Views
5 years ago

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

Radio-programma. VRIJDAG

Radio-programma. VRIJDAG 5 APRIL. Hllversnm. 10,00-10.15 Morgenw. 12,15- -2,00 AVRO-Trio. 2,00-3.00 Grammof. 3,00- -3,45 Declamatie. 3.45-4,00 Grammof. 4,00- -5,00 Zang en piano. 5,30-6,00 Radiopraatje. 6,00-7,15 AVRO-Trio. 7,15-7,45 Schippersles. 8,00-10,00 Stafmuziek 6e Reg. Infant. Zang. 10.00 Persber. 10,15 Aansluiting van Leeuwarden. Stedenkennismaking-av. Omroep-orkest. Helene Cals. Sopraan. Huizen. (NCRV.) 11.00-11,30 Korte Ziekendienst. 11,30-12.00 KRO. Godsdienstig halfuurtje. 12,15-1,15 Concert. KRO-Trlo. 3,00-4.00 KRO. Vrouwenuurtje. 4,00-6 00 NCRV. Grammofoon. 5,00-6,00 NCRV. Strijktrio. Beethovenmuz. 6,40-7,00 KRO. J van Roosmalen: De nieuwe richting in verband met 't tekort aan boerderijen. 7,00 -7,25 KRO. Spr.: H. J. de Bakker (Poeldijk): G'ascultures. 7.30 VPRO. Sprs.: Ds. H. C. van Wijngaarden: Wilskracht en wilsvrijheid. (Wat gelooven en denken Vrljzinn. Protestanten? 8). Mej. E. C. Knappert: Volksopvoeding. (1). Voordracht door Mevr. H. Roland Holst-v. d. Schalk. Solisten. Dnventrr. 10.35 Kerkdienst. 11,05 Kookpraatje. 11,20 Grammofoon. 12,20 Viool- en plano-sonaten. 12,50 Orgelconcert. 1,20-2,20 Orkestconcert. 3.20 Licht concert. 4,50 Orkestconcert. 5,35 Kinderuurtje. 6,20 Lezing. 6,35 Nieuws. 6 50 Landbouwber. 7,05 Piano. 7,20 Lezing. 7,35 Muziek 7,45 Lezing. C.OE Cello. 8,20 Concert. 9,20 Nieuws. 9,35 Causerie. 9,50 Nieuws. 9.55 „Ultimatum", hoorspel. 11,25 Verrassing. 11,40-12,20 D'nsm. Parijs. 12.50-2,10 Orkestconcert. 4 05-5,05 Idem. 7,05-7.50 Grammof. 8,20-11,10 Grammofoon. 8,50 ,Dle Walküre", opera. Lansenbersr. 9,35 en 11 30 Grammofoon. 12,25 Orkestconcert. 5,05-5 50 Lenteconcert. 7,20 Orkest en koor. In de pauze ~Die deutsche Tanne", een idylle. Daarna dansmuz. Zeescn. 11,20-4,20 Lez. 4,20-5,20 Orkestconcert. 5,20-7,05 Lez. 7,20 Marsenen voor orkest. 8,20 Lezing. Daarna orkestconeft. Hamburg. 9 50-10,50 Grammofoon. 10,50 Muziek voor scholen. 4,20 Kinderconc. 5.20 Orkestconcert. 7,20 Paganini-concert. 8,20 Lente-dansmuzlek. 11,10 Sluiten. ZATERDAG 6 APRIL. Hllversam. 10,00-10,15 Mirs'nw. 12,15- -2,00 AVRIO-Trio. 2,00-4,00 Tuschinsky. 4,00 -5,00 Italiaansche lessen. 5.00-6,00 Fransche lessen. 6,00-6.45 AVRO-Trio. 6,45-7,45 Dultsche lessen. £\OO VARA. Concert. In de paurede van F. vd. Walle: Het N.V.V. In de neaste toekomst. 10,30 Persber. Daarna grammofoon en volksliedjes. Hulzen. (KRO.) 11,30-12,30 Godsdienstig halfuurtje. 12,15-1,15 KRO-Trlo. 1,15-2 00 Grammofoon. 3,00-4,15 Kinderuurtje. 5.30- -6,40 Grammofoon. 6,40-6.50 Spr.: M. K. Geriseh: Wij gaan naar Beieren. 6,50-7.00 Grammofoon. 7,00-7 30 Engelsche les. 7.30 -8,00 Spr : Mr. Drs. P. A. F Blom: Omvang en beteekenis van de trop'sche koloniale staathulsh.-kunde. 8,00 Conc 9,30 Nieuws. Davcntry. 10,35 Kerkd. 11,05-11,20 Lez. 1,20-2,20 Octet. 3,10 Rugbywedstrijd. 4,50 Octet. 5,35 Kinderuurtle. 6 20 Muziek. 6.35 Nieuws. 7,00 Muziek. 7,05 Piano. 7,20 Omroepcaus»rie. 7,35 Voor de jonge luisteraars. 7,50 Dansmuziek. 8,20 Populair conc. Humorist. 9 20 N'euws. 9.35 Lez. 9.50 Nieuwa. 9,55 Varié'ê. dansork. 10,55-12 20 Dnnsm. Pariß 12,50-2,10 Orkestconc. 4.05 Kinderuurtje. 4 35 Dan">muz. 7.05-7,50 Grarr mofoon. 8.35 Concert. 9,20 Dansmvi. Lan~enberg. 9,35 en 11 30 Grarrmofoon. 12,25-1.50 Orkestconcert. 5,05-5,35 ld. 7,20 Vroolijke avond. Daarna dansmuziek. roesen. 11,20-4.20 Lez. 4.20-5,20 Orkertconeert. 5.20-7 05 Lez. 7 20 Symphonis-ork. Deelam. 8,20 Solistenconc. Daarna dansm Hamburg. 10,20-11,20 Grammofoon. 4,20 Oud-Italiaansche opera's. 5,20 Orkestcone. 7.20 Liefdesverklaring in de muziek. 10,20 Dansmuziek. UIT DE PROVINCIE Waterschap „De Putten”. OOSTFRMEER. 4 April. Op de atïhier gehouden jaarlükeclM agwmeene ledenvergaderinig vnn ingelanden van het waiterscihaip „De Putten" werden de. volgende mededeeMiigen gedaan. A'lo waterseharslasten over het dienstjaar 1923/1929 ten bedrage van f 10.912.08 zijn geheel voldaan. Over 1928 is van de fa. D. van Drooge en Zn. te Haringen voor den Tiefcewee belTolsken 126.84 kub Meter (voor het loopende jaar ie terzake besteld 70 kub Meter qunastetog 2-3 c.M.) Het hetokelen van de vaarten in 1928 ie na gehouden aa wbestediinig gegund aan diverse personen voor f 103.45, tegen f84.69 in 1927. De rekewin«» 1928/1929 werd vastgesteld met in ontvamig t15.472.06K. in uitgaaf fl4 405 94K. batig smldo f106612. De voorzitter brengt een woord van dank aan de coram;-.3ie beitst met het nazien van de rakennng en&, de heeren A. Bouwes en H. van der Wail, bedden te Oostermeer. Herbenoemd wend tot bestuursled A. W. Veenstra te Ooetermeer. Tot commissie voor bet nazien der rekewinig 1929/1930 werden benoemd P van Koten te Oos'ermeer, L. Lijikelema te Suauneetr en Jam Douma te Opeir.de en tot hunne pilaatwvervangers Bokke Algra .1« GarijT», J. ü. Veenland te Oostermeer en K. Broeltefcra te Dragten. De begrootmg 1929/1930 werd vastgesteld met de voligende ciifers in ontvang en uitgaaf Al&emeene f897.60 (f230). Bemairinig f7977 48 (f33). Waterloop f2?6.68 (f 1). Vaart van de Bergumermeer f 588.08/£ (f 6). 20 % kosten Tsioeaenslbriisrje f 61.08 (f3). Tiebesloot f45 37 (fl). Tiefeevaart en Hwrstevaart f577.77 (f3r"o). Leijenßvaart f178.16 (f6). Ti kebrugje f209.05 (6.60). Tiekewe* f2397 (f 17.50). Houwingsreed f57 f3). Leijenereed f237.01 (nM). De tusschen ( ) geprtaats'e cijfers is de omjaagper H.A. over het dienstjaar 1929/1930. Door een paard gebeten. GIEKERK, 4 April. Hedenmiddag had hier een ongeluk plaats, dat nog betrekkelijk goed afliep. De knecht van den veehouder E. de Vries zou een paard, dat net een veulen gkregen had, voer geven, toen het paard hem plotseling in 't hoofd beet. De knecht had een groote wonde in de wang en boven op t hoofd en moest zich dadelijk onder geneeskundige behandeling stellen. Gezondheidsdienst van Vee, Betterwird. DOKKUM, 3 April. Bijzonder groot was de belangstelling niet voor de ledenvergadering van de vereen. „Gezondheidsdienst van Vee" te Betterwird, welke werd gehouden onder leiding van den heer Jac. Miedema. Uit het jaarverslag van den controleur bleek dat het ledental stijgende was en ge- Mommen van 48 tot 63. Waren er het vorig [aar 1228 stuk) groot vee en 417 stuka be- neden 1 jaar, gedruppeld met tuberculine. thans waren het 1353 stuks groot vee en 452 stuks beneden 1 jaar. Procentsgewtjae was het aantal reageerders afgenomen dit jaar. De rekening en verantwoording van den nenningmeester luidde als volgt: ontvangsten f635.11, uitg. 1543.48. batig saldo f91.63. De commissie voor het nazien der boeken rap- Dorteerde bij monde van den heer D. W. Terpstra, alles in orde te hebben bevonden, waarna de penningmeester werd gedechargeerd. Do controleur werd met algemeene atémmen weer herbenoemd voo - een jaar. Bij acclamatie werd de heer J. Beiboer als bestuurslid herbenoemd. De omslag werd op hetzelfde bedrag bepaald al* vorig jaar, n.l. 40 et. per stuk voor groot vee en 30 et. beneden 1 jaar. Op de a.s. algemeene vergadering te Leeuwarden zal de Vereeniging vertegenwoordigd worden door een paar bestuursleden. Brand. HARKEMA-OPEINDE. 4 April. Gisterenavond brandde de arbeiderswoning van Tj. Elzinga alhier, tot den grond toe af. Van den inboedel kon zoo goed als niets worden behouden. De oorzaak moet worden gezocht in het spelen van kinderen met lucifers. De schade wordt door verzekering gedekt. Ongeval. KOOTSTERTILLE. 4 April. De autobus van den heer G. Alzerda te Zwagerveen, waarin arbeiders van de Boornbergumer Petten werden vervoerd, kwam hedenmiddag voor de brug alhier in botsing met de auto van den leeraar, den heer A. v.d. Wal te Groningen. Wie aan dit ongeval de schuld heeft, is moeilijk te zeggen. De heer v.d. Wal kwam van een modderweg langs het kanaal en beiden gaven behoorli'k signaal. De brug werd danig beschadigd, de auto totaal ingedrukt. De bus kon op eigen kracht nog naar een reparateur worden gereden, maar de arbeiders moesten in een andere bus overstap? pen. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Dorpsbelangen. RINSUMAGEEST. S Anril. Gisteravond wee hipr vergadering van belangstellenden om te komen tot oprichting van een vereeniging voor Dorpsbelancren. Nadat de heer L. Rienstra doel en noodzakelijkheid van een . dergelijke vereeniging had uiteengezet werd door de aanwezigen tot oprichting beslo'en. De voorloonige commissie werd definüief tot bestuur der nfenwe vereenio-in» aangewezen. Het bestaat uit de heeren L. Riepstra. voorz., J Bovma, seT., R. Duiff. pennirrm J. Epema en B. v.d. Hoek. leden. De onhoudbare toestand op het gebied van den reinigingsdienst in ons dorp zal allereerst de aandacht der vereeniging vragen. Door de tram overreden en gedoed. HEERENVEEN. 5 April. Toen de tram Feerenveen—Drschten gisteravond te 8 45 on den Driehoek L'ppenb'nVen arriveerde bemerkte dp rondur!P"r zich een d-tmesrijwiel order de trfm bevond De conducteur begaf zich direct naar dfn in de nabijheid wonenden rijksveldWachter Jonkman. Simen gincren ze met lich'en de lijn langs. Eerst vond men twee jassen en ongeveer lffl M verder, nabij de boerderij van Jplle de Vries, een vreeselijk verminkt mannenlijk Nog verder werden — later assisteerde veldwachter Kruyt van Terwisnel — enkele andere li< ,< mmsdeelen gevonden. Na schouwing door dr Rolt van Gorrediik wprd het Irk nnar het wanggebouw te Gorrediik vervoerd Bij onderzoelf bleek dat he* slachtoffer was de ruim 50-jarige Hijlke Hometra van Heerenveen. De vermoedelijke oorzaak is overmatig drankgebruik door het slachtoffer. S. O. L. Het tiende concert wordt door 3.0.L. Zaterdagavond BJ4 uur in de „Harmonie" gegeven. Hieraan werkt als soliste mee Meta van Tiel—Schmidtke. alt. Scheveningen. Zij brengt met begeleiding van het orkest ten gehoore een aria uit „Mitrane" van Francesco Rossi en een aria uit „Orpheus" van Chr. W von Gluck. Het orkest voert Glueks ouverture „Iphigenie in Aulis" uil en van Franz Schubert diens symphonie no. 4 (Tragische), de Rosamunde-ouverture en de Balletmuziek uit „Rosamunde". In het thans afgeloopen seizoen is de naam van Meta Schmidtke eenige malen op de programma's van operavoorstellingen en concertuitvoeringen voorgekomen. Dat beteekent nog niet veel, zal men zoo zeggen, vermits er tegenwoordig zooveel dozijnen zangeressen verschijnen, dat het niet wel mogelijk is, er een oog op te houden. Daar is wat van aan, maar mevrouw Van Tiel heeft het groote voordeel, dat zij een altzangeres is. Dat verandert de zaak onmiddellijk. Immers niet alleen in Nederland, maar in ieder land zijn sopranen en barytons genoeg, is er echter gebrek aan alten en tenoren; iedere groote Opera in den vreemde kan tien uitmuntende barytons krijgen, tegen één goede 'enor en de verhouding tusschen sopranen en alten is ongeveer hetzelfde. Vandaar, dat een goede altzangeres veel vlugger de aandacht trekt, dat het haar gemakkelijker vallen zal carrière te maken; de dirigent, die met zijn koor een uitvoering' van een of ander oratorium gaat geven, behoeft nooit lang verlegen te zijn om een degelijke eopraansoliste, maar vindt niet zoo een, twee drie een behoorlijke vertolkster voor de altpartij. Mevrouw Schmidtke, die door haar huwelijk met den heer Van Tiel een Hollandsche geworden is, heeft haar diploma behaald, zoowel voor zang als piano, aan het Conservatorium voor Muziek te Danzig. Toen zij zoover was, raadde de directeur van dat instituut haar aan zich te laten inschrijven als studente aan de Königliche Academische Hochschule für Musik te Berlijn en mejuffrouw Schmidtke volgde dien raad. Na de vereischte zes semesters met ijver en opgewektheid geblokt te hebben, ontving zij een diploma voor de hoogere studie in den sang en hét tooneelspel. Ook won zij nog een _ eersten prijs bij een concert of als men wil — bij een zangwedstrijd tusschen de atudenten van de Hoogeschool onderling. Daarop ging de jonge artiste nog privaatlessen nemen bij de vermaarde zangeres Hertha Dehmlow, wier onderricht zij twee jaar genoot en toen was zij gereed tot he 4 vertolken van altpartijen bij de Voiks-opera te Berlijn. Vandaar ging mejuffrouw Schidtke naar de Stedelijke Opera te Koningsbergen en eindelijk werd zij door den Hertog van Dessau benoemd tot soliste aan den Hofschouwbrug Ie Stad Dessau, waar zij de bekendste partijen uit de verschillende werken van Wagner vertolkte. Ook begon zij in verschillende steden mede te werken bij uitvoeringen van oratoria en zoodoende kwam zij ook in ons !-nd. Een paar jaar geleden 19 de zangeres in het huwelijk getreden met den muziekliefhebber, den heer J. M. van Tiel te 's Gravenhage, met wien zij overeenkwam, dat zij haar beroep van concerten opera-zangeres zou blijven uitoefenen. Zoolang de operatoestanden in ons land zoo treurig blijven, zal er voor mevrouw v. Tiel als opera-zangeres weinig gelegenheid zijn zich te onderscheiden. Zij ziet dit zelf in en heeft zich dus in het bijzonder toegelegd op het zingen van partijen in oratoria, waarvoor haar donkere, volle altstern zich bijzonder leent. Zuivere lucht. Geachte Redceii,.. Zouden de inzender van „Zuivere lucht" en zij, die het met hem eens zijn, eens dn volgende punten ernstig willen overwegen? 1. Als de cultureele omroepen samen 150.000 leden tellen en de z.g. neutrale GO.OOO, kan inzender dan beweren, dat de „massa van ons volk" een neutrale omroep we n se!ît? 2. Wil hij. net als de A.V.R.O. thans doet, iedereen, ook niet-radicbez:tters, onwetenden op radiogebied en kinderen, laten uitmaken, wat door de betalende luisteraars gehoord mag worden? 3. Vindt hij bet „logisch", dat GO 000 menseden over de beste zender beschikken en 150 000 over de slechtste? 4 Vindt hij dit „overvragen" en verder de wijze, waarop handteekeningen worden verkregen (pressie oi loonarbeiders, kinderen van H.B.S. en Lyceum, gevolg van het weglaten vnn een bepaalde leeftijdsgrens) „sympathiek"? 5. Kan hij volhouden, dat de A.V.R.O. werkelijk neutraal is (denk aan: feest van de burgerwacht, van de Milit. Academie, de hou. ding tégenover den Bond van Staatspons'onneering)? 6 AcM hij niet met mij de zuiverste maatstaf voor de verdeeling van den zendtijd, de tantnllen betalende luisteraars der verschillende omroepen? Dankend voor de plaatsing. P. M. + * * Veroorloof mij eenige opmerkingen naar "anleiding van het citaat, inzake den radiosrijd, ingezonden door F. S., in uw blad van 4 dezer. Hierin wordt de A.V.R.O. voorgesteld als de kleurlooze en „neutrale" omroepvereen., die door ons volk geëischt wordt. Een „nationale eisch" noemt schrijver dat, niet weinig pretentieus! Maar dat is dan /éker aiet de eisch van de e moderne arbeidersbeweging, welke zeer wel beseft dat de felle actie der A V R O. speciaal gericht tegen de V.AR.A., voortspruit uit andere dan neutraliteits-overgetuige de enorme groei der V A. R A. in de laatste weken. Wie de wordings-geschiedenis der A.V.R.O. en hare samenstelling kent, en daarbij begrip heeft van de maatschappelijke verhoudingen in ons land, zal het (overigens uiterst relatieve) begrip neutraliteit niet aan de A V. R.O. toekennen. Ten slotte wat de door F. S. geuite veronde'StellinT, als zou het petitionnement der A.V.R O. „zijn uitwerking niet missen", betreft: wie zal eenige reëele waarde willen toekennen aan een petitionnement, wat zelfs op H.B S. en kostscholen ter teekening wordt aangeboden? Met dank voor de plaatsing. P. de G. Zuivere lucht. INGEZONDEN Geachte Redactie. " « " M. de R. Hoewel de schrijver van bewust stukje — gedeeltelijk overgenomen uit de „Avondposf" een pleidooi houdt voor het A.V.R.0.-petitionnement, zal ik. gebruik makend van de mogelijkheid tot debat, mij tot het algemeen aspect van de zaak — de vraag naar wenschelijk-heid van een neutrale omroep en die neutraliteit zelve — bepalen. De schrijver wil te gast gaan bij zijn nationale omroep, waar geen verraad wordt gepleegd, zooals A. B K. dit bedoelt. Of hij met dit te gast gaan meent he! luiste, ren niar schoone muziek of wel het oog heeft op allerlei leermiddelen, wordt niet vastgelegd. Bedoelt hij de muziek, dan noem ik de ..redenen" ver gezocht, daar het er voor den muziekliefhebber niet oo aan komt waar en door wien de muziek wordt eeld, doch slechte hoe die wo*dt ten gehoore gebracht. Het buitenland doet voor Nederland niet onder In het scheppen en voortbrengen van deze schoone kunst. Voor braad-, taal- en naaicursus, kinderuurtje enz. kan men ook bij politieke of godsdienstige omroepen terecht hier te lande en behoeft men zich niet het land uit te laten zetten. Is er sprake van verraderlijk binnendringen, zoo geldt dit voor alles waarop men niet is gesteld en dus ook voor „godsdienst", welke trouwene hier in ons verpolitiekte Holland hand aan hand gaat met de politiek. Nu de vraag of de A.V.RO. werkelijk neutraal Is (neutraal niet te verwarren met nationaal). Wie de samenstelling van het bestuur der A.V.R.O. kent, tal bij hert stellen dezer vraag een bedenkelijk gezicht zetten; wie haar verleden kent twijfelt sterk. Neem slechts een paar frisch in het geheugen liggende feiten. De A.V.R.O. weigert den Bond voor Staats. pen6iorjneering een rede te houden omda' de belangstelling voor staatspensioen in het land niet hoog gespannen is. Zij zendt echter wèl een feestvergadering uit van de Burgerwacht, voor welk instituut maar zéér weinig belangstelling is. Zij laat ons hooren het feestrumoer als de Militaire Academie jubileert Hoe groot (lees klein) zou het deel van ons volk wel zijn dat belang stelt in dit gedoe? In hoeverre zekere groepen wel of niet „verzot zijn" of „beangst voor" politiek", zal ik, als buiten het kader van de zaak, niet behandelen. Resumeerend geloof ik niet in de noodzaak eener „neutrale" omroep, althans op gronden ils in de „Avondpost" zijn genoemd, doch zoo dit al noodzakelijk mocht zijn. komt de A.V R O. hiervoor toch niet in aanmerking. Dankend voor plaatsruimte. RADIO-LUISTERAAR De Amsterdamsche St. Jorissteeg wordt „Vroom en Dreesmann.” De laatste oude panden, die nog van de his'orische St. Jorissteeg te Amsterdam zijn overgebleven, zijn door de firma „Vrcom en Dreesmann" aangekocht met de bedoeling ze te sloopen en op den vrijgekomen grond nieuwe magazijnen te bouwen. MARKTBERICHTEN. Boter LEEUWARDEN, 5 April. Eerste Leeuwarder Botermijn (v. d. Meer en Zandgtra) Afd. A (Mijn) Hoogste prijs f 1 72; midden pri.i*) f170; laagste prijs f 1.01. Afd. B (Veiling) Wei- en afwijkende boter. Hoogste prijs f 1.07: ]ansr?te prijs f 1 60 Aanvoer 15 derde: 4!) zesde vaten. Noteering van de Commissie der Vereen van Boter- en Kaashandelaren in Friesland Ie soort Fabrieksboter f 1.73. Bondsnoteering f 1.78. ZWOLLE. 5 April. (Per Tel.) Aanvoer 1190 k.g.; stukboter f 1.90-2.10 per kg.; per 8e vat prima 35.50; a'wijkende soort f32; per 16e vat f 16.00-17.73 LEEUWARDEN". 5 April. Nngelkaas 12- -20 et. per k.g.; aanvoer 42102 kg. T Steenstra. Sleute'ikan» 13-42; nageUcaaa 12-20; Goudsehe 2fi-8n: Kaas Edammer 33-100 et. per k.g ; aanvoer 21934 k.g. Vee I/EETTWARDEN. 5 April. Als gevolg van de koude weersgesteldheid was de aanvoer op de afdeeling grootvee heden minder. Over het geheel was de stemming van den har-lei in meïk- en kaifkoeien ook „kouder". De handel was stugger dan de vorige week. De be te weWkoeien gingen nog tamelijk van de hand. doch overigens was ook h'ervoor de handel langzaam. On de afdeeünsr vette koeien was de handel heden niet minder. De beste koelen waren ce-der iets vaster in prijs. Voor de afwitkende soort bleef de omzet kalm en on-t ge-eer nrii«houdend. Op de afdeeVner stieren en pinken was he f handelsverloop iets ruimer. De vette kalveren waren iets vaster in nrils. ypor.rfe beate nuchtere kalveren -»iip»p de handel ook niet minder, doch vn-r de lichte soort viel de handel toch te"en. De varkens waren h'i korter aanvoer duurder. Ook voor wolvee was de handelsstemming heden iets beter. Aanvoer: 9« stieren f 100-420; 520 vette koeien 210-375: per k.g 74-98 et.: 1511 mpi'ro. en kalvekoe'en 150-3SO: 310 pinken 80-1 S0; 32 vette kalveren 45-105; 1024 ""fiitsr? kalve-en 7-14: 2"8 vette s-ehanen ?S-^B: IS w'desehanen xO-30; 83S vete „.,,■'. «ns 65-165: per k.g et; "7nrrte>-s ge.go pf . no magere vnrkens 35 65; 203 .."_■„, h'crsfen 9-16: 84 bokken eu "" :fen; 38 naarde*] Totaal penvoer 4942 ..*.. CgT>ec!ale o—ave) Vette koeien 78-98 et. per k.g. 7.WOT.T/K. E Aoril. (Per Tel.) Neurende en gekalfde koeien zeer slecht; prijzen minder; vette duur: stieren en weiro°* BCHINORN — RLAPPETERP. Ned. B*^' Gem. Geen dienst. ST ANNA P*"WITTE Ned Herv. Ge 1"; 9 uur leesdienst, 2 uur dr. O. Norel, Leeu" warden. Doopsgez. Gem. 2 uur ds. Kosters, &-' scheid STTENS.Ned. Herv. Gem. 10 uur ds. Brui° e hevelt, nieuws lidm. Geref. Kerk. 9 en 1.30 uur ds Sijbrft"' SUAMEER. Ned Hsrv. Gem 130 uur »s de Vries. SUAWOUDE. Ned. Herv. Gem. 1.30 U° r ' ds. Lans. fl SI.TRRANDAHUIS. Ned. Herv. Gem. Ge e dienst. . " SWTr-HTTM. Ned Herv. Gem. Geen TIET.TERK. Ned. Herv. Gem. 9 uur ds. A ' Rodenburg. Bergumerheide. , a W*RSTIENS. Ned. Herv. Gem. 9.30 uur dß ' Bruins. . WARTENA. Ned. Herv. Gem. Geen dien 51 ' WERTER-NT.TKERK. Ned Herv. Gem. 9 e 1.30 uur ds. Gerbrandij. c WTER. Ned. Herv. Gem. 2 uur ds. HupK|:' WTRDT'M. Ned. Herv. Gem. 9.30 uur as ' Kater. WITMARSUM. Evang. 1.30 uur ds. Mage" dans, Achlum. WT.TNS. Ned. Herv. Gem. Geen dienst. „, ZW/ AGWESTETNDE. Ned. Herv. Ge*"' 9.30 uur leesdienst, 2 uur ds. Hunkes ■>*' ZWEINS. Ned. Herv. Gem. Geen dler.st. (Nïet-Off i c i e e I) 450ste STAATSLOTERIJ. Trekking van Donderdag 4 April 1929. 2e Klasse 3e Lijst. Hooge prijzen: 12416 19831 ’loo.—. Prijzen van ’ 30—: ~

\*L * «uoDE VAM DIT VOORu aj^Î ëËL ~ *f| —""ïïsf zulke lage prijzen dat elke concur- ,Ji X

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad