22.06.2023 Views

VVP SPECIAL Act Now eZine

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>VVP</strong><br />

AL<br />

80 JAAR<br />

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

JAARGANG 80 • EXTRA EDITIE • JULI 2023<br />

<strong>Act</strong> <strong>Now</strong>!<br />

Special Digitale Innovatie


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland.<br />

Tachtigste jaargang.<br />

nhoud<br />

UITGEVER EN HOOFDREDACTEUR<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(EIND)REDACTEUR<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

PERSBERICHTEN, REACTIES, IDEEËN<br />

redactie@vvponline.nl<br />

REDACTIE-ADRES<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht<br />

4<br />

Michael Mackaaij<br />

Uitdagingen en consolidatie<br />

14<br />

Jurjen Oosterbaan<br />

Regie in een digitale wereld<br />

SENIOR ACCOUNTMANAGER/TRAFFIC<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

vvp@vvponline.nl<br />

WEBSITE<br />

www.vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> ACT NOW!<br />

Deze special verschijnt in een oplage<br />

van 6.000 exemplaren en is tot stand<br />

gekomen in samenwerking met<br />

Stichting Contactgroep Automatisering,<br />

Box Duurzaam, Bureau DFO, CCS,<br />

GetMore Systems, No Risk, PIM en Tulp<br />

Hypotheken.<br />

NABESTELLINGEN<br />

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl<br />

24<br />

Eliana van der Jagt-<br />

Kalverda Andere invulling<br />

professionaliteit<br />

26<br />

Harold Mahadew<br />

Innovatie is kansen creëren<br />

COPYRIGHT<br />

<strong>VVP</strong> Nederland, 2023<br />

VORMGEVING/PREPRESS<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

DRUK<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

32<br />

Dennie van den Biggelaar<br />

AI: zorg of zegen?<br />

38<br />

Kees Haverkamp<br />

Break the internet<br />

2 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


VOORWOORD<br />

V ertrouwen<br />

16<br />

Experts Digitale Innovatie<br />

Tips en tricks voor adviseurs<br />

30<br />

Jeroen Oversteegen<br />

De toekomst is nu!<br />

54<br />

Maria Genova Kracht en<br />

gevaar van algoritmes<br />

Digitale innovaties leiden ertoe dat de adviseur meer tijd krijgt voor<br />

persoonlijk advies, dat de klant meer inzicht krijgt in zijn financiën<br />

– bij voor- en tegenspoed – en dat de adviseur op het juiste moment<br />

proactief kan aansluiten bij de life events van zijn klanten.<br />

De klant dient altijd baat te hebben bij digitale innovaties.<br />

Daarom is het van belang een aantal vragen te stellen bij een innovatie, zoals:<br />

voor wie is de innovatie bedoeld, wie heeft er baat bij en wat is de intentie?<br />

Er zijn veel voorbeelden van innovaties die uiteindelijk niet bijdragen aan<br />

het klantbelang. Een aardig voorbeeld kwam ik tegen in het boek Gered door de<br />

boomkikker van Ignace Schop. Hij schrijft dat de gloeilamp begin vorige eeuw al<br />

zo geperfectioneerd was dat ze met zekerheid 2500 uren kon branden. De fabrikanten<br />

richtten vervolgens een kartel op dat zich zorgen maakte over die<br />

uitstekende kwaliteit. Het was een ‘slecht businessmodel’. En dus werd de kwaliteit<br />

van die lampen aanzienlijk verslechterd.<br />

Innovaties kunnen op zich van grote betekenis zijn, maar blijf ook dan vragen<br />

stellen over intenties en doelstellingen. Niet om de vooruitgang tegen te<br />

werken, maar wel om ruimte te geven aan vooruitgang waar de samenleving<br />

wel baat bij heeft.<br />

Het voorbeeld deed me ook denken aan de recente oproep van de ceo’s van<br />

de grootste fintech bedrijven ter wereld om een AI-pauze in te lassen. Ondertussen<br />

bleven dezelfde ceo’s miljarden investeren in nieuwe grootschalige AIprojecten.<br />

Hoe oprecht is de oproep dan eigenlijk? Mijn intuïtie schreeuwt dat<br />

de oproep zeker niet is ingegeven door daadwerkelijke bezorgdheid over de<br />

mensheid.<br />

Digitale innovaties zijn en blijven cruciaal in onze sector. Blijf echter altijd<br />

de vraag stellen waarom we ook alweer innoveren. En hou ondertussen in de<br />

gaten wat je bestaansrecht is. Juist in een tijd waarin mensen niet meer weten<br />

wat echt is – of het nu gaat om een stem, een gezicht, een tekst, een lied, een<br />

film – groeit de behoefte aan echtheid, veiligheid en vertrouwen in de samenleving.<br />

En dat is nu juist waar de adviseur in uitblinkt. Innovaties dienen dan<br />

ook alleen ontwikkeld en/of omarmd te worden als ze deze belangrijke fundamentele<br />

waarden versterken. In deze bewaareditie volop voorbeelden en best<br />

practices die dit onderstrepen.<br />

Deze editie is verstuurd naar alle advieskantoren van Nederland en is op 4<br />

juli 2023 uitgedeeld aan alle bezoekers van het VIP Event ACT NOW!, georganiseerd<br />

door <strong>VVP</strong> in samenwerking met de Contactgroep Automatisering. Dit<br />

event biedt een overzicht van alle digitale innovaties en toepassingen waar de<br />

klant baat bij heeft.<br />

Veel inspiratie toegewenst. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 3


ACT NOW!<br />

IN DE MODERNE WERELD VAN INFORMATIETECHNOLOGIE STAAT DE IT-<br />

DIENSTVERLENING VOOR DE UITDAGING OM SOFTWAREOPLOSSINGEN TE<br />

LEVEREN DIE FLEXIBEL, SCHAALBAAR, VEILIG EN TOEKOMSTBESTENDIG ZIJN.<br />

DE STICHTING CONTACTGROEP AUTOMATISERING (CGA) BESTAAT UIT VEERTIG<br />

ACTIEVE DEELNEMERS DIE EEN BELANGRIJKE ROL SPELEN IN HET BEVORDEREN<br />

VAN INNOVATIE IN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING. SINDS 2020 MAG IK ALS<br />

CGA-VOORZITTER MEDE INVULLING GEVEN AAN DEZE ACTIVITEITEN DIE WE<br />

ORGANISEREN WAARONDER – IN NAUWE SAMENWERKING MET <strong>VVP</strong> – HET VIP<br />

CONGRES OP 4 JULI IN HET AFAS THEATER TE LEUSDEN.<br />

Financiële IT-dienstverlening<br />

Uitdagingen en<br />

consolidatie<br />

TEKST MICHAEL MACKAAIJ, VOORZITTER CGA<br />

Een van de belangrijkste trends, in een tijdperk<br />

van toenemende cyberdreigingen, is het waarborgen<br />

van de veiligheid van softwareoplossingen.<br />

Omdat financiële dienstverlening de basis<br />

vormt van onze economie en welvaart is het begrijpelijk<br />

dat er allerlei waarborgen gevraagd worden van<br />

marktpartijen die in deze branche actief zijn. Het blijkt<br />

keer op keer dat toezichthouders noodzakelijk zijn om<br />

de branche te bewegen tot de juiste maatregelen. Waar<br />

toezicht verminderd wordt, leidt dat vaak tot misstanden.<br />

Voor de branche is een goed functionerende toezichthouder<br />

cruciaal omdat daarmee marktpartijen<br />

die te scherp aan de wind varen gecorrigeerd worden.<br />

Daarmee wordt oneerlijke concurrentie beperkt.<br />

Voor softwareleveranciers betekent dit dat het al<br />

lang niet meer gaat om het slechts leveren van een<br />

mooie functionaliteit. Die functionaliteit moet vervolgens<br />

in een veilige architectuur geleverd worden met<br />

uitgebreide continuïteitswaarborgen door een organisatie<br />

die mee kan bewegen met de steeds wijzigende eisen.<br />

Voor grote IT-leveranciers en klanten gaat binnenkort<br />

de DORA-wetgeving van kracht zijn. Voor de kleinere<br />

organisaties is er een indirect effect, omdat het<br />

DORA normenkader leidend wordt in de beoordeling<br />

of er sprake is van beheerste bedrijfsvoering.<br />

In veel gevallen worden de softwareleveranciers gezien<br />

als cruciale uitbestedingspartner, en deze worden<br />

daarmee geraakt door dezelfde wetgeving. Vooruitlopend<br />

op deze wetgeving zien we een versnelling richting<br />

certificeringen zoals ISAE 3402, ISO 27001 en Soc2.<br />

Deze certificeringen zullen helpen om snel duidelijkheid<br />

te verschaffen of de kwaliteit van de dienstverlening<br />

voldoet.<br />

4 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

PRIVACY<br />

Privacy en gegevensbescherming zijn belangrijke aandachtspunten<br />

in de hedendaagse digitale wereld. ITdienstverleners<br />

moeten ervoor zorgen dat de softwareoplossingen<br />

die ze leveren voldoen aan de hoogste normen<br />

voor gegevensbeveiliging en privacy. Privacy by design<br />

is een aanpak waarbij privacy- en gegevensbeschermingsmaatregelen<br />

vanaf het allereerste begin worden<br />

ingebouwd in de softwarearchitectuur en ontwikkelingsprocessen.<br />

Daarnaast moeten IT-dienstverleners<br />

beveiligingsmaatregelen implementeren op verschillende<br />

niveaus, zoals netwerkbeveiliging, gegevensversleuteling,<br />

toegangsbeheer en kwetsbaarheidsbeheer. Door<br />

proactieve beveiligingspraktijken toe te passen, zoals<br />

penetratietesten en het volgen van best practices inzake<br />

informatiebeveiliging, kunnen IT-dienstverleners de<br />

vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van<br />

de softwareoplossingen waarborgen.<br />

API’S<br />

De mogelijkheid om applicatieprogrammeerinterfaces<br />

(API’s) te ontsluiten is cruciaal voor IT-dienstverleners.<br />

API’s stellen verschillende softwaretoepassingen<br />

in staat om met elkaar te communiceren en gegevens<br />

uit te wisselen. Door het bieden van goed ontworpen en<br />

gedocumenteerde API’s kunnen IT-dienstverleners integraties<br />

vergemakkelijken, samenwerking stimuleren<br />

en klanten in staat stellen om hun softwareoplossingen<br />

naadloos te koppelen aan andere systemen en diensten.<br />

Uit een onderzoek van CGA blijkt dat de softwareaanbieders<br />

verwachten dat gebruik van API’s steeds<br />

meer in belang zal toenemen. In samenwerking met<br />

SIVI wordt verkend op welke wijze we de dataexchange<br />

website (www.dexc.nl) kunnen gebruiken om de branche<br />

meer inzicht te geven in de bestaande API’s van<br />

softwareaanbieders. Naar verwachting zullen de eerste<br />

resultaten daarvan nog dit jaar zichtbaar worden.<br />

CHATGPT<br />

De recente opkomst van ChatGPT, een krachtige conversational<br />

AI-technologie ontwikkeld door OpenAI,<br />

heeft de deuren geopend naar nieuwe mogelijkheden<br />

voor softwareleveranciers van verzekeraars en adviseurs.<br />

ChatGPT biedt geavanceerde natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden<br />

die het mogelijk maken om<br />

mensachtige gesprekken te voeren met gebruikers.<br />

Michael Mackaaij:<br />

‘Belangrijke trend is het<br />

waarborgen van de<br />

veiligheid van softwareoplossingen.’<br />

VERTROUWEN<br />

AI-technologie wordt ook ingezet voor slimme algoritmes,<br />

die bestaande bedrijfsprocessen optimaliseren.<br />

Terecht is er vanuit de toezichthouder een kritische blik<br />

waar algoritmes mogelijk leiden tot ongewenste uitkomsten.<br />

Verkeerd gebruik kan leiden tot onverzekerbaarheid<br />

en discriminatie. Op deze wijze ondergraaft<br />

inzet van technologie het vertrouwen van de gemeenschap<br />

in financiële dienstverlening. Met dat vertrouwen<br />

gaat het de laatste jaren in hele kleine stapjes steeds<br />

wat beter. Inzet van technologie mag er niet toe leiden<br />

dat dat opgebouwde vertrouwen weer verloren gaat.<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 5


ACT NOW!<br />

Gelukkig is er door SIVI al enige jaren gewerkt aan een<br />

checklist-KOAT, die financieel dienstverleners kan helpen<br />

bij het ethisch ontwikkelen van algoritmes en data-gedreven<br />

besluitvorming. SIVI was bij het opstellen<br />

van deze checklist de tijd iets vooruit. Het is nu aan de<br />

markt om deze checklist te omarmen, en onderdeel te<br />

laten zijn van het ontwikkelproces van software. Als<br />

opdrachtgevers spelen de verzekeraars, volmachten,<br />

serviceproviders en grote advieskantoren hier een leidende<br />

rol. De aanbieders van software helpen graag om<br />

de opdrachtgevers te ondersteunen in het volgen van<br />

deze checklist.<br />

CLOUD<br />

Een andere nog altijd zeer relevante trend in de software-industrie<br />

is de verschuiving naar de cloud. ITdienstverleners<br />

realiseren zich de voordelen van het<br />

verplaatsen van softwaretoepassingen naar de cloud,<br />

zoals schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenbesparingen.<br />

Het overstappen naar de cloud stelt organisaties<br />

in staat om resources eenvoudig aan te passen aan hun<br />

behoeften, wat resulteert in een betere wendbaarheid<br />

en snellere time-to-market voor softwareoplossingen.<br />

Voor veel software-leveranciers geldt echter dat de versies<br />

van hun software die actief draaien bij klanten,<br />

vaak twintig tot dertig jaar geleden zijn geschreven.<br />

Het migreren naar een moderne architectuur kent vele<br />

risico’s en kost enorm veel geld.<br />

ARBEIDSMARKT<br />

Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande ontwikkelingen<br />

enorm uitdagend zijn. Softwareaanbieders pakken<br />

de handschoen op in een zeer lastige arbeidsmarkt. De<br />

huidige arbeidsmarkt in de IT-sector is bijzonder competitief<br />

en krap. Getalenteerde professionals hebben tal<br />

van mogelijkheden en kunnen kiezen uit een breed scala<br />

aan werkgevers. Grotere bedrijven hebben vaak een<br />

aanzienlijk voordeel in deze situatie, omdat ze meer<br />

middelen hebben om aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden,<br />

professionele ontwikkelingsprogramma’s en andere<br />

voordelen aan te bieden. De verzekeringsbranche<br />

‘Meer dan vijftig procent<br />

van de deelnemers is de<br />

afgelopen vijf jaar van<br />

eigenaar gewisseld’<br />

staat niet bekend als een bijzonder innovatieve markt.<br />

Terwijl de maatschappelijke relevantie enorm is, is het<br />

moeilijk concurreren met de booking.coms en bol.coms<br />

van deze wereld, zowel vakinhoudelijk als in beloning.<br />

Die concurrerende omgeving geldt zowel voor de softwareleveranciers<br />

als voor de verzekeraars zelf.<br />

CONSOLIDATIE<br />

Bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot een<br />

versnellende consolidatie in de IT-dienstverlening.<br />

Meer dan vijftig procent van de deelnemers aan de<br />

Contactgroep Automatisering is de afgelopen vijf jaar<br />

van eigenaar gewisseld, en dit percentage zal naar verwachting<br />

stijgen. Venture capitalists zien de consolidatie<br />

als een kans om waarde te creëren en winstgevendheid<br />

te vergroten. Fusies en overnames helpen bedrijven<br />

hun schaal te vergroten, synergiën te realiseren en<br />

nieuwe marktkansen te benutten.<br />

Hoewel consolidatie plaatsvindt, betekent dit niet<br />

dat het aantal marktpartijen afneemt. De verbreding<br />

van het aandachtsgebied van IT naar security, clouddiensten,<br />

data-analyse, AI, algoritmes, API’s en procesoptimalisatie<br />

zorgt voor nieuwe partijen die actief<br />

worden op deze gebieden.<br />

Schaalvergroting in de IT-dienstverlening is een positief<br />

antwoord om te kunnen voldoen aan de uitdagingen<br />

van deze tijd. De branche van softwareleveranciers<br />

kan hierdoor meebewegen met de toenemende vraag<br />

van klanten en toezichthouders.<br />

MARKTKANSEN<br />

Al met al zijn de uitdagingen in de IT-dienstverlening<br />

van de financiële sector complex, maar ze stimuleren<br />

innovatie, consolidatie en de zoektocht naar nieuwe<br />

marktkansen. Het doel is om softwareoplossingen te leveren<br />

die voldoen aan de steeds veranderende eisen van<br />

klanten en toezichthouders, terwijl de privacy, veiligheid<br />

en integratiemogelijkheden worden gewaarborgd. n<br />

CONTACTGROEP AUTOMATISERING<br />

De Contactgroep Automatisering vertegenwoordigt<br />

veertig softwareleveranciers werkzaam in de<br />

financiële dienstverlening. CGA fungeert als centraal<br />

platform voor partijen die in overleg willen<br />

treden met softwareleveranciers. Richting financieel<br />

dienstverleners stimuleert CGA de bewustwording<br />

van de invloed van digitale ontwikkeling op<br />

hun bedrijfs- en adviesprocessen. Voor meer informatie<br />

zie www.contactgroepautomatisering.nl<br />

6 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


<strong>VVP</strong> Advies<br />

Awards<br />

2023<br />

Onderstrepen van het maatschappelijk belang van het professionele<br />

adviesvak als geheel, het vergroten van de trots op het adviesvak<br />

zelf en die trots ook gezamenlijk uitstralen. Dat is ook in<br />

2023 de opzet van de <strong>VVP</strong> Advies Award.<br />

Elk jaar doet de jury een beroep op een groep marktexperts die<br />

de jury voorziet van een voorselectie van excellente advieskantoren.<br />

Dit jaar zijn 36 spotters op zoek gegaan naar de meest<br />

klantgerichte advieskantoren van Nederland. De spotters hebben<br />

voor de editie in 2023 ruim 250 kantoren met de A(advies)-factor<br />

aangedragen.<br />

De jury – bestaande uit voorzitter Richard Meinders (SVC<br />

Groep), Odette Bakker (Dazure), Ingrid Oudhuis (Scildon), Bob<br />

Klijn (Söderberg & Partners), Edwin Bosma (BHB Dullemond), Jack<br />

Vos (Onesurance) en Robin van Beem (Polis Advocaten) – vroeg de<br />

spotters dit jaar op zoek te gaan naar de adviesparels in de categorieën:<br />

Particulier Advies, Zakelijk Advies, Hypotheek Advies, Duurzaam<br />

Advies, Pensioen Advies en Nichemarkt. Als aparte categorie<br />

is toegevoegd de Startersprijs.<br />

Na het bepalen van de genomineerden per categorie worden in<br />

juni de categoriewinnaars bekend gemaakt. Na de halve finale in<br />

september – waar zes advieskantoren aan mee zullen doen – vindt<br />

de landelijke finale plaats op 11 oktober in de professionele studio’s<br />

van First Impression onder leiding van dagvoorzitter Maureen du<br />

Toit. Het online publiek bepaald de winnaar. Vorig jaar werd er online<br />

meer dan 2000 unieke stemmen uitgebracht. Meer informatie:<br />

www.adviesawards.nl.<br />

EERDERE WINNAARS:<br />

2019: Robbe Financiële Raadgevers<br />

2020: Assurantiekantoor Keijzerwaard<br />

2021: Adviesgroep De Vogel<br />

2022: Jähnig + Ter Braak Hypotheken<br />

De <strong>VVP</strong> Advies Award 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door Aegon, Allianz,<br />

AnsvarIdéa, ARAG, a.s.r., Avéro Achmea, DAS, Dazure, De Goudse, Doelbeleggen,<br />

Florius, ING, Klaverblad, Lloyds Bank, Nationale-Nederlanden, Nedasco, Nh1816,<br />

OAKK, Obvion, Scildon, SVC Groep, TAF en VKG.


ACT NOW!<br />

DE DISTRIBUTIE VAN VERZEKERINGEN VERANDERT ONDER INVLOED<br />

VAN EMBEDDED INSURANCE EN ROBOADVIES, VOORZIET DE AFM<br />

IN EEN VERKENNING. DAT GAAT ONS WAT TE VER, MAAR HET<br />

IS ZONDER MEER ZAAK OM ALS FINANCIEEL ADVISEUR AAN DE<br />

DIGITALE BAL TE BLIJVEN. GOEDE DATA VORMT DAARBIJ DE BASIS,<br />

AL HOEFT U NU OOK WEER NIET DE KLEUR VAN HET ONDERGOED<br />

VAN UW KLANT TE KENNEN.<br />

Blijf aan de<br />

digitale bal<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

De AFM kijkt tien jaar in haar onlangs verschenen<br />

verkenning ‘Technologie richting<br />

2033. De toekomst van verzekeren en toezicht’.<br />

De toezichthouder stelt onder meer:<br />

“Waar geautomatiseerd advies in 2023 nog<br />

in de kinderschoenen staat, kan het in 2033 een wijdverbreid<br />

fenomeen zijn. Van eenvoudige schadeverzekeringen<br />

tot complexe inkomensverzekeringen: het algoritme<br />

zorgt voor een geschikt advies. Qua output verandert<br />

er voor consumenten weinig: er volgt net als bij de<br />

fysieke adviseur een advies met een adviesrapport. Het<br />

adviesproces vindt echter geautomatiseerd plaats.”<br />

‘Gaan microverzekeringen<br />

en<br />

algoritmes werkelijk<br />

de dienst uitmaken?’<br />

De AFM schrijft verder: “Embedded insurance (de verzekering<br />

wordt verkocht op een platform, dat is gerelateerd<br />

aan de dienst of het product) kan een einde maken<br />

aan het traditionele distributieproces van verzekeringen.<br />

De klassieke routes van afsluiten, via een aanbieder,<br />

intermediair of vergelijkingssite, nemen sterk<br />

af wanneer producten direct worden aangeboden bij de<br />

aanschaf van een product of dienst, of gedurende de levensduur<br />

daarvan. Bovendien is de vraag of er nog wel<br />

markt is voor de klassieke distributiekanalen wanneer<br />

microverzekeringen de traditionele verzekeringen vervangen.”<br />

Embedded insurance wordt ook in de markt gepresenteerd<br />

als de next hot thing. Maar ingebedde verzekeringen<br />

en andere financiële diensten zijn natuurlijk<br />

niks nieuws en ook prima aan te bieden door financieel<br />

adviseurs. Eigenlijk is dat van die microverzekeringen<br />

daarom interessanter. Maar eerst even: wat bedoelt de<br />

AFM eigenlijk met microverzekeringen? De toezichthouder:<br />

“Embedded producten kunnen ook zogenaamde<br />

microverzekeringen betreffen. Een voorbeeld is een<br />

ongevallenverzekering gedurende de tijd dat een fiets<br />

wordt gehuurd. Het gaat dan om lage premies die frequent<br />

worden betaald. Wanneer dergelijke microverze-<br />

8 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

ADVIESALERTS!<br />

<strong>VVP</strong> biedt in specials en katerns traditiegetrouw<br />

Adviesalerts!, dat wil zeggen trends en praktijktips.<br />

• Uit een steekproef van de Stichting AVG blijkt<br />

dat ook kleine financieel dienstverleners het privacystatement<br />

vaak niet op orde hebben. Adfiz:<br />

“We wijzen erop dat het er bij het voldoen aan de<br />

AVG niet om gaat dat je eenmalig goed vastlegt<br />

hoe je met persoonsgegevens omgaat, maar ook<br />

regelmatig beoordeelt of er wijzigingen zijn in de<br />

verwerking van persoonsgegevens die aanpassing<br />

vragen. Behalve voor het privacystatement geldt<br />

dat bijvoorbeeld ook voor het register van verwerkingsactiviteiten.”<br />

• Een van de conclusies uit de vorig jaar gehouden<br />

digitaliseringsenquête van Adfiz en CGA was dat<br />

er in de markt veel behoefte is om makkelijker<br />

de juiste tools te kunnen vinden voor specifieke<br />

digitaliseringsvragen. SIVI biedt op haar site een<br />

overzicht van beschikbare software en services<br />

(‘SIVI-overzicht software en services financiële<br />

dienstverlening’).<br />

• Het overzicht is ook terug te vinden in de afgelopen<br />

oktober door CGA en SIVI gelanceerde<br />

en veel bredere openbare Kennisbank Data Exchange<br />

voor financiële dienstverlening (www.<br />

dexc.nl). De kennisbank “geeft inzicht in de verschillende<br />

thema’s die samen een goed werkend<br />

digitaal ecosysteem van financiële diensten vormen”.<br />

De thema’s zijn Databronnen, Toegang,<br />

Transport, Gegevensstandaarden en Services.<br />

• In het tweede kwartaal van 2024 staat de eerste<br />

officiële release van Co-polis door de VNAB gepland.<br />

Co-polis is een online applicatie waarin<br />

het offerte- en sluitproces inclusief bijbehorende<br />

communicatie digitaal wordt ondersteund. “Door<br />

eenmalige en gestructureerde vastlegging van<br />

data aan de bron, ontstaat een efficiënter en inzichtelijker<br />

proces voor alle betrokkenen in de keten”,<br />

aldus de VNAB.<br />

keringen wijdverbreid worden, is de vraag of er overlap<br />

gaat ontstaan met de traditionele producten, en of consumenten<br />

zich hier bewust van zijn. Een andere mogelijkheid<br />

is dat de huidige traditionele producten gaan<br />

verdwijnen en dat consumenten alleen nog heel precies<br />

verzekeren wat ze daadwerkelijk gebruiken. Een verzekering<br />

per autorit, per apparaat in huis en per onderdeel<br />

van de vakantie.”<br />

Dít is dan dus de werkelijke trend. Ook bij het eerder<br />

in dit artikel al aangehaalde roboadvies is er een belangrijkere<br />

trend, namelijk die van algoritmes. De werkelijke<br />

vragen zijn dan ook: gaan microverzekeringen<br />

en algoritmes werkelijk de dienst uitmaken en wat betekent<br />

dit dan voor de adviseur?<br />

FANTASTISCHE VERHALEN<br />

Surf een tijdje op internet en je komt de meest fantastische<br />

verhalen tegen van nieuwkomers die de verzekeringsmarkt<br />

– of in de ruimere zin de financiële sector<br />

– zeggen op te schudden of zelfs te disrupten. Nu is het<br />

natuurlijk alleen maar goed dat innovators bestaande<br />

partijen het vernieuwingsvuur na aan de schenen leggen.<br />

Maar in de praktijk blijkt de vernieuwing vaak<br />

lang niet zo groot als wordt beweerd. Bovendien wordt<br />

voor het echte werk, namelijk het risicodragen, heel<br />

vaak een beroep gedaan juist op de verguisde verstokte<br />

verzekeraars. Want risico’s inschatten is toch echt een<br />

vak apart.<br />

Maar wat misschien uiteindelijk nog wel de grootste<br />

uitdaging is: het verzamelen, ordenen en uitnutten<br />

van de gigantische hoeveelheid data die nodig is om<br />

risico’s werkelijk individueel en flexibel te kunnen verzekeren.<br />

En om de juiste algoritmes te kunnen definiëren.<br />

Een simpel voorbeeld, aansluitend op dat van de<br />

AFM inzake huurfietsen. Nou komt er een Engelsman<br />

naar Amsterdam en die huurt een fiets. Deze man is<br />

niet gewend rechts te houden, dan zou je daar dus alweer<br />

rekening mee moeten houden in het tarief van de<br />

ongevallendekking die aanschakelt op het moment dat<br />

hij op de fiets stapt. En zo zijn er -tig variabelen die je<br />

moet meenemen. Een échte microverzekering is dus<br />

nog niet zomaar gerealiseerd. En volgens ons komen<br />

steeds meer innovators erachter dat het werken met<br />

grote gemene delers, zoals de traditionele markt doorgaans<br />

nog doet, eigenlijk wel zo handig is. Dus hoe micro<br />

is micro (voorlopig) dan?<br />

LAAT U NIET GEK MAKEN<br />

Ook bij roboadvies moet de aanbieder beschikken over<br />

een immense hoeveelheid data. Je zou natuurlijk kunnen<br />

proberen de consument of ondernemer ertoe te<br />

verleiden zoveel mogelijk data zelf in te voeren. Maar<br />

de praktijk heeft allang geleerd dat de meeste mensen<br />

afhaken als ze te veel vragen moeten beantwoorden<br />

en gegevens moeten invullen. De crux hier is om juist<br />

op basis van zo min mogelijk door de klant in te vullen<br />

data een goed advies te geven. Dat kan alleen als de<br />

aanbieder over heel veel algemene data beschikt achter<br />

de schermen om zo het risico te kunnen inschatten van<br />

die specifieke consument of ondernemer.<br />

Hoe beter de aanbieder de klant kent, aan de hand<br />

van zijn individuele gegevens maar ook op basis van<br />

algemene data, hoe beter hij hem of haar kan helpen.<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 9


ACTUEEL OP DE KORREL<br />

Maar daar komt heel wat bij kijken dus als je de klant<br />

puur digitaal wilt bedienen. En dan hebben we het nog<br />

niet eens over de privacyaspecten, die van voor tot achter<br />

en andersom dichtgetimmerd moeten zijn.<br />

Wij zouden willen zeggen: laat u als adviseur niet<br />

gek maken door zo’n verkenning als van de AFM. Echter:<br />

het belang van goede data is onmiskenbaar. In deze<br />

tijd van digitalising lijkt het wel eens dat je de kleur van<br />

het ondergoed van je klant moet weten, want die kleur<br />

zegt misschien ook wel iets over hoe risicogevoelig hij<br />

of zij is. Dat is natuurlijk onzin. Maar het ontbreekt<br />

maar al te vaak aan zelfs basale data. En daar kom je<br />

echt niet meer mee weg.<br />

Een voorbeeld: wij zagen onlangs een mailing van<br />

een direct writer aan een inboedelverzekerde. In de<br />

mailing werd de autoverzekering van deze maatschappij<br />

aangeprezen, inclusief drie jaar schadevergoeding<br />

op basis van de aanschafprijs. De auto van de klant in<br />

kwestie is inmiddels bijna 20 jaar oud, dus dit aanbod<br />

slaat als de bekende tang op een varken. In plaats van<br />

te investeren in goede klantdata, blijft deze verzekeraar<br />

blijkbaar liever met hagel schieten. Helemaal bizar is<br />

‘De roboadviseur, u<br />

speelt hem er nog wel<br />

even uit’<br />

ADVIESALERTS!<br />

• De afgelopen maanden vond de internetconsultatie<br />

plaats van de Implementatiewet digitale<br />

operationele weerbaarheid financiële sector. Het<br />

betreft de implementatie van de Digital Operational<br />

Resilience <strong>Act</strong> (DORA), in december in het<br />

publicatieblad van de EU gepubliceerd. De verordening<br />

kent drie hoofddoelen. Ten eerste worden<br />

de reeds bestaande, maar versnipperde sectorale<br />

Unieregels ten aanzien van cyberweerbaarheid<br />

van de financiële sector geharmoniseerd. Ten<br />

tweede creëert de verordening een regelgevend<br />

kader voor financiële ondernemingen waarvoor<br />

nog geen weerbaarheidseisen bestonden. Ten<br />

derde bevat de verordening regels om de risico’s<br />

van uitbesteding van kritieke ICT-processen van<br />

financiële ondernemingen aan derde aanbieders<br />

van ICT-diensten (zoals clouddienstverleners) beter<br />

te mitigeren en om de versnippering van de<br />

regels daaromtrent tegen te gaan.<br />

In de verordening is gekozen voor een risicogebaseerde<br />

aanpak. De verordening houdt rekening<br />

met onder andere de omvang en het algehele<br />

risicoprofiel en de aard van de financiële onderneming,<br />

alsook de complexiteit van diensten,<br />

activiteiten en verrichtingen.<br />

Onder de verordening gaan in Nederland<br />

21.233 entiteiten vallen.<br />

• Het kabinet ziet nog steeds niet graag dat er losgeld<br />

wordt betaald aan cybercriminelen. Minister<br />

Yeşilgöz-Zegerius van Justitie herhaalde dat nog<br />

eens tijdens een commissiedebat eind maart. De<br />

minister: “Wij vinden het betalen van losgeld onwenselijk.”<br />

De D66-suggestie voor een fonds wees<br />

de minister af: “Een fonds voor het mkb voor het<br />

betalen van losgeld is wat ons betreft niet de beste<br />

weg voorwaarts. Want zo’n fonds zou eigenlijk<br />

neerkomen op een soort verzekering.” Ondertussen<br />

zijn er wel degelijk nog verzekeringen die losgeld<br />

vergoeden. Neem dat vooral mee in de advisering.<br />

dat de auto WA-verzekerd is bij een groepsgenoot van<br />

de maatschappij in kwestie. Blijkbaar weten ze zelfs dat<br />

niet en vangen ze rustig elkaars vliegen af.<br />

Zorg dat u als financieel dienstverlener over minimaal<br />

die data beschikt om uw klant op het goede moment<br />

een passend aanbod te kunnen doen. Uiteraard<br />

met inzet van de moderne digitale middelen. Blijf dus<br />

op met gezond verstand aan de digitale bal, dan speelt<br />

u die roboadviseur er nog wel even uit. n<br />

10 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

DIGITALISERING BIEDT ONTEGENZEGLIJK VOORDELEN, ZOALS<br />

MEER ADVIESTIJD. BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN IS WEL DAT<br />

NOG NIET ALLE KLANTEN MET DIGITALE INNOVATIE UIT DE VOETEN<br />

KUNNEN, GOEDE BEGELEIDING IS DAAROM CRUCIAAL. ROBO-<br />

ADVIES ZAL PERSOONLIJK ADVIES NOOIT HELEMAAL KUNNEN<br />

VERVANGEN, ALS CONSUMENTEN DAT AL ZOUDEN WILLEN.<br />

Menselijke interactie<br />

blijft belangrijk<br />

TEKST EDGAR HOLLANDER, DE HYPOTHEKER<br />

Geef drie voorbeelden van recente digitale innovatie<br />

op jouw kantoor en je positieve/negatieve ervaringen<br />

daarmee? Wat kan er eventueel beter?<br />

De Mijn Hypotheker Omgeving. Dit is de digitale omgeving<br />

waar klanten hun eigen hypotheekaanvraag kunnen<br />

volgen en zelf documenten kunnen uploaden.<br />

De positieve ervaring is dat klanten nu zelf online<br />

hun gegevens kunnen invullen en documenten kunnen<br />

uploaden, waardoor de doorlooptijd van de hypotheekaanvraag<br />

wordt verkort. Dit heeft geleid tot een<br />

efficiëntere verwerking van de benodigde documenten.<br />

Een mogelijke verbetering is om het systeem nog intuïtiever<br />

te maken, zodat klanten minder vragen hebben<br />

tijdens het invullen van hun gegevens c.q. hypotheekprofiel.<br />

‘Robo-advies zal echte<br />

adviseur niet volledig<br />

kunnen vervangen’<br />

De negatieve ervaring: digitale innovaties zijn (nog)<br />

niet voor iedereen geschikt. Zo vinden sommige klanten<br />

het nog lastig om zelf documenten te uploaden.<br />

Het is belangrijk om ook voldoende ondersteuning te<br />

bieden aan klanten als ze er zelf niet uitkomen.<br />

Werken met brondata. Dit zijn gegevens die digitaal<br />

aangeleverd worden, direct afkomstig uit de originele<br />

bronnen. Vanuit De Hypotheker werken we al enkele<br />

jaren met brondata via Ockto, als één van de eerste<br />

partijen in de markt. Door met brondata te werken,<br />

kunnen we vertrouwen op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid<br />

van de informatie die wordt gebruikt<br />

voor het hypotheekadvies en het maakt onderdeel uit<br />

van het bemiddelingsproces. Daarnaast vinden klanten<br />

real time duidelijkheid, betrouwbaar advies en een<br />

snelle afhandeling belangrijk. Ook het vaststellen van<br />

de identiteit via OcktoID met gebruik van iDIN biedt<br />

veel voordelen.<br />

Negatief: de bronnen liggen er wel eens uit wat het<br />

proces stagneert. Dit heeft nadelige effecten voor de<br />

klant en de adviseur.<br />

Werken met beeldbellen. Dit is met name sterk in opkomst<br />

gekomen tijdens de coronapandemie. Voordeel:<br />

beeldbellen vergemakkelijkt de communicatie tussen<br />

hypotheekadviseurs en klanten, waardoor er sprake is<br />

van efficiëntie, toegankelijkheid en op een flexibele ma-<br />

12 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

nier kwalitatief hypotheekadvies bieden, terwijl de persoonlijke<br />

interactie en het vertrouwen behouden blijven.<br />

Vaak begint een eerste oriëntatiegesprek nog wel<br />

aan tafel, maar daarna is het voor de afstemming een<br />

perfecte tool.<br />

Nadeel: beeldbellen vergt iets meer voorbereidingstijd.<br />

Tijdens een adviesgesprek aan tafel is het wat gemakkelijker<br />

om zaken aan te vullen en of in te vullen.<br />

Als er nog zaken ingevuld moeten worden, geeft dit tijdens<br />

het beeldbellen een vrij statisch gesprek.<br />

Welke digitale innovatie zou je verder graag willen?<br />

Automatisch inlezen van documenten. Handmatig documenten<br />

doorlezen en informatie overtypen kan tijdrovend<br />

zijn. Met automatisch inlezen kunnen documenten<br />

snel worden verwerkt, waardoor hypotheekadviseurs<br />

kostbare tijd besparen. Zo kunnen hypotheekadviseurs<br />

zich in plaats daarvan richten op belangrijkere<br />

taken, zoals het analyseren van gegevens en het geven<br />

van advies. Automatisch inlezen vermindert daarnaast<br />

ook de kans op fouten en zorgt voor nauwkeurige gegevens.<br />

Dit is vooral belangrijk bij het verwerken van belangrijke<br />

documenten zoals inkomensbewijzen of identiteitsbewijzen.<br />

Leidt digitalisering er werkelijk toe dat je meer adviestijd<br />

overhoudt? Is dat te kwantificeren? En wat doe je<br />

precies in die extra tijd? Nieuwe klanten zoeken, bestaande<br />

klanten pamperen?<br />

Digitalisering kan inderdaad resulteren in meer beschikbare<br />

adviestijd voor hypotheekadviseurs, maar<br />

de kwantificering ervan is lastig. In die extra tijd kunnen<br />

hypotheekadviseurs verschillende taken uitvoeren,<br />

waaronder het aantrekken van potentiële klanten en<br />

het bieden van service aan bestaande klanten.<br />

Hoe houd jij de kwaliteit van je data, zo essentieel bij<br />

digitalisering, op orde? Geef enkele praktijktips in deze<br />

mee aan je collega’s.<br />

De Hypothekers Associatie borgt de kwaliteit van de<br />

data. Als individuele adviseur kun je zelf bijdragen door<br />

nauwkeurige gegevensinvoer. Maar ook dienen banken<br />

gemakkelijk, met toestemming, klantgegevens te delen<br />

met de adviseur.<br />

Waar ligt volgens jou de grens tussen digitalisering en<br />

het persoonlijke van je dienstverlening? Hoe bewaak je<br />

die grens?<br />

Relaties ga je aan voor de langere termijn c.q. de hele<br />

wooncarrière van klanten. De menselijke interactie is<br />

bij een product als hypotheken nog steeds heel belangrijk.<br />

Daarnaast hebben consumenten behoefte aan een<br />

gesprekspartner en niet aan een robo-adviseur. Een<br />

Edgar Hollander<br />

woning is vaak één van de grootste aankopen van hun<br />

leven. Ook is het goed kunnen lezen van de wensen van<br />

de klant en het kunnen doorvertalen naar het voordeel<br />

of het nadeel nog steeds een te vervullen behoefte.<br />

Zal de persoonlijke adviseur ooit plaatsmaken voor een<br />

robo-adviseur? Waarom wel, waarom niet?<br />

Robo-advies zal de echte adviseur niet volledig kunnen<br />

vervangen omdat persoonlijke adviseurs unieke kwaliteiten<br />

hebben die essentieel zijn in de dienstverlening.<br />

Ze bieden empathie, intuïtie en creativiteit, waardoor<br />

ze beter kunnen inspelen op complexe situaties, emotionele<br />

behoeften van klanten en unieke financiële doelen.<br />

Bovendien kunnen ‘menselijke adviseurs persoonlijke<br />

relaties opbouwen en vertrouwen opbouwen, wat<br />

essentieel is voor klanttevredenheid en langetermijnrelaties.<br />

Hierdoor zal de behoefte aan persoonlijk advies<br />

heel groot blijven. n<br />

Edgar Hollander is franchisenemer en hypotheekadviseur<br />

bij De Hypotheker Nieuw-Vennep, Uithoorn, Aalsmeer en<br />

sinds 1 juni ook Mijdrecht.<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 13


OPINIE<br />

DAAR WAAR CONSUMENTEN ZICH<br />

AFHANKELIJK VOELEN, ZULLEN ZIJ ZICH<br />

VRIJ SNEL SCHIKKEN NAAR DE EISEN<br />

DIE LEVERANCIERS STELLEN VAN WIE<br />

ZIJ PRODUCTEN OF DIENSTEN WILLEN<br />

AFNEMEN. DIE AFHANKELIJKHEID GEEFT<br />

DE LEVERANCIER DE MACHT TE BEPALEN<br />

MET WIE HIJ EEN RELATIE WIL AANGAAN<br />

EN HOE DE COMMUNICATIE BINNEN DEZE<br />

RELATIE MOET VERLOPEN: ALLEEN FYSIEK,<br />

NIET OP ZONDAG, NIET IN DE AVONDUREN EN<br />

WACHTEN OP JE BEURT. DE CONSUMENT DIE<br />

GEEN ALTERNATIEF HEEFT, BERUST IN DEZE<br />

EISEN EN WACHT ZIJN BEURT AF.<br />

TEKST JURJEN OOSTERBAAN MARTINUS, BUREAU DFO<br />

Jurjen Oosterbaan<br />

Martinius: ‘Maak<br />

duidelijk wie wat<br />

doet.’<br />

Digitalisering zoals wij die nu meemaken<br />

leidt voor bepaalde groepen consumenten<br />

tot meer vrijheid. Vrijheid omdat zij<br />

door de digitalisering alternatieven krijgen.<br />

Digitalisering heft onder meer de<br />

begrenzing in afstand op en daarmee<br />

komt de beschikbaarheid van producten en diensten<br />

ook van verder afgelegen leveranciers ter beschikking.<br />

Naarmate de consument meer alternatieven heeft,<br />

zal hij minder geneigd zijn zich te schikken naar de eisen<br />

van die ene leverancier. De inschikkelijkheid van de<br />

consument verdwijnt extra snel op het moment dat die<br />

leverancier niet echt een onderscheidende dienstverlening<br />

levert.<br />

Daar waar in het analoge tijdperk de reguliere financieel<br />

adviseur de regie voerde over de vraag wie bij<br />

hem klant mocht worden en hoe het contact tussen<br />

klant en zijn kantoor verliep, wordt dit door de digitalisering<br />

anders. Bij minder exclusieve dienstverlening<br />

krijgt de klant meer de regie over de communicatie.<br />

Degene die zich zal moeten schikken is niet langer de<br />

klant maar de leverancier.<br />

14 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


OPINIE<br />

Regie in een<br />

digitale wereld<br />

De klant wil met het financiële advieskantoor en de<br />

aanbieder communiceren op het moment dat de klant<br />

dit uitkomt. Dat kan midden In de nacht zijn of in het<br />

weekend. De klant wil ook zelf digitaal handelingen<br />

kunnen verrichten.<br />

De generatie die nu opgroeit voelt zich thuis in een<br />

digitale wereld. Een wereld waarin het aanbod eindeloos<br />

is en alles snel gaat. Een wereld die leeft naar het<br />

adagium ‘vandaag besteld, gisteren geleverd’.<br />

VOOR LATER…<br />

Wil je als adviseur de regie over het contact met de<br />

klant behouden dan zal je onderscheidend moeten zijn.<br />

Die regie is nodig. Want de meeste consumenten<br />

kennen de vele valkuilen niet die onze branche kent.<br />

Dat is de consument niet kwalijk te nemen. Die consument<br />

wordt bijvoorbeeld gestimuleerd om vermogen<br />

op te bouwen ‘voor later’. Elk jaar krijgt hij digitaal bericht<br />

dat zijn vermogen voor later weer iets is gegroeid.<br />

Dan is het later. Het moment om het eigen kapitaal op<br />

te nemen. Het is heel begrijpelijk dat de consument er<br />

dan niets van snapt dat deze uitkering eerst met 49,50<br />

procent inkomstenbelasting wordt afgeroomd en vervolgens<br />

nog eens belast wordt met revisierente van 20<br />

procent. Opeens is van het kapitaal bijna 60 procent<br />

verdwenen. Terwijl de digitale wereld het hem mogelijk<br />

maakte dit allemaal midden in de nacht of in het weekend<br />

zonder hulp van derden te regelen.<br />

GROOTSTE GEVAAR<br />

De digitale ontwikkelingen leiden ertoe dat de regie<br />

over de contacten verandert. Het grootste gevaar hierbij<br />

voor de consument is dat niemand zich meer verantwoordelijk<br />

voelt voor wat de consument doet. Vinden<br />

wij het maatschappelijk belangrijk dat de financiële<br />

adviseur, voor die klanten die dat wensen, als regisseur<br />

kan optreden dan zullen we hierover goede afspraken<br />

moeten maken.<br />

Bijvoorbeeld afspraken over het toegang krijgen tot<br />

de data die de klant en de verzekeraar met elkaar uitwisselen.<br />

Misschien ook afspraken over een bedenktermijn<br />

voor die opdrachten die de klant midden in de<br />

‘Het grootste gevaar voor<br />

de consument is dat<br />

niemand zich meer<br />

verantwoordelijk voelt voor<br />

wat de consument doet’<br />

nacht aan de verzekeraar of bank stuurt, maar waarvan<br />

hij spijt krijgt als daags erna de adviseur hem erop wijst<br />

dat deze opdracht niet echt verstandig was.<br />

Afspraken ook over de vraag wie nu precies wat<br />

doet. We kunnen eindeloos praten over onderhoud en<br />

nazorg. Maar ook in de relatie aanbieders en adviseurs<br />

moet wel duidelijk zijn wie wat doet. Het is niet in het<br />

belang van de consument als tussen beide groepen een<br />

gevecht wordt gevoerd over het hoofd van de consument<br />

heen. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 15


ACT NOW!<br />

Tips en tricks<br />

voor adviseurs<br />

PERSOONLIJK EN BETROKKEN ADVIES IS DE ABSOLUTE MEERWAARDE VAN DE<br />

FINANCIËLE ADVIESSECTOR. HOE MEER AANDACHT, TIJD EN RUIMTE HIERVOOR<br />

IS, HOE BETER VOOR DE KLANT EN VOOR HET IMAGO VAN DE ADVIESSECTOR ZELF.<br />

DE VRAAG IS HOE DIGITALE INNOVATIE KAN BIJDRAGEN AAN PERSOONLIJK EN<br />

BETROKKEN ADVIES. <strong>VVP</strong> VROEG EEN AANTAL EXPERTS ONDER MEER MET WELKE<br />

DIGITALE INNOVATIES ADVISEURS HUN VOORDEEL KUNNEN DOEN EN WAT DE<br />

IMPACT VAN ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE ZAL ZIJN OP FINANCIEEL ADVIES.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREEWIJK<br />

16 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

Laat de verrassingen maar komen<br />

“Een gangbare definitie van innovatie luidt: ‘de ontwikkeling<br />

van nieuwe producten, processen of businessmodellen,<br />

die waarde voor de klant én de organisatie<br />

opleveren’. En als we er ‘Digitaal’ voor zetten<br />

betekent het, dat de innovatie langs de as van digitalisering<br />

loopt. We leven in een wereld waarin het<br />

woord ‘innovatie’ belangrijk lijkt. Belangrijk wordt<br />

gemaakt. Het vormt een mooi paar samen met ‘disruptie’.<br />

Allebei glamourwoorden, die we graag gebruiken<br />

om onze wereld sexy te maken”, aldus Peter<br />

Mols van SIVI.<br />

p ieder congres worden we geconfronteerd met<br />

“Ospetterende presentaties die diensten of producten<br />

aanprijzen als ‘nieuw’; alsof we een kiloknaller in de<br />

supermarkt kopen. Als je goed kijkt is het veelal oude<br />

wijn in nieuwe zakken. En daar is niks mis mee. Oude<br />

wijn is gerijpt (als het kwaliteit heeft) en een nieuw etiket<br />

is leuk om te zien. Maar de wijn blijft de wijn.”<br />

Welke innovaties zijn in onze branche baanbrekend<br />

gebleken? “Natuurlijk is embedded insurance ‘here to<br />

stay’, duwen de AI-gedreven chatbots ons door volledig<br />

gedigitaliseerde processen heen en vinden er premieanalyses<br />

plaats op basis van machine learning. Maar de<br />

laatste grote digitale innovaties zijn ruim 25 jaar oud:<br />

online verkoop, extranetten, vergelijkers, acceptatiesoftware.<br />

En daarmee wil ik de huidige ontwikkelingen binnen<br />

onze branche niet bagatelliseren! Integendeel, er<br />

wordt hard gewerkt, met mooie resultaten, om op tal<br />

van fronten de keten beter te laten functioneren. Maar<br />

echte baanbrekende innovatie komt niet zo vaak voor.”<br />

De toekomst van digitale innovatie ligt in handen<br />

van... Ja, van wie eigenlijk? “Nou, de toekomstige innovatiekracht<br />

is volledig afhankelijk van de ‘geclusterde<br />

winnaars’ in onze branche. Bundeling van volumes;<br />

bij verzekeraars, bij serviceproviders en bij software<br />

dienstverleners. Er wordt gretig bij elkaar gekocht. Investeerders<br />

hebben financiële resultaten voor het oprapen,<br />

vanwege een positieve multiplier op de aankopen.<br />

Ik ben daar niet op tegen! De belofte van concentratie<br />

is immers synergie. Synergie die kan worden bereikt<br />

door stroomlijning van processen. Maar het stroomlijnen<br />

van processen is bepaald geen innovatie. In een<br />

consoliderende markt staat saneren centraal en innoveren<br />

kan een zeer aantrekkelijk toetje blijken.”<br />

“Investeringsmogelijkheden voor innovatie zijn<br />

aanwezig. Wat we mogen verwachten is dat we echte<br />

verrassingen gaan krijgen. Bijna zeker gericht op de<br />

bediening van de eindklant. Of worden de geclusterde<br />

Peter Mols: ‘Standaarden<br />

zorgen voor focus op echte<br />

innovatie.’<br />

partijen binnen een afgesproken tijdshorizon op een<br />

financieel gedreven nieuw bureau gelegd? Ik hoop van<br />

harte van niet!”<br />

“Innovatie brengt de keten verder. En de SIVI-standaarden<br />

helpen daarbij. Maar, innovatie is toch ‘nieuw’<br />

en standaarden zijn toch ‘oud’? Standaarden zorgen er<br />

voor dat je je kunt richten op de innovatie zelf en niet<br />

op periferie die nodig is om je innovatie te laten werken.<br />

Standaarden beperken discussies over definities<br />

van gegevens en de opbouw van datastructuren. Standaarden<br />

zorgen ervoor dat implementatiekosten voor<br />

de gebruikers van je innovatie beperkt blijven. Standaarden<br />

zorgen voor focus op de echte innovatie.”<br />

“De stand van zaken met betrekking tot de toekomstige<br />

digitale innovatie van onze branche is in mijn<br />

geval onwetendheid, onwetendheid die ik voor nu in<br />

nieuwsgierigheid omdoop. De voorwaarden zijn aanwezig<br />

en beschikbaar: volumes, geld en standaarden. Laat<br />

die verrassingen maar komen!” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 17


ACT NOW!<br />

Digitale basisstructuur werkt<br />

Jurjen Oosterbaan-Martinius:<br />

‘Adviseur wordt meer ‘data-analist’<br />

en regisseur voor de klant.’<br />

“Innovatie moet geen doel op zichzelf zijn. Primair is<br />

het van belang dat de digitale basisstructuur werkt.<br />

Ik denk dat dit binnen onze sector het geval is”, aldus<br />

Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau<br />

DFO.<br />

Volgens Oosterbaan Martinius is dat geen vanzelfsprekendheid<br />

wanneer je kijkt naar de diversiteit<br />

van producten en diensten, de verschillende partijen<br />

die deel uitmaken van de keten, de verschillende belangen<br />

en distributiemethoden die er zijn. “Om dan<br />

jaarlijks miljoenen transacties met vele miljarden euro’s<br />

premie en uitkeringen zonder grote digitale storingen<br />

te laten functioneren is iets om als sector dankbaar<br />

voor te zijn. Maar tegelijkertijd ook een waarschuwing<br />

om niet voortijdig innovaties door te voeren die<br />

het huidige goed werkende systeem kunnen verstoren.<br />

Uiteraard kunnen dingen beter. Dat uitspreken is dan<br />

niet bedoeld als verwijt maar meer een wenselijke ambitie.<br />

Wat mij betreft zouden inspanningen op het gebied<br />

van innovatie vooral gericht moeten zijn op het<br />

vergroten van het inzicht van de consument in zijn eigen<br />

financiële positie en het stimuleren van de consument<br />

om tijdig maatregelen te nemen om de eigen financiële<br />

weerbaarheid te vergroten.”<br />

VOORDEEL ADVISEUR<br />

Volgens Oosterbaan Martinius gaat het thema ‘data’<br />

langs allerlei kanten belangrijker worden. “Wij krijgen<br />

te maken met Europese wetgeving die gevolgen zal<br />

hebben voor het uitwisselen van data tussen financiële<br />

instellingen. Maar ook een toenemende discussie over<br />

de vraag onder welke voorwaarden de adviseur van de<br />

klant op eenvoudige wijze toegang moet kunnen hebben<br />

tot de informatie die bijvoorbeeld aanbieders over<br />

de klant hebben. Deze toegang moet efficiënt, dat wil<br />

zeggen snel en tegen lage kosten, mogelijk zijn. Zonder<br />

toegang tot deze data kan een adviseur niet op<br />

goede wijze invulling geven aan zijn werkzaamheden<br />

in het kader van onderhoud. Omdat wij weten dat een<br />

groot deel van de consumenten zelf onvoldoende oog<br />

heeft voor het belang van onderhoud van de financiële<br />

situatie, betekenen blokkades voor de adviseur op het<br />

gebied van toegang tot data dat daarmee veel consumenten<br />

risico’s gaan lopen die niet nodig zijn. Een deel<br />

van de digitale innovaties zal zich richten op deze data-uitwisseling.<br />

De financieel adviseur wordt daarmee<br />

meer ‘data-analist’ en regisseur voor de klant. Kijk je<br />

naar het portfolio van de opleidingen in onze sector,<br />

dan zie je dat voor die wijzing van de functie van de financieel<br />

adviseur nog beperkt aandacht is.”<br />

IMPACT<br />

Wat de impact van AI zal zijn op financieel advies is een<br />

lastige vraag, aldus Oosterbaan Martinius. “Misschien<br />

een paar verwachtingen op hoofdlijnen? Er komt meer<br />

informatie voor consumenten beschikbaar. Een overvloed<br />

aan informatie kan leiden tot keuzenstress en<br />

daarmee tot uitstel van keuzen. De rol van de adviseur<br />

zou kunnen verschuiven van bron van kennis (weten)<br />

naar dienstverleners die bevorderen dat consumenten<br />

ook gaan doen wat in hun belang is (activeren). Voor de<br />

adviesbranche kan dit betekenen dat ‘kennis’ minder<br />

18 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

exclusief wordt en de onderscheidende kracht vooral<br />

op vaardigheid in de communicatie met consumenten<br />

komt te liggen.“<br />

DRIE TIPS<br />

• Benoem ‘digitalisering’ als strategisch onderwerp<br />

voor de toekomst van jouw kantoor;<br />

• Stimuleer medewerkers zich digitaal vaardiger te<br />

ontwikkelen;<br />

• Ga structureel periodiek met collega’s in gesprek<br />

hoe zij de digitale ontwikkelingen in hun kantoor<br />

verwerken. Dus digitale gespreksgroepen in een<br />

vaste samenstelling. n<br />

Achteruit digitaliseren<br />

“Wat is het toch fijn als je zelf ook klant bent bij een<br />

verzekeraar. Gewoon omdat je dan ervaart wat je eigen<br />

klanten soms moeten doorstaan. Al jaren heb<br />

ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering lopen bij<br />

een van de grotere verzekeraars in Nederland. Vrij<br />

recent kreeg ik een e-mail van deze verzekeraar....”,<br />

aldus Christian Dijkhof, directeur HypotheekCompany<br />

en voorzitter OvFD.<br />

“Een vitaliteit service, gekoppeld aan deze verzekering<br />

zou worden stopgezet omdat er geen verzekering meer<br />

aan deze dienst zou zijn gekoppeld. Dat bleek later een<br />

vrij slordige fout, maar dat terzijde. Het frappante was<br />

dat ik op deze e-mail uitsluitend per WhatsApp of chat<br />

mocht reageren. Dat had deze verzekeraar voor mij bepaald.<br />

Als je ooit ergens moet uitleggen hoe digitale<br />

minachting eruit ziet, dan komt dit heel dichtbij. Zolang<br />

de verzekeraar er belang bij heeft sturen zij jou<br />

een mail, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat<br />

klanten daar via hetzelfde medium op reageren?! Dus<br />

dat wordt op digitale wijze vakkundig onmogelijk gemaakt.<br />

Met frisse tegenzin dan toch maar via de WhatsApp<br />

of chat met ze communiceren. Ik kies willekeurig voor<br />

de chat. Na een berichtje te hebben gestuurd, begint het<br />

grote wachten. Uren gaan voorbij maar geen enkele reactie<br />

volgt. Ik laat de chat open staan voor het geval iemand<br />

tegen alle verwachtingen in gaat reageren. Ondertussen<br />

de WhatsApp-mogelijkheid dan maar proberen?”<br />

WHATSAPP ONLY<br />

“Ik stuur mijn vraag naar de whatsapp-service en krijg<br />

tot mijn verbazing wel direct een (geautomatiseerde)<br />

reactie met de vraag naar mijn postcode en geboortejaar.<br />

En een verwijzing naar de website met wachttijden<br />

van deze verzekeraar en of ik wil aangeven waar de<br />

vraag over gaat. Daar was ik het bericht al mee begonnen<br />

maar vooruit. Nog maar eens aangeven. Volgende,<br />

volledig geautomatiseerde reactie: we nemen je vraag<br />

Christian Dijkhof: ‘De klant<br />

vergeten is keihard achteruit<br />

digitaliseren!’<br />

in behandeling en een medewerker komt er zo spoedig<br />

mogelijk op terug.”<br />

DRIE KEER<br />

“Twee dagen lang blijft het oorverdovend stil. Ik stuur<br />

nog maar eens een herinnering. Geen enkele reactie.<br />

Een dag later nog maar eens een poging. Wonder boven<br />

onder krijg ik een reactie: ‘Welkom! Om je goed te<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 19


ACT NOW!<br />

kunnen helpen vragen we je alvast om je postcode en<br />

geboortejaar’. Diepe zucht. Ik besluit dat ook deze poging<br />

om mij mentaal te breken moet mislukken. Ik geef<br />

het opnieuw door. In al mijn naïviteit had ik het waarschijnlijk<br />

moeten zien aankomen. Toch kwam het hard<br />

binnen: ‘Geef aan waar je vraag over gaat, dan beantwoorden<br />

we je zo snel mogelijk.’ Geduldig doe ik dat<br />

voor de derde keer....<br />

Weer twee dagen stilte. De chat-mogelijkheid die<br />

ik als eerste probeerde komt überhaupt nooit op mijn<br />

communicatie terug. Ik vermoed dat de chat-robot is<br />

overleden. Ik krijg nu wel een bericht in de WhatsApp<br />

met de vraag of IK(?) een bericht wil sturen zodat zij<br />

mij een update kunnen geven? Ik haak nu echt af hoor.<br />

Dit trek ik echt niet.”<br />

VOOR WIE?<br />

“Helaas is dit geen incident. Digitalisering biedt prachtige<br />

kansen voor efficiëntere processen, beheersbare<br />

werkvoorraden, technologische innovatie en fantastische<br />

customer journey projecten. Maar als we de potentie<br />

ervan vakkundig om zeep helpen door te vergeten<br />

voor wie we dat nu eigenlijk doen, zijn we verder van<br />

huis dan ooit.” n<br />

Maak gebruik van wat er al mogelijk is<br />

“Kunstmatige intelligentie, robotisering, big data,<br />

machine learning; het zijn stuk voor stuk innovatieve<br />

technologieën en middelen die ons leven, de bedrijfsvoering<br />

van ondernemingen en de beleving van<br />

klanten positief kunnen beïnvloeden”, aldus Adfizdirecteur<br />

Enno Wiertsema.<br />

Enno Wiertsema:<br />

‘Ga experimenteren.’<br />

ntwikkelingen ook, waarin de samenleving<br />

“Ovooral moeten blijven investeren, mee moet blijven<br />

experimenteren en die we moeten blijven doorontwikkelen.<br />

Want waar het uiteindelijk om gaat, is dat ze<br />

ons iets brengen en iets toevoegen om nóg beter, sneller,<br />

efficiënter en accurater de dingen te doen die we willen<br />

doen. Maar dat betekent ook dat we gebruik moeten<br />

maken van alle innovaties die ons ten dienste staan.”<br />

“En dat brengt me bij een belangrijk aandachtspunt<br />

voor onze sector. Want, valt het jou ook op dat belangrijke<br />

digitale innovaties uit de jaren die achter ons liggen<br />

onvoldoende of niet ten volle worden gebruikt? Ik<br />

denk dan bijvoorbeeld aan de mogelijkheden en voordelen<br />

die koppelen via Aplaza adviseurs biedt. Of aan<br />

alle standaarden die SIVI met de sector heeft ontwikkeld<br />

rondom digitale communicatie, het aanleveren<br />

van documenten en vele andere. Standaarden die met<br />

marktpartijen zijn overeengekomen, maar die nog<br />

steeds niet voldoende worden nageleefd. Ook denk ik<br />

aan de diverse advies-, onderhouds- en vergelijkingssoftwarepakketten<br />

die er op de markt zijn waar – áls ze<br />

al gebruikt worden – slechts een fractie van de mogelijkheden<br />

van wordt benut.”<br />

SLAG TE WINNEN<br />

“Dat kan echt beter! Het belang van digitalisering –<br />

voor onze sector en op dit moment – zit ‘m wat mij betreft<br />

dus niet zozeer in nog meer nieuwe technieken<br />

en toepassingen, maar in het gebruiken, versterken en<br />

verbeteren van de technologieën en middelen die we<br />

nu tot onze beschikking hebben. Belangrijke voorwaarde<br />

daarbij is om de eigen data op orde te hebben. En<br />

ook daar valt nog een slag te winnen. Want als de input<br />

niet op orde is, gaat de output dat ook zeker niet zijn.”<br />

20 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

“Ben ik dan voor een pas op de plaats voor nieuwe digitale<br />

innovaties? Natuurlijk niet! Van innovaties als Chat-<br />

GPT zeg ik: ga ermee aan de slag en laat je vooral niet<br />

weerhouden ermee te experimenteren door alle waarschuwingen<br />

ervoor en de verhalen die de rondte doen<br />

over de gevaren ervan. Het kan namelijk een prima vertrekpunt<br />

zijn om bijvoorbeeld standaardbrieven voor je<br />

klanten op te stellen en zo als basis dienen om deze brieven<br />

verder vorm te geven. Dat experimenteren met dergelijke<br />

ontwikkelingen en ermee aan de slag gaan, geldt<br />

overigens ook voor andere innovaties die het levenslicht<br />

zien. Zo houden we namelijk voeling met wat er allemaal<br />

wordt ontwikkeld. Maar vergeet vooral niet om gebruik<br />

te maken van wat er, soms al jaren, is.” n<br />

Geautomatiseerde nazorg<br />

“Er is al veel ontwikkeld, maar wat nog beter kan, is<br />

het delen van data door aanbieders en geldverstrekkers<br />

met adviseurs. Hierdoor wordt het mogelijk om<br />

nazorg en beheer meer geautomatiseerd te doen”, aldus<br />

Michael Mackaaij, voorzitter Contactgroep Automatisering<br />

en directeur nexxbiz.<br />

Volgens Mackaaij is er al veel ontwikkeld om de veilige<br />

digitale communicatie met eindklant makkelijker<br />

te maken. “Ontsluiting van brondata wordt door<br />

meerdere toetreders opgepakt, procesautomatisering<br />

standaardiseert steeds meer en uniforme data-inrichting<br />

maakt processen en uitwisseling van data makkelijker.<br />

Ook leidt het tot betere managementinformatie.”<br />

“Wat beter kan, is het vergelijken van zakelijke premie’s<br />

en voorwaarden. Om dit mogelijk te maken dienen<br />

de reken- en acceptatiekernen beter beschikbaar te<br />

komen, met een hoger STP-acceptatiepercentage. Ook<br />

het delen van data door aanbieders en geldverstrekkers<br />

met adviseurs kan beter, zodat het mogelijk wordt om<br />

nazorg en beheer meer geautomatiseerd te doen.”<br />

VOORDEEL ADVISEURS<br />

“Het voordeel dat voor adviseurs valt te behalen, hangt<br />

uiteraard af van het bedrijfsmodel van de betreffende<br />

adviseur. Maar efficiënt digitaal communiceren met de<br />

klant is voor nagenoeg alle adviseurs steeds belangrijker.”<br />

“Het succesvol communiceren met klanten wordt<br />

makkelijker door gebruik te maken van bijvoorbeeld<br />

ChatGPT. Probeer als adviseur te testen wat je er mee<br />

kan. Niet alles hoeft gelijk heel breed inzetbaar te zijn.<br />

Een beetje spelen, geeft je al snel een idee.”<br />

TIPS<br />

• Probeer bij te houden wie de (nieuwe) aanbieders<br />

zijn via de site van SIVI: www.sivi.org/sivi-overzichtsoftware-services/<br />

of via de site van CGA: www.contactgroepautomatisering.nl/#deelnemers<br />

Michael Mackaaij:<br />

‘Een beetje spelen, geeft<br />

je al gauw een idee.’<br />

• Probeer bij te houden wat er allemaal wijzigt, bezoek<br />

klantdagen van softwareaanbieders<br />

• Indien je een nieuwe applicatie overweegt te gaan<br />

gebruiken, verdiep je dan van te voren goed in de leverancier<br />

en applicatie, vraag referenties van soortgelijke<br />

gebruikers en stel vast of jouw organisatie in<br />

staat is om succesvol met die applicatie te gaan werken.<br />

Niets doet het uit zichzelf, alle implementaties<br />

hebben inzet en opleiding nodig. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 21


PARTNER IN KENNIS<br />

DE RECENTE OVERNAME VAN PASTON DOOR CCS’ MOEDERBEDRIJF<br />

ROUNDCUBE HOLDING BETEKENT EEN NIEUWE FASE VOOR<br />

VERZEKERAARS EN HUN DISTRIBUTIEPARTNERS. APOLLON, DE<br />

SOFTWARE VAN PASTON, BIEDT NAMELIJK EFFICIËNTE PRODUCT<br />

BENCHMARKING EN DATAVERRIJKING, MET DAARBIJ OOK<br />

GEAUTOMATISEERDE PORTEFEUILLE RATIONALISATIE MET DE<br />

MOGELIJKHEID TOT HET GEVEN VAN PROACTIEF ADVIES. HIERDOOR<br />

KUNNEN VERZEKERAARS EN VOLMACHTEN VERSNELD PRODUCT<br />

AANPASSINGEN DOORVOEREN, EEN HOGERE STP- EN CONVERSIE-GRAAD<br />

BEREIKEN EN OP EFFICIËNTE WIJZE VOLDOEN AAN DE ZORGPLICHT.<br />

Revolutionaire technologie voor verzekeringsdistributie<br />

Een diepgaande<br />

verkenning van Paston<br />

Solutions’ Apollon<br />

TEKST CCS<br />

Het onderscheidende aspect<br />

van Paston Solutions en hun<br />

product Apollon, is de synergie<br />

van technologische innovatie<br />

en gebruiksgemak. Deze samenhang<br />

komt tot uiting in de technische<br />

ruggengraat van het platform: de gebruiksvriendelijke<br />

business rules engine.<br />

Dit krachtige instrument maakt automatische<br />

gegevensverificatie mogelijk,<br />

waarmee de kwaliteit van gegevens<br />

aanzienlijk wordt verbeterd en wat de<br />

betrouwbaarheid van informatie voor<br />

de klanten ten goede komt. Maar deze<br />

technologie doet meer dan alleen het<br />

verhogen van de gegevenskwaliteit; het<br />

stelt gebruikers ook in staat om sneller<br />

en efficiënter te werken.<br />

Met Apollon beloven CCS en Paston<br />

vijf belangrijke verbeteringen voor<br />

verzekeraars en volmachten, die we<br />

hieronder zullen uitlichten.<br />

1. Verbeterde interne benchmarkrapporten<br />

Dankzij Apollon is er een aanzienlijke<br />

verbetering in het vermogen om het effect<br />

van nieuwe producten op zowel<br />

operationeel (IT) als commercieel niveau<br />

te doorgronden. Deze verbetering<br />

is voornamelijk te danken aan de<br />

geavanceerde analytische functies van<br />

Apollon. Hierdoor kan je nauwkeuriger<br />

bepalen of een nieuw product onmiddellijk<br />

kan worden gelanceerd of dat er<br />

aanvullende gegevens bij de klant of externe<br />

aanbieders moeten worden opgevraagd.<br />

Daarnaast kan je ook duidelijker<br />

zien welk percentage van het huidige<br />

portfolio kan worden overgezet naar<br />

het nieuwe product op basis van de<br />

door jou vooraf gestelde marges. Daarbovenop<br />

kan een vergelijking worden<br />

gemaakt met andere producten zodat<br />

de commerciële impact van het nieuwe<br />

product inzichtelijk is. Deze informatie<br />

is cruciaal voor het behoud van een<br />

concurrerende positie in de markt.<br />

2. Verbeterde datakwaliteit en geautomatiseerde<br />

gegevensverificatie<br />

In het verleden was het verzamelen en<br />

verwerken van ontbrekende gegevens<br />

vaak een tijdrovend proces. Met de integratie<br />

van Apollon is dit proces aanzienlijk<br />

versneld en vereenvoudigd.<br />

Bij prolongatie kan je eenvoudig<br />

zien welke gegevens ontbreken. Ont-<br />

22 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


CCS<br />

brekende data kan worden opgevraagd<br />

bij de klant of via externe datakoppelingen,<br />

zoals infofolio, RDC of VPI. Het<br />

Apollon-platform is gebouwd op een<br />

business rules engine, waarmee gegevens<br />

automatisch worden gecontroleerd<br />

en geverifieerd. Door deze geautomatiseerde<br />

gegevensverificatie<br />

kunnen gebruikers vertrouwen op de<br />

nauwkeurigheid en volledigheid van de<br />

gegevens, waardoor fouten en onbedoelde<br />

menselijke variaties worden verminderd.<br />

Een aantal voorbeelden van deze<br />

business rules zijn:<br />

• Is een huisnummer onbekend van<br />

een pand? Dan verschijnt op polisniveau<br />

een foutmelding dat deze<br />

handmatig toegevoegd moet worden.<br />

• Ontbreekt het eigen risico voor kinderen<br />

op een AVP? Zet dan het eigen<br />

risico voor kinderen op nul euro.<br />

• Is een auto ouder dan vijf jaar en<br />

heeft de verzekering een nieuwwaarde<br />

garantie? Verwijder dan de<br />

nieuwwaarde garantie dekking en<br />

informeer de klant.<br />

3. Snellere productaanbieding<br />

Portefeuille rationalisatie is vaak een<br />

uitdaging vanwege de continue aanpassing<br />

van verzekeringsproducten. Met<br />

Apollon kunnen gebruikers hun portefeuilles<br />

eenvoudig optimaliseren om de<br />

winstgevendheid te verbeteren.<br />

Het Apollon-platform biedt de<br />

mogelijkheid om (bijvoorbeeld) twee<br />

maanden voor de hoofdpremievervaldatum<br />

proactief het aanbod van verzekeringsproducten<br />

te beoordelen en<br />

te analyseren welke betere alternatieven<br />

er beschikbaar zijn voor klanten.<br />

Bovendien kunnen klanten profiteren<br />

van de dataverrijking die Apollon biedt,<br />

aangezien veranderingen in de verzekeringen<br />

als triggers fungeren om aanvullende<br />

informatie te delen, waarmee<br />

nog beter geadviseerd kan worden.<br />

Dankzij deze ‘wasstraat’-benadering<br />

kan de bestaande portefeuille gemakkelijk<br />

geüpdatet worden met actuele<br />

productaanbiedingen. Dit leidt tot een<br />

Links Martijn Burger (Managing Director<br />

Paston) en rechts Jack van der Velde (CEO<br />

Roundcube holding en CCS).<br />

gestroomlijnde klantbeleving en uiteindelijk<br />

- uiteraard - een hogere klanttevredenheid.<br />

4. Vereenvoudigde Migratie & Conversie<br />

De migratie en conversie van bestaande<br />

portfolio’s kan een ingewikkeld proces<br />

zijn. Gelukkig maakt Apollon dit proces<br />

een stuk eenvoudiger. Met behulp van<br />

templates kunnen gebruikers gemakkelijk<br />

vanuit verschillende bronnen gegevens<br />

importeren in de applicatie.<br />

Op basis van de beschikbare volmachten<br />

kan besloten worden om een<br />

provinciale portefeuille om te zetten<br />

naar een volmacht of om een voorstel<br />

te doen voor een ander of een nieuw<br />

volmacht product.<br />

Daarnaast biedt Apollon ook functies<br />

zoals formulieren inrichting, audit<br />

trail en beveiligingsmaatregelen, zoals<br />

‘Vijf belangrijke<br />

verbeteringen<br />

voor verzekeraars<br />

en volmachten’<br />

gegevensversleuteling en twee-factor<br />

authenticatie, om de privacy en veiligheid<br />

van gegevens te waarborgen.<br />

5. Verbeterde Ondersteuning van Advieskanalen:<br />

Proactief Prolongeren<br />

Met Apollon’s geavanceerde functionaliteiten<br />

voor proactief prolongeren kunnen<br />

we gebruikers verzekeraars en distributiepartners<br />

een verbeterde ondersteuning<br />

bieden bij het adviseren van<br />

klanten. Deze functie stelt je namelijk<br />

in staat om actief betere verzekeringsoplossingen<br />

te presenteren aan klanten,<br />

waardoor adviseurs eenvoudiger<br />

kunnen voldoen aan hun zorgplicht.<br />

HOE WERKT HET?<br />

Apollon analyseert de gegevens in<br />

je polisadministratie ongeveer twee<br />

maanden voor de hoofdvervaldatum<br />

van de verzekering. Op basis van deze<br />

gegevens wordt een grondige marktanalyse<br />

uitgevoerd om te kijken of er<br />

beter passende alternatieven beschikbaar<br />

zijn in de verzekeringsmarkt.<br />

Na de analyse kan je met de resultaten<br />

gepersonaliseerde brieven of e-<br />

mails in jouw huisstijl naar jouw klanten<br />

sturen. In deze correspondentie leg<br />

je uit dat er op basis van de beschikbare<br />

gegevens een beter aanbod in de markt<br />

is en vraag je de klant of hij of zij wil<br />

overstappen naar dit alternatief.<br />

Klanten die het nieuwe voorstel<br />

hebben geaccepteerd, worden via<br />

Apollon toegevoegd aan de polisadministratie.<br />

Op deze manier wordt het<br />

nieuwe voorstel bevestigd aan de klant<br />

en verwerkt in de systemen, waardoor<br />

een soepele en geautomatiseerde prolongatie<br />

mogelijk is.<br />

DE TOEKOMST VAN PASTON SOLUTIONS<br />

De teams van CCS en Paston Solutions<br />

kijken vooruit. We zien mogelijkheden<br />

om met behulp van AI en Machine Learning<br />

de datakwaliteit en het productontwikkelingsproces<br />

verder te verbeteren.<br />

We kijken uit naar wat de toekomst<br />

brengt en zijn vastbesloten om de verzekeringswereld<br />

te blijven voorzien van<br />

de beste oplossingen en diensten. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 23


ACT NOW!<br />

IK BEN ERVAN OVERTUIGD DAT DE ONTWIKKELINGEN OP HET<br />

GEBIED VAN AUTOMATISERING BINNEN ONZE BEDRIJFSTAK<br />

CONSEQUENTIES HEBBEN VOOR DE INVULLING VAN HETGEEN<br />

VAN EEN REDELIJK HANDELEND EN REDELIJK BEKWAAM<br />

ADVISEUR MAG WORDEN VERWACHT.<br />

Automatisering<br />

verandert<br />

invulling begrip<br />

professionaliteit<br />

TEKST ELIANA VAN DER JAGT-KALVERDA, FINANCIEEL ADVIES IJMOND<br />

Van verkoper naar adviseur. Het intermediair<br />

maakt een mooie reis door. Waar de<br />

verkoper weinig aanzien had, is dit anders<br />

voor de adviseur. Algemeen wordt op<br />

dit moment erkend dat grote delen van de<br />

samenleving behoefte hebben aan professionele adviseurs<br />

op het gebied van financiële dienstverlening.<br />

Miljoenen consumenten hebben moeite om hun weg<br />

in onze complexe samenleving te vinden. Het recht op<br />

toeslagen wordt massaal vergeten terwijl juist die toeslagen<br />

vaak hard nodig zijn. Brieven van overheden<br />

worden niet begrepen en terzijde gelegd.<br />

Wanneer tussen de klant en de financieel adviseur<br />

geen specifieke afspraken zijn gemaakt dan mag de<br />

klant, of die nu particulier of ondernemer is, een prestatie<br />

verwachten zoals een redelijk handelend en redelijk<br />

bekwaam adviseur in dezelfde situatie zou hebben<br />

verricht.<br />

In een situatie waarin de gemiddelde adviseur alleen<br />

nog maar een papieren archief heeft, kan met enige<br />

overtuiging worden volgehouden dat hij niet voor elke<br />

klant en voor elke verzekering op elk moment van de<br />

dag kan bewaken of de verzekering nog passend is. In<br />

een branche waarin de digitalisering voortschrijdt verandert<br />

dit. Op simpele wijze kunnen termijnen zoals<br />

bijvoorbeeld preventie-eisen worden bewaakt. Maar<br />

ook kunnen allerlei tools worden ingezet om onderverzekering<br />

van (bedrijfs-)panden te voorkomen. Automatisering<br />

maakt het onderhoud en de nazorg van bestaande<br />

verzekeringen en bancaire producten makkelijker<br />

en dus mag de consument op dit gebied dan ook<br />

van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur<br />

meer dan in het verleden verwachten.<br />

Dit geldt ook voor de fase waarin het product wordt<br />

geadviseerd. De verschillen tussen de voorwaarden van<br />

de verschillende aanbieders zijn groot. Die verschillen<br />

24 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

zijn vervolgens extreem belangrijk voor de individuele<br />

consument of ondernemer die een specifieke risicosituatie<br />

kent. Het wel of niet onderkennen van deze specifieke<br />

situatie en het wel of niet weten welke aanbieder<br />

wel of niet bepaalde dekkingen verleent, kan voor een<br />

ondernemer na een calamiteit bepalend zijn voor continuïteit<br />

of faillissement en voor de consument ‘draagbare<br />

pech’ betekenen of een bijna ondragelijke schuldpositie.<br />

DIGITALE INSTRUMENTEN GEBRUIKEN<br />

In een analoge wereld is het lastig om van de adviseur<br />

te verwachten dat hij al die verschillen van al die aanbieders<br />

goed kan analyseren. Zo een analyse vraagt<br />

een uitgebreide studie en een kostbaar onderhoud om<br />

up to date te blijven zijn. Want die voorwaarden muteren<br />

voortdurend. Voor de grote kantoren is dat te<br />

doen. Voor de kleinere professionele financieel adviseur<br />

niet.<br />

Automatisering en digitalisering maken dit echter<br />

wel mogelijk. De vraag is nu of een adviseur zich in<br />

deze tijd nog kan en mag veroorloven om van die automatiseringsmogelijkheden<br />

géén gebruik te maken. Uiteindelijk<br />

zal het oordeel hierover zijn aan de toezichthouder<br />

en de rechter. Maar naar mijn idee zal het intermediair,<br />

willen zij echt het predicaat adviseur voeren,<br />

‘Door automatisering<br />

mag van adviseur meer<br />

worden verwacht dan in<br />

het verleden’<br />

de instrumenten moeten gebruiken die beschikbaar<br />

zijn om tot dat passende advies te komen.<br />

Het argument ‘ik wist het niet’ (maar ik had het wel<br />

kúnnen weten wanneer ik gebruik had gemaakt van de<br />

automatiseringsmogelijkheden die beschikbaar zijn)<br />

hoort niet thuis in het verweer van een professionele<br />

beroepsgroep die door de samenleving op zijn professionaliteit<br />

wordt aangesproken. n<br />

Eliana van der Jagt-Kalverda is financieel adviseur en medeeigenaar<br />

van Financieel Advies IJmond, lid van het bestuur<br />

van Verenigde RegioBank Adviseurs en lid van de Formuleraad<br />

van RegioBank.<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 25


ACT NOW!<br />

DE (EUROPESE) WET- EN REGELGEVING BEWEEGT NAAR MEER RUIMTE<br />

VOOR INDIVIDUELE INNOVATIE EN ZET DE KLANT AAN HET STUUR. HET<br />

TOEZICHT KAN DIT VERSTERKEN MET EEN REGULATORY SANDBOX<br />

EN MEER FOCUS LEGGEN OP EXPERIMENTEREN EN KANSEN VOOR<br />

DE KLANT EN SECTOR. TEGELIJKERTIJD LATEN TECHNOLOGISCHE<br />

MARKTONTWIKKELINGEN ZIEN DAT ER LAAGHANGEND FRUIT IS OM<br />

KANSEN TE CREËREN. AAN DE SLAG DUS!<br />

Innovatie is vooral<br />

kansen creëren<br />

TEKST HAROLD MAHADEW, VERBOND VAN VERZEKERAARS | BEELD ELLEN JONGES<br />

De klant hoeft echt niet jaren te wachten<br />

voor baanbrekende innovaties in de verzekeringssector.<br />

Innovatie in de context van<br />

distributie is vooral kansen creëren. We<br />

zouden meer kansen moeten creëren.<br />

Kansen creëren doe je door concreet te handelen,<br />

continu te experimenteren en samen te werken met<br />

nieuwe en bestaande spelers. Het gaat daarbij om de<br />

voorkant van distributie met nieuwe datagedreven<br />

businessmodellen, producten en diensten. Innovatie is<br />

belangrijk om bijvoorbeeld het risico op onderverzekering<br />

te adresseren, de toegang tot advies te bevorderen,<br />

de dienstverlening in de beheerfase te optimaliseren of<br />

financieel kwetsbare huishoudens weerbaar te maken.<br />

Technologie maakt het ook mogelijk dat klanten veel<br />

meer zaken zelf kunnen regelen. Bij al deze ontwikkelingen<br />

is het de kunst niet meteen in een kramp schieten,<br />

maar er vooral adaptief op in te spelen met nieuwe<br />

proposities.<br />

SNEL GENOEG?<br />

Dit roept de vraag op of innovatie in de Nederlandse<br />

verzekeringssector wel snel genoeg gaat. Wat zijn de<br />

drie factoren die echt van invloed zijn op het creëren<br />

van kansen? Wat is de state of play? Wat kunnen we<br />

doen om innovatie te versnellen? Bij het Verbond van<br />

Verzekeraars kijken wij in de periode 2023-2025 met<br />

een brede distributieblik naar innovatie en technologische<br />

ontwikkelingen. De focus ligt op de driehoek weten<br />

regelgeving, toezicht en marktontwikkelingen. Deze<br />

drie factoren beïnvloeden en bepalen de individuele innovatieruimte<br />

voor elke speler in de markt.<br />

(Europese) wet- en regelgeving raakt innovatie in<br />

het hart. Is er eigenlijk wetgeving nodig om innovatie<br />

af te dwingen? Het antwoord hierop zou idealiter nee<br />

moeten zijn, omdat in een ideale omgeving de markt<br />

altijd vooroploopt. Nieuwe technologieën worden razendsnel<br />

omgezet in nieuwe producten en diensten. De<br />

praktijk laat zien dat het antwoord ook een ja kan zijn,<br />

en misschien zelfs meer tendeert naar een ja. Regelgeving<br />

kan een belangrijke driver zijn voor innovatie.<br />

Hierbij kan worden gedacht aan de nieuwe Europese regelgeving<br />

op het vlak platformisering en datadelen zoals<br />

de Digital Markets <strong>Act</strong>, de Data <strong>Act</strong> en Open Finance<br />

of Open Insurance. Wat betreft de laatste lijkt het er<br />

overigens op dat de klant de regie krijgt over data en<br />

dat datadelen met nadrukkelijke instemming van klant<br />

een verplicht karakter gaat krijgen. De Europese wetgever<br />

dwingt hiermee innovatie af. Men vertrouwt er<br />

blijkbaar niet op dat datadelen op vrijwillige basis een<br />

26 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

Harold Mahadew:<br />

‘Ander voorbeeld van<br />

laaghangend fruit is<br />

robo-advice.’<br />

succes zal worden. Eigenlijk heeft de wetgever ook wel<br />

gelijk als je kijkt naar PSD2. Het eerste verplichte raamwerk<br />

voor datadelen in de bancaire sector. Er was te<br />

weinig concurrentie en banken innoveerden nauwelijks.<br />

Zonder het duwtje van de Europese Commissie was datadelen<br />

mogelijk niet eens tot stand gekomen. Inmiddels<br />

zijn we ruim vijf jaar verder en komt PSD3 er aan.<br />

Banken bouwen bovenop het wettelijk verplicht kader<br />

nu vrijwillig aan premium services tegen betaling. Dat<br />

lijkt een succesvol businessmodel te worden.<br />

KRAAKHELDERE BELEIDSAGENDA<br />

Het wegnemen van blokkades in de bestaande wet- en<br />

regelgeving staat met stip op de eerste plaats bij het<br />

Verbond. Er is op dit vlak goed nieuws te melden! Minister<br />

Kaag heeft onlangs een kraakheldere beleidsagenda<br />

voor de financiële sector gepubliceerd. Een financiële<br />

sector die innovatief en toekomstgericht is.<br />

De minister heeft nadrukkelijk oog voor kansen. Een<br />

belangrijk beleidsdoel is om ruimte te geven aan innovatie<br />

in het belang de klant. Open Finance maakt hier<br />

nadrukkelijk deel van uit. De komende (Europese) datawetgeving<br />

zet de klant aan het stuur en dat gaat een<br />

game changer worden. Heel belangrijk is ook dat de minister<br />

vindt dat toezichthouders en wetgever ervoor<br />

moeten zorgen dat zij genoeg ruimte bieden voor innovatie.<br />

En laten we ook niet vergeten dat er in de lagere<br />

regelgeving een moderniseringsslag op komst is met<br />

het normenkader voor robo-advies. We zijn er nog niet<br />

helemaal, maar het biedt perspectief! Het Verbond herkent<br />

zich dan ook in de voorstellen van de minister op<br />

dit vlak. Wetgeving moet innovatie aanjagen door meer<br />

ruimte creëren voor individuele marktpartijen om sneller<br />

te kunnen innoveren.<br />

TOEZICHT<br />

Het toezicht is een andere belangrijke factor die sterk<br />

van invloed is op de individuele innovatie omgeving.<br />

De huidige AFM en DNB InnovatieHub werkt in de<br />

praktijk, ondanks recente aanpassingen, niet goed<br />

uit voor bestaande marktpartijen. Het is meer een<br />

Q&A-box en raakt innovatie slechts binnen de huidige<br />

(deels verouderde) kaders. In de huidige setting krijgen<br />

marktpartijen te vaak te horen dat een specifiek voor-<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 27


ACT NOW!<br />

gelegde innovatie niet mogelijk is. En dan kunnen ze<br />

niet anders dan er maar mee te stoppen. Tegelijkertijd<br />

draait de sector wel op voor deze toezichtskosten, terwijl<br />

wij er niet veel aan hebben. Dit moet en kan anders.<br />

Ervaringen uit het buitenland laten zien dat het<br />

ook anders kan!<br />

Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij het toezicht<br />

om niet alleen maar naar de risico’s te kijken,<br />

maar innovatie aan te jagen vanuit de voordelen of<br />

kansen voor de klant en de sector. Het vergt een meer<br />

gebalanceerde benadering. Het voorbeeld hiervan blijft<br />

de regulatory sandbox. In een regulatory sandbox is het<br />

mogelijk om innovatieve proposities op een gecontroleerde<br />

manier in de markt te testen met klanten. In<br />

nauwe samenwerking met toezichthouders kun je beoordelen<br />

hoe je waarborgen voor de consument kunt<br />

inbouwen. In het Verenigd Koninkrijk is de regulatory<br />

sandbox een groot succes. Het is een misverstand dat<br />

in de sandbox de regels niet gelden of buiten werking<br />

worden gesteld. Het tegendeel is waar. De ervaringen<br />

uit de experimenten kunnen juist helpen om de regels<br />

te moderniseren. Het zou goed zijn om een onafhankelijk<br />

onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid<br />

van een regulatory sandbox in Nederland. Als het nodig<br />

is om regels aan te passen, dan moeten we daar serieus<br />

een gesprek met elkaar over kunnen voeren. Er staat<br />

nogal wat op het spel! Met pappen en nathouden komen<br />

we er niet.<br />

‘Is het erg als de klant<br />

zaken (deels) zelf doet?’<br />

MARKTONTWIKKELINGEN<br />

Marktontwikkelingen vormen eveneens een bepalende<br />

factor. In de aanloop naar de zomer van 2023 zien<br />

we veel (internationale) innovatie- of technologiecongressen.<br />

Super, want deze congressen bieden bij uitstek<br />

de mogelijkheid om uit de eigen bubble te stappen en<br />

verbinding te maken, te netwerken met (nieuwe) spelers<br />

als startups, Big Tech, internationale (her)verzekeraars,<br />

volmachtpartijen, intermediairs of brokers en de<br />

nieuwste marktontwikkelingen op technologisch vlak<br />

in de praktijk te ervaren.<br />

De verzekeringssector is drukdoende met veel zaken.<br />

Denk bijvoorbeeld aan de vele merger and acquisitions<br />

aan zowel de kant van verzekeraars als adviseurs,<br />

de implementatie van de Europese duurzaamheidswetgeving<br />

en de nieuwe Pensioenwet. Door dergelijke ontwikkelingen<br />

bestaat het risico dat innovatie niet ‘top of<br />

mind’ is. Innovatie is iets wat er bij of wel later komt,<br />

terwijl innovatie van essentieel belang is voor de continuïteit<br />

en het businessmodel van elke onderneming en<br />

de verzekeringssector als geheel. Of misschien wel de<br />

belangrijkste reden, omdat klanten voortdurend innovatieve<br />

verzekeringsproducten en diensten verdienen<br />

en verwachten.<br />

SNELLER INNOVEREN<br />

Als sector hebben we de verantwoordelijkheid richting<br />

onze klanten om sneller te innoveren. Dat hoeft allemaal<br />

niet complex te zijn. Er is veel laaghangend fruit!<br />

Bijvoorbeeld door in samenwerking met een startup<br />

een ORV of een uitvaartverzekering met embedded insurance<br />

kwetsbare financiële huishoudens weerbaarder<br />

te maken. De AFM gaf onlangs in een studie aan dat<br />

embedded insurance over de looptijd van verzekeringsproducten<br />

nog nauwelijks voorkomt. Een kans voor<br />

elke partij in de sector die serieus aan de slag wil om<br />

consumenten weerbaarder te maken.<br />

Een ander voorbeeld is de software die advieskantoren<br />

gebruiken. Anno 2023 kan het eigenlijk niet zo zijn<br />

dat deze software geen nazorg biedt. Juist in een datagedreven<br />

wereld is slimme en voorspellende software<br />

van essentieel belang. Eentje die niet alleen tijd bespaart,<br />

zodat er meer tijd over blijft voor advies, maar<br />

vooral een die slim is en attendeert op kansen binnen<br />

de portefeuille. Slimme software biedt enorme kansen<br />

om relevant te blijven voor de klant. Als het overigens<br />

aan de Europese Commissie ligt, lijkt het erop dat kleine<br />

partijen als MKB-ers in de nieuwe datadeel wereld<br />

geen API-infrastructuur hoeven op te tuigen. Er wordt<br />

wel gesproken over API-standaardisatie. Daar krijgt iedereen<br />

direct of indirect wel mee te maken. Het gevolg<br />

hiervan kan zijn dat de klant zijn recht om data te delen<br />

veel sneller gaat inzetten dan we nu denken.<br />

ROBO-ADVIES<br />

Een ander voorbeeld van laaghangend fruit is robo-advice.<br />

Hier zien we een mooi lichtpuntje met de recente<br />

ontwikkeling op het vlak van hypotheekadvies aan<br />

starters. Maar zet het breed in voor alle doelgroepen<br />

en voor alle soorten producten. Advies kan ook in verkorte<br />

vorm! Het gaat om must have tooling voor elke<br />

partij die (onafhankelijk) advies wil geven, distributieneutraal<br />

en dus los van de vraag of het nu gaat om aanbieders,<br />

adviseurs of nieuwe spelers. Is het erg als de<br />

klant zaken (deels) zelf doet? Natuurlijk niet. Dat is nu<br />

eenmaal de nieuwe wereld! Technologie kan helpen om<br />

de juiste waarborgen in te bouwen en adaptief op in te<br />

spelen. Ook in de beheerfase! n<br />

28 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


Al 80 jaar hét platform voor onafhankelijk adviseurs<br />

Word abonnee en profiteer mee!<br />

Speciaal<br />

voor alle<br />

topadviseurs van Nederland!<br />

Beste adviseur,<br />

<strong>VVP</strong> is het enige platform in Nederland puur gericht op onafhankelijke financieel adviseurs. Missie van <strong>VVP</strong> is<br />

adviseurs praktisch ondersteunen in hun dagelijkse adviespraktijk, het onderstrepen van het maatschappelijk<br />

belang van onafhankelijk advies én de versterking van de trots op het eigen adviesvak. Dit doen we met<br />

relevante kennis, praktijkgerichte tools, inspiratie, het praktijkgerichte katern Ken je vak!, een dagelijkse<br />

nieuwsbrief, een kennissite, vakevents, etc, etc.<br />

Meerwaarde vakblad <strong>VVP</strong> voor (door)startende adviseurs:<br />

· Zes inspirerende en ondernemende bewaaredities met in elke editie het kenniskatern ‘Ken je vak!’ met<br />

onder meer de vertaling van Kifid-uitspraken naar de adviespraktijk en de rubriek Permanent <strong>Act</strong>ueel<br />

· Exclusieve specials met verdieping op een adviesonderwerp<br />

· Netwerk- en kennisbijeenkomsten met korting voor abonnees, zoals het Event Inkomen en het<br />

<strong>VVP</strong> Ondernemersnetwerk<br />

· De Advies Awards voor de meest klantgerichte advieskantoren van Nederland – www.adviesawards.nl<br />

· Dagelijkse e-mail nieuwsbrief<br />

· De kennissite www.vvponline.nl<br />

· Webinars<br />

· Het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel, de gratis vraagbaak voor abonnees van <strong>VVP</strong>. Zes vakexperts delen met u hun<br />

kennis en geven raad over uw eigen ondernemersvraagstukken.<br />

· Toegang tot het <strong>VVP</strong> Innovatie Platform (VIP), hét Fin- & Insurtech event voor de top van de financiële<br />

adviessector in Nederland.<br />

Word nu abonnee<br />

Een jaarabonnement op <strong>VVP</strong> kost 61 euro. Een kleine investering die zich dubbel en dwars terugverdient.<br />

Stuur een e-mail met uw naw-gegevens naar arjan@vvponline.nl en u bent abonnee van het meest complete<br />

platform voor financieel adviseurs.


ACT NOW!<br />

IN DE STEEDS VERANDERENDE WERELD VAN DE<br />

HYPOTHEEK- EN VERZEKERINGSBRANCHE IS HET<br />

ESSENTIEEL DAT BEDRIJVEN ZICH AANPASSEN<br />

AAN DE BEHOEFTEN VAN HUN KLANTEN EN<br />

TEGELIJKERTIJD VOLDOEN AAN DE STEEDS<br />

STRENGER WORDENDE REGELGEVING. EEN VAN DE<br />

MANIEREN WAAROP DEZE BRANCHE KAN INNOVEREN<br />

EN TEGEMOET KAN KOMEN AAN DEZE EISEN, IS<br />

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN GEAVANCEERDE<br />

TECHNOLOGIEËN ZOALS CHATGPT.<br />

Bij de Nationale Hypotheekbond — en zusterbedrijven<br />

zoals Hollandwebservices —<br />

zijn wij ervan overtuigd dat het gebruik van<br />

ChatGPT kan bijdragen aan de invulling van<br />

de proactieve zorgplicht door financieel adviseurs<br />

en het actief beheer van hun relaties.<br />

Ik geef daar graag wat voorbeelden van.<br />

WAT IS CHATGPT?<br />

ChatGPT is een geavanceerde vorm van kunstmatige<br />

intelligentie die is getraind op enorme hoeveelheden<br />

tekstgegevens om natuurlijke taal te begrijpen en te<br />

genereren. Het kan worden ingezet als een chatbot die<br />

in staat is om real-time gesprekken te voeren met klanten.<br />

Deze technologie biedt diverse voordelen voor de<br />

hypotheek- en verzekeringsbranche.<br />

TEKST JEROEN OVERSTEEGEN, NATIONALE HYPOTHEEKBOND<br />

BETER EN INVOELENDER<br />

Een belangrijk aspect van de zorgplicht in onze branche<br />

is het verstrekken van duidelijke informatie aan<br />

klanten en het beantwoorden van hun vragen. Chat-<br />

GPT kan hierbij van onschatbare waarde zijn. Het kan<br />

snel en accuraat antwoorden geven op veelgestelde<br />

vragen, waardoor klanten direct geholpen worden zonder<br />

dat ze lang hoeven te wachten op een reactie van<br />

een medewerker. Dit draagt bij aan een positieve klant-<br />

30 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

De toekomst<br />

is nu<br />

beleving en vermindert de druk op de klantenservice.<br />

Bovendien kan ChatGPT ook ingezet worden voor het<br />

verstrekken van informatie over nieuwe wet- en regelgeving,<br />

waardoor klanten altijd op de hoogte blijven<br />

van de laatste ontwikkelingen.<br />

Ik kan me de gezonde twijfel voorstellen van het<br />

intermediair… Natuurlijk gaat een ‘bot’ de uitgebreide<br />

expertise van een goede adviseur niet vervangen. Maar<br />

toch, recent onderzoek onder patiënten toonde aan dat<br />

de chatbot niet alleen betere antwoorden gaf op gezondheidsvragen,<br />

maar ook dat de vragenstellers deze<br />

als meer empathisch ervaren. Knap toch?<br />

ACTIEF BEHEER<br />

Een ander aspect waar ChatGPT van toegevoegde waarde<br />

kan zijn, is bij het actief beheer van hypotheek- en<br />

verzekeringsportefeuilles. Door de grote hoeveelheid<br />

beschikbare data kan slimme software trends en patronen<br />

identificeren die moeilijk waarneembaar zijn voor<br />

menselijke medewerkers. Met PortefeuilleSignalen monitoren<br />

wij al continu wanneer een klant mogelijk in<br />

aanmerking komt voor een renteherziening, wanneer<br />

een verzekering aangepast moet worden op basis van<br />

veranderende omstandigheden, etcetera. Wij gaan zeker<br />

kijken hoe ChatGPT kantoren verder behulpzaam<br />

kan zijn bij het proactief contact opnemen met hun<br />

klanten en hen te voorzien van advies op maat. Zeker<br />

weten dat dit de klanttevredenheid vergroot en daarmee<br />

hun loyaliteit<br />

SUPPORT<br />

Als derde aspect denk ik aan de rol van ChatGPT als<br />

hulpmiddel bij het nemen van belangrijke financiële<br />

beslissingen. Bijvoorbeeld, wanneer een klant overweegt<br />

om zijn hypotheek over te sluiten of een nieuwe<br />

verzekering af te sluiten.<br />

In een paar maanden blijken toekomstscenario’s al<br />

realiteit. Ik zie de ontwikkelingen met enthousiasme<br />

en vertrouwen tegemoet. n<br />

Jeroen Oversteegen:<br />

‘ChatGPT als tool voor<br />

proactieve zorgplicht en<br />

actief klantbeheer’<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 31


ACT NOW!<br />

AI: zorg of zegen<br />

voor het intermediair?<br />

DOOR DE RAZENDSNELLE OPKOMST VAN AI STAAT<br />

DE VERZEKERINGSSECTOR OP HET PUNT EEN<br />

REVOLUTIE TE ONDERGAAN. DIE SPEELT ZICH AF BIJ DE<br />

VERZEKERAARS, MAAR HEEFT OOK GROTE GEVOLGEN<br />

VOOR DE ADVISEUR. GAAT AI DE ADVISEUR VERVANGEN?<br />

EN HOE KUN JE ALS INTERMEDIAIR RELEVANT BLIJVEN IN<br />

DEZE SNEL VERANDERENDE OMGEVING?<br />

TEKST DENNIE VAN DEN BIGGELAAR, ONESURANCE.NL<br />

Wiskunde is een exacte wetenschap<br />

die al sinds het ontstaan<br />

van verzekeringen wordt gebruikt<br />

om premies en risico’s te<br />

berekenen. Dat werd traditioneel<br />

gedaan door actuarissen.<br />

Echter met de opkomst van machine learning (ML) en<br />

artificial intelligence (AI) is het mogelijk om met geavanceerde<br />

wiskundige formules (algoritmes) grote hoeveelheden<br />

gegevens te analyseren en patronen en trends<br />

te ontdekken. Dit leidde al tot nauwkeurigere premieberekeningen<br />

(voorbeeld de VPI-box). De combinatie<br />

van inzet van AI en de enorme hoeveelheden data die<br />

verzekeraars nu eenmaal hebben, kan ook worden gebruikt<br />

om acceptatie- en claimhandlingprocessen vele<br />

malen efficiënter in te richten én biedt mogelijkheden<br />

voor een gepersonaliseerde klantbediening op schaal.<br />

Dit alles betekent dat de winnende verzekeraars van<br />

morgen hiermee absoluut hun kostenloading drastisch<br />

zullen verlagen, terwijl de klantbediening juist veel beter<br />

zal worden.<br />

De harde waarheid is dat daardoor het verdienmodel<br />

van het intermediair verder onder druk komt te<br />

staan. Het intermediair wordt immers een relatief duur<br />

distributiekanaal als zowel informeren, adviseren en beheren<br />

grotendeels door algoritmes kunnen worden gedaan<br />

voor een fractie van de provisie die nu wordt uitgekeerd.<br />

De consument op zijn beurt kan de informatie die<br />

hij zoekt steeds makkelijker op internet vinden. Zo kun<br />

je heel simpel aan ChatGPT vragen wat de twintig belangrijkste<br />

punten zijn waarop je moet letten als je bij-<br />

32 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

voorbeeld een camper wil verzekeren. Er zijn al diverse<br />

apps op de markt die met behulp van AI financieel advies<br />

op maat geven zoals Parthean of Mint. Weliswaar<br />

voorlopig nog niet geschikt om je Nederlandse bankrekeningen<br />

aan te koppelen.<br />

In deze snel veranderende omgeving waarin AI een<br />

grote impact heeft op de verzekeringssector, is het voor<br />

intermediair dus van cruciaal belang om de juiste strategische<br />

beslissingen te nemen. Enerzijds door nog meer<br />

te focussen op inzet van menselijke eigenschappen en<br />

anderzijds door de kracht van AI te leren benutten om<br />

hun werk te ondersteunen.<br />

DE KRACHT VAN DE ADVISEUR<br />

Menselijke eigenschappen zoals vriendelijkheid, empathie,<br />

inlevingsvermogen, vertrouwen en respect zijn<br />

moeilijk te repliceren door AI. Het is in dit magazine al<br />

vaker genoemd, deze kwaliteiten zijn en blijven essentieel<br />

voor het opbouwen van goede relaties met klanten.<br />

Klant komt van het Franse woord ‘chalant’ en dat<br />

betekent zoveel als ‘aandacht’. We kennen immers allemaal<br />

het woord ‘nonchalant’. Met persoonlijke aandacht<br />

kunnen adviseurs een loyaliteitsfactor creëren<br />

die verder reikt dan de puur transactionele relatie tussen<br />

klant en AI-systeem. Vooral als je ook nog eens een<br />

proactieve ondersteuning biedt, zodat klanten zich gewaardeerd<br />

en goed verzorgd voelen.<br />

Ook kunnen adviseurs zich specialiseren en zo<br />

diepgaande kennis opbouwen binnen specifieke niches<br />

of productgebieden. Door op de hoogte te blijven van<br />

de nieuwste ontwikkelingen, kan de adviseur door zijn<br />

intuïtie in te zetten waardevolle inzichten geven die<br />

veel verder gaan dan wat AI kan leveren.<br />

So far so good, maar hoe kun je als intermediair<br />

met soms wel tienduizenden klanten iedereen die persoonlijk<br />

aandacht geven? Meer adviseurs inzetten is<br />

niet schaalbaar en veel te duur. Hoe zorg ik er dus voor<br />

dat de schaarse tijd van de adviseur zo effectief mogelijk<br />

wordt benut en die tijd op het juiste moment in de<br />

juiste klant wordt geïnvesteerd? Slimme AI tooling kan<br />

hierbij helpen.<br />

DE KRACHT VAN AI<br />

AI is een systeemtechnologie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit<br />

en de verbrandingsmotor. Een systeemtechnologie<br />

heeft altijd een grote impact op de samenleving,<br />

die vooraf niet kan worden voorzien. Voor intermediairs<br />

betekent dit dat zij deze nieuwe technologie hoe<br />

dan ook moeten (leren) omarmen om daarmee hun<br />

werk effectiever en efficiënter in te richten. We onderscheiden<br />

twee hoofdvormen van AI tooling te weten generative<br />

AI en specifieke AI.<br />

Generative AI<br />

Generative AI verwijst naar het gebruik van algoritmes<br />

die in staat zijn om autonoom nieuwe inhoud te genereren,<br />

zoals teksten, afbeeldingen of geluiden, op basis<br />

van bestaande data. Het bekendste voorbeeld staat<br />

op de website openai.com: ChatGPT-3. GPT staat voor<br />

Generative Pre-trained Transformer. Het is een type<br />

neurale netwerkarchitectuur dat wordt gebruikt om<br />

natuurlijk klinkende taal te genereren. Adviseurs kunnen<br />

GPT nu al goed gebruiken om krachtige antwoorden<br />

te genereren op veelgestelde vragen, relevante<br />

content te genereren voor websites of bijvoorbeeld<br />

snel een samenvatting op te vragen van lange wetteksten.<br />

Assurantiesoftwarepartijen zoals Wegroup experimenteren<br />

hiermee om GPT ook in te zetten in de<br />

klantbediening. In de VS heeft Sixfold.ai een GPT-model<br />

ontwikkeld dat risico’s van te verzekeren objecten<br />

automatisch in kan schatten en daarvoor passende<br />

dekkingsadviezen geeft, binnen aangeleverde acceptatierichtlijnen.<br />

Vooralsnog heeft generative AI een aantal belangrijke<br />

nadelen. Zo zijn handmatige correcties en kwaliteitscontrole<br />

altijd noodzakelijk met name als hoogwaardige<br />

en nauwkeurige gegevens vereist zijn. Ook<br />

moet de inhoud gevalideerd worden, omdat het een<br />

black box is. Het is erg moeilijk om de exacte redenering<br />

achter de gegenereerde inhoud te begrijpen. Tenslotte<br />

vereist generative AI grote hoeveelheden trainingsdata<br />

om effectief te kunnen leren en nieuwe gegevens te<br />

genereren. Die enorme hoeveelheden data zijn op het<br />

internet te vinden, maar bijna nooit binnen een bedrijf<br />

voor een eigen exclusieve toepassing. Er zijn ook juridische<br />

risico’s, kijk bijvoorbeeld op www.arag.nl/nieuws/<br />

chatgpt-juridisch-risico.<br />

Specifieke AI<br />

Naast generative AI kennen we specifieke AI, ook wel bekend<br />

als narrow AI. Het is gericht op het efficiënt uitvoeren<br />

van een specifieke taak met een bijzonder hoog<br />

niveau van expertise en nauwkeurigheid. Dit is iets wat<br />

in verzekeringsland natuurlijk erg belangrijk is en daar-<br />

‘Het intermediair<br />

wordt een duur<br />

distributiekanaal’<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 33


ACT NOW!<br />

Visual klantsegmentatie obv churn/clv<br />

om wordt deze AI meer en meer succesvol toegepast.<br />

Narrow AI wordt ook gebruikt in toepassingen zoals<br />

beeld- en spraakherkenning, aanbevelingssystemen en<br />

autonome voertuigen.<br />

Deze AI vereist (alleen) trainingsdata die specifiek<br />

is voor de taak waarvoor het is ontworpen. Stel je wilt<br />

op deze wijze AI inzetten om de acceptatie(kans) te<br />

voorspellen ten bate van een STP motorrijtuigen, dan<br />

heb je alleen historische data nodig van geaccepteerde<br />

en niet geaccepteerde motorrijtuigaanvragen. De relevantie<br />

en representativiteit van de trainingsdata zijn<br />

van cruciaal belang voor de prestaties van deze AI-modellen.<br />

We noemen enkele toepassingen die nu al succesvol<br />

worden ingezet bij Nederlandse intermediairs en<br />

volmachtbedrijven.<br />

‘Adviseurs kunnen GPT<br />

goed gebruiken om<br />

krachtige antwoorden<br />

te genereren op<br />

veelgestelde vragen’<br />

Churn Prediction: Op basis van historische klant- en polisgegevens<br />

kunnen machine learning modellen worden<br />

getraind om te voorspellen wat de kans is dat klanten<br />

hun polissen opzeggen binnen een bepaalde periode<br />

(churn). Daarvoor worden algoritmes zoals logistische<br />

regressie, beslissingsbomen of neurale netwerken ingezet.<br />

Adviseurs kunnen met deze informatie heel gericht<br />

aan de slag. Klanten met een hoge churn kans hebben<br />

directe aandacht nodig en moeten proactief worden<br />

benaderd voor een onderhoudsgesprek en/of met een<br />

incentive (defend strategy). Klanten met een lage churn<br />

kans zijn uiteraard de loyale klanten en daarmee kan<br />

op een structurele wijze de relatie worden verstevigd<br />

(nurture strategy). Directe actie is niet nodig. Daarnaast<br />

wordt uit het model op een diagnostic level ook duidelijk<br />

waarom de kans op royement hoog of juist laag is.<br />

Hierop kan men strategisch inspelen.<br />

CLV Prediction: Customer Lifetime Value (CLV) is een<br />

belangrijke maatstaf voor intermediairs, die de klantbediening<br />

systematisch en toekomstbestendig – lees<br />

duurzaam winstgevend - willen inrichten. Technisch<br />

gezien kan CLV worden berekend met behulp van een<br />

machine learning model dat dezelfde historische klanten<br />

polisgegevens analyseert. Door dit te combineren<br />

met geavanceerde algoritmes zoals regressieanalyse of<br />

survival analyse, kan het model voor elke klant de toekomstige<br />

waarde in euro’s voorspellen onder andere<br />

rekening houdende met klant-levensduur en cross- en<br />

upsell potentie. Hiermee kan het intermediair de juiste<br />

34 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

Visual: Sentimentanalyse van een Microsoft Teams gesprek<br />

strategische beslissingen nemen, logischerwijs door gericht<br />

te investeren in (acquisitie van) klanten met een<br />

hoge voorspelde CLV.<br />

Klanten met een hoge voorspelde CLV én een hoge<br />

voorspelde churn kans dienen natuurlijk de hoogste prioriteit<br />

te krijgen van de adviseur. Zo kunnen marketingen<br />

klantgerichte activiteiten efficiënt worden ingezet en<br />

gepersonaliseerde diensten worden aangeboden om de<br />

voorspelde CLV ook echt te gaan realiseren. Hieronder<br />

een voorbeeld van een versimpelde AI gedreven klantsegmentering<br />

op basis van churn en CLV predictions.<br />

Next best polis recommenders: Door klantprofielen, polisgegevens<br />

en externe gegevensbronnen te analyseren,<br />

kunnen machine learning-modellen worden gebruikt<br />

om te voorspellen welke aanvullende polissen of dekkingen<br />

het meest relevant en aantrekkelijk zijn voor<br />

elke individuele klant. Hierbij wordt gebruik gemaakt<br />

van technieken zoals collaborative filtering, waarbij patronen<br />

en overeenkomsten tussen klanten worden ontdekt<br />

om aanbevelingen te doen. Zo kan het intermediair<br />

automatisch en op schaal continu alle klanten informeren<br />

over relevante dekkingen. Als een klant interesse<br />

toont, kan de adviseur gericht aan de slag om de klant<br />

te adviseren (enlarge strategy). Gericht werken aan een<br />

hogere polisdichtheid dus. Bijkomend voordeel is dat<br />

klanten met meer polissen doorgaans ook loyaler zijn.<br />

Robotic process automation (RPA): RPA is een techniek<br />

die wordt gebruikt om repetitieve en tijdrovende<br />

taken te automatiseren. Dit kan door enkel slimme<br />

business rules te gebruiken, maar het wordt nog effectiever<br />

als je het combineert met machine learning (ML)<br />

modellen. De toepassing zit voor volmachten of grote<br />

intermediairs voornamelijk in STP-straten voor acceptatie.<br />

Acceptanten moeten verstrekte gegevens controleren<br />

en toetsen aan acceptatierichtlijnen. RPA kan<br />

deze verificatieprocessen geautomatiseerd uitvoeren,<br />

waardoor het tijdrovende handmatige werk wordt geëlimineerd<br />

voor de ‘bulkproducten’. De RPA wordt dan<br />

ook geconfigureerd eventuele discrepanties te rapporteren<br />

aan de acceptanten. Zo blijft de human in the loop<br />

en wordt hun werk meteen ook veel interessanter.<br />

Natural language processing (NLP): NLP-algoritmes kunnen<br />

natuurlijke taal begrijpen en verwerken en worden<br />

toegepast in communicatiekanalen om snelle en gepersonaliseerde<br />

antwoorden te bieden op vragen en verzoeken<br />

van klanten. Daarvoor worden technieken zoals<br />

tekstclassificatie, entity extraction en sentimentanalyse<br />

ingezet om de structuur en betekenis van tekstuele<br />

gegevens te begrijpen. Enkele relevante toepassingen<br />

voor intermediairs en volmachten:<br />

• Automatische verwerking van claims: NLP-algoritmen<br />

kunnen de inhoud van claimformulieren analyseren<br />

om relevante informatie te extraheren, zoals<br />

de aard van de claim, de betrokken partijen en<br />

de details van het incident. Ook kan de claim aan de<br />

polisvoorwaarden worden getoetst. Dit stelt schadebehandelaars<br />

in staat om sneller en nauwkeuriger<br />

claims te verwerken, wat resulteert in een verbeterde<br />

klanttevredenheid.<br />

• Sentimentanalyse: Met deze NLP-algoritmes krijgt<br />

het intermediair automatisch en continu inzicht in<br />

hoe klanten zich voelen over diensten of producten.<br />

Zo worden real time patronen in klantfeedback en<br />

potentiële oorzaken van daling van klanttevredenheid<br />

geïdentificeerd. In het Microsoft Platform kan<br />

sentimentsanalyse nu al standaard worden aangezet<br />

voor zowel geschreven tekst (bijvoorbeeld mails<br />

via Outlook) als gesproken tekst (bijvoorbeeld bellen<br />

via Teams).<br />

• Chatbots: Met techniek zoals intent recognition<br />

of named entity recognition kunnen chatbots de<br />

bedoeling van de klant begrijpen en relevante antwoorden<br />

genereren. Daardoor wordt de werklast<br />

verminderd en de klantbediening verbetert. Iedereen<br />

kent natuurlijk de ‘slechte’ chatbots. Veel hangt<br />

af van de inrichting. Bij InShared is de goed getrainde<br />

chatbot in staat om meer dan 95 procent van de<br />

vragen automatisch te beantwoorden.<br />

AI ROADMAP<br />

Het goede nieuws is dus dat AI het intermediair nu al<br />

diverse mogelijkheden biedt waarmee ze de klantbediening<br />

kunnen verbeteren. Elk kantoor heeft echter een<br />

eigen koers en een eigen klantengroep, dus er is helaas<br />

geen one-size-fits-all. Daarom is het verstandig om te<br />

werken aan een AI roadmap, waarbij AI effectief wordt<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 35


ACT NOW!<br />

Voor de volgende use cases kan AI-technologie bij intermediairs<br />

en volmachten al succesvol ingezet worden;<br />

• het verhogen van polisdichtheid<br />

• het voorkomen van royement<br />

• actief klantbeheer op schaal inrichten<br />

• het effectiever inzetten van de adviseurs<br />

• efficiëntere acceptatie- of schadeprocessen<br />

• het verbeteren van combined ratio<br />

• het identificeren van bleeders en feeders<br />

• het monitoren van autoportefeuilles<br />

• het verbeteren van (digitale) klantbediening<br />

ingezet ten bate van de doelen (KPI’s) van het bedrijf.<br />

Het is een goed idee om samen met het MT allereerst<br />

een verkenning te doen van mogelijke use cases binnen<br />

de doelen en strategie van het kantoor. De use cases worden<br />

vervolgens samen geprioriteerd in een business value<br />

versus effort quadrant. Use cases met een hoge verwachte<br />

business value die naar het oordeel van AI insurance experts<br />

voor het kantoor relatief makkelijk met inzet van<br />

AI gerealiseerd kunnen worden, zijn de quick wins. Die<br />

komen vooraan in de roadmap. Moeilijker te realiseren<br />

use cases, de major projects, komen daarna pas aan bod.<br />

Dennie van den Biggelaar: ‘De bal ligt bij het intermediair<br />

om de mogelijkheden van AI snel te gaan verkennen.’<br />

DENNIE VAN DEN BIGGELAAR<br />

Dennie van den Biggelaar (co-founder OneSurance)<br />

is ruim tien jaar AI-strateeg en hielp organisaties<br />

zoals Johnson&Johnson, CZ, BasicFit, Corendon,<br />

Sligro, Samsung bij het inzetten van big data en AItoepassingen.<br />

‘AI biedt adviseurs nu al<br />

diverse mogelijkheden<br />

om klantbediening te<br />

verbeteren’<br />

Zo worden één, maximaal twee use cases geselecteerd,<br />

waarvoor een pilot wordt opgezet in een operationele<br />

omgeving met een beperkte scope. Het is belangrijk dat<br />

vanuit de pilot de business case kan worden berekend.<br />

Ofwel weegt de investering in de AI op tegen de verwachte<br />

business value in lijn met de organisatiedoelstelling?<br />

Doelen moeten SMART worden geformuleerd.<br />

Het is heel belangrijk om ook de medewerkers te<br />

betrekken en inhoud te geven aan change management.<br />

Daarna moet de implementatie regelmatig geëvalueerd<br />

worden en aangepast worden aan veranderende behoeften<br />

en technologische ontwikkelingen. Houd ook<br />

rekening met ethische overwegingen, gegevensbeveiliging<br />

en naleving van wet- en regelgeving bij het implementeren<br />

van AI-oplossingen.<br />

De bal ligt bij het intermediair om de mogelijkheden<br />

van AI snel te gaan verkennen. Het wiel hoeft niet<br />

opnieuw uitgevonden te worden. Er zijn AI-oplossingen<br />

beschikbaar die direct kunnen worden ingezet. Informeer<br />

daarvoor softwareleveranciers of ga te rade bij<br />

AI-experts. Door gebruik te maken van AI-tooling kan<br />

het intermediair de kracht van de adviseur verder uitnutten,<br />

de concurrentiepositie versterken, de klantbediening<br />

verbeteren en zo de weg banen naar een toekomstgericht<br />

en succesvol verzekeringsbedrijf. n<br />

36 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


<strong>VVP</strong> Inkomen!<br />

kennis event<br />

MARKTUPDATE MET:<br />

MATHIJS BOUMAN (ECONOOM EN JOURNALIST)<br />

JANTHONY WIELINK (ENKWEST)<br />

DINSDAGMIDDAG<br />

12 SEPTEMBER 2023<br />

13.30 – 17.30<br />

DUS (DE UTRECHTSE STADSVRIJHEID), UTRECHT<br />

<strong>VVP</strong> organiseert op dinsdagmiddag 12 september 2023<br />

voor de vijfde keer het <strong>VVP</strong> Event Inkomen, dit keer in<br />

De Utrechtse Stadsvrijheid (DUS). Een top line-up met<br />

econoom en journalist Mathijs Bouman en inkomensexpert<br />

Janthony Wielink van Enkwest.<br />

Het coronavirus, energieprijzen, inflatie en een grillige<br />

arbeidsmarkt hebben de wereld op zijn kop gezet.<br />

<strong>VVP</strong> biedt een economisch overzicht en een update op<br />

het gebied van Inkomensverzekeringen. In één middag<br />

bent u weer helemaal bij.<br />

Bezoek samen met collega's deze inspiratie-, netwerken<br />

kennisdag. Een must go voor adviseurs voor het<br />

inkomensseizoen weer losbarst!<br />

Entree: 225 euro exclusief btw,<br />

25 procent korting voor<br />

<strong>VVP</strong>-abonnees en Adfiz-leden<br />

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door apc holland, a.s.r. en<br />

Klaverblad.<br />

Informatie en aanmeldingen:<br />

www.themainkomen.vvponline.nl


PARTNER IN KENNIS<br />

VERDUURZAMING EN ENERGIEBESPARING GAAN OVER DE WONING<br />

EN OVER GELD, DUS IS DE HYPOTHEEKADVISEUR DE AANGEWE-<br />

ZEN PERSOON OM DAARBIJ TE HELPEN. DAARVAN IS CLIFF HOFF-<br />

MAN, DIRECTEUR VAN BOX DUURZAAM, OVERTUIGD. BOX DUURZAAM<br />

BREIDT DEZE ZOMER UIT MET EEN OPTIE DIE ADVISEURS DE MOGE-<br />

LIJKHEID GEEFT NAZORG TE BIEDEN AAN BESTAANDE KLANTEN.<br />

Het advieskantoor<br />

als sleutel tot<br />

verduurzaming<br />

TEKST LINDA WELTHER | FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

Hoffman hoort intermediairs<br />

wel eens zeggen: ik ben geen<br />

duurzaamheidsadviseur. “Dat<br />

vind ik een dooddoener. Júist<br />

financieel adviseurs kunnen consumenten<br />

helpen bij het besparen op hun<br />

woonlasten. En daarbij hoeven ze zich<br />

echt niet te verdiepen in allerlei technische<br />

details.”<br />

BOX duurzaam is aanbieder van<br />

verduurzamingsmaatregelen voor particulieren.<br />

Ze berekent, adviseert, organiseert,<br />

levert en installeert de voorzieningen.<br />

Klanten worden aangemeld via<br />

het intermediair. “Wij hebben van een<br />

technisch product een financieel product<br />

gemaakt. Zodat de adviseur kan<br />

doen wat hij moet doen: het financieel<br />

adviseren, begeleiden en realiseren van<br />

besparingen voor de klant. Wij doen de<br />

rest. Van het onboarden en het aanvragen<br />

van de subsidies, tot aan de aanvraag<br />

en registratie van het verbeterde<br />

energielabel”, legt Hoffman uit.<br />

DATA VERWERKT IN REKENMODULE<br />

Het concept is simpel. BOX duurzaam<br />

heeft een enorme hoeveelheid data verzameld<br />

betreffende verduurzaming. Wat<br />

kost een warmtepomp? Hoeveel zonnepanelen<br />

gaan er op het dak van een tussenwoning?<br />

Wat kost het isoleren van<br />

een tussen-, hoek- of vrijstaande woning?<br />

Bij BOX duurzaam weten ze het.<br />

Hoffman: “Al die data hebben wij<br />

verwerkt in een rekenmodule. Adviseurs<br />

die zich bij ons aanmelden, krijgen<br />

toegang tot onze module. Zij kunnen<br />

er hun klant mee laten zien welk<br />

budget nodig is voor bepaalde maatregelen.<br />

En hoeveel de klant daarmee<br />

gaat besparen op zijn/haar energienota.<br />

Voor elke aangemelde klant ontvangt<br />

de adviseur een vergoeding. Vervolgens<br />

handelen wij het hele traject<br />

af. Een win-win voor alle partijen.”<br />

MINIMALE WACHTTIJD<br />

Na aanmelding stelt een duurzaamheidsadviseur<br />

van BOX duurzaam een<br />

advies op maat op. “Daarbij houden we<br />

rekening met de wensen van de klant en<br />

het budget. Er is bijvoorbeeld keuze uit<br />

meerdere soorten zonnepanelen, isolatievormen<br />

en warmtepompen”, licht<br />

Hoffman toe.<br />

“Bijkomend voordeel is wij zelf de<br />

producten inkopen. Daardoor heeft de<br />

klant een minimale wachttijd. Tegenwoordig<br />

kan de levertijd van een warmtepomp<br />

oplopen tot een jaar en van<br />

zonnepanelen zo’n vijf maanden. Wij<br />

starten elk traject binnen gemiddeld<br />

drie maanden na akkoord van de financiering.”<br />

TERUGVERDIENTIJD GEEN ISSUE MEER<br />

Verduurzaming heeft onmiddellijk effect.<br />

Hoffman: “Behalve dat de klanten<br />

hun woonklimaat verbeteren, meehelpen<br />

aan een betere wereld voor de volgende<br />

generatie, en direct geld besparen<br />

op de woonlasten, stijgt hun wo-<br />

38 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


BOX DUURZAAM<br />

ning in waarde. Terugverdientijd is eigenlijk<br />

geen issue meer, de extra waarde<br />

zit meteen in de bakstenen. Via statistieken<br />

kunnen wij dat laten zien.”<br />

Daarbij komt dat het energielabel<br />

van steeds groter belang wordt, benadrukt<br />

Hoffman. “Geldverstrekkers vragen<br />

er steeds vaker om. De adviseur<br />

kan er de waarde van zijn eigen portefeuille<br />

mee vergroten.”<br />

BOOST VOOR ENERGIEBESPARING<br />

BOX duurzaam is in opgericht in 2020.<br />

Hoffman: “De Covid-periode was moeilijk<br />

voor ons, omdat we niet bij het intermediair<br />

aan tafel konden zitten en<br />

onze adviseurs geen fysieke opname<br />

konden doen. Maar sinds het begin van<br />

de oorlog in Oekraïne heeft energiebesparing<br />

een boost gekregen.”<br />

HYPOTHEEKSOFTWARE<br />

Hoffman: “Sinds maart dit jaar heeft<br />

BOX duurzaam een koppeling met het<br />

softwarepakket van Adviesbox. Vanaf<br />

juni hebben wij een samenwerking<br />

met Figlo. Daarnaast hebben wij onze<br />

dienstverlening uitgebreid naar taxateurs<br />

en makelaars. Er wordt nu gewerkt<br />

aan een koppeling tussen de softwarepakketten<br />

van Taxatiepunt en onze<br />

rekenmodule. Hiermee kan meer dan<br />

70 procent van de financieel dienstverleners,<br />

taxateurs en makelaars gebruikmaken<br />

van onze dienstverlening. Ons<br />

doel is om de rekenmodule aan meerdere<br />

hypotheeksoftwarepakketten te<br />

koppelen.”<br />

NAZORG<br />

Nu veel adviseurs kampen met een opgedroogde<br />

oversluitmarkt, en consumenten<br />

voorzichtiger zijn geworden<br />

met het aangaan van nieuwe financieringen,<br />

breidt BOX duurzaam haar<br />

Cliff Hoffman.<br />

‘Energiebesparende maatregelen<br />

treffen werkt op allerlei manieren in<br />

het voordeel van de consument’<br />

dienstverlening uit. Hoffman: “We gaan<br />

samen met financieel advieskantoren<br />

de bestaande hypotheekportefeuille benaderen<br />

en wijzen op de mogelijkheid<br />

om te besparen op de energienota door<br />

verduurzaming. Hiervoor hebben we<br />

een uitgebreid pakket ontwikkeld.<br />

“Huiseigenaren kunnen – onder voorwaarden<br />

– 9.000 euro extra lenen op<br />

hun hypotheek als ze energiebesparende<br />

maatregelen nemen. Veel geldverstrekkers<br />

hebben deze regeling al standaard<br />

in hun pakket opgenomen.”<br />

PROFIELSCAN<br />

Hoffman: “Samen met de Nationale<br />

Hypotheekbond hebben we een Duurzaamheids-profielscan<br />

ontwikkeld, speciaal<br />

voor consumenten. Het rapport<br />

dat daaruit volgt, is met vier klikken<br />

te downloaden. Daarmee ontvangt de<br />

consument direct een indicatie van het<br />

energielabel dat zijn woning nu heeft,<br />

en welke mogelijkheden er zijn om te<br />

verduurzamen. Met deze scan kan de<br />

adviseur de besparing voor het verduurzamen<br />

van de woning berekenen en de<br />

klant bij BOX duurzaam aanmelden.”<br />

Hoffman ziet een enorme potentie<br />

voor verduurzamen van bestaande<br />

woningen. “Er zijn in Nederland zo’n<br />

4,5 miljoen koopwoningen die nog<br />

verduurzaamd kunnen worden. En de<br />

meeste hypotheekadviseurs hebben<br />

een paar duizend klanten die ze in het<br />

verleden geadviseerd hebben en die<br />

nog niet verduurzaamd zijn. De financieel<br />

adviseur bepaalt vervolgens welke<br />

financiering het beste past bij de<br />

klant. Dat kan via aanpassing van de<br />

hypotheek, een tweede hypotheek, een<br />

krediet of bijvoorbeeld een verduurzamingslening.<br />

Er wordt op dat gebied<br />

steeds meer mogelijk.”<br />

LEENNORMEN 2024<br />

Hoffman wijst op de plannen van het<br />

kabinet om vanaf 2024 bij de vaststelling<br />

van de leennormen een koppeling<br />

te maken met het energielabel. “Woningen<br />

met een hoger energielabel zullen<br />

makkelijker te verkopen zijn, omdat<br />

die beter te financieren zijn. Kortom,<br />

energiebesparende maatregelen treffen<br />

werkt op allerlei manieren in het voordeel<br />

van de consument. Wij willen ons<br />

hier samen met het intermediair sterk<br />

voor maken. Daarom zijn we blij dat<br />

we gevraagd zijn mee te werken aan de<br />

Vakpaper ‘Duurzaam wonen’ voor de financiële<br />

sector.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 39


ACT NOW!<br />

EEN OPMERKELIJK CANADEES POLITIEBERICHT UIT BEGIN JAREN ‘90 DEED<br />

VERSLAG VAN EEN HACKER DIE ER BLIJKBAAR IN GESLAAGD WAS OM IN TE BREKEN<br />

IN HET INTERNET. HIERBIJ HAD HIJ HET VOLGENS HET BERICHT VOOR ELKAAR<br />

GEKREGEN OM HET INTERNET STUK TE MAKEN. DE POLITIE WAS ER BIJZONDER<br />

TROTS OP DAT ZE HET INTERNET HIERMEE HADDEN BEHOED VOOR VEEL GROTER<br />

LEED. IN WERKELIJKHEID HAD DE HACKER EEN DNS-SERVER ONKLAAR GEMAAKT,<br />

WAARDOOR ER IN DE PRAKTIJK NIET HEEL VEEL AAN DE HAND WAS. HET WAS VOOR<br />

ZOVER IK KON TERUGVINDEN DE EERSTE KEER DAT ER VERSLAG WERD GEDAAN<br />

VAN HET STUKMAKEN VAN HET INTERNET. HET WAS HET EERSTE MAAR ZEKER<br />

NIET HET LAATSTE BERICHT WAARUIT BLIJKT DAT HET BIJZONDER LASTIG IS VOOR<br />

MENSEN OM IETS GROOTS EN ABSTRACTS ALS HET INTERNET TE BEGRIJPEN.<br />

Break the<br />

internet<br />

TEKST KEES HAVERKAMP<br />

Oendertussen zijn we meer dan dertig<br />

jaar verder en heeft breaking the internet<br />

een hele andere betekenis. Een<br />

redelijk recente poging van een Amerikaanse<br />

reality-ster om in adamskostuum<br />

het internet te breken staat een<br />

hoop mensen nog op het netvlies gebrand. Hierbij doelend<br />

op het genereren van dusdanig veel verkeer naar<br />

haar content dat bepaalde sites uit de lucht zouden<br />

gaan. Ondanks dat een aantal websites inderdaad uit de<br />

‘Vanuit maatschappelijk<br />

oogpunt is het internet<br />

stuk aan het gaan’<br />

lucht ging, draaide ook bij deze poging het internet natuurlijk<br />

gewoon door. Op situaties die door juristen beschreven<br />

worden als ‘overmacht’ na, denk ik dat het internet<br />

technisch al heel lang moeilijk stuk is te krijgen.<br />

Vanuit maatschappelijk oogpunt vind ik echter dat<br />

het internet wel degelijk stuk aan het gaan is. Daar<br />

waar het sociale internet, web 2.0, voor mij als computernerd<br />

begon als het beloofde land waarin gelijkgestemden<br />

elkaar gemakkelijk konden vinden, kennis<br />

en ideeën konden delen en mensen in alle vrijheid<br />

hun mening konden verkondigen, zijn we ondertussen<br />

beland in een soort niemandsland waardoor ik Twitter<br />

niet meer kan openen zonder na een paar minuten<br />

later gedesillusioneerd af te druipen vanwege haatdragende<br />

en steeds vaker ook dreigende berichten.<br />

CHATGPT VERSUS WEB 3.0<br />

De opkomst van AI en de onlangs ingezette massasprint<br />

in acceptatie ervan dankzij de grote taalmodellen<br />

40 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

als ChatGPT kan in mijn optiek wel eens de genadeklap<br />

voor web 2.0 worden. Daar waar mensen tot voor kort<br />

op sociale platforms enkel nog lastig werden gevallen<br />

door trollen en gemakkelijk te herkennen bots, is het<br />

dankzij deze nieuwe technieken nu echt heel lastig om<br />

echte en onechte berichten van elkaar te onderscheiden.<br />

Dit zorgt er in de praktijk voor dat het zelfs voor<br />

de meest ervaren internetgebruikers bijna onmogelijk<br />

wordt om echt en onecht van elkaar te onderscheiden.<br />

Nog een nagel aan de doodskist van het internet zoals<br />

we het kennen.<br />

Daar waar decentralisatie en de in mijn optiek overschatte<br />

blockchain-hype de onderwerpen waren die de<br />

boventoon voerden, denk ik dat we meer focus moeten<br />

gaan hebben op de invloed van het nieuwe web op onze<br />

maatschappij. Sociale ongelijkheid zal door AI in een<br />

stroomversnelling komen, tel hierbij de steeds extremere<br />

polarisatie bij op en je krijgt een giftige cocktail.<br />

In de Verenigde Staten alleen al is de afgelopen jaren al<br />

meer dan honderd miljoen dollar uitgegeven aan het<br />

onderzoeken en reguleren hiervan, laten we hun voorbeeld<br />

hierin volgen.<br />

Amerikaanse verkiezingen in 2016, waarbij het<br />

campagneteam van Trump succesvol gebruik heeft<br />

gemaakt van social media om de publieke opinie te<br />

beïnvloeden, is nog niet eens het topje van de ijsberg<br />

van de mogelijke invloed van de inzet van digitale<br />

technologie nu deze technologie beter is in<br />

het onder woorden brengen van menselijke emotie<br />

dan een hoop echte mensen. Mijn kids gebruikten<br />

Snapchat en TikTok al zoals de meeste Nederlandse<br />

millennials Google en nu.nl gebruiken. Ondertussen<br />

nemen ze de mening van de AI-bot van<br />

Snapchat bijna net zo serieus als de mening van<br />

een ‘echt’ vriendje.<br />

Kees Haverkamp:<br />

‘Samenwerking<br />

cruciaal om zonder<br />

kleerscheuren door<br />

de AI-revolutie heen<br />

te komen.’<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 41


DE WAARDE VAN ADVIES<br />

FINANCIËLE DRIJFVEREN<br />

In tegenstelling tot wat ik eerder heb geschreven, ben<br />

ik ondertussen van mening dat technologische ontwikkelingen<br />

op dit moment geen exponentiële lijn<br />

volgen. Als je kijkt hoeveel resources nodig zijn om de<br />

grote taalmodellen te laten draaien, dan is het op dit<br />

moment nog uit verhouding met de meerwaarde die<br />

ze bieden. Ondanks dat dit nu trager gaat dan ik verwachtte,<br />

hebben we toch moeite om ons aan te passen<br />

op deze digitalisering. We hebben er duizenden jaren<br />

aan kunnen wennen dat een bruine beer die op je af<br />

komt rennen foute boel is, maar de invloed van digitalisering<br />

op ons als individu is lastiger in te schatten.<br />

Zo lang we nog geen Black Mirror-achtige robothonden<br />

hebben rondlopen lijkt deze technologie met logisch<br />

verstand gemakkelijk in te perken, namelijk door<br />

in bepaalde situaties gewoon de stekker eruit te trekken.<br />

Aangezien er aan een dergelijke keuze waarschijnlijk<br />

verstrekkende financiële gevolgen zitten, zal de<br />

praktijk mogelijk weerbarstiger worden.<br />

In de gezondheidszorg maak ik dagelijks aan den<br />

lijve mee hoeveel winst er nog is te behalen is door<br />

middel van digitalisering. Automatisering in de zorg<br />

is vergeleken met online advertising of aandelenhandel<br />

bijzonder ouderwets. Ik en met mij vele anderen zijn er<br />

bijvoorbeeld van overtuigd dat wachtenden in de zorg<br />

met logisch verstand en digitalisering kunnen worden<br />

gedecimeerd, als we er maar voldoende tijd en aandacht<br />

aan besteden. In plaats daarvan werken de slimste<br />

mensen van onze generatie aan algoritmes die net<br />

iets sneller short kunnen gaan dan de concurrent.<br />

De logica hierachter is wat mij betreft ver te zoeken.<br />

De meest voor de hand liggende verklaring lijkt<br />

dan de financiële drijfveer. De stekker uit een ontwikkeling<br />

trekken waar waarschijnlijk een forse investering<br />

aan ten grondslag ligt, zal in de praktijk waarschijnlijk<br />

een lastige bal worden.<br />

‘Sociale ongelijkheid zal<br />

door AI in een stroomversnelling<br />

komen’<br />

‘Mijn kids nemen de mening van de AI-bot van Snapchat<br />

net zo serieus als de mening van een “echt” vriendje’<br />

KEES HAVERKAMP<br />

Kees Haverkamp is oprichter van diverse innovatieve<br />

fintech-ondernemingen waarmee hij meer dan<br />

vijtien jaar consument- en datagedreven toepassingen<br />

ontwikkelt voor en binnen de financiële sector.<br />

Als CTO van de Yes We Can Healthcare group en<br />

Hawking.health ontwerpt en ontwikkelt hij innovatieve<br />

toepassingen binnen de zorg. Sinds begin<br />

2023 is Kees betrokken bij de doorontwikkeling van<br />

Advieskeuze.nl, het community platform waarop<br />

aanbieders, adviseurs en consumenten optimaal<br />

met elkaar kunnen gaan samenwerken dankzij de<br />

inzet van moderne techniek.<br />

Kees heeft met zijn partner twee kinderen,<br />

Siem en Lot. Hobby’s: drummen, skateboarden,<br />

mountainbiken, veldhockey en wintersport.<br />

FOCUS OP SAMENWERKEN<br />

Ik denk dat het belangrijk is om te leren van het verleden.<br />

Succesvolle samenwerking is altijd essentieel<br />

geweest tijdens alle cruciale momenten van de mensheid.<br />

Met name dankzij de ontwikkeling van AI, zitten<br />

we midden in zo’n cruciale fase. Net als de uitvinding<br />

van elektriciteit de hele wereld veranderde, zal AI<br />

ook alle processen zoals we die kennen gaan verbeteren,<br />

met alle positieve en negatieve gevolgen van dien.<br />

Aangezien AI ons – voor de eerste keer ooit – niet op<br />

spierkracht, maar op cognitief vlak uitdaagt, laat de<br />

toekomst zich hierdoor wel lastig voorspellen. Aangezien<br />

samenwerken in de geschiedenis altijd randvoorwaardelijk<br />

is geweest op cruciale momenten, zal tijd en<br />

energie stoppen in onderlinge (digitale) samenwerking<br />

ons helpen om zonder kleerscheuren door deze onvermijdelijke<br />

AI-revolutie heen te komen. n<br />

Bij het schrijven van dit artikel is gebruik gemaakt van<br />

ChatGPT.<br />

42 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

DE OPKOMST VAN DENKENDE MACHINES TER ONDERSTEUNING<br />

VAN ADVISEURS IS MOMENTEEL EEN ONDERWERP DAT VEEL<br />

AANDACHT KRIJGT EN VEEL BESPROKEN WORDT. CHATGPT IS<br />

ZO’N VOORBEELD DIE DE LAATSTE TIJD VEEL IN HET NIEUWS<br />

IS, ONTWIKKELD DOOR OPENAI. DAARNAAST IS AI AL IN ONZE<br />

DAGELIJKSE LEVENS DOORDRONGEN OP MANIEREN DIE WE<br />

MOGELIJK NIET EENS BESEFFEN. VAN SPRAAKASSISTENTEN<br />

ZOALS SIRI TOT GEPERSONALISEERDE AANBEVELINGEN; AI<br />

MAAKT GEBRUIK VAN DEZE GEBRUIKERSERVARINGEN.<br />

Benut de<br />

kracht van AI<br />

TEKST ARNO GROOT KOERKAMP, FINLY<br />

Er worden steeds meer uitgebreide AI-toepassingen<br />

in de verschillende sectoren gebruikt.<br />

Ook in de financiële dienstverlening wordt<br />

AI steeds breder toegepast.<br />

We zien dat softwarebedrijven in financiële<br />

dienstverlening onderzoeken wat de mogelijkheden<br />

zijn om AI verder toe te passen om processen<br />

te verbeteren, kosten te verlagen, risico’s te beheren<br />

en voor het ontdekken van nieuwe kansen.<br />

Ook Finly heeft recent onderzoek gedaan op basis<br />

van het outside-in productmanagementprincipe, waarbij<br />

samen wordt gewerkt met klanten en andere belanghebbenden<br />

in de branche om zoveel mogelijk ideeën<br />

te genereren. Daarbij is het belangrijk om samen na<br />

te denken over de toepassingen van AI en openlijk in<br />

discussie te gaan, inclusief het bespreken van juridische<br />

en ethische overwegingen.<br />

Want de praktijk lijkt soms sneller te gaan dan de<br />

wetgeving kan bijbenen, en dan kan het beter met elkaar<br />

besproken zijn. Een voorbeeld hiervan is TikTok<br />

dat in Nederland wordt gebruikt voordat er specifieke<br />

wetgeving was. Begin dit jaar heeft de overheid beleidsregels<br />

toegepast en TikTok verboden op werktelefoons<br />

van rijksambtenaren. Grote werkgevers staan de app<br />

nog wel toe. Er bestaat dus inconsistentie in hoe hiermee<br />

wordt omgegaan.<br />

PERSPECTIEF ADVIESKANTOREN<br />

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal uitgewerkte<br />

use cases. Deze use cases richten zich op de processen<br />

die gebruikers in de praktijk al uitvoeren. Er is ook gekeken<br />

naar de vier rollen binnen een advieskantoor: de<br />

adviseur, de klant, compliance en het management.<br />

Het centraal stellen van de adviseur en het aanbieden<br />

van kunstmatige intelligentie als ondersteuning<br />

hebben positieve gevolgen voor de andere rollen. In de<br />

eerste plaats profiteert de klant van het beste proactieve<br />

advies en de aandacht, waardoor de klant graag verbonden<br />

blijft met het kantoor. Het management van<br />

het kantoor ziet dat de klant de juiste aandacht krijgt<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 43


ACT NOW!<br />

en compliance waardeert het feit dat de adviseur goed<br />

wordt ondersteund om in overeenstemming met regels<br />

en volledig te kunnen werken.<br />

Het onderzoek en de perspectieven van advieskantoren<br />

laten zien dat veel kantoren AI willen gebruiken<br />

als een ‘copiloot’ in hun organisatie. Het is belangrijk<br />

dat het kantoor, de adviseur of andere stakeholders uiteindelijk<br />

de controle behouden over de communicatie<br />

met klanten en prospects. Wat opvalt, is de creativiteit<br />

en het enthousiasme binnen de branche en de serieuze<br />

overwegingen over hoe deze nieuwe ontwikkelingen<br />

op een verantwoorde manier kunnen worden ingezet.<br />

‘Ook in de financiële<br />

dienstverlening<br />

wordt AI steeds<br />

breder toegepast’<br />

Hieronder worden enkele besproken voorbeelden toegelicht.<br />

Risicomanagement<br />

Risicomanagement is een gebied waar software verdere<br />

ondersteuning kan bieden. Met behulp van kunstmatige<br />

toepassingen kan de productiviteit op het gebied van risicoanalyse<br />

volgens kantoren worden verhoogd met vijftien<br />

tot 35 procent, terwijl een volledige inventarisatie<br />

gewaarborgd blijft. Dit kan worden bereikt door AI toe<br />

te passen voor het genereren van samenvattingen, tekstcontroles,<br />

overzichten en data-analyse. Door antwoorden<br />

op basis van data kunnen vragen worden geanalyseerd,<br />

waardoor het beste antwoord wordt gegenereerd<br />

en de volledige potentie van de data wordt benut.<br />

Claims management<br />

Ook claims management kan profiteren van AI-toepassingen.<br />

Het registreren van een schade kan al via digitale<br />

kanalen, maar stel je eens voor dat de schade automatisch<br />

wordt beoordeeld en vergeleken met de polis<br />

door software. De adviseur kan vervolgens advies krijgen<br />

over hoe de claim verder moet worden afgehandeld<br />

op basis van deze informatie. Dit leidt tot tijdsbespa-<br />

44 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

Arno Groot<br />

Koerkamp:<br />

‘Op zoek naar<br />

sparringpartners.’<br />

ring en verhoogde snelheid en nauwkeurigheid bij het<br />

afhandelen van claims.<br />

CRM<br />

Op het gebied van CRM kan AI op verschillende manieren<br />

helpen. Enkele voorbeelden die zijn aangedragen,<br />

zijn onder andere: automatisering van taken, sentimentanalyse,<br />

voorspellende analyses, brede data-analyse,<br />

het bieden van advies aan de adviseur en klantsegmentatie.<br />

Deze toepassingen laten zien hoe AI een<br />

waardevolle rol kan spelen in een CRM-systeem, waardoor<br />

adviesorganisaties hun klantrelaties kunnen versterken,<br />

betere beslissingen kunnen nemen en efficiënter<br />

kunnen werken.<br />

• Automatisering van taken: AI kan repetitieve en tijdrovende<br />

taken binnen CRM-processen automatiseren.<br />

Bijvoorbeeld het automatisch verwerken van<br />

inkomende adviseur- en/of klantvragen, het classificeren<br />

van leads, het beheren van follow-ups en<br />

het genereren van gepersonaliseerde rapporten. Dit<br />

verhoogt de efficiëntie en maakt meer tijd vrij voor<br />

waardevolle menselijke interacties tussen adviseur<br />

en klant.<br />

• Sentimentanalyse: Met behulp van AI kunnen CRMsystemen<br />

sentimentanalyse uitvoeren op basis van<br />

klantinteracties, zoals e-mails, chats of sociale mediaberichten.<br />

Het advies kan worden teruggegeven<br />

aan de adviseur. De adviseur beoordeelt vervolgens<br />

het sentiment. Dit stelt een adviesorganisatie<br />

in staat om snel negatieve feedback of problemen<br />

te identificeren en daarop te reageren, waardoor de<br />

klanttevredenheid verbeterd kan worden.<br />

• Voorspellende analyses: AI kan voorspellende modellen<br />

ontwikkelen op basis van historische gegevens<br />

om klantgedrag en trends te voorspellen. Dit kan<br />

organisaties helpen bij het anticiperen op de behoeften<br />

van klanten, het identificeren van verkoopkansen<br />

en het nemen van proactieve maatregelen<br />

om klanttevredenheid te verbeteren. Bijvoorbeeld<br />

op basis van de data verwachten we dat de klant<br />

dan een hypotheek nodig heeft. Dit noemen ze ook<br />

wel process mining.<br />

• Brede data analyse: AI kan helpen bij het identificeren<br />

en prioriteren van veelbelovende risico’s in de portefeuille.<br />

Door verschillende gegevensbronnen te analyseren,<br />

zoals gedragspatronen en interacties in combinatie<br />

met productdata, kan AI een analyse doen<br />

of het product aansluit bij de verwachtingen van de<br />

klant. Een advies kan worden klaargezet voor de adviseur<br />

om de waarschijnlijkheid te toetsen bij de klant.<br />

• Vraagbaak: AI kan als vraagbaak dienen voor de adviseur<br />

ter ondersteuning van adviezen. Met behulp<br />

van AI kunnen CRM-systemen klantgedrag analyseren,<br />

adviezen klaarzetten op basis van klantgegevens<br />

en relevante productaanbevelingen doen (op<br />

basis van eerdere aankopen).<br />

• Klantsegmentatie: AI kan helpen bij het identificeren<br />

en segmenteren van klanten op basis van verschillende<br />

criteria, zoals demografische gegevens,<br />

productdata, voorkeuren en klantwaarde. Dit stelt<br />

de adviesorganisatie in staat om gerichte marketing-<br />

en verkoopinspanningen te richten op specifieke<br />

klantgroepen.<br />

Fraudedetectie<br />

AI kan ook helpen bij het opsporen van frauduleuze activiteiten<br />

en het verminderen van financiële criminaliteit.<br />

Door patronen en afwijkingen in transactiegegevens te<br />

analyseren, kan AI verdachte activiteiten detecteren en<br />

sneller reageren op mogelijke fraudesituaties. n<br />

TIPS<br />

Bij Finly zijn we nieuwsgierig hoe nieuwe digitale mogelijkheden<br />

kunnen worden benut door advieskantoren. In de komende<br />

periode zullen we ons onderzoek verder uitrollen en<br />

in gesprek gaan met kantoren om te brainstormen over de<br />

implementatie van deze nieuwe technologie. Daarbij is het<br />

belangrijk dat met name privacy, gegevensbeheer en verantwoordelijkheid<br />

voor gegenereerde inhoud goed overwogen<br />

worden, zodat adviesorganisaties kunnen voldoen aan geldende<br />

regelgeving en ethische richtlijnen.<br />

Als je ideeën hebt, interesse hebt om samen met ons een<br />

(gedachten)experiment uit te voeren, of gewoon nieuwsgierig<br />

bent naar de initiatieven die wij ontplooien om deze technologie<br />

toe te passen, nodigen we je van harte uit om met ons<br />

mee te sparren.<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 45


ACT NOW!<br />

IN DE ZOMER VAN 2021 WERD HET CORONATOEGANGSBEWIJS INGEVOERD EN OP 25<br />

SEPTEMBER VERPLICHT ALS JE NAAR EEN CAFÉ OF THEATER WILDE. IK WEIGERDE<br />

DE QR-CODE TE GEBRUIKEN, OMDAT HET VOOR MIJ EEN VOORBODE WAS VAN<br />

WELKE DIGITALE CONTROLE ER NOG MEER ZOU KUNNEN ONTSTAAN. SOMMIGEN<br />

IN MIJN OMGEVING ZEIDEN DAT HET VOOR MIJN VEILIGHEID BETER WAS EN OOK<br />

‘LEKKER MAKKELIJK’ ALS IK DE CODE WEL ZOU GEBRUIKEN. IK ANTWOORDDE DAN<br />

DAT DIT HET BEGIN WAS VAN VEEL MEER DIGITALE INBREUK OP HET LEVEN VAN<br />

BURGERS EN DAT WE DAAR NIET NAÏEF OVER MOESTEN ZIJN. WELKE OVERHEID<br />

HEEFT HET BESTE VOOR MET ZIJN BURGERS ALS HET EROP AANKOMT?<br />

Over het essay van Maxim Februari<br />

Doe zelf normaal<br />

TEKST RON VAN ES<br />

Nog steeds zijn veel mensen er niet van<br />

overtuigd dat digitale datasturing ook<br />

een grote schaduwzijde heeft. Gewend<br />

als iedereen is aan Facebook en Google<br />

die ons via reclame en tracking ‘toevallig’<br />

voorhouden waar we dit of dat kunnen<br />

kopen. Los nog van de algoritmes van Spotify –<br />

ontdek je nog nieuwe muziek? – en YouTube, waardoor<br />

je in een soort informatiebubbel terecht komt.<br />

ESSAY<br />

In zijn essay ‘Doe zelf normaal’ gaat Maxim Februari<br />

dieper in op ‘menselijk recht in tijden van datasturing<br />

en natuurgeweld’. Op de achterflap staat: “Onder invloed<br />

van de klimaatverandering en intelligente technologieën<br />

verandert de democratische rechtsstaat. Natuur<br />

en technologie sturen het beleid en nemen beslissingen<br />

voor ons. Het is de vraag of we zelf ons gedrag<br />

nog kunnen blijven normeren.”<br />

In een uiterst boeiend en ook alarmerend essay<br />

stelt Maxim Februari, ook aan de hand van die QR-code<br />

van toen, de vraag of wij als burgers nog zelf mogen<br />

beslissen wat we kiezen, wat we doen en hoe we ons gedragen<br />

of dat een data-gestuurde overheid dat voor ons<br />

doet en wij enkel kunnen – nee, moeten – volgen. “Ofwel<br />

je besteedt het normeren van gedrag uit aan een<br />

technologische infrastructuur die grotendeels in private<br />

handen is. Ofwel je ziet de bevolking als een politieke<br />

gemeenschap, een rechtsgemeenschap, die zichzelf<br />

normeert, reguleert, en die erover beraadslaagt wat<br />

goed en wenselijk is.”<br />

AANDACHT<br />

Maar eerst over een ander boek dat ik enige maanden<br />

geleden las, namelijk: De aandacht verloren van Johann<br />

Hari. In dit boek beschrijft hij wat de tech-bedrijven<br />

hebben bereikt als het gaat om dataverslaving van organisaties<br />

en overheden, en ook onze eigen verslaving<br />

als het gaat om allerlei apps. Die verslaving leidt niet<br />

alleen tot een concentratieprobleem – we lezen geen<br />

boeken meer, zelfs geen hele krantenartikelen, maar<br />

beperken ons tot de ‘koppen’.<br />

Hari geeft vele feiten, gehaald uit interviews met<br />

wetenschappers wereldwijd. Niet droog opgesomd,<br />

maar goed geschreven uitgelegd. Langzaam besef je:<br />

deze manier van leven is echt gevaarlijk. Omdat als we<br />

ons niet meer kunnen verdiepen in de waarheid van een<br />

verhaal – er is geen tijd, geen focus, geen aandacht meer<br />

46 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

voor – dan worden we als lezers, kiezers, burgers meegesleept<br />

door onbetrouwbare en vaak anonieme bronnen.<br />

Digitale verslaving heeft ook als side effect dat we<br />

afgaan op clickbaits en hapklaar fake nieuws zonder er<br />

ons verder in te verdiepen of het waar is. Dat is zeer<br />

zorgelijk, want welke frames worden ons voorgehouden,<br />

en geloven we die frames zonder zelf de aandacht<br />

te hebben er zelf langer over na te denken?<br />

SCHEIDING<br />

De overheid heeft die digitale sturing nu in volle glorie<br />

ontdekt en Maxim Februari schrijft: “Wat betekent<br />

het samenleven met technologieën die ons gedrag beïnvloeden<br />

voor de toekomst van ons rechtssysteem?’<br />

Een belangrijke vraag die voor het eerst in alle hevigheid<br />

opdook met de QR-code. De app op je telefoon<br />

werd daarmee niet alleen een scheiding tussen ‘de bokken<br />

en de schapen”, maar ook een tool die gevaarlijke<br />

gevolgen in de hand kan werken. “De overheid kan op<br />

een ochtend beslissen dat je nog een extra vaccinatie<br />

nodig hebt om toegang te krijgen tot een ruimte of een<br />

evenement. Zo’n nieuwe regel gaat dan onmiddellijk in,<br />

zonder de vertraging die ontstaat als je de regels op papier<br />

moet zetten.”<br />

‘Lekker makkelijk’ wordt dan ineens extreem irritant.<br />

En meer dan dat, want: “Er is geen persoonlijke<br />

ruimte voor een gesprek: de smartphone laat geen<br />

overleg toe.”<br />

In het essay gaat Maxim Februari zeer gedegen in<br />

op de vraag wie de verzamelde data – en laat daar geen<br />

misverstand over bestaan, die data is echt overal inmiddels<br />

in terug te vinden! – mag gebruiken , en wanneer.<br />

Zijn het de tech-bedrijven, die ‘lekker makkelijk’,<br />

de helpende hand toesteken aan de overheid, of is het<br />

nog steeds de overheid zelf die de data beheert?<br />

Wat als de overheid zelf geen – ook al willen ze het<br />

– zicht meer houdt over die data? Data worden een<br />

black box. Bijvoorbeeld over de invoering van de Europese<br />

digitale identiteit (eID), een soort van QR-code<br />

waardoor overheidsinstanties en bedrijven in de hele<br />

EU kunnen inzien wat burgers en inwoners in de EU in<br />

hun persoonlijke digitale portemonnee opslaan. “Door<br />

opname van bank- en betalingsgegevens, biometrische<br />

en medische gegevens, schooldiploma’s en lidmaatschappen<br />

van verenigingen heeft de wallet oneindig<br />

meer te bieden dan de pas uit het verleden: hij geeft inzage<br />

in je voorkeuren en je gedrag.”<br />

DOORGESCHOTEN<br />

‘Lekker makkelijk’ hoor ik sommige mensen alweer<br />

roepen. Maar dan hebben ze niet goed doorgedacht.<br />

Zelf was ik bijvoorbeeld verbaasd toen ik tijdens een<br />

kennisevent, van het bedrijf Lex Digitalis met als titel<br />

‘Ethiek & inclusie in privacy’ het voorbeeld hoorde<br />

van geslachtaanpassing in het paspoort. Er zijn genoeg<br />

mensen die zich noch man noch vrouw weten en<br />

dan een X in het paspoort willen. Begrijpelijk dat dit<br />

dan ook in je digitale identiteit (eID) wordt opgeslagen.<br />

Maar voor veel mensen betekent dit ook dat ze<br />

dan bepaalde landen niet meer in zullen komen, want<br />

daar worden mensen met een X domweg geweigerd.<br />

Of het voorbeeld dat Maxim Februari zelf beschrijft<br />

van de menstruatieapp die Amerikaanse vrouwen op<br />

hun telefoon hebben. “Toen staten in de VS weer de<br />

bevoegdheden kregen abortus te verbieden, verwijder-<br />

'Mogen burgers<br />

nog zelf beslissen<br />

wat ze kiezen?'<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 47


ACT NOW!<br />

den veel vrouwen haastig die app; ze waren bang dat<br />

de gegevens over hun cyclus bewijs zouden leveren in<br />

een strafzaak. Data waarover ze tot dan toe laconiek en<br />

open waren, veranderden opeens van betekenis door<br />

verandering van de wet.”<br />

GELD<br />

In het boek Van wie wordt ons geld van Mahir Alkaya<br />

gaat hij in op alweer een belangrijk digitaal issue, namelijk<br />

geld. Dat geld, ons geld, is in hoge mate gedigitaliseerd<br />

inmiddels. Maar van wie is het, en vooral:<br />

waar is het? Antwoord: van en bij commerciële banken<br />

die ons inmiddels met talloze apps vertrouwd hebben<br />

gemaakt. ‘Lekker makkelijk’. Betalen met telefoon of<br />

cards, overal waar je maar wilt. Maar wat als je plotseling<br />

afgesloten kunt worden van jouw geld? “Digitaal<br />

geld maakt het dus gemakkelijker om bepaalde mensen<br />

of producten de facto uit te sluiten van de legale economie,<br />

en de illegaliteit in te duwen, maar het tegenovergestelde<br />

wordt ook mogelijk. Namelijk: alleen een<br />

beperkt aantal productcategorieën beschikbaar stellen<br />

aan bepaalde mensen.”<br />

Niet voor niets is de ondertitel van het essay van<br />

Maxim Februari Menselijk recht in tijden van datasturing<br />

en natuurgeweld. Wie heeft het voor het zeggen in tijden<br />

van crises met een verzameling aan data van ons<br />

burgers? “Mij interesseert de omgekeerde verhouding.<br />

Niet de greep van het recht op de technologie, maar de<br />

invloed van de technologie op het recht en het functioneren<br />

daarvan in de samenleving en de staat.”<br />

Even vrijuit gedacht van mijn kant: als de greep<br />

van de technologie (lees tech-bedrijven en de bedrijven<br />

daarachter) ons bij een volgende pandemie of soortgelijke<br />

crisis aanstuurt via een nieuw soort QR-code,<br />

onze medische gegevens beheert bij ziekenhuisopname,<br />

ons bepaalde producten verbiedt of juist laat aanschaffen,<br />

dus ons in het gareel houdt, zeggen we dan<br />

ook ‘lekker makkelijk?’<br />

“Reden genoeg”, schrijft Maxim Februari, “om met<br />

aandacht naar het recht te kijken. Hoe zit het met de<br />

‘Er is geen app, er is een<br />

politieke gemeenschap,<br />

een rechtsgemeenschap,<br />

die digitaal wakker moet<br />

worden’<br />

grondrechten, de mensenrechten, met de toegang tot<br />

de onafhankelijke rechter, met de scheiding der machten<br />

in de staat, met de voorspelbaarheid van de wetshandhaving,<br />

kortom, hoe zit het met de rechtspositie<br />

van de burger?”<br />

TOT TIEN TELLEN<br />

In een interview met De Volkskrant vertelt Maxim Februari:<br />

“U wilt dat dit essay iets doet. Straks hebben we<br />

het allemaal gelezen. Maar wat dan? Wat kun je als burger<br />

doen? Je moet geen data rondstrooien en speeksel<br />

naar Google sturen, maar eigenlijk gaat het me daar<br />

niet om. We moeten het meer over werknemerschap<br />

hebben: wat doe je als beleidsambtenaar? Als bestuurder,<br />

als politicus, als ambtenaar, als iemand die binnen<br />

het bedrijf te maken heeft met dataverzamelingen, als<br />

jurist of als rechter? Dus eigenlijk wil ik zeggen tegen<br />

iedereen die in publieke diensten werkt: wees je ervan<br />

bewust dat dingen veranderen. Als iemand langskomt<br />

met een koffertje en zegt: we hebben een ontzettend<br />

handige technologische oplossing voor jou, tel dan toch<br />

even tot tien.”<br />

Tot tien tellen betekent ook zelf in actie komen,<br />

zoals bijvoorbeeld De Vierde Golf doet. “Wij zijn de<br />

Vierde Golf. We zijn voortgekomen uit verbazing over<br />

de reactie op de coronapandemie en andere crises vanuit<br />

politiek en maatschappij. Politieke keuzes worden<br />

vermomd als technische oplossingen en leiden keer op<br />

keer tot een inperking van burgerrechten, een afnemende<br />

sociale samenhang, een toenemende kansenongelijkheid<br />

en een afnemende duurzaamheid.”<br />

Of check eens de digitale sleutel die Marie-José<br />

Hoefmans met anderen aan het creëren is met Schluss.<br />

“Met Schluss bepaal jij, en jij alleen, wie wat van jou<br />

mag weten.” Dat alles beter dan lijdzaam af te wachten,<br />

of het ‘lekker makkelijk’ te vinden.<br />

Maxim Februari eindigt zijn essay met: “Het boek<br />

is uit en u wilt op de valreep nog snel een oplossing van<br />

mij: een antwoord op alle vragen. Is er geen app? Helaas,<br />

nee, geen app. Er is een politieke gemeenschap,<br />

een rechtsgemeenschap, die digitaal wakker moet worden.”<br />

n<br />

Ron van Es is mentor, schrijver, spreker & maker bij<br />

School for Purpose Leadership. Koop ‘Doe zelf normaal’<br />

van Maxim Februari bij YouBeDo en doneer van de vaste<br />

boekenprijs 2,28 euro aan een goed doel.<br />

48 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

DOOR INZET VAN EEN DIGITALE COLLEGA HEBBEN DE ADVISEURS MEER<br />

TIJD (PLUS 30 PROCENT) OM EXTRA TE FOCUSSEN OP KLANTEN MET<br />

COMPLEXE OF IMPACTVOLLE VERZEKERINGEN. ZIJ KUNNEN EXTRA SERVICE<br />

VERLENEN, DAAR WAAR PERSOONLIJK ADVIES PASSEND EN GEWENST IS.<br />

DEZE VERSCHUIVING IS WAARDEVOL VOOR KLANTEN ÉN VVAA.<br />

Meer hybride vormen<br />

van advisering<br />

TEKST BART JANKNEGT, VOORZITTER HOOFDDIRECTIE VVAA GROEP<br />

Geef drie voorbeelden van recente digitale innovatie bij<br />

VvAA en jullie positieve en negatieve ervaringen daarmee.<br />

Allereerst, de inzet van een digitale verzekeringscheckup<br />

door onze virtuele collega Joyce (chatbot), waarbij<br />

onze klanten tijd- en plaatsonafhankelijk zelf de passendheid<br />

van hun schadeverzekeringen kunnen controleren.<br />

De klantervaringen zijn zeer positief. Klanten<br />

beoordelen deze check-up met gemiddeld een 7,8.<br />

Het resultaat is dat klanten naar wens verzekerd<br />

zijn, inzicht hebben in hun lopende verzekeringen en<br />

zelf aanpassingen kunnen doen. Mede hierdoor wordt<br />

de financiële bewustwording bij onze klanten verder<br />

versterkt. Onze unieke verzekeringscheck-up werd in<br />

de brief <strong>Act</strong>ieplan Consumentenkeuzes van de minister<br />

van Financiën genoemd als voorbeeld om klanten proactief<br />

te ondersteunen in het maken van weloverwogen<br />

‘Digitalisering maakt<br />

werk van onze adviseurs<br />

niet alleen makkelijker,<br />

maar ook leuker’<br />

financiële keuzes. Daarnaast beschouwt brancheorganisatie<br />

Adfiz onze digitale check-up als vooruitstrevend<br />

voorbeeld voor de markt dat goed is voor de klant. Uiteraard<br />

kan de klantervaring altijd nog verder worden<br />

verbeterd en daar zetten wij continu op in.<br />

Naast Joyce maken we ook gebruik onze virtuele<br />

assistent (Vive) op vvaa.nl. Vive staat elk moment<br />

van de dag klaar voor onze klanten en geeft direct antwoord<br />

op veelgestelde vragen. Ook wijst de virtuele assistent<br />

de weg op onze website. Komt Vive er niet uit?<br />

Dan neemt een medewerker tijdens onze openingstijden<br />

het gesprek over via een live chat of telefoongesprek.<br />

De online hulp van Vive wordt zeer gewaardeerd.<br />

We zetten nu vooral in om het aantal gebruikers<br />

te laten groeien zodat we steeds beter inzicht krijgen<br />

hoe we Vive kunnen verbeteren.<br />

Vive inzetten met één gericht doel werkt wel al zeer<br />

goed. Bijvoorbeeld voor het aanmelden van eenzijdige<br />

of tweezijdige autoschades. Inloggen is dan niet noodzakelijk<br />

en Vive neemt je stapsgewijs mee in het beantwoorden<br />

van alle noodzakelijke vragen om de schade in<br />

behandeling te nemen.<br />

Als tweede werken we aan het verder digitaliseren<br />

van onze klantenservice door continu te investeren in<br />

een goede servicepagina op vvaa.nl. Door de techniek<br />

van Digital CX kunnen klanten snel en makkelijk antwoord<br />

vinden op simpele vragen en verzoeken.<br />

Als derde doen we dit ook steeds meer vanuit de<br />

context van de gebruiker. Wij kunnen daardoor per-<br />

50 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

soonlijker en gerichter reageren als onze leden inloggen<br />

in de MijnVvAA-omgeving of de VvAA-app. Het<br />

open gedeelte van vvaa.nl (anoniem/zonder inlog) is<br />

logischerwijs minder persoonlijk.<br />

Positief is dat we de digitale transacties zien toenemen.<br />

Wel merken we dat veel van onze leden en klanten<br />

ons telefoonnummer in hun mobiel hebben staan,<br />

waardoor ze vaak toch telefonisch contact zoeken. De<br />

beweging naar online zal moeten ontstaan doordat<br />

klanten weten dat veel informatie online direct vindbaar<br />

is, maar ook door positieve eerste ervaringen op<br />

de website. De feedback die we krijgen, biedt zeker<br />

ruimte voor verbeteringen. Op basis van deze inzichten<br />

en data gaan we een redesign van onze servicepagina<br />

testen en doorvoeren. We werken continu aan het verbeteren<br />

van onze online klantbediening.<br />

Welke digitale innovatie zou VvAA verder graag willen?<br />

Inzet van AI, zodat we interne processen kunnen optimaliseren<br />

en zo meer tijd overhouden om klanten passende<br />

hulp te bieden. AI is geen doel op zich, maar hierdoor<br />

kunnen we tijdrovende processen, zoals het maken<br />

van gespreksverslagen, efficiënter maken.<br />

Daarnaast willen we serviceprocessen verder digitaliseren.<br />

We willen de aanvraag- en beheerstraten van<br />

onze verzekeringen flink verbeteren. Klanten willen<br />

zaken snel en makkelijk online regelen. Ook gaan we<br />

verder met de ontwikkeling van chatbots om specifieke<br />

klantprocessen digitaal beter en makkelijk te ondersteunen.<br />

Onze medewerkers staan klaar om onze klanten,<br />

waar nodig, online te begeleiden en/of van informatie<br />

en advies te voorzien, via live chat of telefoon.<br />

Hoe houden jullie de kwaliteit van data op orde?<br />

Door klantbeheer serieus te nemen en aandacht te besteden<br />

aan je klanten in een passende vorm. Zowel digitaal<br />

als persoonlijk heb je periodiek contact met je<br />

klanten. Daarmee houd je data actueel en op orde. Serieus<br />

klantbeheer is dus ook een datakans.<br />

In onze klantgesprekken checken we de persoonlijke<br />

situatie voor het updaten van gegevens. Daarnaast<br />

hebben we geautomatiseerde e-mails en flows om data<br />

door de klant zelf te laten checken en aan ons door te<br />

geven.<br />

Waar ligt de grens tussen digitalisering en het persoonlijke<br />

van jullie dienstverlening?<br />

Dat is een continue zoektocht. Door nieuwsgierig te<br />

zijn en veel te experimenteren pas je klantreizen aan<br />

en verleg je grenzen. De klantervaring staat daarbij áltijd<br />

centraal. Gelukkig hebben we collega’s die zich heel<br />

goed kunnen inleven in onze klanten. Daarbij helpt<br />

het dat wij exclusief voor zorgprofessionals werken,<br />

Bart Janknegt<br />

een hele herkenbare en specifieke doelgroep. We zien<br />

dat digitalisering het werk van onze adviseurs niet alleen<br />

makkelijker, maar ook leuker kan maken. Zo helpt<br />

onze virtuele collega Joyce onze adviseurs, waardoor<br />

het werk voor de adviseur interessanter wordt en de<br />

toegevoegde waarde voor de klant toeneemt. Door regelmatig<br />

feedback op te halen en data te analyseren<br />

kun je verbeterpunten aanpakken in de klantreis over<br />

meerdere kanalen.<br />

Zal de persoonlijke adviseur ooit plaatsmaken voor een<br />

robo-adviseur?<br />

Zeker niet volledig. Klanten waarderen het persoonlijke<br />

contact enorm. Zeker daar waar het meerwaarde<br />

heeft om met een adviseur te sparren die de juiste vragen<br />

stelt, intrinsiek geïnteresseerd is, écht luistert en<br />

op basis van jouw persoonlijke (klant)verhaal en wensen<br />

met een advies op maat komt. Dat gaat ook om de<br />

subtiele ‘zachte’ informatie van de klant, die alleen de<br />

adviseur meekrijgt in een persoonlijk gesprek. Zo willen<br />

wij klanten in elk contact laten merken dat wij begrijpen<br />

wat hen bezighoudt. Als onderdeel van een bijna<br />

100 jaar oude ledenorganisatie leggen we de lat voor<br />

onszelf in dat opzicht hoog. Daar ligt ook de kracht<br />

van een ledenorganisatie zoals wij. Dit neemt niet weg<br />

dat er meer hybride vormen van advisering zullen ontstaan,<br />

waarbij techniek ondersteunt om een klant<br />

snel(ler) en nog effectiever te helpen.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 51


PARTNER IN KENNIS<br />

ZELFS ALS JE GEEN INTERESSE HEBT IN ICT KAN HET JE BIJNA NIET<br />

ONTGAAN: DE OPKOMST VAN AI EN SINDS KORT CHAT GTP. CHATGTP<br />

IS EEN COMPUTERSYSTEEM GEBASEERD OP KUNSTMATIGE INTEL-<br />

LIGENTIE DAT MENSELIJKE TAAL BEGRIJPT EN ZINVOLLE ANTWOOR-<br />

DEN GENEREERT OP DE MEEST UITEENLOPENDE VRAGEN. HET COM-<br />

BINEERT HIERBIJ DE KENNIS BESCHIKBAAR OP VRIJWEL HET GE-<br />

HELE INTERNET. HET KAN HIERMEE OOK WORDEN GEBRUIKT VOOR<br />

TAKEN ZOALS KLANTENSERVICE EN ADVIESVRAAGSTUKKEN IN UIT-<br />

EENLOPENDE DOMEINEN. DE TREND VAN MEER DIGITALISERING BIJ<br />

ADVIESKANTOREN WAS AL EVEN GAANDE EN DE VRAAG IS OF HET<br />

HIERDOOR NU IN EEN NIEUWE STROOMVERSNELLING KOMT.<br />

AI en ChatGPT: hype of<br />

radicale verandering<br />

voor advieskantoren?<br />

TEKST MARK VAN MAURIK, GETMORE SYSTEMS<br />

Ik herinner me nog goed hoe rond<br />

2015 en 2016 in tal van bijeenkomsten<br />

en lezingen het jaar 2020 als iets magisch<br />

werd gepresenteerd. Alsof we<br />

dan in een geheel nieuwe wereld zouden<br />

leven. In sommige van deze lezingen<br />

ging het bij wijze van spreken nog<br />

net niet over vliegende auto’s.<br />

Ook is er in die jaren veel aandacht<br />

geweest voor de potentiële impact van<br />

robot advies, blockchain, chatbots,<br />

enz. Toch hebben deze zaken de dagelijkse<br />

praktijk van een advieskantoor<br />

niet radicaal veranderd. Dus waarom<br />

zou het dit keer anders zijn?<br />

Bij GetMore houden wij ons naast<br />

het faciliteren van een totaal cloud oplossing<br />

voor advieskantoren ook met<br />

veel enthousiasme bezig met bovenstaande<br />

ontwikkelingen en hoe dit advieskantoren<br />

kan ondersteunen in de<br />

dagelijkse praktijk.<br />

Vanuit onze eigen jarenlange ervaring<br />

in de branche doen we dit tegelijk<br />

ook met enige afstand en een nuchtere<br />

blik. Een advieskantoor wil immers<br />

vooral bezig zijn met advies en klanten.<br />

Persoonlijke aandacht is hierbij een<br />

kernwaarde en ICT slechts een hulpmiddel.<br />

Een stuk gereedschap wat je<br />

eenvoudig veel werk uit handen moet<br />

nemen en dit het liefst met zo min mogelijk<br />

toeters en bellen.<br />

GEAUTOMATISEERD ADVIES<br />

Er zijn recent diverse testen geweest<br />

waarbij Chat GPT werd gevraagd een<br />

financieel plan te maken voor bijvoorbeeld<br />

het kopen van een huis. Hierin<br />

werden inkomen, lopende verplichtingen<br />

en vermogensopbouw meegenomen.<br />

De uitkomsten werden vervolgens<br />

vergeleken met hetzelfde plan voorgelegd<br />

aan een echte adviseur.<br />

De adviezen hadden opvallend veel<br />

overeenkomsten. Wat echter ook uit<br />

het advies bleek is dat het plan gemaakt<br />

door Chat GPT alleen feitelijk<br />

cijfermatig was en geen rekening hield<br />

met mogelijke wijzigingen in het leven<br />

van de klant. Dit zijn zaken die een<br />

echte adviseur wel vanuit levenservaring<br />

en gesprekken met de klant naar<br />

boven haalt.<br />

Uit al deze testen volgt tot op heden<br />

de conclusie dat Chat GPT duidelijk<br />

een AI-model is en geen menselijke<br />

adviseur. Hoewel het waardevolle informatie<br />

kan verstrekken, is het niet in<br />

staat tot dezelfde mate van empathie<br />

52 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


GETMORE SYSTEMS<br />

en intuïtie als een menselijke adviseur.<br />

Daarnaast is gegevensbeveiliging<br />

en privacy een belangrijk aandachtspunt.<br />

Aangezien Chat GPT in het geval<br />

van een financieel advies toegang heeft<br />

tot gevoelige financiële informatie,<br />

moet er zorgvuldig worden omgegaan<br />

met gegevens van klanten. Er moeten<br />

strenge veiligheidsmaatregelen worden<br />

genomen om ervoor te zorgen dat<br />

de privacy van klanten wordt gewaarborgd.<br />

Mark van Maurik:<br />

‘Enorme<br />

mogelijkheden.’<br />

MEER PRODUCTIVITEIT<br />

Ik zie in eerste instantie vooral mogelijkheden<br />

voor verbetering van de productiviteit<br />

in de dagelijkse werkzaamheden.<br />

Hierbij komt Chat GPT beschikbaar<br />

binnen je CRM systeem en kun je<br />

in gewone taal vragen stellen of opdrachten<br />

geven. Dit maakt dat het voor<br />

iedereen ook direct makkelijk te gebruiken<br />

is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de<br />

volgende toepassingen:<br />

• Een actie aan klanten: Je typt de opdracht:<br />

Stel een lijst samen van alle<br />

contacten die een actieve verzekering<br />

hebben maar geen reisverzekering.<br />

Vervolgens de opdracht: Schrijf<br />

een mail over de belangrijkste risico’s<br />

tijdens de wintersport. De mail<br />

verschijnt en je past deze eventueel<br />

nog wat aan. Tenslotte de opdracht:<br />

Stuur deze mail naar iedereen uit de<br />

lijst.<br />

• Claimsverwerking: ChatGPT kan assisteren<br />

bij het afhandelen van claims.<br />

Het kan basisinformatie verzamelen<br />

over een claim, zoals schadedetails,<br />

polisgegevens en betrokken partijen.<br />

Vervolgens kan het de informatie<br />

doorgeven aan de juiste persoon binnen<br />

het kantoor voor verdere verwerking.<br />

Dit kan het claimproces versnellen<br />

en efficiënter maken.<br />

• Product vergelijking: Het stellen van<br />

de juiste vragen geeft een snelle vergelijking<br />

van polisvoorwaarden en<br />

dekkingen die vervolgens direct op<br />

een begrijpelijke manier worden gepresenteerd<br />

aan de klant.<br />

• Klantondersteuning: ChatGPT kan<br />

worden gebruikt als een ondersteunende<br />

geautomatiseerde klantenservice<br />

om vragen van klanten te beantwoorden.<br />

Het kan basisinformatie<br />

verstrekken over verzekeringsproducten,<br />

polisvoorwaarden, premies en<br />

claims. Dit kan helpen om de klanttevredenheid<br />

te verbeteren door snelle<br />

en nauwkeurige reacties te bieden.<br />

• Risicoanalyse: ChatGPT kan helpen bij<br />

het uitvoeren van risicoanalyses voor<br />

klanten, bijvoorbeeld bij bedrijven.<br />

Op basis van de verstrekte informatie<br />

kan het potentiële risico’s identificeren<br />

en aanbevelingen doen voor risicobeheersing.<br />

Dit kan klanten helpen<br />

om proactieve maatregelen te nemen<br />

om risico’s te verminderen en mogelijke<br />

schade te voorkomen.<br />

Deze voorbeelden kunnen de productiviteit<br />

helpen verbeteren waardoor er<br />

meer tijd ontstaat voor persoonlijk contact.<br />

BETERE KLANTSIGNALEN<br />

Kunstmatige intelligentie kan ook worden<br />

ingezet om, in combinatie met externe<br />

databronnen, waardevolle klantsignalen<br />

te genereren die verder gaan<br />

dan bijvoorbeeld het einde van de rentevaste<br />

periode of een oversluit berekening.<br />

Door de alsmaar toenemende hoeveelheid<br />

beschikbare informatie en<br />

door deze op de achtergrond op slimme<br />

wijze te combineren kunnen er<br />

steeds betere voorspellingen worden<br />

gedaan. Bijvoorbeeld met betrekking<br />

tot life events bij de klant.<br />

In de praktijk is de betrouwbaarheid<br />

van deze signalen echter ook deels afhankelijk<br />

van de mate waarin gegevens<br />

en contactmomenten consequent worden<br />

bijgewerkt.<br />

Dit blijkt bij veel van de bestaande<br />

CRM systemen nog wel een uitdaging.<br />

Ik zie dat het vooral voor adviseurs,<br />

wiens rol in de administratieve keten<br />

ook van groot belang is, het nogal eens<br />

moeite kost om consequent alle dagelijkse<br />

contactmomenten en met name<br />

afspraken in het CRM systeem bij te<br />

werken.<br />

Vanuit mijn eigen ervaring in het<br />

verleden heel herkenbaar. Daarom hebben<br />

we bij GetMore ons gericht op een<br />

aanpak die deze processen wel goed<br />

borgt en tegelijk het natuurlijke gedrag<br />

van de adviseur ondersteunt.<br />

Want bij GetMore snapten we vanaf<br />

het begin dat je niet met ICT moet<br />

proberen een adviseur te veranderen.<br />

CONCLUSIE<br />

Mijn conclusie is dat, ondanks de enorme<br />

potentiële mogelijkheden, ik nog<br />

geen radicale veranderingen verwacht.<br />

Op korte termijn zullen het vooral de<br />

ontwikkelingen zijn die bijdragen aan<br />

meer productiviteit. Waardoor vervolgens<br />

meer ruimte ontstaat voor persoonlijk<br />

contact.<br />

Gezien deze productiviteit potentie<br />

raad ik ieder advieskantoor aan deze<br />

ontwikkelingen in de gaten te houden.<br />

n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 53


ACT NOW!<br />

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE WORDT TEGENWOORDIG<br />

IN STEEDS MEER SECTOREN INGEZET. HET LEVERT<br />

PRACHTIGE RESULTATEN OP, MAAR ALGORITMES BLIJKEN<br />

NIET ALTIJD ONPARTIJDIG. EN IS INFORMATIE WEL JUIST?<br />

Kracht en gevaar<br />

van algoritmes<br />

TEKST MARIA GENOVA<br />

Amazon wilde een systeem ontwikkelen<br />

dat een groot aantal cv’s analyseert en<br />

de juiste kandidaten selecteert. De onderzoekers<br />

wisten echter niet dat de<br />

meeste cv’s van mannelijke kandidaten<br />

waren. Mannen werden door het programma<br />

hoger gerangschikt dan vrouwen<br />

op basis van hoe dat vroeger was. Voor bepaalde<br />

functies begon het systeem kandidaten zonder de vereiste<br />

vaardigheden of ervaring aan te bevelen, alleen maar<br />

omdat ze geen vrouw waren. Toen Amazon dat ontdekte,<br />

werd de seksistische robot op non-actief gezet.<br />

Voorspellende algoritmes worden al jaren gebruikt,<br />

bijvoorbeeld voor opsporing, maar ook om te voorspellen<br />

of een leerling voortijdig van school gaat. Voorspellende<br />

algoritmes zoeken verbanden in grote bergen<br />

data. Soms kunnen ze zelf beslissingen nemen. Op<br />

basis van data kun je bijvoorbeeld voorspellen wanneer<br />

welke lamp gaat uitvallen in de straatverlichting<br />

en welke prullenbak vol raakt. Bij banken is het handig<br />

als je weet aan welke transacties een luchtje zit, maar<br />

een mens kan moeilijk tientallen miljoenen transacties<br />

per dag bestuderen. Dat wordt dus automatisch gedaan<br />

door algoritmes. Bij boeren verwacht je het minder,<br />

maar sommige melkveehouders noemen algoritmes<br />

hun rechterhand. Sensoren registreren afwijkingen in<br />

loop- en liggedrag van koeien, waardoor de boer veel<br />

sneller een zieke koe ontdekt.<br />

ENGELS MET EEN GEK ACCENT<br />

Als een algoritme iets fout aanleert, heb je wel een probleem.<br />

Zo bleek de Schotse Wikipedia grotendeels geschreven<br />

door iemand die geen Schots kent. De tienduizenden<br />

fout geschreven artikelen waren het werk<br />

van een Amerikaan die de officieel erkende Schotse taal<br />

aanzag voor ‘Engels met een gek accent’ en zich uitleefde<br />

in een soort brabbeltaaltje. Veel taalalgoritmes gebruiken<br />

Wikipedia om talen te herkennen en te vertalen.<br />

Het ‘Schots’ van een Amerikaan die tikt in een gek<br />

accent, wordt op basis van honderdduizenden artikelen<br />

gezien als echt Schots.<br />

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat de<br />

overheid transparanter moet zijn over hoe algoritmes<br />

omgaan met gegevens, welke gegevens ze gebruiken en<br />

hoe besluiten tot stand komen. Dat is niet voor niets,<br />

want er is al behoorlijk wat misgegaan. Het meest bekende<br />

voorbeeld in Nederland is de toeslagenaffaire bij<br />

de Belastingdienst. Omdat de algoritmes zo partijdig<br />

en discriminerend waren, werden heel veel mensen ten<br />

onrechte als fraudeur bestempeld. Sommigen kwamen<br />

zo diep in de problemen dat ze alles kwijtraakten: van<br />

huis tot baan.<br />

In het Verenigd Koninkrijk veroorzaakte een algoritme<br />

een examencrisis. Het algoritme moest door corona<br />

belangrijke examens vervangen en baseerde zich<br />

deels op de locatie in plaats van op de prestaties van<br />

leerlingen. De bekendmaking van de resultaten die be-<br />

54 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

langrijk zijn voor toelating tot universiteiten, leidde<br />

tot straatprotesten. Het systeem bleek strenger te zijn<br />

voor armere leerlingen.<br />

CHATGPT<br />

Gewone burgers waren tot voor kort helemaal niet geïnteresseerd<br />

in algoritmes, tot ChatGPT vanuit het niets<br />

hip werd. In no time maakten miljoenen mensen een<br />

account aan. Ik ook, omdat ik werkelijk benieuwd was<br />

of je intelligente gesprekken met een chatbot kon voeren.<br />

Zelf was ik niet verder gekomen dan de klantenservice<br />

chatbots van veel bedrijven, waar ik me vooral dood<br />

aan ergerde. Zelfs op de simpelste vragen wisten ze<br />

soms geen goed antwoord te geven en als je om een medewerker<br />

vroeg, kwam je soms in een ‘loop’ terecht.<br />

ChatGPT was een verademing, want hij/zij voert<br />

echt een gesprek met je en dat gesprek loopt niet vast.<br />

Je krijgt op werkelijk elke vraag een antwoord. Het<br />

enige vervelende is dat je niet direct kunt checken of<br />

het antwoord klopt. Dan moet je zelf op zoek naar betrouwbare<br />

bronnen. Waar zo’n chatbot wel onwijs goed<br />

in is, is lange stukken samenvatten of zelfs volledige<br />

artikelen of opstellen voor je schrijven. Dat hebben<br />

leerlingen en studenten binnen no time ontdekt en op<br />

scholen brak paniek uit. Logisch, want wat doe je als<br />

iedereen zijn huiswerk door artificial intelligence laat<br />

maken? Dat vraagt zowat om een hervorming van het<br />

onderwijs.<br />

MOGELIJKHEDEN EN DREIGINGEN<br />

Voor een nieuw boek verdiep ik me in de mogelijkheden<br />

en de dreigingen van AI. Ik lees veel doemscenario’s,<br />

maar wat ik ook op fora lees zijn berichten zoals:<br />

“De afgelopen paar maanden ben ik vastgelopen tijdens<br />

mijn studie. Ik kwam maar niet door de theorie<br />

heen. De stof waar ik tijdens onze moduulopdrachten<br />

mee moest werken was gortdroog, en in welk boek ik<br />

ook zocht naar meer informatie over bepaalde methodieken,<br />

geen van hen heeft me verder vooruit kunnen<br />

helpen. Tot ik vorige week ChatGPT ontdekte en een<br />

paar simpele vragen over dit onderwerp stelde, met de<br />

specifieke opdracht om het me uit te leggen alsof ik een<br />

kind van tien jaar oud was. En wat bleek? Waar boeken<br />

me maandenlang hebben opgezadeld met extra vraagtekens,<br />

wist deze AI mijn probleem in een paar seconden<br />

op te lossen. Ik begreep het echt! Heb ik minder<br />

geleerd? Integendeel. Voor mij heeft het inzetten van<br />

ChatGPT zo’n 80 procent overbodige ruis van de lijn<br />

gehaald, iets waar het huidige onderwijssysteem ons<br />

graag mee opzadelt. Ik leer sinds kort veel doelgerichter,<br />

stel duidelijkere vragen en ben onbewust nauwkeuriger<br />

geworden met het controleren van de informatie<br />

die ik krijg.”<br />

Maria Genova: ‘Chat-<br />

GPT is een verademing’<br />

Heel positief dus. Maar gaat iedereen checken of de<br />

informatie die de chatbot geeft juist is? Of verschijnt<br />

er steeds meer overtuigend geschreven werk dat niet<br />

helemaal klopt en vervolgens als basis wordt gebruikt<br />

voor steeds meer overtuigend geschreven werk dat niet<br />

klopt? Kan iemand straks met zekerheid zeggen of dit<br />

artikel door mij is geschreven of door een chatbot en of<br />

het klopt? Kan iemand dat over vijf jaar nog steeds met<br />

zekerheid zeggen? n<br />

Maria Genova is journalist en schrijfster. Ze is een expert<br />

op het gebied van moeilijke digitale vraagstukken van deze<br />

tijd, zoals online privacy, fraude en gegevensbescherming.<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 55


ACT NOW!<br />

VIP-Congres 2023:<br />

Digitale innovaties<br />

en toepassingen<br />

op een rij<br />

VERDERE OPTIMALISERING VAN DE DIGITALE INFRASTRUCTUUR VAN FINANCIEEL<br />

DIENSTVERLENERS IS ESSENTIEEL VOOR HET BEHOUD VAN DE MAATSCHAPPELIJK<br />

WAARDEVOLLE FINANCIËLE (ADVIES)SECTOR. SAMEN MET DE CONTACTGROEP<br />

AUTOMATISERING ORGANISEERT <strong>VVP</strong> OP 4 JULI HET VIP-EVENT ACT NOW!,<br />

MET RUIM DERTIG PRAKTIJKSESSIES VAN FIN- EN INSURTECHBEDRIJVEN DIE<br />

EEN DOORKIJK GEVEN NAAR DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN EN TOEKOMSTIGE<br />

ONTWIKKELINGEN IN DE (ADVIES)MARKT. EEN OVERZICHT.<br />

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK<br />

56 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

VIP-break-out sessies<br />

ANVA, Justin Schlee<br />

De wondere wereld van innovatie<br />

Verzekeren is oersaai! Dat zou je zeggen als je kijkt welke<br />

innovaties we de afgelopen honderd jaar in onze sector<br />

hebben mogen ervaren. Echter, we zien nu dat er<br />

serieus stappen worden gemaakt: digital assets die verzekerd<br />

moeten worden of IoT devices die grote hoeveelheden<br />

data produceren en niet te vergeten de hype van<br />

2023: ChatGTP. Hoe gaan we om met broodfondsen,<br />

deelscooters, Tesla embedded insurance en andere innovaties<br />

in onze sector. Justin Schlee van ANVA neemt je<br />

mee in de wondere wereld van innovatie.<br />

AWI, Paul Hijmans en Joost Roex<br />

Klantbeleving optimaliseren<br />

Met behulp van het AWI-platform (AWI Orchestra)<br />

kun je de verzekeringsproducten inclusief business logica<br />

ontsluiten naar diverse gebruikers, zowel consumenten<br />

en zakelijke relaties als adviseurs en acceptanten.<br />

De business rules en premieregels (product engines)<br />

zijn op één plek gedefinieerd, waarbij de aanvullende<br />

business rules inclusief logica naar jouw andere systemen<br />

ontsloten worden. Alle complexe business rules zijn<br />

vastgelegd, inzichtelijk en goed te ontsluiten naar andere<br />

applicaties in jouw IT-landschap.<br />

Blueriq, Renee Albrecht en Sam Vermeule<br />

Hoe duurzaam is jouw waardeketen?<br />

Ontdek hoe wij samen een duurzame toekomst (moeten)<br />

realiseren en ACT NOW!<br />

De Europese Commissie heeft de Corporate Sustainability<br />

Reporting Directive (CSRD) goedgekeurd om<br />

de kwaliteit en transparantie van duurzaamheidsverslaggeving<br />

te vergroten. Grote ondernemingen moeten<br />

duurzaamheid integreren in hun bedrijfsvoering,<br />

rapporteren en laten controleren. Deze verplichtingen<br />

beïnvloeden de gehele waardeketen, inclusief kleinere<br />

bedrijven. Wat zijn de rapportageverplichtingen van de<br />

EU en gelden deze ook voor hypotheken, verzekeringen<br />

en pensioenen? Welke uitdagingen en kansen brengen<br />

deze verplichtingen met zich mee? Kennistechnologie<br />

kan helpen bij het bepalen van benodigde data, waar<br />

deze vastgelegd moet worden, wie deze deelt en hoe dit<br />

verwerkt wordt in rapportages over de gehele waardeketen.<br />

Bugs Business, Pepijn Bakker<br />

Duizenden klanten, één platform<br />

Informeer, beheer en communiceer met jouw klanten<br />

vanuit één platform. Verzekeren is vaak complex. Jij<br />

bent de persoon die jouw klanten vertrouwen. Jij geeft<br />

advies over welke risico’s ze wel of niet verzekeren. Hoe<br />

mooi is het dat jij jouw advies en hun (ver)zekerbaarheid<br />

24/7 inzichtelijk kan maken via een platform? Een<br />

platform dat specifiek voor de verzekeringsmarkt is<br />

ontwikkeld. Verbeter de datakwaliteit in jouw bedrijf<br />

en weet zeker dat je aan de zorgplicht voldoet. Laat<br />

zien wat jouw toegevoegde waarde is. Het Imago platform<br />

is er voor jou, je collega’s én jouw klanten. Ontdek<br />

het tijdens het VIP-event van de CGA op 4 juli 2023.<br />

Datakeeper, Joris Lange<br />

Maximalisatie klanttevredenheid<br />

Datakeeper is een digital identity wallet. Met Datakeeper<br />

wordt het uitwisselen van gegevens veilig en makkelijk<br />

gemaakt en is de gebruiker/consument altijd volledig<br />

in controle over zijn data!<br />

Alle brondata die via Datakeeper worden gedeeld<br />

zijn vooraf gevalideerd. Wat partijen ontvangen is dus<br />

fraudebestendig. Datakeeper deelt daarnaast alleen de<br />

minimale set van benodigde gegevens. Zodoende is de<br />

privacy van consumenten beter gewaarborgd. Uitgevers<br />

van data kunnen niet zien met welke partijen gebruikers<br />

hun gegevens delen. En data worden decentraal<br />

opgeslagen op de smartphone. Er is dus geen centrale<br />

database die eventueel gehacked kan worden. Joris<br />

de Lange demonstreert hoe Datakeeper werkt en hoe je<br />

jouw customer journey en klanttevredenheid kunt verbeteren!<br />

DDi, Björn Heinen en Taseen Akhtar<br />

De kracht van AI<br />

Artificiële intelligentie (AI) wordt vaak genoemd, maar<br />

begrijpen we echt wat het inhoudt en hoe dit waarde<br />

kan toevoegen aan de verzekeringsbranche? Marketingafdelingen<br />

communiceren enthousiast over AI,<br />

soms al voordat concrete oplossingen beschikbaar zijn.<br />

Bestaande oplossingen blijken slechts eenvoudige, wiskundige<br />

modellen. Maar wat is dan het verschil met<br />

AI? En hoe helpt dit de bedrijfsvoering?<br />

Leer hoe AI jouw processen kan transformeren en<br />

jouw datakwaliteit en besluitvorming kan verbeteren.<br />

Werp een blik op concrete toepassingen, leer hoe het<br />

gaat helpen jouw collega’s met het juiste bezig te laten<br />

zijn en ontdek het potentieel.<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 57


ACT NOW!<br />

Dialog Group, Jan Verstegen met Antoinette Kalkman<br />

De Digitale Collega<br />

Een Digitale Collega neemt de repeterende taken over<br />

en helpt meerdere klanten tegelijkertijd, waardoor de<br />

medewerker meer tijd kan besteden aan de leukere,<br />

complexere of meer rendabele klantgesprekken.<br />

Zien is geloven. Een kwart van alle bankgaranties<br />

die jaarlijks worden gesteld, worden verstrekt via Nationale<br />

Waarborg. De aanvraag door de klanten wordt<br />

begeleid door hun digitale collega Marjolijn. In deze<br />

sessie vertelt Nationale Waarborg hoe Marjolijn werkt,<br />

wat de overwegingen zijn om een Digitale Collega in te<br />

zetten en welke voordelen Marjolijn nu al brengt.<br />

DIAS software, Soelimen Lafkiri<br />

Laat IT je business faciliteren<br />

Hoe zorg je ervoor dat IT je business faciliteert en niet<br />

dicteert? Kenmerkend voor onze markt is dat innovaties<br />

achterblijven, er veel verschillende IT-aanbieders<br />

zijn en er regelmatig verouderde technologie wordt gebruikt<br />

voor cruciale bedrijfsprocessen. Daardoor missen<br />

we als branche kansen! En dat kan anders. Vanuit<br />

DIAS Group laten we je zien wat de grootste oorzaken<br />

zijn van de IT-uitdagingen waar we als branche voor<br />

staan (en dat zijn er meer dan je denkt!), welke kansen<br />

we missen en hoe we dat kunnen verbeteren.<br />

We nemen je mee in de laatste ontwikkelingen, delen<br />

onze visie en dagen je uit om daar onderdeel van te<br />

zijn. Want het lukt alleen als we de krachten bundelen.<br />

Kom naar deze sessie en profiteer van nieuwe kansen!<br />

Hij vormt een vervolg op de succesvolle sessie van vorig<br />

jaar: zet een winnende digitale strategie neer.<br />

DocDigi, Rob Timmermans<br />

Compliant adviesrapport<br />

DocDigi is speciaal ontworpen voor kwaliteitsgerichte<br />

adviseurs. Je gebruikt je vertrouwde adviessoftware<br />

om berekeningen te maken en aanvragen te verzenden,<br />

net zoals je gewend bent. Vervolgens upload je het dossier<br />

naar DocDigi via je adviespakket. Indien nodig vul<br />

je het dossier verder aan, motiveer je specifieke keuzes.<br />

DocDigi gaat dan aan de slag met het schrijven van een<br />

adviesrapport in jouw gewenste stijl. Door gebruik te<br />

maken van DocDigi bespaar je tijd, verhoog je de kwaliteit,<br />

voldoe je aan de eisen van de toezichthouder en<br />

blijf je als vooruitstrevende hypotheekadviseur de concurrentie<br />

een stap voor.<br />

Figlo, Nathan Brouwer met Martin Koot en Mirjam Fuchs<br />

Marktbrede prevalidatie in hele keten<br />

Martin Koot (MoneyView), Mirjam Fuchs (Yellowtail)<br />

en Nathan Brouwer (Figlo) brengen je op de hoogte van<br />

de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van prevalidatie.<br />

Met behulp van de actuele marktbrede acceptatiecriteria<br />

geleverd door MoneyView heeft Yellowtail de<br />

Hypact Validator ontwikkeld, een oplossing gebouwd<br />

op RuleCube. Figlo heeft de functionaliteit van de Validator<br />

beschikbaar gemaakt in Figlo Hypotheken.<br />

De Hypact Validator fungeert als een single point of<br />

definition voor marktbrede acceptatieregels. Het evalueert<br />

meer dan zeventig voorwaarden per maatschappij<br />

en per product om te bepalen of een aanvraag passend<br />

is. Deze oplossing wordt inmiddels op diverse plekken<br />

in de gehele keten toegepast, bijvoorbeeld voor consumenten<br />

(Ingage robo-hypotheekadvies), adviseurs<br />

(Figlo Hypotheken), acceptanten/mid-office medewerkers<br />

(DAK Hypact Hub) en geldverstrekkers.<br />

58 | <strong>VVP</strong><br />

<strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

Finly, Joost Heijligers<br />

Haal meer uit je portefeuille!<br />

Er zit veel meer in jouw portefeuille(s) dan je wellicht<br />

denkt. We laten je zien hoe je nog meer grip krijgt op<br />

je portefeuille(s). In deze sessie maak je kennis met de<br />

nieuwste mogelijkheden op softwaregebied. Je zorgt<br />

dat jij en jouw team steeds weten wanneer welke actie<br />

gewenst is. Het gehele klantcontactproces kun je strak<br />

stroomlijnen en grotendeels automatiseren. Dat levert<br />

jou veel tijd en efficiëntie op en geeft je daarnaast een<br />

overzicht van alle risico’s, actiepunten en verkoopkansen.<br />

En het combineert prima met je huidige software.<br />

Je bent van harte welkom!<br />

FinRust, Marco Kok<br />

Financiële APK<br />

Bij auto’s inmiddels ingeburgerd en bij financiële zaken<br />

in opkomst: de APK of algemene periodieke keuring.<br />

Voor een financieel adviseur betekent dit een regelmatige<br />

toets van de financiële gezondheid en de risico’s<br />

die een klant loopt. Dat klinkt mooi, maar hoe richt je<br />

hiervoor een snel én effectief proces op basis van brondata<br />

in? En hoe maak je hier een verdienmodel van? En<br />

wat levert het op? In deze sessie geeft Marco Kok vanuit<br />

zijn ervaring bij FinRust en KOK Advies antwoord<br />

op deze en andere vragen en reikt hij handvatten aan<br />

waarmee jijzelf morgen aan de slag kunt!<br />

Hypotheekbond, Dennes Roes en Jos van Driesum<br />

In de broekzak van je klant<br />

Wat als woonconsumenten eenvoudig al hun financiële<br />

behoeften op één plek kunnen beheren, zelfs onderweg?<br />

In deze sessie zie je hoe de nieuwe Uwkluis<br />

klantomgeving én app centraal staan bij een naadloze<br />

flow van beproefde en nieuwe oplossingen van diverse<br />

HFBG-labels: Elements’ CRM, Fastlane Advies en PortefeuilleSignalen.<br />

Achter één inlog voor het hele kantoor,<br />

dat tijd wint voor waardevol, proactief advies. En<br />

altijd binnen handbereik voor hun relaties.<br />

Insurance Data, Lex de Bruijn<br />

Signaleren en voorspellen<br />

Tijdens deze sessie leer je de essentiële stappen van het<br />

Business Intelligence-proces kennen. We behandelen<br />

onderwerpen zoals dataverzameling, datarationalisatie,<br />

datacombinatie en datatoegankelijkheid. Ook verkennen<br />

we dashboarding, signalering en voorspellingen.<br />

Ontdek verschillende bronnen en technieken om waardevolle<br />

gegevens te verzamelen.<br />

Lex de Bruijn laat je zien hoe je gegevens kunt valideren,<br />

filteren en transformeren voor betrouwbare informatie.<br />

Combineer diverse databronnen voor holistische<br />

inzichten en gefundeerde beslissingen. Maak gegevens<br />

toegankelijk via rapporten, dashboards en selfservice<br />

analytics. Gebruik dashboards om KPI’s te volgen<br />

en trends te identificeren. Ontdek de krachtige mogelijkheden<br />

van signalering en voorspellingen met behulp<br />

van AI en historische data.<br />

Invers, Bart den Hollander<br />

Open banking in 2023 en beyond<br />

Het is inmiddels meer dan vijf jaar geleden dat PSD2<br />

werd geïntroduceerd. Financiële diensten lopen achter<br />

op de meeste Open Banking marktontwikkelingen,<br />

maar beginnen langzamerhand de achterstand in te<br />

halen. Waar staat de markt anno 2023 en waar gaat het<br />

naar toe?<br />

Missing Piece, Tom van Gelder<br />

Welcome to Live<br />

Wherever you are. Welcome to Live. ICT is het hart van<br />

uw organisatie. Waar we tien jaar geleden gebonden<br />

waren aan ons bureau, kiezen steeds meer financiële<br />

dienstverleners de laatste jaren voor een digitale werkplek.<br />

Door het digitaliseren wordt het mogelijk plaatsen<br />

tijdsonafhankelijk te werken. Dit werkt efficiënt, is<br />

kostenbesparend en veilig. Missing Piece denkt graag<br />

met u mee over digitalisering en is dé partij voor een<br />

stabiele en veilige ICT-omgeving.<br />

MoneyView, Martin Koot<br />

Onafhankelijk advies lastig? Welnee!<br />

Na jarenlang soebatten is er eindelijk een wettelijke<br />

definitie van wat ‘onafhankelijk advies’ genoemd mag<br />

worden. In de vakpers buitelen onheilsprofeten over<br />

elkaar: onduidelijk, onuitvoerbaar, het gevaar van wel<br />

zeggen maar niet doen, moeilijkmoeilijk, ach en wee…<br />

Martin Koot zet de ontwikkelingen op een rijtje en laat<br />

zien dat écht onafhankelijk productadvies helemaal<br />

niet ingewikkeld is.<br />

nexxbiz, Dirk-Jan Klinkhamer en Luuk Tegels<br />

Innovatie in reken- en validatie-engines<br />

Elke financieel dienstverlener heeft te maken met digitale<br />

transformatie. Het succes waarmee deze transformatie<br />

wordt vormgegeven, maakt het verschil tussen<br />

zelfstandig voortbestaan of niet. In de laatste jaren<br />

vindt er een enorme innovatie plaats in reken- en<br />

validatie-engines. Enerzijds door de inzet van nieuwe<br />

schaalbare technologie, anderzijds door nieuw ontwikkelde<br />

actuariële modellen.<br />

Luuk Tegels (KPMG) geeft een overzicht van de<br />

laatste modelleringsinnovaties, praktisch toepasbaar<br />

voor de verzekeringsbranche. Met generieke modellering<br />

ontstaat een reken- en validatie-engine die zowel<br />

inzetbaar is voor premiecalculaties als voor de optima-<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 59


ACT NOW!<br />

lisatie van het actuariële rapportageproces. Dirk-Jan<br />

Klinkhamer (nexxbiz) laat zien hoe de integratie in het<br />

nexxbiz-platform leidt tot een totaaloplossing waarbij<br />

de doorlooptijd van productvernieuwingen en de daarmee<br />

samenhangende kosten enorm worden verlaagd.<br />

Omniplan, Maarten Boddeus en Linda Kuiper<br />

Engaged advice<br />

Als hypotheekverstrekkers willen we allemaal een engaged<br />

consument tijdens het hypotheekadviestraject.<br />

Maar wat betekent dat en hoe selecteren we die softwarefeatures<br />

die de consument echt belangrijk vindt<br />

en de adviseur ondersteunt? Wat is de build trap en hoe<br />

voorkom je slechte gebruikerservaringen?<br />

Maarten Boddeus (Omniplan) en Linda Kuiper<br />

(Keen design) nemen je mee in de wereld van UX en<br />

product led design. Dit illustreren zij aan de hand van<br />

Engaged Advice; hoe te komen van concept naar oplossing?<br />

Leer, denk en participeer door een half uurtje in<br />

de huid van een product team te kruipen.<br />

OneSurance, Dennie van den Biggelaar<br />

<strong>Act</strong>ief Klantbeheer 2.0 met AI<br />

De juiste klanten op het juiste moment de juiste aandacht<br />

geven, dat maakt je organisatie toekomstbestendig.<br />

Meer adviseurs aannemen is niet schaalbaar en<br />

veel te duur; het slim inzetten van data en AI is een belangrijke<br />

sleutel tot succes. Maar hoe? AI-strateeg Denny<br />

van den Biggelaar laat zien hoe OneSurance artificial<br />

intelligence nu al succesvol inzet bij volmachten en<br />

intermediairs. Zoals voor het berekenen van de Customer<br />

Lifetime Value en de kans op royement. Ook voorspelt<br />

onze AI per klant de ‘next best polis’ wat leidt tot<br />

een hogere polisdichtheid. Ontdek ook hoe je bleeders<br />

buiten de deur houdt.<br />

Ordina, Maarten Mughal en Timo Savenije<br />

Automatisering kredietaanvragen<br />

Kredietaanvragen verwerken is een uitdagend proces<br />

dat bedrijven vaak voor verschillende obstakels plaatst.<br />

Tijdens deze break-out sessie verkennen we de voordelen<br />

van het automatiseren van kredietaanvragen en<br />

hoe dit helpt efficiënter te werken, te voldoen aan weten<br />

regelgeving, zoals de AVG, en de veiligheid te waarborgen.<br />

Een van de belangrijkste voordelen van automatisering<br />

is de verbeterde efficiëntie en snelheid van<br />

het proces. Dankzij PSD2 en Account Information Services<br />

worden gevalideerde transactiedata en brondata<br />

uit verschillende overheidsbronnen geïntegreerd. Informatie<br />

wordt snel en accuraat verwerkt, wat leidt tot<br />

een significante toename van first time right.<br />

Otherside at Work, Robert van Gils<br />

Slim en datagedreven samenwerken<br />

Inkomensverzekeringen vragen een zeer nauwe samenwerking<br />

tussen werkgever, adviseur, volmacht, risicodrager,<br />

schadelastbeheerder en arbodienst. Door onder<br />

andere marktconsolidatie en wetgeving ontstaat steeds<br />

meer behoefte aan een integrale benadering die sterk<br />

gedreven is door data en inzicht. Tijdens deze breakout<br />

laat Robert van Gils je zien hoe je dit efficiënt kunt<br />

organiseren.<br />

PiM ( by KPN), Annemiek de Joode en Robert Hordijk<br />

100% kloppende klantgegevens<br />

Vergeet wachtwoorden, gebruikersnamen, pasjes en formulieren.<br />

En breek als klant of bedrijf je hoofd niet langer<br />

over de beveiliging van gegevens. Want met PiM<br />

identificeert iedereen zich overal op dezelfde manier.<br />

Heel eenvoudig en makkelijk met je eigen smartphone.<br />

En persoonlijke gegevens en de identificatie zijn altijd optimaal<br />

beschermd. Zo is identificatie altijd super eenvoudig<br />

én veilig. Voor heel Nederland. PiM. Da’s een slim ID.<br />

Annemiek de Joode en Robert Hordijk nemen je<br />

mee in hoe de PiM app kan helpen in jouw proces, hoe<br />

de app werkt en waar je deze voor in kunt zetten.<br />

Sector Orange, Bram Doveren en Quintin Nouwen<br />

Sneller en flexibeler samenwerken<br />

Infinios als fundament om sneller en flexibeler met elkaar<br />

samen te werken in onze branche.<br />

De technologie ontwikkelt zich nog steeds razendsnel.<br />

Web 3.0 is gelanceerd en dat maakt een nieuwe<br />

inrichting van de keten mogelijk waarbij centrale systemen<br />

worden uitgeruild voor een netwerk. In deze presentatie<br />

kijken we naar de eerste toepassingen gebaseerd<br />

op deze nieuwe technologieën die nu al worden<br />

uitgerold. Op basis dit fundament wordt een nieuwe<br />

infrastructuur ontwikkeld voor de verzekeringsbranche.<br />

We gaan dieper in op het programma Transparante<br />

Schade Vrije Jaren (TSVJ) en de ontwikkelingen van<br />

distributie van volmacht productlogica en regels.<br />

Stiply, Erik van Doorn<br />

Simpel digitaal ondertekenen<br />

Lijkt mijn met paint gemaakte handtekening voldoende<br />

op die van mijn ID? Er is veel onduidelijkheid over<br />

het digitaal aanvaarden van een hypotheek. Er zijn diverse<br />

organisaties die verschillende controles uitvoeren<br />

voordat een ondertekend contract definitief wordt<br />

geaccepteerd. Een veel gehoorde is de controle van de<br />

handtekening (gemaakt met paint) met de handtekening<br />

op een identiteitsdocument. Maar is dit anno 2023<br />

nog wel nodig? Is de consument tegenwoordig niet anders<br />

gewend?<br />

60 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

Tjip, Maarten de Jonge<br />

Slimmere klantreizen<br />

Maarten de Jonge laat je zien hoe het bereiken van<br />

meer loyalere klanten en efficiency samen op gaan. Met<br />

de Smart Journeys van TJIP krijgen consumenten en financieel<br />

dienstverleners beter inzicht en overzicht wat<br />

leidt tot betere keuzes rond het afsluiten en aanpassen<br />

van financiële producten. Als financieel dienstverlener<br />

kun je daarbij inspelen op behoeften van verschillende<br />

klanttypen inzake hun informatievoorziening en klantbedieningen<br />

– met en zonder advies of een combinatie<br />

daarvan. Bovendien kent The Platform Engineer een<br />

modulaire aanpak waarmee hun opdrachtgevers zeer<br />

gericht en efficiënt klantreizen innoveren. De Smart<br />

Journeys van TJIP zijn dus win/win. Ontdek de kracht<br />

van deze aanpak voor jouw organisatie.<br />

Topicus, Jeroen Heijnen<br />

Verduurzamen zonder obstakels<br />

Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijk<br />

maatschappelijk thema. Toch blijft de versnelling<br />

die nodig is om de doelstellingen uit het Parijs-akkoord<br />

te behalen voorlopig uit. Veel bewoners weten<br />

niet waar ze moeten beginnen, hebben andere prioriteiten<br />

of hebben niet de financiële middelen en geldverstrekkers<br />

wachten op de exacte invulling van wetgeving.<br />

Verduurzaming wordt met name tijdens het beheer<br />

van hun klanten nog niet breed ingezet onder hypotheekadviseurs.<br />

Gemeenten en overheden hebben<br />

moeite om de initiatieven met een locatie karakter te<br />

schalen. Wij durven groot te denken: wat als buurtparticipatie,<br />

AI-modellen met de meest optimale verduurzamingsopties,<br />

ideale financieringsopties, energiecoaches<br />

en aannemers samen komen op één platform?<br />

Kom luisteren en meepraten...<br />

WeGroup, Arjuna Bosch met Ronald Rongen<br />

Klantgericht, pro-actief adviseren<br />

Hoe gebruik je jouw klantdata optimaal voor een efficiënte<br />

en proactieve dienstverlening? Samen met onze<br />

partner ANVA bieden we een geïntegreerde aanpak<br />

voor effectieve risicoanalyses en adviezen op het gebied<br />

van schadeverzekeringen en preventie. Door uitgebreide<br />

koppelingen aan twee kanten zorgen we voor<br />

een enorme efficiencyslag. Hiermee geef je je dienstverlening<br />

een boost, bespaar je tot 50 procent tijd en voorkom<br />

je fouten gedurende het hele proces. Ontdek hoe<br />

de nieuwste technologie van WeGroup naadloos aansluit<br />

op jouw ANVA inrichting. Wij maken innovatie<br />

beschikbaar voor iedereen.<br />

Yellowtail Conclusion, Mirjam Fuchs<br />

De toekomst van advies<br />

De breakout van Yellowtail Conclusion staat garant<br />

voor een flinke dosis inspiratie over de toekomst van<br />

advies. Welke digitale oplossingen gaan de markt transformeren<br />

en welke best practices zijn er al? We nemen<br />

je mee in de wereld van early validation, adviseren op<br />

basis van netto besteedbaar inkomen en ons innovatieve<br />

hypotheekalgoritme. Ook gaan wij verder in op de<br />

nieuwste technologieën als uitgangspunt voor het hybride<br />

hypotheekproces van nu. Al met al een breakout<br />

met volop inspiratie en informatie over hoe jij jouw adviesdiensten<br />

toekomstproof kunt maken. n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 61


ACT NOW!<br />

VIP-Ochtendsessies<br />

SIVI, Catharina Noordenbos en Irene Deen-Tai<br />

Schermen van Adviseurs – goed gevuld<br />

Hoe zorgen we dat gegevens uit verstuurde berichten<br />

ook zijn opgenomen in de polisschermen van adviseurs?<br />

Binnen de provinciale distributie sturen aanbieders<br />

(verzekeraars en serviceproviders) berichten<br />

aan adviseurs (ADN, GRS en transactieberichten).<br />

Regelmatig komen niet alle gegevens uit deze berichten<br />

in de polisschermen van de adviseur terecht.<br />

Speciaal voor de provinciale distributie gaat SIVI<br />

nu het gebruik van AFD-definities ten behoeve van<br />

de registratie van polissen uitrollen. Dit is een sterk<br />

vereenvoudigde variant van de werkwijze die nu binnen<br />

de Volmachtketen wordt uitgerold (Uniforme Inrichting<br />

Volmachtketen).<br />

In deze sessie onder meer de voordelen van opstellen<br />

en gebruik van AFD-definities. Verder wordt<br />

ingegaan op het doel en aanpak van deze uitrol en de<br />

resultaten van de Pilot met Nh1816 en verschillende<br />

systeemhuizen.<br />

SIVI, Herman Lenferink & Robin Oostrum<br />

SIVI AFS – Volop in beweging<br />

In deze sessie een korte toelichting over SIVI AFS,<br />

maar vooral aandacht voor de vele projecten die inmiddels<br />

zijn en worden uitgevoerd. Onder andere<br />

projecten voor een API op basis van het SIVI AFS<br />

API-raamwerk, voor het inrichten van een database<br />

en de ontwikkeling van een proprietary API op basis<br />

van SIVI AFS uitgangspunten. Tevens een kort overzicht<br />

rond de ondersteuning die SIVI biedt voor SIVI<br />

AFS zoals project ondersteuning, AOS en de AFD 2.0<br />

mappingen voor onder andere Ockto, HDN, VNAB,<br />

VIA en Pensioenregister.<br />

HDN (Gerben Neven) en Aegon (Carla Hidding)<br />

Wijzigings aanvraag bestaande hypotheek<br />

net zo eenvoudig als nieuwe aanvragen!<br />

Altijd al willen weten wat de ontwikkelingen zijn<br />

voor <strong>Act</strong>ief Klantbeheer voor hypotheek adviseurs?<br />

Kom naar deze infosessie en hoor wat er speelt.<br />

Gerben Neven van HDN (Hypotheken Data Netwerk)vertelt<br />

over de marktontwikkelingen, wat er<br />

nu al mogelijk is op het gebied van actief klantbeheer<br />

en waarom dit prioriteit heeft voor HDN. Carla<br />

Hidding van Aegon Hypotheken geeft op haar<br />

beurt inzicht in wat de hobbels zijn als first mover<br />

en deelt de visie hoe adviseurs straks zelf aan <strong>Act</strong>ief<br />

Klantbeheer kunnen doen vanuit hun eigen adviespakket.<br />

n<br />

62 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> JULI 2023


ACT NOW!<br />

VIP-innovatieplein<br />

NAAST BOVENSTAANDE INNOVATIEPARTNERS ZIJN OOK ONDERSTAANDE<br />

PARTNERS AANWEZIG OP HET INNOVATIEPLEIN TIJDENS DE TWEEDE<br />

EDITIE VAN HET VIP-CONGRES ACT NOW! IN LEUSDEN.<br />

Aplaza<br />

Digitaal is de norm<br />

Aplaza maakt het leven voor verzekeringsadviseurs<br />

gemakkelijker én goedkoper. Aplaza koppelt softwaresystemen<br />

van adviseurs met de extranetten van<br />

verzekeraars en serviceproviders. Hierdoor behoren<br />

het dubbel invoeren van gegevens en diverse tijdrovende<br />

administratieve handelingen tot het verleden.<br />

Alle klantgegevens zijn altijd up-to-date wat zorgt<br />

voor een betere dienstverlening tegen lagere kosten.<br />

Op Aplaza zijn 58 verzekeraars/serviceproviders<br />

aangesloten en veertien softwareleveranciers. Dagelijks<br />

werken ruim 1.400 intermediairkantoren met<br />

onze software. Per intermediair levert dit gemiddeld<br />

meer dan 1.800 uur per jaar aan tijdsbesparing op.<br />

DIAS Groep: Adviesbox<br />

Hypotheek en planning<br />

Adviesbox ondersteunt de financieel adviseur bij<br />

het opstellen van een financieel advies. Het berekenen<br />

van de maximale leencapaciteit met daarna het<br />

opstellen van een financieringsopzet met een lastenoverzicht<br />

is snel en eenvoudig met Adviesbox te<br />

doen. Maar ook het maken van een analyse op basis<br />

van netto besteedbaar inkomen op alle scenario’s is<br />

met Adviesbox uit te werken tot een helder rapport.<br />

Faster Forward<br />

Online business software<br />

Elements is de beste administratiesoftware voor financieel<br />

dienstverleners. Dagelijks ontzorgen we<br />

ruim 4.000 adviseurs bij 1.000 organisaties in de financiële<br />

sector. Van het verzekeringskantoor op de<br />

hoek tot landelijke adviesketens voor hypotheken<br />

en serviceproviders.<br />

Iedere organisatie die werkt met Elements<br />

heeft één overzichtelijk systeem dat alle processen<br />

stroomlijnt. Geen tijdrovende aanvragen en administratie,<br />

maar digitale communicatie met aanbieders,<br />

collega’s en klanten. Zo blijft er meer tijd over voor<br />

persoonlijk advies en klantcontact.<br />

Ockto<br />

Datagedreven klantacceptatie<br />

Succesvolle digitalisering gaat veel verder dan bestaande<br />

processen in een digitaal jasje gieten. Het is<br />

opnieuw bedenken: wat hebben we écht nodig om<br />

een product of dienst te leveren en wat is de consument<br />

bereid daarvoor te doen? De consument verwacht<br />

dat het aanleveren van gegevens gemakkelijk,<br />

snel en digitaal kan. Volkomen veilig ook. Met Ockto<br />

bundelen we gegevens tot een gevalideerde dataset<br />

die rechtstreeks bij de bron wordt opgehaald.<br />

We zijn er trots op dat dankzij Ockto al veel (financieel)<br />

dienstverleners met succes nieuwe datagedreven<br />

producten hebben gelanceerd. En dat zij<br />

daarmee hun processen hebben versneld en vereenvoudigd.<br />

Dat is gunstig voor de dienstverlener én<br />

voor de consument. Ook is het steeds vaker mogelijk<br />

om real-time een klantbeoordeling uit te voeren<br />

(STP).<br />

Postex<br />

Volledige ontzorging<br />

Postex ontzorgt je volledig qua efficiency, security<br />

en compliance. Onze beloftes:<br />

• Autonoom Cloud platform<br />

• Geregistreerde verzendadministratie<br />

• Add-ons zoals iDEAL<br />

• ISAE 3402 type II & ISO 27001<br />

• Unieke polisvoorwaarden oplossing via een duurzame<br />

drager, ISAE-proof<br />

• eSEAL garandeert originele staat documenten<br />

• Hogere klanttevredenheid n<br />

<strong>SPECIAL</strong> JULI 2023 <strong>VVP</strong> | 63


<strong>VVP</strong> is trots op de<br />

organisaties die de <strong>VVP</strong> special<br />

‘<strong>Act</strong> <strong>Now</strong>! Digitale Innovatie’ mede<br />

mogelijk hebben gemaakt<br />

Het VIP-Congres is mede mogelijk gemaakt door:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!