Views
5 years ago

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

IRBEIDERS-TOONEELVEREENIGING T,,QNTWIKKELING"n«MMBM^Bm ZONDAG 7 APRIL 1929 's avonds 77a uur, in de „Harmonie"opvoerrngvan „OVERSCHOTJE" Komedie in drie bedrijven ■ Tevens onthulling van de Vlag, aangeboden door oud-Leden en diverse corporaties Losse kaarten ä f 1.00 (bel. inbegr.) bij J. PRINSEN, Tuinen 13 en H. VAN MANEN, Zuiderstraat 20, Huizum - Plaatsbespr. als gewoon BBH LEEUWARDEN FEUILLETON DE ONWILLIGE BRUID Van verontwaardiging vervuld door de diging en de pijn, die zij leed. vergat zij. in welken angst hij verkeerde. Zij vergat de tartende woorden, die hem tot die heftigheid gedreven hadden. Zij zag in hem een latten vrouwenbeul, een wreeden man zonder schaamte of gevoel. Zij geloofde nu stellig, dat hij eens een matroos had doodgeranseld. Waarom niet, nu hij haar zóó behandeld had? Waarom niet, nu haar was gebleken, dat hij, indien hij maar durfde, elke foltering zou willen toepassen, om haar het geheim te ontrukken dat hij wilde welen? Zij hield den woordenvloed terug die haar naar de lippen stroomde. Klagen was haar vernedering, haar schande vermeerderen. Zich verdedigen was zich nog dieper buigen. En zoo bleven zij tegenover elkander staan, totdat de deur geopend werd en rechter Hornyold binnenkwam, gevolgd door zijn klerk. Daarop kwamen Nadiu, Bishop. Strtton en nog eenige anderen binnen, totdat de kamer halfvol menschen was. Blijkbaar hadden zij beneden reeds hun bevelen ontvangen en wisten zij wat hun wachtte, want allen zagen er ernstig, sommigen zelfs zenuwachtig uit. Zelfs Hornyold scheen niet recht zijn gemak. „Heeft de jonge dame niet gesproken?" vroeg hij „Neen", antwoordde Clyne, haastig ademhalend. Hij kon niet zoo dadelijk zijn gewone kalmte terug roepen. „Zij weigert ie spreken." „Heeft u haar uw redenen meegedeeld?" 14 EN 16 ■HV» Wij gebruiken voor onze VEEREN BEDDEN PRIMA VEER en STOFDICHTE TIJK en DUBBEL GEZUIVERDE VEER I BED, PELUWen 2 KUSSENS 1 f50.-, f60.-, f70.-, fBO.-, f90.-, flOO.-, f125 HM VOOR WAM""AFOriD.30 PSg^ Ü«9 GAAT OVER Ej/M GEEFT NIET AF. VEQSCHIET MlET. «jccrs. y/Mz WACHT U VOOR NAMAAK. CJmooo//2\ I.' VE RTENTIES IN DIT BLAD IU f" /jL hebben steeds nUUn I SUCCES! modebIadenIJOEHOëDENKONINGI R. VAN DER VELDE PUT 38 | NIEUWESTAD 90 " TELEFOON 293 B—EMBl^i—i—B—TT Vanaf MAANDAG 7 APRIL TOTALE UITVERKOOP wegens verplaatsing onzer Zaak. van alle voorradige MEUBELEN tegen spotprijzen l - Enkele restanten voor halve waarde Betaling â contant MeubelmagazijnJ.BÊßGSMA TUINEN 33 (Drukke Zijde) 41 Hij keek een anderen kant uit. „Ik heb alles gedaan wat ik kon," mompelde hij wrevelig. „Ik heb de overtuiging gekregen, dat zij in deze zaak betrokken is en ik trek mijn verzekering van veertien dagen geleden in, dat zij, zoo noodig, ieder oogenblik ter beschikking van de rechtbank zou zijn. Indien u tevreden wilt zijn met -ie borgtocht van den logementhouder — dat ia natuurlijk uw zaak.' Hornynld schudde het hoofd. „Na deze nieuwe aanklacht?" zeide hij. ..Neon, dat zou niet gaan. Maar misschien bedenkt de jonge dame zich nog wel. Dat is een voorrecht, dat de dames genieten". voegde hij er met een lichten grijnslach hij. „Ik zal u niets vertellen", zeide Henriëlte, terwijl haar adem stokte. Zij hield haar gekneusden pols achter zich. Zij had hem kunnen aankl ar voor geen geM van de wereld had zij gewild, dat zij zouden weten wat hij haar had gedaan, wat zij had geleden. Sutton. die achter de anderen stond, kwam nu naar haar toe. ..Juffrouw Damer", zeide hij ernstig, ~ik bid en smeek u, denk er toch nog eens over". ..Ik heb er over gedacht," antwoordde zij koppig ..En al kou ik hem," op Clyne wijzend. ..helpen door een vinger op te heffen —". „Och, och!" riep de kapelaan, ontsteld door haar heftigheid. ..Zeg dat niet! Zeg dat niet!" „Wat meet ik dan zeggen?" vroeg zij — doch 'zij bezon zich.',.lk heb gezegd," ging zij voor', ~dat ik niets- weet van de ontvoering van zijn kind. Dat is al wat ik te zeggen heb." Hornyold schudde nogmaals het hoofd. „Dat zal vrees ik, niet voldoende zijn." zeide hij. ~Hoe denken de heeren erover?" Hij keek Nadin vragend aan. Deze lachte even. „Neon. dal is zeker ni< de hij. „Wat zij ze: fiaEiiiiiiißiEiiiiiaiiiaiiiiiiiiaiiiißiiaiaiai'BßiiisiM'g I BETERE HEEREN-CONFECTIE | | # OHZE COLB. COSTUUMS EN DEMI'S | . OP EIGEN ATELIERS M gemaakt worden van dezelfde stoffen == ',:,}■ en op gelijke wijze vervaardigd als ~=^ =s onze Maatkleeding « -zrr~. '—r 0' B In de afgeloopen maanden werd onze ssss H! voorraad weer geheel aangevuld met ~~E£ =55 Mr deze prima Confeotie 5555 I nWf!fffiilf BIJ GOED PASSEN j] ■""", ( 4 zijn deze Costuums en Jassen gelijk- ':: === kieeding - U koopt dan een mooi en ~= I waardig aan onze superieure Maat- ,i.i.'..: ,-...:, i degelijk kleedingstuk tegen een :.'■" ■: sssz I aanmerkelijk voordeeliger prijs = CQLBERT-CQSTUUMS ,«. | I J| P. ï BAKKERIJ 4 DE STEEDS GROEIENDE OMZET Iftf1 MÉijft „MERCUMUS" "SIGAREN I KASTRANDEN (crêpe) DENNI&ON prachtig van-k leur en teekening BOEKHANDEL R. VAN DER VELDüI II ONTVING NIEUWE ZENDINGEN I DAMES- EN IKINDERHOEDENÏ g-g, B M.IIIMIIMrTmMMBMirTTrMI CAFÉ CONCERT Eiken Zondagmiddag en -avond CONCERT zonder prijsverhooging CAFÉ TRIANON ACHTER DE HOVEN 74 Aanbevelend J. 1POTGIESSER de waarschijnlijkheid in, en wel tegen bewijzen, die sterk genoeg zijn om iemand te doen ophangen. Ik moet zeggen, uwe edelheid, dat de jonge dame toegevend genoeg behandeld is, en dat wij hier eigenlijk onzen tijd verspillen. En hier is tijd meer dan geld. Hoe eer zij achter slot en grendel zit, hoe beter". „U verlangt een bevel tot haar in hechtenis neming?" vroeg Hornyold langzaam. „Juist, mijnheer." De rechter zag Bishop aan. ..Verecnigt u zich met dit verzoek?" vroeg hij. De agent knikte, maar blijkbaar niet van harte. De klerk, die aan den boek van de tafel zat en eenige papieren voor zich neerlegde. maakte zich gereed om te schrijven. Hij begon langzaam, alsof hij de beslissing zoo lang mogelijk wilde uitstellen, welke meening gedeeld werd door allen, kapitein Clyne uitgezonderd. Zelfs Nadin, gehard door een ruw leven in een zeer ruwe stad. had weinig zin in zijn taak — en verlangde naar het einde. De meesten gevoelden slechts medelijden. Het meisje was nog zoo jong en blijkbaar zoo wel opgevoed en beschaafd; zij gedroeg zich zoo flink en moedig, dat de toehoorders het gevoel Kregen alsof zij haar wreed behandelden; zoovelen tegen één — en dan een vrouw die niemand had om haar te steunen. Zij verafschuwden het denkbeeld om geweld tegen haar te gebruiken. En nu was liet werkelijk gekomen tot haar inhechtenisneming, en wie begrip had van wat een gevangenis was, vond dit verschrikkelijk; niet alleen omdat zij misschien tegenstand zou bieden en er een hartverscheurend tooneel zou plaats hebben, maar nog meer omdat zij niet wist welk lijden haar wachtte. De gevangenissen uit dien tijd geleken niet op die van heden. Er bestond geen afscheiding tusscheH de verschillende soorten v-ii i ts. Er v. AAN DEVELEEISCHEN VOLDOEN tsaM BPHBWBWHWH UW EGÄS' BAKKERIJ LUXE BROODJES, gevuld met vruchten-gelei 2 ä 10 cent VOORSTREEK 100 - TELEFOON 1175 Broodwinning. Ter overname aangeboden een ZAAK IN CHOCOLADE, SUIKERWERKEN, fijn FRUIT. Verdienste f3ó per week. Voor ernstige gegadigden boeken ter inzage. Brieven onder no. 226 bureau dezes. |EEKBEIDSPRIJZEH: | EIEREN 22 voor 1 gld. Posthumus, Worteihaven 35 Telefoon 1347 derlijke bedden. Meisjes, die nog verhoord moesten worden, werden gezamenlijk opgesloten met de ergste misdadigers. De bewakers waren dikwijls vroegere veroordeelden, die hun betrekking gekregen hadden bij wijze van gunst. In kleinere dorpsgevangenissen was de toestand minder erg, maaier was groot gebrek aan lucht, licht, ruimte en zindelijkheid. Er kon natuurlijk wel iets gedaan worden, om het lot te verzachten van "■evangene- uit Hénriëtte's stand; maar dat hing af van de gril van den gevangenbewaarder — die in Appleby was een hocfsniid — en een gunst kon even gemakkelijk worden ingetrokken als toegestaan. „Hen vollen naam, als het u blieft," verzocht opeens de klerk. „Ilenriëtte Mary Danier," antwoordde Clyne. De klerk vulden den naam in en bood daarop den rechter de pen aan. Doch Hornyold aarzelde en scheen min of meer verlegen. „Maar zouden wij niet —", mompelde hij, .behoorden wij niet te overleggen met haar broeder _ met — Sir Charles? Die is toch zeker haar voogd!" „Sir Charles," antwoordde Clyne. ~ heef! alle verantwoordelijkheid van zich geworpen. Het zou nutteloos zijn hem erin te halen. Ik heb niet hem gesproken. En de zaak is van crimineelen aard." Henriëtte zeide niets, doch al haar kleur verdween plotseling. Er waren er onder de toeschouwers, die nog meer medelijden met haar kregen dan zij reeds hadden. Indien de kapelaan en Lange Torn Gilson niet zooveel ontzag hadden gehad voor Clyne, terwijl zij tevens wisten, welke redenen hij had om zoo streng te zijn, waren zij zeker tusschen beulen gekomen. Hornyold wilde juist het document teekenen, toen de klerk hem influisterde: „Een oogenblik. Edelachtbare. De gijzeling 'e Appli by, waar de jonge dame zeker zou < il worden, shat'om dezen tijd .van AFSLAG! Heden en morgen kost de BLADSPINAZIE slechts 3 pond voor 25 et ZIJLSTRA's Groentenhal WORTELHAVEN 79 - TELEF. 1479 l-100 150 1751 het jaar altijd onder water. Kendal is dic> terbij, en daar is het beter voor haar. b». het staat aan u, te beslissen waarheen & J gaan zal". „Dan naar Kendal," besloot Hornyold. De naam werd veranderd en hij teekeno het stuk. Toen hij opstond wachtten allen m i* nuwaehtige spanning, wat er nu zou gebefl' ren. Nadin maakte er een eind aan. „Kastelein!" zeide hij, „binnen tien nunu' ' ten een rijtuig naar Kendal. En laat 1 dienstmeisje met de jonge dame naar ha» kamer gaan, om te halen wat zij noot»*. heeft." Gilson ging heen om alles te Hornyold zeide iels legen Clyne en zij b'!T ven een poosje samen fluisteren, waarop /.onder Henriëlte aan Ie zien, de kamer vc** - — - * —L. ■—1.1 - — ■ üetei 'k gaf een papier aan Bisboft en bond de andere met een roode band elkander. Daarop maakte hij een linkse 11 buiging en volgde zijn patroon. Sutton nllee ]r draaide nog een poosje rond; hij kon na» niet alleen laten met de agenten. Doch Ch'" het hoofd door de deur e-, riep he» op bevelenden toon. Zij bleef alleen met o agenten ach;er. r Ken oogenblik keek zij woest naar de deu ' doch weldra vroeg zij W „Mag ik naar mijn kamer gaan?" f „Niel alleen." antwoordde Nadin. v *je zijn doen bijna beleefd. „Hel clienstiieiflj zal wel dadelijk hier zijn, en dan kan U H" gaan. Het is wel niet geheel voIfPL regel, maar wij zullen maar een c °"\. dicht doen. Maar u moet niet al te lang blijven, juffrouw! Waar u heen gaat, *"'■[* niet veel japonnen of ander moois n°° !, hebben." voegde hij er met een flauV glimlach bij. (Wordt vervolgd"

I Zelfs voor mijn figuur jfe v kon ik bij C&A. aanstonds " siayen —en rveung * , \ Een enthousiaste opmerking van een 9Q 75 4«9 75 voldaan cliëntI-Natuurlijk prettig om te *'- / * «-'«'" " T"»- **+**" \JJ.» \ \ hooren, maar als feit op zich zelf ove. Naast ons devies: „het goede C. ex A. :'lll[l§ffMÊ' . en dik, lang en schraal, groot en forsch of Fancystoffen voor slechts m 11\v*\ /i %f jSmÊi&gÊaL of klein en tenger mocht zijn- Kleine 575 9. 75 1575 1950 2475 lm g jlllvV \È luJy ' fjjHl wiffiy\ ïjft li( ImßvÏ Voorziet U voor regenachtige en voor wenschen, geschiedendaarbij gratis, waar* ÏWl *-" ÄM-A lif WTOllli na wij onzen cliënten met twee dagenhun kille I dagen tijdig van een prima Regenjas. nieuw Costuum franco thuis zenden. of moderne Demi tegen de lage C. «S. A. WÉL vRw/ rf» jWm) 'Ij !MfÄ\ Bepaalde figuren kleeden het beste prijzen van slechts ’ 9.75 tot ’63.- -\WW/// ï iliflßlSßi IwIIIaMI \ MP-ftl met moderne, maar toch meer stemmige Voor het jongeregeslachtmoet U zeker HSL WMU/V/ ' Vs ' l£>csi kleuren, met meer gedekte dessins. Ook den weg naar C. 6. A. kiezen! Keurige Jat'WV/ i ?/ W IBk J?\ I mumln Costuums een aantrekkelijkeverscheiden* lon of plus fours bieden wij aan in groote InMfflläE» wliï I ' I \ fA \ f wlffm ne >d >r> zuiver wollen Cheviot, Kam* verscheidenheid van stoffen, kleuren en IIMS■^Sr ä' V* -/ tk 11 WSn l garen of Fantasiestoffen .voor slechts dessins vanaf skchts’525 tot’42.75. i jfIPÄ vip/w \& I■" WÊ&IÊsMË&WiIIMfzW A ffSSSw daarin bieden wij zoowelvoor 1* als 2*rij Jongeheeren Costuums met lange panta* staat nooit tegen en verveelt nimmer Vanaf heden Zaterdags Reuze iozljoebroocfen 25 c. DE GROOTs Bakkerij NIEUWEBUREN 133 ■■!■!! ■!■111!■ Genezing door de Planten alle hieronder vermeMe ziekten, nieuwe en oudere gevallen, zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard. SPECTA \L en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. Suikerziekte — Zwakke Mannen — Bloed- armoede, Zwakte, Bleekzucht — Eiwitziek- **n, Nephritis — Asthma, Hoest, Bronchitis, of Ingewanden (slechte spijsvertering, van eetlust, zwaarteri in de maag, Rampen, beladen tong, riekenden adem. ocikloop enz.) — Huidziekte (uitslag, roode Puistjes in 't aangezicht, schurft, ekzema, Jeukte, steenpuisten enz., op elke plaats, baard, haren, aars enz.) — Spataderachtige — Bheumatielr, jicht, zenuwpijn S1 — agaderverkalking, Pijn aan de lever._ leverdennen, nieren ef blaas — Aambeien — Verstopping. — Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen, ?°et gij niet aarzelen een der kostlooze brochures te vragen aan den uitvinder dezer G. DAMMAN, Doctor in de ÏJediciinen, bij Firma J H. T. Snabilié (Afd. D 135), Groote Markt 7, Rotterdam, die U 'He- aanwijzingen zal toezenden omtrent de Wijze van behandeling, met de bewijzen Van de verkregen merkwaardige resultaten. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekte men lijdt. BETAALT I met fL-, 12.-, f 3.- of f4. -1 per week uw kleeding I D koopt in eerste klas zaak net lage I prijsnoteering Geen bijkomende kosten. Geen incasso I aan huis. Inlichtingen I KLEEDIKG-GEHTRALEI Groote Hoogstr. 28bov. I Dinsdag en Donderdag 5—7 nm. | Zaterdag van S—9 n.m. I Ook y. bniten de stad wonende clientèle I Groote partij BANDIJZER te koop. ■Fe bevr.: Bureau Leeuw. Nieuwsblad, Galileër Kerkstraat 17 ûffi js& £\ n WÈÈÈÊÈ ROOD 13 CT. PER ■/. ONS |I||||||| MUNT UIT DOOR RIJPE KWALIreiT, GOEDEN BRAND EN AROMA. »E ERVENDE WED. J.VAN NI&M* NIZAM SIGAARTJES ZIJN NIET TE OVERTREFFEN!! stuks..... In doosjes van 10 stuks 25 cent Alleenverkoop ; In kistjes van 50 f 1.25 „HET SÏGARENHUIS P. RUSTICUS" OOSTERSTRAAT HOEK OOSTERKADE - TELEFOON 2009 ■ - =* Deze rubriek uitsluitend â contant Tot 15 woorden 20 cent per advertentie. Elke 5 woorden of gedeelte daarvan 5 rent meer. Adres uitgever 20 cent per advertentie meer. ■ r ■ 1 ■— (ymiiiiiiiiiiiiimninniiiiii!iiiiiiiiiitm!riiiiiiiiiniiiiinp*3 Personeel LJmjiimimüHiimiijmiiunHffîiiiH'U-ni'iiDuiPiH^ Gevraagd nette Baker voor de maand Juni. Br. no. 669, bur. dezes. i Direct geïraagd in klein gezin Morgenmeisje geen kinderen. Willemskade no. 26, boven. Er.biedt zich aan een Schoonmaakster Br no. 675, bur. dfZfs Gevraagd een Knechtje voor loop en winkelwerk. H. Hulstra Hzn„ kruidenier. — Gijsb. Japickstraat 48, Gevraagd een Meisje voor de morgenuren, leeftijd pl.m 15 jaar. Aanro. hedenavond na 7 uur: Nieuwe Schrans 2. Gevraagd net Meisje ! voor de morgenuren, Vrijdags den geheelen dag, ongcv 14—is jaar. Franekerstraat 2 Gevraagd een of ttfee nette Kostgangers hij Visser. Sacramentstr. 16. Gevraagd een nette Kostheer met vrije zit-slaapkamer, veel zon, bij Visser, Sacramentstraat 16. rjnßDßauwiiJMiiiiiuuiiiiiijiiiiiHiiQiiiiiiiniüißiuiii^ Idiüä— j H.H. Konijnenfokkers Te koop 2 blauw Weener konijnen en een Ram ter dekking. A. Harmens, Schrans 55 Spoed Wegens vertrek te koop een piano, moet weg. Adres: Elizabethstraat 12, boven. Te koop 2-pcvs. Tjedikant waschtafcl, 8 treeds trap. — Waeze 39. Te koop een beste gebruikte Kookkachel 3e .Vege|indwarsatraat S, .Door omstandigheden te ko.>p een best Gasfornuis Te bevragen Schoolstraat 16, Schrans. Te koop mooi Kroot Aquarium Roekstraat 46. rjpnmïiniiinmiiiiiiiiniiiiiiinniiiTfflïïiriWinntffiijj Brillen L'miüMiiiimmiKimiiiümiiMiiiiffliuiuniiiiMniujË Goedkoope rijwielen Ontvangen een partij Ie klas Magneetfabrikaat heeren- en damesrijwielen kosten sleohts f 37.50 wegens waterschade aan genoemde fabriek. Deze rijwielen zijn voorzien van drager met licht, groot zadel met tasch en kettingkast. — Alles onder volle garantie. — Vrije bezichtiging, Goedkoope Rijwielhandel, b. W. Donker, KI. Hoogstraat 9. Spotkoopje Een heerenfiets met V.T.lamp, prima in orde f 17.50. Ben jongensfietsje, prima f 15. Een knappe damesfiets f 12.50. Een Burger E.N.R. heerenfiets, prima f2O. Een opgelegde mahoniehouten linnenkast als nieuw f35. — Amsterdamsen Verkoophuis. Weerd Gloppe 5, _^__-.^_ i [ Goedkoope Rijwiclondercleelen Buitenbanden vanaf f 1.25. binnenbanden, prima 70 et. Vernikkelde koperen sturen f 1.50. Celluloidsturen, prima 'f 1.75. Remmen, nikkel 65 et. Zwarte 95 et. Stuurtasschen f 1.00. Dragers met licht 95 et. Koperen voetpomp f 1.25. Kettingkasten, prima f 1.50. Prima rijwiellak 20 et. enz. Goedkoope Rijwielhandel D. Ie kwal. nikkelen Brilleni W. Donker, Kleine Hoogstr. 9 vajiaf t 1.50, ook op recept. S. Hoekama, Kleine Kerkstr. voorheen Gouverneunsrlein. Meubelen Qniimimmnmiiniiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiimmmniiiirj Slinililllliiinii:... i Radio äumiMiniiiiimmmiiimmiMiMimnnniumiiiifliQ Te koop twee prima luidsprekers goedkoop. Tevens acculaadinrichting f 0.30 per accu. Keijzer, Frans Halsstr. 18, Huizum. Eieren SlllMHlllHllllUlimillllllllllll!IIIIIIIIIUIIlllllUllllllllUli3 Te koop Brocdeicren witte leghorn, zwarte 7eghorn, zilver duckwin, koekoek plymouthrocks, prijs 15 et. per stuk. Wed. Kooij. Weg naar Camhuur no. 158. Te koop Broedelereii van hoogst bekroonde zwarte Menorca's. Adres: K. Klamstra, Stads Herberg de Bleek. gjnimitnnnnmffliimmimiiitinniinmnnmimmig Rijwielen QnniuuiiiiiiuiiiuuuiuiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiuiijuiiiiiuuP Te koop prima "Tonsensfiets fl5 v. Asbeckstraat 23 B. Te koop gebruikt 8.5.A.-rljwiel nog in besten staat f 17.50, Bieeklaan 120 — Te koop een prima Damesrijwiel merk Batavus, spotprijs, en een als nieuwe 4-cil, magneet Voorstreek 91, boven. Te koop Heerenrijwiel Te bevragen: Huizumerlaan no. 71, na 6 uur. :timiiimiiniiii;ii!iiiHmiiiinnijs R. Koopmans Meubelmaker :: Stoffeerder Reparatie net en billijk. Waeze 39. Werkplaats Blok— huissteeg 30. Te koop voor elk aannemelijk bod een Strandstoel een 'euningsioel en vijf konijnenhokken, bij W. Fenne- . rr.a te Jellum. Te koop wegens verhuizen ' Keukentafel lamp voor electr. licht, l-per«i houten ledikant, springveermatras en kapok bedstel. Adr. Joh. W. Frlsostr. 14. Te koop een eiken Boekenkastje , N. J. Huismann. Kruisstr. 31. — Vlaesch Visoh Te koop 4 bakjes Borger Pootaardappelen 2K bakje de Wetten poters,per bakje f 1.50. Wed. Kooij, Weg naar Cambuur no. 158. J. Haakma :: Schrans Joz. Israëlstr. 26. Aardappel» handel. Pootgoed. Engroe en detail. — Brood t3']i;i)ii!!!:iiiii:uiiuui;iiittimiuiiUi!ii!UiHiiii!iiiitiyiE: Fijne Leverworst 40 Hoofdkaas 50, Friesche droge worst 100, Rookworst v. d. pot 100, Friesch droog spek, vet 60. doorregen 70 et. per . pond J. van der Weide, Voorstreek. Rollade 20 Pekelvleesch 20, Boterhamworst 15, Rookvleesch 28, Procureurspek 25, Schouderham 30, Gekookte ham 35, Blaasham 35, Tong 45 et. per ons. Van der Weide, Voorstreek; , Nuchter Kalfsvleesch van extra zware kalveren, tegen concurreerende prijzen bijVan der Weide.Voorstreek Een Rollade van Ie kwal. bevroren rundvleesch â 55 et. per pond, is Banket uKniiir'tiniiiiiiiiiiiiiHiMiiinninininimiiiiiiiujnHQ Prima versch wittebrood afgehaald van den. winkel. 3 brooden â 25 et. Heerlijk tarwebrood 16 et. Electr. Brood» en Banketbakkerij, Zuiderplein 5. Diversen '3unuiuwim*m;iiimumtWßUiuißiWMMiMda Beleefd verzoek De juffrouw, dia Zaterdagavond omstreeks 8 uur een paar jongensechoenen no. 31 gekocht heeft en daarin een steunzooltje mocht hebben gevonden, wordt beleefd verzocht dit terug te bezorgent! De Jong'a Schoenwinkel, KI. Kerkstraat 30. i i ■!■ 143 — Noordvliet — 14S is het adres voor aportfkouseri in katoen en wol. Zeer mooie overhemden, zelfbinders, Schillerhemden, fantaslosokken enz. Spoelstra. T. Benno Planeetkundlge. Consult ran 3 tot 'e avonds 9 uur. Zaterdags van 6 tot 9 uur. Bagijnestraat 41, ben. Lees dit! Put, Zuidvliet 190, betaalt de hoogste prijzen voor lom- ■ Te koop een ■ Fiets merk Batavus. Ziet er uit als nieuw, tegen spotprijs. Te bevragen bij J. v. Dijik, Leeuwe- Gevraagd — Te koo>p rikstraat 89. Jongen Philips Gelijkrichtcr als hulp bij de melkkar. (nieuw) van f 29.50 voor f 2i2 Te koop eenige beschadigde Spanjaardslaan Z 48. Philips plaatstroomapparaat nieuwe gyiiiuiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiinimiinii-ip van f 47.50 voor f 32, met ga- Rijwielen rantiebewijzen. Droevendal heeren- en dames, half trans- Kosthuizen no. 10. port, alle f 35, hebben f 85 ge- EiiiußiujuuniüuiMJ?uti«i iUiyjijiiuiiiiuuiitasiujt^ kost. Amsterdamsen. Ver- Haast U! koophuis, Weerd Gloppe 5. Aangeboden net degelijk Nog te koop uit goed onder- Kosthuis houden huisboedel: een buf- met huiselijk verkeer, Groote fet, geikost f 100, een ppiegel, Hoogstraat 8, boven. eiken, groot formaat, 6 stoelen met Jcngelui vras'ji ;.E n leer, een hangklok, nette Kostganger oud model, twee gasstellen, huiselijk verkeer. een gasikachel, een Br. io, 674, kookkachel, bur. dezes. * een 'winterkachel, een eiken boekenkastje en andere benoodigdheden. Spoed! Achter de Hoven 98. iets fijns en niet van het beste versche te onderscheiden. Van der Weide, Voorstreek. — Groote voorraad kalfslever, per stuk 40 et. Kalifsiharten 3 voor 25 et. Kalfsgehakt met eipek 3 pond voorf 1.00. Firma J. G. Brada Kleine Kerkstraat. Echte IJemster natte, droge en geb. bokking Aanb. A. de Moor, Zuidvliet no. 148. Boter en Kaas "JIIWI'NI.iUIIIIIRÜUIUIIIIÜ.HIIIIIüUIUUIIIImiUU'IiuS Boter, Kaas, Eieren, fijne vleeschwaren, koffie, thee. Waeze 39, naast de Friesche Bank. 1 Uurwerken Snilliniliiiiim.imi Ul.il «„iU„ H ,K,m|,nf.|B|n[, M^ Horloges vanaf f 1.75, met garantie. Kleine Kerkstr. 22. S. Hoek— sma, voorheen Gouverneursplein. Reparatie-inrichting. CFruit en Groenten ■B-MMnHßHosaamiiaHC K lei-anrdappelen Roode ster f 1.70 per korf. Franco huis. v. d. Witt, Camstiaburen 61.. Gratis Caroussel-fluit bij 8 zoet* 'sinaasappelen voor 25 et. J. Rosier, Zuidvliet 116. D» Blauwe Winkel ii Zoolang de voor»-!mfwm Zoolang de voorraad strektt Prima bonte star-aardappeleu 3 et. per pond. 1* pond 25 et Per korf f 1.60. Slijters korting. Huisman en Hoek» stra, Tjerk Hiddesstroat 63. Lqeuwaiden. pen enz. Koopt heele en halve huisboedelg en zolderopruimingen. Zend bericht en ik kom spoedig. Kamferblokjes naftalineschubben en kogels, amonia, terpentijn enz. Zeer billijk bij Drogisterij Kamstra en Zn., Nauw. Prima Menbclwas alle kleuren, 20 et. per potje. Drogisterij S. Kamstra en Zn Nauw. Koopt een ~Sanltatr"-matras zöd te beslapen. Doorvoerend. Practisch. Duurzaam Goedkoop, 1-pers. f 20, 2-pérs. i 25 Stoffeerderij „Elzinga", Nieuwe Oosterstraat ■ Hournerk Solide huistrappen, tafels, looprekken, vekjos, kapstokken enz. Tj. Engeknoer, Monnikemuurstra.it 103 Hout- en Uzerwaren Houtmateriaal, triplex, eiken en beuken sierlijstjes, steekwerk, tafelpooten, etoeMttingen, wasbeits enz. Koper» werk, koperen roeden, traproeden, beslag op kasten en buffetten enz. Prima gereedschappen, ijzerwarenv gaas, aspbalt, spijkers enz. r—. Zeer geschikt adres voor hen die zelf iets maken. Tj. Engelmoer, Monnikemuurwtr, no. 103.

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad