Views
5 years ago

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden

BINNENLANDS JOURNAAL

BINNENLANDS JOURNAAL Opzienbarend en jammerlijk nieuws Er zijn deze week vele opzienbarende gebeurtenissen in het nieuws geweest. Daar is in de eerste plaats de dijkdoorbraak langs het zijkanaal H van het Noordzeekanaal, waardoor de achter deze dijk liggende polder overstroomde met alle zeer ernstige gevolgen van dien. Hoewel het koude water slechts twee slachtoffers heeft geëist, betekent deze dijkdoorbraak toch een grote ramp. Duizenden mensen moesten hun huis en haard in de steek laten om elders een veilig onderdak te vinden. Uiteraard is de aangerichte schade niet te overzien en zal het geruime tijd duren eer hier alles weer bij het oude is. Dank zij de spontane hulpverlening, die terstond van alle zijden gegeven werd, zal het blijven bij materiële schade, die echter voor de gedupeerden zwaar genoeg te dragen zal zijn. Opnieuw is gebleken welke rampen een, watersnood kan aanrichten. De oorzaak ? De steeds weer beukende golfslag van snelvarende zeeschepen in 't Noordzeekanaal, die zich tot in het zijkanaal voortplant, zo wordt enerzijds verklaard. Anderen zeggen weer: te intens en te zwaar vrachtautoverkeer over de smalle dijk. Er zal een justitieel onderzoek naar het ontstaan van het grote gat in de dijk worden ingesteld. Maar hoe dit ook uitvalt: het leed is geschied en duizenden landgenoten zijn daarvan de dupe geworden. Waarbij woord en daad van medeleven op zijn plaats zijn ! (Nationaal Rampenfonds giro 9575). De reeds eerder gememoreerde eensuurkwestie in Nederlands Nieuw-Guinea is wel een bijzonder onaangename en pijnlijke affaire. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Witsen Elias, die, zoals men weet, ter plaatse een diepgaand onderzoek heeft ingesteld en tot de conclusie was gekomen, dat er inderdaad ontoelaatbare onwettige censuur had plaats gevonden, heeft de regering een brief aan de Staten-Generaal gezonden en. daarin de maatregelen bekend gemaakt, die zij heeft getroffen. Maatregelen, die ongetwijfeld van zeer ingrijpende aard zijn, zoals ook wel te verwachten was. Aan de advocaat-generaal van Nieuw-Guinea, mr. W. C. van Beek, wordt ontslag verleend zonder het predikaat „eervol". De residenten J. van Bodegom en mr. F. R. J. Eibrink- Jansen krijgen een ontevredenheidsbetuiging te incasseren. De parketambtenaren W. Kahle en A. G. C. Winia worden overgeplaatst, waarbij voor eerstgenoemde nog een ernstige ontevredenheidsbetuiging. De inlichtingendienst wordt gereorganiseerd en in afwachting daarvan zal de organisatie van het inlichtingenwerk terstond worden losgekoppeld van het parket. Ziedaar het lijstje (straf) maatregelen. Ook over de vorige gouverneur-generaal, dr. Van Baal, is de regering niet bepaald gunstig te spreken. De heer Van Baal heeft, zoals men heeft kunnen lezen, hieruit conclusies getrokken en heeft voor enkele door hem beklede functies bedankt. Een uitermate pijnlijke affaire heeft hiermede zijn voorlopig einde gekregen, al is het laatste woord hierover zeer zeker nog niet gesproken, want verwacht kan worden, dat de Staten-Generaal wel op de mededelingen van de regering in deze kwestie op enigerlei wijze zal reageren. Een andere, eveneens min of meer pijnlijke kwestie is het feit, dat Zuid- Afrika boos is op Nederland. Onze afgevaardigde In de Verenigde Naties heeft — zeer