Views
5 years ago

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop

Vrijdasnam 5 April 1929 nummer bestaat uit twaalf bladz No 6224 LEEUWARDER NIEUWSBLAD ABONNEMENTSPRIJS Voor Leeuwarden, Schrans en Huizum, aan huis bezorgd, per 3 maanden fl.-; in de provincie f 1.50, bij vooruitbetaling. Losse nummers 3 cent. Telef.- Admin. 752, Redactie 950. Giro-no. 6002. OVER DE GEHEELE WERELD ! worden thans de nieuwe IAEGI £ENHEieSC9AKELAARS I gebruikt. Door verhooging der j productie zijn de prijzen thans : buitengewoon laag H.H. Installateurs vraagt prijs- J opgaaf " Goedgekeurd door de j V.D.E.N. te Arnhem H.H. Architecten zenden wij | gratis en franco monster Vertegenw. v. Friesland : Hl E. J. Foto's ilzerh. Afd. Electr. jm mi - HEEREHVEEH " TEL 9 j ttMantcr/T Leeuwarden - O/d. Kelders 16-18 EERSTE BLAD DE BUITENLANDSCHE TOESTAND De Oostenrijksche fegeeringscrisis lgen]ijk — neerkomende op aftreden van Dr. Seipel trekt nog al sterk j!'S bondskanselier — aandacht. , Er wordt gezocht naar de redenen, die *cm persoonlijk drijven. , Dr. Seipel, die priester is, stond aan hoofd van een coalitie-kabinet van fristen-socialisten, Groot-Duitschers en Wattelanders. De christen-socialisten vormet 73 leden in den Nationalen «aad (Tweede Kamer) de sterkste parmaar de sociaal-democraten zitten hun et 71 man dicht op de hielen. Zonder steun van d© goed 20 Groot-Duitchers en plattelanders kunnen de chrisv?i-socialisten daarom niets beginnen. et regeeren was voor Seipel moeilijk Senoeg, want in Januari nog had zijn e geering tweemaal door toedoen van ? e Groot-Duitschers een nederlaag ge- iden en voor de rest weerde de soci- ,al-democratische oppositie zich zoo geupht dat dit productieven wetgevenden 9rheid ten zeerste belemmerde. . Tot op zekere hoogte zou het reeds aarom begrijpelijk zijn, dat Seipel zich ler »gtrekt. , Maar deze staatsman staat er voor beeld, niet zoo gemakkelijk krimp te ge- *&" Daarom zoeken sommigen achter *»» stap politieke berekening. , Volgens het Neues Wiener Journal Seipel een voorbeeld willen stelull en een beslissing willen afdwingen. v,?t burgerlijke anti-marxistische blok i 'jft bestaan. De sociaal-democrateu üt inen nu toonen of het hun ernst is j ?t de rehabilitatie van het parlemen- den met meer bewegingsvrijheid zijn ambt te kunnen hervatten. Niet alleen in Oostenrijk, waar men in dr. Seipel den man van het herstel ziet, ook in Duitschland zal men het verdwijnen van Seipel van het politiek tooneel oprecht betreuren. De Deutsche Zeitung zegt, dat Seipels aftreden een politieke manoeuvre is van beslissenden aard, d.w.z. een oorlogsverklaring van den clerialen leider tegen de marxisten. De Boersenkurier acht het niet waarschijnlijk, dat deze krachtigste politieke persoonlijkheid van Oostenrijk er voor goed van zal afzien de leiding van den staat in handen te nemen, al heeft hij het goed gevonden die thans uit handen t© geven. Hiertegenover staan echter ook heel wat Oostenrijksche en Duitsche persuitlatingen, waarvan de conclusie is dat Seipel heengaat omdat hij geen kans meer ziet zich langer te handhaven. Men gelooft over 't geheel niet, dat er nu een sociaal-democratische regeering zal komen. De burgerlijke coalitie zal wel terugkeeren, doch met gematigder leider, meent b.v. ook de Vorwärts. " * » Men weet, dat sedert geruimen tijd do kwestie der minderheden een lastig probleem vormt, dat om oplossing vraagt, en in de Volkenbondsvergaderingen ook reeds meermalen is behandeld. Men herinnert zich voorts, dat vijf midden-Europeesche en Balkanstaten zich aaneengesloten hebben om bij den Volkenlwnd een actie in te stellen, beoogende dat de bond de minderheden die bij hem mochten aankomen met klachten, met een kluitje in het riet zal sturen. De Manchester Guardian schrijft, dat de aanval van deze vijf staten op de rechten der minderheden niet alleen een aanval is op die rechten, maar ook op den Volkenbond. Deze staten kunnen veilig rekenen op don steun van Frankrijk, op den lijdelijken steun van Italië, op de zwakheid en onverschilligheid der neutralen, op de isolatie en onmacht van Duitschland en op de inschikkelijkheid van Chamberlain. Zij willen tot geen prijs dat de Bond een einde maakt aan den gewapenden vrede die een voortdurende bedreiging van den vrede uitmaakt. Al wat de Bond doen mag, is zoodanig verzoenend of schikkend te werken, dat do bedreiging niet verwezenlijkt wordt. D.w.z. de Bond mag de souvereiniteit der overwinnend© mogendheden niet beperken. Al hun argumenten nemen echter niet weg, dat deze vijf staten onder een bindende verplichting sfaan, die neergelegd is in de minderhedenverdragen en in den brief van Clémenceau aan Paderewski, toen hij deze noodzakelijke verdragen trachtte te ontduiken. Ook de groote mogendheden blijven wettelijk en zedelijk verplicht om de naleving dezer verdragen te verzekeren. Bij de bestaande neiging om het Poolsch© minderhedenverdrag te volgen, maakt de coalitie der vijf staten het zeer onwaarschijnlijk dat een lid van den Bond de stoutmoedigheid zal hebben toepassing van de rechten van artikel 12 van het Poolsche minderhedenverdrag te eischen. Alleen Groot-Briltannië maakt hier krachtens zijn positie een uitzondering op. Het Britsche gemeenebest zelf is, volgens de Manchester Guardian, een soort oplossing van het minderheden-probleem en er bestaat een zwakke schaduw van hoop in Chamberlain's jongste verklaring dat hij, wanneer hij voldoende bewijzen in handen krijgt voor de slechte behandeling van Wit-Russische en Oekrainsche minderheden door Polen deze zaak in overwegin zal nemen. De Bond, zoo eindigt de Manchester Guardian, heeft tweemaal noodlottig gefaald, eerst bij de bezetting van Wilna en de tweede maal bij het bombardement van Korfoe. Hij wordt nu bedreigd door een derde fiasco dat nog noodlottig©r kan zijn dan de twee andere malen, een fiasco in de bescherming der minderheden dat het Duitschland moeilijk zal maken Bondslid te blijven. Alleen Chamberlain of zijn opvolger kan de minderheden ervoor behoeden dat hun de ontwijfelbare rechten ontroofd worden, kan de vroegere geallieerden voor schending van hun woorden vrijwaren, en zorgen dat de Volkenbond niet meer dan een wrak wordt van wat hij had behooren te worden. EEN STUWDAM DOORGEBROKEN. Zeven vermisten. Hobart, een mijndistrict van Derby, jjjÜ'fc stelsel. Als zij ook nu in gebreke is getroffen door een ramp. Een groot© 'iven, treft hun d© verantwoording, stuwdam is tengevolge van den zwaren j 'Jok in Duitschland zijn er die zoo regenval doorgebroken en dientengevol- vooral onder de Centrumspartij ge is een mijn ondergeloopen. Boomen j..® Germania acht het heel goed moge- en gebouwen werden door het met ver- -s*> dat het aftrede* hechts een manoea- schrikkelijke kracht voortstuwende wa- „.e is van den leider der christelijk-soter meegesleept. Zeven menschen woralen om onder gunstiger omstandiglieden vermist GOEDKOOP LSU DAGBLAD BUREAUX: — REDACTIE EN ADMINISTRATIE — ter drukkerij, Galileër Kerkstraat bij het Postkantoor. VAN HEINDE EN VERRE Jhr. Mr. dr. A. Röell naar Indië. Jhr. mr. dr. A. Röell, commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, vroeger burgemeester van Leeuwarden, zal in zijn kwaliteit van voorzitter van de Koninklijke Vereeniging Koloniaal Instituut, als gedelegeerde der Nederlandsche regeering in Mei het congres bijwonen op Java van de Pacific Science. Jhr. Röell heeft Woensdag afscheid genomen van de hoofdambtenaren der provinciale griffie en van d© leden van Gedeputeerde Ötaten van Noord-Holland. Gistermorgen vertrok hij naar Genua, vanwaar hij zich per stoomschip Christiaan Huygens naar Java zal begeven. De brand aan het Spui te Amsterdam. De brand in een juwelierszaak aan het Spui te Amsterdam is zeer v/aarschijnlijk ontstaan in een kast bij een trapopgang, waarin naar men vermoedt een brandende lucifer is terecht gekomen. Een der patroons, wiens echtgenoote jarig was, had alle werklieden bij het eindigen van den arbeid een sigaar laten opsteken. De weg dier werklieden nu voerde voorbij die kast. Waarschijnlijk heeft een hunner bij 't aansteken der sigaar, de brandende lucifer weggeworpen, die smeuling en later brand üeeii veroorzaakt DE KOUDE. Acht graden vorst in Duitschland. De koude luchtstroom uit 't Noorden, die zijn invloed in geheel Noord- en Oost- Europa doet voelen, is nog in hevigheid toegenomen. Uit 't centrum van Duitschland worden temperaturen gemeld van acht graden vorst. Verschillende groote steden liggen diep onder de sneeuw bedolven. Ook in Zwitserland is veel sneeuw gevallen. Hier en daar woedden zelfs sneeuwstormen. In Frankrijk eveneens koud© en sneeuw. Veel sneeuw is gevallen in de omgeving van Nancy, Colmar, Belfort, Lyon en St. Etienne. De in bloei staande vruchtboomen in de departementen Saône en Loire loopen ten gevolge van de vorst groot gevaar. STAKINGSRELLETJES IN FRANKRIJK Een bomaanslag. Sedert eenige maanden reeds zijn de textielarbeiders te Hallvin in Noord- Frankrijk in staking. Hallvin is een communistisch bolwerk en de stakers worden uit Moskou geldelijk gesteund. Hun pogingen echter om de beweging naar het gebied van Roubaix—-Tourcoing t© doen overslaan, hebben tot dusver gefaald. Te Hallvin duurt de strijd nog voort. Dinsdag is het tot gewelddaden gekomen, toen voor het huis van den hoofdcommissaris van politie een bom ontplofte, die groote schade aanrichtte, doch geen slachtoffers eischte. De republikeinse!!© garde patrouilleert in de straten. EEN PROCES TEGEN DEN AGA KHAN. Om goederen ter waarde van twaalf millioen. In Indië is opzien gewekt door een proces, door eenige leden van de Khodzja-gemeente aanhangig gemaakt tegen den Aga Khan, het geestelijk hoofd van de Mohammedaansche bevolking van het westelijk deel van Indië, teneinde te verkrijgen dat bepaald© eigendommen tot een waarde van meer dan twaalf millioen gulden tot publieke trusts worden verklaard. Eischers beweren, dat bedoelde eigendommen sedert onheugelijke tijden van het eene godsdienstige hoofd overgingen op het ander© en bestemd waren voor publieke en liefdadige doeleinden, en zeggen, dat de Aga Khan een zeker overwicht op zijn volgelingen verkreeg en dat het schier onmogelijk is. inlichtingen te verkrijgen omtrent deze eigendommen. Een der eischers is de raad van Khodzja, die, onder de leiding van den Aga Khan, het beheer over bovengenoemde eigendommen heeft. Sedert eenigen tijd is er onder de jonge mannen van Khodzja een beweging gaandevoor de democratiseeringvan hun geloof, en het aanhangig gemaakte proces is naar men meent een onderdeel van hun campagne tegen de „autocratische macht" van den Aga Khan. Zooals men weet, verblijft de Aga Khan meestentijds in het Zuiden van Frankrijk, waar hij zich langen tijd bezighield met de stoeterij en thans nog voornamelijk golf speelt en de motorsport beoefent Het Kamerlid mevr. de Vries-Bruins. schrijft hij haar. ADVERTENTIEPRIJS: 1-3 regels 45 et, verdere regels 12 et., Vrijdags 13 et., Zaterdags 15 et. Reclames 25 et., Vrijd. 30 et Zat. 35 cent per regel. Buiten Friesland regelpnjs 18 et. Zaterdags 20 et. Reclames 40 et. Zaterdags 45 et In het N. v. h. N. 'irtelt een medewerker van een lorsgesprek, dat 'ij had met het Camerlid mevr. 'e Vries—Bruins. Een vrouw, die veet wat zij wil. nnoodig© praat- 'es vermijdt, omlat haar tijd bezet is. Aldus be- Een rustig Hollandsen buitengezicht, door en door het oertype van de Hollandsche vrouw, degelijk gekleed, maar ook zonder een spoor van elegance. Het deert deze vrouw niet, wat zij draagt, als zij maar geen last heeft van haar Meeren, al die kleine vrouwelijke ijdelheden strijding der tuberculose, ik zit in de Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs, ben lid van het Algemeen College voor het Rijks-Opvoedingswezen en tweede voorzitster van het Hoofdbestuur van de Sociaal-democratische Vrouwenclubs. Een eerbiedwaardige lijst. En heel dat sterke vrouwenwezen staat ons er borg voor, dat haar lid zijn van wat dan ook, nooit een senicure is, dat ze alles doorgronden wil, in alles hard zal werken. Men moge met dezo vrouw verschillen in politiek opzicht, ook haar tegenstander zal zij achting inboezemen door haar rust, haar groote plichtsbetrachting, haar toewijding en ijver en zeker ook door haar afkeer van alles wat naar poseeren of reclame riekt. Zij doet haar werk, omdat arbeid haar een levensbehoefte is, en zij zal dit werk doen, zooals zij vindt, dat het gedaan moet worden. heeft zij losgelaten — als zij die ooit bezeten heeft. Een hersen-vrouw, een hard werkende vrouw, die toch ook absoluut niets mannelijks heeft, het type van de geleerde vrouw. Zij vertegenwoordigt de sociaal-democratische arbeiderspartij in het Parlement en is met dr. Vos de eenige medische bevoegde in de Kamer. Misschien daardoor, dat de onderwerpen waarover zij spreekt, meer het algemeen belang betreffen, dat wij zco weinig van het fanatieke partijgenoot-zijn bij haar aantreffen. Mevrouw De Vries—Bruins komt uit een oud-liberaal dominé's-gezin, een echte Noord-Hollandsche van geboorte. Zij wilde eerst dokter worden, maar daar kwam niet veel van, toentertijd was het onderwijs toch de eenige gepaste toevlucht voor de meisjes. Zij studeerde in Groningen plant- en dierkunde en werd, toon zij klaar was, leerares aan de Meisjes Hoogere Burgerschool. Dat Weef ze ruim zes jaar en in dien tijd studeerde zij in de medicijnen. Het was een tijd van enorm hard werken, haar lessen, haar studie. Toen trouwde zij, maar bleef door studeeren. Van 1008—1911 is Mevrouw De Vries ook assistente bij Prof. Wiersma geweest. Zij specialiseerde zich en had als zenuwarts in Groningen een goede practijk. — U had het toch wel enorm druk, les geven en studeeren? Even kijkt ze je aan — nonsens, zoon vraag lijkt haar heele wezen toe te roepen: natuurlijk was het hard werken, maar dat is toch het leven. Maar rustig antwoordt ze: — Ik ben gezond en sterk. Typeerend voor het karakter van deze sterke van geest is, dat zij tot de S. D. A. P. toetrad in 1903 — tijdens de spoorwegstaking. — Als studente, vertelt Mevrouw De Vries, was ik al lid van de Studenten- Vereeniging, welke wij toen hadden en waar menschen als Gorter, Roland Holst, Wibaut spraken. „Ik kwam al gauw in Groningen in den Gemeenteraad en was ook lid van de Provinciale Staten. In 1922 werd ik lid van de Tweede Kamer." — U heeft meestal een goedepers, men zegt, — dat u het oor van de Kamer heeft? Och, dat weet ik zoo niet, ik spreek over dingen, die op mijn terrein liggen, dus ep het medisch-hygiënisch terrein. " zijn te weinig medici in deKamer, wij zijn maar met zn tweeën doctoren in de Kamer, eerst dr. Scheurer en nu dr. Vos. Er is dus veel werk, op dat terrein. Nu zit ik in Den Haag (na den.dood van haar echtgenoot verhuisd© zij naar Den Haag) al jaar in den Gemeenteraad en natuurlijk ook weer in de Staten. Ik zit dus weer midden in het werk, niet zoozeer partijwerk als wel het algemeen belang. — Vindt u, dat de vrouw in de Kamer een speciale taak heeft? — Ja, er is zooveel, waarover een vrouw in de Kamer moet spreken, algsmeene vrouwelijke belangen, zooals huwelijkswetgeving, goederenrecht, enz. — Hoe is de verhouding met uw mannelijke collega's? — Uitstekend, ook tusschen de vrouwen onderling heerscht een prettige verhouding, wij eerbiedigen eikaars standpunt, maar bepaald samenwerken doen wij niet, wij hebben, geloof ik, in al mijn zittingsjaren, maar een keer gezamenlijk een voorstel ingediend, een echte vrouwenmotie dus, dit was bij de behandeling van d© inspectie voor de kinderhygiëne. De vrouwen spreken dus ook speciaal voor haar partij. — Acht u het wenschelijk, dat er meer vrouwelijkeafgevaardigden gekozen worden? — Ja, het zou wel goed zijn, dat er nog een paar vrouwen in de Kamer kwamen, maar vooral niet te vlug, er wordt immers critischer naar de vrouw-Kamerlid gekeken, dus moeten het zeer geschikte vrouwen zijn. — Oefent STADSNIEUWS Staats Spoorwegen. Bevorderd tot machinist bij de Staats Spoorwegen, onze stadgenoot H. Tichelaar. Hinderwet. B. en W. hebben een verzoek ontvangen van den heer B. Timmenga, alhier, om vergunning tot het in werking brengen van drie electromotoreni van 1, 2 en 2 pkr. voor het drijven van een lintzaag. een schaafmachine en een boormachine, in de werkplaats bij het perceel KI. Kerkstraat no. 25. Op Vrijdag, 19 April, 'svoorm. te 11 uur, zal ten gemeentehuize gelegenheid worden gegeven om tegen de inwilliging van bovenvermeld verzoek bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten. Vereeniging van Slechthoorenden. — — u nog uw praktijk uit? — Neen, eens een enkele patiënt. Ik ben verder lid van de gezondheidscommissie, lid van het Dagelijksch Bestuur der Nederlandsen© Vereeniging tot be- De Vereen, van Slechthoorenden