10e NGPT: De Kok—Oosten. Appingedam. Mooiste oude doffer: dezelfde. Mooiste oude duivin: J. de Vries. Winsum. Mooi- ste jonge doffer: De Kok—Oosten. Ap- pingedam. Mooiste jonge duivin: H. Groenewold. Onderdendam. Handels- en marktberichten GRONINGEN (Eendracht). Appelen A 58—78, B/C 51—65. H.h 24—70. Peren A 30—52, B/C 16—37, h.h 33—36. Aard- appelen G 13; andijvie I 73—74. II 33; boerenkool 7—37; bieten 20—28; rode koo) 10—35; gele kool 7—36; witte kool 6—22: kapp. kool 11—21; waspeen 25—46; win- terpeen 22—34: koolrapen 12—24; prei A 52—104; rabarber 17—29 bos; schorsene- ren 8; selderij 100—110; spruiten A 33- -84. B 18-81. C 15—71; peterselie 60—165; uien G 21—34. D 2-28; sjalotten 22; wit- lof A 23—60 B 36—48. alles per kg: knoi- selderie A 26—50. B 20—47 per stuk. Blokveilingen: Spruiten, aanv. plm. 85 ton. gem. exp.-prijs 77.50. Lof. aanv plm. 10 ton. export A 49—60. exp B 48—51. Rode kool, aanv. plm. 75 ton. exp 32— 36.20. . BROEK OP LANGEDIJK. Rode kool A 34—40.50. B 28—32.50; gele kool A 18.70 —22. B 16—18.20; witte kool 14.50—17.60: groene kool A 28—37.50; spruiten 37—66; prei I 81—92. II 57—66; bieten A 32.40— 32.90. B 28.50—30; uien 23—27.50; witlof 20—48; peen B 37.30—45. C 25.30—30. NOORDSCHARWOUDE. Kroten A 26.20—32.60. B 28.60—29.50; peen B 44.80 —48.90. C 33—33.60; uien middel 22.30— 24.80. grof 25.50—28.40; witlof I 41—44. II 32-43; witte kool 15.50—18.30; rode kool A 32.20—40.50 B 26—37.40; gele kool A 17.90—23.80. B 12—16: groene kool 31.3C —36.90: spruiten 50—63 AMSTERDAM (Aardappeltermijnmarkt) De totale dagomzet beliep 159 contrac- ten. Consumptiesector: Furore: april 18.00. Alpha: april 16.50, 16.70. Bintje 35: maart 18.00, 18.40. 18.80. 19.00 april 19.70 19.80. 1990. 20.00. Bintje 45: 'april 21.50 Voran 35: april 14.00. LEEUWARDEN (Kaasmarkt). Goudse 2.03—2.04; Edammer 1.81—1.82; broodkaas 1.83—1.84. stemming redelijk. HARLINGEN (Gem. Visafslag). Aan- voer 15 januari: 147 kg pellerijgarnalen 2.27; 93 kg exportgarnalen 1.74; 5500 kg bliek 7 et., alles per kg. 2100 kg export- garnalen werden door de vissers ingehou- den en in de koelcel geplaatst, daar de exportprijs hun niet aanstond. HOOGEVEEN (Groenteveiling). Boe- renkool 4—31; groene sav. kool 13; sprui- ten 32—56; kroten 18—29; prei 47—58; waspeen 24—37; winterpeen 18—28; wit. lof 7-74; sjalotten 36; knolselderij 3; spi- nazie 40 EMMEN (Veemarkt) Wegens de sfren ge vorst en de gladde én moeilijk begaan- bare wegen weinig aanvoer. NIEUW AMSTERDAM (Spes Nostra) Sla I 9—lo, Cl 4—6; stoofsla 25; knolsel- derij A 27—28, B 20—21 C 16; prei AI 52—68. AH 23—55. BI 50—51. 811 33—49: boerenkool 23—32; winterpeen B 26. C 29 —30; selderij 3—11: andijvie 72—74; sprui- ten All 50—62. 811 52—58. CII 48—50; waspeen AI 32—33. AH 12—23. BI 20— 26; kroten A 27. B 30. C 30; spinazie 31— 40 Alles per stuk. bos of kg. UTRECHT (Veemarkt). Aanvoer 2718 dieren, waaronder: 506 runderen, 125 vette kalveren. 21 graskalveren, 423 nuchtere kalveren. 1214 schapen. 196 var- kens boven 100 kg, 108 varkens beneden 100 kK. 204 biggen. 21 bokken en geiten. Melk- en kalfkoeien 1250—800. Kalf- vaarzen 1200—820. Vare koeien 875—700 Pinken 550—400. Stieren 760—500. Gras- kalveren 450—300. Nuchtere kalveren 87—47. Schapen 175—105. Lammeren 100—70. Drachtige varkens 350—250. Lo- pers 90—65. Biggen 60—30. Geiten 44—12 Vette koeien per kg gesl. gew. le kw. 3.30—3.00, 2e kw. 3.00—2.70, 3e kw. 2.70— 2.50. Vette kalveren p. kg lev. gew. le kw. 3.40—3.10 2e kw. 3.10—2.80, 3e kw. 2.70— 2.40. Nuchtere kalveren per stuk en per kg lev. gew. le kw. 1.85, 3e kw. 1.45. Zware vette varkens per kg lev. gew. 1.50—1.45. Zouters per kg lev. gew. 1.50— 1.40. Slachtzeugen per kg lev. gew. 1.30— 1.25. Jonge slachtzeugen-per kg lev. gew. 1.35—1.30. Handelsoverzicht: Melk- en kalfkoeien matig, prijshoudend. Vette koeien rede- lijk prijshoudend. Vare koeien willig, prijshoudend. Vette kalveren redelijk prijshoudend. Graskalveren redelijk vas- ter. Nuchtere kalveren willig, prijshou- dend. Schapen en lammeren willig, als vorige week. Varkens slecht, even lager. Biggen slecht, sis vorige week. SCHEEPVAARTBERICHTEN Passagiersschepen Boisscvain 16 te Montevideo. Maasdam 15 v. Le Havre n. R"dam. siatendam 15 v. Barbados n. Curagao. Grote vaart: Alca 15 te Aalborg; Ama- lie B 15 v. Ceuta n. R'dam; Ameland 15 v. Liverpobl n. Curacao; Annenkerk 15 v. Port Said n. Napels; Arca 15 v. Malta n. Bone; Arendsdijk 16 te Panama City; Banda 15 v Pulubukom n. Madras; Cai- tex Pernis 16 te Port Said; Cameronkust 15 rede Accra; Casamance 15 te Fecamp; Ceronia 15 v. Yokkaichi n. Singapore: Fravizo 16 te Sundsvall; Grootekerk l5 v. Genua n. Marseille: Guineekust 15 te Takoradi; Koningswaard 15 v. Las Pal- mas n. Curagao; Lissekerk 15 'dw. Kreta n. Livorno; Meerkerk p. 15 Gibraltar n. Antw.: Naess Lion 15 v Antw. n. Mena: Oldekerk 18 te Nagoya verw.; P.- G. Thu- lin 15 v. New Orleans n. Pto La Cruz: Prins der Nederlanden 15 v, Cowes naar Barbados; Prins Willem V 14 v. Leixous n. Haifa; Rondo 16 te Dar es Salaam: Salatiga 15 te New Vork: Scherpendrecht 15 v. Takoradi n. Port Harcourt; Sigli 15 v. Singapore n. Sydney; Stanvac Tala- gankar 15 v. Buatan n. Sungeigerong; Straat Clarence 16 te Singapore: Tabian 15 te Bremen; Tjimanuk 17 te Hongkong verw.; Togokust 15 te Point Noire: Zaan- kerk p. 15 Gibraltar n. Genua; Zuider- kerk 15 v Genua n. Marseille. Achilles 16 te Balboa: Alnati 15 van Rio de Janeiro n. Bahia; Astrid Naess 15 v. La Salina n. New Vork; Billiton 15 ten anker voor Basrah: Congokust 15 te Abidjan; Diemerdijk 15 Horta gepass. n. Londen; Helicon 16 te Madeira; Hestia 15 v. Pto. Ordaz n. Barbados; Ivoorkust 15 te Le Havre; Kalinga 15 v Perth Am. boy n. Maracaibo; Garsik 15 zuidpunt Madagascar n. Durban; Kellia 15 te New Vork: Leersurn 15 dw. Port Etienne n. Freetown; Maaskerk 16 te Buenos Aires; Mariekerk 15 v. Marseille n. Genua: Mentor 15 te Mobile; Oranje Nassau 15 v. Port au Prince n. Aruba; Roggeveen 16 te Mauritius; Rijnkerk 15 v. Barcelona n. Antw.; Samarinda 16 v. Port Said n. Lissabon; Schelpwijk 15 v. Pto Miranda n. Buenos Aires; Straat Soenda 15 van Lorenzo Marques n. Fremantle: Tiba 16 te Buenos Aires; Tweelingen p. 15 Las Palmas n. R'dam; Van Riebeeck 15 van Port Said n. Antw.; Wieldrecht p. 15 Me- na n. Guayanilla; Wonorato 15 te Los Angeles. Alblasserdijk 15 v. R'dam n. Antw.; Calamares 15 v. R'dam n. Libertador; Cal- tex Delfzijl 15 v. R'dam n. Fredericia; Eemdijk 15 v. R'dam n. Bremen; Esso Rotterdam 15 v. R'dam n. Rastanura; Gabonkust 16 v. Adam te R'dam; Hydra 16 v. Ponce te R'dam; Kalydon 15 van R'dam n. Eastham; Kosicia 15 te R'dam; Kylix 16 v. R'dam n. Bremerhaven; Prins Frederik Willem 15 te R'dam. Kleine vaart. Adara 15 v. Randers n. Varberg; Annie G 14 te Oslo; Antilope 15 v. Great Yarmouth; Aries 15 v. Duin- kerken n. Casablanca; Aurora 16 te Rot- terdam; Avanti 15 te Fowey: Biak p. 16 Suez n. Karachi; Cadans 15 v. Karls- hamn; Catharina F p. 14 Brunsbuttel n. R'dam; Corona 15 v. Gent; Cumulus p. 15 Brunsbuttel n. Hamburg; Despatch 15 v. Delfzijl; Eemshorn 15 v. Portsmouth n. Plymouth; Gazelle 14 v. Londen naar R'dam; Gersom 15 v. Hamburg; Gitana 15 v. Londen: Globe 15 te Esbjerg; Gre 15 v. Koog a. d. Zaan n. Londen; Gro- ningen 16 v. Adam; Gruno 15 v. Norden- hamn; Harm 14 v. Par; Harry 15 te Go- thenburg; Holwierde 15 te Grangemouih; Hondsbosch 14 v. South.ton n. Button Ferry: Hoogezand 14 v. Quimper; Hoon 14 v. Kopenhagen; Hunter p. 16 Hoek v. Holland; Insp. Mellema 15 te Hamburg: Jean E p. 14 Brunsbuttel n. Tyne; Josina 14 v. Sas v. Gent; Jupiter 14 v. Glasgow: Lea 15 te Southampton: Maas 13 v. Cour- seulles; Maria 15 te IJmuiden; Mars p. 14 Holtenau n. Köge: Martini 15 te Hal- den: Paris 15 v. Rouaan; Pax 15 v. Ham- burg; Plancius 14 te Gothenburg; Port Talbot 16 te Londen: Regina 14 v. Lon- den; Spirit 15 te Antw.; Swift 15 te Rouaan; Tarzan 15 v. Hamburg; Triton 15 v. R'dam; Vanda 16 te Amsterdam; Velox 15 te Kingslynn; Veendam 15 v. Gloucester: Victory 15 te Londen; WU- cheren 15 v. Bayonne"; Wuta 14 te Deven- ter; Zuidpool 15 v. Hamburg n. Priolo. DELFZIJL. Te laden en/of te lossen schepen. Binnengekomen 15 januari: Abel Tasman van Groningen: Lutetia van It- zehoe. Vertrokken 15 januari: geen. Doorvarende schepen. Binnengekomen 15 januari: Hebelina van Hamburg: Hun- ze VI van Hamburg. Vertrokken 15 ja- nuari: Quo Vadis naar Hambura; Regina naar Hamburg; Franziska naar Hamburg; Maria Lena naar Kopenhagen: Maria naar Neustadt: Gerda naar Lübeck; Hebelina naar Duisburg; Hunze VI naar Gronin- gen. HARLINGEN Aangekomen: 14 Uranus B van Grouw: 15 Nieuwland van Goole; 15 Luise I van Monheim; 15 Swift van Adam. Vertrokken: 15 Pelikaan naar Karls- krona; 15 Argus naar Hamburg; 15 Ura- nus B naar IJmuiden; 15 Luise I naar Hamburg; li> Bornrif naar Antw. KRUIDERIJEN Is dit democratie? Het is een lilluk ding dat de Ame- rikaanse haute couture prinses Mar- garet van Engeland pardoes heeft laten vallen als één der best gekle- de vrouwen ter wereld. Weliswaar heeft zij nicht Alexandra van Kent daarvoor in de plaats gekozen, maar dat is nauwelijks een pleister op de wond. Niet voor Margaret en niet voor mij. Overigens stemt het tot voldoe- ning, dat de best geklede vrouw niet meer bestaat. Wij hebben nu de twaalf best gekteden en dat is in ieder geval twaalfmaal zo weinig dom als die éne beste, al is het nog dom gen ui ij. Bij de twaalf van 1959 zijn Amerikaanse, . twee Britse, twee Francaises, één Italiaanse en één Braziliaanse. De rest van de hele wereld komt er niet aan te pas, maar ik geloof niet dat het eerlijk in zn werk is gegaan met die to Zijn de heren wel in Groningen we- zen kijkenf En hebben zij zich er- van overtuigd dat in Stadskanaal, Boertange en Dedemsvaart geen Miepje, Miesje of Mieke op hoge hakjes door de hoofdstraat IripjieV, die recht op liaar plaats in 't dozijn kan doen gelden ? Ik ken de namen van de gelukkige uitverkorenen niet, maar ik wil er een duit onder verwedden, dat het allemaal dames zijn, die om een of andere reden, ook zonder kleertjes- an, vermaardheid genieten, i door zich zelf, hetzij door de plaats van haar man in de aandacht der wereld. Dat is niet eerlijk, heren van de haute couture; niet eerlijk jegens Miepje, Miesje en Mieke. Beseft u dat voel? Die doen zó haar best om tot de elegantste vrouwen van de wereld te behoren en u komt niet eens naar ze kijken. Is dit democratie? Ik ben zo democratisch dat mijn verdriet om de teleurstelling van die drie even groot is als om die van de Prinses. Binnenkort gaan uw collega's van de Hoge Mannenmode hun lijstje maken en dat zal dan wel weer het- zelfde spelletje worden: alle aan- dacht, voor ambassadeurs, ministers en staatshoofden en geen grein be- langstelling voor onze Luns, onze Toxopeus, en de Don Juans van Aar- denburg, Aarle-Rixtel en Aalsmeer. Kunt u het mij dan euvel duiden dat ik uw publikatie aan mijn laars lap en dat ik aan uw parmantig oordeel niet de minste waarde hecht? Wanneer gaan de Nederlandse hoge couturiers in de mannelijke en de vrouwelijke linie eens een lijstje maken? Daarop houd ik mijn hoop geves- tigd. Voor Miepje, Miesje en Mieke. Voor Luns en voor Aalsma ELIAS. Burgerlijke Stand van Groningen Vries 58 j., wedn. v. L. Noor; F. Koster 74 j., m. v. M. Schalema; H. Hulshof 68 j., m. v. F. Drenth; K. v. d. Veen 64 j., m. v. A. Weening; J. Hulsebos 76 j., wed. v. A. Hulzebos; L. Nuijten 73 j., m. v. A. A. v. d. Boom; J. Bruining 73 j., m! v. F. Beetjer; A. Heuker 71 j., vr. v. M. Medema; E. Mandema 76 j., m. v. G Melles; H. W. Spier 72 j., m. v. A. Boer- ma; G. Tiggelaar 57 j., wedn. v. B. Elen- ga; G. J. Gort 74 j„ m. v. A. de Vries; M. Burgstra 72 j., vr. v. R. Elzinga; G. Meerstra 96 j., vr.; J. Boersma 81 j., wedn v. M. Tent; M. H. Maessen 80 j., wed v. J. H. Heuts; W. Kooi 76 j., vr.; K. Rozenberg 92 j., wedn. v. G. IJpma'; m! Boersma 74 j., vr. v. B. ten Wolde- F H. J. de Vries 78 j., m.; H. Oostmeijer 75 j., m. v. G. Tabak; J. Wolbes 71 j m. v. A. Viswat; O. Huizinga 82 j. wed' v. H. Smit; H. Palts 65 j., wedn v E G. Beuker; J. v. d. Veen 83 j. m v H Tap. van 9 t.m. 14 januari 1960. Bevallen: K. L. Tan—Liem z.; W. H. Schipper—Net z.; G. Hoving—Oomen d.; T. Schoonveld—Maat d.; A. M. F. Kerst- holt—Corman d.; J. v. Oost—v. d. Veen z.; W. Knol—Kuipers z.; M. Trappeniers— Faulkner z.; E. Hakkeling—Teuben z.; B. v. d. Meulen—Boswijk d.; S. Luttjeboer— Bakker z.; H. W. v. Kampen—Smit z.; G. E. Nienhuis—Hijlkema d.; A. Kievit — Veenstra z.; I. G. Bakker—Brekhof d.; J. A. Eijgelaar—Remerie d.; R. W. Hid- dema—de Vries z.; M. H. Ritskes—de Vroeg z.; A. Schiphuis—Flikkema z.; J. Bvs—Musch d.; P. Palts—Aardema z.; H. v. Rooij—Dob z.; E. M. Bakker—Kroeze d.; J. Hagenauw—Bóke d.; J. v. d. Laan —de Vries z.; I. G. Kobus—Wolters d.; A. v. d. Beek—Zijlstra d.; J. v. d. Meer —Wierenga d.; G. H. Boerema—Huizingh d.; B. v. Ark—Hoekstra z.; G. Bril—Ven- huizen d.; T. Brouwer—v. d. Woude d.; B. Bouma—Mannes z.; A. v. Klooster— Roossien z.; E. N. Brink—Eikema z.; B. Mensema—Davies z.; D. A. C. Butijn— Smit z.; F. Hillenga—Tuinstra d.; A. H. A Slump—Godlieb z.; E. Lukkien—v. d. Werf z.; A. M. Pama—Stobbe d.; H. Pos- tema—Otter d.; F. Waijer—Blaauw z.; T. Bonnema—Loonstra d.; J. G. Hartlief— Draaijer d.; W. Bosman—Kruithof z.; A. v As—v d. Veen d.; A. Schouten—Ol- denbeuving z.; A. Fransens—v. d. Leij z.; G. A. de Rooij—Mulder d.; J. v. d. Es- Bakker d " S. Goedhart—Prins z.; D. Boersma—v. d. Werf z.; A. Nijboer—Eef- sting d " J G. Weisenbach—Prummel z.; M. C. 'C. Bodde—Verhoekend d.; C. Schaaphok—Bergsma d.; W. Bunnig— Stigter d. " :. „„ . Ondertrouwd: G. H. Wetsema 27 j. en E Blikslager 23 j.; S. Scholtens 40 j. en G. W. Nieborg 37 j.; J. V. d. Baan 24 j. en A Keizer 25 j.; A. Hulshof 28 j. en A. Jung 41 j.; R. Hendriks 27 j en T. Dalmolen 27 j.; F. v. d Veen 23 j. en A. Heddema 19 j.l T. Hansma 25 j. en E. Kiewiet 22 j.; J- Vonck 36 j en G. Meiier 25 j ' P J- G. Posthumus 23 j, en H. C. Akkerman 22 j.; J. Driesens 23 j. en J. Vogel 22 j.; H. Nijenhuis 27 J. en A Tel 25 j ' G Secuur 46 j. en M. Beenen 37 i" G B Vrieling 22 j. en A. H. E. Hendrickx 24 j.; J- Slagter 24 j. en S. Dijkstra 22 j.; A. de Jager 59 j en A. Bron 42 j.; G. H. A. Bos 24 j. en G. Tho- ma 22 j.; S. Mooiweer 20 ]. en lE. K Bos 20 j.; T. Wijtsma 34 j. en J Nauta 27 j.; J. Kooistra 22 J. en S. v d Veen 22 j.; F. Stoker 26 J. en M. de Wolf 23 j. Getrouwd: J. Karssens en F Kosse; H. E v. d. Hende en R. G. M. Medendorp; H. F. Roodbergen en J. Top; N. Stam en A. ten Have; H. Buist en G Hoogeveen; A. v. d. Lei en M. A v. d.Veek; M Bouwman en T. v. d. Werf; H. J. Sloot en M. J. Drillenburg ook genaamd Lelij- veld; M. Brink en D. M. Huizingh; J. A. Regensburg en R. H " lting ;Q , _ _ a Overleden: J. de Boer 59 ), m. v. G. de Vries; A. Oosterhof 91 j wed v. A. Veldman; A. Benthem 13 dgn vr. JP H. Nankman 87 j., wedn v. AA. Sikkens A. I. Bakker 75 j.. wedn. v. J. v. d. Meer E. S. ten Hoor 68 j, wed v. J Hoiting; H. Stiepel 72 j., m. v. A. Stevens; Boter 63 j„ m. v. F- Koopman; H. A. de Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 - 19 Kapitein Rijkers maakt schoon schip

Nieuwsblad juli 2008 - Bouman GGZ
'Grenzen verleggen' - VNO-NCW Noord
Noord NL•16 - SNN