terecht — stelling genomen tegen de rassendiscriminatie en heeft gezegd, dat de Nederlandse regering de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek niet in overeenstemming acht met het gevoel van rechtvaardigheid in de drie landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een nogal agressieve verklaring geweest, waarbij de woorden „onaanvaardbaar" en „politiek zonder toekomst" zouden zijn gevallen. Zuid-Afrika heeft daarop gereageerd met een protestnota, waarin gesproken wordt van „nadeel voor de vriendschappelijke verhoudingen, die er traditioneel tussen Zuid-Afrika en Nederland bestaan". Duidelijk is hierbij weer eens gebleken, dat men van Schade enkele tonnen Nachtelijke brand verwoest garage te Oosterwierum (Van onze correspondent) Een felle brand heeft vannacht de garage van het tourüigearbedrijf Gebr. Siepersma te Oosterwierum bij Sneek in de as gelegd. Twee bussen en twee vrachtauto's gingen in de vlammen verloren en tevens een party nieuwe autobanden. De brand werd omstreeks half vier door inwoners van het dorp ontdekt, o.a. door de plaatselijke caféhouder, die tevens brandmeester is. Hy werd wakker door de knetterende vlammen. De dorpsbrandweer kwam onmiddellijk in actie. Later verleenden de brandweren uit Mantgum en Rauwerd assistentie. Omstreeks vijf uur was men de brand meester. Het kon echter niet voorkomen worden dat de garage geheel uitbrandde. Voor de omliggende woningen werd het gevaar van het overslaan van de brand èn door het optreden van de brandweer èn door gunstige wind bezworen. Het nablussen duurde tot vanmorgen 9 uur. De firma Siepersma was slechts verzekerd voor brandschade aan het gebouw en voor een nieuwe personenbus. De schade wordt op enkele tonnen geschat. De oorzaak van de brand is nog onbekend. een terecht ingenomen standpunt getuigenis mag en zelfs moet afleggen, doch dat het aloude „C'est le ton quï fait la musique" toch ook nog wel een woordje meespreekt. Het had misschien ook anders gezegd kunnen worden Te Utrecht is een studiebijeenkomst gehouden door de „wetenschappelijke afdeling" van de PvdA, de dr. Wiardi Beekman-stichting, waar door verschillende sprekers, ook uit het buitenland, het woord is gevoerd over een interne zaak voor de partij, namelijk het zoeken naar nieuwe wegen en nieuwe indealen, waarbij bleek dat er te dien aanzien nog wel enkele meningsverschillen vallen te overbruggen. Van overbruggen gesproken: minister De Pous is ook bezig bruggen te slaan, namelijk tussen het bedrijfsleven en de consumenten. Zoals men heeft kunnen lezen, heeft hij weten te bereiken, dat enkele Industrieën reeds prijsverlagingen van hun produkten hebben doorgevoerd of aangekondigd. Een schoon resultaat, inderdaad, maar merkwaardig was het wel, dat een paar andere fabrieken vrijwel tegelijkertijd met prijsverhogingen kwamen. Zeker, goedgekeurde verhogingen, doch het verschijnsel is toch waard gesignaleerd te worden. VERANDERLIJK Weerverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van zaterdagavond tot zondagavond, opgemaakt te 11.15 uur: Nu en dan opklaringen, maar ' ook plaatselijk enkele buien. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Vannacht en morgenochtend lichte en in het oosten van het land plaatselijk matige vorst en hier en daar mist. Morgenmiddag temperaturen om het vriespunt. ZON EN MAAN Zon morgen op 8.40, onder 16.49. Maan morgen op 21.03, onder 9.58. Zon maandag op 8.39, onder 16.50. Maan maandag op 22.03, onder 10.21 Donderdag 21 januari 16.01 L.K. Heel gezin verbrand Bij een brand, die ontstond in een woonhuis in het district Camberwell Road te Londen, zijn vanochtend vijf personen om het leven gekomen: een gezin bestaande uit vader, moeder, twee dochtertjes van 7 en 9 jaar, en een grootmoeder. De brand ontstond als gevolg van een explosie in de kelder van het huis. Voordat de gealarmeerde brandweer kon optreden, was het huis één laaiende hel, welke niemand levend kon verlaten. Rijksuniversiteit Groningen Eerste examens Wiskunde MO-B Aan de Rijksuniversiteit te Groningen zijn de eerste kandidaten voor het examen Wiskunde M.0.-B geëxamineerd door de betreffende commissie van de universiteit, waarvan de leden zijn benoemd bij Koninklijk Besluit van 15 september 1958. Aan de geslaagden: mej. M. J. C. Brada, Warga (Fr.), en de heren J. C. van der Burg, Stadskanaal, J. van Heuveln, Drachten en B. van Zandbergen, Oosterwolde, werd met een toepasselijk woord de akte vakbekwaamheid uitgereikt. De toestand van HEI WEER Na dooifront weer kouder Noordzee doorkruiste strenge vorstverwachting (Van onze weerkundige medewerker) Inplaats van zeer lage temperaturen is het kwik in de afgelopen nacht tot om het vriespunt gestegen. Een misrekening voor de weerkundigen in Nederland en Noordwest-Duitsland, die verrast werden door een uitgestrekt en dik wolkenveld (zelfs de volle 'maan was niet te zien), dat zich boven de Noordzee bevond en waarvan de aanwezigheid door te schaarse berichten uit dat gebied onbekend was. In het noodgebied sal men blij zijn dat het niet tot strenge vorst is gekomen. Om half zes gisteravond belden wij de weerdienst van het KNMI op ■met de vraag: „Kunt u onze mening delen, dat er van de strenge vgrst niets terecht komt, nu er plotseling van de Noordzee een dik wolkenveld is binnengedrevën en ook de Deense kuststations in de wolken zijn gekomen f" De weerdienst antwoordde: ,-fiet is ons ook opgevallen, dat Eelde, Leeuwarden en Terschelling een dichttrekken van de lucht melden, zodat de vorst in het noorden wellicht de — 10 gr. C. niet zal halen". Dat het zo ingrijpend zou worden had men dus gisteravond ook in De Bilt nog niet verwacht. Het kwik ging stijgen, zodat de temperatuur in Groningen — gisteravond niet lager kwam dan 4, Twenthe — 6 en alleen in Eind- hoven (— l2) en Zuid-Limburg (— llf gr. C.) kwam het tot strenge vorst. Vanmorgen was door luchtaanvoer van de Noordzee het kwik in Den Helder al tot +i gr. C. gestegen. Ook hier in het noorden kan het kwik vandaag even boven het vriespunt komen. Na het passeren van een kleine storing uit het noorden met enkele sneeuwbuien draait de wind zondag weer naar noordelijke richting. Een definitief einde van de vorstperiode betekent dit alles nog niet, maar stevig zit Koning Winter niet meer in het zadel. Verwachting voor het noorden (geldig tot zondagavond). Veel bewolking met enkele regen- of sneeuwbuien. Temperatuur om het vriespunt tot lichte dooi. In de nacht lichte vorst. Zondag kouder na winddraaiing naar noordelijke richting. VOORUITZICHTEN: Bij IJsland komt een volgende sneeuwdepressie tot ontwikkeling. Hierdoor een meer kwakkelwinter-weertype. Ferd'nand Veilig achter de rug van zijn vrouw Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 - 2 Barometerstanden Metingen in de stad Groningen van vrijdagmorgen 10 uur tot zaterdagmorgen 10 uur: De temperatuur bedroeg heden om 11.30 uur 1.8 gr. C. (36 gr. F.); minimum tempertuur afgelopen nacht -4.3 gr. C. (24 gr. F.); maximum temperatuur gisteren 0.8 gr. C. (34 gr. F.). Neerslag afgelopen etmaal 0.3 mm. '" Wind vanmorgen om 10 uur: z.w., 3. Minimum temperatuur dicht bij de grond te Paterswolde -4.5 gr. C. Hoog water op 17 januari te Delfzijl om 1.39 en 14.12, te Zoutkamp om 0.29 en 13,02 uur; op 18 januari te Delfzijl om 2.16 en 14.48, te Zoutkamp om 1.06 en 13.38 uur. In Europa Weer Neersl. heden Min. afgel. 7 u. v.m. temp. 24 uur Helsinki onbewolkt -15° C. 0 mm Stockholm licht bew. -12° „ 0.1 „ Kopenhagen sneeuw -6° „ 0.4 „ Oslo half bew. -9° „ 0 „ Aberdeen regenbui 2° „ 1 „ Londen geheel bew -1° „ 0 „ Amsterdam geheel bew. -7° „ 0 Brussel geheel bew.-11° 0 „ Luxemburg onbewolkt -12° „ 0 Parijs onbewolkt —11° „ 0 „ Bordeaux half bew. -9° „ 3 „ Grenoble geheel bew. -10° „ 0.4 „ Nice zwaar bew. 5° „ 3 „ Berlijn motsneeuw -7° „ 0.1 „ Frankfort onbewolkt -16° 0 „ München sneeuw —18° „ 0.1 „ Zürich sneeuw —14° „ 0.2 „ Genève geheel bew. -10° „ 1 „ Locarno onbewolkt -8° „ 1 „ Wenen geheel bew. 0 „ Innsbruck onbewolkt —17° „ 0 „ Athene regen 8° „ 0.6 „ Rome zwaar bew. 3° „ 0 „ Ajaccio regen 4° „ 5 „ Madrid licht bew. -3° „ 0 „ Den Helder geheel bew. -2° „ 0 Ypenburg geheel bew. -5° „ 0 „ Vlissingen geheel bew. -5° „ 0 Eelde geheel bew -4° „ 0 „ De Bilt geheel bew. -9° „ 0 Twenthe geheel bew. -6° „ 0 „ Eindhoven geheel bew.-12° „ 0 '„ Zd.-Limb. geheel bew. -14° „ 0 „ Villa voor Nederlands Koninklijk gezin in Italië Aan de Italiaanse westkust tegenover het eiland Elba wordt voor ons Koninklijk gezin een villa gebouwd op Kaap Argentario aan de Thyrreense Zee, bij het plaatsje Piombino. De villa, die een verdieping krijgt en van galerijen en waranda's is voorzien, wordt in opdracht van Prins Bernhard door een Italiaanse architect gebouwd. Zij komt te liggen halverwege tussen de vissersplaatsjes Porto Santo Stefano en Porto Ercole. De bouwwerkzaamheden zijn dezer dagen begonnen. Burgemeester in Amsterdamse Raad Spontane hulpacties leidden tot desorganisatie Vele maatregelen van onschatbare waarde (Van onze Amsterdamse correspondent) Burgemeester mr. G. van Hall heeft vrijdagmiddag tijdens een bijzondere zitting van de Amsterdamse gemeenteraad, gewijd aan de overstroming van het Tuindorp Oostzaan, de grote dankbaarheid van de gemeente Amsterdam betuigd jegens allen, die zich bereid hebben verklaard de bewoners van het getroffen gebied met hulp bij te staan. Voorts gaf Amsterdams eerste burger uiting aan zijn deernis en medeleven met de 11.000 door het water uit hun huizen verdreven mensen. Mr. Van Hall gaf toe, dat door het vele verkeer, het uitvallen van de telefoonverbindingen, het spontane, maar nog niet gecoördineerde reddingswerk, aanvankelijk sprake van een chaos was. Ook nadien bleef het moeilijk het enthousiasme van de hulpverlenende diensten in goede banen te 'leiden. „Maar vele van de maatregelen, die deze mensen hebben genomen, bleken achteraf van onschatbare waarde te zijn geweest". De vele hulp en vooral de spontaniteit heeft geleid tot decentralisatie en misschien wel desorganisatie, aldus de burgemeester, die opmerkte, dat dit de grootste ramp is die Amsterdam ooit heeft getroffen en dat er uit deze gebeurtenissen veel is geleerd. Uitvoerig ging de burgemeester in op de geopperde oorzaken van het doorbreken van de dijk. Maar geen van de gedane suggesties biedt op het ogenblik houvast. De mening, als zou de dijk zijn verzwakt door het heien van palen voor een beschoeiing, noemde hij „klinkklare nonsens", welke woorden hij na protest van het communistische raadslid L. Seegers omzette in „hoogst onwaarschnlijk". De leden van de Amsterdamse raad hebben besloten hun presentiegelden van de gisteren gehouden bijzondere vergadering ter beschikking te stellen van de slachtoffers van de watersnoodramp. Deelneming van de sport De Nederlandse Sportfederatie heeft aan Amsterdams burgemeester mr. Van Hall een telegram van deelneming gezonden, met aanbieding van adviesdiensten bij herstel sportaccomodaties en eventuele bemiddeling bij verzoek om financiële steun bij rijks- of provinciale overheid. De Delfzijlster voetbalvereniging Neptunia heeft voor het rampgebied 1 .300 beschikbaar gesteld. Voorbeeld HAREN Presentiegeld raadsleden naar Tuindorp Oostzaan Aan het einde van de gisteravond gehouden raadsvergadering der gemeente Haren hebben de raadsleden unaniem besloten hun presentiegeld ter beschikking te stellen van de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in TuindorpOostzaan. Laatste berichten In overstroomd Oostzaan Het water zakt Dijk wordt haastig versterkt Het water in tuindorp Oostzaan zakt. Sinds gisteravond zuigen de machtige pompen de vele miljoenen kubieke meters water, die door het gat van de dyk langs het zijkanaal het land overstroomd hebben terug naar het Noordzeekanaal. Dat geschiedt op vele punten. Het zwakke dijkje langs het Zijkanaal H. van het Noordzeekanaal, dat de oorzaak van alle ellende is, wordt nu uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden. De drijvende kraan draait nog steeds permanent verder en stort vandaag 1400 kubieke meter kleihoudende grond op het gedichte gat ter spoedige versteviging van het daarin geworpen zand. Oplettendheid vereist Het water, dat de polder in is gelopen, heeft nu enkele dagen druk uitgeoefend op de niet waterdichte oostelijke zijde van deze dijk, de z.g. binnenkant. Het is zeer goed mogelijk, zelfs waarschijnlijk, aldus deskundigen,, dat deze binnenkant daardoor ondermijnd is. Daarom zal men bijzonder attent blijven en zo nodig ingrijpen wanneer het gevaar zich voordoet dat bij het zakken van 't water in de polder het dijkje op een ander punt dreigt te bezwijken door de druk van het water in het zijkanaal. (Het is duidelijk, dat de „tegendruk" aan de binnenkant bij het vallen van het water geleidelijk minder wordt en het op hetzelfde peil blijvende water in het zijkanaal tegen de westelijke wal van het dijkje dus geleidelijk aan meer „eenzijdige" druk zal gaan uitoefenen). Koningin voer door overspoeld Tuindorp Koningin Juliana heeft, zoals wij reeds in een gedeelte onzer vorige oplage meldden, gistermiddag onverwacht een bezoek aan Amsterdam gebracht. De Koningin begaf zich met een kleine politieauto — voor de hofauto was de weg te smal — naar de plaats, waar in de dijk het gat ontstaan was. H. M. liet zich uitvoerig inlichten over de werkzaamheden, die verricht werden en nam het dicht gooien van het gat een kwartier lang in ogenschouw. Daarna reed onze vorstin weer met de kleine wagen terug, om vervolgens met do hofaulo langs de rand van Tuindorp Oostzaan via het terrasdorp naar het uitgestrekte terrein van de Droogdok- en Scheepvaart Maatschappij te rijden. Daar scheepte zij zich in op een kleine motorreddingboot van het rampenfonds om in dit open vaartuigje een rondvaart te maken door het overstroomde Tuindorp. Daarna bracht de Koningin nog een bezoek aan de Zuiderkruis, waar zij zich met een groot aantal geëvacueerden onderhield over hun belevenissen. REGERING GRIJPT IN Einde van Haarlemse broodstrijd Staatssecretaris stelt minimumprijs vast (Van onze Haarlemse correspondent) Na overleg met minister J. W. de Pous (Economische Zaken) en minister mr. V. G. M. Marynen (Landbouw), heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, dr. G. M. J. Veldkamp, besloten voor Haarlem en nabije omgeving een minimum-broodprijs vast te stellen van 39 cent voor het witbrood. Dit besluit zal in de Staatscourant van a.s. maandag afgekondigd worden en zal onmiddellijk in werking treden. Daarmee is een einde gekomen aan de in september van het vorige jaar uitgebroken broodoorlog, die de afgelopen dagen een hoogtepunt bereikte, toen enkele bakkers — de strijd moe — tot een drastische verlaging van de broodprijzen overgingen. In een bijeenkomst ten departemente, waarbij o.m. de directeur van de Nederlandse Bakkerijstichting, dr. G. Verhaegen, enkele leden van de Haarlemse rayonale bakkerijcommissie en enkele „rebellerende" bakkers aanwezig waren, deelde dr. Veldkamp mede, dat het de ministerraad bijzonder teleurgesteld had, dat men ondanks het vele overleg niet tot een vergelijk was gekomen en tenslotte maakte hij bekend, dat de regering besloten had voor het eerst een minimum-prijs voor het ongesneden witbrood vast te stellen. Naar wij vernemen, zullen in Haarlem de prijzen van de andere broodsoorten in verhouding tot de vastgestelde witbroodprijs gebracht worden. Vijftig jaar geleden Toen stond er in het Nieuwsblad Op de spoorlijn. Dezer dagen moest bij L . o "' de trein Ahaus—Enschedé «' Engelbert, leden Eensgezindheid drie). ..,_-_. Noordlaren. Rijlust. estafetterijd?' I dame, 2 heren), prijzen i 3 f45, (1 uur). Maandag 18 januari Wildervank, vrouwen, prijzen i» f2O. f 10,f 5(avondrijderij 7 uurl-V Paterswolde-Eelderwolde, Jij ' prijzen f 100, f6O, f4O, f2O, i ,w ' Cs avonds 7 uur). Buinerveen en omstreken, v*?rf prijzen f 100. f5O, f25, f 10, f 5

Centrale hengstenkeuring voor Shetlandpony's te Eist asnT 30.v01/t- 2 0 q OP W n de val - want na W?t wit 47-~l41 Z *-:' 33 enz- Nu is de beurt 4b 4 4"rrt4^7- 22 «ü, > 22 x 2, 40 x 2x 5 49, 49 x 46, 16 x 27. *it: 4 a 7 (Js Pi>-anten. fc---- X . 4 wi 1 t cc £ t eln dam gekregen, 47 x S 1 zwart moet 2 hoe£ ï' 2 x ii _? 30 x 17 > 50 x 11, «Wl 1 " n, 1 nu. wit 26—21, en «Sn*- twee, *" st^aar -. en sch«f hee« en Gri Wlt ternnoV toch door zijn 0 Öijk opgejuts gewonnen. B ra Sn ' Andrft door Leendert Bv A te helder w fui^r - Jacob de Hij, ttJPeen, j_i- doesburg, F. Bolt ï*r te w Sm ? enk > Kolham, te ofe 0tto W w p r n° WiUem °ningen * Wlllem Pelli Tiescheffer SfSßfc- B. te Groningen.' a's wi? S na-Kunt°," S genoemde standje Uif't jiaar 50"gLVt ",°« «mise maken het e *" geslagen? Zo niet, 6ein bij 0k de n 6^ t Le.t! ) *>e dan is het zet bijoplosbaar. ÜS Zwartemeer en Ketelmeer: licht drijfijs tot licht vast ijs. Polle, en Pingo 33) Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 - 3 „Ik wil graag helpen, Polle," zeet

Nieuwsblad juli 2008 - Bouman GGZ
Noord NL•12 - SNN