Views
5 years ago

Nieuwsblad van het Noorden

Nieuwsblad van het Noorden

Bij ons nog redelijke

Bij ons nog redelijke verhouding Obligatierendement in V. S. drukt aandelenkoersen Ontwikkeling rentestand beheerst de effectenbeurzen (Van onze financiële medewerker) DE EFFECTENBEURZEN zijn voor niets zo gevoelig dan voor dreigende onheilen. Is 't kwaad eenmaal geschied, dan treedt doorgaans een herademing in en past men zich vrij spoedig bij de nieuwe situatie aan, als deze tenminste niet een al te drastische verstoring van de bestaande verhoudingen teweegbrengt. Deze week heeft daarvan weer een duidelijk beeld te zien gegeven. Men is op de effectenbeurzen, zoals de vorige week bleek, het nieuwe jaar met een groot optimisme begonnen, zodat in New Vork het indexcijfer voor de industriële aandelen, dat ultimo 1959 679.36 was, tot 685.4 opliep. Hoopvolle verwachtingen in nieuwe jaar Los en Vast DEZER DAGEN was er weer zon kop in de krant, waardoor ik niet uitgedacht raakte. Een of andere Engelse professor had nu eens de stelling de wereld ingeslingerd, als zou het leven bij vijftig behoren op te houden. Niet dat hij de mensen dan dood zou willen hebben, maar ze zouden plaats moeten maken voor de jongeren, aangezien dezen meer energie en aanpassingsvermogen voor verantwoordelijke functies in wetenschap, landsbestuur en industrie zouden bezitten. De wijsheid van de rijpere leeftijd, de grotere ervaring, de bredere visie, deze factoren werden eenvoudig niet genoemd. Celukkig voor degenen, die de vijftig al gepasseerd zijn, worden ze bij de gratie van de hoogleraar nog zeer geschikt geacht voor minder belangrijke functies. De wetenschappelijke situatie in Rusland wordt er bij gehaald om te bewijzen, hoe waar de stelling van de professor zou zijn. Wat de zwakste zijde van de bewering moet worden geacht, maar bewijsmateriaal voor tegenargumentatie ontbreekt. Doch al zou in onze westerse wereld ook maar ten bate van jongeren. En wat kan er tegen zijn, dat de ouderen zich in de leiding handhaven, wanneer ze zich maar steeds opnieuw weten te omringen door intelligente jongeren, en naar hen óók willen luisteren. IN ZOVERRE ben ik het wel met deze ' Engelse geleerde eens, dat de jongeren er recht op hebben, dat vele ouderen eerder plaats maken in topfuncties. Het komt vaak genoeg voor, dat belangrijke krachten nooit aan bod komen, zodat er feitelijk een generatie tussen uitvalt. Kleinzoon treedt in grootvaders plaats en vader heeft met een mindere kans genoegen moeten nemen, niet omdat hij de capaciteiten miste, doch omdat grootvader de rol van de onmisbare speelde. Wanneer ik U hierbij nu vertel, dat de professor voornoemd een autoriteit op het gebied van bejaardenzorg en -verpleging is, dan wordt de stelling „het leven houdt op bij vijftig" nog moeilijker. Zo iemand zou men eerder zien staan achter de leuze „het leven begint bij veertig" of de jongste vondst „het even het streven zich openbaren in leven begint bij vijf en zestig", dan dat deze richting te willen koersen, dan hij alle vijftigers en ouder al op retour zou je eens wat zien gebeuren. Hier op zich af ziet komen. Immers de menen soms zeventigjarigen nog, dat stroom van zeventigers en ouder is al ze op de hoogste posten onvervangbaar zo groot, dat iedere autoriteit op dit zijn Laat staan, dat ze twintig jaar gebied beslist geen behoefte heeft aan eerder al zouden willen terugtreden wat daarop zal gaan volgen in nood- Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 16 januari 1960 -6 zakelijke verzorging en verpleging. Want dat wordt nu al een probleem, is al een probleem. Dank zij onze steeds .voortschrijdende gezondheidszorg, onze groeiende medische kennis om het mensenleven te verlengen of voor een te vroege dood te behoeden. TEGENWOORDIG verrijzen de bejaardenhuizen aan de lopende band. Deze week zag ik ook gemeld uit onze landelijke voorstad Haren, dat er aldaar nieuwe maatregelen voor huisvesting en verzorging der ouderen op stapel staan. Ik heb al eens eerder de noodzaak van deze huizen bepleit op grond van het feit, dat er belangrijke woonruimte te verkrijgen is door alleenwonende bejaarden uit hun te grote huizen te lokken. Bovendien doet men hiermee een ander goed werk, want hoevelen bedenken tè laat, dat het zo niet langer gaat; terwijl het ook geen zeldzaamheid is, als zon oudje in haar eenzaamheid omkomt, door een ongeluk meestal. Maar voor deze maatregelen behoren er voldoende opvangcentra te zijn, ook ten behoeve van hen, die geen duizenden guldens per jaar hebben te verteren, ook voor degenen, die feitelijk als permanente patiënten gerekend kunnen worden, doch die voor de ziekenhuizen niet of niet meer in aanmerking kunnen komen. Want de mensen mogen dan wel steeds ouder worden, lichaam en geest laten hen dan vaak genoeg in de steek. Ze zijn niet allemaal als die 94-jarige mevr. Geerling in Amsterdam-noord, die nog rustig haar tabakswinkeltje drijft. Opoe Geerling moet de oudste nog werkzaam zijnde Panda en de meester-diplomaat -46. De geheime agenten schrokken geweldig, toen de schutters van Sheik Ali Bin Oli plotseling op hen begonnen te schieten. Nummer Een scheen het echter niet zo zwaar op te nemen. Hij knikte zelfs tevreden, toen hij achter een heuvel dekking zocht. „Degelijk werk", mompelde hij, „de sheik laat niet alleen op de auto's schieten, doch ook op degenen, die ze brengen. Uitstekend!" En hij keek naar een vliegtuig, dat snel naderbij kwam. „Is dat niet het vliegtuig van Archibald Smurk?" vroeg een geheime agent. „Dat is het", bevestigde Nummer Een, „mijn geachte collega bewijst ons een grote dienst, door op dit moment te verschijnen. De schutters1 van Ali Bin Oli zullen hem IN NOG VEEL STERKERE MATE kwamen de hoopvolle verwachtingen voor het nieuwe jaar in de koersontwikkeling op de Amsterdamse beurs tot uitdrukking. Hier was men 1959 met een algemeen indexcijfer voor de gewone aandelen van 358.11 geëindigd, dat ruim 100 punten hoger lag dan dat van ultimo 1958, maar op 4 januari stond het op 371.70, terwijl dat van de internationale aandelen de eerste dagen van het nieuwe jaar van 523.64 tot 546.91 opliep. Roer op Damrak om Hoogmoed komt ook op de beurs voor de val en toen New Vork het liet zitten en van dag tot dag lagere koersen noteerde, ging ook op het Damrak het roer om en trad, met name voor de internationale aandelen, een scherpe koersdaling in. Van 371.70 op 4 dezer ging het algemeen indexcijfer op 12 dezer tot 353.64 terug, dat van de internationale aandelen van 546.91 tot 515.75 en ook de andere zware aandelen op onze beurs leden grote verliezen. Zelfs de aandelen-Koninklijke, die in 1959 van f 178 tot f 168 per aandeel van f 20 waren gedaald en begin januari tot f 178 konden stijgen, vielen tot f 166 terug (een daling dus van 60 pet.), ondanks de gunstiger beschouwingen over de ontwikkeling van de olie-industrie, welke de laatste tijd van deskundige zijde zijn gepubliceerd. Ook overigens houdt trouwens, noch in de V.S., noch in ons land, de recente koersdaling op de effectenbeurzen verband met de conjunctuur als zodanig, want wat men hierover leest en hoort is onverminderd gunstig. In de V.S. heeft het einde van de staalstaking allerwegen een versnelling van de industriële activiteit gebracht en vooral de voorgenomen investeringen bij de industriële en spoorwegondernemingen worden als een aanwijzing beschouwd voor de grote verwachtingen, welke het bedrijfsleven voor het nieuwe jaar koestert. Verdere opgang DEZE industriële ontwikkeling DAT met een waardevermindering van de dollar zal gepaard gaan, zoals velen menen, kan voor de effectenbeurs moeilijk als een baissefactor worden beschouwd. Er wordt op gewezen, dat de kleinhandelsprijzen in de V.S. met 125.6 (1947/1949 = 100) het einde van de vorige week plotseling als een dreigend gevaar gezien, omdat ze niet ten onrechte in verband worden gebracht met de voor de V.S. nadelige handels- en betalingsbalans, welke op hun beurt — althans tot op zekere hoogte — een aanwijzing zijn voor de zwakkere concurrentiepositie, welke de V.S. op de wereldmarkten innemen. Zoals meer dan eens opgemerkt, ziet de Amerikaanse regering dit verloop met lede ogen aan en haar vrees voor een nieuwe inflatie, zomede haar voornemen deze zoveel mogelijk te keren, deed dan ook reeds de vorige week een verdere verhoging voor het disconto verwachten, dat in de loop van 1959 reeds van 1% pet. (april) in vijf etappes tot 4 pet. (september) was verhoogd. Ze is toen uitgebleven en ook deze week is niet gekomen, wat op de Newyorkse beurs tot een koersherstel heeft geleid. Groot verschil HET een nieuw hoogtepunt hebben bereikt en aan deze stijging vooreerst nog wel geen einde zal komen, hoewel voorlopig van een prijsverhoging in de staalindustrie geen sprake zal zijn. De stijging van het particulier inkomen, welke in 1959 belangrijk was en nog aanhoudt, doet de vraag naar goederen in het binnenland nog steeds toenemen, waartoe ook de toenemende afbetalingskredieten bijdragen en zo gezien schijnt er dus alle grond te zijn voor de verwachting, dat 1960 een verdere opgang van de Amerikaanse conjunctuur zal te zien geven. Wat echter ook in 1959 de beurs af en toe ongunstig beïnvloedde, namelijk de stijgende rentekoersen, werd tegen IS DUS tenslotte het schip keert en het is begrijpelijk, dat obligaties meer aantrekkelijkheid beginnen te krijgen naarmate het rendement stijgt en de aandelenmarkt hiervoor niet ongevoelig hlijkt te zijn. Door de scherpe koersstijging op de aandelenmarkt heeft men als het ware by voorbaat reeds dekking tegen de waardevermindering van het geld gevonden, als men tenminste de koerswinst realiseert en hiertoe zijn de laatste weken blijkbaar velen overgegaan, het zekere voor het onzekere nemend. Hoopvol OOK de ontwikkeling van de rentestand en vooral die in de V.S., waardoor de effectenbeurs thans in sterke mate wordt beïnvloed en die de kapitaalbelegger blijkbaar weer meer oog heeft doen krijgen voor het groot verschil tussen het aandelen- en obligatierendement. Van prima obligaties wordt in de V.S. nog een rendement van omstreeks 5 pet. gemaakt en de schatkist heeft deze week voor halfjaarspapier reeds 5 pet moeten betalen, waartegen het rendement van de aandelen, dat gemiddeld niet meer dan 2V& en 3 pet. bedraagt, schril afsteekt. Het zelfde verschijnsel kan trouwens in andere landen worden geconstateerd. In Frankrijk is 't gemiddeld aandelenrendement tot ca. 2 pet. gedaald bij een obligatierendement van omstreeks 6 pet., in West-Duitsland bedraagt het aandelenrendement ook niet meer dan ca. 2Yz pet. bij een obligatierendement van 6 pet. en meer. Werd daar in december j.l. een staatslening geplaatst van Dm. 2 miljard tegen 5% pet. en een koers van 96y3 pet., van 15—20 januari staat de inschrijving open op een lening van Dm. 500 miljoen met een rentevoet van 6 pet., een looptijd van maximaal 15 jaar en tegen een koers van 98 pet. wat op een rendement van 6% pet. neerkomt. Nu kan men, zoals de laatste tijd door velen werd gedaan, wel redeneren, dat bij de beoordeling van de koerswaarde der aandelen het rendement er niet toe doet, maar wij schreven reeds eerder, dat de wal IN ONS LAND heeft de koersdaling, welke voor aandelen heeft plaats gevonden, niets uit te staan met de gang van het economische leven, die nog altijd hoopvolle verwachtingen wettigt. Zo viel b.v. de scherpe koersval van de aandelen AKU — van 545 tot 480 — samen met een Nieuwjaarsrede van de president-directeur ir. A. J. Engel, waarin hij meedeelde, dat in 1959 alle verwachtingen zijn overtroffen, de fabrieken thans op volle capaciteit werken en de stijging van de kosten kleiner was dan de groei van de omzet. Ook ten aanzien van 1960 is ir. Engel hoopvol gestemd, al heeft hij niet nagelaten tegen een te groot optimisme te waarschuwen. Men is ook ten onzent in 1959 en in de eerste week van 1960 met de koersstijging op de aandelenmarkt wel wat hard van stapel gelopen, zoals bekend mede een gevolg van buitenlandse aankopen en 't schaarse materiaal, en Vdor vele aandelen is rle jas wel wat ruim geworden, een euvel, dat alleen kan worden verholpen ais straks de cijfers over 1959 niet tegenvallen en de dividenden voor dat jaar en 1960 kunnen worden verhoogd. Gelet- op de flinke onderbezetting bij vele ondernemingen is de mogelijkheid daarvan zeker niet uitgesloten, teminder omdat, naarmate de investeringen toenemen, ook de kapitaalbehoeften stijgen en de belangstelling voor nieuwe aandelenemissies door een verhoging van het dividend kan worden geprikkeld. Wat doet buitenland? VOOR EEN DEEL hangt de verdere ontwikkeling van de aandelenmarkt ten onzent af van de vraag, wat men in het buitenland, dat thans in sterke mate op onze aandelenmarkt zijn stempel drukt, doen zal. Zo kan de vrees voor een waardedaling van de dollar in de V.S. opnieuw tot grote aankopen van buitenlandse aandelen leiden, zomede de verwachting, dat de meer intensieve organisatie en liberalisatie van de Europese handel aan de resultaten van de Europese bedrijven ten goede zal komen. Vooreerst schijnt echter de ont- Het is een goede gewoonte om de wikkeling van de rentestand ook inhaalmanoeuvre zo snel mogelijk uit op de Europese beurzen te blijven te voeren. Hoe vlugger u weer terug bent op de rechter weghelft des te domineren, waarby het een troost minder risico loopt u. is dat ten onzent het gemiddeld Wel wil de ANWB waarschuwen aandelenrendement (uit. 1959 4.2 tegen de gewoonten van vele weggebruikers om maar „klakkeloos" hun pet.) weinig lager is dan dat van voorganger te volgen wanneer die gaat de obligaties. inhalen. Hoe is het ontstaan? Dit woord: BASTAARD Het oud-Franse bastaard is het eerst gebruikt met betrekking tot Willem de Veroveraar, die een onechte zoon was van Robert 11. Men kende ook de vorm fils de bast: bastaardzoon. Het woord bast is in verband gebracht met het Italiaanse basto dat: pakzadel betekent. Daarbij heeft men in herinnering gebracht dat de muildierdrijvers van Provence en Spanje in de herbergen om geld te sparen hun zadel wel als bed gebruikten. Uit de betekenis: pakzadel gebruikt als bed, zou zich die van: onwettig huwelijk hebben ontwikkeld. Terecht is daartegen het bezwaar ontwikkeld dat de oorspronkelijke betekenis van: vorstenkind dat niet bij de wettige vrouw is gewonnen, op deze wijze niet genoegzaam wordt verklaard. zakenvrouw ter wereld zijn, dus is zij uitzondering, geen maatstaf. Maar alleen al denkende aan Churchill, Adenauer en Schweitzer moeten we onze berekeningen wel even veilig weten te stellen. OOK DE JEUGD vraagt geregeld onze aandacht en onze zorg. Ener- zijds wordt er vaak over geklaagd, dat de overheid zich met alles en nog wat pleegt te willen bemoeien, anderzijds ziet men hoe er geduwd en gedrongen wordt om van die overheid hulp of subsidie te verkrijgen. In principe is men het er dan wel niet mee eens geholpen te worden, doch „als anderen er met succes om gevraagd hebben, waarom zullen wij het dan ook niet proberen". Er zijn van die gevallen, waarbij men als vanzelf op de overheid terugvalt. Zo word ik van de week opnieuw geconfronteerd met het probleem van het rolschaatsenvermaak. Neen op dit ogenblik klinkt 't misschien wat raar — nu vorst en sneeuw hun kansen gekregen hebben — doch juist vóór deze periode daverden de trottoirs van de ratelende rolletjes en er is in deze krant onder het opschrift „Geef ze rolschaatsbanen" toen enige aandacht aan gewijd. Onder meer is gememoreerd, hoe rondom een schoolplein aan de Adriaan van Ostadestraat zulk een baan reeds enige jaren bestaat. Doch uit een schrijven van de Rolschaats Club Martinistad blijkt mij, dat genoemde baan aan bepaalde minimumeisen nog niet eens voldoet. Gepleit wordt voor elke woonwijk der stad een bescheiden doch goede baan, en daarnaast,.b.T. in het Stadspark, een „veel groter opgezette rolschaatsoutillage, waar ook de meergevorderden zich, desgewenst op het ritme van muziek, kunnen uitleven, waar ook demonstraties kunnen worden gegeven". U ziet, men heeft nog al wat op zn verlanglijstje, met de gedachte: Veertig jaar geleden heeft zo ook de voetbalsport in de kinderschoenen gestaan. Zo zijn de voetballers ook van de straten der stad verdwenen. En, inderdaad, de rolschaatsrijders horen ook uit de straten. Op de trottoirs zijn ze een gevaar, op de geasfalteerde rijwegen niet minder. De propaganda voor het rolschaatsvermaak wil ik dus gaarne steunen, heb ik ook al eens eerder mijn steun verleend. Al is men dan vandaag aan de dag aan de gladde ijzers toe. OVERIGENS geeft de eerste aanloop van het jaar nog weinig stof tot schrijven. De dijkbreuk, waardoor een deel van Amsterdam-Noord onder water kwam te staan, valt misschien wel zo te beredeneren, dat de noodzaak van de inpoldering van de Lauwerszee sterker gekleurd kan worden. De filmster 8.8. heeft haar rol „moeder worden" zo gespeeld, dat er voor de likkebaardende massa nauwelijks iets te genieten viel. En wat ik aan Nieuwjaarsredevoeringen heb kunnen doorworstelen heeft mij zover gebracht, dat ik de burgemeester van Groningen gelijk heb moeten geven: het artikel is belangrijk gedevalueerd. De prijsverlagingen, die aangekondigd werden, zijn nog niet zo ingrijpend, dat ik mijn geloof in loonsverhogingen heb verloren. En de uitverkoop, die begonnen is, is nu onder vuur nemen, inplaats van ons". „Waarom?" vroeg de geheime agent. „Omdat de sheik denkt, dat het vliegtuig volgeladen is met auto's", antwoordde Nummer Een. „Een droevig misverstand, dat misschien een einde zal maken aan de mooie diplomatieke loopbaan van mijn voortreffelijke collega". En hij nam plechtig zijn hoed af. Het gebeurde, zoals Nummer Een had voorzien. Toen een regen van kogels hun vliegtuig doorzeefde, kregen Panda en Smurk sterk de indruk, dat er iets mis was. „Ze sch-schieten op ons!" stamelde Panda, „1-laten we zorgen, dat we wegkomen!" „Onmogelijk", antwoordde de diplomaat, „onze motoren zijn stuk geschoten. We zullen dus moeten landen..- BRIDGIRUBRIEK door H.W. Filarski Merkwaardig resultaat IN EEN WEDSTRIJD tussen twee Amsterdamse teams die uitkomen in de Bondshoofdklasse van de N.8.8, deed zich onlangs een spel voor, dat door het resultaat zéér merkwaardig mag worden genoemd. Ziehier de uitleg: Oost opende 1 schoppen, Zuid doubleerde, West bood 2 schoppen, Noord paste (waarom is niet duidelijk), Oost 4 schoppen, gedoubleerd door Zuid. Het eindcontract is te hoog — en Oost heeft zijn spel overboden. Het is duidelijk, dat NZ 4 slagen „voor het pakken" hebben, tenminste als U dit spel in de krant ziet. In de praktijk echter was het voor de spelers niet zo duidelijk Zuid kwam uit met klaverheer en toen ging Noord „denken". Hij nam de slag over met het aas en, hopende dat Zuid zowel hartenaas als troefaas zou hebben (in welk geval Noord een aftroefslagje verwachtte), speelde hij de harten 10 na. Deze gedachte was niet onredelijk en er had ook niets onherstelbaars behoeven te gebeuren. In feite had Zuid door die harten 10 kunnen wéten, dat Oost met een tweekleurenspel schoppen-harten zat, temeer daar harten 9 open op tafel (West) lag. De slag werd met hartenheer in West gewonnen en Oost ging troef spelen — Zuid nam direct met troefaas. Wat nu? Zuid speelde „eerst" eventjes klavervrouw ■— en nu won Oost het spel zonder moeite. Hij troefde af en kon later 2 verliezende ruitens in West opruimen op de lange hartens; er ging zodoende slechts één ruitenslag verloren. Volg Uw voorganger niet automatisch Door zoiets te doen kunt u zichzelf en anderen in ernstige moeilijkheden brengen, doordat u door een tegenligger in de verdrukking komt. Begin eerst dan met de inhaalmanoeuvre als u de weg vóór u over de vereiste afstand kunt overzien. Geduld is een schone zaak, zeker in het verkeer ! ! De bridgevraag van deze week. Noord (uw partner) is gever, NZ staan kwetsbaar. Noord opent met 1 klaveren (normaal bod), Oost volgt met 1 harten en als Zuid biedt ge met onderstaand spel 1 schop* pen. De Westspeler zegt dan 3 haften, Noord en Oost passen. Wat moet Zuid nu doen met: ♦ AH96 "643 »8542 + A 6 Antwoord elders op deze bladzijde- Wat is het merkwaardige van dij spel? Dat de beide Zuidspelers identtë» boden, speelden en dezelfde fout maaK ten! Aan beide tafels werd dus het cov tracfc op precies gelijke wijze gewo"' nen. Merkwaardig is, dat géén der Zul* ~ spelers op de gedachte kwam (na troei' aas) eerst ruitenheer eens te late* zien. Toch zou er dan wéér een pi* bleem ontstaan zijn als Oost de ruiten*! bijspeelt. Toch is dat geval dan doo»- -goede techniek op te lossen. Wanneer de verdedigende partij »j* zon situatie kennelijk aas en heer vB*| de gespeelde kleur bezit, moet de pan ner van degeen die een topkaart (a*J of heer) speelt het z.g. „distributif | signaal" geven. Met een „even" aanA kaarten speelt hij hóóg bij, met (&>s „oneven" aantal kaarten moet hij e

Uit het Radioprogramma Gezondheidsjaar, voor zondag HILVERSUM I (402 m.) 188m.FM: 94.6mhzen96.0 mhz v 45 Ge e,teS_ j&s :i 8-18 Gevar. progr., 'ii, d- Jeugd ren» 11 ' ,tn°? spr- VPRO: .11.30 10.00 Vragend ?: 103 ° Herv. kerkd, kerken VPRO: 11 11.45 Ber f On ?^ 1.2 0 -? chte muz-: _, J-on Nieuws is iWT 35 Llchte muziek, fe eW. lezing ii°7, e toestand in de tl20 Gevfr ln m' 13 7 7 -* Meded. of gr.muz., v e f pr-. 14 20 r" "1- sPld- 1400 C Boek- P" eert gebouwork.. 15.15 d j nnte muz ir il cKani , ermuz., 16.05 &,V°0 Gesprekken Sf°,rtre " L vue- VPRO: K ereld GeestelHl? r> met leeraars, 17.15 £ e- praat- *ronde karntnn i. et huis met de gefT Por «ourn i ßn^hoo^? p " 17-50 Nieuws en K-Og Nieuws Ca aret. AVRO ° l°rn 35 Anna Karenin= Th v. eaterork- en zan Sf «' 0 "" 21 45 TO inaj h°orsp., 21.15 Licht &h,nk°. 22'nn T^andelmgen met Clio. J&3 ? N' 1PU 2 W° S° Ltchte muz., 22.15 Journ. fö. tsl -. 23.15i New v S. rmV?.-- 23-l° Sportiranse gr mu 7 7r°ïk callin g. 23-20 We r Ca "o)^23^1e2 P» 4 m cï Z Nieu ï ws ly HILVERSUM II(298 m.) 188 m. FM: 94.6 mhz en 96.0 mhz .fci° Goed? M„ leUwS'815 Gr.muz. IKOR: C RO: 9 30 e Nf°FRen-09.00o 9.00 Morgengebed. gesprek JU j Nieuws, 9.45 Gr.muz., 9.50 cnTendaags°-° 0 P'rhtl5 e Hoogmis, 11.30 lo °fsDrobiem^ P ? nisten ' 1215 Actuele ÜV Uz- 12 55 aT 1 ,? 8 ' 12-30 Gevar. b" aan denVA 13 P° Nieuws. 13.05 De L ,Rd- 13.30 j?° e |' le-zin &- 13 10 Voor de [*&" g 14.00 - V ■ pnsgDlank ' 13-55 Gr.- -' l\ï° Lezins iß d hri|e^ gd- 14-30 Gitaarspel. W* e« solfste "?^n J % muz " 1510 Jeu dlezine ir nn °o * Europa ~ voor of E?J_n in trknln 00 Sp i, ?ï- 16-30 z« d;e ■vae3*«», 17 00 R=n*- klankb- Convent van ïJ? Dubbele apt ! stenkerkdienst. NCRV: * erken i9n e s lkyart 1900 -- Nieuws u. d. loVen teken ? menza", g ' 193 ° Doe aan lui5 Wuwf 9n e nn g 2fde- lezing- KRO: ?W' ,««wS' 20Z Straatsburg-Hilver- 2,£oI ° wedltrwS- 3( IT Gevar. progr., 21.00 ki' 2s Amu?Sd Nederlands fabrikaat. vleV*s, 22 4 Pr " A - -25 Boekbespr 22.30 ï, - e . rken van 40 Avondgebed, 22.55 Meestèr- ,23-55^24.00nNdeeXes1,gleUZe mUZ ' l6Zing " Pl9 BRG. OMR.NOORDEN OOST (188 m.) oÖïw' 97-, 2 mhz «" »8-3 mhz arm term"" 3 ! 1 w £erb;richt. Bernd ianó- Jac°ba Kueter-Zwain" 1 $1: ederencyclus „Die schone Sport,Hti?chubert (Deel n e >- 19.00 S commentaar op Oosunga sport §ebeurtenissen door BUITENLANDSEETHFRKEUR !?"> ,5-3 0 Orfc 'Home ~~ Service. 330 m ) \l\l5 Gevar onc " 19-45 Lichte muziek r3- 23-00 o 06 - Lr ]iloK el en ° d l3Vig^l proSr- "00 en 247 m.) Prn gr " 15 5 GnV?*- Progr ' 13-45 Licht &„ Sr- 16 30 £? var- Pr°Sr.. 15.45 Filmp.- 23-oo2^uxc d^ a s ng di 2 c5U de Gik Cr1!?"''Ork conc V 28 ° en 235 m i7k= -> n o", ' 45 Ca"iaval 17 30 !)I!i *2 u 0Jk -Tc " 19-4° 50 'Lichte Gr.mv z° Hedendaag« solist, 16.05 Dansmuz.. 17.45 Amus.muz., 19.30 Ork.conc. en sol., 22.10 Jazz-muz., 23.00 Gevar. muz., 23.30 Lichte muz., 0.10 Operettefragm. Frankrijk (Nat. progr. 111 280 en 235 m.) 12.05 Ork.conc, 14.25 Gr.muz., 16.00 Gr.muz., 18.05 Kamermuz., 19.16 Gr.muz, 20.00 Ork.conc, 22.15 Gr.muz., 23.10 Kamermuz., 23.35 Gr.muz. Brussel (Vlaams programma, 324 m.). 12.00, 12.42 en 13.15 Gevar. muz., 15.45 Cello-recital, 16.06 V. d. zieken. 17.10 Gr.muz., 18.00 Vioolrecital. 18.20 V. d. sold 19.40 Lichte muz., 20.00 Gr.muz., 21.15 Lichte muz., 21.30 Amus.muz., 22.15 Oude muz., 23.00 V. d. zeelieden. Brussel (Frans programma, 484 m.) 12.02 en 13.15 Gr.muz., 14.15 Oratorium, 15.10 en 15.30 Gr.muz., 16.07 Lichte muz.. 17.20 Hedendaagse muz., 17.50 en 22.10 Gr.muziek. Nieuwe uitgaven Carroll Voss heeft bij G. F. Callenbach N.V. te Nijkerk een roman laten verschijnen, die De Witte Roos heet. Ach ja, er gebeuren soms heel nare dingen in het leven, die het geluk van een braaf meisje in de weg staan. In dit geval wordt het triest verloop nog gecompenseerd door een ideale verstandhouding met de geliefde man, op zielsverwantschap gebaseerd, al kan helaas van liefdesvervulling dan geen sprake meer zijn. De wetenschap echter, dat beiden voor elkaar bestemd waren is een bijzondere troost, en een vrouw kan vrede hebben met de gedachte dat zij, hoezeer ook versmaad, toch voor de man de ware liefde en bovendien zijn leidstar is geweest. Dit alles wordt heel vlakjes. verteld, alsof het allemaal heel gewoontjes is, en dat is het boek, goed beschouwd, ook. In de Accoladereeks van A. W. Sijthoff, Leiden, verschenen weer enige speurdersromans van Agatha V. Christie, namelijk de reeds bekende Moord In de Oriëntexpress, met Hercule Poirot als de oplosser van een geheimzinnige misdaad; En Het einde is de dood, zich afspelende in het Egypte van 2000 jaar voor Christus; Deelgenoten in de misdaad, waarin Tommy en Tuppence Beresfoi'd als amateur-detectives verzeild raken in een reeks avonturen; en Moord in de pastorie, waarin de vinnige Miss Marple de dood oplost van de gehate kolonel Protheroe. Het zijn meestal niet of althans niet alleen de bakers die zich schuldig maken aan bakerpraatjes. En al staan bakerpraatjes in een slechte reuk, vaak zijn ze niet als zodanig te herkennen. De waarheid en de feiten te kennen geeft zekerheid en zekerheid verbant angst en angst heeft al heel wat aanstaande moeders parten gespeeld. De feiten over zwangerschap, bevalling en wat daarna komt geeft dr. L. I. Swaab, een vrouwenarts, kort en duidelijk in zijn boekje Baby op komst. Angst, zo staat er in dit boekje, wekt spanning, waardoor pijn ontstaat, die door de geestelijke spanning beter geregistreerdwordt. Dr. Swaab beperkt zich overigens niet Franse mSz! tot moeder en kind, maar besteedt ook aandacht aan de achtergestelde groep Monte «&£& 19J Ge'va 5 Pos? *??$ niet- hoorsp M 2 o.nn 21.35 S-45 OreelJ Ai 22-30 Ni2„? n Staatcomm.. 22.15 2T/i^p°ndoverd"T- ' 224fl Gr.muziek, 3^LCuri '>sa T^mg '„ „3-0" Klankh w Nieua^s IV- 23.30 Gr.muzieJc, REG. OMR. NOORD EN OOST (188 m.) , Rrgionaaf mhz " 9«-3 mh/: »n 5Óo^- 50 weerbericht. Actun ■ "*■ l'^"rL£.^rl T)raatie door o 20 "e C';'^" 19-00 Hilversum « e v^n«e mvz rOrke St Ver- lek bi . Suite a. Diepen- BUITENLANDSE ETHERKEUR &£> ?*,„*«? Ï4i6 ser r vice ' 330 °Br, 2°oo »"> ohfi Gr ml,? Gr„muz., . Uo6_ 17.30 21.00 Gevar. }3 „ lanoree>tal. 15°0 en 247 m) van kraamheren. (Ned. Ver. voor Sexuele Hervorming). „God tussen oude en nieuwe goden" door pater Leppich S. J. Uitgeverij Lannoo, Anna Paulownastraat, Den Haag. Reeks „Heilige Onrust". Pater Leppich is een revolutionaire evangelieprediker. Hij maakte een wereldreis en mediteert, geladen als hij is, over het lot van mens en wereld, vanuit zeer verschillende uitkijkposten, oriënterend en bewustmakend, in edele bezieling. Hier ben Ik, Heer" door L. J. Lebret. Uitgave Lannoo, Den Haag. Reeks „Heilige Onrust". Pater Lebret was zeeofficier en werd eerst later priester. De wereld en de mensen kennende kwam hij er toe het gebed een meer modern karakter te geven, meer levenswerkelijk in het benaderen van God. Voor zijn r.-k. geloofsgenoten zeer zeker een boekske van waarde. verin" f23 gevraagd en voor inlandse 7om"rgerst al naar kwaliteit per directe f 27.50-23. m-, 7a deii: Hoewel het aanbad van OP de binnenlandse markten ruim was kon de prijs toch nog f 1 verheteren Voor blauw maanzaad heeft de va.tere stemming van vorige week plaats «",,vtvoor een flauwere, waardoor de '^W 6-45 LiG^ar m Progr., lefio lu-h 1945 «, muz- 17-45 Gr.- «mi Hoor Sp r e j "jS'riJ, a T ct e» lichte ■ iJ.IS noferingen f 1 werden verlaagd. Geel üw,ftor| Aangesloten bij de KNSB Hardrijderij van vrouwen op MAANDAG 18 jan. as. Prijzen f 100, f5O, f25, f 10, f5. Aanvang 2 uur. Aangifte tot 1 uur in Café ■ KROEZE, tel. 05998—2302. Inleg fl.—. HET BESTUUR. IJsclub Zuidwolde (Gr.) Aangesloten bij de KNSB IJs en weder dienende Hardrijderij van vrouwen op DINSDAG 19 januari I 2 km. ten noorden van op ZONDAG 17 januari Groningen. a.s m.m.v. het dansorkest Prijzen f 100, f 60, f 40, f 20, THE AVALONS f5. H. BUNTJER: Aangifte tot 1.30 uur Café -HOFMAN, tel. 05901—2375. Startkaarten verplicht. Inleg fl.—. Loting in de ijstent. Aanvang rijderij 14.00 uur. Prijsuitreiking in Café Hof- I VTEL. 3336-HQ.etVF2AMD man. ! I HET BESTUUR. Morgen, zondag 17~januar 7 uur: , CAFÉ-DANCING Soiree Dansante , „DE POSTWAGEN" met medewerking van hel TOLBERT dansorkest INA REES en ZONDAG haar solisten. DANSEN 3{oteLlt>jk met „The Flying Stars" ! DANCING- DELFZIJL Zondag a.s. . DANSEN WINTERBAL MIDWOLDE met coca cola attracties. Orkest MORGEN ZONDAG The Rhytme Instructors Aanvang half DANSEN acht. Orkest: The Flying Fingen vastgestelde wijziging De Nederlanden VRIJ ENTREE I van voorschriften bedoeld lin WILDERVANK, artikel 43 der Woning- Morgen ZONDAG 17 jan. DANCING Wij betalen deze wet, bij besluit van Gedepuweek I teerde Staten van Drenthe Danst „Intiem" I dd. 4 december 1959, no. Noorder Ballroomorkest Hotel SMID 17/9631, le afdeling is goed-Aanvang half acht. (v. Toegang d. Wal) , alleen bij intro De goedgekeurde voor- ductie. Bij aanschaf van nienwe. I schriften WINSCHOTEN en de daarbij be- ALLEEN BIJ NEERLANDS GROOTSTE I horende kaart zijn vanaf ZONDAG 17 januari Langestr. 83 I heden voor een ieder ler DANSEN ZONDAG 17 jan. 7.30 uur Schoenreparatiefabriek I gemeente-secretarie ter m- wegens „THE AMERICAN" I zage nedergelegd. Café succes van vorige ROWAAN, Eelde keer nogmaals POELESTRAAT 27, NIEUWE EBBINGESTRAAT 28, IRoden, 16 januari 1960. VRIJ A-STRAAT 11 ENTREE. en vele filialen. Het hoofd van het gemeentebestuur ■ DAMESZOLEN voor- Hotel van WIJK, Vries deJAZZOPATORS vanaf f 3.50 HERENZOLEN vanaf f 4.50 | noemd, ZONDAG a.s. uit | Osnabriick (8 pers.) M. BUSHOFF, DANSEN Kaarten reeds aan de zaal Burgemeester. m.m.v. The Five Comrades;. verkrijgbaar. TeL 3500.

Noord NL•16 - SNN
Dagblad van het Noorden - NDC mediagroep
Landschapsontwikkelingsplan Noord-Groningen - Provincie ...
Krimp en Ruimte: Kansen voor het Noorden? - girugten
LICHTFLITSEN - Lichtschip 12 NOORD HINDER
Tien vensters op de ontwikkeling van het Noord ... - Lantschap
NoordNieuws 5 (2011) - VNO-NCW Noord
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING - LTO Noord
Convo 1-2012 - Gooi-Noord - Groei & Bloei
Verhuisonderzoek Groningen-Duitsland - RTV Noord
Noorden van mijn dromen - Wijktijgers
Hekken, hagen en perceelsranden - LTO Noord
Ondernemend met krimp! - VNO-NCW Noord