heeft de instrumentenkist nu geplaatst in het Stadsziekenhuis, waar de inslrumenten daaruit geheel kosteloos kunnen beproefd worden den len en 3en Woensdag van eiken maand, en wel van half 2 tot 3 uur. Reeds velen zijn hierdoor aan een hun passend instrument geholpen, waardoor het groote nut van deze kist bewezen is. Ook blijft de lipleescursus. die gehouden wordt des Vrijdags van 4—5 en van 7—B uur, zeer in trek: bij voldoende deelname kunnen er nog nieuwe oefenclubjes gevormd, worden. Verloting Leeuwarder Opera-vereeniging. Uitslag van de op 4 April gehouden verloting ten bate van de Leeuwarder Operavereeniging. No. in volgorde der prijzen: 1603. 3G70, 333, 1617, 2045, 2692, 774, 769, 98. 132. 687, 2061. 652, 3676, 180, 3742, 537, 3277, 4176, 4531, 3237, 1800, 408, 3077, 1256, 1722, 4584, 4220, 171, 3863, 4660, 4102, 4645, 4147, 778, 3029, 673, 2308, 583, 2686, 2466, 3491, 3324, 2146, 512, 4009, 2869, 3339, 4593, 4848, 109, 3710, 54, 2706, 2488, 3932, . 4301, 3982, 3425, 1678, 3900, 3027, 598, 1781, 3397, 4821, 4397, 2552, 1834, 2350, 3884, 885, 1856, 4412, 4380. 1866, 2847, 2059, 4672, 3241, 2654, 4316, 812. 3775, 4017, 3383, 404, 1237, 4597, 2417, 4125, 4111, 763, 4312, 2549, 1952, 3401, 3805,3309,3375,2240,729.1315. , ,■,. Militaria. iniiuuxia. * i . De adjudant onderofficier-in6tructeuï L. Schoffelmeer, van het 9e regiment infanterie te Assen, wordt op 1 October a.e. werkzaam gesteld bij den vrijwilligen landstorm alhier. De sergeant J. A. Boon, van het lö regiment-infanterie te Assen, vroeger alhier werkzaam bij den vrijwilligen landstorm, is geslaagd voor het examen van sergeant-majoor-instructeur. De majoor J. E. Snellen van Vollenhoven, commandant van de groep „Groningen" van den vrijwilligen landstorm, is mede belasit met het commando over het „Friesch Verband" van den bijzonderen vrijwilligen landstorm. Zanguitvoering. Een uitnemend geslaagde uitvoering, die gisteravond werd gegeven door de Chr. Zangvereenigingen ~De Lofstem" en het KI. Chr. Gem. Koor, directeur de heer G. v. Gelder. Het programma zag er rijk varieerend uit en bevatte behalve de te zingen liederen door de beide koren, een solo voor dame, eenige voordrachten en een tableau. Leider was de heer J. Kraak, aan wiens prettige leiding het grootendeels is te danken, dat de avond zoo vlot verliep. Na het zingen van ps. 146 en gebed, opent de heer Kraak, die de goede bezetting welkom heet en den wensch uitspreekt, dat deze avond op velerlei wijze een glanspunt moge zijn. Van de zangnummers ten gehoore gebracht door „De Lofstem" zouden we vooral het „Omhoog de blanke vaan," van Jo vd. Stap— H. W. de Wolft, willen noemen. Hier was dit koor op zn best, vooral wat uitdrukking betreft. Trouwens ook „De Vesper", P. Martin Zijderlaan—L. v. Beethoven, werd heel goed gezongen. Een fout, waaraan met vele andere, pok dit koor min of meer mank gaat, is de uitspraak. Te weinig nog wordt er gelet op een onberispelijk zuivere uitspraak, die toch zoon groot deel uitmaakt van den zang. Het streven moet er op zijn gericht zoo te zingen, dat men het gebodene zonder moeite kan volgen, en weinig of in 't geheel het programma niet noodig heeft. En dat is bij de meeste koren , niet 't geval. Wat de voordracht betreft staat „De Lofstem" ongetwijfeld op een zeer goed

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad