Views
5 years ago

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

Not. Molenaar.

Not. Molenaar. Provisioneel. dit gezien te hebben, begaf de voorbij- PERSNIEUWS Heerenhuis Verl. Schrans no. 84. Bod f 7991. ganger zich naar den politiepost aan het Pakhuis met boyenwoning Poststraat 27. Stationsplein, waar hij zijn bevindingen Bod f 1652. De mededeelde. Onmiddellijk stelde een Coalitie. Woning bij de Spanjaardslaan no. 70. Bod aantal politie-agenten een onderzoek in. Het Volk constateert dat noch op Ie f426. Woning idem no. 64. Bod f363. Eenigen van hen omsingelden het huis, vergadering der Chr. Hist., noch op die der terwijl anderen door het nog open staan- Anli-Rev. de verkiezingstaknek bijzonder Not. de Boer. Burgerhuis Poppeweg no. 14. Bod f 3500. de raam naar binnen gingen. Eerst wer- helder is geweest, wat betreft de medewerking aan een parlementair kabinet. Alles den de op den beganen grond gelegen blijifi in het onzekere. kantoren van de Kamer van Koophandel Weet men mv. vraagt het blad, wat er na Achter de wolkon schijnt de zon. doorzocht. Wel waren hier sporen van de verkiezingen gebeuren zal of zelfs na wat De afd. Leeuwarden van de Vereen. den indringer te bemerken, doch deze dfarn nagestreefd zal worden? tot Bevordering der Gezondheid in de Gra- was hier niet te vinden. Meer geluk had Neen, men weet er niets van. Men weet fische Vakken in Nederland vertoonde gister- men echter op de bovenverdieping, waar alleen, dat de antirevolutionairen bij de veravond in de Leeuwarder Bioscoop de film het advocatenkantoor van mr.' Bouman is kiezingen het hun mannetjes zaten voor- peil. Het tenslotte toch nog jonge koor „Achter de wolken schijnt toch de zon", die gevestigd. Hier had de gezochte zich in stellen, alsof zij hun speciale eis-x'hon bij de zal in deze richting en onder deze leiding vervaardigd werd in opdracht van de Ned. een klein vertrekje achter de gordijnen kafcinetsvonniig zwaar zullen lallen gelden. zeker nog veel kunnen bereiken. Vereen, ter Bestrijding der Tuberculose. De Het KÎ. Chr. Gem. Koor bracht o.a. ten verschelen. Bij fouilleering vond men op Nl de R.K. Staatspartij hoort men uit den zaal was tamelijk goed bezet; 't is altijd een gehoore het bekende: De dood van den Ver- hem een volledig stel inbrekerswerk- treure juist dezelfde klanken. De andere verheugend teeken, dat er voor een dergelosser, H. W. Wolff. Ofschoon dit koortje tuigen, waarvan hij echter nog geen ge- rechtsahe partijen zoo heet toet daair, zuilen lijke film zooveel belangstelling bestaat. flink over in gewone omstandigheden slechts uit een Allereerst werden eenige voorfilms bruik had kunnen maken. de brug moeten komen, alvorens De aangehouge(- koaliiMe-hcvstel werkelijkheid aal kunnen 14-tal personen bestaat, en er nu nog enkele draaid. De eerste was een film van Nice, de dene, die de 44-jarige J. C. uit Den Haag worden. Het is duidelijk, dat als de drie mankeerden, werd uitstekend gezongen. Dit Rivière-hadplaats, waar een snelteekenaar bleek te zijn, is ter beschikking van de redhtedhs partijen bij kitouaetsvonning ern- koortje beschikt over heel goede stemmen, en weet het gebodene zeer goed tot zijn recht teekeningen bij maakte. Daarna een film over Justitie gesteld. stig aan bun speciale e&schen een aantal koningen, ook alwaar met grap- te laten komen. De solo van mej. Dirksen, „Hoort gij de pige teekeningen. De film. die volgde, was wilde golven," Stephen Glover, werd, enkele wel heel mooi .In natuurlijke kleuren werd Bond van leeraren bij het Nijverheids- haperingen daargelaten, goed gezongen. De een schilderij vertoond, waarna, eveneens geonderwijs. pianobegeleiding van den jongeheer G. v. heel in kleuren, de clrijfveeren tot het schil- De Bond van leeraren bij het Nijverderen hiervan werden uiteengezet. Hierop Gelder, het 11-jarige zoontje van den direcheidsonderwijs heeft tot hoofdbestuurslid teur, verdient een extra pluimje. Ze was in voldge eindelijk de film „Achter de wolken herkozen den heer W. C. Kruse, te Leeu- schijnt de zon." 't kort âf. Rest ons nog het Chr. spreekkoor N. V. A. Allereerst het schoemnakersgezin van den warden. te noemen, welk koor onder leiding Heuvel, Van den de vader ,übercufoselijder, met al de Na een inleiding van den voorzittter, heer v. Gelder, enkele gedichten „sprak." slechte gewoonten, die men hier vinden kan. C. Menke, en na een uiteenzetting van Over het geheel genomen lijkt ons dit een Een één-kamer-woning, zonder licht of lucht, den inspecteur-generaal van het Nijver- veelbelovend spreekkoortje. waar gewassclien en geslapen wordt, de vaheidsonderwijs, werd een motie, inge- Vooral het „Jonge Roeping" werd goed der behept met de gewoonte on den grond diend door het hoofdbestuur, waarin voorgedragen, waarbij ons vooral de juiste te spuwen ,de kinderen ziekelijk en zwak. wordt uitgesproken, dat de duur van den uitdrukking opviel. Hoewel de schoolarts erop aandring!, niet cursus aan de bestaande nijverheidsscho- Enkele voordrachten, die den zang afwis- het oudste kind naar het Consultatiebureau len en aan de selden, vielen zeer in den smaak. t egaan, terwijl ook de man zich moet laten .nieuw op te richten, die onderzoeken, Een heel aardig tableau besloot den avond, wil hij hier niets van hetzelfde karakter dragen als de bestaan- weien. terwijl den directeur namens de drie veree- Tot hij in het T.8.C.-museum terecht komt de, in geen geval van drie op twee jaren nigingen, De Lofstem, K. C. G. K. en N. V. A., en daar eerst goed de vreeselijke gevolgen mag werden teruggebracht, met algemee- een fraaie kunstplaat werd aangeboden. van deze ziekte te weten komt. De aanwezige ne stemmen aangenomen. arts legt alles uit. telkens zien we dan weer Na een inleiding van den heer H. een deel van ons land, waar voor de lijders Wapstra, werd eveneens met algemeene Het Friesche Bouwcontract. genezing gezocht wordt. stemmen aangenomen een voorstel, _ — Reeds meldden we, dat de laatsle Na het einde van de tweede acte, sprak de waarin wordt verklaard, dat de opneming conferentie tusschen de werkgevers- en heer A. Rodenhuis, voorzitter van de afd. van het avond-nijverheidsonderwijs in werkvertegenwoordigers in de bouwbedrijven Leeuwarden van den Ned. Typografenbond, het voorgestelde wetsontwerp zou betee- inzake de afsluiting van een nieuw contract over doel en streven der Vereeniging. voor Friesland zonder resultaat was geble- Onze vereeniging. zeide spr., is lang niet kenen, de totale vernieling van dit onven, wijl men van werkgeverszijde geen be- zoo bekend als noodig is. Toen 20 jaren gederwijs en de vernietiging van elke paling wenschte op te nemen betreffende een leden eenige voormannen in de typografie rechtszekerheid van het daarbij verbon- vacanüeregeling voor de gezellen. den strijd tegen de beroepsziekte aanbonden, den onderwijzend personeel. De afdeelingsbesturen van den modernen was er een groole mate van optimisme noo- Met de stemmen van de afdeeling Gro- Bouwarbeidersbond zijn thans opgeroepen dig om dezen strijd vol te houden. Met kleine ningen tegen, werd na een rede van den tegen morgen. Zaterdag, voor een vergadering middelen begon men het kwaad te bestrijden, heer H. C. Kruse een voorstel aangeno- te Leeuwarden, ter bespreking van de situ- thans telt de vereeniging ongeveer 7000 lemen, om misnoegen uit te spreken over atie.den en ruim 700 donateurs. Het is nu bijna de wijze, waarop Ie regeering Spoedige berechting. — _ 20 jaar geleden ,dat de eerste patiënten uit- gemeend gezonden werden. Deze moesten dikwijls lang heeft de ambtenaarssalarissen te moeten wachten, hetgeen vaak zeer schadelijke ge- regelen, die als sluitpost van de begroo- Hoek Slotmakersslraat—Eewal. Een volgen had. Daarom moesten er maatregelen ting werden beschouwd. groenteboer schuift gezapig achter zijn frisch- n-enomen worden voor een eigen sanatorium. beäaden kar. Een autobus komt hem toete- In 1912 werd daarom te Eerbeek een stuk rend achterop rijden, de chauffeur neemt boschgrond gekocht van 7 lI.A. Helaas, ook Geestenfoto's. den bocht wat royaal en komt in conflict met hier werkte de oorlog tegen, de bouw van den groenteman. Gelukkig blijft het bij een Over „verrassende experimenten" van het sanatorium meest wachten lot. IDI7. iper, maar ds aangeredene ziet met den grooten spiritist Sir Arthur Conau Dikwijls, zegt spr., verloren wij bijna den leedwezen naar omlaag, waar een klomp ver- moed. Wat geeft onze strijd, wanneer er te- Doyle hebben wij reeds meermalen in splinterd is. De chauffeur komt het geval opgelijkertijd millioenen mannen vallen door ons blad een en ander vermeld. De benamen, eerst eenige heftige, dan geimoedelij- een nog vreeeelijker -"-ie. Hot slot is, dat beide in een docd. Maar toch werd op roemde schrijver -heeft op zijn toer door den ingeslagen weg Voortgegaan.. Het eerste O'ost-Afrika, waar hij een aantal lezin- verdwijnen. Ach, werden alle geschillen zoo vlug en sanatorium had plaats vcor 16, bedden, tergen over geestverschijningen en geestenwijl ook al spoedig een afdecling vnor de in der minne beslecht.... foto's houdt, evenwel verbazend pech werk-fherapie werd ingesteld. Daar worden de patiënten zooveel mogelijk te werk gesteld, gehad. Een incident, dat veel gelijkt op Aan mevrouw. opdat zij straks wanneer zij weer in 't leven het minder plezierige voorval dat een staan, We hebben in de afgeloopen strenge niet het werken ontwend zijn en zoo- bekend medium eenige jaren terug te winterperiode met vele en velerlei verzoedoende onvoldoende tegen den strijd om het Leeuwarden overkwam, waar tijdens de ken om hulp en. liefst financieelen, steun bestaan zijn opgewassen. Het spreekt vanzelf, seance ('t geval is bekend genoeg en er dat voor de hier verrichte arbeid, evenals kennis gemaakt. Men mocht verwachten, dat is heel wat over geschreven en gewre- aan die bedelpartijtjes thans een einde was in de andere sanatoria, een afzetgebeid moet ven) maar al te duidelijk bleek, dat een gekomen. Verscheidene huisvrouwen zullen worden gezocht. ondernemend echter een andere ervaring hebhen opge- In 1927 werd het sanatorium op de thans fotograaf zich met de bedaan. bestaande grootte gebracht. Nog meer plantreffende fotografische plaat een grapje nen, grootscher plannen, heeft de vereeni- veroorloofd had, dat wonderwel geslaagd Dezer dagen toch werden zij verrast door ging. Ook een enveloppe die in de bus gestoken was. voor de vrouwen en de kinderen mocht heeten. moet gezorgd worden, en die hij opening een kladje bteek te bevat- in geval van ziekte Sir Arthur dan vertoonde, blijkens een ten, waar een stopnaald doorheen gepriemd van den kostwinner, maar ook in geval van relaas in de Te 1., tijdens een lezing te eigen ziekte. En daarom ligt het in de bedoe- was. Men werd verzocht, ■ dit instrum'emit te Nairobi een reeks ling, ook voor hen sanatoria op te richten. geestfotografieën. koopen; de prijs werd aan mevrouw'e be- Een oud-papier-bedrijf helpt mede om het be- Speciaal bij één dier fotografieën stond leefdheid overgelaten. Vermoedelijk zal de ondernemer van dezen noodigde geld bijeen te brengen. hij uitvoerig stil Deze vertoonde een opdriragorigen en weinig sympathteken vorm Spr. deelt nog mede, dat de afd. Leeuwar- geest in een witten mantel gehuld en den 130 leden vin bedielarij. ondanks de in het ingesloten en 79 donateurs telt, een prach- Sir Arthur wees met nadruk op het tig getal. briefje onthuMe, nogal intieme mededeelin- „wreede, gemeene gezicht" van dezen Daarna gen aangaande den staat van zijn gezin, wei- wordt de film vervolgd. Vader van geest. Plotseling iogenioetkomendheid hebben ondervon- den Heuvel keert geheel bekeerd van het T. echter sprong uit de toe- 8.C.-museum naar huis terug en al spoedig hoorders de bekende tandarts uit Nairoden. zien we „De man aan de deur" is zoo langzamer- hoe hij met Annetje naar het conbi, Spencer Palmer, op en riep uit: „Dat hand een plaag geworden, vooral wanneer sultatiebureau voor de tuberculose gaat. Bei- is een foto van mijzelf!" Onder geweldi- een mentaliteit gedemonstreerd wordit ails die den: worden onderzocht. Er komt een, huisge beroering en terwijl Conan Doyle bezoekster bij het sehoenmakersgezien, die welke uit het geschetste geval blijkt. doodsbleek op een stoel neerzeeg, ver- mededeelt, dat vader naar het sanatorium telde hij toen, hoe hij 15 jaar geleden moet en dat Annetje naar buiten gezonden in een zgn. „spookhuis" zich als „spook" Friesch vee naar Milaan. zal worden. Moeder van den Heuvel ziet de — — In de veestallen hij het stations- geldzorgen al orrijzen. maar gelukkig, de had laten fotografeeren. Hij trok een emplacement is vanmorgen aangevoerd een rentekaart is geregeld bijgehouden, dus, zegt lange nachtjapon aan en vertrok zijn ge- de zuster: „Dat komt wel in orde". zicht tot een duivelschen grijns. Hoe de- keurcollectie Friesch vee. dat aan boerderijen in de provincie is opgekocht (dus geen Dan zien we vader van den Heuvel in het ze foto in Conan Doyle's verzameling te- marktvee). Het bestaat uit kalve-, melke-. sanatorium, waar h ijal meer en meer voorrecht kwam, was hem een raadsel. De vare stamboeks en andere koeien, enkele uitgaat, weer wat mag werken in de open gelijkenis was echter terstond te zien stieren, vaarzen, rieren, pinken, enz., samen lucht en eindelijk genezen wordt ontslagen. en hij Thuis wacht hem de grootste verrassing, een verzocht daarom Sir Arthur de ruim 200 stuks. Deze collectie, waarbij van bijzonder goed nieuwe ruime woning, veel lucht cm licht. An- woorden,, dat deze geest een wreed en netje i9heelemaal opgeknapt thuisgekomen gemeen gezicht had", in te trekken. skaei, si opgekocht en wordt aangevoerd door en gaat op de buitenschool. Een geheel gezin De groote Conan Doyle zag zich ver- de handelaars W. Hielkema, S. Boonstra en van Noord te Leeuwarden, M. Hielkema is gered van en wissen ondergang. plicht, des tandartsen verklaring onvoor- te De aanwezigen hebben wel genoten, zoo- Akkrum. Marcus te Maastricht en Willemsen waardelijk te aanvaarden en maakte ofals wij op straat velen hoorden zeggen, en te Rozendaal ficieel, en onder naar wij hopen, ook veel geleerd. groote hilariteit, amen- Deze dieren zullen geëxposeerd wroden op de honorable. de van 12—15 April te houden veetentoonstelling, verbonden aan de groote jaarbeirs AGENDA. te Milaan. Behalve medailles en andere prij- VRIJDAG 5 APRIL. Luxe autobusdienst te Den Haag. zen is daar o.a. een premie van 10.000 Lire Harmonie 8 uur. 2e Stedenavond van de De H. T. M. is voornemens een uitgeloofd voor de beste melkgevende koe. luxe A.V.R.O. De heer W. Hielkema alhier alleen vult autobusdienst Plejn— Scheveningen in te met zijn collectie 9 van de 19 waggone, welke stellen, met open toeristenauto's. Deze voor het vervoer naar over de grenzen ge- zullen, reed staan. Uitvoervergunning voor het trans- VANHEINDE EN VERRE naar de N. R t. Ct. verneemt een zoodanige route volgen, dat een rit heen port naar deze wereldexpositie is verleend, en terug tevens een rondrit zal vormen nadat de tentoon te stellen dieren met een De Rijkskweekschool te Maastricht. door het mooiste gedeelte van de resi- serum tegen mond- en klauwzeer ingespoten De Rijkskweekschool te Maastricht zal dentie. Men zal n.l. rijden als volgt: zijn. niet worden opgeheven. De leerlingen Met hunne begeleiders vertrekt deze Heen: Plein, Tournooiveld, Lange prachtcollectie Friesch vee hedenavond 7 voor het nieuwe leerjaar worden opge- uur Voorhout, Plein 1813, Vredespaleis, per extra-trein naar het schoon Italio. roepen. Oude Scheveningsche weg, Waterpartij, Park Westbroek, Nieuwe Parklaan, Ge- POGING TOT ROOF. Afloop Veilingen en Verkoopingen. vers Deynootweg, Strandboulevard, Ge- Not. Molenaar. Fi n a al. Inbreker verrast. vers Deynootplein. Heerenhuis Gymnasiumstraat no. 26, Hui- Gisternacht werd te Haarlem in het Terug: Gevers Deynootplein, Strandzum. 14 dagen gecontinueerd. Bod f5499. gebouw derKamer van Koophandel aan boulevard, Visschershaven, Statenlaan, Burgerhuis Torenstraat no. 39, Huizum. het Nassauplein ingebroken. Zorgvliet, Noordeinde, Heulstraat, Kneu- Kooper J. G. de Jong te Stiens, voor fBOl7. Te ongeveer één uur bemerkte een terdijk, Buitenhof, Binnenhof, Plein. Not. Mr. A. W. Koch. voorbijganger, die aan de andere zijde Een rit heen of terug zal f 0.25 kosten. Burgerhuis Zwitserswaltje no. 12. Kooper van het plein liep, dat iemand zich op Voor zoover plaatsen beschikbaar zijn, P. v.d. Sande voor f3404. verdachte wijze voor het kantoor ophield. zal ook onderweg ingestapt kunnen wor- Not. J. de Boer te Berlikum. Hij bleef de bewegingen van den man den. Het ligt in de bedoeling dezen Heerenhuis Verl. Schrans no. 9 te Huizum. volgen en zag, dat deze een raam op- dienst alleen des zomers bij mooi weer Kooper W. H. W .v. Calabeek, voor f7222, schoof en toen naar binnen stapte. Na uit te voeren. vasthouden, er van koalitóe-toerstel niets kom. BeteSkent deze ..principieels" houdtag vóór de verkteßlngen echter ook, dal men na de verkiezingen even steil zal zijn? Het verleden is daar om het tegendeel te bewijzen. Zoodra een of meer der partijen „Steil" wordt, zooals bij de VHootwel en het Vatikaansch gesantsdb I die koali tóe weer uiteen. Deze schepen op strand zullen bakens in zee blijven. Zoo weten wij dan, indien r.l ndet omtrent wat na de venktez'iragen gebeuren zal, toch wel wat omtrent wal tijdene de verkiezingen te zien zal zijn. Er zal zwaar georeerd wonden over ar.ii-revoUilionaire politiek en over chr:ötelijik-toi?tarisahe poli'.iek en over katiholieke politiek. Maar over koalliitiepolnMek zal men zooveel doenlijk zwijgen. Na de verkiezingen zal men prebeeren Sinninghe Damsté, die met een woord va ENGELSCHE MANTELS DE GROOTE MODE voor onze jongere en jeugdig-uitziende Dames. — dank sloot. Roodvonk. GARIJP, 4 April. In het gezin van * Kloosterman aan de Inialaan alhier is do» den geneesheer J. H. Schönfeld roodvoß geconstateerd. BENOEMINGEN, BESLUITEN, enz. BERGUM, 4 April. Overgeplaatst rael gang van heden de marechaussee B. l .j Taikkenkamp van de brigade Quatre*r naar Zweeloo:. EERNEWOÜDE, 4 April. Besnoemd tot delijk hoofd aan de o. 1. school te Oostr»»' de heer A. van der Meer van hier. Benoemd tot: opzichter bij de verbeteringswcrken **£ de Rijkswegen in Friesland ter standpla» Sneek, de heer K. Holman te Stroobos- Bizonder fijne teekening en kleuren-nuances. — Speciaal vervaardigd van een weefsel, dat tegelijk LICHT EN WARM is. 19.75 21. 50 24. 50 27. 50 32. 50 37. 30 en hooger. P. S. Bakker - Leeuwarden FAMILIEBERICHTEN. /"'/ GEBOREN: Bendiks Walter, zv. ds. en mevr. Steenbeek—Okma, Surhuizum- ONDERTROUWD: Rinze Hoogkamp en Trijn Braak, Leeuwarden—Huizuru- W. Hogerhuis en Boukje Lautenbach, Hijuffl, OVERLEDEN: IJde Meijers Terpstra, 42 }~ New Weslmin9ter, Canada. Grietje Beekhuis, 71 j., wed. van R. Feenstra, Amsterdam. L. S. Brouwer, 87 j., wed. van ds F. H. Germs, Arnhem.

ADVERTENTIES Ken Ben April hoopt onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader E. STEENBERGEN den dag te gedenken, dat hij voor 40 jaren ln dienst trad bij Firma P. Attema Dzn. alhier. Zijn dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Leeuwarden, 6 April 1929. Paardestraat 4. ONDERTROUWD: S. SPAN en T. DIJKSTRA. Leeuwarden, 4 April 1929. " Bleekerstraat 2. Noordvlietstraat 3. Huwelijksvoltrekking 22 April a.s. "f Heden overleed, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- . en Overgrootvader FREDERIKUS BROK, Weduwnaar van Maria van Lingen, in den ouderdom van 79 jaren. Leeuwarden, 1 April 1929. : Romkeslaan 42. G. M. BROK M. C. BROK-EVERS en Kinderen, Zwoue. JACOBA BROK, Leeuwarden. -~__ mmmm _^__ Hedenmorgen overleed, nog onverwacht, onze geliefde Man, Zoon, Broeder en Behuwdbroeder HANS J. ZIJSLINO, in den ouderdom van ruim 53 jaar. Leeuwarden, 4 April 1929. Blokhuisplein 16. Uit aller naam: Wed. H. ZIJSLING— NOORDERWERF. Eenigste kennisgeving. piwiiwiw ■wwiiiiiiwi ■iiiimii in in— Heden overleed ons aller vriend H. ZIJSLING, E boekhouder. Namens het PERSONEEL van de Firma I. VAN KALSBEEK. Leeuwarden, 4 April 1929. Heden overleed, erg plotseling, mijn geliefde Vrouw JITSKE MEIJER, on den leeftijd van 25 jaar en 8 maanden, na een gelukkige echtvereeniging van bijna 3 jaar. Leeuwarden, 4 April 1929. We

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad