Views
5 years ago

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

3sewoeh'Kleedtns wordt

3sewoeh'Kleedtns wordt op onze eigen Ateliers te Rotterdam door jarenlang geschoold personeel onder ' « \\Nlfr vakkundige leiding vervaardigd. Daardoor hebben wij kwaliteit, pasvorm en afwerking y WP WH in de hand waarbij onzo voortdurende strengste controle de uiterste perfect.e, ook van het kleinste detail, verzekert. J3ervoets' kleeding geeft inderdaad de hoogsto voldoening, omdat zij prima kwaliteit voor een populairen prijs in Uw bezit brengt. COLBERT COSTUMES 18A \ Moderne modellen. Soliede stoffen. Degelijke afwerking fWÊ JHJpü \ COLBERT COSTUMES 19^. 32.- Betere kwaüteitea Prima pasvorm en afwerking \ ) £ _ . „ . . „,„«„_ vaardigd, door en d W Toonaangevende modellen in de nieuwste stollen. eolide bewerkt en vanpflHHß cSSI COLBERT _ COSTUMES 36.-. 46- f k 1 stoffen ver-' -■ i* Mlf * ST23SIÏ' \ COLBERT COSTUMES 48-, 68- [J. T \ Nieuwste Engelsche dessins. Afwerking gelijk maatwerk EEBRS. MD I B/t KELDERS 28 - TELEF. 541 X. WENSCHT U HET A.S. SEIZOEN EEN AARDIG HOEDJE VOOR uw kind? beleefdNs^s^>v VERZOEKEN N^^tN. wij u dan x. i | >waarbij u een x. duidelijk over- \ \ v ZICHT KRIJGT VAN >. tfîô\WAT WIJ OP DIT >v GEBIED Ny brengen VA HET MAAKT N/S^^v AET U G£- \/W MAKKELIJK STRAKS N. UWE KEUZE TE DOEN N^ GROOTE KEUZE VOORDEELIGE PRIJZEN MODERNE KLEUREN EN MODELLEN j h BREUK- I BANDEN ~|"" met en zonder veer, goed passend en niet knellend. Elastieken Kousen met en zonder naad, vanaf f 6 p. paar. Buikbanden, Buikcorsetten ! en hygiënische artikelen. Mi J „DE NOORDERPOST" LEEUWARDEN - PEPERSTRAAT 3 ; Zuiderdiep 30, by de Heerestraat, Groningen ~~ HOUTEN EN IJZEREN VATEN te koop. Te zien bureau van dit blad, [ Galileër Kerkstraat IT Vraatjt ' lÈ3Ê&SÈ£SI voor Speciale Afdeelingen voor NAAR Heerenmodcariikelen, Hoeden MAAT en Pc!,en fï < S S -: ' KLEEDING onzeSralencollccticsofsr.ee»-* __ _ ~~~~~~~~~~~ ' " I Zoo practisch U plaatst den ste^er ' n net stopcon- C\:WÊÊè tact van de lichtleiding, U stemt op de gewenschte golflengte af .... en kunt dan verder op Uw gemak gaan zitten luisteren. Welk een weergave - hoe natuurgetrouw, hoe krachtig en Philips „standaard" vol ! Waarlijk de Philips t..u« S? M hS ,N -Ei? PMiio, „Standaard" Combinatie is ÏFäiïSZW&oFÛ Phi!ip3 een standaard voor eenvoud Antenneveiligheid No. 4382 —— u — i -j " i« Prijs compleet fi. 288,2? en schoonheid in radio. Een abonnement op dit blad kost voor LEEUWARDEN, SCHRANS EN HUIZUM één guiden per kwartaal \, ****** Ji/--' E wSt_ " JrCP&k «r ! '"V" ONMISBAAR VOOR lEDEREEN ! ! DE OPTIMÜS, Sneivermemgvuldiger Practisch W: Direcl Zindelijk fe voor M Eenvoudig g. B gebrutK Goedkoop -g£ gereec! DB OPTIMUS is een toestel om in een ommezien 100 en meer afdrukken te maken van elke schriftuur, ai» Circulaires, Programma's, Prijscouranten, Zang- en Muzie» stukken, Teekeningen, enz. Zonder voorafgaande oefenins terstond door ledereen te gebruiken. Prijs in Quarto °* form fr. rembours f 17.50. St. VAN DER VELDE. Boekhandel. Leeuwarden* KfcMU'AlTiï rtfiWTMßarjlMfr i*- =" E als Ü een /£T"W Wikana I dj Een gegaran- ! Het geheelejaar B S deerde verdien- C/tL kunt U werken W ' ste vanf 3.50 en- onverschillig K |l meer per dag. \3waar u woont R De vraagnaar WIKUNA-SOKKENwordt eiken dag grooter: 8 Jij zij worden in meer dan 500 winkels verkocht. Wil zoeken daarom vele dames, heeren, oud en |ong, echter alleen ole U| 'A welke niet onbemiddeld ziin en over een eigen woning. kN ?.* resp- eigen kamer beschikken, om kousen, sokken en andere f/. tricotaqes voor ons op onze brcimachine (S Wikuna^^—»»«JL te breien. Het werk is gemakkelijk en \Jtf" if| voudlg en wordt thuis gedaan. ~ltaip,«, is geen vereischte. $j ,„ „.„denmd. ’ a) ,U.V, t« productie y N.V. tot Productie van gebreide goer/ VAN GEBREIDE GOE. f deren als huiswerk, met breimachincs il DEREN ALShuiswerk WIKUNA" Frederikspleia 6—B, M, MET BREIMACHINES f 'V, rr , oerl » f "> N I afd. 26 " Amsterdam C ":"' H „WIKUNA" 4 Gelieve ml) gratis en franco te zenden. fi AMSTERDAM C / zonder eenige verplichting mliner:l|ds. Uw H Pr.dtnk.pl. 6-J. AM. 26/ prospectus met inlichtingen. fri Naam: ~.,.—, ... !■ |i~S?\ f Woonplant: , \fessiassCTaag? | sfr " f:- I STEUNT DE NEDERLANDSCHE INDUSTRIE E Gebruikt uitsluitend BtjBj J Ij >, ). 1 PORTLAND CEMENTB Prima kwaliieit - Nederl. Fabrikaat 1 BOUWMATERIALEN v.h. SWITTERS & Co. 1 GRONINGEN, Hofstraat 8 Hj IV Levering binnen 3 dagen per wagon B

Vrijdagnam. S Aprl! 1929 NA HET RIJPEN. Tijdens de revolutiejaren is inRusland Cen volksliedje ontstaan, dat de omwenteling vergelijkt met een rijpenden ap- Pel. Hetgeen langen tijd in de verwachting van het volk heeft geleefd, is eindelijk bereikt Nu kan men de vruchten gaan plukken van jarenlangewerkzaamheid en van eeuwenlang geduld. Men zou zoo oppervlakkig weg meeaen, dat een liedje, dat het geluk van de bevrijding bezingt, in den toon van geestdriftige vreugde moest zijn gezet. Dadelijk denkt men aan hetgeen het volk in de Fransche revolutie rondom den vrijheidsboom zong. Dat getuigde van overhruisende vroolijkheid en van brooddronken moed. Maar het Russische volk is anders dan het Fransche. Het Russische volk is zwaarmoedig, peinzend en achterdochtig jegens de vreugde. Geen wonder, dat zelfs een Russisch triomflied in mineur Wordt gezongen. Wel stemt de herfsttijd, waarin de appel rijp van den boom valt, den Rus een oogenblik vroolijk, maar onmiddellijk bezint hij zich, wat er nu verder met dien rijpen appel gebeuren gaat. En te dezen opzichte is het liedje vol zorg. Als derijpe appel op den grond ploft, scheurt hij zoo licht en de glorie van vele weten ligt gebarsten en gebroken ter aarde. Het grootste, wat wij wenschen, — op aarde wordt het klein! mijmert de dichter. De wormen, die alle verlangen belagen, zullen tot diep in het vleesch van den appel knagen; de wind zal het beursene overschot doen voortrollen door het stof, en wie zou in het onooglijk restje, dat daar tusschen dorrende bladeren in een hoekje ligt, den glanzenden appel herkennen, waarover men zich zoo vroolijk heeft gemaakt, toen "Hen hem eiken dag mooier zag rijpen! «Appeltje, appel, als bloed zoo rood, «Bij ons blijft eeuwig de bleeke nood", aldus het slot van het volksliedje, waar- 'Q zich een droefgeestige wijsheid in een zuiver beeld uitspreekt De sombere profetie is niet alleen uitgekomen ten opzichte van het Russische volk. Zij komt altijd uit, bij volkeren en hij individuen. Wij wachten op het rijpen van het geluk, juichenin opperste vreugde om hetgeen als uitkomst van onver- moeid streven en geduldigverbeiden bereikt is, en — daarna verzetten wij ons tevergeefs tegen een gevoel van ontgoocheling, dat ons al meer in beslag neemt. .. Heel het leven is een rekken van deD hals naar den appelboom, waaraan, tusschen het loof verscholen, ons rijpend appeltje hangt. In mismoedige oogenhlikken kijken wij er naar op en de aanhlik van de veelbelovende vrucht vernieuwt onzen moed. Ons leven moge op dit oogenblik nog niet zijn wat we wenschen, — geen nood! het voorjaar is nauwelijks begonnen; onze boom moet nog gaan bloeien. Straks komt de zomer en de bloesem heeft zich uitgezet tot een helder groen bolletje, dat grooter en geler wordt. Geduld tot den herfst; dan zal die vrucht bloedrood aan den boom hangen en volkomen rijp afvallen. Maar nu is het herfst; de uitkomst van het leven is bereikt. Jeugd-idealen zijn 'o vervulling gegaan. Illusies, teeder en hlank als de appelbloesems in 't voorjaar, zijn tot werkelijkheden gerijpt. We hebben den oogst des levens geplukt. Bij de inzegening van een huwelijk, hij de intrede in een ambt, bij den aanvang van een werkkring staan wij met den pas geplukten appel in de hand. Nu Is het ooft op zijn mooist. Zal het zoo gaaf blijven blinken? 23 Ze hoorden immers lot het hof Des Radja's, en de schepelingen Die hadden daarvoor veel ontzag, Verdroegen daarom vele dingen. Doch zoo aan wal daar in Port Said Was van welwillendheid geen sprake En niemand die daar iets verdroeg Van 't tweetal onverschrokken sriakea. Ze sprongen daar maar in het rond En pakten wat ze krijgen konden Van al de kleine winkeltjes. Die in de open lucht daar stonden. En Coco schold de kooplui uit, Vriend Joco stal een hand vol vijgen En gooide daar ien koopman mee, Die 'm pakken wou en niet kon krijgen EsësgeM ’ g. kwmrUaT 6tJroorulttwtällnlr tn 8« stad 1.00; in de prov. ’1.50. Losse no. 3 et. LEEUWARDER NIEUWSBLAD Helaas, nooit komt in het menschenbestaan een moment van volstrekte zekerheid. Geen oogenblik is het ons gegeven, te blijven staan met de rust en de voldoening van „het is bereikt". Er komen beursche plekken aan den blinkenden appel. Onverwachts valt hij in het stof. Wormen verteren zijn vleesch. Hij verschrompelt tot een onooglijk restant. Deze ontluistering is niet te vermijden. De feestredenaars bedriegen zichzelf. Zij doen, of het thans bereikte het eindresultaat is van het leven. Nu de omwenteling in den staat, de hervorming van de kerk, de verbetering van de maatschappij zich voltrokken heeft, zal het pais en vree zijn en botertje tot den boôm. Nu eindelijk het liefdesverlangen door een echt wordt bekroond; de jarenlange arbeid beloond wordt met het succes; het bezwaar, dat de vrije ontplooiing van lichaam en geest in den weg stond, met onuitsprekelijk geduld is overwonnen, is het hoogste geluk voor den mensch bereikt. Zal dit geluk echter bestendig zijn? De geschiedenis is in dezen zoo leerzaam. De wereldhistorie zoowel als de biografie bevestigen de weemoedige wijsheid van het Russische volksliedje. Het volmaakte is schijn. Geen blinkend ooft tusschen glanzend loover kan den wijze bedriegen. De vergankelijkheid belichaamt zich ook in schijnbare gaafheid. Met een illusie minder staan we in den herfst bij de afvallende appels. Maar verlies van illusie is winst aan kracht. We aanvaarden het betrekkelijke bij ontstentenis van het volstrekte en de vreugde van het moment laten wij niet vergallen door het besef, dat het vrucht van een duurzame ontgoocheling is. H. G. CANNEGIETER. (Nadruk verboden). VAN HEINDE EN VERRE DE KAMERVERKIEZINGEN. De Anti-rev. lijst in Friesland. Naar men weet, is er in anti-rev. kringen strijd geweest over de vaststelling van de lijst van Kamercandidaten van Friesland. De centr. anti-rev. kiesvereenigin in Friesland had den heer H. A. Leenstra, aftr. lid, op no. 2 gebracht, direct na den heer Colijn, maar Van hoogerhand werd hem deze gunstige plaats betwist. De Deputatenvergadering heeft nu in deze kwestie uitspraak gedaan, een uitspraak die 't Fr. Dgb 1. teleurstellend noemt. Wat wij niet verwacht hadden, is gebeurd, zegt 't blad. Wat wij, steunend op het democratisch karakter onzer partij, welker organisator Dr. Kuyper op de autonomie der districten zoo scherpe nadruk legde en die daarom het „van onder op" onder ons in eere bracht, meenden onmogelijk te moeten achten, is geschied. A.s. Maandag vergadert het Breed Prov. Comité om den nu geschapen toestand te overwegen. DE MOORD TE GIESSEN- NIEUWKERK. Revisie-aanvraag. In verband met den in Augustus 1923 te Giessen-Nieuwkerk gepleegden moord werden — 2 October 1925 — J. C. Klundert en J. Tennissen door de rechtbank te Dordrecht ieder veroordeeld tot vijftien jaren gevangenisstraf. Hel Hof te 's-Gravenhage bevestigde het vonnis, terwijl het ingestelde cassatieberoep door den Hoogen Raad werd verworpen. Een door de veroordeelden gedane poging om revisie had geen resultaat. Thans heeft Mr. H. H. Roobol, advocaat te Arnhem, op hun verzoek deze zaak weer ter hand genomen. Na een onderzoek heeft Mr. Roobol zich met een verzoekschrift, waarin hij de bewijsmiddelen van het oorspronkelijke vonnis door nieuwe gegevens tracht te ontzenuwen, tot den Hoogen Râad gewend, met verzoek alsnog de herziening van het vonnis te bevelen. De veroordeelden, die te Leeuwarden hun vonnis ondergaan, hebben voortdurend hun onschuld volgehouden. TER AANKONDIGING. Bloedgeld, door Ridgwell Cullum, vertaling van Henriëtte Rappard.'Uitgave van J. Philip Kruseman, 's Gravenhage. Hier is Ridgwell Cullum op» zijn best, „Bloedgeld" is een van de weinige cowboyromans, die niet alleen een avonturen-verhaal is. Er komen veedieven en boeven in voor, revolvers en wat dies meer zij, zeker; maar het hoogtepunt wordt toch bereikt in de liefdesgeschiedenis van een jongen „rancher" met twee vrouwen. Het verhaal is uitmuntend, de karakters zijn goed geteekend en de geheele opzet geeft ons iets nieuws te lezen. " * * De dochter van den dageraad, een negerroman door Louise Gerard. Vertaling van C. C. Bender. Bij J. Philip Kruseman, 's Gravenhage. Ook in deze zeldzaam boeiend geschreven roman voert Louise Gerard ons in het land wat zij zoo goed kent: West Afrika. De hoofdpersoon in het verhaal is Luliya, Dochter van den dageraad, de dochter van Hassein den Arabischen koopman, en in ontwik keling verre boven hare soortgenooten staande. Hoe zij haar invloed ten goede aanwendt voor de onbeschaafde negerbevolking alsook voor den ruwen ontdekkingsreiziger Hugh Fowler verhaalt Louise Gerard ons op de haar eigen onnavolgbare manier. Hoe tenslotte na veel strijd de mooie Luliya haar hart schenkt aan den man die haar eerst weinig sympathiek was, hooren wij als wij het verhaal ademloos geboeid aan één stuk hebben uitgelezen. UIT DE PROVINCIE Brand. HARKEMA-OPEINDE, 4 April. Gisteravond brandde de arbeiderswoning van Tj. Elzinga, alhier, tot den grond toe af. Van het huisgeraad kon zoo goed als niets worden gered. De oorzaak moet worden gezocht in het spelen van kinderen met lucifers. De schade wordt door verzekering gedekt. Bekroning. RIJPERKERK, 4 April. De heer W. Graansma, alhier, behaalde op de tentoonstelling te Meppel met 3 inzendingen witte Indische loopeenden 3 eerste- en 3 eereprijzen. Herberg verkocht. RI.JPF.RKERK, 4 April. Onze herbergier S. Riedstra beeft zijn herberg met achtergelegen, stukje land voor föCOO aan de heeren Tanja en Kingma te Huizum verkocht. The General Stcam Navigation Cy. Ltd. te Harlingcn. HARLINGEN, 4 April. Hedenmiddag stoomde onze haven binnen, fraai met seinvlaggen gepavoiseerd, de nieuwe Londen-boot „Leeuwarden" van bovenstaande Harlingen—Londen v.v. lijn. onder commando van captain F. G. Cole. Het is een zusterschip van de „Groningen" dezer lijn, zoodat met deze beide groote booten de hoofdsteden onzer beide Noordelijke provinciën zijn vertegenwoordigd. De boot is voorzien van alle moderne laaden los-werktuig-en om in den korts-ten tijd de grootst mogelijke hoeveelheden lading te verwerken. Electrifich licht over het geheele schil) ei in de groott laadruimen vergemakkelijkt het werk bij donker en voor het passagiersvervoer zijn uitnemende hutten en badkamers, voorzien van alle moderne gerie- ;lieden, aanwezig. Het schip is ingericht om 1050 tons „genend cargo" te laden en doet de reis binnen 24 uur van stad tot stad. WAT JOCO EN COCO AAN WONDERLIJKS BELEEFDEN K&ï. ï—$rëgrëls 48 ët.ïvêrflërè 18. Vrljd. 18. Zat-.-«. 15. Reclames 28 ef. Vrljd. 30. Zat. 85. Buiten Friesl. regelpr. 18 et. Zat. 20. Recl. 40. Zat. 45 et. Met deze beide booten komt deze maatschappij, welke onder de grootsten in Engeland gerekend kan worden, flink voor den dag en doet zij hare vertegenwoordiging op onze haven alle eer aan. Autobussen. Ged. Staten hebben de ingevolge Kon. besluit van 21 Dec. 1928 aan S. W. Veltman te Drachten verleende vergunning voor een autobusdienst Drachten — Oudega — Garijp— Hardegarijp uitgebreid in dien zin, dat de vergunning blijft gelden voor het oorspronkelijke traject Drachten—Leeuwarden, onder oplegging van een nieuwe voorwaarde: dat het den ondernemer verboden is, op het gedeelte Hardegarijp—Leeuwarden reizigers op te nemen, bestemd voor een der plaatsen, op dat traject gelegen. Ged. Staten hebben de volgende vergunningen voor autobusdiensten, waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt, ingetrokken: de aan de N.V. Algemeene Transport Onderneming (A.T.0.) verleende vergunning voor het traject Drachten—Veenhuizen; de aan J. v.d. Woude te Donkerbroek verleende vergunning voor het traject Donkerbroek—Heerenveen; de aan H. Hemkes, destijds te St. Jacobiparochie verleende vergunning voor het traject Zwartehaan—Stiens. Opsluiting kooieenden. Ged. Staten hebben bepaald, dat in deze provincie de kooieenden door den kooiman moeten worden opgesloten of gehokt gedurende de maand April 1929 en gedurende het tijdvak van 10 Juli tot en met 31 Augustus 1929. Besmettelijke veeziekten. Gedurende de maand Maart j.l. zijn in deze provincie de volgende besmettelijke veeziekten geconstateerd: Mond-en klauwzeer bij 49 veebeslagen, waarvan in de gemeenten: Achtkarspelen 2. Baarderadeel 7, Barradeel 1. het Bildt 1, Bolsward 1, Dantumadeel 2, Doniawerstal 1, Ferwerderadeel 1, Haskerland 2, Hennaarderadeel 1, Idaarderadeel 2, Kollumerland 5, Leeuwarderadeel 2, Menaldumadeel 4, Oostdongeradeel 3, Opsterland 2, Schoterland 2, Smallingerland 1, Tietjerksteradeel 2. Wonseradeel 3. Wijmbritseradeel 3, IJlst 1. Ro tk r cup e 1 bij 17 schapen van 1 veehouder in Oostdongeradeel. Miltvuur bij 7 stuks vee van 5 veehouders in Doniawerstal, Leeuwarden. Schoterland, Smallingerland, Wijmbritseradeel. Raadsagenda Harlingen. In de raadsvergadering op Maandag a.s., 's avonds 8 uur, komen o.a. de volgende punten in behandeling: Rapport van B. en W. over een verzoek van A. Posthuma en G. Tigchelaar om grond in erfpacht te mogen ontvangen. Aanbeveling van B. én W. tot benoeming van een onderwijzeres aan de eerste gemeenteschool: 1. Mej. E. Dijkstra, Eestrum; 2 Mej. F. Pal, Rottevalle; 3. Mej. A. Schweer, de Kaag, gem. Alkemade. Nader voorstel van B. en W. tot vaststelling van een verordening op het gemeentelijk sportterrein. (In de vorige vergadering aangehouden.) Rapport van B. en W. over de studietoelage van de secretarie-ambtenaren. (In de vorige vergadering aangehouden.) Voorstel van B. en W. tot het verstrekken van geld aan de Algem. Arm- en Weesvoogdij ten behoeve van het bouwen eener nieuwe hofstede. In een schrijven d.d. 7 Juli 1027 deelde de Armvoogdij reeds mede, dat de haar behoorende boerenplaats onder Witmarsum, bewoond door den heer P. A. Hibma, uitbreiding behoefde wegens gebrek aan voldoende stalruimte. Hel woonhuis verkeerde in vrijwel bouwvalligen staat. Het beste is, dat de bestaande huizinge geslecht wordt en geheel weer opgebouwd. Gedeputeerden hebben de Armvoogdij hiertoe machtiging gegeven. De nieuwbouw zal een f20,000 kosten, waarin de tegenwoordige huurder zal bijdragen door gedurende de nog loopende huur jaren (tot 1932) iA %"rente te betalen van het % deel. De Voogdij moet daarom geld opnemen en heeft nu de gemeente gevraagd hare bemiddeling te verleenen. Hiertegen hebben B. en W. geen bezwaar, daar deze wijze van steunen reeds vaker jegens instellingen van openbaar nut is toegepast. Daarom stellen B. en W. den raad voor een geldsom te leenen tot een maximum van f20,000. onder voorwaarde, dat de Arm voogdij jaarlijks r.an rente en aflossing betaal! hetgeen de gemeente Ie dezer zake aan den geldschieter zal zijn verschuldigd. Maar ach, dit spel nam gauw een eind. De wild verwoede Arabieren. Die maakten met elkander jacht Op deze twee brutale dieren. Voor zulk een groote overmacht Wist 't arme tweetal niet te vluchten, Zoodat ze, nog geen uur aan wal, In kerkerschap reeds beide zuchtten. Des avonds was er angst aan boord. Men dacht ..Waar zal het tweetal wezen?'' De Radja was geheel ontdaan En zat in angsten en in vreezen. Hij liet dienzelfden avond laat In heel Port Said nog proclameeren, Dat aan wie 't tweetal wederbracht, Hij duizend ponden zou vereeren. Radio-zendtijd. Wat een dringen in den aether Wat een duwen in de lucht, Wat een wolkenplaatsmisère Wat een wereldluchtruimklucht; Wat een onwijs luchtgehaspel, Wat een politiek geknoei, Wat een fnuiken der neutrale Radioosche omroepbloei! Wat een redelooze herrie, Wat een radeloos gepraat. Waar 't om de onzijdigheid, des Dradeloozen omroeps gaat. Maar, da's waar, we hebben 't kwaaltje Febris-Asiatica- Politicus-Splijtzwamitis- Chroni-Epidemica Deze kwaal heeft zelfs ons luchtruim" Aangetast. Door haat en nijd Zijn we onze luchtelijke Radio-hoor-vrijheid kwijt! Daarom dokter-Excellentie Zet het mes eens in de wond. En maak heel 't onvrije Holland Maar eens radio-gezond! Geef ons één neutrale vrije Radio-omroep! Zoo gezeid, Is het uur nu aangebroken Voor de luchtneutraliteit! ERNST KÖS. SPORT VOETBAL. De beslissing om 't kampioenschap nadert in onze eerste klas afdeeling met rassche schreden. De eeretitel zal de oud-kampioen Velocitas wel niet meer ontgaan, maar de eenigste club die nog kans maakt, Be Quick, komt Zondag as. op bezoek bij Friesland. De Borniast.nters nemen de onderste plaats in op de ranglijst en 't zal niet gemakkelijk vallen, die Zondag te verlaten door een overwinning op de Groningers, 'tKan wel. doch een eerste vereiscbte is dan dat Vrouwe Fortuna de geelkragen beter gezind is dan tegen Achillea Leeuwarden heeft een uitwedstrijd — naar Assen — die nog nimmer door de roodw-üten gewonnen is. Nu Achilles een ernstige degradatiekandidaat is. zal 't Leeuwarden wel niet meevallen dit negatieve record te breken en toch achten we de mannen van Tiemersma in een volledige opstelling wel in staat Kaufman c.s. een punt af te snoepe.n. In Groningen de derby Velocitas— G.V.V., en al heeft G.V.V. de laatste 2 wedstrijden ook nog zoo goed gespeeld, de groenwitlen op eisen grond slaan zal wel niet mogelijk zijn. Een gelijk snel zou een heele prestatie zijn van de weerhanen. Tot slot W.V.V.—G.V.A.V. en volgens de ranglijst moet dit een flinke overwinning worden voor èe, thuisclub. ,M?.ar G.V.A.V. staat op de negende plaats, dus. een verrassende uitslag is niet uitgesloten. 2e klasse A. F.V.C, heeft rust — de club is 1 wedstrijd voor — en de andere Leeuwarder 2e klassers gaan er op uit. Friesland II zal trachten Heerenveen een punlje af te snoepen, waartoe we de geelkragen-reserves. die lang niet slecht spelen, wel in staat achten. Leeuwarden II wint natuurlijk in Drachten, nu ze tegen M.S.C, zoon goed resul'aat heeft behaald. Frisia speelt den beslissenden wedstrijd in. pel tegen M.S.C. Wordt deze match gewonnen, zoo is er nog een kleine kans op den eeretitel; wordt verloren, zoo 'v het 2e klassesrhap met een jaar verlengd. Aan een voorspelling durven we ons hier niet te wagen. Sneek—S.S.C. ie niet van belang ontbloot, daar de Steenwijkers ook hier de laatste kam- pioensillusies kunnen verstoren. 3e klasse A. Frisia II heeft L.S.C. II te gast: de laatste competitiewedstrijd voor de geelbhmwe reserves, die natuurlijk verloren wordt. Bamwedslrijd. Kampioenschap „Leeuwarden”. Woensdagavond werd in het Friesch Koffiehuis te Leeuwarden een damwedstrijd eenouden voor boyengenoemden titel. Het Leeuwarder Nieuwsblad heeft voor dezeni kampioen-titel een zilveren medaille beschikbaar gesteld. Het bestuur van de Damclub ..Leeuwarden*' had een openbaren wedstrijd uitgeschreven, zoodat ieder ingezetene de gelegenheid had, dezen titel te veroveren. Evenals verleden jaar mecsl deze wedstrijd ook nu weer onder de leden plaats hebben. Het blijkt dat er buiten deze club p1 oen sterke spelers zijn, welke dm moed hebben dezen wedstrijd te aanvaarden. De jonge heer A. de Roos, oud 16 jaar, had den moed om zich voor dezen wedstrijd aan te geven. Hierbij moet nog vermeld worden, dat hij als no. 1 uit zijn groep te voorschijn kwam, wat een goede belofte inhoudt voor de toekomst. Er namen 20 spelers aan dezen mooien wedstrijd deel. Na geloot te hebben, werden ze in groepen van 4 ingedeeld; elke groep speelde onderling een enkele competitie. De winnaars.van de 5 groepen vormden samen een groep van 5 spelers. De winnaar van deze groep is dan kampioen. Woensdagavond kon de wedstrijd niet beëindigd worden, zoodat het nog niet bekend is wie de 5 sterksten zijn. Na afloop van den wedstrijd wordt dit nog gepubliceerd. De volgende heeren namen aan den wedstrijd deel: 1 A. Rosier, 2 J. v.d. Wal, 3 J. Slippers. 4 J. Tekelenburg, 5 R. Veenstra, Ci A. Wijbenga. 7 C. Donauer. 8 E. F. Arnold. 9 Jac. Smidt, 10 W. Ritsma, 11 S. Gras. 12 S, .1. v.d. Meulen 13 L. v.d. Wal, 14 G. B. Meijer. 15 A. de Roos. 16 G. de Roos, 17 M. Wijbenga. 18 A. Postma, 19 J. Postma, 20 L. v.d. Rol. Dinsdag 9 April, des avonds 8 uur, zal de wedstrijd voorgang vinden. Voor nietleden is er vrije toegang, teneinde deze leerzame partijen gade te slaan. No 6224 Rectificatie. In de opgaaf van den uitslag damcompetitie Leeuwarder Damclub is een fout geslopen. 2e klasse: J. v.d. Meij—B. Kleefstra o—2, moet zijn J. v.d. Mey—B. Kleefstra 2X 2—o.

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad