24.08.2023 Views

Y-mail 45 - augustus 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>mail</strong><br />

AUGUSTUS <strong>2023</strong> MAGAZINE VAN HET JAN YPERMAN ZIEKENHUIS<br />

EDITIE <strong>45</strong><br />

Zorgpad<br />

STROKE<br />

Nieuwe<br />

ARTSEN<br />

Erkenning<br />

OBESITASKLINIEK


EDITO<br />

Beste lezer,<br />

We hebben een<br />

ouderwetse Belgische<br />

zomer achter de rug.<br />

Goed voor de hortensia’s<br />

en de regen waterputten, zullen<br />

we maar zeggen. Hopelijk heeft<br />

iedereen toch een deugddoende<br />

adempauze kunnen inlassen. In het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis zijn we in<br />

elk geval klaar voor de rest van het<br />

jaar. Onze ambitie is onveranderd:<br />

moderne topzorg aanbieden in<br />

‘onze’ Westhoek.<br />

In dit magazine maakt u kennis met<br />

enkele staaltjes van die topzorg,<br />

zoals de Europese accreditatie<br />

van onze obesitaskliniek (p. 7), de<br />

genetische consultaties door professor<br />

dokter Geert Mortier (p. 10) en<br />

de toepassing van sacrale neuromodulatie<br />

in de urologie (p. 6). Topzorg<br />

neemt ook de mens achter de<br />

patiënt mee in het verhaal. Dat doen<br />

we vanaf de geboorte (onze vroedvrouwen<br />

screenen systematisch<br />

zwangere vrouwen op psychosociale<br />

kwetsbaarheden – p. 4) tot de laatste<br />

levensdag (de palliatieve afdeling<br />

viert zijn 25ste verjaardag - p. 14).<br />

Die mooie zorg blijven aanbieden<br />

en verder uitbouwen: het wordt dé<br />

uitdaging van de komende jaren.<br />

Vers talent proberen we te verleiden<br />

met boeiende opleidingen en stages<br />

(p. 16). Nieuwe medewerkers vertellen<br />

ons dat ze veel goeds over het<br />

ziekenhuis hebben gehoord en dat<br />

die reputatie ook blijkt te kloppen.<br />

Dat doet deugd.<br />

Veel leesplezier!<br />

dokter Hans Feys,<br />

hoofdarts


inhoud<br />

04 Zwangere vrouwen screenen<br />

07 EASO-accreditatie obesitaskliniek<br />

14 25 jaar palliatieve 17 Snel ingrijpen bij een CVA<br />

Eind <strong>augustus</strong> gaat de collectieve autodialyse in Diksmuide open.<br />

Daarmee vult het Jan Yperman Ziekenhuis een blinde vlek in het huidige<br />

dialyse-aanbod in. Stabiele patiënten die geen acute medische zorg nodig<br />

hebben, krijgen zo hun behandeling dicht bij huis.<br />

hoofd technische dienst Rik Persyn<br />

Lees alle edities<br />

van Y-<strong>mail</strong><br />

3


DE BROZE WOLK<br />

Sinds kort screenen de<br />

vroedvrouwen van de<br />

materniteit zwangere<br />

vrouwen op psychosociale<br />

kwetsbaarheden. Dat doen<br />

ze met de tool Born in<br />

Belgium Professionals.<br />

Die fungeert ook als<br />

gedeeld platform, zodat<br />

alle hulp verleners het<br />

overzicht behouden.<br />

15<br />

vroedvrouwen<br />

nemen anamneses af<br />

Neerslachtigheid,<br />

ruzie met de partner,<br />

financiële zorgen: niet<br />

elke vrouw zit op een<br />

roze wolk tijdens haar<br />

zwangerschap. Psychische<br />

of sociale kwetsbaarheid<br />

heeft echter een negatieve<br />

impact op de gezondheid<br />

van moeder en kind. De<br />

artsen en vroedvrouwen<br />

op de materniteit van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis<br />

worden er dagelijks mee<br />

geconfronteerd.<br />

Evelien Hahn (hoofdvroedvrouw<br />

materniteit):<br />

“Middelen- en medicatiegebruik<br />

komt geregeld<br />

voor. Denk aan zwangere<br />

vrouwen die cannabis<br />

gebruiken. Als ze die<br />

gewoonte niet afbouwen,<br />

kan de baby na de<br />

geboorte ontwenningsverschijnselen<br />

vertonen.<br />

Partnergeweld is ook een<br />

aandachtspunt, net als<br />

sociaal isolement,<br />

financiële problemen,<br />

depressieve gevoelens,<br />

slechte huisvesting … Het<br />

zijn allemaal dingen waarvan<br />

we de signalen graag<br />

vroeg in de zwangerschap<br />

oppikken, zodat we tijdig<br />

hulp kunnen bieden.”<br />

IN KAART BRENGEN<br />

Ook vroeger ging er in de<br />

materniteit al aandacht<br />

naar de psychische en<br />

sociale situatie van<br />

zwangere vrouwen. Indien<br />

nodig staken medewerkers<br />

van de sociale of psychologische<br />

dienst een handje<br />

toe (zie kader). Dankzij<br />

de digitale tool Born in<br />

Belgium Professionals, een<br />

door het RIZIV gesteund<br />

proefproject, worden<br />

kwetsbaarheden nu<br />

systematisch in kaart<br />

gebracht.<br />

Evelien: “Al onze vroedvrouwen<br />

volgden een<br />

opleiding om de tool te<br />

gebruiken. We proberen<br />

elke zwangere vrouw te<br />

4


HOE VROEGER,<br />

HOE BETER<br />

De focus op psychosociale kwetsbaarheden bij<br />

zwangere vrouwen is niet helemaal nieuw, maar<br />

Born in Belgium Professionals is de eerste tool die<br />

een systematische en gestructureerde doorlichting<br />

mogelijk maakt.<br />

Mieke Staelens (sociale dienst): “Tijdens de<br />

consultatie op de materniteit kan de vroedvrouw<br />

voorzichtig naar problemen polsen, zonder dat het<br />

beschuldigend of stigmatiserend overkomt. Dat<br />

gebeurt best vroeg in de zwangerschap, zodat we<br />

preventief kunnen ingrijpen. Zo hoeven we na de<br />

bevalling niet in zeven haasten oplossingen te zoeken<br />

voor materiële of mentale problemen. De ligduur is<br />

tegenwoordig maar een dag of drie – met de huidige<br />

wachtlijsten in de hulpverlening is dat zeer krap.”<br />

Op de sociale dienst leggen Mieke Staelens en Flore<br />

Colpaert zich toe op moeder-en-kindproblemen.<br />

Ook bij de psychologen zijn er collega’s die prioritair<br />

op die doelgroep werken.<br />

Mieke: “We kunnen niet alle miserie<br />

oplossen. Maar deze aanpak zal voor veel<br />

moeders en kindjes wel een verschil maken.”<br />

hoofdverpleegkundige<br />

Evelien Hahn en<br />

diensthoofd dokter<br />

Jan Quintelier<br />

Mieke Staelens<br />

bereiken op de prenatale<br />

consultatie. Een hele<br />

klus, met gemiddeld<br />

1.050 bevallingen per jaar.<br />

Via 24 vragen peilen we<br />

naar eventuele kwetsbaarheden.<br />

Dat neemt een<br />

halfuurtje in beslag.”<br />

GEDEELD PLATFORM<br />

Als de anamnese alarmbellen<br />

doet afgaan, kan er<br />

actie ondernomen worden.<br />

Voor mama’s die het<br />

moeilijk hebben om voor<br />

zichzelf en hun baby te<br />

zorgen, wordt dan bijvoorbeeld<br />

tijdig opvang gezocht<br />

in een van de gespecialiseerde<br />

centra. Ook psychologische<br />

ondersteuning,<br />

administratieve hulp of<br />

begeleiding bij middelengebruik<br />

zijn mogelijk.<br />

Dokter Jan Quintelier<br />

(diensthoofd materniteit):<br />

“De tool voorkomt<br />

fragmentatie, want Born<br />

in Belgium Professionals<br />

fungeert ook als een<br />

gedeeld platform. Zo weten<br />

alle bevoegde hulp- en<br />

zorg verleners hoe het<br />

professionele netwerk<br />

rond de zwangere vrouw in<br />

elkaar zit en welke diensten<br />

al welke acties ondernomen<br />

hebben. Zo hoeft de vrouw<br />

haar verhaal niet telkens<br />

opnieuw te vertellen. Eén<br />

keer is al pijnlijk<br />

genoeg.”<br />

Secretariaat materniteit<br />

057 35 60 61<br />

ym1@yperman.net<br />

5


ZES NIEUWE TOESTELLEN VOOR HILOTHERAPIE<br />

Koel van top tot teen<br />

Veelgebruikte chemotherapieën zoals doxorubicine, paclitaxel en docetaxel<br />

(bekend onder de merknamen Adriamycine, Taxol en Taxotere) zorgen<br />

voor haarverlies. Daarnaast kunnen de laatste twee ook perifere neuropathieën<br />

veroorzaken: ze tasten de kleine zenuwen in vingers en tenen<br />

aan, wat resulteert in tijdelijke of permanente gevoelsstoornissen. Hilotherapie<br />

helpt die bijwerkingen te verminderen, vertelt oncoloog dokter<br />

Annelies Deldycke. “We koelen de hoofdhuid af tot 5 graden Celsius.<br />

Daardoor vernauwen de bloedvaatjes, richt de chemotherapie minder<br />

schade aan en gaat er minder haar verloren. De voeten en de handen<br />

koelen we af tot respectievelijk 11 graden en 15 graden, de optimale<br />

temperaturen om zenuwschade te voorkomen. Vaak kunnen we zo de<br />

optimale chemodosis blijven geven. Vroeger – zonder koeling – moesten<br />

we de chemo soms afbouwen of stopzetten.”<br />

Tot voor kort was het behelpen met ijsblokjes. Dat was onhandig, arbeidsintensief<br />

en minder efficiënt. “Daarom hebben we in mei vijf torens met<br />

toestellen aangekocht. Die houden hoofdhuid, handen en voeten koel. Een<br />

extra toestel is enkel voor hoofdhuidkoeling bedoeld. Hilotherapie is gratis<br />

beschikbaar voor al onze patiënten.”<br />

STEUN VOOR OEKRAÏNE<br />

Matrassen op<br />

transport<br />

In juni werden de ruim 650<br />

matrassen van het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis vervangen. Dankzij<br />

Vero Deruyter, verpleegkundig<br />

secretariaats medewerker in het<br />

oncologisch dagziekenhuis, kregen<br />

honderden exemplaren een tweede<br />

leven in een psychiatrisch centrum<br />

en enkele ziekenhuizen in Oekraïne.<br />

Secretariaat inwendige geneeskunde<br />

057 35 72 70<br />

secinwendige@yperman.net<br />

dokter Annelies Deldycke<br />

LEZING<br />

Verzakkingen<br />

Op dinsdag 12 september, 19 uur,<br />

is iedereen welkom op een infoavond<br />

over blaas- en baarmoederverzakking.<br />

Uroloog dokter Anneleen<br />

Verbrugghe: “Hoe vaak komt het<br />

voor? Wat is de oorzaak? Wat<br />

zijn de mogelijke behandelingen?<br />

Het komt allemaal aan bod. De<br />

bedoeling is patient awareness te<br />

creëren. Een blaas- of baarmoederverzakking<br />

is niks om je voor te<br />

schamen en voor veel van de ongemakken<br />

bestaat een oplossing.”<br />

Inschrijven via info@yperman.net<br />

STUDENT TAKE-OVER<br />

Jong geleerd<br />

In het voorjaar runden twaalf<br />

studenten vier weken lang een<br />

onderdeel van de geriatrieafdeling,<br />

in het kader van hun stage.<br />

Ze werkten zelfstandig, onder<br />

supervisie van een vaste verpleegkundige<br />

van de afdeling en in<br />

samenwerking met de geriaters<br />

van het Jan Yperman Ziekenhuis.<br />

Dokter Bart Werbrouck: “Dit was<br />

weer een fijne samenwerking met<br />

Hogeschool VIVES. We zijn ervan<br />

overtuigd dat projecten zoals deze<br />

helpen om toekomstige verpleegkundigen<br />

warm te maken voor de<br />

ouderenzorg!”<br />

NEUROMODULATIE<br />

Langere levensduur<br />

Sacrale neuromodulatie kan een<br />

oplossing zijn voor patiënten<br />

die zeer frequent plassen of niet<br />

meer spontaan kunnen plassen.<br />

Uroloog dokter Anneleen<br />

Verbrugghe: “Bij ons wordt de<br />

techniek een twintigtal keer per<br />

jaar toegepast. We planten een<br />

neurostimulator met vier elektrodes<br />

in, die zwakke elektrische impulsen<br />

afgeven ter hoogte van de<br />

sacrale zenuwen. De batterij zit<br />

subcutaan in de bil. Normaal gaat<br />

die vijf à zeven jaar mee, bij de<br />

nieuwste generatie (InterStim X)<br />

is dat tien à vijftien jaar.”<br />

6


SAMENWERKING LOONT<br />

De obesitaskliniek is sinds 1 mei erkend<br />

als EASO Europees Centrum voor<br />

Obesitas. Die accreditatie is een<br />

bekroning voor een doorgedreven<br />

multidisciplinaire aanpak, zegt dokter<br />

An Nollet, die de kliniek in 2002 oprichtte.<br />

EASO-accreditatie<br />

obesitaskliniek<br />

10<br />

erkende<br />

EASO-centra<br />

in België<br />

dokter<br />

Barbara<br />

Deconinck<br />

en dokter<br />

An Nollet<br />

Als huisarts, diëtist,<br />

psycholoog of kinesist kunt<br />

u nog deelnemen aan de<br />

derde en vierde module<br />

van ons nascholingsprogramma<br />

over obesitas,<br />

op 28 september en<br />

16 november.<br />

Arteriële hypertensie,<br />

diabetes mellitus,<br />

een gestoord lipidenbilan,<br />

slaapapneusyndroom en<br />

gewrichtsklachten zijn<br />

maar een paar van de<br />

verwikkelingen van overgewicht<br />

en obesitas.<br />

Dokter An Nollet (endo-<br />

cri nologie & diabetologie):<br />

“We spreken van overgewicht<br />

vanaf een BMI van<br />

25 kg/m² en van obesitas<br />

vanaf 30 kg/m². De preventie<br />

en behandeling<br />

vormen een van de<br />

grootste gezondheidsuitdagingen<br />

van deze<br />

eeuw: een op de twee<br />

volwassen Belgen heeft<br />

overgewicht en 16 procent<br />

is obees. Bij jongeren is dat<br />

20 procent en 6 procent.”<br />

TOTAALPLAATJE<br />

Obesitas is meer dan alleen<br />

een levensstijlprobleem.<br />

Het vereist een multidisciplinaire<br />

aanpak, waarbij<br />

het totaalplaatje van de<br />

patiënt wordt bekeken.<br />

Dokter Barbara Deconinck<br />

(endocrinologie & diabetologie):<br />

“We voorzien in<br />

voedingsbegeleiding,<br />

lichaamsbeweging en<br />

gedragstherapie, soms<br />

aangevuld met medicatie,<br />

vanaf een BMI hoger dan<br />

27 kg/m² met complicaties.<br />

Bariatrische chirurgie kan<br />

vanaf een BMI groter dan<br />

35 kg/m² met complicaties<br />

of groter dan 40 kg/m²<br />

zonder complicaties. Voor<br />

kinderobesitas werken we<br />

samen met pediater dokter<br />

Hilde Boens.”<br />

Dokter Nollet: “We zijn er<br />

trots op dat we deel uitmaken<br />

van de belangrijkste<br />

wetenschappelijke beroepsorganisatie<br />

op het vlak van<br />

obesitas in Europa.”<br />

7


SAMENWERKING LOONT<br />

DOKTER GEERT MOYAERT<br />

(DIENST FYSISCHE GENEESKUNDE)<br />

“Met ons revalidatieprogramma mikken we niet<br />

alleen op gewichtsreductie. We proberen onze<br />

patiënten de positieve aspecten van lichaamsbeweging<br />

mee te geven en sporen hen aan om een<br />

actievere levensstijl te hanteren. Engagement en<br />

doorzetting zijn daarbij de belangrijkste pijlers.”<br />

SYBILLE VUCHELEN<br />

(PSYCHOLOOG)<br />

“Bij de psychologische screening gaan we op<br />

zoek naar de voorwaarden voor een succesvolle<br />

aanpassing van de levensstijl. Denk aan factoren<br />

als motivatie, zelfbeeld, eetgedrag, stress, sociale<br />

steun, cognitieve processen, psychiatrische<br />

voorgeschiedenis, verslavingsrisico … In<br />

sommige gevallen kan psychotherapie de kans<br />

op succes op lange termijn bevorderen.”<br />

vanaf een BMI van<br />

30 kg/m²<br />

spreken we van<br />

obesitas<br />

DOKTER LIEVEN DEDRYE EN DOKTER JOHAN FIERENS<br />

(ABDOMINALE CHIRURGEN)<br />

“Bariatrische heelkunde is momenteel de beste behandeling<br />

voor morbide obesitas. De ingreep is duurzaam en verbetert<br />

comorbiditeiten zoals diabetes en slaapapneu. Wij bieden<br />

gastric bypass en sleeve gastrectomie aan. Om op lange termijn<br />

het beste resultaat te behalen, is het belangrijk om de patiënt<br />

goed voor te bereiden en stipt op te volgen.”<br />

SOPHIE DELPUTTE<br />

(DIËTIST)<br />

“Ik leer de patiënten een gezond eetpatroon<br />

aan en motiveer hen om dat<br />

levenslang vol te houden. Het leuke<br />

aan mijn job is hun tevredenheid. Ze<br />

merken zelf dat ze zich beter voelen<br />

wanneer ze de adviezen opvolgen.<br />

Niet enkel hoeveel ze eten, is van<br />

tel. Wat, wanneer en hoe ze eten, is<br />

minstens even belangrijk.”<br />

Secretariaat endocrinologie & diabetologie<br />

057 35 72 70<br />

secinwendige@yperman.net<br />

8


CIJFERS<br />

DIT WAS 2022<br />

2021<br />

17.136<br />

18.586<br />

OPNAMES<br />

2021<br />

28.007<br />

31.873<br />

DIALYSECONTACTEN<br />

2021<br />

22.554<br />

26.817<br />

OPNAMES OP SPOED<br />

2021<br />

506.222<br />

360.236<br />

AMBULANTE CONTACTEN<br />

2021<br />

30.091<br />

31.466<br />

DAGZIEKENHUISCONTACTEN<br />

inclusief<br />

COVID-screenings<br />

1.734 keer<br />

RUKTE DE AMBULANCE/PIT UIT<br />

1.094 interventies<br />

VAN DE MUG<br />

532<br />

ERKENDE BEDDEN<br />

7,3<br />

DAGEN<br />

gemiddelde ligduur<br />

138<br />

ARTSEN<br />

858<br />

STUDENTEN<br />

1.350<br />

PERSONEELSLEDEN<br />

32<br />

ARTSEN-SPECIALISTEN IN OPLEIDING<br />

12,8<br />

MILJOEN EURO<br />

investeringen<br />

in de toekomst<br />

9


NIEUWE ARTSEN<br />

PROFESSOR DOKTER<br />

GEERT MORTIER<br />

“Leuven komt<br />

naar Ieper”<br />

“Samen met genetische counselor<br />

Kristien Philippe neem ik de genetische<br />

consultaties in het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis over van mijn collega<br />

professor dokter Koenraad Devriendt.<br />

Opdat de Ieperse patiënten niet naar<br />

Leuven hoeven te reizen voor die<br />

hooggespecialiseerde tertiaire zorg,<br />

komen wij elke eerste maandag van de<br />

maand naar hun vertrouwde ziekenhuis.<br />

De raadplegingen gaan zeer breed: van<br />

prenataal onderzoek, groeistoornissen<br />

en verstandelijke beperkingen tot<br />

en met oncogenetische vragen en<br />

zeldzame erfelijke aandoeningen. Onze<br />

maandelijkse consultatie is ook een<br />

goed moment om live casussen te<br />

bespreken met de Ieperse collega’s.”<br />

specialisme: klinische genetica<br />

start in JYZ: 4 september<br />

daarnaast: hoofd Centrum Menselijke<br />

Erfelijkheid UZ Leuven<br />

hobby’s: fietsen, zwemmen, skiën,<br />

tennissen en tuinieren<br />

057 35 35 35 – geert.mortier@yperman.net<br />

10


specialisme: NKO<br />

gestart in JYZ: 3 juli<br />

voorheen: opleiding in UZ Gent, fellowship<br />

laryngologie CHU UCL Namur<br />

en UMC+ Maastricht<br />

hobby’s: hockey, duiken en skiën<br />

057 35 74 56 – ann-sophie.depaepe@yperman.net<br />

“Terug naar<br />

West-Vlaanderen”<br />

DOKTER ANN-SOPHIE DE PAEPE<br />

“Mijn partner en ik hebben jarenlang<br />

graag in Gent gewoond tijdens mijn<br />

opleiding, maar het was tijd om naar onze<br />

West-Vlaamse roots terug te keren en<br />

aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.<br />

Zelf was ik niet vertrouwd met het Jan<br />

Yperman Ziekenhuis, maar zowel artsen als<br />

patiënten praten met een glimlach over het<br />

ziekenhuis, had ik gemerkt. Ik keek er dan<br />

ook naar uit om deel uit te maken van het<br />

team. Bij NKO volg ik dokter Griet Stoffels<br />

op. Ik ga algemene NKO-geneeskunde<br />

combineren met subspecialisaties zoals<br />

laryngologie, waar gelukkig steeds meer<br />

aandacht voor is.”<br />

11


DOKTER ANNE-SOPHIE<br />

VANDENAMEELE<br />

“Hier ben je<br />

geen nummer”<br />

“Ik heb me gespecialiseerd in<br />

foetale echografie en hoogrisico<br />

verloskunde. Denk aan moeders<br />

met een voorgeschiedenis van<br />

zwangerschapscomplicaties of met<br />

een pathologie die een impact op de<br />

zwangerschap kan hebben. Ik kom<br />

in een hechte groep van kundige<br />

gynaecologen terecht. Wat mij betreft<br />

heeft dit ziekenhuis precies de juiste<br />

schaal: groot genoeg om voldoende<br />

uitdaging te creëren en kwalitatieve<br />

zorg te bieden, klein genoeg om gezellig<br />

en overzichtelijk te zijn. Hier ben je geen<br />

nummer. Ons gezin is ook blij dat ik hier<br />

van start kan gaan: we zijn familiaal<br />

en sociaal altijd sterk met de streek<br />

verbonden geweest.”<br />

specialisme: gynaecologie & verloskunde<br />

start in JYZ: 1 september<br />

voorheen: KU Leuven<br />

hobby: tennissen, creatief bezig zijn<br />

057 35 75 75<br />

anne-sophie.vandenameele@yperman.net<br />

12


specialisme: anesthesie, reanimatie, algologie<br />

start in JYZ: 1 september <strong>2023</strong><br />

voorheen: ZOL Genk,<br />

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem<br />

hobby’s: lopen, fietsen en het gezin<br />

- 057 35 61 61 – seppe.dehaene@yperman.net<br />

“De techniek is<br />

veiliger geworden”<br />

DOKTER SEPPE DEHAENE<br />

“Voor een operatie aan een lidmaat kunnen<br />

we de patiënt met locoregionale anesthesie<br />

tot 24 uur pijnvrij maken. Dat verbetert het<br />

comfort en versnelt het herstel. Desnoods<br />

kan de patiënt zelfs wakker blijven. Door<br />

het gebruik van echografie is de techniek<br />

ook veiliger geworden: je voorkomt dat je<br />

in een zenuw of een bloedvat prikt, wat<br />

schade kan veroorzaken. Vanwaar mijn<br />

overstap naar Ieper? Ik zag dat het ziekenhuis<br />

bleef groeien – kwantitatief, maar ook<br />

technologisch en facilitair. Dat heeft me<br />

overtuigd. Bovendien woon ik binnenkort<br />

op een kilometer van het werk.”<br />

13


25 JAAR PALLIATIEVE<br />

Mooie laatste dagen<br />

De palliatieve eenheid<br />

van het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis bestaat 25 jaar.<br />

Bij de opstart in 1998<br />

was ze pas de tweede in<br />

West-Vlaanderen. Wat<br />

toen pionierswerk was,<br />

is uitgegroeid tot een<br />

onmisbaar sluitstuk van<br />

de ziekenhuiszorg.<br />

18<br />

vrijwilligers<br />

op palliatieve<br />

okter Philip Van Belle<br />

D richtte in 1998 de<br />

palliatieve eenheid op.<br />

Dokter Elisabeth De Mont<br />

(geriatrie) volgde hem in<br />

2018 op als diensthoofd.<br />

Hadden de opleidingen<br />

palliatieve zorgen en<br />

LEIFarts haar voorbereid<br />

op de praktijk?<br />

Dokter Elisabeth De Mont:<br />

“Niet helemaal. Maar ik<br />

voelde wel meteen een<br />

klik met de afdeling. Wie<br />

niet vertrouwd is met de<br />

palliatieve dienst, verwacht<br />

misschien kommer en<br />

kwel. Het omgekeerde is<br />

waar. De sfeer is kalm,<br />

warm, soms zelfs vrolijk.<br />

Voor de meeste patiënten<br />

hier is de strijd gestreden,<br />

zijn de grote beslissingen<br />

genomen. Het is gedaan<br />

met bloedafnames, scans<br />

en laatste therapeutische<br />

pogingen. Ze krijgen nu<br />

de kans om, omringd<br />

door hun naasten, het<br />

maximale te halen uit de<br />

tijd die hun nog rest. Wij<br />

maken dat levenseinde zo<br />

comfortabel mogelijk. Het<br />

is een voorrecht om dat te<br />

mogen doen, samen met<br />

onze zorgprofessionals en<br />

vrijwilligers.”<br />

AHA-ERLEBNIS<br />

In het drukke ziekenhuis<br />

is de palliatieve afdeling<br />

een oase van rust, vindt<br />

ook hoofdverpleegkundige<br />

Kobe Sercu.<br />

“Het is mooi dat we<br />

betekenis kunnen geven<br />

aan die laatste levensdagen.<br />

Voor veel mensen<br />

is dat een aha-erlebnis. Ze<br />

zijn verwonderd dat het<br />

ook op die manier kan.”<br />

SUPPORTTEAM<br />

De afdeling telt zes zorgbedden.<br />

Dokter De Mont<br />

herhaalt wat ze vijf jaar<br />

14


DE WETTEN<br />

VAN 2002<br />

In 2002 werden op hetzelfde moment drie wetten<br />

gestemd: de wet op patiëntrechten, op palliatieve<br />

zorgen en op euthanasie. Ondanks de wettelijke<br />

verankering blijft het recht op palliatieve zorgen een<br />

aandachtspunt: in de praktijk zijn die nog altijd niet<br />

voor iedereen even toegankelijk. Vooral de wet op<br />

euthanasie had een grote impact op de werking van<br />

de palliatieve afdeling.<br />

Hoofdverpleegkunde Kobe Sercu: “Euthanasie is<br />

sindsdien een legale mogelijkheid. Wat niet wil<br />

zeggen dat het zomaar wordt toegestaan. Mensen<br />

hebben daar soms een verkeerd beeld van. Het moet<br />

gaan om ondraaglijk fysiek of psychisch lijden ten<br />

gevolge van een aandoening die niet te lenigen is.<br />

Het is aan artsen om dat te interpreteren en te<br />

valideren. De vraag wordt geregeld gesteld, maar valt<br />

vaak weg als palliatieve zorg het lijden vermindert.<br />

Dan ontstaat er rust bij de patiënt en de geliefden.<br />

Hier verblijven ongeveer 150 patiënten per jaar.<br />

Minder dan 10 procent kiest voor euthanasie.”<br />

hoofdverpleegkundige<br />

Kobe Sercu en diensthoofd<br />

doker Elisabeth De Mont<br />

hoofdverpleegkundige<br />

Kobe Sercu<br />

geleden op haar eerste dag<br />

al vertelde: dat zouden er<br />

meer mogen zijn.<br />

Dokter De Mont: “Gelukkig<br />

heeft elke patiënt recht op<br />

palliatieve zorg, ook als er<br />

op de afdeling zelf geen<br />

plaats is. Ons palliatief<br />

supportteam met artsen,<br />

verpleegkungen, psycho–<br />

logen en maatschappelijk<br />

en pastoraal werkers kan<br />

patiënten elders in het<br />

ziekenhuis met dezelfde<br />

zorgen omringen. Soms<br />

geven de patiënten zelf de<br />

voorkeur aan die oplossing,<br />

omdat ze een bepaalde<br />

afdeling gewoon zijn en<br />

daar een vertrouwensband<br />

opgebouwd hebben met de<br />

artsen, verpleegkundigen<br />

en zorgkundigen.”<br />

VERJAARDAG<br />

De palliatieve afdeling viert<br />

haar 25ste verjaardag met<br />

een symposium op<br />

donderdagavond<br />

16 november. Op het<br />

programma staan een<br />

lezing door dokter Uus<br />

Knops – psychiater,<br />

cognitief gedragstherapeut<br />

en auteur van ‘Casper, een<br />

rouwboek’ – en muziek.<br />

Secretariaat palliatieve eenheid<br />

057 35 64 91<br />

ms4@yperman.net<br />

15


BEKROOND<br />

ONDERZOEK<br />

Met micronaaldjes<br />

Hypertrofe littekens van brandwonden worden vaak<br />

behandeld met cortisone-injecties. In zijn doctoraat<br />

onderzoekt dokter Ignace De Decker een pijnloos<br />

alternatief: oplosbare micropatches met naaldjes die<br />

verweven zijn met cortisone.<br />

Na zijn basisstudies geneeskunde<br />

startte dokter Ignace<br />

De Decker meteen met een<br />

doctoraat in het brandwondencentrum<br />

van het UZ<br />

Gent. In afwachting van zijn<br />

specialisatie in de plastische<br />

heelkunde combineert hij dat<br />

onderzoek met een Iepers<br />

assistentschap bij dokter<br />

Bob De Frene (diensthoofd<br />

plastische heelkunde).<br />

Dokter Ignace De Decker:<br />

“Ik zoek methodes om<br />

de littekenkwaliteit van<br />

brandwondenpatiënten te<br />

optimaliseren. Een veelbelovende<br />

piste is die van<br />

de oplosbare micropatches<br />

met micronaaldjes. Die zijn<br />

gemaakt uit hyaluronzuur<br />

waarin cortisone verweven<br />

zit. De naaldjes zijn 0,8 mm<br />

lang en raken de pijnreceptoren<br />

niet. Na een halfuurtje<br />

lost het hyaluronzuur<br />

op en komt de cortisone vrij<br />

in het lichaam. Het is een<br />

interessant alternatief voor<br />

de klassieke cortisoneinjectie,<br />

die pijnlijk is en het<br />

vetweefsel kan beschadigen.”<br />

Dokter Bob De Frene is<br />

enthousiast. “Dit fantastische<br />

onderzoekswerk is meteen<br />

en wereldwijd klinisch<br />

inzetbaar. De patiënten zullen<br />

de micropatches zelf thuis<br />

kunnen aanbrengen.”<br />

EOS bekroonde de research van<br />

dokter De Decker met de EOS<br />

Pipetprijs <strong>2023</strong>. Stemmen voor<br />

de publieksprijs kan via de<br />

QR-code.<br />

ONDERZOEK<br />

Jan Yperman publiceert<br />

Dokter M. Coeman (en anderen):<br />

‘iFR/FFR/IVUS discordance and<br />

clinical implications: results from<br />

the prospective left main<br />

physiology registry’ (Journal of<br />

Invasive Cardiololgy, mei <strong>2023</strong>).<br />

Dokter F. Hardeman in de Japanse<br />

vertaling van ‘Unicompartmental<br />

Knee Arthoplasty’ door Arnaud<br />

Clavé (Sauramps Médical,<br />

januari <strong>2023</strong>).<br />

Dokter Hardeman sprak op de<br />

Knee Arthroscopy-conferentie<br />

in Israël en op de Oxford<br />

Instructional Course in Oxford.<br />

VACATURES<br />

Jan Yperman zoekt<br />

• verpleegkundigen (pediatrie en<br />

algemene verpleegeenheid, acute<br />

geriatrie, dialyse)<br />

• een arts-specialist in de neurologie<br />

• een nachtverpleegkundige<br />

( clusterwaak en mobiele nacht)<br />

• een arts-specialist in de fysische<br />

geneeskunde en revalidatie<br />

• een arts-specialist in de<br />

gynaecologie-verloskunde<br />

• een arts-specialist in de hematologie<br />

• een kinesitherapeut (geriatrie)<br />

• een vroedvrouw voor de mobiele<br />

equipe moeder en kind<br />

Bekijk alle vacatures op<br />

jobs.yperman.net of via de QR-code<br />

NKO & DERMATOLOGIE<br />

Nieuwe afsprakenlijn<br />

Op 1 maart heeft het onthaal van<br />

het Jan Yperman Ziekenhuis de<br />

afsprakenlijn voor de afdelingen<br />

NKO en dermatologie overgenomen.<br />

Vroeger werden die<br />

respectievelijk door een extern<br />

secretariaat en door poli<br />

Poperinge opgevangen. De<br />

afsprakenlijn wordt elke werkdag<br />

van 8 tot 20 uur en op zaterdagvoormiddag<br />

bemand.<br />

Afspraken NKO<br />

057 35 74 50<br />

Afspraken dermatologie<br />

057 35 73 40<br />

16


ZORGPAD STROKE<br />

Elke minuut telt<br />

wee aspecten zijn<br />

T essentieel bij de<br />

behandeling van een<br />

cerebrovasculair accident<br />

of CVA, zegt neuroloog<br />

dokter Lynn Vermeulen.<br />

“Dat zijn snelheid en veiligheid.<br />

Het uitgetekende<br />

zorgpad garandeert beide.<br />

Hoe sneller een beroertepatiënt<br />

wordt behandeld,<br />

hoe beter z’n kansen en<br />

hoe kleiner het risico op<br />

blijvende schade of<br />

overlijden.”<br />

Dokter Filip Borny (radiologie):<br />

“Er zijn twee soorten<br />

strokes. Een ischemisch<br />

CVA of herseninfarct<br />

ontstaat als een bloedklonter<br />

de bloedtoevoer<br />

naar een deel van de<br />

hersenen blokkeert.<br />

Daardoor krijgt dat deel<br />

Bij een acuut cerebrovasculair accident<br />

moet je snel ingrijpen. De minste<br />

klinische verdenking activeert het zorgpad<br />

stroke, waarin iedereen z’n rol kent en<br />

geen zuurstof meer en<br />

begint het af te sterven.<br />

Bij een hemorragisch<br />

CVA – ook hersenbloeding<br />

genoemd – barst een bloedvat<br />

in de hersenen, wat de<br />

hersencellen beschadigt.<br />

Omdat de behandeling van<br />

elk type CVA sterk verschilt,<br />

moeten we zo snel mogelijk<br />

de aard kunnen vaststellen.<br />

Dat doen we met<br />

een scan van de hersenen,<br />

minutieus uitvoert.<br />

een CT à blanc, zonder<br />

contrastvloeistof.”<br />

WARTAAL<br />

Maar het herkennen van<br />

een mogelijk CVA start<br />

daarvoor al: bij de patiënt<br />

zelf, bij z’n omgeving en bij<br />

de mensen van ambulance,<br />

MUG of PIT.<br />

Maarten Delaere (hoofdverpleegkundige<br />

spoed): “Een<br />

afhangende mondhoek,<br />

plotse wartaal of<br />

verminderde kracht in<br />

armen of benen: het zijn<br />

allemaal symptomen die<br />

op een beroerte kunnen<br />

wijzen. In Jan Yperman<br />

behandelen we jaarlijks een<br />

vijftigtal CVA-patiënten.<br />

Tijdens een interventie<br />

voeren we bij een<br />

mogelijk CVA al ter plaatse<br />

een eerste neurologisch<br />

onderzoek uit, om geen tijd<br />

te verliezen. Direct starten<br />

we ook het strokeprotocol<br />

op. De neuroloog wordt<br />

verwittigd en op radiologie<br />

wordt het CT-toestel vrijgehouden.<br />

Nog op de plek<br />

van de interventie meten<br />

we meteen een aantal<br />

parameters.”<br />

In het ziekenhuis gaat de<br />

patiënt zo snel mogelijk<br />

17


onder de CT, om te bepalen<br />

of het om een ischemisch<br />

dan wel hemorragisch<br />

CVA gaat. Bij een hersenbloeding<br />

keert de patiënt<br />

terug naar spoed.<br />

VERHOOGD TOEZICHT<br />

“Bij een ischemisch CVA<br />

wijst de beeldvorming uit<br />

wat de volgende stap is”,<br />

zegt dokter Borny. “De<br />

perfusie-CT toont ons of<br />

er nog voldoende gezond<br />

hersenweefsel is. Met<br />

andere woorden: of we nog<br />

op tijd zijn. De laatste jaren<br />

is de perfusiescan een pak<br />

performanter geworden.<br />

Vroeger kon die misschien<br />

3 centimeter hersenen in<br />

beeld brengen, nu bijna<br />

de volledige hersenen. Er<br />

volgt tot slot nog een derde<br />

CT-scan om te bepalen of<br />

de bloedvaten een klonter<br />

bevatten.”<br />

Is dat zo, dan komt de<br />

patiënt in aanmerking<br />

voor een trombectomie.<br />

Daarvoor brengt dringend<br />

interhospitaal transport<br />

– de PIT of, als die niet<br />

beschikbaar is, de 112-<br />

ziekenwagen – de patiënt<br />

naar AZ Groeninge. Ook<br />

dan telt elke minuut:<br />

gemiddeld wordt de rit<br />

in amper 16 minuten<br />

afgewerkt en in Kortrijk<br />

staan medewerkers de<br />

patiënt op te wachten.<br />

“Op de dienst interventionele<br />

radiologie wordt<br />

de bloedklonter die het<br />

herseninfarct veroorzaakt,<br />

verwijderd via een katheter<br />

langs de lies”, legt dokter<br />

Borny uit. Na de ingreep<br />

keert de patiënt meestal<br />

terug naar de stroke unit<br />

van Jan Yperman, om daar<br />

verder te herstellen.<br />

Die stroke unit bestaat al<br />

sinds 2002, zegt hoofdverpleegkundige<br />

Kathy<br />

Van Engelandt. “Patiënten<br />

staan bij ons onder<br />

verhoogd toezicht terwijl<br />

ze verder trombolyse<br />

krijgen, en dat voor<br />

minstens 24 uur na de<br />

beroerte. Daarna verhuizen<br />

ze naar een gewone<br />

kamer.”<br />

Secretariaat neurologie<br />

057 35 74 40<br />

secneuro@yperman.net<br />

Schaarse<br />

medicatie<br />

Dokter Lynn Vermeulen speelt samen met haar<br />

collega-neurologen een sleutelrol in de<br />

behandeling van CVA.<br />

“Maar elke schakel in het geheel telt”, benadrukt<br />

ze. “Zo is het essentieel dat de spoedmedewerkers<br />

meteen de glycemie meten, om vast te stellen<br />

of het niet om een hypo gaat in plaats van een<br />

beroerte. De symptomen zijn vergelijkbaar. Ook<br />

bloeddruk en gewicht worden gemeten, want die<br />

hebben een impact op de behandeling.”<br />

Een recente ontwikkeling is de wereldwijde<br />

schaarste aan trombolysemedicatie.<br />

“Trombolyse kan in meer gevallen<br />

dan vroeger worden gebruikt. Dat<br />

is positief, maar door capaciteitsproblemen<br />

bij de producent moeten<br />

we goed opletten wanneer we het<br />

inzetten”, aldus dokter Vermeulen.<br />

Ieder<br />

z’n rol<br />

Time is in dit geval geen money, maar brain. Het<br />

goeie verloop van het strokeprotocol staat of valt<br />

met de vlotte samenwerking tussen alle betrokken<br />

diensten en personen, zegt dokter Filip Borny.<br />

“Neurologie, radiologie, spoed, stroke unit: alle<br />

zorgverleners hebben uitgeschreven taken en<br />

weten wat er van hen verwacht wordt. Zo komen<br />

de mensen van de stroke unit met hun ‘koffertje’<br />

naar radiologie of spoed om de trombolyse zo snel<br />

mogelijk op te starten.”<br />

De prognose van CVA-patiënten<br />

evolueert gunstig. “Onder meer<br />

dankzij de trombectomie is hun<br />

overlevingskans gestegen. En ook<br />

de levenskwaliteit van patiënten na<br />

een beroerte verbetert.”<br />

dokter Lynn Vermeulen<br />

dokter Filip Borny<br />

18


DE PATIËNT<br />

Jan Yperman Ziekenhuis<br />

Briekestraat 12 Ieper<br />

057 35 35 35<br />

info@yperman.net<br />

NIEUW<br />

Digitale<br />

opnameverklaring<br />

Sinds kort werkt het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis met een digitale<br />

opnameverklaring.<br />

Onthaalmanager Ann-Sophie<br />

Depuydt: “In elk inschrijvingsloket<br />

staat een groot scherm waarop<br />

de opnameverklaring verschijnt.<br />

De onthaalmedewerker overloopt<br />

alles met de patiënt, die voor<br />

akkoord tekent op een tablet. Wij<br />

bezorgen het document via e-<strong>mail</strong>,<br />

samen met een toelichting. Als<br />

iemand nog graag een printje wil,<br />

dan regelen we dat ook. Daarna<br />

wordt het document automatisch<br />

opgeslagen.”<br />

Momenteel wordt ook de volgende<br />

stap uitgetest: de digitale opnameverklaring<br />

op de kamer. “Patiënten<br />

die via de spoed binnenkomen,<br />

zijn niet altijd in staat om meteen<br />

een opnameverklaring te tekenen.<br />

Dat gaan we oplossen door een<br />

kamerbezoek, met een trolley<br />

waarop een tablet en een printer<br />

gemonteerd zijn.”<br />

TWOAPE<br />

Open<br />

Geestdagen<br />

Op zaterdag 7 oktober neemt<br />

het Jan Yperman Ziekenhuis<br />

deel aan de Open Geestdagen<br />

van Te Gek?! Die campagne wil<br />

het brede publiek informeren<br />

over de verschillende soorten<br />

geestelijke gezondheidszorg.<br />

De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie<br />

Twoape en het<br />

gloednieuwe gebouw voor de<br />

twee leefgroepen zetten die dag<br />

hun deuren wagenwijd open.<br />

Begeleiders, psychologen en<br />

verpleegkundigen geven een<br />

woordje uitleg en je kunt er<br />

kennismaken met de ziekenhuisschool.<br />

Iedereen is welkom<br />

tussen 10 en 17 uur. Na de rondleiding<br />

zijn er natjes, droogjes en<br />

animatie.<br />

Secretariaat kinder- en<br />

jeugdpsychiatrie<br />

057 35 69 30<br />

Meer info over het programma<br />

via de QR-code<br />

Poli Poperinge<br />

Oostlaan 11 Poperinge<br />

057 35 72 50<br />

poli.poperinge@yperman.net<br />

Campus Wervik<br />

Steenakker 30 Wervik<br />

057 35 62 40<br />

dominique.croes@yperman.net<br />

Radiologisch kabinet Komen<br />

Spoorwegstraat 8 Komen<br />

057 35 74 02<br />

secradio@yperman.net<br />

Radiologisch kabinet Diksmuide<br />

Kasteelstraat 7 Diksmuide<br />

057 35 74 03<br />

secradio@yperman.net<br />

Radiologisch kabinet Klaverstraat<br />

Klaverstraat 1 Ieper<br />

057 35 74 01<br />

secradio@yperman.net<br />

Kinderpsychiatrie Twoape<br />

Poperingseweg 16 Ieper<br />

057 35 69 30<br />

ieper@twoape.be<br />

Collectieve Autodialyse Veurne<br />

Klinieklaan 1 Veurne<br />

058 33 38 20<br />

nefrologie@yperman.net<br />

Collectieve Autodialyse Diksmuide<br />

Laure Fredericqlaan 15 Diksmuide<br />

057 35 71 80<br />

nefrologie@yperman.net<br />

Telefoonlijst alle<br />

JYZ-artsen<br />

Alle ziekenhuisinfo voor huisartsen<br />

en andere zorgprofessionals<br />

onthaalmanager Ann-Sophie Depuydt<br />

Y-<strong>mail</strong> is het tijdschrift van het<br />

Jan Yperman Ziekenhuis.<br />

www.yperman.net<br />

V.u.: Frederik Chanterie<br />

Bladcoördinatie: dienst communicatie<br />

communicatie@yperman.net<br />

Y-<strong>mail</strong> wordt verzorgd door<br />

f-twee communicatie<br />

www.f-twee.be<br />

19


Hoog bezoek<br />

Op 6 juli openden Belgian Cat Emma Meesseman en<br />

directeur Frederik Chanterie het basketbal pleintje<br />

naast de nieuwe vleugel van het Jan Yperman<br />

Ziekenhuis. Binnenkort wordt daar de afdeling<br />

kinder- en jeugdpsychiatrie ondergebracht.<br />

Op het pleintje kunnen de jongeren zich<br />

even ontspannen.<br />

Afzendadres: Briekestraat 12, 8900 Ieper<br />

Y-<strong>mail</strong><br />

Magazine Jan Yperman Ziekenhuis<br />

trimestrieel - aug - sep - okt <strong>2023</strong><br />

Afgiftekantoor Gent X<br />

P806231<br />

PB-PP B-00703<br />

BELGIE(N) - BELGIQUE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!