Views
5 years ago

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad

■ DOOR HET ENORME

■ DOOR HET ENORME SUCCES NU WEER DEZE PRIJZEN 1 ■ FEITSMA'S ONGEREGELDE WINKEL I NIEUWESTAD 100, NAAST DAMESZAAK C & A Dameshemden met borduursel ’0.69 ■"—■—^^^^————~^^^^—~—— pT-ltna Flanel na ’0.19 „ ' ,. ets extras in de fijnste Zijden c*„..i,, Damespantalons „.. met borduurse firn ’0.64 „' i f>=n /,« Sterke Bever na J 0.22 Bgg Dameskous van J 2..- mar ek sa net wol. Soks hat de Amen' kaenske geast broud en ús minsken f°r' Amerikaenskje dêryn ek al gau, bwe r* troch 't de Mslikens ek by hjarren ba to lijen, hwet men allicht bigripe kiu« (Tonei mear). SJOUKE DE ZËE< — By de net to ûntwiken breafrage, hwent hjir binne ek tûzenen sunder wirk —, kinne wy ús soks yntinke, hwent hofoilèn, ek fen üs folk, hwerfor de grinzen to eang wierne, binne yndertiid net om- lotsforbettering de Oseaen ' oerstitsen, mei de hope yn 't hert pp JJ „Front-ooin" (IToarlieamcr) . ' i |

Vrijdap-nam. 5 April 1929 , vruchtenwijnfabrikanten; de Nederland- VAN HEINDE EN VERRE : sche Vereeniging van fruitverwerkers (groep vruchtenwijn- en sapfabrikanten1 ) DERDE BLAD Oud Gaasterlandsche Boschmenschen van origine. Vetplantenverzamelaars. Ernstig onzeluk bij 't lergen en de Nederlandsche Bond van werkge- I. De Ned. Vereen, van Vetplantenverzavers in hotel-, restaurant-, café- en aanmelaars „Succulenta" zal haar tweede verwante bedrijven ..H.0.R.E.C.A.F." De aannemer en de uitvoerder lustrum vieren met een nationale cactus- met een adres tot de Tweede Ka- van 't werk door rioolgas ver 'ontnonstellinn; on 7. 8 en 9 Juli te mer der Staten Generaal gewend met stikt. Den Haag te houden. De vereeniging telt het verzoek het aanhangige drankwets- thans 700 leden. Een tragisch ongeval heeft gistermid ontwerp niet aan te nempn Van al de gevangenisstraffen heet de een- jj zame opsluiting de vreeselijksle; Conflict in het Zaansche hontbedrijf. de sterksle misdadiger wordt er door gebroken op den In het Zaansche houtbedrijf zal Maan DE INBRAAK IN DE GOUDSMIDS- duur en, wie levenslang heeft van hen, gaat dag cpn staking uitbreken, waarbij 800 vaak, WINKEL VAN DEN HEER KTESTRA vóór zijn termijn van de eenzame cel houtbewerkers betrokken zijn. De rijks- is verstreken, daaruit over naar het Krankbemiddelaar heefl ingegrepen om te zinnigengesticht. — In de vrijheid trachten alsnog het uitbreken van wordt de het eenzaamheid ook n:et begeerd door den mensch; hij voelt zich conflict te voorkomen. een kuddewezen en zonder gezelligheid kan :iij het onmoog'lijk stellen. Er zijn echter uitzonderingen op den regel en die moet men dan zoeken onder de menschen, die in een milieu als dat van oud- Gaasterlard mogen leven — als 't zijn moet, a van riolen te Den Haag DE BANDJER. Den mensch, die in goeden zin genoeg heeft aan zich zelf en zijn werk, zal het eenzaamste leven niet kunnen deren. B in de omgeving van de Laakhaven te Haag beroering gewekt. . In een pas aangelegde straat, het ver lengde van de Jan van der Heydenstraat, ls een riool aangelegd door de aannetoersfirma Bos uit Groningen. , Eenige werklieden hadden zich in dat begeven, doch geraakten door bedwelmende gassen in een toestand van Versuftheid. Zij wisten echter nog tijdig, Beholpen door de overige werklieden op ûet terrein, naar buiten te komen. . Helaas echter heeft dit ongeval het j*ven gekost aan den aannemer, den *J eer Bos uit Groningen, en den uitvoerder Wiersema, die zich mede voor de '°otrole van 't werk in het riool hadden en die, nadat zij bewusteloos *aren geraakt, door het in het riool Jfoomend water verscheidene meters meegesleurd. , In allerijl werden met behulp van de landweer en een groot aantal werklie- jjen pogingen aangewend om op enkele P'aatsen tot het riool toegang van boven- *f te verkrijgen, doch daar het meer dan ler meter diep onder den grond ligt, deze werkzaamheden veel 'jd. Intusschen gelukte het op enkele P'aatsen frissche lucht in het riool te wengen, waarna eenige werklieden zich aanboden om zich in het riool te begeen, teneinde de slachtoffers te zoeken. ...Twee mannen gingen aan een lange 'W het riool binnen, en begaven zich Q aarin op weg naar de plaats, waar de 'achtoffers vermoedelijk lagen, ongeveer 0 meter van den ingang, terwijl een Qerde werkman in de put afdaalde, om °owel met de redders als met de buitenwereld contact te houden. ~ Na eenig zoeken gaven de beide werkleden te kennen, dat zij de plaats, waar j| e slachtoffers lagen, hadden bereikt, dat zij verder niets konden verrich- ?n > en dat zij onmiddellijk weer het l°ol moesten verlaten. , Oe lijn werd daarop ingehaald, en zoo ?w&men de mannen weer te voorschijn. Vl * de mededeelingen der twee werklie- 'en, die de slachtoffers hadden gevonen, bleek overtuigend, dat de heeren °s en Wiersema den verstikkingsdood aren gestorven. Nadere bijzonderheden. ...Nader meldt men omtrent dit vreesefc gebeuren: pDe aannemer, de 39-jarige heer H. j*°s uit Groningen, had zich met den uitden 27-jarigen A. Wiersema uit ~andeweer, gem. Kanïens, en een drie- -81 Werklieden in het nieuwe rioolgedeel- Ueesgeld p kwartaal bij vooruitbetaling In de et-nfl f 1 ïn rt

Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad
Leeuwarder nieuwsblad : goedkoop advertentieblad