30.08.2023 Views

Grond Weg Waterbouw NL 04 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND<br />

WEG<br />

WATERBOUW<br />

PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I GWW-BOUW.<strong>NL</strong><br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GRONDWEGWATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

jaargang 13 - <strong>2023</strong><br />

augustus - september 4<br />

GWW-BOUW.<strong>NL</strong><br />

4<br />

Dak van Drenthe op tijd dicht<br />

voor EK wielrennen<br />

De transitie<br />

van de bouwplaats<br />

Gesteld staan voor de<br />

toekomstige waterbouwopgave<br />

Unieke dijkversterkingsopgave<br />

van start


www.croonwolterendros.nl/infra


EXTRA DATA AAN<br />

<strong>NL</strong>CS-OBJECTEN<br />

TOEVOEGEN<br />

NIEUW!<br />

INFRACAD 8<br />

• MEER OVERZICHT MET<br />

ENTITY DATA VIEWER<br />

• INFRACAD <strong>NL</strong>CS<br />

BIBLIOTHEEK 5.0<br />

• NOG VEEL MEER<br />

<strong>NL</strong>CS-FUNCTIONALITEIT<br />

WWW.INFRACAD.<strong>NL</strong><br />

DOW<strong>NL</strong>OAD TRIAL<br />

O<strong>NL</strong>INE DEMO<br />

GRATIS WORKSHOP<br />

INFRACAD MAP<br />

Geo-informatie (PDOK)<br />

en KLIC verwerken<br />

· BGT en Kadastrale kaart importeren<br />

· KLIC-meldingen importeren<br />

· Luchtfoto’s importeren<br />

· Import volledig conform <strong>NL</strong>CS<br />

· Desktop-versie voor AutoCAD LT,<br />

BricsCAD en MicroStation<br />

NIEUW!<br />

NIEUW!<br />

INFRACAD<br />

#1 <strong>NL</strong>CS applicatie voor<br />

ontwerpen en toetsen<br />

· Marktstandaard voor efficiënt werken met <strong>NL</strong>CS<br />

· Automatische legenda en bijschriften<br />

· Krachtige ‘Controle en herstel’ functionaliteit<br />

· Efficiënte gereedschappen en ontwerptools<br />

Beheer van bibliotheken, incl. <strong>NL</strong>CS-objectdata<br />

Verbeterde sondering-functionaliteit<br />

INFRACAD CE<br />

Landmeetkundige software<br />

voor professionals<br />

· Geschikt voor alle merken apparatuur<br />

· Dwars- en lengteprofielen verwerken<br />

· Uitzetbestanden maken en bijhouden<br />

· Werken met eigen meetcodes<br />

· Verwerking volledig conform <strong>NL</strong>CS<br />

· Krachtige Civil 3D gereedschappen


Wil jij ook meesurfen op de<br />

mooie projecten van Mobilis?<br />

Scan hier voor Scan hier voor<br />

Vacatures Mobilis<br />

Instagram


4<br />

Voorwoord<br />

GROTE OPGAVEN<br />

De Nederlandse grond-, weg- en waterbouwsector staat voor een aantal grote toekomstige opgaven. Los van de vele kunstwerken<br />

die om een ‘update’ vragen, zal de ‘bouwplaats’ moeten evolueren naar emissieloos. Dus ook het machinepark moet mee. Maar<br />

misschien nog wel het allerbelangrijkste is het beschermen van de Nederlandse delta tegen invloeden (lees: water) van buitenaf. Zo<br />

wordt tot 2050 onder meer een groot aantal dijken versterkt in ons land. In deze editie van <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> volop aandacht<br />

voor deze grote opgaven.<br />

We trappen af met het thema waterwerken. Hierin onder meer een interessant kennisartikel over dijkversterking op getijdenzand.<br />

Nieuw onderzoek wijst uit dat dijkversterking in deze gebieden veel goedkoper kan, omdat dijken op getijdenzand minder gevoelig<br />

zijn voor piping dan op rivierzand. Met dit gegeven zou het Hoogwaterbeschermingsprogramma tot wel 160 miljoen euro goedkoper<br />

kunnen uitpakken, ervaart de omgeving veel minder overlast en wordt het milieu minder belast. Alle details van dit onderzoek<br />

verderop in dit magazine. Net als een boeiend artikel over het partnerschap tussen de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.<br />

Beide waterschappen slaan de handen ineen voor een toekomstbestendig Den Bosch. Want, wist je dat overstromingen zoals in Limburg<br />

in de zomer van 2021 ook rondom Den Bosch mogelijk zijn? Dat vraagt om een concrete aanpak. Verderop meer.<br />

‘Toevallig’ hebben we voor deze editie ook een topvrouw in de bouw gevonden die zich inzet voor een sterke waterbouwsector.<br />

Volgens Femke Zevenbergen “kan de waterbouwsector best bescheiden zijn. Terwijl als je ziet welke randvoorwaarden we creëren<br />

om in de Nederlandse delta te kunnen wonen, dan mag dat best wat zichtbaarder zijn.” Ze maakt zich sterk om de aanwezige trots<br />

en expertise in de sector meer voor het voetlicht te brengen. En als topvrouw in de bouw is ze bovendien een voorbeeld voor<br />

anderen. Als interne coach deelt ze haar verhaal en helpt ze collega's om zichzelf te kunnen zijn in deze overwegend mannelijke en<br />

technische wereld.<br />

Een apart thema is het (nog) niet, maar de emissieloze ‘bouwplaats’ is een hot topic. Dat merken we uit de vele gesprekken die we<br />

voeren met enthousiaste ondernemers in de GWW. Er worden serieus stappen gemaakt. Elektrisch aangedreven machines zijn sterk<br />

in opmars en inmiddels evolueert ook het zware materieel. Je hoeft het thema funderingstechnieken er maar op na te slaan. En met<br />

behulp van een elektrisch aangedreven aggregaat hoef je de dieselmachine niet direct af te schrijven. Op de volgende pagina’s alle<br />

details.<br />

Over de emissieloze ‘bouwplaats’ gesproken, op de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg staat intussen het grootste elektrische<br />

materieel- en wagenpark van de Benelux opgesteld. Of misschien zelfs wel van Europa. Van elektrische graafmachines en<br />

heistellingen tot elektrische kippers en kranen, het komt hier allemaal samen. Het project is volgens bouwcombinatie Mekante Diek<br />

tegelijk ook één van de meest unieke dijkversterkingsopgaven van Nederland. Waarom? Dat lees je verderop in de uitgebreide special<br />

over dit project.<br />

Bijzonder tot slot is ook het Dak van Drenthe, een stortplaats die in recordtempo geschikt is gemaakt voor recreatieve doeleinden.<br />

Als voorlopig hoogtepunt ontvangt het Dak van Drenthe het EK wielrennen. Voor alle betrokken partijen betekende het een race<br />

tegen de klok om de afvalberg af te dekken en op te hogen tot het hoogste punt van de provincie. Met als kers op de taart de aanleg<br />

van een 460 meter lang parcours met een stijgingspercentage van ruim 16% dat onderdeel vormt van het EK-parcours. Geen geringe<br />

opgave dus.<br />

Dit en nog veel meer interessante topics in deze editie van <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong>. Voor nu wens ik u, namens het hele team van<br />

GWW, veel leesplezier!<br />

Roel van Gils,<br />

Eindredacteur


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

gww-bouw.nl<br />

Jaargang 13 • Nummer 4 <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 2212-9979<br />

UITGEVER<br />

Digitaal innoveren 10<br />

Monumentale Berlagebrug weer toekomstbestendig 14<br />

Casus: ontbrekende materiaalcertifi caten bij damwandconstructie 16<br />

THEMA WATERWERKEN<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

EINDREDACTIE<br />

Roel van Gils<br />

REDACTIETEAM<br />

Chris Elbers, Roel van Gils, Suzanne van Gaale,<br />

Armand Landman, Susan Peek, Tony Vos,<br />

PROJECTMANAGER<br />

Frank Wekking<br />

f.wekking@louwersmediagroep.nl<br />

Wouter Jansen<br />

w.jansen@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via<br />

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben<br />

ontvangen, stuur een email naar<br />

traffi c@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING: IBAN: <strong>NL</strong>46INGB000<strong>04</strong>17165<br />

SWIFTADRES: INGB<strong>NL</strong>2A<br />

T.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van op zegging<br />

is ontvangen, wordt het abonnement auto matisch met<br />

een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> wordt als abonnement<br />

en in controlled Circulation persoonsgericht<br />

gestuurd naar: directies en management van<br />

bedrijven betrokken bij de bouw van dijken,<br />

bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk,<br />

baggerwerken, waterbouw en wegenbouw,<br />

ingenieurs-en architectenbureaus, toeleveranciers,<br />

brancheverenigingen, ministeries en rijksdiensten,<br />

Rijkswaterstaat (alle HID’s, hoofd ingenieur<br />

directeuren), provinciale, gemeentelijke en ander<br />

betrokken overheden. Oplage 6900<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld kunnen uitgever<br />

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig heid<br />

van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele aansprake lijkheid voor<br />

schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van hande lingen en/of beslissingen<br />

die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Dijkversterking kan veel goedkoper dankzij nieuw onderzoek 18<br />

Deformatiemetingen bij dijkversterkingsprojecten 20<br />

36 miljoen kuub water opvangen: hoe doen we dat? 22<br />

Modern familiebedrijf in duurzame griendhoutproducten 26<br />

Drijvend natuureiland van geperste wilgenmat 28<br />

‘We gaan geen uitdaging uit de weg’ 32<br />

Levensduur van binnenstedelijke kademuren verlengen 34<br />

Getijdenpark Keilehaven krijgt vorm 36<br />

Amfibische graafmachine uit verhuurvloot Nederlandse baggermaterieelfabrikant 38<br />

Regenwater vasthouden en gebruiken voor stedelijk groen is de toekomst 40<br />

Innovatieve kunststoftechnologie zorgt voor een revolutie in de aquacultuur 44<br />

De Pen: Robert Emmerich, Algemeen directeur BUKO Infrasupport 46<br />

Elektrische telerupskranen bezig aan opmars 48<br />

Hoe je een (bouw)proces effi ciënter, slimmer en groener kan maken 52<br />

Geavanceerde tunnel data services: schaalbare oplossing voor méér effi ciency en veiligheid 54<br />

Bouw- en verkeerslawaai beheersen 56<br />

14<br />

22


Inhoud<br />

44<br />

68<br />

36 62<br />

78<br />

PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

Pieken op het Dak van Drenthe 58<br />

Bijzonder project in recordtempo 60<br />

Vakmanschap en teamwork vormen de vloeistofdichte basis voor wielerparcours Dak van Drenthe 62<br />

Onafhankelijkheid hoog in het vaandel 66<br />

Hoge plasticiteit zorgt voor zelfherstellende afdichting 68<br />

Diverse bemalingstechnieken zorgen voor ‘droge voeten’ bij Aanpak Ring Zuid 70<br />

Elektrificeren van de bouwplaats 72<br />

Elektrisch aangedreven machines sterk in opmars 74<br />

THEMA LANDMETEN & GEO-ICT<br />

Veel winst te behalen met eenvoudige digitale meetapparatuur 76<br />

Digitale monteurs aan het werk rond het spoor 78<br />

Werken zonder graafschade 80<br />

Soepele werkprocessen 82<br />

Duurzame meetoplossingen 86<br />

Datasnelheid 88<br />

Ontwerp, beheer en monitoring met satellietdata 91


Inhoud<br />

Specialist in aanbouwdelen voor de GWW en sloop 92<br />

Een tijdelijke bouwoplossing hoeft niet slecht voor het milieu te zijn 96<br />

Droge bouwkuip voor Groningen Spoorzone 98<br />

Enorme wapeningsconcentratie in Schipholbrug 100<br />

Alle seinen staan op groen voor Infra Relatiedagen 102<br />

PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL - WAARDENBURG<br />

Eén van de meest unieke dijkversterkingsopgaven van Nederland 1<strong>04</strong><br />

Prominente rol voor Geo-data specialist bij duurzame dijkversterking 108<br />

Laad- en losplatform van tijdelijke brugelementen in de Waal 113<br />

Optimalisaties in damwandgebruik 114<br />

Sonisch geboorde ankers dragen bij aan veilige dijken in Nederland 118<br />

Emissieloos 9 kilometer damwand aanbrengen 120<br />

Emissieloos transport op en rond de bouwplaats 123<br />

Bodemadvies op het snijvlak van land en water 124<br />

Oog voor archeologie en cultuurhistorie 126<br />

De Waaldijk minutieus in kaart brengen 128<br />

Specialist in explosievenopsporing kind aan huis op de dijk 130<br />

92<br />

114<br />

128<br />

86<br />

102<br />

8


Inhoud<br />

134<br />

162<br />

140<br />

170<br />

158<br />

Veilig en effi ciënt zaaien met de afstandsbediening 133<br />

Complexe wapeningspuzzel voor bouwkuip The Ensemble 134<br />

Zonder risico's overstappen op biologische olie 136<br />

's Lands grootste boomrooier neemt voortouw in energietransitie 137<br />

Vrouw in de Bouw, Femke Zevenbergen 140<br />

THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Specialistisch aannemings- en funderingsbedrijf 142<br />

Volledige controle over het funderingswerk 147<br />

Specialist in roterende boorgereedschappen 148<br />

Een duurzame en veilige inzet van de funderingsmachine 151<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND<br />

WEG<br />

WATERBOUW PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I GWW-BOUW.<strong>NL</strong><br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GRONDWEGWATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

jaargang 13 - <strong>2023</strong><br />

augustus - september 4<br />

GWW-BOUW.<strong>NL</strong><br />

Funderingsspecialist blijft vernieuwen 153<br />

Funderen met maximale flexibiliteit en zero emissie 154<br />

<strong>Grond</strong>ig onderzoek door sonderen, boren én analyseren 156<br />

Hybride funderen in haven van Antwerpen 158<br />

Een heuse vakschool voor de funderingsbranche 161<br />

Expert in funderingsherstel 162<br />

Duurzaam maatwerk in keerwanden hand-in-hand met complete ontzorging 164<br />

Robuuste trekkabels voor voegloze overgangen 166<br />

Bekisting voor de meest uitdagende projecten 170<br />

Infrapartners 173<br />

4<br />

Dak van Drenthe op tijd dicht<br />

voor EK wielrennen<br />

De transitie<br />

van de bouwplaats<br />

Gesteld staan voor de<br />

toekomstige waterbouwopgave<br />

Unieke dijkversterkingsopgave<br />

van start<br />

Cover: Funderingsmachine<br />

aan het werk.<br />

Beeld: P aul Poels videoen<br />

fotografi e.<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

gww-bouw.nl<br />

bouwmat.eu<br />

9


Samen innoveren voor de<br />

toekomst van morgen.<br />

Tekst en beeld | VanMeijel<br />

Digitaal innoveren<br />

Wat betekent het om toekomstbestendig te zijn? Hoe verscherp je het onderscheidend<br />

vermogen in de markt, met automatisering die precies past bij elke<br />

klant? Dat doet VanMeijel door de klant centraal te stellen en het leveren van<br />

innovatieve oplossingen die afgestemd zijn op de klant. Juist in de specifi eke<br />

behoeftes een niche speler worden, waardoor er meteen op behoeftes geacteerd<br />

kan worden. Zo word je als klant toekomstbestendig gemaakt. Hoe VanMeijel<br />

dat doet? We nemen je graag mee.<br />

10


WAT IS EEN STUDIO?<br />

Een studio is een soort ‘katalysator’ waarin we<br />

oplossingen realiseren voor hele concrete casussen,<br />

met uiteindelijk het doel om een oplossing<br />

te ontwikkelen, waardoor een wens omgezet<br />

wordt in functionaliteit. Wat onze aanpak uniek<br />

maakt, is dat we onze klanten onderdeel laten<br />

zijn van onze studio’s. Hierdoor past de oplossing<br />

perfect bij de uitdaging van de klant.<br />

Samenwerking met partners voor de beste oplossing.<br />

Verschillende onderwerpen zijn al aan bod gekomen<br />

in een studio of zijn in ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld<br />

aan een innovatie om registraties rondom<br />

duurzaamheid mogelijk te maken, waarbij we met<br />

name het calculeren van stikstofuitstoot en CO 2<br />

makkelijk en overzichtelijk maken. Zo kun je meteen<br />

inzien wat de uitstoot bedraagt en daarmee ook<br />

het proces versnellen voor het verkrijgen van vergunningen.<br />

Een ander voorbeeld is materieelbeheer,<br />

waar we in dit artikel wat dieper op ingaan. ❯<br />

HOE ONDERSCHEIDT<br />

VANMEIJEL ZICH IN DE MARKT?<br />

Het aanbod in de markt blijft groeien en<br />

daarmee ook een breed scala aan functionaliteiten.<br />

Alles kunnen bieden, dat is onmogelijk.<br />

Daarom hebben we bij VanMeijel ervoor<br />

gekozen om commodity functionaliteiten zoals<br />

BI of document management systemen<br />

te blijven aanbieden, maar hiervoor samen<br />

te werken met partners. Onze partners zijn<br />

experts in hun gebied en wij in het onze.<br />

Hierdoor kunnen we een ERP-systeem aanbieden<br />

waarbij we veel bieden en tegelijkertijd<br />

een intensieve samenwerking met onze<br />

klanten aan kunnen gaan.<br />

We positioneren ons als specialist in een<br />

veranderende bouwwereld, die steeds meer<br />

beweegt van traditionele infra naar werkzaamheden<br />

rondom kabels, leidingen en<br />

onderhoud. De verschuiving van werkzaamheden<br />

vraagt om specialistische automatiseringsoplossingen<br />

die meebewegen met veranderende<br />

behoeften.<br />

WENSEN OMZETTEN IN<br />

FUNCTIONALITEITEN VIA STUDIO’S<br />

Maar hoe zetten we veranderende behoeften<br />

van infrabedrijven om in nieuwe functionaliteit?<br />

Daarvoor hebben wij een nieuwe werkvorm<br />

opgezet: studio's. Dit is onze manier om in cocreatie<br />

met de koplopers in de branche nieuwe<br />

toepassingen te ontwikkelen. Denk aan registraties<br />

rondom duurzaamheid en het ontlasten<br />

van de uitvoerder in zijn administratieve werkzaamheden.<br />

Maar studio’s, wat is dit precies en<br />

hoe werkt het?<br />

De wens wordt omgezet in functionaliteit.<br />

11


Stap voor stap illustratie van een studio.<br />

STUDIO: VERBETEREN<br />

WERKWIJZE MATERIEELBEHEER<br />

In een studio doorlopen we vier verschillende<br />

fases, namelijk: 1) Concept, 2) Bouw,<br />

3) Implementatie en 4) Gebruik. Wat kan<br />

er verbeterd of veranderd worden in de<br />

huidige werkwijze en waaruit blijkt dat?<br />

Samen ontwikkelen we een businesscase met de klant.<br />

Samen met eindgebruikers van verschillende<br />

klanten wordt er uitvoerig gebrainstormd,<br />

waarbij we samen kijken naar welke ideeen<br />

het beste aansluiten op de uitdaging die<br />

voor ons ligt. Hebben we een idee wat hier<br />

goed op aansluit? Dan gaan we door naar het<br />

maken van een businesscase en natuurlijk het<br />

ontwikkelen van een prototype.<br />

WAAROM MATERIEELBEHEER<br />

VERBETEREN?<br />

Onlangs zijn we in een studio gestart om<br />

de wensen, uitdagingen en behoeften uit de<br />

praktijk te analyseren met betrekking tot het<br />

materieelbeheer. Materieelbeheer betreft alle<br />

handelingen op het gebied van inhuur, verhuur,<br />

koop en onderhoud- en certificaatbeheer<br />

van materieelstukken.<br />

Materieel is één van de meest kostbare activa<br />

binnen een organisatie. Voor optimaal materieelbeheer<br />

heb je controle en inzicht op het<br />

beschikbare materieel nodig, zodat je naast<br />

een strakke planning ook tijdig keuringen en<br />

onderhoud kunt uitvoeren. Hiermee kan de inzet<br />

van materieel fors worden geoptimaliseerd.<br />

Hiervoor heb je wel software nodig die optimaal<br />

werkt en alles van je materieel goed in<br />

kaart brengt. In de huidige manier van werken<br />

en beschikbare oplossingen liggen nog veel verbetermogelijkheden,<br />

daarom zijn we de studio<br />

samen met diverse aannemers gestart.<br />

WELKE INNOVATIE WAS ER NODIG?<br />

In de praktijk bleek dat het materieelbeheer<br />

werd gedaan in meerdere systemen, spreadsheets<br />

en/of apps. Deze systemen zijn in de regel<br />

niet goed op elkaar aangesloten, waardoor<br />

er veel dubbele invoer van informatie is die bovendien<br />

onvolledig is. Daarnaast blinken huidige<br />

oplossingen niet uit in gebruiksvriendelijkheid.<br />

Nu bekend is wat er veranderd moet worden,<br />

kunnen we door naar de volgende stap: het<br />

bouwen van de ‘nieuwe functionaliteit’. Door<br />

incrementeel te ontwikkelen, richten we ons<br />

steeds op datgene wat het meeste waarde<br />

oplevert voor de behoeften in de markt. We<br />

houden in deze fase intensief contact met de<br />

eindgebruikers die dagelijks te maken hebben<br />

met beheer van materieel, zodat wat we bouwen<br />

ook daadwerkelijk de behoeften van gebruikers<br />

beantwoordt.<br />

12


Door deze multidisciplinaire benadering, krijgen<br />

we heel diverse inzichten en expertise,<br />

zodat we het digitaliseren van het materieelbeheer<br />

kunnen perfectioneren.<br />

WAT KUNNEN WE VERWACHTEN<br />

VAN DE VERNIEUWDE<br />

MATERIEELBEHEER OPLOSSING?<br />

Materieel raakt veel andere processen: planning,<br />

inkoop, onderhoud, (uren)registratie, financiële<br />

administratie. Daarom is het belangrijk<br />

de functionaliteit<br />

voor het beheren van<br />

materieel goed te integreren<br />

met deze<br />

aanverwante processen.<br />

Dit hebben we<br />

verbeterd door alle<br />

modules integraal te<br />

laten werken zodat de<br />

gebruiker in één keer<br />

alles kan zien wat betreft materieelbeheer: van<br />

verhuur tot onderhoud. Door alle informatie<br />

in één systeem beschikbaar te hebben, heb<br />

je altijd actuele informatie en verminder je de<br />

kansen op fouten door onvolledige informatie.<br />

IMPLEMENTATIE<br />

‘De nieuwe werkwijze met studio’s heeft<br />

inmiddels geleid tot oplossingen die direct<br />

aansluiten bij de praktijk'<br />

Nadat de bouwfase is afgerond, is het tijd<br />

voor de implementatie. Dit is de uiteindelijke<br />

testfase voor de klant. Tijdens het implementeren<br />

wordt er uitvoerig getest zodat we<br />

zeker weten dat de functionaliteit optimaal<br />

werkt. Na het implementeren hebben we als<br />

resultaat een goede integrale oplossing voor<br />

materieelbeheer, die gebruikers ondersteunt<br />

in het dagelijks werk. De werkdag voor mensen<br />

die dagelijks materieel beheren is slimmer,<br />

leuker en efficiënter geworden.<br />

HOE VERDER NA DE STUDIO FASE?<br />

Het product, zoals voor materieelbeheer,<br />

is ontwikkeld en klaar om gebruikt te worden<br />

door de klant. De studio is in principe<br />

succesvol afgerond! Desalniettemin kunnen<br />

tijdens het gebruik nieuwe uitdagingen ontstaan.<br />

Wanneer je iets intensief gebruikt,<br />

kom je er namelijk pas echt achter wat goed<br />

werkt, wat mist of wat beter kan. Daarom<br />

hebben we een actieve feedback loop met<br />

onze ontwikkelafdeling, zodat onze oplossingen<br />

continu worden doorontwikkeld.<br />

Dit kan zich uiten in updates en kleine aanpassingen<br />

of zelfs in ideeën die weer leiden<br />

tot een nieuwe studio.<br />

De nieuwe werkwijze<br />

met studio’s heeft<br />

inmiddels geleid tot<br />

oplossingen die direct<br />

aansluiten bij de<br />

praktijk. Wij en vele<br />

aannemers zijn enthousiast<br />

geworden om op deze manier samen<br />

te innoveren. We blijven hier dus ook mee<br />

doorgaan, zodat niet alleen wijzelf, maar vooral<br />

aannemers blijven innoveren. Zo zijn we samen<br />

klaar voor een digitale toekomst! ■<br />

VanMeijel blijft vernieuwen.<br />

13


Tekst: Ingrid Koenen | Beeld: Paul Poels fotografie<br />

Monumentale Berlagebrug<br />

weer toekomstbestendig:<br />

‘Mooi draaiboek’<br />

De iconische Berlagebrug verbindt Oost en West Amsterdam. De drukke flessenhals is vier maanden<br />

afgesloten voor alle verkeer. Tijd die Combinatie Berlagebrug – bestaande uit Mobilis en Machinefabriek<br />

Rusthoven – hard nodig hebben om de monumentale brug vlakbij het Amstelstation<br />

onder handen te nemen. Doel is de basculebrug te renoveren en te versterken. Een ingewikkelde<br />

klus met een mooi draaiboek.<br />

De Berlagebrug is in 1932 ontworpen door architect<br />

Berlage en springt meteen in het oog door<br />

de robuuste uitstraling met markante palen en<br />

bakstenen. In de jaren dertig van de vorige eeuw<br />

was de automobiel nog bijzonder. Inmiddels passeren<br />

er naast auto’s ook voetgangers, fietsers,<br />

trams en vrachtverkeer. Ook onder de brug is het<br />

met het vaarverkeer een drukte van belang. Brug<br />

nummer 423 kent een rijke historie, maar was<br />

dringend aan een opknapbeurt toe die de brug<br />

weer toekomstbestendig maakt.<br />

OOGSTEN<br />

Mobilis-projectcoördinator Paul Enter loopt<br />

met een glimlach over de bijzondere bouwplaats<br />

boven de Amstel. “Het loopt goed hierbuiten.<br />

Ik hou wel van de reuring.” Vier maanden<br />

is de Berlagebrug helemaal dicht. Op het<br />

brugdek wordt hard gewerkt door Mobilis en<br />

Rusthoven. Tegelijk is Struijk bij het project betrokken<br />

voor de sloopwerkzaamheden – “dat<br />

noemen we hier oogsten van vrijgekomen materialen”<br />

– en Van Gelder voor het wegdek.<br />

Als eerste zijn de monumentale trammasten zorgvuldig<br />

losgemaakt en is midden op de brug het dak<br />

van de basculekelder vrijgemaakt. De 32 licht- en<br />

tramarmaturen krijgen een opknapbeurt in de restauratiehal<br />

bij Smederij Oldenhave waar ook de<br />

monumentale leuningen al zijn heengebracht.<br />

kademuren langs de Singel. “Amsterdam is toch<br />

Amsterdam. In zo’n grote stad is alles net anders.”<br />

COMMUNICATIE<br />

Paul heeft net een bouwvergadering met de<br />

gemeente achter de rug. “Communicatie is extra<br />

belangrijk bij dit project. We zitten hier midden<br />

in de stad. Daar hou je natuurlijk rekening<br />

mee. We mogen niet constant doorwerken en<br />

letten op geluid en hinder. Iedereen goed op<br />

de hoogte houden is net zo belangrijk als de<br />

uitvoering. We zijn hier toch te gast.” Zelfs de<br />

geluidsbelasting voor vissen is gemeten.<br />

De stedelijke omgeving is een logistieke uitdaging<br />

en plek voor een bouwkeet is er niet. Vuistdikke<br />

draaiboeken zijn nodig voor de vervangingsoperatie.<br />

Waarbij de afstemming met de<br />

gemeente en de scheepvaart nauw luistert. Uiteraard<br />

is gedacht aan de bereikbaarheid van de<br />

naastgelegen roeivereniging en de jachthaven.<br />

En niet te vergeten dat elke stap en ingreep is afgestemd<br />

met Monumentenzorg, want de Berlagebrug<br />

heeft de status van een Rijksmonument.<br />

ORANJE WERKVLAKKEN<br />

Met vrolijke Groene Bouwhekken is het bouwterrein<br />

zorgvuldig afgezet en meteen wordt het<br />

naastgelegen tramspoor en de kruising Amsteldijk/Vrijheidslaan<br />

onder handen genomen.<br />

Op de brug zijn strakke lijnenpatronen uitgestippeld<br />

van oranje werkvlakken om langs te<br />

Mobilis is geen onbekende in het Amsterdamse<br />

en vernieuwde onder meer het Amstelstation,<br />

bouwde de Amstelstroomburg en is verder aan<br />

de slag met de Singelgrachtgarage en station Amsterdam<br />

Zuid (OVT). Ook Paul is al een paar jaar<br />

dagelijks in Amsterdam te vinden en werkte eerder<br />

aan de Amstelstroombrug, Brug 295 en de<br />

Om het monumentale deel te ontlasten, is ervoor gekozen om de hijslasten op te delen en zijn de ballastkisten<br />

losgekoppeld van de valdelen. De brug wordt tijdens de hijsoperaties continu gemonitord.<br />

14


Bijna twee jaar gingen vooraf aan de voorbereiding van het renovatieproject.<br />

werken. Lijnen die één op één corresponderen<br />

met het BIM-ontwerp en het plan van aanpak.<br />

Auto’s en trams moeten tijdens de afsluiting omrijden.<br />

Voor voetgangers, fietsers en nood- en hulpdiensten<br />

is pal naast de Berlagebrug een tijdelijke<br />

en circulaire hulpbrug gebouwd. TBI-partners City<br />

Barging zorgde voor de logistiek over het water en<br />

Voorbij Funderingstechniek nam de onderbouw<br />

voor zijn rekening om de tijdelijke brug te bouwen.<br />

IJKPUNTEN<br />

Bijna twee jaar gingen vooraf aan de voorbereiding<br />

van het renovatieproject. Het ontwerp is<br />

3D ingemeten en helemaal uitgewerkt in BIM<br />

met clashdetectie. Daarbij is de bestaande brug<br />

als uitgangspunt genomen waarop tientallen ijkpunten<br />

zijn aangebracht. De opdracht is grondig<br />

renoveren en versterken om de komende decennia<br />

zwaarder verkeer aan te kunnen.<br />

Dat klinkt relatief eenvoudig, maar vergt veel<br />

reken- en tekenwerk inclusief de nodige hersenkrakers.<br />

Extra complex is de monumentale<br />

status van de brug. Het is belangrijk dat de brug<br />

weer decennia functioneert als belangrijke verkeersader.<br />

Echter, de status van Rijksmonument<br />

vereist een zorgvuldige omgang met de<br />

historie van de brug waarbij aanpassingen zo<br />

veel mogelijk achterwege blijven.<br />

BALANCEREN<br />

“Dat is balanceren tussen belangen”, weet<br />

Paul uit de dagelijkse praktijk. Zo moest bijvoorbeeld<br />

het nieuwe val anderhalf keer zo<br />

sterk worden uitgevoerd om het zwaardere<br />

verkeer te kunnen dragen. Die keus had als<br />

gevolg dat de bijbehorende installaties niet<br />

meer in de bestaande kelder passen. En dan?<br />

Na lang wikken en wegen is gekozen voor<br />

hydraulische aandrijving die compacter van<br />

omvang is en wel past.<br />

We nemen een kijkje in de krappe kelder<br />

onder de brug. Paul wijst op een bijzonder<br />

detail aan de muur, de originele instructies<br />

uit de jaren dertig: ‘Uittreksel uit het elektrotechnisch<br />

veiligheidsbesluit 1938’ staat<br />

er met dikke zwarte letters. Het zijn de<br />

bedrijfsvoorschriften met twaalf artikelen<br />

over de bediening van de brug. In de eerste<br />

fase is de kelder leeg, maar binnen enkele<br />

maanden is de ruimte van 5 bij 16 meter<br />

weer gevuld met installaties en ballastkisten.<br />

Een onderdeel dat Sissing Noord en Hydroton<br />

uitvoeren.<br />

HIJSLASTEN VERDELEN<br />

“Deze vier maanden zijn het spannendste<br />

onderdeel van de operatie, met het vervangen<br />

van het val als hoogtepunt. Het beweegbare<br />

deel bestaat uit drie onderdelen,<br />

waarvan de middelste geschikt is voor de<br />

tram. Daarvoor is een grote kraan op de<br />

brug nodig die de oude delen er uit hijst<br />

en een maand later de nieuwe delen op zijn<br />

plek legt. Eigenlijk zijn het zes hijsen, drie<br />

delen val en drie delen ballastkist. Om het<br />

monumentale deel te ontlasten, is ervoor<br />

gekozen om de hijslasten op te delen en zijn<br />

de ballastkisten losgekoppeld van de valdelen.<br />

De brug wordt tijdens deze hijsoperaties<br />

continu gemonitord.”<br />

Paul: “Een secure en lastige klus waar we al<br />

veel aan hebben voorbereid. Fasering, afstemming<br />

en communicatie zijn hier héél belangrijk.<br />

Met de omgeving en natuurlijk ook<br />

tijdens de uitvoering met de mensen die hier<br />

op de bouwplaats werken. We hebben een<br />

mooi plan en een goed draaiboek. Daar kun<br />

je op vertrouwen.” Vanaf half november is de<br />

Berlagebrug weer in gebruik als verkeersader<br />

van Oost naar West en rijdt tram 12 als vanouds<br />

in het midden van de brug.<br />

BERLAGEBRUG (1932)<br />

Project: renovatie en grootschalig onderhoud<br />

Kenmerken: Basculebrug (brug 423)<br />

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam<br />

Opdrachtnemer: Combinatie Berlagebrug Mobilis<br />

en Machinefabriek Rusthoven<br />

Bijzonder: Rijksmonument<br />

Gegund: september 2021<br />

Geplande uitvoering: 2022—dec <strong>2023</strong><br />

Aanneemsom: 12 miljoen euro<br />

Hulpbrug: 8 bij 100 meter<br />

Lees meer over de geschiedenis van de poort<br />

tussen Oost en West:<br />

https://www.amsterdam.nl/nieuws<br />

/achtergrond/berlagebrug/ ■<br />

15


Tekst en beeld | NDO Nederland<br />

Casus: ontbrekende<br />

materiaalcertificaten bij<br />

damwandconstructie<br />

Hoe we vertraging bij een omvangrijk infraproject tot een minimum hebben beperkt met materiaalanalyse<br />

Stel, je bent betrokken bij de bouw van een tunnel en jij bent verantwoordelijk voor het plaatsen<br />

van duizenden damwandplanken. Op het moment dat zeker de helft van de planken in de grond zit,<br />

ontdek je dat de materiaalcertificaten ontbreken. De chemische samenstelling van het materiaal is<br />

dus onbekend, waardoor je moet gokken welke lasmethode het best is. Je kunt bovendien ook geen<br />

rekening houden met de keuze van het toevoegmateriaal. Oeps!<br />

Close-up XRF-meting.<br />

16


OES-meting door NDO-inspecteur.<br />

XRF-meting door NDO-inspecteur.<br />

Het overkwam een van onze opdrachtgevers.<br />

Grote paniek natuurlijk! Er moest snel<br />

een oplossing komen. Het meest voor de<br />

hand liggende was om stukken uit de damwand<br />

te snijden en die voor onderzoek naar<br />

een laboratorium te brengen. Maar daar<br />

kleeft een groot nadeel aan: de gaten moeten<br />

ook weer worden gedicht. Een tijdrovende<br />

klus die bovendien de kwaliteit van de<br />

damwandconstructie aantast.<br />

WAT NU?<br />

Telefoon! De QA/QC Manager van dit infraproject<br />

aan de lijn met de vraag of NDO<br />

Nederland misschien kan helpen. Natuurlijk!<br />

Graag zelfs, we houden wel van een uitdaging.<br />

Al snel hadden we in de gaten dat stukken<br />

uit de damwand snijden geen optie was.<br />

Maar wat dan wel? We zijn met onze apparatuur<br />

naar de locatie gereden om te kijken<br />

of we ter plekke onderzoek konden doen.<br />

Het was hartje winter en behoorlijk koud.<br />

Om ervoor te zorgen dat de weersomstandigheden<br />

de testresultaten niet zouden beinvloeden,<br />

hebben we de te onderzoeken<br />

damwandplanken afgeschermd met tenten<br />

en zeilen. Om de temperatuur op peil te krijgen,<br />

plaatsten we kachels. Zo is het gelukt<br />

om betrouwbare testen af te nemen en de<br />

chemische samenstelling te achterhalen.<br />

PROBLEEM OPGELOST?<br />

Zeker. We hebben de chemische samenstelling<br />

van het materiaal geanalyseerd en vastgelegd,<br />

zodat het juiste lasproces en toevoegmateriaal<br />

gekozen kon worden. Hierdoor<br />

kon de aannemer met beperkte vertraging<br />

en conform specificaties lassen met een minimaal<br />

risico op lasdefecten.<br />

EIND GOED, AL GOED. TOCH?<br />

Ja. Maar, laten we hier met z’n allen lering uit<br />

trekken. Zorg er ook bij infraprojecten voor<br />

dat je vooraf checkt of de materiaalcertificaten<br />

aanwezig zijn. Gebruik deze certificaten<br />

als keuringsdocument om te verifiëren of je<br />

het juiste materiaal in handen hebt. Ontbreken<br />

ze? Schakel dan direct een NDO-specialist<br />

in voor een materiaalanalyse. Alleen wie<br />

de chemische samenstelling, mechanische eigenschappen<br />

en de lasbaarheid van het materiaal<br />

kent, voorkomt een hoop gedoe, houdt<br />

tijd over en bespaart kosten. En, geloof ons,<br />

het is beter voor je bloedruk. ■<br />

Close-up XRF-meting.<br />

Materiaalanalyse door NDO-Nederland.<br />

17


THEMA WATERWERKEN<br />

Fugro's sonderingen bij Piping Test Hedwigepolder.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Fugro<br />

Dijkversterking kan veel goedkoper<br />

dankzij nieuw onderzoek<br />

Nederland heeft een uniek systeem van primaire en regionale waterkeringen, die ons beschermen tegen<br />

overstromingen. Om de waterveiligheid ook in de toekomst te kunnen waarborgen, wordt binnen het<br />

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) tot 2050 gewerkt aan de versterking van 1.500 kilometer<br />

aan dijken, 400 sluizen en gemalen. Nieuwe kennis uit onderzoek van Fugro samen met het waterschap<br />

Hollandse Delta (WSHD), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Deltares wijst uit dat<br />

dijkversterking in gebieden met getijdenzand onder de dijken veel goedkoper kan uitpakken.<br />

De Nederlandse dijken worden periodiek beoordeeld<br />

op onder meer de faalmechanismen<br />

piping, hoogte en stabiliteit. “Piping, oftewel het<br />

vormen van ongewenste kanaaltjes onder een<br />

dijk, komt regelmatig voor in Nederland”, weet<br />

Gert-Ruben van Goor, Senior Projectleider <strong>Waterbouw</strong><br />

bij Fugro. “Hierbij stroomt er, door het<br />

verschil in waterstand aan de buiten- en binnenkant<br />

aan de dijk, water met zanddeeltjes onder<br />

de dijk door. Als het gaat om kleine hoeveelheden<br />

is dat geen probleem. Maar een grotere<br />

waterstroom die zand meevoert, kan een dijk<br />

ernstig verzwakken of zelfs doen instorten.”<br />

ENORME IMPACT<br />

Tot op heden werden rekenregels uit 2011 gebruikt<br />

om te beoordelen of het risico op piping<br />

voldoende klein is. Daarop is onder andere ook<br />

de dijkversterkingsoperatie binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma<br />

gebaseerd, een alliantie<br />

van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat.<br />

En dus staat er zo’n 1.500 kilometer aan<br />

dijken op de nominatie om versterkt te worden<br />

tot 2050. “Een gigantische operatie”, stelt Gert-<br />

Ruben terecht. “Een oplossing om het effect van<br />

piping te voorkomen is om de kwelweglengte te<br />

vergroten door het aanleggen van zogenaamde<br />

18


THEMA WATERWERKEN<br />

pipingbermen. Dan neemt de stroomweerstand<br />

toe. In de regel heb je daar veel ruimte voor nodig<br />

en die is er vaak niet langs de dijk. Daarom<br />

wordt veelal naar een alternatief gegrepen, bijvoorbeeld<br />

door stalen damwanden in de dijk aan<br />

te brengen. Een stalen damwand is een kostbare<br />

oplossing, waarbij de installatie vaak complex is<br />

vanwege de beperkte ruimte.”<br />

PIPINGPROEVEN<br />

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma financiert<br />

alle dijkversterkingen in Nederland.<br />

“Ze zijn zich bewust van de enorme impact van<br />

deze operatie en stimuleren kennisontwikkeling<br />

en innovaties die de impact verlagen. Daarvoor<br />

wordt jaarlijks een bedrag van 10 miljoen euro<br />

gereserveerd”, zegt Gert-Ruben. De rekenregels<br />

voor het beoordelen van piping zijn gebaseerd op<br />

relatief grof zand, representatief voor rivierzand.<br />

Getijdenzand daarentegen (langs de kust) heeft<br />

een andere samenstelling, bestaande uit een grotendeels<br />

een grotendeels fijnere fractie afgewisseld<br />

met een grovere korrel. En dat biedt meer<br />

weerstand tegen piping, zo werd eerder al door<br />

Deltares op laboratoriumschaal geconcludeerd.<br />

Op basis van die hypothese werd in 2020 een fullscale<br />

pipingproef uitgevoerd op de Vijfhuisterdijk<br />

in Friesland en vanuit die samenwerking is recent<br />

een tweetal full-scale pipingproeven uitgevoerd in<br />

de Hedwigepolder in Zeeland.<br />

HEDWIGEPOLDER<br />

De Hedwigepolder is ontpolderd en voorafgaand<br />

aan het weggraven van dijken beschikbaar gesteld<br />

als proeftuin voor grootschalig onderzoek naar<br />

dijkveiligheid. “Vanuit een Europees programma<br />

zijn hier allerlei onderzoeken uitgevoerd op het<br />

gebied van calamiteiten, overslag, enz. Vanwege de<br />

enorme opgave van waterschap Hollandse Delta<br />

op piping, heeft het waterschap deelgenomen aan<br />

het onderzoek en daarbij het projectmanagement<br />

en omgevingsmanagement verzorgd. In eerste instantie<br />

was het de bedoeling om de proeven op<br />

een primaire waterkering uit te voeren, maar dat<br />

bleek vanwege de bodemopbouw niet mogelijk.<br />

Daarom hebben we in de polder waar de bodem<br />

wel geschikt was met gebiedseigen grond op<br />

ware grootte een ‘nepdijk’ gebouwd. Hierop zijn<br />

grootschalige proeven uitgevoerd conform een<br />

uitgebreid onderzoeksplan”, legt Gert-Ruben uit.<br />

“Via een uitgebreid monitoringssysteem met onder<br />

andere meer dan 200 waterspanningsmeters<br />

konden we tijdens de proef heel nauwkeurig het<br />

pipingverloop volgen. Met onze HPT-AMPT®techniek<br />

konden we de horizontale en verticale<br />

doorlatendheid bepalen en daarmee de complexe<br />

bodemopbouw en eigenschappen vertalen naar<br />

een rekenmodel. Om op die manier heel nauwkeurig<br />

de weerstand van het getijdenzand tegen<br />

piping te kunnen bepalen.”<br />

CSI-FASE<br />

Na de proef heeft het onderzoeksteam de dijk<br />

afgegraven tot op het niveau van de pipe. “Dit om<br />

de meetresultaten te verifiëren en valideren, en<br />

het pipingverloop op archeologisch niveau bloot<br />

te leggen. We noemden dit ook wel de CSI-fase”,<br />

zegt Gert-Ruben. “En wat bleek, de resultaten<br />

matchten één op één met elkaar. De voorspellingen<br />

en metingen klopten dus. Dijken op getijdenzand<br />

zijn minder gevoelig voor piping dan<br />

rivierzand. Doordat getijdenzand veel minder<br />

doorlatend is dan rivierzand en veel meer kleideeltjes<br />

en kleilaagjes bevat, stroomt het water<br />

langzamer en komen zandkorrels minder snel in<br />

beweging dan bij rivierzand. Een mooie bijvangst<br />

was dat we konden vaststellen dat een pipe zich<br />

nooit in een rechte lijn ontwikkelt.” Maar, hoeveel<br />

sterker is getijdenzand dan? “Volgens ons onderzoek<br />

iets meer dan een factor 2. Neemt niet weg<br />

dat we als veilige rekenregel een factor 1,4 aanhouden,<br />

en die kan in heel Nederland waar getijdenzand<br />

onder dijk zit worden toegepast. Dat<br />

zorgt met name aan de kustgebieden voor een<br />

enorme reductie van de pipingscope. Op sommige<br />

trajecten vervalt zelfs de hele versterkingsopgave<br />

of is stukken kleiner.”<br />

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid adviseert<br />

de nieuwe rekenregels en op basis hiervan worden<br />

deze verwerkt in het nieuwe beoordelings- en<br />

ontwerpinstrumentarium. “Waterschap Hollandse<br />

Delta en Wetterskip Fryslan passen de nieuwe<br />

kennis al toe in hun dijkversterkingsprojecten”,<br />

weet Gert-Ruben. “Het werpt dus nu al zijn vruchten<br />

af. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma<br />

heeft ons onderzoeksteam Fugro, Deltares en<br />

waterschap Hollandse Delta dan ook gecomplimenteerd<br />

met de proactieve aanpak en stelt dat<br />

de business case heel makkelijk te maken is. Mooi<br />

om vanuit Fugro daaraan een bijdrage te kunnen<br />

leveren.” Dankzij dit project wordt minimaal 160<br />

miljoen euro bespaard binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma,<br />

hebben omwonenden<br />

minder overlast van eventuele werkzaamheden<br />

en wordt het milieu minder belast. De besparing in<br />

CO 2<br />

-uitstoot is minstens 97 ton wat overeenkomt<br />

met 776 transatlantische vluchten, zo berekende<br />

Fugro. Gert-Ruben verklapt tot slot dat er plannen<br />

zijn om vergelijkbare testen in rivierengebieden uit<br />

te voeren. Wordt vervolgd! ■<br />

Met gebiedseigen grond is op ware grootte een 'nepdijk' gebouwd.<br />

19


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Van Monsjou & Partners<br />

Deformatiemetingen bij<br />

dijkversterkingsprojecten<br />

De wereld van het monitoren van omgevingsinvloeden kent voor Van Monsjou & Partners na ruim<br />

25 jaar weinig geheimen meer. Het onafhankelijk inspectie- en expertisebureau is naast het uitvoeren<br />

van bouwkundige opnamen en trillings- en geluidmetingen, druk met het uitvoeren van nauwkeurigheidswaterpassingen<br />

en deformatiemetingen. En die expertise wordt de laatste jaren in toenemende<br />

mate gevraagd op kade- en dijkverzwaringsprojecten.<br />

Van Monsjou & Partners werkt dagelijks met<br />

dertien gemotiveerde collega’s aan de meest<br />

uiteenlopende projecten. “Centraal staat daarin<br />

het monitoren van de omgeving en het specifiek<br />

in kaart brengen van de kwaliteit en gevoeligheid<br />

van panden en objecten”, zegt oprichter<br />

en eigenaar Sander van Monsjou. “De actuele<br />

staat/positie wordt op voorhand zorgvuldig<br />

vastgelegd om vervolgens tijdens de uitvoering<br />

van een project actief te monitoren op trillin-<br />

gen, scheefstand, scheurvorming, grondwater,<br />

geluid, enz. Omdat we breed zijn onderlegd in<br />

al het monitoringwerk, hebben onze opdrachtgevers<br />

slechts één aanspreekpunt voor inspectie-<br />

en monitoringswerkzaamheden.”<br />

NAUWKEURIGHEIDS-<br />

WATERPASSING<br />

De laatste jaren wordt Van Monsjou & Partners<br />

steeds vaker ingeschakeld op dijkverzwaringsprojecten.<br />

“Zo zijn we al sinds 2015 actief op<br />

de Markermeerdijken”, vervolgt Sander. “Ruim<br />

voordat de Alliantie buiten aan de slag ging, zijn<br />

alle panden in de directe omgeving van de dijk<br />

in kaart gebracht. Over een tracé van 33 kilometer<br />

tussen Hoorn en Durgerdam zijn bij 450<br />

panden meer dan 1.800 hoogtemerken aangebracht<br />

en worden deze sinds 2015 halfjaarlijks<br />

ingemeten via nauwkeurigheidswaterpassing.<br />

Op die manier wordt het normale verloop en<br />

Sander is trots op het feit dat Van Monsjou & Partners de monitoring op de Markermeerdijken mag verzorgen.<br />

20


THEMA WATERWERKEN<br />

zettingsgedrag gedurende langere tijd in beeld<br />

gebracht. Uit de metingen blijkt onder andere<br />

dat panden op palen nauwelijks tot geen zettingen<br />

vertonen, terwijl zetting-gevoeligere objecten<br />

wel zo’n 2 tot 5 mm per jaar kunnen<br />

zetten. Mede dankzij deze metingen kan de Alliantie<br />

tijdens de werkzaamheden beter beoordelen<br />

of de werkzaamheden van invloed zijn<br />

op de omgeving.”<br />

DEFORMATIEMETINGEN<br />

Tijdens meer ingrijpende werkzaamheden<br />

dichter bij bebouwing, zoals voorbelasten en<br />

intrillen van damwanden, wil je precies weten<br />

hoe de objecten in de buurt zich gedragen.<br />

“Dan zijn hoogtemetingen ontoereikend”,<br />

weet Sander en vervolgt: “en wil je ook kunnen<br />

controleren of er sprake is van horizontale<br />

verplaatsingen. Door het aanbrengen van miniprisma’s<br />

nabij de hoeken van panden en het inmeten<br />

ten opzichte van vaste referentiepunten<br />

kan verplaatsing met een nauwkeurigheid van<br />

minder dan 2-3 mm. worden vastgesteld.”<br />

200 miniprisma’s aangebracht die we tweewekelijks<br />

inmeten.” Sander is trots op het feit dat<br />

Van Monsjou & Partners de monitoring op de<br />

Markermeerdijken mag verzorgen. “Het is een<br />

omvangrijk, dynamisch en zeer boeiend project,<br />

ook nog eens in een zeer mooie omgeving.” ■<br />

Op dit moment voert Van Monsjou & Partners<br />

in het kader van zandopspuiting aan de noordkant<br />

van Volendam deformatiemetingen uit aan<br />

circa 70 woningen. “In totaal zijn hier meer dan<br />

Tijdens meer ingrijpende werkzaamheden dichter bij bebouwing wil je precies weten hoe de objecten in de<br />

buurt zich gedragen.<br />

MONITORING BOUW EN INFRAPROJECTEN – 25 JAAR !<br />

• Bouwkundige opnamen (NIVRE - BRL 5024 gecertificeerd)<br />

• Trillingsmeting (conform SBR-A 2017 - BRL 5023 gecertificeerd)<br />

• Nauwkeurigheidswaterpassing (Z)<br />

• Deformatiemeting (XYZ) – Total Station handmatig en volcontinue<br />

• Geluidsmeting (NEN 61672, Klasse 1 geluidsmeters)<br />

• Inclinometing<br />

• Peilbuismeting<br />

• Scheurmeting<br />

• Fijnstofmeting<br />

Telefoon 0251-221446<br />

www.vanmonsjoupartners.nl<br />

Staalstraat 163<br />

1951MB Velsen-Noord<br />

21


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst en beeld | Waterschappen Aa en Maas en De Dommel<br />

36 miljoen kuub water<br />

opvangen: hoe doen we dat?<br />

Extra maatregelen nodig voor deltalocatie ’s-Hertogenbosch om overstroming te voorkomen<br />

Overstromingen zoals in Limburg (zomer 2021) zijn ook rondom ’s-Hertogenbosch mogelijk.<br />

Wat gebeurt er om dat te voorkomen? De waterschappen Aa en Maas en De Dommel slaan de<br />

handen ineen. Samen met partners wordt gewerkt aan een pakket maatregelen.<br />

Er is een strategie uitgestippeld inclusief concrete oplossingsmogelijkheden.<br />

In dit artikel leest u wat er speelt en hoe er<br />

werk van wordt gemaakt.<br />

Bovenstrooms vasthouden, zowel ver weg als dichtbij s-'Hertogenbosch.<br />

‘Meebewegen met het natuurlijke<br />

proces is voor een toekomstbestendig<br />

watersysteem essentieel’<br />

Ingrid Rijkers (links) en Marit Borst (rechts).<br />

22


THEMA WATERWERKEN<br />

Het werkgebied van beide waterschappen omvat<br />

in totaal zo’n 240.000 hectare en beslaat een<br />

groot deel van Midden- en Oost-Brabant. ‘s-<br />

Hertogenbosch is het laagste punt (zo’n 40 meter<br />

lager) en fungeert zo als ‘afvoerputje’; al het<br />

water vanuit beken en rivieren wil deze kant op.<br />

Marit Borst, directeur Waterschap De Dommel:<br />

“Als je de kaart van het stroomgebied van bovenaf<br />

bekijkt zie je duidelijk dat ’s-Hertogenbosch in<br />

een delta ligt. Alle hoofd- en zijbeken komen hier<br />

samen en worden vervolgens op de Maas geloosd<br />

(via spuisluis Crèvecoeur en de Bovenlandse<br />

sluis – red.). Onder normale omstandigheden<br />

kan dit zonder problemen. Ook bij hevige neerslag<br />

kan op de Maas gespuid worden. Problemen<br />

ontstaan bij combinatie van hevige neerslag (en<br />

dus grote afvoer vanuit het regionale watersysteem)<br />

en een hoge Maaswaterstand. In die situatie<br />

kan er niet of onvoldoende gespuid worden<br />

en loopt de waterstand bij ‘s-Hertogenbosch te<br />

hoog op waardoor overlast ontstaat. In extreme<br />

situaties leidt dit tot overstromingen.”<br />

OVERSTROMING LIMBURG:<br />

DUIDELIJKE WAARSCHUWING<br />

Wat in 2021 in Limburg gebeurde is ook rondom<br />

’s-Hertogenbosch mogelijk. Door de hoge<br />

Maaswaterstand kon in 2021 de beek De Geul<br />

het overtollige water niet meer kwijt in de rivier<br />

en stroomde over met alle dramatische gevolgen<br />

van dien. Marit: “Een dergelijke situatie deed<br />

zich ook voor in 1995 rondom ’s-Hertogenbosch.<br />

Na een natte decembermaand bleef het<br />

in januari gestaag doorregenen. De Maas steeg<br />

sterk en ook het water in het stroomgebied van<br />

de Dommel en de Aa. Overtollig water kon niet<br />

langer worden afgevoerd via de Maas en ook de<br />

bodem was verzadigd. Met een grote overstroming<br />

tot gevolg waardoor onder meer de A2,<br />

een van de belangrijkste verkeersaders van het<br />

land, onder water kwam te staan.”<br />

Vervolgens is het project HoWaBo (Hoogwateraanpak<br />

‘s-Hertogenbosch) gestart. De waterschappen<br />

Aa en Maas en De Dommel zijn in nauw<br />

overleg met omliggende gemeenten (Sint-Michielsgestel,<br />

Boxtel, Heusden, Vught en ’s-Hertogenbosch),<br />

de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat<br />

aan oplossingen gaan werken.<br />

Zo zijn er grote waterbergingsgebieden ingericht<br />

waar in totaal 14 miljoen kuub water is op te vangen<br />

in tijden van nood.<br />

Uit nieuwe (klimaat)berekeningen blijkt dat<br />

de huidige opvang in het stroomgebied van de<br />

Aa en de Dommel onvoldoende is. Daarom is<br />

het samenwerkingsproject twee jaar geleden<br />

nieuw leven in geblazen. De hoofdopdracht<br />

nu is dat er nog eens voor 30 tot 40 miljoen<br />

kuub water extra ruimte gezocht moeten<br />

worden. De verwachting is zelfs dat richting<br />

2050 de benodigde capaciteit kan oplopen<br />

tot 50 miljoen kuub. Daarbij gaat het niet alleen<br />

om maatregelen rond ’s-Hertogenbosch<br />

en naburige gemeenten, maar ook verder<br />

stroomopwaarts in het hoger gelegen gebied.<br />

Vandaar dat de afkorting HoWaBo nu staat<br />

voor: Hoogwater Aanpak Brabant Oost ❯<br />

23


1 Bovenstrooms vasthouden (zowel<br />

ver weg als dichtbij ’s-Hertogenbosch)<br />

2 Peilscheiding: Regelbaar 3 Dungense Polder: Inrichten 4 Bossche Broek Noord en Zuid: 5 Bokhovense Polder, Engelermeer 6<br />

peilscheidingskunstwerk<br />

waterbergingsgebied<br />

Verbeteren huidige waterberging en Sompen & Zooislagen:<br />

aanbrengen om Dommel en Aa<br />

Inrichten waterbergingsgebied<br />

te scheiden<br />

Optimaliseren waterberging<br />

Engelermeer<br />

7 Baardwijkse overlaat: Inrichten 8 Vergroten Drongelens Kanaal 9 Verhogen maatgevende waterstand<br />

naar 5.20m+ NAP tijdens<br />

gemaal van bijv. 50 m3/sec of<br />

10 Gemaal Crèvecoeur: Aanleg 11 Extra afvoer via Wilhelminakanaal<br />

waterbergingsgebied<br />

calamiteit<br />

75 m3/sec<br />

THEMA WATERWERKEN<br />

Vergroten afvoer van Drongelens Kanaal.<br />

NIET ALLES MEER MAAKBAAR<br />

We hebben door klimaatverandering steeds vaker<br />

te maken met felle piekbuien en plotselinge wateroverlast.<br />

Marit over de maatregelen: “We moeten<br />

rekening houden met ongekende waterbommen.<br />

Zie Limburg. Niks doen is geen optie. Met een<br />

mix aan maatregelen zullen we ons watersysteem<br />

moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door water bovenstrooms<br />

op te vangen, daar waar de druppel<br />

valt. Alles wat je daar bergt, hoef je niet benedenstrooms<br />

op te vangen. Daarmee vertraag je de<br />

wateroverlast die op ’s-Hertogenbosch afkomt.<br />

Zo’n 10% van het probleem is hiermee op te vangen.<br />

Zo zijn er dus veel meer maatregelen nodig."<br />

De opgave is groot en complex. Niet alleen vanwege<br />

de ernstige gevolgen van mogelijke overstromingen<br />

en de vele belangen die er spelen,<br />

maar ook vanwege het type maatregelen. Zo<br />

zijn extra waterbergingen nodig die drie keer zo<br />

groot zijn als de huidige bergingen. Ook zijn er<br />

enorme bedragen mee gemoeid, onder meer<br />

voor mogelijke extra gemaal-capaciteit.<br />

Volgens Marit moeten we van het idee af dat alles<br />

technisch maakbaar is. “We zijn de afgelopen<br />

eeuw het watersysteem steeds meer gaan reguleren.<br />

Per seizoen niet te veel en niet te weinig<br />

water. Samen met partners hebben we de natuur<br />

naar onze hand proberen te zetten door het water<br />

te sturen. Klimaatverandering maakt duidelijk<br />

dat deze aanpak niet langer houdbaar is. We zullen<br />

meer moeten meebewegen met de natuur en<br />

leren leven met water. En bijvoorbeeld accepteren<br />

dat bepaalde gebieden onder water kunnen komen<br />

te staan. We zullen veel meer de logica van<br />

het landschap moeten volgen. Ligt een gebied laag?<br />

Dan is het logisch dat het daar vaker nat is. Meebewegen<br />

met het natuurlijke proces is voor een<br />

toekomstbestendig watersysteem essentieel.”<br />

HoWaBo projectmanager Ingrid Rijkers benadrukt<br />

dat de hoogwatermaatregelen niet los gezien<br />

kunnen worden van andere urgente kwesties<br />

als stikstofmaatregelen en woningnood. “Dat<br />

vraagt om lastige keuzes, want voor veel maatregelen<br />

is ruimte nodig, en ruimte is schaars. We<br />

willen immers ook huizen bouwen, wegen en natuur<br />

aanleggen. Dat vraagt om slim combineren<br />

en goed samenwerken. Hoe verschillend de belangen<br />

ook zijn, daar waar mogelijk zullen dwarsverbindingen<br />

gemaakt moeten worden.”<br />

ANDERE KIJK OP WATER<br />

Volgens Ingrid zullen we op een andere manier<br />

naar water moeten kijken. “Het gaat niet om een<br />

paar technische oplossingen en klaar is Kees. Het<br />

is een complete transitie. Maar door het een transitie<br />

te noemen, klinkt het ook alsof het om een<br />

verandering gaat die misschien nog wel decennia<br />

gaan duren. En dat kan natuurlijk niet bij overstromingsgevaar.<br />

Ook op korte termijn is actie nodig.”<br />

Ingrid over de complexiteit: “De opgave heeft betrekking<br />

op diverse schaalniveaus en richt zich op<br />

de langetermijnopgave, maar raakt ook ontwikkelingen<br />

op korte termijn. De baten van maatregelen<br />

en de overlast landen niet op dezelfde locatie. De<br />

opgave moet worden ingepast en afgestemd op<br />

de overige ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen<br />

zoals Water en Bodem Sturend (WBS), NOVEX<br />

en NPLG die vanuit het Rijk worden geïnitieerd.”<br />

Marit voegt hier aan toe dat in de delta van<br />

Den Bosch heel zichtbaar zal worden dat water<br />

en bodem sturend zijn. “Die aanpak is relatief<br />

nieuw. Wat wij hier in het gebied gaan doen, kan<br />

een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.<br />

Wel kost een dergelijke omschakeling naar een<br />

meer natuurlijker systeem tijd; het is niet van<br />

de ene op de andere dag te realiseren. En die<br />

tijd hebben we niet. We kunnen niet wachten.<br />

Naast de maatregelen die op de langere termijn<br />

soelaas bieden, moeten we nu ook inzetten op<br />

maatregelen die direct resultaat opleveren.”<br />

BREED GEZOCHT NAAR<br />

MOGELIJKE OPLOSSINGEN<br />

In 2022 is breed gezocht naar oplossingen. Ingrid:<br />

“Als waterschappen hebben we samen met omliggende<br />

gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat<br />

kansen en mogelijkheden in kaart gebracht.<br />

We hebben daarvoor onder meer werkateliers<br />

georganiseerd om zo drempelloos mogelijk ideeen<br />

met elkaar uit te wisselen. Allerlei soorten watermaatregelen<br />

kwamen aan bod. Kleinschalig en<br />

grootschalig, technisch van aard of juist ruimtelijk.<br />

Op één functie ingericht of juist multifunctioneel.<br />

We hebben gekeken of het logisch was om maatregelen<br />

te centreren of juist te verspreiden over<br />

het hele gebied. Bij de ene oplossing stond water<br />

centraal, bij een andere kon water meeliften met<br />

andere ontwikkelingen. Ook hebben we gekeken<br />

naar effectiviteit en uitvoerbaarheid.”<br />

11<br />

11 mogelijke oplossingen. ‘Zie meer op<br />

www.aaenmaas.nl/aanpakhoogwaterdenbosch’<br />

8<br />

1<br />

7<br />

5<br />

6<br />

4<br />

2<br />

3<br />

9<br />

10<br />

24


THEMA WATERWERKEN<br />

ADAPTIEVE STRATEGIE<br />

Voor de aanpak is (in samenwerking met het<br />

programma Integraal Rivier Management) een<br />

adaptieve strategie ontwikkeld voor de huidige<br />

(<strong>2023</strong>) en toekomstige opgave (2050 en<br />

2100). Ingrid: “De adaptieve, toekomstbestendige<br />

strategie richt zich op maximaal vasthouden,<br />

een optimaal peil, slimme combinaties van<br />

bergingsgebieden en afvoermaatregelen.” De<br />

strategie dient als kapstok voor alle mogelijke<br />

oplossingsrichtingen en spitst zich toe op 4 categorieën<br />

maatregelen:<br />

1. BOVENSTROOMS VASTHOUDEN<br />

Om afstroming te voorkomen, moet het watersysteem<br />

bovenstrooms van ’s-Hertogenbosch<br />

anders ingericht worden. Water wordt<br />

dan zo veel mogelijk in het gebied vast gehouden<br />

en geïnfiltreerd. Zo wordt het regionale<br />

watersysteem bij ’s-Hertogenbosch ontlast.<br />

Dit sluit aan op de lange termijn tendens van<br />

Vergroten inlaat bij Engelermeer.<br />

een integrale aanpak voor natuurontwikkeling<br />

en droogtebestrijding. Om op langere termijn<br />

effect te hebben, zou direct met de voorbereiding<br />

moeten worden gestart. Dat wil zeggen<br />

dat bij gebiedsontwikkelingen mogelijkheden<br />

om water vast te houden moeten worden<br />

meegenomen. Het effect op de wateropgave<br />

neemt dan na verloop van tijd toe.<br />

2. HOGER PEIL<br />

Door het 'te accepteren' peil (in calamiteitensituaties)<br />

te verhogen kan plaatselijk een<br />

extra waterschijf worden geborgen: ‘verticale<br />

berging’. Een hoger peil heeft wel invloed<br />

op alle infrastructuur, zoals hoogtes<br />

van keringen en kades, stuwen en afsluiters,<br />

beekdalen, maar ook bruggen bijvoorbeeld.<br />

Daarnaast kan er zo meer water afgevoerd<br />

worden via het Drongelens Kanaal. Dit heeft<br />

op langere termijn effect als nu gestart wordt<br />

met de voorbereidingen.<br />

3. BERGEN<br />

Een gestuurde berging is een waterbergingsgebied<br />

dat in extreme situaties doelbewust<br />

onder water wordt gezet. Het gebied is ervoor<br />

ingericht, bijvoorbeeld door een inlaat in<br />

een kade. Bergingen kunnen goed gecombineerd<br />

worden met natuur en recreatie, maar<br />

vragen ook ruimte waar ook een verstedelijkingsopgave,<br />

stikstofopgave en energietransitie<br />

opgave ligt.<br />

4. AFVOEREN<br />

Door de afvoercapaciteit van waterwegen te<br />

vergroten en/of gemalen te plaatsen, kan in tijden<br />

van extreme afvoer het water beter en sneller<br />

worden afgevoerd naar de Maas. Het is schaalbaar<br />

en goed regelbaar en kan dus heel precies<br />

worden ingezet. Daarnaast is het één van de<br />

sneller uit te voeren maatregelen, geeft het geen<br />

ruimtelijke conflicten en heeft het een significant<br />

effect op het verkleinen van de opgave.<br />

Om de opgave voor nu en in de toekomst in<br />

te vullen is dus een mix aan oplossingen uit<br />

bovengenoemde categorieën nodig. Vasthouden,<br />

infiltreren en peilverhoging zijn maatregelen<br />

die pas op lange termijn effect sorteren,<br />

maar vanuit de gedachte vasthouden-bergenafvoeren<br />

is het wel de gewenste denkrichting.<br />

Om op korte termijn effect te hebben, moeten<br />

er ook technische maatregelen genomen<br />

worden om afvoer te vergroten. Er moet meteen<br />

een start gemaakt worden met alle categorieën,<br />

om in de toekomst ernstige overlast<br />

voor te blijven.<br />

OPLOSSINGSRICHTINGEN<br />

WORDEN UITGEWERKT<br />

Voor de vier onderdelen van de strategie<br />

zijn per onderdeel mogelijke oplossingen benoemd.<br />

Oplossingen die het meest realistisch<br />

en haalbaar lijken. Die worden nu verder onderzocht.<br />

Besluiten over de exacte maatregelen<br />

nemen de besturen pas na goed overleg<br />

met betrokkenen.<br />

Huidige spuisluis Crèvecoeur, mogelijke locatie voor een nieuw gemaal.<br />

Ingrid: “We werken nu alle oplossingsrichtingen<br />

verder uit. Dit geeft ons inzicht in de<br />

maakbaarheid, haalbaarheid en betaalbaarheid.<br />

Bovendien zal het ons leren of het hoogwaterprobleem<br />

op te lossen is met het nemen<br />

van maatregelen, of dat we zullen moeten<br />

accepteren dat we moeten leven met wateroverlast.<br />

Uiteindelijk zit er een grens aan<br />

maakbaarheid. En die grens wordt mede bepaald<br />

door wat we er met elkaar voor over<br />

hebben. Genoeg dus om nu verder mee aan<br />

de slag te gaan; samen met partners en de omgeving.<br />

Die samenwerking is essentieel. Ook<br />

ideeën uit de markt zijn zeer welkom!” ■<br />

25


THEMA WATERWERKEN<br />

Met de aanschaf van de eerste elektrische midigraafmachine zet Van Aalsburg BV een vervolgstap in de verduurzaming van het bedrijf.<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Van Aalsburg BV<br />

Modern familiebedrijf in duurzame<br />

griendhoutproducten<br />

zet nóg meer stappen richting een groenere toekomst<br />

Als er één bedrijf is dat met recht duurzaam te noemen is, dan is dat Van Aalsburg BV. Het toonaangevende<br />

bedrijf is al ruim 55 jaar gespecialiseerd in de verwerking van griendhout tot producten voor<br />

onder andere de grond-, weg- en waterbouw. Denk hierbij aan zinkstukken, legakkers en beschoeiingen.<br />

“Wij ondernemen op een zo duurzaam mogelijke manier”, benadrukt Dick van Aalsburg.<br />

ELEKTRISCHE GRAAFMACHINE<br />

“Sinds begin dit jaar hebben we een eerste,<br />

volledig elektrische midigraafmachine draaien”,<br />

zegt Dick trots. “Die zetten we in voor onze<br />

eigen griendhoutteelt, maar draait inmiddels<br />

ook volop mee bij diverse projecten met beschoeiingswerk<br />

of jute zinkstukken.” Hij merkt<br />

echt dat de vraag naar duurzame oplossingen<br />

alsmaar toeneemt. “Zeker in natuurgebieden,<br />

waar wij vaak werken. De stroomvoorziening<br />

op zulke plekken is vaak een uitdaging, daarom<br />

hebben we twee accupakketten van GreenHybrid<br />

aangeschaft. Met één accu kunnen we 6<br />

tot 8 uur werken, de andere accu laadt ondertussen<br />

op bij onze bedrijfslocatie, met onze zelf<br />

opgewekte zonne- en windenergie. Kwestie<br />

van omwisselen en we zijn continu in bedrijf<br />

met deze elektrische graafmachine.”<br />

Dick vertelt dat ze meer dan twee jaar bezig<br />

zijn geweest om dit helemaal rond te krijgen:<br />

van de ombouw van de machine naar elektrisch<br />

en de aanvraag van de EIA-subsidie tot<br />

de aanschaf van de accupakketten. “Maar dat<br />

weerhoudt ons niet tot nog meer verduurzaming.<br />

Naast de zonnepanelen en windwokkels<br />

op onze bedrijfslocatie, hebben we natuurlijk<br />

al een 30 kW-EnergyHub met drie windwok-<br />

26


THEMA WATERWERKEN<br />

kels en zes zonnepanelen in huis. Ook draaien<br />

we op HVO, hebben zoveel mogelijk elektrisch<br />

klein materieel en al twee elektrische maaiboten<br />

en drie elektrische bedrijfsbussen”, somt<br />

Dick op. “Er gaan vast nog meer accupakketten<br />

en elektrische graafmachines komen.” Het zijn<br />

flinke investeringen, deze elektrische kraan is<br />

zo’n drie keer duurder dan een normale kraan.<br />

“Maar de accupakketten kunnen we ook elders<br />

inzetten en samen met de producent hebben<br />

we berekend dat deze elektrische midigraafmachine<br />

in plaats van 15.000 werkuren wel<br />

zo’n 25.000 werkuren moet kunnen draaien.<br />

Dat komt door de gelijkmatige belasting van de<br />

elektromotor, dus je krijgt ook een heel ander<br />

verdienmodel qua afschrijving. Maar belangrijker<br />

vind ik het nog dat we onze belofte richting<br />

klanten waarmaken en uitstralen: uitdragen<br />

wat we in EMVI-plannen aangeven.”<br />

komende zes jaar bezig zijn met het onderhoud<br />

van de rijzendammen langs de waddenkust<br />

in Friesland en Groningen, waar we niet<br />

alleen de rijzendammen bijvullen, maar ook de<br />

hoogtemetingen en vegetatieopname verzorgen”,<br />

zegt Dick tot slot. ■<br />

TWEEDE BEDRIJFSLOCATIE<br />

Met de opening van een tweede bedrijfslocatie<br />

in de provincie Groningen, zet Van Aalsburg<br />

nóg meer stappen in de richting van een<br />

groenere toekomst. “Hiermee versterken<br />

we onze aanwezigheid in het noorden van<br />

het land en kunnen we klanten als Rijkswaterstaat<br />

nóg beter bedienen. Zo zullen we de<br />

Met één BattBoy accu kan 6 tot 8 uur gewerkt worden, terwijl de andere accu ondertussen oplaadt bij de<br />

bedrijfslocatie van Van Aalsburg, met zelf opgewekte zonne- en windenergie.<br />

Van Aalsburg kiest ervoor om bodem en oeverbescherming<br />

deels of geheel met natuurlijke materialen te bouwen.<br />

Duurzaam en<br />

ambachtelijk<br />

bouwen<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Energie neutraal met onze<br />

EnergyHub<br />

Zinkstukken gemaakt van jute<br />

Legakker gebouwd van<br />

wilgentenen<br />

CO2 opslag in wilgentenen<br />

Alternatief voor geotextiel<br />

<br />

<br />

Knopen met sisal touw<br />

100% duurzaam<br />

Meer info<br />

vanaalsburgbv.nl<br />

<strong>04</strong>18 581 229 • info@vanaalsburgbv.nl<br />

27


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Van Schaik<br />

Drijvend natuureiland<br />

van geperste wilgenmat<br />

Amsterdam is weer een nieuw stukje land rijker. Strandeiland is met 82 hectare het grootste<br />

eiland van IJburg. De komende jaren verrijzen hier tot wel 6.200 nieuwe woningen. Parallel aan<br />

dit nieuwe stukje Amsterdam is een 3 hectare groot Natuureiland aangelegd met rietlandschap<br />

en een mosselbank. De basis daarvoor werd gelegd met de Schaikmat, die hier voor het eerst op<br />

grote schaal is toegepast. Een uniek en uitermate duurzaam product van vaderlandse bodem.<br />

De basis voor Natuureiland werd gelegd met de Schaikmat.<br />

De Schaikmat is een ontwikkeling van Van<br />

Schaik, al meer dan zestig jaar gespecialiseerd<br />

in de vervaardiging van griendhout-gerelateerde<br />

producten. “Het is een duurzaam en bovendien<br />

lokaal alternatief voor de kokosmat”,<br />

zegt directeur Teba Jongenotter. “Het initiatief<br />

voor de Schaikmat is een jaar of acht geleden<br />

ontstaan. Sindsdien hebben we de wilgenmat<br />

steeds verder doorontwikkeld en telkens uitvoerig<br />

getest op kleinschalige projecten.” Natuureiland<br />

op IJburg is het eerste écht grote<br />

project waar de Schaikmat is ingezet. Van<br />

Schaik leverde en plaatste maar liefst 12.000<br />

m 2 van de geperste wilgenmat.<br />

INHEEMS PRODUCT<br />

De Schaikmat leent zich voor verschillende<br />

toepassingen, zoals een stevige bodem- en oeverbescherming,<br />

maar kan ook worden toegepast<br />

als drijvend eiland. “Dat laatste om een<br />

ecologische meerwaarde te creëren in watergangen<br />

of gewoon om het aanzicht te verfraaien”,<br />

verduidelijkt Teba. “Bij Natuureiland was al<br />

tijdens de ontwerpfase bedacht dat er een rietstrook<br />

moest komen. Aanvankelijk uitgevoerd<br />

in kokosmatten, maar opdrachtgever Gemeente<br />

Amsterdam en aannemer Combinatie IJburg<br />

stonden open voor alternatieven. Zodoende<br />

hebben wij onze Schaikmat aangeboden. Een<br />

inheems en duurzaam product, gebaseerd op<br />

wilgenhout, dat gewoon in Nederland groeit<br />

en wordt verwerkt. Dit in tegenstelling tot kokos<br />

dat van ver moet komen. Het gebruik van<br />

wilgenhout is ook interessant voor natuurbeheerorganisaties,<br />

omdat door de afname van<br />

het product de traditionele grienden veel beter<br />

in stand kunnen worden gehouden.”<br />

DIVERSE SOORTEN BEPLANTING<br />

Van Schaik heeft een methodiek ontwikkeld om<br />

de matten machinaal te produceren. “Na het<br />

snoeien, worden de wilgentakken (tenen) op<br />

onze productielocatie in Ingen voor een periode<br />

van enkele maanden te drogen gelegd. Vervolgens<br />

worden de losse takken in de machine samengeperst<br />

en gevlochten tot de Schaikmat van<br />

ongeveer 2 bij 2 meter en in dikte variërend van<br />

10-20 cm”, legt Teba uit. “Voor het samenbinden<br />

van de takken maken we gebruik van onbehandeld<br />

ijzerdraad van 2 mm dik. Het idee<br />

achter dit concept is dat de hele mat inclusief<br />

metaaldraad op termijn vergaat, waarna de natuur<br />

de functie overneemt. In tussentijd heeft de<br />

beplanting de kans gehad om zich te wortelen.<br />

Voor de mat zijn diverse soorten beplanting geschikt,<br />

variërend van helofyten tot moerasplanten.<br />

Hier op Natuureiland is gekozen voor riet.”<br />

De matten voor Natuureiland zijn door Van<br />

Schaik op het droge met elkaar verbonden,<br />

verankerd en voorzien van de rietplanten. Pas<br />

daarna is het gebied onder water gezet. “We<br />

zijn nu ruim een jaar verder en het enige dat<br />

je ziet, zijn de strakke lijnen van groen riet. De<br />

matten liggen zo’n 30 cm onder water en zijn<br />

grotendeels volgroeid met wortels. Wat ons<br />

betreft dus nu al geslaagd”, zegt Teba trots en<br />

voegt eraan toe dat de Schaikmat ook uitermate<br />

geschikt is voor het vergroenen van oevers,<br />

zoals gesteld in de Kaderrichtlijn Water (KRW).<br />

“De duurzame mat is zelfs bestand tegen een<br />

hoge golfslag en sterke waterstroming.” ■<br />

28


THEMA WATERWERKEN<br />

De matten voor Natuureiland zijn door Van Schaik op het droge met elkaar<br />

verbonden, verankerd en voorzien van rietplanten.<br />

'Een inheems en<br />

duurzaam product,<br />

gebaseerd op<br />

wilgenhout,<br />

dat gewoon in<br />

Nederland groeit<br />

en wordt verwerkt'<br />

29


Duurzame materialen van eigen oogst hergebruiken in verschillende<br />

vormen van oeverbescherming, dat is wat wij doen!<br />

Maak kennis met ons bedrijf …<br />

De Schaikmat is onze trots, inzetbaar<br />

op zo veel gebieden en met prachtige<br />

resultaten<br />

Onze werkboot is inzetbaar op de meeste watergangen,<br />

voor onderhoud of aanleg.<br />

Beschoeiingen leveren en plaatsen wij in alle soorten en maten, meestal van wilgenhout,<br />

maar als de situatie erom vraagt kunnen we kunststof of hardhout gebruiken.<br />

Handelsonderneming van Schaik Ingen BV<br />

Vossenpassenweg 5<br />

4031 KR Ingen<br />

T (+31)344-60 25 48<br />

info@vanschaiksalix.nl<br />

www.vanschaiksalix.nl


Van kaart<br />

en analyse<br />

naar inzicht<br />

Efficiëntere workflows, duidelijkere<br />

samenwerking en betere ontzorging.<br />

Voeg locatie toe aan uw ontwerp-proces<br />

en krijg inzicht in hoe projecten zich<br />

verhouden tot de ruimtelijke context.


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst en beeld | Van Heck<br />

‘We gaan geen<br />

uitdaging uit de weg’<br />

Moving water any way, any where en any time<br />

Grote volumes water verplaatsen op tijdelijke basis. Dat doet Van Heck vanuit haar standplaats<br />

Noordwolde, Friesland, al bijna zestig jaar. Niet door grofweg pompen te verhuren, maar door<br />

samen met de klant op zoek te gaan naar de beste en meest duurzame oplossing. Een hevel<br />

bijvoorbeeld, in plaats van een pomp. “Daarmee bespaar je een mooie hoeveelheid brandstof.”<br />

Ze werken bij het leukste bedrijf van Noord<br />

Nederland, zeggen projectleider Almer de<br />

Vries, bedrijfsleider Titus ten Kate en directeur<br />

Herman van Dijk. Die laatste nam Van Heck vorig<br />

jaar over van Jeroen van Heck, nadat het 58<br />

jaar lang in de familie zat. Natuurlijk veranderde<br />

er toen iets, maar meer is hetzelfde gebleven.<br />

De 25 werknemers vinden hun werk nog altijd<br />

mooi, houden van avontuur en zijn pas tevreden<br />

als ze de beste oplossing hebben gevonden.<br />

SLIMME OPLOSSINGEN<br />

Kregen ze vroeger vooral het verzoek om pompen<br />

om water mee kwijt te raken, tegenwoordig<br />

gaat het vaker om te weinig water of water op de<br />

verkeerde plek. Dit zijn de hulpvragen waarvoor<br />

Het team van Van Heck. Op de foto ontbreken: Almer de Vries, Gea Veenstra en Wietze van der Laan.<br />

32


THEMA WATERWERKEN<br />

Hevelen aan de Schelde in Antwerpen: een hevel-oplossing kan zorgen voor een enorme besparing op brandstofkosten.<br />

van met fossiele brandstoffen. “Maar eerlijk is<br />

eerlijk”, stelt Almer, “als er geen energievoorziening<br />

is op locatie, is een diesel aangedreven pomp<br />

nog vaak het meest efficiënt. We kunnen echter<br />

wel een leiding omleggen, een andere diameter<br />

gebruiken of een lager toerental draaien. Daar<br />

kijken we kritisch naar. Want als wij een ambitie<br />

hebben, maken we daar serieus werk van.”<br />

de jongens en meiden van Van Heck hun slimme<br />

oplossingen bedenken. “Dat maakt dit werk zo<br />

dynamisch”, legt Titus uit. “Je weet op dinsdag<br />

nooit wat er op woensdag gebeurt. Een overstroming.<br />

Een defect gemaal… Onze mensen bedenken<br />

een oplossing, bouwen zelf de pompsets<br />

en gaan daarmee op pad om ze in het veld te<br />

installeren, samen met de klant. Geen quick fix of<br />

one hit wonder: bij ons doe je zaken met mensen<br />

die bouwen aan duurzame relaties.”<br />

DE LOL VAN UITDAGINGEN<br />

Grote opdrachten, kleine opdrachten. Opdrachten<br />

in Lutjebroek of op Curaçao. Ad hoc<br />

opdrachten en opdrachten die onmogelijk lijken<br />

op te lossen… Van Heck gaat geen klus uit<br />

de weg. Ze zien er de lol in om uitdagingen aan<br />

te gaan. Vraagt men vanuit Limburg om hulp<br />

na een overstroming? Dan is dat vier uur rijden<br />

en kan Van Heck er dus over vijf uur zijn. Want<br />

dáár heeft de klant iets aan.<br />

OOG VOOR AMBITIES<br />

De ambitie is om verder te groeien, nog beter<br />

werk te verrichten en om een verduurzamingsslag<br />

te maken. Dit laatste door zoveel mogelijk<br />

met schone energie te werken, waar mogelijk<br />

water over te hevelen in plaats van weg te pompen<br />

en als het kan elektrisch te werken, in plaats<br />

MOTTO<br />

Waar een wil is, is een weg, lijkt het motto van<br />

Van Heck. Zo waren ze kort geleden nog in Kiev,<br />

om daar een oplossing te bedenken voor het gebrek<br />

aan water in drie grote steden als gevolg<br />

van de onlangs gesprongen Kachovka stuwdam.<br />

Twijfel? Nee, eigenlijk niet. Herman: “Die mensen<br />

hebben nu een oplossing nodig. Ook al is het<br />

oorlog. En die oplossing hebben wij.”<br />

De slogan ‘moving water any way you want it’<br />

geldt dus ook ‘any where’ en ‘any time’. ■<br />

‘Geen quick fix of one hit wonder: bij<br />

ons doe je zaken met mensen die bouwen<br />

aan duurzame relaties'<br />

Naamloos-2 1 20-01-2022 15:19<br />

33


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst en beeld | Iv-Infra<br />

Levensduur van binnenstedelijke<br />

kademuren verlengen<br />

De Kade-Fundovatie is een innovatieve, betaalbare methode om de levensduur van bestaande kademuren<br />

in binnenstedelijk gebied aanzienlijk te verlengen. Ingenieursbureau Iv-Infra heeft de innovatie<br />

bedacht. Amsterdam heeft in totaal zo'n 600 kilometer kade in beheer. Een groot deel bestaat<br />

uit kadeconstructies die honderd(en) jaren oud zijn. Door toename van verkeersintensiteit, verzwaring<br />

van het verkeer en diepere grachten worden deze kadeconstructies zwaarder belast dan waar<br />

ze oorspronkelijk voor ontworpen zijn. Daarnaast is de sterkte van de kadeconstructies door onder<br />

andere degradatie van de houten fundering over de levensduur verminderd. Op diverse locaties in<br />

Amsterdam zijn veiligheidsmaatregelen nodig of worden vernieuwingswerkzaamheden uitgevoerd.<br />

De effecten hiervan worden in toenemende mate door bewoners, bedrijven en bezoekers gevoeld.<br />

Het programma Bruggen en Kademuren (PBK) is<br />

verantwoordelijk voor de vervanging van circa 200<br />

kilometer kademuur. Tot nu toe is vooral ingezet<br />

op het treffen van veiligheidsmaatregelen en de<br />

voorbereiding van de vernieuwingsopgave. Ook is<br />

de gemeente op zoek naar methoden om de levensduur<br />

van bestaande kademuren te verlengen.<br />

Vernieuwende methodes en technieken die nog<br />

niet eerder succesvol zijn toegepast in Amsterdam.<br />

Binnen het PBK is een Living Lab Levensduurverlenging<br />

opgericht. In dit onderzoeksprogramma<br />

is aan marktpartijen gevraagd om een<br />

innovatieve maatregel te ontwikkelen om de<br />

levensduur van een bestaande kade te verlengen.<br />

Iv-Infra is met de door hen ontwikkelde<br />

Kade-Fundovatie een van de zes partijen die is<br />

geselecteerd voor het nader uitwerken van de<br />

innovatie in een haalbaarheidsstudie.<br />

HOE WERKT DE KADE-<br />

FUNDOVATIE?<br />

Het voornaamste doel van de Kade-Fundovatie<br />

is het versterken van de huidige fundering van<br />

de kademuur. De Kade-Fundovatie is een constructie<br />

die aan de voorzijde (waterzijde) van de<br />

bestaande kademuur in de waterbodem wordt<br />

aangebracht. De Kade-Fundovatie bestaat uit<br />

een stalen buispaal, verankering en een opzetstuk,<br />

waarmee de fundering van de bestaande<br />

kademuur wordt ontlast of overgenomen. Hierdoor<br />

wordt de levensduur van de bestaande kademuur<br />

verlengd met minimaal 30 jaar. De constructie<br />

ondersteunt de bestaande kademuur<br />

in verticale en horizontale richting. De verticale<br />

ondersteuning wordt door middel van de stalen<br />

buispaal gerealiseerd. Voor voldoende horizon-<br />

Visualisatie Kade-Fundovatie.<br />

De Kade-Fundovatie bestaat uit een aantal<br />

onderdelen die zich in de praktijk reeds bewezen<br />

hebben en is dus bedrijfszeker.<br />

34


THEMA WATERWERKEN<br />

tale stijfheid wordt een groutanker aangebracht.<br />

De krachten vanuit de bestaande kademuur<br />

worden door middel van een speciaal opzetstuk<br />

met vijzels naar de buispaal afgedragen.<br />

De krachtsoverdracht tussen de bestaande kadeconstructie<br />

en de Kade-Fundovatie wordt<br />

verzorgd door het opzetstuk. Dit opzetstuk<br />

wordt horizontaal en verticaal tegen de bestaande<br />

kadeconstructie geplaatst.<br />

KRACHT VAN DE<br />

KADE-FUNDOVATIE<br />

De Kade-Fundovatie is ontworpen op inzet<br />

in binnenstedelijk gebied. Bij de ontwikkeling<br />

is, samen met partner Mobilis, veel aandacht<br />

besteed aan een efficiënte uitvoering.<br />

Door te werken met een trillingsarme installatiemethode<br />

vanaf het water, eventueel met<br />

segmenten, en het werken zonder bouwkuip<br />

wordt hinder voor de omgeving geminimaliseerd.<br />

Hierdoor is bij het aanbrengen van de<br />

Kade-Fundovatie de overlast ten opzichte van<br />

de traditionele versterkingsoplossingen (ondersteuning<br />

door middel van een damwand<br />

en zandaanvulling) aanzienlijk kleiner. Daarnaast<br />

is de Kade-Fundovatie in de gebruiksfase<br />

niet zichtbaar, waardoor de uitstraling van<br />

de binnenstad niet wijzigt. Na het aanbrengen<br />

van de Kade-Fundovatie kunnen woonboten<br />

weer terug op hun plek en ondervindt de<br />

scheepvaart geen hinder doordat de Kade-<br />

Fundovatie verdiept is aangebracht.<br />

De Kade-Fundovatie bestaat uit een aantal<br />

onderdelen die zich in de praktijk reeds bewezen<br />

hebben en is dus bedrijfszeker. Het<br />

totaalpakket van deze maatregelen is innovatief<br />

en vormt een uitbreiding op de huidige<br />

oplossingen voor het versterken en stabiliseren<br />

van kademuren.<br />

Het systeem is modulair, adaptief en uitbreidbaar,<br />

dus optimaal geschikt voor een toepassing als<br />

noodmaatregel. De modulariteit en adaptiviteit<br />

zorgen ervoor dat voor iedere kademuur, ook<br />

bij afwijkende opbouw, een oplossing op maat<br />

gemaakt kan worden. Hierbij worden standaard<br />

onderdelen en details toegepast, zodat niet telkens<br />

een ander principe ontwikkeld hoeft te<br />

worden. De uitbreidbaarheid zorgt ervoor dat bij<br />

zwaarder belaste kademuren of verdere degradatie<br />

van de bestaande kade de Kade-Fundovatie<br />

inzetbaar blijft. In die situaties kunnen bijvoorbeeld<br />

extra buispalen worden aangebracht.<br />

TOEPASBAARHEID<br />

De Kade-Fundovatie is specifiek afgestemd op<br />

enkele veel voorkomende problemen bij kademuren.<br />

Dit zijn bijvoorbeeld:<br />

Opzetstuk.<br />

· Aangetaste en degraderende paalkoppen: dit<br />

geldt voornamelijk voor de eerste rij aan de<br />

waterzijde. Deze rij degradeert sneller dan de<br />

palen aan de landzijde doordat deze worden<br />

beïnvloed door uitspoeling van grond en de<br />

aanwezigheid van zuurstofrijk water.<br />

· De toename van belasting ten opzichte van<br />

de ontwerpsituatie destijds.<br />

· De toename van de onderhoudsdiepte ten<br />

opzichte van de ontwerpsituatie waardoor er<br />

te weinig steun is voor de kade en de voorste<br />

palenrij minder beschermd wordt.<br />

Vanwege bovenstaande veel voorkomende<br />

problemen richt de oplossing zich op de voorste<br />

palenrij(en) van de kademuur.<br />

Schematische weergave Kade-Fundovatie.<br />

'De modulariteit en adaptiviteit zorgen ervoor dat<br />

voor iedere kademuur, ook bij afwijkende opbouw,<br />

een oplossing op maat gemaakt kan worden'<br />

Doorsnede rekenmodel Kade-Fundovatie.<br />

PROEFTUIN<br />

Het haalbaarheidsrapport van Iv-Infra is beoordeeld<br />

op haalbaarheid, impact en betaalbaarheid.<br />

Hieruit bleek dat de oplossing technisch<br />

inhoudelijk kansrijk is. Dit mede gezien de betaalbaarheid<br />

van de oplossing. Gemeente Amsterdam<br />

heeft Iv-Infra daarom uitgenodigd de<br />

Kade-Fundovatie nader uit te werken en te<br />

testen in een proeftuinfase. In de komende<br />

maanden gaat Iv-Infra samen met Mobilis en<br />

Gemeente Amsterdam de Kade-Fundovatie<br />

nader uitwerken en testen om te komen tot<br />

een waardevolle aanvulling van de reeds bestaande<br />

versterkingsmaatregelen van binnenstedelijke<br />

kademuren. ■<br />

35


THEMA WATERWERKEN<br />

Bij getijdenparken zie je het water - door de open verbinding naar zee - twee keer per dag zo’n anderhalve meter stijgen en dalen.<br />

Tekst | Armand Landman Beeld | De Urbanisten & Van den Herik Sliedrecht<br />

Getijdenpark<br />

Keilehaven krijgt vorm<br />

Nieuwe natuur in voormalige industriehaven<br />

Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf ontwikkelen het gebied Merwe-Vierhavens (M4H) tot<br />

innovatief woon-werkmilieu met een mix van werken, wonen, cultuur, horeca, sport en onderwijs.<br />

Eerste stap in die ontwikkeling is de transformatie van een rechttoe rechtaan insteekhaven tot een<br />

getijdenpark met plek voor recreatie en natuur. <strong>Waterbouw</strong>ers Van den Herik uit Sliedrecht en<br />

De Vries uit Werkendam voeren samen de werkzaamheden uit.<br />

Van de oude insteekhaven aan de noordoever<br />

van de Maas wordt een getijdenpark gemaakt.<br />

Het getijdenpark is ontworpen door<br />

De Urbanisten in samenwerking met ARK<br />

Rewilding Nederland.<br />

Het havenbekken wordt getransformeerd van<br />

een stenige vlakte aan het water naar nieuwe<br />

natuur waar mensen ook kunnen recreëren.<br />

Een getijdenpark zorgt voor een beter leefklimaat<br />

in de regio, en maakt de rivier ecologisch<br />

waardevol. Door eb en vloed ziet het park er<br />

op ieder moment van de dag anders uit. Dat<br />

is goed voor alle bewoners en bezoekers van<br />

de regio, voor de natuur, voor een duurzame<br />

haven en voor een toekomstbestendige regio.<br />

Bij getijdenparken zie je het water - door de<br />

open verbinding naar zee - twee keer per dag<br />

zo’n anderhalve meter stijgen en dalen. Getijdenparken<br />

en getijdenoevers geven verkoeling<br />

in hete zomers. De langzaam afl opende oevers<br />

zorgen voor golfbreking bij hoogwater.<br />

Er groeien straks planten die het goed doen op<br />

de grens van zoet- en zoutwater, zoals spindotterbloem<br />

en grote waterweegbree. Ook trekt<br />

het vele, soms bijzondere vogels aan, zoals le-<br />

Verwijderen bestaande oeverbekleding.<br />

36


THEMA WATERWERKEN<br />

Op die manier wordt deze plek als het goed is<br />

de trigger voor het gehele M4H-gebied.”<br />

Impressie van het nieuwe getijdenpark.<br />

pelaars, kluten en visdiefjes. Vissen, zoals paling,<br />

zalm en stekelbaars vinden hier rust en voedsel.<br />

NIVEAUVERSCHILLEN<br />

Gerco Grootenboer ziet als uitvoerder namens<br />

Van den Herik toe op de aanleg van het park in<br />

de Keilehaven. “Het getijdenpark bestaat straks<br />

uit negen getijdenterrassen die vanaf de kop van<br />

de Keilehaven richting de monding steeds groter<br />

in maat en schaal worden”, legt hij uit. “Daarvoor<br />

hebben we de haven eerst uitgebaggerd,<br />

de deels verontreinigde grond afgevoerd, onder<br />

water een dam aangelegd en het havenbekken<br />

voor een gedeelte gedempt met 10 duizend<br />

kuub zand dat over water is aangevoerd, zodat<br />

we niet met honderden vrachtwagens door de<br />

stad hoefden te rijden. Inmiddels zijn we met<br />

een aantal pontons en graafmachines begonnen<br />

met het aanleggen van de terrassen.”<br />

Daarvoor worden stalen damwanden aangebracht<br />

zodat er niveauverschillen ontstaan die gedurende<br />

het getij onderlopen of juist weer droog<br />

komen te staan. De damwanden worden aan het<br />

zicht onttrokken door schanskorven gevuld met<br />

gerecyclede straatklinkers en stoeptegels. “Doordat<br />

het water af en toe tot in die korven komt,<br />

ontstaat daar als het goed is ook natuur”, legt<br />

Gerco uit. “Goed voor de biodiversiteit.”<br />

ZOET EN ZOUT<br />

Ruud van Rooijen is projectleider vanuit de<br />

gemeente Rotterdam. “De nieuwe getijdennatuur<br />

trekt door de werking van eb en vloed<br />

bijzondere planten, vissen en vogels aan die<br />

op de grens van zoet- en zoutwater leven”,<br />

legt hij uit. “En de plek biedt Rotterdammers<br />

straks de kans te wandelen en picknicken<br />

langs de groene oevers van de Nieuwe Maas.<br />

Naast de gebruikte straatklinkers en stoeptegels<br />

die in de schanskorven zijn verwerkt,<br />

proberen Van den Herik en De Vries in nauwe<br />

samenwerking met Rotterdam en het Havenbedrijf<br />

ook andere materialen te hergebruiken.<br />

Ruud weet vaak precies of er bij andere projecten<br />

in Rotterdam grond, damwanden, betonnen<br />

schuttingen of ballastmateriaal vrijkomt.<br />

“Zo hebben we voor de demping deels ballastmateriaal<br />

van onder andere oude tramrails<br />

gebruikt. En in de wandelpromenade gebruiken<br />

we straks oude kadekeien die we ergens<br />

anders hebben weggehaald.”<br />

BESTAANDE BOMEN<br />

“Het is een uniek en uitdagend project waarin<br />

we onze creativiteit kunnen inzetten om<br />

het project zo circulair mogelijk te maken”,<br />

zegt Gerco. “Voor de aanleg van het park zijn<br />

we bijvoorbeeld ook nog op zoek naar twee<br />

grote bestaande bomen die we onder water<br />

gaan aanbrengen. Daarmee creëren we nieuwe<br />

onderwaternatuur en een speciaal ecosysteem<br />

voor vissen. Die bomen proberen<br />

we te vinden in een van onze andere projecten<br />

of elders in Rotterdam. Bijvoorbeeld<br />

exemplaren die onlangs bij een storm zijn<br />

omgewaaid. Op die manier krijgen ze hier<br />

een mooie nieuwe functie.”<br />

Van den Herik en De Vries zijn nog tot het einde<br />

van het jaar bezig met de aanleg van het getijdenpark.<br />

Wanneer de graafmachines vertrokken zijn<br />

en de natuur de kans krijgt om het voormalige<br />

industrieterrein te bevolken, moet er volgend jaar<br />

een prachtig park liggen dat het begin vormt van<br />

de ontwikkeling van een compleet nieuwe stadswijk<br />

aan het water van de Maas. ■<br />

Vanaf pontons worden voorbereidingen getroffen om het zand over water aan te kunnen voeren.<br />

Hergebruik bestaande oeverbekleding in dam onderwater.<br />

37


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Bell Dredging Pumps<br />

Amfibische graafmachine uit verhuurvloot<br />

Nederlandse baggermaterieelfabrikant<br />

ingezet bij baggerproject in Seine bij Parijs<br />

Bell Dredging Pumps is een Nederlandse fabrikant van duurzame baggerpompen en baggermateriaal.<br />

“We houden ons bezig met het ontwerpen, produceren en wereldwijd verkopen en verhuren van<br />

baggermaterieel dat lang meegaat in de barre omstandigheden waarmee on- en offshore werk vaak<br />

mee te maken krijgt”, zegt Stef van der Bel, verantwoordelijk voor de verhuurvloot bij Bell. Zo regelde<br />

hij onlangs een 20-tons Bell Amphibious Excavator voor een baggerproject in de Seine bij Parijs.<br />

BOUWKUIP TOEKOMSTIG POMPSTATION<br />

De BAE200, zoals de amfibische graafmachine ook wel genoemd<br />

wordt, is in Frankrijk ingezet om een bouwkuip te baggeren voor een<br />

toekomstig pompstation aan de Seine, dat het waterniveau in Parijs<br />

moet gaan regelen. “In een ondiepe plas, aan een aftakking van de<br />

Seine, zijn er op basis van tekeningen damwanden geslagen voor een<br />

bouwkuip”, legt Stef uit. “Vervolgens hebben wij de bouwkuip leeg<br />

gebaggerd en het af te voeren materiaal in duwbakken gedaan. Binnen<br />

een tijdsbestek van acht weken is er zo’n 12.000 m 3 zand weggebaggerd.<br />

En dat op een diepte van 6 meter ten opzichte van het waterpeil.”<br />

MULTIFUNCTIONELE AMFIBISCHE GRAAFMACHINE<br />

“De 20-tons amfibische graafmachine die via onze Franse dealer PA-<br />

JOT solutions de battage is ingehuurd, is uitgerust met zijpontons<br />

voor extra drijfvermogen en 7 meter lange spudpalen voor de verankering”,<br />

zegt Stef. “Ook is onze BAE200 uitgerust met een GPS/RTK<br />

De kom van de damwand in de aftakking van de Seine, waar Bell Dredging Pumps leeg heeft gebaggerd.<br />

38


THEMA WATERWERKEN<br />

baggersysteem, voor een centimeternauwkeurige positiebepaling. Er<br />

is heel bewust gekozen voor deze amfibische machine vanwege de<br />

grootte van de bouwkuip: er moest veel gebaggerd worden in weinig<br />

ruimte en dan moet je vaak verplaatsen. Naast al het andere werkmaterieel<br />

in dat bassin kon er geen ponton bij. Bovendien is deze<br />

drijvende graafmachine multifunctioneel inzetbaar.”<br />

HOGE DRUK WATERJETPOMP<br />

“Toen alle ankers geboord waren, hebben wij naderhand het overige<br />

boormateriaal los gespoten, opgezogen en vervolgens op de kant gestort.<br />

Hiervoor hebben we een klein A-frame ponton voorzien van<br />

een Bell 100 baggerpomp, die hydraulisch wordt aangedreven door<br />

een powerpack. Net als de hoge druk waterjet op de kop van de<br />

pomp waarmee alles eerst los gespoten wordt voor het door de baggerpomp<br />

kan worden opgezogen. Doordat we tussen de ankers alles<br />

hebben opgeschoond, kon er onder water beton gestort worden.”<br />

De BAE200: de 20-tons multifunctionele amfibische graafmachine van Bell Dredging<br />

Pump. Uitgerust met zijpontons, spudpalen en een GPS/RTK baggersysteem.<br />

VOOR ELKE UITDAGING EEN OPLOSSING<br />

Met onder meer amfibische graafmachines, cutterzuigers en heavy-duty<br />

baggerpompen is het productengamma van Bell Dredging<br />

Pumps breed én diep te noemen. “Doordat we machines hebben<br />

die op het land en water kunnen werken, én we alle bijbehorende<br />

tools voor die machines kunnen leveren, bieden we voor elke uitdaging<br />

een oplossing”, zegt Stef. “En omdat we het niet alleen verkopen<br />

maar ook verhuren -we hebben echt een uitgebreide verhuurvloot-,<br />

zijn we een interessante partij bij grote en kleinere projecten<br />

in Nederland en daarbuiten.” ■<br />

39


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst en beeld | ACO<br />

Regenwater vasthouden<br />

en gebruiken voor stedelijk<br />

groen is de toekomst<br />

Naast wateroverlast hebben we de laatste jaren steeds vaker te maken met hittestress. Het vergroenen<br />

van de binnenstad, en dan met name door middel van bomen, is hiervoor een bewezen<br />

oplossing. Maar hoe zorg je ervoor dat alles groen blijft? Dit is één van de grote uitdagingen op<br />

het gebied van toekomstgericht watermanagement.<br />

“Decennialang hebben we regenwater afgekoppeld door middel van<br />

wadi’s of ondergrondse infiltratievoorzieningen. Nadeel hiervan is dat<br />

nieuw groen hier niet zo veel aan heeft. Dit water zit vaak veel te diep<br />

voor de jonge wortels. Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is<br />

om eerst te kijken of je regenwater kunt gebruiken voor het behoud<br />

van stedelijk groen voordat je het gaat infiltreren of afvoeren.” Aan<br />

het woord is Rieks Hulst, Manager marketing en productmanagement<br />

bij ACO BV.<br />

EENVOUDIG EN FLEXIBEL DE BINNENSTAD<br />

VERKOELEN MET GROEN<br />

“Als ACO Nederland zijn wij ruim drie jaar geleden begonnen met<br />

het ontwikkelen van standalone plantenbakken. Deze zijn, dankzij een<br />

gepatenteerde techniek, in staat om gedurende een seizoen met één<br />

keer water geven rond te komen, in plaats van de traditionele 25 watergiften<br />

die normaal nodig zijn. Dit betekent een enorme besparing<br />

van water en mankracht én het voorkomt onnodige voertuigbewegingen<br />

met watertanks in de binnenstad. Dit zorgt voor een belangrijke<br />

CO 2<br />

-reductie.”<br />

“Na drie jaar testen zijn we ervan overtuigd dat dit principe goed<br />

werkt”, stelt Rieks. “Op basis hiervan gaan de ontwikkelingen nu verder<br />

richting boombakken. Door deze boombakken te combineren<br />

met IOT (Internet Of Things) techniek kunnen we ervoor zorgen dat<br />

jonge bomen precies de hoeveelheid water krijgen die ze nodig hebben,<br />

waardoor verspilling van water en energie wordt voorkomen.<br />

Groot voordeel van de bovengrondse planten- en boombakken is dat<br />

je snel, eenvoudig en flexibel de binnenstad kunt vergroenen, zonder<br />

rekening te hoeven houden met de ondergrondse infra. Maar naast<br />

verfraaien en verkoelen van de binnenstad dragen ze helaas niet direct<br />

bij aan het voorkomen van wateroverlast. Ook hier hebben wij<br />

oplossingen voor!”<br />

‘Wij zijn ervan overtuigd<br />

dat meer stedelijk groen<br />

hittestress vermindert’<br />

REGENWATER GEBRUIKEN VOOR STEDELIJK GROEN<br />

Door het veranderende klimaat zorgen hevige regenbuien veel vaker<br />

voor wateroverlast dan voorheen. Regenwater dat we in droge perioden<br />

fantastisch kunnen gebruiken voor stedelijk groen. Dit doet ACO door<br />

regenwater op te vangen, te reinigen en direct te transporteren naar<br />

(half)verzonken plantvakken. Hier wordt het bewaard en gedoseerd gebruikt<br />

voor de bewatering van de plantvakken.<br />

De systemen van ACO zijn gebruiksvriendelijk en efficiënt met water. Op basis van<br />

sensoren wordt bepaald waar water nodig is en alleen naar die plekken wordt<br />

gedoceerd water gestuurd.<br />

De laatste twee jaar zijn enkele duurzame stedelijke afwateringssystemen<br />

(ID-Sas) toegepast op verschillende locaties. De praktijk laat zien<br />

40


THEMA WATERWERKEN<br />

ACO is sterk in het afwateren van grote verharde oppervlakken, zoals pleinen in de binnenstad, deze te koppelen aan groen en door middel van IOT techniek te zorgen voor slimme bewatering.<br />

dat deze ID-Sas systemen goed werken zonder extra onderhoud. Ze<br />

laten zich goed combineren met afwateringsproducten van ACO zoals<br />

lijnafwatering, zuiverings- en buffersystemen en pompen.<br />

GELD BESPAREN DOOR TE AUTOMATISEREN<br />

“Als laatste koppelen wij onze stedelijke afwateringssystemen aan IOT<br />

Techniek”, vervolgt Rieks. “Dit hebben wij recent gedaan in de gemeente<br />

Raalte. Hier krijgen twaalf plantvakken met bomen en planten ‘on demand’<br />

water. Op basis van sensoren wordt bepaald waar water nodig is<br />

en alleen die plekken worden gedoseerd van water voorzien. Binnenkort<br />

kunnen klanten via een dashboard zelf zien hoe het ervoor staat en eventueel<br />

zelf aanpassingen maken.”<br />

EEN GOED WERKEND SYSTEEM IN BALANS<br />

Naast fabrikant is ACO specialistisch adviseur voor afwateringssystemen.<br />

“Veel verschillende partijen raadplegen ons in de ontwerpfase (adviseurs,<br />

ontwerpers, gemeenten). Ons projectbureau verzorgt calculaties om zo<br />

tot een gebalanceerd systeem te komen waarbij alle stappen die nodig<br />

zijn goed op elkaar aansluiten. Dit is cruciaal voor een goed werkend systeem!<br />

Geïnteresseerd? Bezoek onze op de VOR, standnummer: 3.1.03<br />

of bekijk onze website.” ■<br />

Slimme boombak van ACO bespaart veel water.<br />

41


Nieuw<br />

Het veelzijdige gootsysteem<br />

voor waterdichte oplossingen<br />

ACO DRAIN® PowerDrain Sealin<br />

ACO biedt dé waterdichte oplossing voor<br />

zware verkeersbelastingen met het<br />

vernieuwde gootsysteem ACO PowerDrain<br />

Sealin. Een belangrijke vernieuwing is dat<br />

naast de gietijzeren roosters met Powerlock<br />

vergrendeling, alle roosters uit ons<br />

Ruime roosterkeuze voor elk project<br />

Multiline programma met de Drainlock®<br />

vergrendeling ook op deze goot passen.<br />

Hierdoor heb je een een ruime keuze aan<br />

roosters in vele vormen, kleuren en materialen.<br />

De roosters voldoen aan alle eisen,<br />

zowel op het esthetisch als functioneel vlak.<br />

veilig<br />

• zelfvergrendelende<br />

Powerlock<br />

• geïntegreerde<br />

elastomeer dempers<br />

Powerlock rooster<br />

D400<br />

Gietijzer<br />

Nieuw<br />

Powerlock rooster<br />

F900<br />

Gietijzer<br />

Nieuw<br />

Langsstaafrooster<br />

Gietijzer<br />

Traanplaat<br />

Gietijzer<br />

gesloten<br />

Sleufrooster<br />

Heelguard<br />

Gietijzer<br />

dicht<br />

• standaard geïntegreerde<br />

Sealin afdichting<br />

Maasrooster Q+<br />

Verzinkt staal<br />

RVS<br />

Sleufrooster<br />

Gietijzer<br />

sterk<br />

• 12 mm brede gietijzeren<br />

randbescherming<br />

• Robuust gootelement<br />

ACO BV • www.aco.nl • info@aco.nl<br />

ACO. creating<br />

the future of drainage


Pejling<br />

Pejlebådene hos Rohde Nielsen A/S er alle udstyret med den nyeste teknologi og er i stand<br />

til at levere detaljerede multibeam-pejlinger, der giver et komplet billede af havbundens<br />

beskaffenhed.<br />

Skjold R er den seneste tilføjelse til virksomhedens gruppe af pejlebåde. Båden er baseret<br />

centralt i Grenå og kan sejles til alle havne i Danmark på kort tid. Båden er med sine lille<br />

dybgang og høje manøvredygtighed ideel til opgaver i havne og smalle sejlrender, men kan<br />

samtidig også operere i mere udsatte områder.<br />

Skuld R er et ubemandet fartøj med en længde på ca. 1,2m, der er trådløst opereret fra land.<br />

’Dronen’ transporteres i en varevogn og kan udsættes af blot én enkelt person. Skuld R’s stør -<br />

relse betyder at den kan løse opgaver på smalle og ellers ufremkommelige steder, samtidig<br />

med at den med fordel også bruges på åbne områder. Dronen kan ligeledes opereres på<br />

vanddybder på under 1m.<br />

Referencer<br />

Rohde Nielsen A/S har stor erfaring med uddybning og oprensning samt udførsel af<br />

pejlinger i danske havne og sejlrender:<br />

Toste R har de seneste år arbejdet i nogle af landets vigtigste havne såsom Esbjerg,<br />

Frederikshavn, Aalborg m.v. med både tilbagevendende og akutte oprensningsopgaver.<br />

Fartøjet har desuden stået for uddybning af havneområder – af bl.a. en lystbådsmarina<br />

i Tyskland.<br />

Pejlebådene, Skjold R og Skuld R, assisterer både Toste R og rederiets andre fartøjer i<br />

havne og sejlrender i hele landet. Udover ovennævnte havne har Skjold R udført opgaver<br />

i bl.a. Nakskov og Vordingborg havne og sejlrender. Skuld R har leveret pejlinger af<br />

Worldwide performance<br />

Tommy M. Nielsen<br />

With a highly professional team Rohde Nielsen A/S operates worldwide,<br />

Områdechef<br />

Tlf: +45 20 21 87 86<br />

Email: tmn@rohde-nielsen.dk<br />

Rohde Nielsen A/S • Nyhavn 20 • DK-1051 Copenhagen K • Phone: +45 33 91 25 07 • E-mail: mail@rohde-nielsen.dk • www.rohde-nielsen.com


THEMA WATERWERKEN<br />

AGRU leverde ongeveer 600 ton platen en buizen<br />

gemaakt van de scheurbestendige kunststof PE<br />

100-RC. (Beeld: AGRU)<br />

Tekst | Agru Beeld | Bluegreen – Agru<br />

Innovatieve kunststoftechnologie zorgt<br />

voor een revolutie in de aquacultuur<br />

Een Noors bedrijf heeft met succes een baanbrekend aquacultuurproject geïmplementeerd.<br />

De Marine Donut, een gesloten, drijvend viskweeksysteem gemaakt van het bijzonder scheurbestendige<br />

plastic PE 100-RC, werd geïnstalleerd op een zalmkwekerij in Noorwegen.<br />

Deze innovatieve installatie, die volledig werd geleverd door AGRU Kunststofftechnik GmbH,<br />

markeert het begin van een nieuw tijdperk van duurzaamheid in de zalmkweek.<br />

44


THEMA WATERWERKEN<br />

creëert een gecontroleerde omgeving die stress<br />

voor de vissen vermindert en hen in staat stelt<br />

gezonder te groeien. Vanwege de duurzaamheid<br />

en kosteneffectiviteit is deze oplossing bedoeld<br />

om conventionele gaaskooien in de toekomst te<br />

vervangen. De Marine Donut biedt plaats aan<br />

maximaal 200.000 zalmen met een gewicht van<br />

2,5 kilogram, die in de faciliteit blijven totdat ze<br />

hun oogstgewicht van 5,5 kilogram bereiken.<br />

BAANBREKENDE INNOVATIES<br />

De innovatie van de Marine Donut ligt in de gesloten<br />

structuur. Het maakt het mogelijk om de zalm<br />

te beschermen tegen parasieten zoals visluizen en<br />

ze gezond te houden. De afvoer van gefilterd diep<br />

water voorkomt de introductie van zalmluizen. In<br />

de plant worden voedselresten en visuitwerpselen<br />

verzameld in de vorm van slib. Dit wordt vervolgens<br />

aan land gepompt voor milieuvriendelijke<br />

verwijdering. Dit proces minimaliseert niet alleen<br />

de milieu-impact van zalmkweek, maar voorkomt<br />

ook de verspreiding van ziekten.<br />

De Marine Donut is de grootste thermoplastische<br />

constructie ter wereld.(Beeld: Bluegreen)<br />

Met een buitendiameter van 55 meter, een<br />

hoogte van ruim 17 meter en een totaalgewicht<br />

van ongeveer 600 ton is de Marine Donut 's werelds<br />

grootste thermoplastische constructie ter<br />

wereld. Het unieke ontwerp van deze drijvende<br />

viskwekerij heeft het potentieel om een revolutie<br />

teweeg te brengen in zalmkweekmethoden.<br />

Het uitstekende ontwerp van de Marine Donut<br />

Een ander opvallend kenmerk van de Marine Donut<br />

is het gebruik van een kunstmatig stromingskanaal<br />

dat een rivier simuleert. Er is een permanente<br />

stroming in de ringvormige structuur van<br />

de plant. De vissen zijn dus constant in beweging,<br />

wat een positief effect heeft op hun vleeskwaliteit.<br />

Bovendien is de constructie uitgerust met ballasttanks,<br />

die het mogelijk maken om de donut in zee<br />

te verhogen en te laten zakken of kantelen. De vis<br />

die klaar is voor de oogst kan in een aangesloten<br />

slang worden gevoerd door de structuur te kantelen<br />

en zonder letsel naar het fabrieksschip te worden<br />

getransporteerd voor verdere verwerking.<br />

KUNSTSTOFTECHNOLOGIE<br />

UIT OOSTENRIJK<br />

Het in Bad Hall gevestigde bedrijf AGRU Kunststofftechnik<br />

GmbH speelde een centrale rol in<br />

de uitvoering van dit ambitieuze project. Het<br />

produceerde en leverde alle PE 100-RC componenten<br />

voor de 22.000 m3 Marine Donut.<br />

De leveringen omvatten 400 ton agaatgrijze en<br />

zwarte kunststofplaten van PE 100-RC en 200<br />

ton PE 100-RC-leidingsystemen en E-fittingen<br />

met buitendiameters tot 1.200 mm. Daarnaast<br />

heeft AGRU een belangrijke bijdrage geleverd<br />

door middel van haar uitgebreide application<br />

technology consulting.<br />

"We zijn er trots op dat we met onze expertise<br />

en hoogwaardige materialen een belangrijke bijdrage<br />

hebben kunnen leveren aan de realisatie<br />

van deze revolutionaire aquacultuurtechnologie",<br />

legt Albert Lueghamer, hoofd van de technische<br />

dienst AGRU, uit. "De nauwe samenwerking met<br />

onze klant en AGRU's diepgaande kennis van de<br />

uitdagingen van kunststofproducten in zout water<br />

De Marine Donut op weg naar de scène. (Beeld: Bluegreen)<br />

hebben aanzienlijk bijgedragen aan de succesvolle<br />

implementatie van het project."<br />

Om de verwerking van de kunststofplaten tijdens<br />

de installatie te vergemakkelijken, vervaardigde<br />

AGRU ze in een speciaal formaat. Op de<br />

bouwplaats werd de precieze kromming van de<br />

platen verzekerd door te buigen op een cirkelvormige<br />

bekisting. Nadat ze de juiste vorm hadden,<br />

werden de platen met elkaar verbonden<br />

door middel van buttlassen. De constructie van<br />

de Marine Donut maakt ook gebruik van speciale<br />

verstijvingsribben gemaakt van zwarte PEplaten.<br />

Ze zijn het resultaat van een eindige elementenberekening,<br />

die werd uitgevoerd voor<br />

de precieze sterkte- en vervormingsanalyse van<br />

de complexe geometrische vorm.<br />

DUURZAAMHEID<br />

DANKZIJ KUNSTSTOF<br />

Peter Undeutsch, Head of Sales bij AGRU, benadrukt<br />

het toekomstgerichte belang van het gebruik<br />

van kunststoffen in maritieme toepassingen. "De<br />

Marine Donut is een mijlpaal in de aquacultuur en<br />

toont het enorme potentieel van thermoplasten<br />

op dit gebied. We zullen onze uitgebreide ervaring<br />

en kennis op het gebied van kunststoftechnologie<br />

blijven gebruiken om de ontwikkeling van de aquacultuurindustrie<br />

te ondersteunen." ■<br />

45


DE PEN<br />

46


DE PEN<br />

Robert Emmerich<br />

Algemeen directeur BUKO Infrasupport.<br />

Veiligheidsbewustzijn in de GWW<br />

verhogen vergt omdenken<br />

De behoefte aan veiligheid wordt steeds groter. In de hele wereld. Tien jaar geleden zag je niemand met een helm skiën.<br />

Nu vormt iemand zonder helm op de piste een uitzondering en wordt gezien als een onverantwoordelijk en roekeloos<br />

persoon. Met de autogordel is het net zo gegaan. Die heb ik weinig gedragen als kind. Nu beginnen mijn kinderen te gillen<br />

als ik wegrijd, voordat zij hun gordel om hebben. Ze voelen zich niet veilig zonder gordel. Het is een mooi streven om<br />

daar met veiligheid in de GWW naar toe te werken. Vaak horen we het argument ‘het gaat toch goed’ of ‘het is nog nooit<br />

misgegaan’. Er is op heel veel gebieden qua veiligheid iets gebeurd met bewustwording. Maar in de branche is er nog steeds<br />

veel ruimte voor verbetering.<br />

Gelukkig zijn er in de GWW diverse takken die vanuit hun eigen expertise met veiligheid bezig zijn. De arbeidsinspectie die<br />

er vervolgens op toeziet en allerlei governance die daaraan bijdragen. En ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Ook wij<br />

komen ons bed uit om de veiligheid bij tijdelijke verkeersmaatregelen te borgen.<br />

Als het gaat om veiligheidsbewustzijn bij infrawerkzaamheden zijn er in feite drie stakeholders: degene die aan het werk is,<br />

degene die op een bepaalde manier een rol heeft in het borgen van de veiligheid (de verkeersregelaar, weginspecteur, enz.)<br />

en de weggebruiker die nergens om gevraagd heeft, maar er wel mee geconfronteerd wordt. Alle drie de stakeholders<br />

moeten veilig van A naar B kunnen of hun werk kunnen doen.<br />

Als ik naar onze eigen organisatie kijk, dan hebben we de afgelopen jaren echt grote stappen gemaakt qua veiligheidscultuur.<br />

We streven naar een hoog veiligheidsbewustzijn voor onze medewerkers. En dat maakt dat je veiligheid bespreekbaar<br />

moet maken, in alle lagen van de organisatie. Daar ligt gedragsverandering aan ten grondslag. We moeten praten over<br />

veiligheid en elkaar durven aanspreken op onveilig gedrag, zonder dat het als vervelend of belerend wordt ervaren. Overal<br />

streven naar een maximaal veilige situatie. Daar zie ik kansen in de branche om te leren van elkaars best practices. Ik zou<br />

willen dat medewerkers of stakeholders zouden gaan schreeuwen wanneer het niet maximaal veilig is, net als het voorbeeld<br />

van mijn kinderen met de autogordel. Of dat iedereen die niet zo veilig werkt net zo gek wordt aangekeken als die<br />

‘helmloze’ persoon op de piste.<br />

Mijn grootste nachtmerrie is dat één van onze mensen ’s avonds niet thuiskomt. Dat motiveert mij om er alles aan te doen<br />

om veiligheid op het hoogste niveau te krijgen. Toch wint het thema kosten of tijd nog vaak van veiligheid. De één biedt<br />

het 100% veilig aan, de ander goedkoper en krijgt de opdracht. Vanuit opdrachtgeverskant valt hier wat mij betreft nog<br />

een wereld te winnen.<br />

Het veiligheidsbewustzijn anno <strong>2023</strong> staat op een veel hoger niveau dan pakweg twintig jaar geleden. Maar we zijn er nog<br />

niet. Er zijn steeds meer grote aannemers die veiligheidsdagen organiseren. Dat komt deels vanuit een intrinsieke motivatie<br />

en deels vanuit een verplichting in de keten. Ik zou het waarderen als niet alleen de inkopers, KAM-managers en directie<br />

hieraan deelnemen, maar ook de mensen van de werkvloer. Ik zie op dergelijke dagen bijvoorbeeld maar weinig grondwerkers<br />

aansluiten. Betrek de hele organisatie bij het thema veiligheid!<br />

Vanuit de Vakgroep Specialistische <strong>Weg</strong>enbouw van Bouwend Nederland zijn we nu een campagne aan het bedenken om<br />

het veiligheidsbewustzijn te verhogen bij zowel de weggebruiker als de wegbeheerder. Waar ligt welke verantwoordelijkheid<br />

en is iedereen zich altijd even bewust van zijn eigen gedrag in relatie tot veiligheid? Wordt er bewust te hard langs een<br />

werkvak gereden of staat men er niet bij stil? Vorige maand zijn er op één dag drie actiewagens aangereden. Dat lijkt me<br />

geen bewuste actie. Kortom, er is werk aan de winkel. Maar het staat op de agenda, het leeft. Het veiligheidsbewustzijn<br />

verhogen, vergt alleen soms omdenken. ■<br />

47


Tekst | Armand Landman Beeld | UCM Holland<br />

Elektrische telerupskranen<br />

bezig aan opmars<br />

Grote klanten stappen over<br />

Ook in de wereld van heien en funderen is elektrificatie aan een niet te stuiten opmars bezig.<br />

Het Chinese Sany, dat in de Benelux door het Nederlandse UCM Holland aan de man gebracht<br />

wordt, heeft ondertussen drie volledig elektrische kranen in het assortiment. Klanten als Van ‘t Hek,<br />

VolkerWessels, Ballast Nedam, De Vries Werkendam en Van Schie werken al met de machines.<br />

De elektrische kranen, die veel worden ingezet<br />

- en dus ook gekeurd zijn - als hei- en<br />

funderingsmachines gaan “als warme broodjes<br />

de deur uit”, vertelt Roland Quarré van<br />

UCM Holland. Grote klanten als Van ‘t Hek,<br />

VolkerWessels, Ballast Nedam, De Vries Werkendam<br />

en Van Schie, die ook al over de stage<br />

V-dieselvariant beschikten, schaften onlangs<br />

ook een elektrische variant aan. “Niet zo gek<br />

ook, gezien de steeds strengere eisen die op-<br />

drachtgevers stellen aan de emissie van zwaar<br />

bouwmaterieel”, stelt Roland.<br />

Het belangrijkste argument voor een kraan<br />

op rupsonderstel is - naast de grote stabiliteit<br />

- dat ze gemaakt zijn voor ruw terrein.<br />

Daar komt bij dat de machinist van een rupskraan<br />

- in tegenstelling tot een telescopische<br />

kraan op banden - niet vanuit een vaste positie<br />

hoeft te werken.<br />

CURSUS<br />

Het Sany Cranes.Services team begeleidt de kopers van elektrische hijskranen<br />

met een speciale cursus voor machinisten. Want enerzijds is de bediening van<br />

een elektrische kraan net iets anders, ook de handling rondom het laden van<br />

de batterijen vergt een eigen benadering. Daarnaast zijn speciale handleidingen<br />

aanwezig in het Nederlands. Sany Cranes.Services zorgt er ook voor dat het testen<br />

en keuren van de af te leveren (elektrische) hijskranen op eigen locatie gebeurt.<br />

IN EIGEN HUIS ONTWIKKELD<br />

UCM Holland stond aan de basis van de elektrificatie<br />

van de Chinese rupskranen. “De<br />

eerste aanvraag voor een compleet elektrische<br />

kraan kwam van ons als importeur”,<br />

laat Roland weten. “Sany heeft de machine<br />

vervolgens in eigen huis ontwikkeld en gebouwd.<br />

Vooralsnog wel op een eigen Europese<br />

assembly-line. En ondanks dat het een<br />

groot bedrijf is, hebben we korte lijnen en<br />

vaste contactpersonen bij Sany. Ook is er de<br />

Europese vestiging van Sany. We begonnen<br />

met Stage V-machines en hebben die gaandeweg<br />

op veel punten geüpgraded naar de<br />

eisen voor de Nederlandse markt. Ondertussen<br />

zagen we een groeiende vraag naar<br />

elektrische machines.” Omdat de dieselaangedreven<br />

SCE800TB bij UCM Holland de<br />

best verkochte kraan was, werd besloten om<br />

die als eerste te elektrificeren. Inmiddels zijn<br />

ook de 100- en 135-tons vakwerkgiekkranen<br />

De Sany SCE800TB-EV beschikt over vier vast ingebouwde 600 Volt accupakketten.<br />

De 80-tons rupskraan van Van Schie.<br />

48


De SCE800TB-EV heeft een vijfdelige giek van 47 meter en een maximaal lastmoment van 300 tonmeter.<br />

'Omdat de dieselaangedreven SCE800TB<br />

de best verkochte kraan was, werd besloten<br />

om die als eerste te elektrificeren'<br />

van Sany (SCE1000A-EV en SCE1350A-EV)<br />

volledig elektrisch verkrijgbaar.<br />

Sany in China is daarbij van een enorm hoog<br />

niveau, dus dit was de beste oplossing.”<br />

Bovendien heeft elke accu z’n eigen laadaansluiting.<br />

Met twee zware externe snelladers<br />

kun je de accu’s in theorie in twee uur volledig<br />

laden. Met een volle accu kan de machine<br />

zonder bij te laden een volledige werkdag<br />

van acht uur draaien. De nieuwe machines<br />

zijn optioneel te verkrijgen met een oplaadpunt<br />

in het rupsframe. Hiermee kan de kraan<br />

opgeladen worden tijdens het werk, en is hijsen,<br />

zwenken en optoppen mogelijk. ■<br />

Bijzonder aan de volledig elektrische<br />

SCE800TB-EV - en ook de SCE1000A-EV<br />

en de SCE1350A-EV vakwerkgiek-kranen - is<br />

dat ze af fabriek worden geleverd. “We hebben<br />

een tijdje gekeken of we de dieselkranen<br />

konden ombouwen tot een elektrisch model,<br />

maar we schatten in dat de ombouwmarkt in<br />

Nederland dat niet aan zou kunnen qua capaciteit”,<br />

zegt Roland. “Bovendien vraagt een<br />

elektrische aandrijving een ander soort opbouw<br />

van een kraan. De R&D-afdeling van<br />

ENORME LAADVERMOGENS<br />

De Sany SCE800TB-EV beschikt over vier vast<br />

ingebouwde 600 Volt accupakketten. De vier<br />

pakketten zijn ingebouwd in twee behuizingen<br />

en wegen dik 1.800 kilogram. Ze leveren 456<br />

Ah (282 kWh). Het iets hogere eigengewicht<br />

(92 ton) ten opzichte van de dieselversie komt<br />

de hijstabel ten goede.<br />

De accupakketten kunnen overweg met<br />

enorme laadvermogens tot wel 120 kW.<br />

VIJFDELIGE GIEK<br />

De SCE800TB-EV heeft een vijfdelige giek van 47 meter en een maximaal<br />

lastmoment van 300 tonmeter. Er is een wegzwenkbare jib van 7,2 meter en de<br />

opties voor een vaste jib zijn 10,2 meter en maximaal 17,5 meter. Met de giek<br />

volledig uitgeschoven op 47 meter en 26 ton ballast aan de achterzijde, toont de<br />

grafiek een capaciteit van 11 ton bij een vlucht van 11 meter.<br />

De maximale transportbreedte voor componenten is 3 meter en hij heeft<br />

lasttabellen voor gebruik met een kleiner contragewicht. Het maximale<br />

contragewicht achter is 26 ton en er zijn twee blokken van 3 ton met ballast van<br />

de carrosserie. Hij heeft hydraulisch intrekbare rupsonderstellen en de gegoten<br />

stalen rupsplaten zijn 850 mm breed.<br />

Het belangrijkste argument voor een kraan op<br />

rupsonderstel is - naast de grote stabiliteit - dat ze<br />

gemaakt zijn voor ruw terrein.<br />

49


DEZELFDE FLEXIBILITEIT & MOGELIJKHEDEN<br />

ZOALS DE DIESEL VARIANT<br />

SCE800TB-EV<br />

Sany elektrische telescoop rupskraan<br />

Hoge voltage<br />

masten<br />

Ook verkrijgbaar in vakwerk configuraties:<br />

SCE1000A-EV<br />

SCE1350A-EV<br />

<strong>Grond</strong>werk<br />

en fundatie<br />

Constructiebouw<br />

Windmolen<br />

assistentie<br />

Werken in<br />

beperkte ruimtes<br />

80 t<br />

4°<br />

42 m<br />

26 t<br />

6 t<br />

5.1 m / 3.49 m<br />

Drie opties:<br />

Platte rupsplaten<br />

Kam rupsplaten<br />

Kettingrijwerk<br />

4°<br />

EFFICIËNT IN<br />

OP- & AFBOUW<br />

LFP BATTERIJ<br />

STABIEL, DUURZAAM & GROTE CAPACITEIT<br />

30 °<br />

15 °<br />

10.2m/17.5m<br />

Zelf-opbouw<br />

rupsen<br />

R100.2 certified<br />

12.2 m ~ 47 m<br />

Afstandsbediening<br />

Rupsen, centraal<br />

ballast<br />

en ballast montage<br />

Rijden, zwenken,<br />

telescoperen,<br />

op- en aftoppen, en hijsen<br />

Cell type: LFP<br />

Werk voltage: 480 - 700.8 V<br />

Capaciteit 282kWh<br />

Protectieniveau: IP68<br />

Warmte management: vloeistofkoeling /<br />

verwarming<br />

Bovenbouw<br />

CEE AC laden<br />

0-100%<br />

10 kW / 20 kW / 40 kW / 80 kW* (optioneel)<br />

0-100%<br />

CCS2 DC snel laden<br />

single-gun 200A / double-gun 400A<br />

Zelf-opbouw<br />

ballast<br />

-1.5 ° ~ 80 °<br />

U<br />

8- UUR<br />

BATTERIJDUUR<br />

Onderwagen<br />

Type 2 laden<br />

0-100%<br />

10 kW / 20 kW / 40 kW


Tekst | Susan Peek Beeld | Dieseko-Woltman, Siemens, VSE Industrial Automation<br />

Hoe je een (bouw)proces<br />

efficiënter, slimmer en<br />

groener kan maken<br />

Wat hebben infrastructuur, bouw en industrie gemeen? Het antwoord op die vraag is helder volgens<br />

Radboud van Dusseldorp en Stefan Lekkerkerker van VSE Industrial Automation uit Schoonhoven:<br />

de technologie erachter. Overal is elektrische besturing nodig, en op basis van nagenoeg dezelfde<br />

technologie is VSE in staat om opdrachtgevers uit diverse sectoren te helpen met de uitdagingen op<br />

het gebied van de energietransitie. Dit laten ze graag zien op de Vakbeurs Energie, die van 10 tot 12<br />

oktober plaatsvindt in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. In dit artikel blikken we vast vooruit.<br />

VIJFTIG JAAR ERVARING<br />

VSE is voor veel organisaties in de infrastructuur,<br />

bouw en industrie dé technische, gecertificeerde<br />

partner in verduurzaming en energieefficiëntie.<br />

Het bedrijf bestaat volgend jaar maar<br />

liefst vijftig jaar en heeft in de afgelopen decennia<br />

al voor tal van bruggen, sluizen en keringen<br />

energiezuinige besturingen ontworpen en geïmplementeerd.<br />

“Ook hebben we een bewezen<br />

trackrecord in de automatisering en elektrificatie<br />

van grondverzetmachines, aggregaten en<br />

ander bouwmaterieel”, zegt Radboud van Dusseldorp,<br />

Commercial Technical Manager bij VSE.<br />

“En we helpen industriële bedrijven energie te<br />

besparen en hun aansluitvermogen te beperken.<br />

Als expert in Automatisering & Motion Control<br />

weten wij als geen ander waar de knelpunten<br />

zitten, maar ook waar nog ongebruikte kansen<br />

liggen. Vanaf de start tot en met de oplevering<br />

zijn we betrokken en denken we proactief mee,<br />

waardoor we de meest complete en projectspecifieke<br />

oplossing bieden.”<br />

STEEDS MEER HIGH-TECH<br />

“Net als de industrie worden ook de infrastructuur-<br />

en bouwsector steeds meer hightech”,<br />

aldus Stefan Lekkerkerker, Technical Specialist<br />

bij VSE. Dit leidt tot mooie duurzaamheids- en<br />

circulariteitsprojecten voor VSE. “Bij elk project<br />

kijken we vanuit de besturing, ongeacht of<br />

het een brug, hijsinstallatie of funderingsmachine<br />

betreft, omdat de technologie achter deze<br />

ogenschijnlijk verschillende objecten grotendeels<br />

hetzelfde is.”<br />

VAKBEURS ENERGIE<br />

Op de Vakbeurs Energie, het grootste zakelijke<br />

netwerkevenement in het kader van de<br />

energietransitie in Nederland, zal VSE sterk<br />

vertegenwoordigd zijn. Stefan zal verschillende<br />

seminars verzorgen waarin hij een<br />

toelichting geeft op elektrificatieprojecten<br />

en slimme oplossingen demonstreert voor<br />

het kortstondig opslaan en weer vrijgeven<br />

van energie. Bezoekers kunnen ook diverse<br />

demo-opstellingen zien, waaronder een<br />

zuinige synchrone reluctantiemotor die hoge<br />

efficiëntie combineert met dynamiek en<br />

duurzaamheid, en een schaalmodel van een<br />

brug om duurzame aansturing te laten zien.<br />

“Allemaal slimme technologieën waardoor<br />

onze klanten zo min mogelijk energie verliezen,<br />

energie kunnen hergebruiken en minder<br />

afhankelijk zijn van de capaciteit en stabiliteit<br />

van het elektriciteitsnet”, zegt Stefan.<br />

VSE Industrial Automation werkte samen met HOB aan het 600 kVA hybride aggregaat: met John Deere Stage<br />

V-dieselgenerator, 300 kW Siemens omvormer en 400 kWh Cellpower energieopslagsysteem. (Beeld: Siemens)<br />

3B-BRUGGEN-BOUWBLOK<br />

Op het gebied van 3B-besturingssystemen<br />

heeft VSE veel ervaring opgedaan. Radboud:<br />

“Tien jaar geleden hebben we de Ramspolbrug<br />

volledig energieneutraal gemaakt en<br />

waren we de eerste die besturingen en aan-<br />

52


Woltman 90Dre: de eerste emissieloze boorinstallatie in zijn klasse. Deze 613 kW boorinstallatie heeft een accupakket van maar liefst 1.200 kWh en de gehele besturing<br />

is in samenwerking met VSE ontwikkeld. (Beeld: Dieseko-Woltman)<br />

drijvingen combineerden met het universele<br />

bouwblok 3B-Bruggen van Siemens.” Dit<br />

bouwblok beheert alle dynamische functies<br />

in een brug, zorgt voor voorspelbaar onderhoud,<br />

grotere betrouwbaarheid, minder storingen<br />

en biedt flexibele inzetbaarheid van<br />

operators. Op de Wantijbrug is dit uitvoerig<br />

getest in theorie en praktijk. Stefan benadrukt<br />

dat de besturing zoveel mogelijk gesimuleerd<br />

wordt, waarna er door de opdrachtgever een<br />

IFAT gehouden wordt waarin de daadwerkelijke<br />

componenten getest worden. “Wij hebben<br />

veel ervaring op het gebied van simulaties: alles<br />

wat we niet kunnen testen in opstellingen,<br />

proberen we in een simulatieomgeving af te<br />

vangen. Pas daarna gaan wij on-site bij de brug<br />

ons werk doen.”<br />

VAN DIESEL NAAR ACCU<br />

In de grond-, weg- en waterbouw neemt elektrificatie<br />

van zeer zware bouwmachines een<br />

steeds belangrijkere rol in bij het terugdringen<br />

van de CO 2<br />

-uitstoot. VSE biedt oplossingen<br />

om klanten te helpen voldoen aan strengere<br />

milieuregels of projecten in zero emissie zones<br />

uit te voeren én zo een bijdrage te leveren<br />

aan de doelstellingen van het klimaatverdrag<br />

van Parijs.<br />

‘Wij slaan de brug<br />

tussen infrastructuur,<br />

bouw en industrie met<br />

onze oplossingen’<br />

ENERGIEKLASSE IE4 OF HOGER<br />

Steeds meer bedrijven willen zélf energiezuiniger<br />

zijn en een lagere footprint hebben, naast<br />

dat ook de wet steeds strengere eisen oplegt.<br />

Ook in de industrie, weet Radboud. “Omdat<br />

de stijgende vraag naar energie in de industrie<br />

gepaard gaat met een stijging van CO2-uitstoot,<br />

zoeken overheden over de hele wereld<br />

naar manieren om het verbruik en de emissies<br />

te verlagen. De EU heeft de International Efficiency<br />

norm (IE) opgesteld, met IE4 als vervanging<br />

voor IE3 sinds 1 juli <strong>2023</strong> en plannen<br />

voor een IE5-rendementsniveau. Een goede<br />

zaak, volgens Radboud. “VSE is daarom, samen<br />

met partner Siemens, volop bezig innovatieve<br />

oplossingen te bieden voor uitdaging als dit.”<br />

Zoals de Ultra/SuperCaps, voor lage aansluitwaarden<br />

of onstabiele elektrische netwerken.<br />

De Nederlandse primeur hiervan was de UltraCaps<br />

op de magazijnkranen van Torsit. “Hybride<br />

aggregaten en de elektrificatie van een<br />

100-tons zware funderingsmachine zijn andere<br />

projecten waarbij VSE veel kennis en ervaring<br />

heeft opgedaan om andere klanten te helpen<br />

hun bedrijfsvoering te verduurzamen”, zegt<br />

Stefan tot slot. ■<br />

53


De Noordtunnel is één van de zes Rijkstunnels in West-Nederland Zuid waarvoor Croonwolter&dros binnen het prestatiecontract TOPII verantwoordelijk is voor het meerjarig onderhoud.<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Croonwolter&dros<br />

Geavanceerde tunnel data<br />

services: schaalbare oplossing<br />

voor méér efficiency en veiligheid<br />

Noordtunnel uitgerust met IA-bouwblok Object Data Services<br />

Binnen de kaders van het prestatiecontract TopII is Croonwolter&dros verantwoordelijk voor het meerjarig<br />

onderhoud van een zestal Rijkstunnels in West-Nederland Zuid. Eén daarvan is de tussen Alblasserdam<br />

en Hendrik-Ido-Ambacht gelegen Noordtunnel. Jongstleden mei werd dit kunstwerk als eerste tunnel<br />

in Nederland voorzien van het IA-bouwblok Object Data Services (ODS) van Rijkswaterstaat. Een<br />

gestandaardiseerde oplossing waarmee operationele besturingsdata cybersecure kan worden ontsloten.<br />

Door deze informatie te koppelen met de geavanceerde tunnel data services van Croonwolter&dros<br />

wordt het beheer en onderhoud van het bouwwerk efficiënter en beter voorspelbaar.<br />

54


In tegenstelling tot meerdere bruggen en sluizen<br />

beschikken bestaande tunnels in Nederland<br />

nog niet over een ODS-datakoppeling.<br />

Met de aansluiting van de Noordtunnel komt<br />

daarin definitief verandering. Bovendien zullen<br />

ook de overige tunnelconstructies binnen het<br />

TopII-contract de komende jaren volgen. "De<br />

Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat<br />

heeft een roadmap opgesteld om de tunnels<br />

(waaronder de Noordtunnel) te voorzien<br />

van ODS", zegt Brendan Kleer, asset manager<br />

binnen de afdeling Technologie & Ontwikkeling<br />

van de divisie Infra van Croonwolter&dros. "Op<br />

die stap sluiten wij aan met ons datagedreven<br />

asset management, een strategie die zich richt<br />

op het zo goed mogelijk voorspellen van noodzakelijk<br />

onderhoud en reparaties. Door de juiste<br />

samenwerking opgezocht te hebben, is door<br />

ons de ODS-datakoppeling nu toegepast op de<br />

Noordtunnel. In de toekomst kunnen we hiermee<br />

met gegevensverzameling, analyses en sensoren<br />

potentiële problemen vroegtijdig in kaart<br />

brengen, waardoor storingen en uitval van de<br />

systemen worden voorkomen. Op die manier<br />

nemen de efficiency en veiligheid toe en ondervindt<br />

de weggebruiker geen nadelige effecten<br />

van eventuele gebreken."<br />

PRIMA PLAN<br />

De implementatie van ODS en de aansluiting op<br />

de tunnel data services van Croonwolter&dros<br />

vinden plaats binnen een hechte samenwerking<br />

tussen beide partijen. "Rijkswaterstaat heeft ons<br />

al in de tenderfase uitgedaagd na te denken over<br />

een verbetering van de voorspelbaarheid van<br />

storingen en onderhoud", vervolgt Jeroen Ruzicka,<br />

als consultant eveneens actief op de eerdergenoemde<br />

afdeling. "Aansluitend hebben we<br />

een plan gemaakt waarin datagedreven asset<br />

management de hoofdrol speelt. Die opzet is<br />

door Rijkswaterstaat als uitstekend beoordeeld<br />

en wordt nu uitgerold. Daarbij werken we van<br />

handmatige data-analyse en dashboarding naar<br />

het online en realtime ontsluiten van data en het<br />

automatisch analyseren daarvan. Een volgende<br />

stap om de informatie te verrijken is de inzet van<br />

nieuwe databronnen, zoals sensoren. Op die manier<br />

maken we de analyses nóg betrouwbaarder."<br />

VERSLIMMING<br />

Een optimale veiligheid van de gebruikte systemen<br />

is van het grootste belang tijdens het vergaren<br />

en transporteren van de data. Door de<br />

systemen cybersecure te ontsluiten, is daarin<br />

voorzien. Onbevoegden kunnen geen toegang<br />

krijgen tot de objectdata. Nu nog heeft deze data<br />

exclusief betrekking op de Noordtunnel. Aan<br />

Croonwolter&dros de taak om de verslimming<br />

in het kader van het TopII-contract verder door<br />

te trekken binnen de overige tunnels die de TBIonderneming<br />

in beheer heeft. "De Noordtunnel<br />

is het startpunt om onderhoud in toenemende<br />

mate datagedreven te maken en de mogelijkheden<br />

rondom het verkrijgen van besturingsdata<br />

nóg beter te benutten", meent Brendan. "Met als<br />

doel om via een standaard aanpak en met behulp<br />

van algoritmes uiteindelijk tot nóg scherpere analyses<br />

te komen. Die ontwikkeling gaat stapsgewijs.<br />

Maar we hebben de expertise beschikbaar om<br />

de uitdagingen aan te kunnen." ■<br />

In één oogopslag inzicht in het<br />

functioneren van een assetcategorie.<br />

Asset manager Brendan Kleer (links) en consultant Jeroen Ruzicka.<br />

Met gegevensverzameling, analyses en sensoren kunnen met de<br />

ODS-datakoppeling potentiële problemen vroegtijdig in kaart gebracht worden.<br />

55


Bouwconsortium VeenIX zet<br />

heel sterk in op geluidsarme<br />

technieken om het voor de<br />

omgeving zo aangenaam<br />

mogelijk te houden.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Alcedo<br />

Bouw- en<br />

verkeerslawaai<br />

beheersen<br />

In opdracht van Rijkswaterstaat verbreedt bouwconsortium<br />

VeenIX de A9 tussen de knooppunten<br />

Badhoevedorp en Holendrecht. Ter hoogte<br />

van Amstelveen wordt de snelweg over een<br />

lengte van 1,6 kilometer verdiept aangelegd. Voor<br />

zo’n groot infraproject is het heel gebruikelijk dat<br />

er vooraf een geluidsprognose wordt gemaakt<br />

van het bouwlawaai. VeenIX heeft daarom al in<br />

een vroeg stadium contact gezocht met Alcedo<br />

om het potentiële bouw- én verkeerslawaai te<br />

toetsen én waar mogelijk te minimaliseren.<br />

Een dergelijke ingreep zoals hier aan de A9 brengt logischerwijs nogal<br />

wat bouwlawaai met zich mee. “Het Bouwbesluit beschrijft de regels<br />

omtrent het bouwlawaai”, zegt Gertie Spiegelenberg van Alcedo.<br />

“VeenIX moet zich hieraan conformeren en aantonen dat er aan het<br />

beoordelingskader van het Bouwbesluit voldaan wordt, middels een<br />

geluidsprognose.”<br />

GELUIDSMODEL<br />

Alcedo berekent voor de A9 per half jaar wat de geluidsimpact is van<br />

de werkzaamheden op de omgeving gedurende die periode. “Van<br />

VeenIX krijgen we soms een lijst van vele honderden werkzaamheden<br />

die we vertalen en omzetten in een geluidsmodel en toetsen aan het<br />

Bouwbesluit”, legt Gertie uit. “Als voor een bepaalde taak de grenswaarde<br />

wordt overschreden, toetsen we het aan het beoordelingskader<br />

van de gemeente Amstelveen. Zij hebben een apart ontheffingsregime<br />

opgesteld, zodat alsnog ontheffing kan worden verleend. Dat<br />

laatste wel onder voorwaarden dat aantoonbaar de meest geluidsarme<br />

techniek wordt toegepast.”<br />

GELUIDSARME TECHNIEKEN<br />

Bouwconsortium VeenIX zet heel sterk in op geluidsarme technieken<br />

om het voor de omgeving zo aangenaam mogelijk te houden. “Zo<br />

worden er bijvoorbeeld geen palen geheid voor de verdiepte ligging<br />

in hartje Amstelveen en wordt voor de nachtelijke uren materieel<br />

zorgvuldig geselecteerd, zoals de inzet van een knijper in plaats van<br />

56


een sloophamer. Voordeel is bovendien dat het geluid zich bij een<br />

dergelijk project verplaatst. Er wordt niet continu op dezelfde plek<br />

gewerkt. Daarnaast vindt het verkeer op de A9 ook doorgang. Soms<br />

vallen de bouwwerkzaamheden dus niet eens op”, merkt Gertie.<br />

“VeenIX is nu een paar jaar bezig en tot op heden zijn er heel weinig<br />

klachten over geluid vanuit de omgeving geuit.”<br />

Behalve bouwlawaai toetst Alcedo ook het verkeersgeluid van de omleggingen.<br />

Op diverse locaties wordt de A9 tijdelijk verlegd. “In de verschillende<br />

tijdelijke fases mag het geluid van de A9 niet hoger zijn dan<br />

in de situatie Tracébesluit 2010. Met sensoren en instrumenten wordt<br />

gemonitord of het bouw- en verkeerslawaai binnen de perken blijft.<br />

Dat gebeurt allemaal op afstand”, zegt Gertie tot besluit. ■<br />

‘Voor zo’n<br />

groot infraproject<br />

is het heel<br />

gebruikelijk dat<br />

er vooraf een<br />

geluidsprognose<br />

wordt gemaakt<br />

van het<br />

bouwlawaai’<br />

Alcedo berekent voor de A9 per half jaar wat de geluidsimpact is van de werkzaamheden op de omgeving gedurende die periode.<br />

Technisch advies<br />

waarop je kunt bouwen.<br />

info@alcedo.nl<br />

085-8229900<br />

bouw Omgeving gebouwen<br />

alcedo.nl<br />

57


PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

Het Dak van Drenthe beslaat een fors oppervlak.<br />

Tekst | Tony Vos Beeld | Attero<br />

Pieken op het Dak van Drenthe<br />

Afvalverwerker Attero startte in 1928 in Wijster al met het composteren van afval uit de Randstad.<br />

De huidige, hypermoderne plant ligt naast de stortplaats die deels geschikt is gemaakt voor recreatieve<br />

doeleinden. Als voorlopig hoogtepunt ontvangt het Dak van Drenthe van 22 tot en met 24<br />

september het Europees Kampioenschap wielrennen.<br />

Hans Boer, manager Mineraal bij Attero,<br />

is nauw bij het project betrokken: “Rond<br />

2016/2017 kregen we van Henk Brink, gedeputeerde<br />

van de provincie Drenthe, al een<br />

verzoek om de stortplaats open te stellen<br />

voor fi etsers. Het afgedekte gedeelte was<br />

toen al vele jaren geopend voor voetgangers<br />

en één keer per jaar voor fi etsers. Brink wilde<br />

voor die laatste doelgroep nog een stap<br />

verder gaan. Niet in de laatste plaats omdat<br />

hij fi etsen in zijn portefeuille heeft.”<br />

PROVINCIE<br />

Attero was niet meteen voorstander van dit<br />

idee. Hans: “Het is nog steeds een vergund<br />

terrein en dat betekent dat wij als bedrijf verantwoordelijk<br />

zijn en blijven als er zich ongevallen<br />

voordoen. Natuurlijk zijn we wel met<br />

de provincie om de tafel gegaan om te kijken<br />

of we op dit vlak tot een oplossing konden<br />

komen. En dat resulteerde in een overeenkomst<br />

waarbij het recht van opstal van de<br />

fi etspaden overging naar de provincie. Met<br />

andere woorden, het zijn nu provinciale fi etspaden<br />

geworden.”<br />

De volgende vraag rees of het geheel niet nog<br />

mooier gemaakt kon worden. Zo ontstond<br />

het idee van het Dak van Drenthe, een wal<br />

van 800 meter lang. Met bodemas werd de<br />

stortplaats opgehoogd van 48 naar 63 meter.<br />

Daardoor kon een nog mooier fi etsparcours<br />

en wandelterrein worden aangelegd. Het is<br />

het hoogste punt van de provincie Drenthe<br />

58


PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

Het Dak van Drenthe in wording.<br />

Het Europees Kampioenschap wielrennen werd al tijdens de bouw aangekondigd.<br />

met een prachtig, weids uitzicht. Hans: “Het<br />

totale project kent een eerste en tweede<br />

fase. De eerste is al open voor publiek en<br />

evenementen. Daarop is al drie keer een<br />

etappe van het Nederlands Kampioenschap<br />

wielrennen verreden. Tijdens het EK wordt<br />

een klim over 460 meter met een stijgingspercentage<br />

van 16,4% in gebruik genomen.”<br />

OPEN VOOR PUBLIEK<br />

De situatie ter plaatse is bijzonder, in die<br />

zin dat een deel van de afvalberg nog in gebruik<br />

is. Hans: “Het ziet er nu naar uit dat<br />

het storten van afval in Nederland nog tot<br />

2050 noodzakelijk zal zijn. Huisval mag al jaren<br />

niet meer gestort worden. Het gaat nu<br />

vooral om niet recyclebare stromen, residuen<br />

uit recycling, verbranding, compostering,<br />

grondreiniging en ook materialen als asbest.<br />

Maar denk eveneens aan niet brandbaar<br />

afval en sterk verontreinigde grond. Afvalstromen<br />

waarvan recycling op dit moment<br />

economisch niet haalbaar is.”<br />

Naast het actieve deel van de afvalberg is<br />

een ander gedeelte al open voor het publiek.<br />

Deze sectie is volgens de geldende wet- en<br />

regelgeving afgedekt. Attero heeft daarvoor<br />

Boskalis Nederland als hoofdaannemer aangetrokken<br />

die vervolgens delen van het werk<br />

uitbesteedt aan gerenommeerde en gespecialiseerde<br />

onderaannemers.<br />

“Wij leunen als Attero bij dit project natuurlijk<br />

niet achterover. Het begint met het inrichten van<br />

het werkterrein, alles klaar leggen en de stroomvoorziening<br />

in gereedheid brengen. De toegepaste<br />

grond voor de afdekking was bij de start van<br />

het project al ingenomen en gekeurd, de grondstromen<br />

lagen al klaar. Het project moest in een<br />

korte tijd worden gerealiseerd, van 1 mei tot ongeveer<br />

1 september. Dan moet je als opdrachtgever<br />

ervoor zorgen dat alle betrokken aannemers<br />

zo snel en effi ciënt mogelijk hun werkzaamheden<br />

kunnen uitvoeren”, sluit Hans Boer af. ■<br />

‘De situatie ter plaatse is bijzonder,<br />

in die zin dat een deel van de afvalberg<br />

nog in gebruik is’<br />

Dichterbij wordt de omvang<br />

van het project echt duidelijk.<br />

59


PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

‘Als je zo’n korte<br />

doorlooptijd hebt, moet je<br />

gezamenlijk optrekken’<br />

Het aanbrengen van de verschillende lagen volgt elkaar snel op. (Beeld: Dronemedia)<br />

Tekst | Tony Vos Beeld | Dronemedia / Boskalis<br />

Bijzonder project<br />

in recordtempo<br />

Boskalis Nederland is door Attero bij het project Dak van Drenthe aangesteld als hoofdaannemer.<br />

Aan hen de taak het veelomvattende project in een recordtijd op te leveren. We spreken<br />

manager Olaf Willemse.<br />

Regionaal wordt nog vaak gesproken over de<br />

VAM-berg, naar de Vuil Afvoer Maatschappij<br />

die in 1928 werd opgericht. Die transporteerde<br />

decennialang per trein afval vanuit Den<br />

Haag naar het Drentse Wijster. Afvalstorten<br />

ging door de jaren meer en meer over in afvalrecycling<br />

en nu ook het opwekken van energie.<br />

Kortom, een sector waarin veel is geïnvesteerd<br />

in verband met milieumaatregelen.<br />

HOOGSTE PUNT<br />

De transitie van een afvalberg naar het recreatieve<br />

Dak van Drenthe is gegund aan Boskalis,<br />

waar Olaf Willemse manager is. Olaf is gespecialiseerd<br />

in droog grondverzet vallend onder de<br />

businessline Rivieren en Dijken. “Boskalis kreeg<br />

als opdracht een wal van 800 meter lengte af te<br />

dekken en met 15 meter op te hogen, waardoor<br />

het hoogste punt van de provincie zou ontstaan”,<br />

zegt hij. “Daarop moest een 460 meter lang<br />

parcours met een stijgingspercentage van 16,4%<br />

worden gerealiseerd. Met het aanbrengen van<br />

het asfalt is de opdracht volbracht. Die klus vond<br />

in de bouwvakvakantie plaats om begin september<br />

het parcours te kunnen opleveren. Daarna<br />

volgde het testen, voordat het eindresultaat kon<br />

worden vrijgegeven voor het Europees Kampioenschap<br />

wielrennen.”<br />

60


PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

Met betrekking tot dit project heeft Boskalis<br />

één van de twee contracten gegund gekregen.<br />

Olaf: “Het contract voor de afdichting van de<br />

afvalberg zelf heeft Boskalis via Attero gegund<br />

gekregen. Het tweede contract betrof het<br />

aanbrengen van het fietsparcours op de berg<br />

die door de provincie Drenthe op de markt is<br />

gezet en die is gegund aan Avitec uit Nieuw-<br />

Buinen.”<br />

GROEN LICHT<br />

“We kregen een strakke tijdplanning van 1 mei<br />

tot en met 1 september <strong>2023</strong>, daarna moest<br />

het totale project worden opgeleverd voor<br />

het genoemde evenement. Direct nadat groen<br />

licht aan Boskalis werd gegeven, zijn we gestart<br />

met het inpakken van de berg met bodemassen.<br />

Daarop werd Trisoplast aangebracht door<br />

een aannemer van Attero. Het zorgt voor een<br />

milieuvriendelijke stabilisatie. Daarop rolde<br />

onze onderaannemer Cofra een High Density<br />

Poly Ethylene (HDPE) folie uit. Vervolgens<br />

brachten wij 30 centimeter grond hierop aan<br />

en daar bovenop ter afronding nog een afwerklaag<br />

van 80 centimeter.”<br />

Ook de aanleg van fietspaden, de zand- en<br />

puinbaan viel onder de taken van Boskalis. Vanwege<br />

de korte doorlooptijd is direct na het<br />

verkrijgen van de voorlopige vergunning van<br />

start gegaan. Olaf: “Al tijdens het maken van<br />

de planning in de tenderfase zagen we dat het<br />

behoorlijk krap zou worden. Voorbereidingstijd<br />

was er weinig, vandaar dat we zo snel mogelijk<br />

zijn begonnen. We hebben lange dagen<br />

gemaakt en de bouwvakvakantie zat er voor<br />

onze mensen ter plaatse helaas niet in. Een onzekere<br />

factor blijft bij zo’n project het weer. Zo<br />

heeft het leggen van de folie twee dagen stilgelegen<br />

vanwege een te harde wind.”<br />

HOGE PRODUCTIE<br />

Olaf ervaart de samenwerking met Attero als<br />

bijzonder prettig: “Als je zo’n korte tijd doorlooptijd<br />

hebt, moet je gezamenlijk optrekken.<br />

Dat we alles op de juiste manier hebben opgepakt,<br />

wordt door Attero zeer gewaardeerd.<br />

Het feit dat we als Boskalis gewend zijn om<br />

kwaliteit te leveren met een hoge productie,<br />

is mede de reden dat we het werk gegund<br />

hebben gekregen. Boskalis heeft de volledige<br />

coördinatie gedaan inclusief die van de verschillende<br />

onderaannemers en Trisoplast die<br />

rechtstreeks voor Attero werkt.” ■<br />

Het hele proces werd in recordtijd doorlopen. (Beeld: Dronemedia)<br />

Boskalis Nederland is bij dit project hoofdaannemer. (Beeld: Boskalis)<br />

Alle werkzaamheden op het Dak van Drenthe komen bij elkaar. (Beeld: Dronemedia)<br />

Met een 80 cm afdeklaag was het Dak van Drenthe klaar voor de asfaltlaag. (Beeld: Boskalis)<br />

61


PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

Tekst | Tony Vos Beeld | Cofra<br />

Vakmanschap en teamwork<br />

vormen de vloeistofdichte basis voor<br />

wielerparcours Dak van Drenthe<br />

Cofra kan bouwen op meer dan 25 jaar ervaring met High Density Poly Ethylene folie (HDPE), ook<br />

wel geomembraan genoemd. Deze folie wordt ingezet om een verontreinigde onderlaag hermetisch<br />

af te sluiten en daarmee geschikt te maken voor een nieuwe functie. En dat is precies waarvoor<br />

deze folie bij het Dak van Drenthe door Cofra wordt toegepast. Eind september vindt daar<br />

namelijk het Europees Kampioenschap wielrennen plaats.<br />

HDPE-folie is bestand tegen een groot aantal chemicaliën zoals zuren,<br />

zouten, alkaliën, alcohol, oliën en koolwaterstoffen. Dit type folie<br />

wordt in Nederland toegepast om stortplaatsen af te sluiten. De<br />

stroken worden aan elkaar gelast. Dagelijks wordt er een kwaliteitscontrole<br />

door Cofra uitgevoerd.<br />

KLUS VAN FORMAAT<br />

Rob Vorselman is als projectleider Nederland verantwoordelijk voor<br />

de uitvoering: “Cofra werkt al vanaf 20<strong>04</strong> samen met Attero (toen<br />

nog Essent milieu). Op de stortplaats Wijster is zo’n 90% met ons<br />

product en door onze specialisten afgedicht. We zien het Dak van<br />

Drenthe als het fi nale stuk, zeg maar het prestigelaagje.” Gezien het<br />

totale oppervlak en de lange en steile taluds is deze klus van een fors formaat.<br />

In totaal gaat het om 160.000 vierkante meter, waarvan 100.000<br />

in deze eerste fase die nu is afgerond.<br />

Marchal Jacobs is bij Cofra verantwoordelijk voor het voor- en na traject:<br />

“Om exact op 1 mei te kunnen beginnen zijn we half maart al gestart<br />

met de inkoop van de materialen. Onze deadline voor oplevering<br />

stond op 31 juli. Dat geeft een behoorlijke druk op het werk.”<br />

62


PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

De mensen van Cofra brachten het project in 12 weken tot stand.<br />

Alle stappen van het aanbrengen van de folie worden door Cofra nauwgezet<br />

gemeten en gedocumenteerd.<br />

Rob: “Bij dit project wordt AVI bodemas, een restmateriaal van afvalverbranding,<br />

als eerste laag aangebracht op de stortplaats. De bodemas<br />

wordt geprofi leerd en verdicht. Daarna volgt een laag van 7<br />

centimeter Trisoplast dat een beschermend en zelfherstellend vermogen<br />

heeft. Die laag dekken wij weer af met 2 mm HDPE folie. De banen<br />

worden door middel van lassen aan elkaar verbonden en vormen zo<br />

een vloeistofdichte laag. De lassen worden lopende het werk getest<br />

door er overdruk op uit te oefenen. Daarna verleggen we de drainagemat<br />

die moet zorgen voor de afvoer van hemelwater. Dat gaat immers<br />

niet door de HDPE folie heen.”<br />

GEGEVENS OPGESLAGEN<br />

Afhankelijk van het hellingspercentage kiest Cofra voor een vlakke of geruwde<br />

folie. Marchal: “Tijdens het hele proces worden alle gegevens opgeslagen.<br />

De locatie van de banen, wie de lassen heeft gemaakt en de testen<br />

heeft uitgevoerd, wat de weersomstandigheden zijn geweest... We hebben<br />

ter plaatse een testcontainer staan voor continue controle. Ook de<br />

rollen hebben een uniek nummer dat terug te voeren is op de productiebadge<br />

in de fabriek. Zo is te allen tijde exact terug te vinden op welke dag<br />

een bepaald deel van de folie is gelegd, welke instelling de machines hebben<br />

gehad en indien van toepassing ook of er reparaties zijn verricht.” ❯<br />

63


PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

Met behulp van een kraan wordt de folie uitgerold.<br />

De foliebanen zijn 80 meter lang en 7,5 meter breed.<br />

VAKMANSCHAP, DOORZETTINGSVERMOGEN<br />

EN TEAMWORK<br />

Cofra werkt louter met ervaren mensen. Onze lassers zijn al 15 tot 30 jaar<br />

in dienst. Rob: Onze mensen hebben het hele project in 12 weken tot stand<br />

gebracht. Dat is werken onder hoge druk met een optimale accuratesse.<br />

Ik vergelijk het maar met de Champions League. De foliebanen zijn 80 meter<br />

lang en 7,5 meter breed. In het felle zonlicht wordt de folie al snel 60<br />

graden, dat vergt het nodige van onze mensen, zeker op zo’n lang en steil<br />

talud. De werkzaamheden zijn verder weersgevoelig, dus toen er drie weken<br />

lang regen viel, hadden we een planningsprobleem. Maar het is gelukt,<br />

zonder daarbij de veiligheid van alle betrokkenen uit het oog te verliezen.”<br />

Cofra ervaart de samenwerking met moederbedrijf Boskalis als bijzonder<br />

prettig. Dat bleek al tijdens eerdere projecten. De partijen kennen elkaar,<br />

werken geïntegreerd. Door een onderling vertrouwen en dynamiek vullen<br />

ze elkaar bij dit soort projecten perfect aan. De foliewerkzaamheden<br />

zijn vóór de gestelde termijn opgeleverd. ■<br />

'Tijdens het hele proces worden alle gegevens opgeslagen.<br />

De locatie van de banen, wie de lassen heeft gemaakt en de testen<br />

heeft uitgevoerd, wat de weersomstandigheden zijn geweest...'<br />

64


normecqs.com<br />

Normec QS<br />

Uw partner voor<br />

Testen, Inspecteren,<br />

Certificeren én<br />

Opleiden!<br />

Wat kan Normec QS voor<br />

u betekenen?<br />

• Kwaliteitscontrole tijdens aanleg<br />

folieconstructies en kunststof leidingen<br />

• Inspectie, Niet Destructief Onderzoek<br />

én Destructief Onderzoek<br />

• Restlevensduurbepaling op<br />

bestaande leidingen en folieconstructies<br />

• Permanente inspectie tijdens aanleg en<br />

onderzoek naar verwachte levensduur<br />

afdichtingconstructies stortplaatsen<br />

• Onafhankelijk onderzoek naar verwachte<br />

restlevensduur folieconstructies en<br />

kunststof leidingen<br />

• Opleiding en persoonscertificatie kunststof<br />

lassers en lastoezichthouders<br />

• Risicobeheersing door preventieve inspecties<br />

en onderzoek naar materiaalkwaliteit<br />

Improve Quality. Reduce Risk.<br />

Meer informatie?<br />

Neem contact op via +31 88 166 20 00<br />

of mail naar info-qs@normecgroup.com


PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

Tekst | Tony Vos Beeld | Normec QS<br />

Onafhankelijkheid<br />

hoog in het vaandel<br />

Bij het project Dak van Drenthe is Normec QS betrokken als volledig onafhankelijke en geaccrediteerde<br />

TICC-instelling. Zij voeren de controles tijdens de aanleg van de bovenafdichtingsconstructie<br />

uit om te bepalen of er wordt voldaan aan de eisen uit het opgestelde bestek. We spreken algemeen<br />

directeur Iljo Fluit.<br />

Na bijna twintig jaar is QS (Quality Services)<br />

twee jaar geleden toegetreden tot de<br />

Normec Group en verder gegaan als Normec<br />

QS. Als onderdeel van de Normec<br />

Group, toonaangevend in testen, inspectie,<br />

certificering en compliance, is de scope de<br />

laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. Iljo: “We<br />

delen dezelfde kernwaarden waar het gaat<br />

om klantbenadering. De TICC-services van<br />

Normec QS zijn zowel complementair als<br />

verwant aan de diverse activiteiten van de<br />

Normec Group.”<br />

Het Dak van Drenthe is voor Normec QS<br />

en opdrachtgever Attero een mooi en groot<br />

Tijdens de aanleg treedt Normec QS op voor het controleren van de functionaliteit en lekdichtheid van de bovenafdichting.<br />

66


PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

Normec QS steunt op haar team van gekwalificeerde inspecteurs, laboranten,<br />

product experts en ondersteuning op kantoor.<br />

In het geaccrediteerde laboratorium voeren experts de vereiste destructieve<br />

testen uit.<br />

project. Het primaire doel van Attero was<br />

aantonen dat de afdichtingsconstructie voldoet<br />

aan alle gestelde eisen en een minimale<br />

verwachte levensduur heeft door het inzetten<br />

van Normec QS.<br />

KWALITEIT AANTOONBAAR<br />

GEBORGD<br />

Na afronding van het Dak van Drenthe wordt<br />

het project overgedragen aan de provincie.<br />

Normec QS<br />

verklaart als onafhankelijke,<br />

geaccrediteerde<br />

TICCinstelling<br />

dat daarbij<br />

is voldaan aan alle<br />

wettelijke eisen<br />

voor de afdichting<br />

van stortplaatsen.<br />

Dat wordt vastgelegd<br />

in een beoordelingsrapportage en een<br />

bijbehorende conformiteitsverklaring. Iljo:<br />

“We treden op locatie tijdens de aanleg op<br />

als geaccrediteerde inspectie-instelling voor<br />

het controleren van de functionaliteit en lekdichtheid<br />

van de bovenafdichting. Daarnaast<br />

worden de vereiste destructieve testen op<br />

representatieve monsters van de verschillende<br />

toegepaste kunststof lasverbindingen in<br />

ons geaccrediteerde laboratorium uitgevoerd.<br />

Bovendien doen we met onze erkende langeduurgedrag-deskundige<br />

een uitspraak over de<br />

te verwachten levensduur van de toegepaste<br />

folieconstructie. Daarmee bieden we een totaalpakket<br />

en wordt de vereiste kwaliteit aantoonbaar<br />

geborgd voor Attero.”<br />

Iljo licht toe dat Normec QS een langeduurgedrag-deskundige<br />

in dienst heeft die een uitspraak<br />

kan en mag doen over de verwachte<br />

levensduur van de afdichtingsconstructie. De<br />

levensduur van de toegepaste kunststoffen is afhankelijk<br />

van diverse omgevingsfactoren. Denk<br />

daarbij aan chemische, fysische en mechanische<br />

‘Ik ben oprecht trots op de betrokkenheid<br />

van onze collega’s. Dat toont daarmee<br />

ook onze flexibiliteit aan’<br />

degradatieprocessen. In het laboratorium van<br />

Normec QS worden in dit geval langeduur-beproevingen<br />

gedaan waaruit een uitspraak voortkomt<br />

over een levensduurverwachting voor een<br />

periode van minimaal 100 jaar.<br />

Het totale team van Normec QS bestaat<br />

op dit moment uit ruim veertig medewerkers<br />

die in het hele land en ook daarbuiten<br />

werkzaam zijn in een nichemarkt. Iljo: “Vanwege<br />

de relatief korte aanlegtijd hebben we<br />

bij het Dak van Drenthe kunnen steunen op<br />

ons team van gekwalificeerde inspecteurs,<br />

laboranten, product experts en ondersteuning<br />

op kantoor. Ik ben oprecht trots op de<br />

betrokkenheid van onze collega’s. Dat toont<br />

daarmee ook onze flexibiliteit aan: een eigenschap<br />

van ons bedrijf dat vrijwel net zo<br />

belangrijk is als onze onafhankelijkheid.”<br />

Iljo prijst ten slotte de professionaliteit van<br />

opdrachtgever Attero. “Bij de uitvoering van<br />

een project in zo’n korte tijd wordt enerzijds<br />

gevraagd om een strakke projectorganisatie<br />

en anderzijds om<br />

wendbaarheid om in<br />

te spelen op bijvoorbeeld<br />

onvoorspelbare<br />

weersomstandigheden.<br />

Attero heeft<br />

ervaren partijen aan<br />

de voorkant geselecteerd<br />

die het belang<br />

van het succesvol afronden<br />

van het project binnen korte tijd mét<br />

de gewenste kwaliteit vanaf het begin goed<br />

op het vizier hadden. We hebben hier graag<br />

vanuit onze rol ons steentje aan bijgedragen.”<br />

Dat deze inzet zeer wordt gewaardeerd blijkt<br />

tevens uit een uitspraak van Hans Boer van<br />

Attero: “Wij kiezen voor Normec QS voor<br />

een onafhankelijke toetsing van de kwaliteit<br />

van het werk. Dit is voor Attero erg belangrijk<br />

voor de acceptatie van de levensduur van 100<br />

jaar van de afdichting. Daarnaast is Normec<br />

QS praktisch en flexibel om de voortgang van<br />

het werk te kunnen waarborgen.” ■<br />

67


PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

Tekst | Tony Vos Beeld | Trisoplast<br />

Hoge plasticiteit zorgt voor<br />

zelfherstellende afdichting<br />

Eugène Timmermans, commercieel manager van Trisoplast Mineral Liners, geeft uitleg over de bijzondere<br />

eigenschappen van de afdichtingslaag die zijn bedrijf op het Dak van Drenthe heeft aangebracht.<br />

Trisoplast is een mengsel van 87% zand en 13%<br />

bentoniet-polymeer. Eugène: “Die verhouding<br />

blijft altijd gelijk. Meer dan dertig jaar geleden<br />

zijn we begonnen met het uitvoeren van proeven<br />

met verschillende componenten. Maar met<br />

deze mengverhouding zitten we altijd goed.”<br />

GOEDE WEERSTAND<br />

Om een afvalberg zoals het Dak van Drenthe af<br />

te kunnen dichten is Trisoplast uitermate geschikt.<br />

Eugène: “Ons product heeft een hoge plasticiteit<br />

en kauwgomachtige eigenschappen. Het levert<br />

daardoor een goede weerstand tegen scheuren<br />

en barsten. Ook het plaatsen op steilere hellingen<br />

is zonder versterking mogelijk. De afvalberg<br />

zal de komende jaren nog inklinken en daarom is<br />

er voor de afdekking een flexibel product nodig.”<br />

Trisoplast is ook bestand tegen chemische stoffen<br />

en kent een groot zelfherstellend vermogen.<br />

Het bedrijf past na decennia ervaring een laagdikte<br />

toe van 7 centimeter na verdichting met<br />

een wals die ook op steile hellingen kan werken.<br />

“Wat er bovenop de afvalberg gebeurt, is niet<br />

van invloed op Trisoplast”, gaat Eugène verder.<br />

“Bouwen op een afvalberg is moeilijk, niet vanwege<br />

ons product, maar vanwege de zetting die<br />

nog jaren zal voortgaan. Als er bijvoorbeeld palen<br />

moeten worden geslagen voor een uitkijkpost,<br />

dan kan dat door de Trisoplast laag heen.<br />

Voor Nederlandse begrippen is de 10 hectare<br />

Trisoplast, die nu is aangebracht, een redelijk<br />

groot project. Eugène: “Daar komen in het<br />

voorjaar nog eens ongeveer 7 hectare bij. Dat<br />

het project snel moest worden uitgevoerd,<br />

dat is voor onze planning geen probleem. We<br />

zijn het gewend. Voor de bouwvak hebben we<br />

De verschillende componenten worden ter plaatse gemengd.<br />

68


PROJECT DAK VAN DRENTHE<br />

het belangrijkste deel van het werk opgeleverd.<br />

Er moest immers daarna nog het nodige<br />

gebeuren om het Dak van Drenthe helemaal<br />

klaar te maken voor de wielerwedstrijd.”<br />

'Als vaste leverancier<br />

brengen we ons<br />

product ook aan voor<br />

de onderafdekking van<br />

nieuwe stortvakken'<br />

Met een wals wordt Trisoplast verdicht.<br />

SAMENWERKING<br />

Trisoplast is al decennialang een belangrijke partner<br />

voor Attero. Ook de eerste samenwerking<br />

met Cofra dateert al van vóór het jaar 2000. Eugène:<br />

“Als vaste leverancier van Attero brengen<br />

we ons product ook aan voor de onderafdekking<br />

van nieuwe stortvakken. In ons vak hebben<br />

we bovendien te maken met het nazorgfonds.<br />

Als een afvalberg is afgedekt, wordt deze overgedragen<br />

aan de provincie. De afdichting met de<br />

juiste en bewezen producten is voor alle partijen<br />

de meest betaalbare oplossing. Trisoplast<br />

heeft een levensduur van minimaal 100 jaar.”<br />

Het project Dak van Drenthe ervaart Eugène<br />

als uitermate prettig, vooral door de uitstekende<br />

samenwerking met alle betrokken partijen.<br />

“Zo’n werk pak je nooit alleen aan. Als iedere<br />

partij zijn werk goed en op tijd oplevert en rekening<br />

houdt met elkaar, dan is onze enige gezamenlijke<br />

vijand het weer. En ook dat heeft in<br />

dit project op een kleine uitzondering na geen<br />

roet in het eten gegooid.” ■<br />

top quality below<br />

Trisoplast ® innovatief mineraal<br />

isolatiemateriaal voor bodemafdichting.<br />

Het gepatenteerde Trisoplast ® materiaal wordt gebruikt<br />

bij ondergrondse afdichtingen voor de bouw en infrastructuur<br />

zoals bij verdiepte wegen, riolen, parkeerkelders,<br />

ecoducten, waterspaarbekkens en vijvers,<br />

dammen, kanalen etc.. Daarnaast wordt Trisoplast breed<br />

toegepast voor bodembescherming bij saneringen en<br />

bedrijfsterreinen zoals bij tankparken, milieustraten,<br />

opslag en recycling bedrijven en stortplaatsen.<br />

Voordelen Trisoplast:<br />

• zeer lage doorlatendheid;<br />

• groot zelfherstellend vermogen;<br />

• robuustheid;<br />

• eenvoudige aansluiting op constructies en doorvoeringen;<br />

• eenvoudig en snel aan te brengen;<br />

• goede milieuscore door gebruik natuurlijke grondstoffen<br />

(>99%);<br />

• opvang zettingsverschillen door hoge plastische<br />

eigenschappen;<br />

• hoge chemische en fysieke stabiliteit;<br />

• hoge bestendigheid tegen uitdroging;<br />

• hoge hellingstabiliteit;<br />

• ruimtewinst door dunnere lagen;<br />

• lange levensduur.<br />

Trisoplast Mineral Liners<br />

GID Milieutechniek BV<br />

Oude Weistraat 17 - 5334 LK Veldriel<br />

Postbus 18 - 530 AA Kerkdriel<br />

T: +31 (0)418 - 63 60 30<br />

F: +31 (0)418 - 63 37 90<br />

E: info@trisoplast.com<br />

www.trisoplast.nl<br />

69


Henk van Tongeren Water & Techniek is betrokken bij onder meer de bouw van drie grote kunstwerken – de ombouw van het Vrijheidsplein en het Julianaplein en de bouw van de verdiepte ligging.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Henk van Tongeren Water & Techniek<br />

Diverse bemalingstechnieken<br />

zorgen voor ‘droge voeten’<br />

bij Aanpak Ring Zuid<br />

Aanpak Ring Zuid speelt zich af in een gebied van 12 kilometer lang en behelst de grootschalige<br />

ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Het omvangrijke project is opgesplitst in een<br />

vijftal deelgebieden met elk haar specifi eke uitdagingen. Middels diverse bemalingstechnieken<br />

zorgt Henk van Tongeren Water & Techniek ervoor dat combinatie Herepoort droge voeten<br />

houdt bij de realisatie van het beeldbepalende project.<br />

De zuidelijke ringweg loopt dwars door de stad<br />

Groningen, ongeveer van Hoogkerk tot Westerbroek.<br />

De weg is belangrijk voor het verkeer<br />

van en naar de stad, maar ook voor het verkeer<br />

dat Groningen passeert. Door de grote groei<br />

die de stad doormaakt, dreigt de belangrijkste<br />

toegangspoort van de Martinistad dicht te slibben.<br />

Het doel van Aanpak Ring Zuid is om de<br />

bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en<br />

veiligheid van de stad te verbeteren. Een deel van<br />

de werkzaamheden speelt zich af beneden de<br />

grondwaterspiegel, waarvoor combinatie Herepoort<br />

dankbaar gebruik maakt van de expertise<br />

van Henk van Tongeren Water & Techniek.<br />

81 DEEPWELLS<br />

We zijn betrokken bij onder meer de bouw van<br />

drie grote kunstwerken – de ombouw van het<br />

Vrijheidsplein en het Julianaplein en de bouw<br />

van de verdiepte ligging, begint Jens Dikken,<br />

projectleider bij Henk van Tongeren Water<br />

& Techniek. “Om met die laatste te beginnen,<br />

aanvankelijk was het idee om fi lterbemaling toe<br />

te passen. De bodemopbouw bleek in de praktijk<br />

toch net iets anders. Omdat vervolgens ook<br />

nog de hele fasering werd gewijzigd en de tunnel<br />

in een andere volgorde gebouwd zou worden,<br />

zijn we overgestapt op deelwell bemaling.<br />

Achteraf de enige juiste keuze, want het leidde<br />

tot mooie, droge kuipen. Op het hoogtepunt<br />

werd er door 81 deepwells 140 m 3 per uur<br />

verpompt. Het grondwater is via een hoofdafvoerleiding<br />

op het Winschoterdiep geloosd.<br />

De bemaling is in oktober 2020 opgestart en<br />

begin juli dit jaar beëindigd. Gedurende deze<br />

periode werd ook het tunneldek ingereden.<br />

Een spannend moment, omdat de hoofdafvoerleiding<br />

moest worden omgebouwd, zonder<br />

het bemalingsproces te verstoren. Dat<br />

hebben we opgelost door op locatie een buffervoorziening<br />

te treffen van 120 m3 en deze<br />

met tankwagens leeg te rijden. Een actie van<br />

14 uur die exact volgens planning is verlopen.”<br />

70


RETOURBEMALING<br />

Op het Julianaplein heeft Henk van Tongeren<br />

Water & Techniek continu 34 deepwell pompen<br />

laten draaien van mei 2022 tot medio juni <strong>2023</strong>.<br />

“De deepwells stonden opgesteld in een ring<br />

rond de tunnelbak om daarmee het grondwater<br />

te verlagen. Daarbuiten was een ring voorzien<br />

met 35 retourbronnen. Van de 70 m3 die<br />

werd verpompt ging circa 25 m3 weer retour de<br />

grond in en het overige water werd geloosd op<br />

het Noord-Willemskanaal”, legt Jens uit. Om het<br />

opgepompte grondwater naar de retourbronnen,<br />

dan wel het lozingspunt te brengen, is er<br />

afvoerleidingensysteem aangelegd van in totaal<br />

2,5 kilometer. Bij het Vrijheidsplein tot slot heeft<br />

Henk van Tongeren Water & Techniek gekozen<br />

voor een bemalingstechniek met diepe filters van<br />

10 meter en drainage. “Een andere en meer kosteneffectieve<br />

techniek, mede mogelijk vanwege<br />

de geringe diepte van de kuip en de aanwezige<br />

damwandconstructie. Anders dan bij het Julianaplein,<br />

waarbij de bemaling gefaseerd werd gebouwd,<br />

konden we de bemaling voor de bouwkuip<br />

van het Vrijheidsplein in één keer inrichten.<br />

De bemaling heeft ongeveer een jaar gedraaid<br />

van februari 2022 tot februari <strong>2023</strong> met een capaciteit<br />

van circa 50 m3 per uur. Om verzakking<br />

van een riool, dat reeds in een eerdere fase was<br />

aangelegd, te voorkomen, hebben we ook hier<br />

een stukje retourbemaling aangelegd.”<br />

De taak van Henk van Tongeren Water &<br />

Techniek zit er dus grotendeels op bij Aanpak<br />

Ring Zuid. De planning is dat het project<br />

in 2024 klaar is. “Het is echt een meerwaarde<br />

voor de stad en de provincie, mede doordat<br />

er veel aandacht uitgaat naar het verbeteren<br />

van de leefbaarheid”, vindt Jens. “Het is uniek<br />

voor Nederlandse begrippen dat je straks via<br />

een park de stad inrijdt. Mooi dat wij als Henk<br />

van Tongeren Water & Techniek daar ook een<br />

bijdrage aan hebben kunnen leveren.” ■<br />

Middels diverse bemalingstechnieken houdt Henk van Tongeren Water & Techniek de bouwkuipen droog.<br />

Wij zetten water<br />

aan het werk<br />

• Bronbemaling<br />

• Bodemonderzoek<br />

• Regenwaterinfiltratie<br />

• Duurzaam watermanagement<br />

Zodat jij veilig, droog en duurzaam verder kan bouwen.<br />

Henkvantongeren.nl | 055 368 2300 | info@henkvantongeren.nl | Apeldoorn | Appingedam | Zwolle | Eibergen | Drachtstercompagnie<br />

71


Tekst | Roel van Gils Beeld | Aboma<br />

Elektrificeren<br />

van de bouwplaats<br />

Ook de RI&E en BHV wijzigt mee<br />

Elektrisch materieel wint aan populariteit. Het is echter goed om te beseffen dat een veilige machine<br />

onveilig kan worden ingezet en dat een onveilige inzet een veilige machine in de weg kan staan.<br />

Bij het elektrificeren van de bouwplaats en het materieel verandert bovendien de RI&E en de<br />

BHV-organisatie. Dat besef is er niet altijd, merken de experts van Aboma Inspections en Consultancy.<br />

Elektrisch materieel wint weliswaar aan populariteit, maar het aanbod<br />

bij fabrikanten (OEM) is op dit moment nog vrij beperkt, merkt Bas van<br />

Gruijthuijsen van Aboma Inspections. “Wat je ziet, is dat bedrijven zelf<br />

initiatief nemen om materieel te (laten) elektrificeren. Dat heeft echter<br />

serieuze gevolgen voor de aansprakelijkheid, want het vervangen van de<br />

krachtbron wordt gezien als een zogenaamde ‘ingrijpende wijziging’. En<br />

dat betekent dat je plots fabrikant bent van die machine en moet voldoen<br />

aan alle actuele regelgeving. Dat wordt over het algemeen zwaar<br />

onderschat. Vanuit Aboma Inspections assisteren wij bedrijven om de<br />

juiste weg te bewandelen, zodat de ‘nieuwe’ emissieloze machine voldoet<br />

aan alle gestelde normen en eisen.”<br />

ENERGIEVOORZIENING<br />

Een veilige elektrische machine is één, maar een veilige inzet is minstens<br />

zo belangrijk. “Dat heeft op de eerste plaats al een behoorlijke impact<br />

op de bouwplaatsinrichting”, zegt Pieter Visser van Aboma Consultancy.<br />

“Even de tank volgooien is er niet meer bij. Men verwacht een laadpunt<br />

of voeding in de bouwput. Dat betekent dus dat de coördinerend<br />

aannemer de energievoorziening heel anders moet organiseren. Dat<br />

lijkt een simpele stap, maar de elektrische installatie moet kritisch bekeken<br />

worden. De hoeveelheid energie die je vraagt van het net wordt<br />

een gevoelig punt. In zo’n beetje elke provincie gaat of is het stroomnet<br />

al op slot. Komt nog bij dat de stroomvraag piekt in de pauzes en in<br />

Aboma organiseert met enige regelmaat kennissessies over de elektrische bouwplaats.<br />

72


de nachten. Juist op die momenten dat er niemand aanwezig is. Dat<br />

heeft consequenties voor de BHV- en calamiteitenorganisatie.”<br />

GECONTROLEERD UITBRANDEN<br />

Aan de inzet van elektrisch materieel zitten dus veel haken en<br />

ogen die zeker niet mogen worden onderschat. Aboma Consultancy<br />

heeft contacten met enkele veiligheidsregio’s. “Ook voor<br />

hen is er nog veel onbekend”, weet Pieter. “De brandweer is<br />

best wel huiverig ten aanzien van elektrisch materieel. Een brandende<br />

elektrische laadschop van 65 ton pak je niet zomaar even<br />

op om deze onder te dompelen in een container. Dus laten<br />

ze deze gecontroleerd uitbranden. En vaak staan er meerdere<br />

elektrische machines stijf tegen elkaar geparkeerd, omdat het<br />

laadkabeltje niet langer is. Bij een calamiteit kan het dan aardig<br />

in de papieren lopen. Dat moet je dus ook meenemen in de<br />

RI&E: hoeveel vermogen zet ik bij elkaar rond een laadpunt? Of<br />

moet je het materieel juist verder uit mekaar zetten, net zoals<br />

de regel die geldt voor een gastank die rondom 4 meter moet<br />

vrijstaan. Zaken waar geen rekening mee wordt gehouden, maar<br />

die enorme consequenties kunnen hebben.”<br />

Aboma organiseert met enige regelmaat kennissessies over de<br />

elektrische bouwplaats. “Het initiële doel is om bewustzijn te creeren”,<br />

zegt Pieter. “Denk aan ‘vroege vogelsessies’ over bijvoorbeeld<br />

BHV op de geëlektrificeerde bouwplaats. We kunnen het<br />

heel groot en complex maken, maar het begint met bewustwording<br />

en het besef dat het anders is dan we gewend waren. Dan<br />

komen vanzelf de vragen.” ■ Een veilige elektrische machine is één, maar een veilige inzet is minstens zo belangrijk.<br />

Maxwellstraat 49 a<br />

6716 BX Ede<br />

Postbus 141<br />

6710 BC Ede<br />

T 0318 691920<br />

info@aboma.nl<br />

www.aboma.nl<br />

Samen streven naar een 100% veilige<br />

en gezonde werkomgeving<br />

DUURZAAM BOUWEN<br />

AAN VEILIGHEID EN KWALITEIT.<br />

73


Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Ahlmann Nederland<br />

Elektrisch aangedreven<br />

machines sterk in opmars<br />

Moeiteloos 8 uur op een volle accu<br />

Materieel zonder uitstoot heeft de toekomst. Sterker nog: door de stikstofproblematiek in ons<br />

land worden projecten steeds vaker emissieloos aanbesteed en uitgevoerd. Elektrisch aangedreven<br />

machines zijn op bouwlocaties daardoor sterk in opmars. Ahlmann Nederland introduceert drie<br />

nieuwe e-modellen én de BouwPower BP 100 waarmee je overal en altijd stroom hebt.<br />

Ahlmann Nederland loopt graag voorop met<br />

innovatieve techniek en dus komt zij met drie<br />

nieuwe middelgrote machines, alle elektrisch<br />

aangedreven. Het gaat hier om de E-serie van<br />

de Mecalac Group: Mecalac e12, Mecalac eD6<br />

en Ahlmann eS1000. Opvallend genoeg gaat het<br />

daarbij niet om ‘mini’s’, maar om middelgrote<br />

machines die veel werk kunnen verzetten op<br />

de emissievrije bouwplaats. Bovendien vult dit<br />

trio elkaar perfect aan, want ze kunnen laden,<br />

graven en transporteren. De Ahlmann eS1000<br />

is een 8-tons zwenklader met 1.000 liter bak,<br />

terwijl Mecalac de CO 2<br />

-reductie te lijf gaat met<br />

de e12, een 11-tons mobiele graafmachine, en<br />

met de 6-tons eD6 dumper. “Net als in 2020<br />

bij de door ons ontwikkelde AZ95 Electric, was<br />

ons uitgangspunt dat de machines minimaal 8<br />

uur op een volle accu moeten kunnen draaien<br />

zonder concessies te doen qua kracht of inzetbaarheid”,<br />

licht Peter van Keulen van Ahlmann<br />

Nederland toe. “Dit maakt de E-serie absoluut<br />

interessant voor het grondverzet en de wegenbouw.<br />

Bij deze nieuwe generatie staat de ‘e’ niet<br />

alleen voor elektrisch, maar ook voor emissie-<br />

De Mecalac e12-5 kan laden, graven en transporteren.<br />

74


vrij, ecologisch en effi ciënt. Het zijn duurzame<br />

machines, die op basis van hun kracht, inzetduur<br />

en compactheid ideaal zijn voor binnenstedelijke<br />

projecten zonder uitstoot van CO 2<br />

en fi jnstof.”<br />

Met de BouwPower BP100 met 102 kWh bruto capaciteit heb je in een handomdraai overal stroom.<br />

ALTIJD EN OVERAL STROOM<br />

DANKZIJ COMPACTE POWERBOX<br />

Naast zero-emissie materieel vormt ook<br />

energieopslag een belangrijk thema binnen de<br />

sector. Zonder een goede laadinfrastructuur<br />

is het immers onbegonnen werk om projecten<br />

volledig emissievrij uit te voeren. “Hiervoor<br />

biedt Ahlmann Nederland een oplossing<br />

op maat, namelijk de BouwPower BP100. Met<br />

deze compacte powerbox met 102 kWh bruto<br />

capaciteit heb je in een handomdraai overal<br />

stroom. Het vervangt zo het traditionele dieselaggregaat.”<br />

De BP100 is volgens Peter veilig,<br />

robuust en duurzaam. “Over elk detail is tot<br />

in de puntjes nagedacht, zowel qua veiligheid,<br />

gebruiksgemak als design. De BouwPower garandeert<br />

een waterdichte bescherming (IP66)<br />

voor het accupakket en de elektrokast.” De<br />

powerbox weegt 1.850 kg maar is dankzij een<br />

palletframe onder het batterijpakket en bovenop<br />

een centraal hijsoog eenvoudig op een<br />

aanhanger te tillen en naar elke gewenste plek<br />

te vervoeren. En schakel je meerdere accuboxen<br />

parallel dan biedt het tevens genoeg<br />

kWh om in één gang ook grotere machines ’s<br />

nachts bij te laden. De BP100 zorgt bovendien<br />

voor licht rond de werkplek en biedt stroom<br />

voor een koelkast, koffi ezetapparaat, laptop<br />

of telefoons in de bouwkeet. ■<br />

'Ons uitgangspunt is dat de machines minimaal 8<br />

uur op een volle accu moeten kunnen draaien zonder<br />

concessies te doen aan kracht of inzetbaarheid'<br />

75


THEMA LANDMETEN & GEO-ICT<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Topcon<br />

Trainer en GEO-adviseur Ad van Gils (Topcon) geeft een training ‘on the job’.<br />

Veel winst te behalen met<br />

eenvoudige digitale meetapparatuur<br />

Veel kleine bouwbedrijven werken nog traditioneel. Maar waarom eigenlijk? Volgens Ad van Gils,<br />

GEO-adviseur en trainer bij Topcon, omdat veel aannemers denken dat digitale apparatuur - voor<br />

inmeten van binnen- en buitenruimtes en het uitzetten van ontwerpen - ingewikkeld en prijzig is.<br />

“Ook weten ze niet goed wat ze moeten verwachten qua omschakeling en twijfelen ze of ze hun<br />

(meer ervaren) medewerkers wel meekrijgen”, zegt hij. “Begrijpelijk, maar niet terecht.”<br />

In deze toch wel traditionele branche voelt het<br />

digitaliseren van een secundair proces zoals<br />

inmeten en uitzetten als een flinke investering.<br />

Maar juist voor professionals in de bouw,<br />

waar goed opgeleide of ervaren vakmensen<br />

schaars zijn en de materiaalkosten hoog, valt<br />

er ontzettend veel winst te behalen met digitale<br />

meetapparatuur. Ad: “Als je kijkt naar<br />

accuratesse, snelheid, mankracht en de reductie<br />

van herstelkosten, dan is de investering<br />

snel terugverdiend.”<br />

KOUDWATERVREES<br />

Behalve twijfels over de investering, heerst<br />

er ook koudwatervrees: ‘Kunnen we dit allemaal<br />

wel? Moet ik straks volledig anders<br />

gaan werken en nog meer systemen aanschaffen?<br />

Hoe krijg ik mijn ervaren, vaak iets<br />

oudere garde mee in de digitaliseringsslag?’<br />

“Het is aan ons als leverancier om aannemers<br />

en vakmensen over die drempels heen<br />

te helpen. Want traditioneel inmeten is echt<br />

moeilijker dan digitaal, maar dat ervaar je<br />

pas als je ermee werkt.” Eén van de rede-<br />

76


THEMA LANDMETEN & GEO-ICT<br />

nen dat Topcon trainingen (on the job) en<br />

workshops aanbiedt en het overstapproces<br />

desgewenst begeleidt.<br />

KWESTIE VAN DOEN<br />

“Toegegeven: als je jarenlang gewend bent<br />

alles met de hand te doen, is het best lastig<br />

om daarvan af te stappen. Maar het is echt<br />

een kwestie van doen”, zegt Ad. “Om de<br />

drempel te verlagen, organiseren wij gebruikersdagen,<br />

hebben we duidelijke instructievideo’s<br />

en is er natuurlijk onze supportafdeling<br />

die met raad en<br />

daad kan bijstaan. Ik<br />

adviseer altijd om,<br />

als je start met digitaal<br />

meten, klein te<br />

beginnen. Pak een<br />

klein, relatief simpel<br />

project. Zorg dat<br />

digitaal inmeten onderdeel<br />

wordt van<br />

je workflow. Je zult<br />

zien dat het steeds<br />

meer vanzelf gaat.<br />

Bouw dat op naar<br />

steeds iets meer complexere projecten. Uiteraard<br />

kun je ook gebruik maken van ons<br />

coachingstraject waarbij we je stap voor<br />

stap begeleiden. Samen zetten we elke periode<br />

een volgende stap zodat je een optimaal<br />

rendement kunt behalen.”<br />

INVESTERING SNEL<br />

TERUGVERDIEND<br />

Met de LN150, een 3D laser-meetstok die<br />

eenvoudig te gebruiken is en de prestaties<br />

‘Digitaal inmeten is<br />

echt makkelijker dan<br />

traditioneel, maar dat<br />

ervaar je pas als je<br />

ermee werkt’<br />

van een total station heeft, kun je zelf het<br />

werk inmeten, uitzetten en controleren.<br />

Zonder externe landmeter. Het is een ideale<br />

tool voor het uitzetten van grondwerk,<br />

palen, doorvoeringen, funderingen, liftschachten,<br />

binnenmuren en meer. Met de<br />

LN150 bespaar je manuren, tijd en wordt<br />

dubbel werk voorkomen omdat de gegevens<br />

van het inmeten direct worden geëxporteerd<br />

naar het ontwerpprogramma. Een<br />

goed uitgevoerde inmeting zorgt bovendien<br />

voor een reductie van faal- en materiaalkosten.<br />

“Al met al verdient<br />

de investering<br />

zich dus snel terug”,<br />

zegt Ad. Hij licht toe<br />

dat eenvoudige apparatuur<br />

al verkrijgbaar<br />

is vanaf enkele<br />

duizenden euro’s,<br />

“afhankelijk van<br />

hoe je het ingericht<br />

wilt hebben.”<br />

Steeds meer klanten<br />

van Topcon merken<br />

dat het bedrijf veel verder gaat dan het leveren<br />

van alleen de apparatuur. “We willen<br />

de drempel echt zo laag mogelijk maken en<br />

echt als maatvoeringpartner fungeren. Zodat<br />

jij het meeste uit de technologie kunt halen<br />

en vol vertrouwen de bouwplannen kunt uitvoeren.<br />

Dus twijfel je nog? Dan pakken we<br />

gewoon samen een project op dat je moet<br />

uitvoeren. Dan zie je direct de toegevoegde<br />

waarde in de praktijk, weet je waar je aan<br />

begint én wat je er aan hebt.” ■<br />

De LN150 is een nauwkeurige 3D laser die eenvoudig te bedienen is, geen grote<br />

investering vraagt en gemakkelijk combineert met andere apparatuur.<br />

De investering van digitaal inmeten verdient zichzelf snel terug, als je kijkt naar<br />

accuratesse, snelheid, mankracht en de reductie van herstelkosten.<br />

77


THEMA LANDMETEN & GEO-ICT<br />

Tekst | Elise Berk Beeld | Geodirect<br />

Digitale monteurs aan<br />

het werk rond het spoor<br />

Dura Vermeer Railinfra is verantwoordelijk voor uiteenlopende werkzaamheden aan en rond het spoor.<br />

Waaronder het aanleggen, bijleggen, verleggen, onderhouden en vervangen van kabels en leidingen bij<br />

sporen en perrons. Een klus die vaak geklaard moet worden in complexe omgevingen, binnen vastgestelde<br />

tijdvakken en in samenwerking met andere partijen. De inzet van de juiste oplossingen die zorgen<br />

voor snelle en nauwkeurige metingen en verwerking van geografische data zijn daarbij van groot belang.<br />

Kelven Berendsen is GIS Engineer bij Dura<br />

Vermeer en specialist in het ontsluiten, analyseren<br />

en interpreteren van geografische<br />

data. Hij en zijn collega’s werken bij railinfraprojecten<br />

met meetapparatuur en software<br />

van Geodirect. “Voor ik bij Dura Vermeer<br />

Railinfra aan de slag ging, had ik al ruim 12,5<br />

jaar ervaring met projecten met kabels en<br />

leidingen. Ik heb ervaring opgedaan met digitaal<br />

inmeten en gebruikte daarbij de meetapparatuur<br />

van Geodirect. Ik was enthousiast<br />

over de apparatuur en het contact was altijd<br />

erg goed, dus voor mij was het niet meer dan<br />

logisch om ook bij Dura Vermeer weer te<br />

gaan samenwerken met Geodirect. Zij weten<br />

waar ze het over hebben en denken met<br />

je mee. Is er onverhoopt een issue met de<br />

meetapparatuur tijdens het werk, omdat je<br />

bijvoorbeeld een instelling hebt aangepast,<br />

dan helpen zij je direct door van afstand in te<br />

loggen en met je mee te kijken.”<br />

‘De professionele<br />

meetapparatuur en<br />

software helpt ons<br />

onze opleversnelheid te<br />

verhogen’<br />

Dura Vermeer werkt bij railinfraprojecten met meetapparatuur en software van Geodirect.<br />

BEGRIJPELIJK EN SNEL INZETBAAR<br />

“Geodirect is natuurlijk niet de enige aanbieder<br />

van digitale meetapparatuur, maar de<br />

oplossingen die zij bieden, zijn duidelijk te<br />

begrijpen en iedereen kan er snel mee aan<br />

de slag”, weet Kelven. “De grootste uitdaging<br />

die we hadden, was ervoor zorgen dat onze<br />

eigen mensen de metingen buiten konden<br />

uitvoeren zodat we niet meer afhankelijk zijn<br />

van externe partijen. De inzet van externe<br />

partijen is kostbaar en tijdrovend. Met de<br />

digitale meetapparatuur van Geodirect kunnen<br />

wij deze werkzaamheden gewoon zelf<br />

doen. Voor onze projecten is dat ontzettend<br />

belangrijk. Wij moeten ons werk in bepaalde<br />

tijdvensters uitvoeren. Lukt dat niet of moeten<br />

we terug, dan is dat een behoorlijke organisatie.<br />

Een ander voordeel is dat we bin-<br />

78


THEMA LANDMETEN & GEO-ICT<br />

nen direct de data kunnen controleren. Zien<br />

we daar iets geks of afwijkends in, dan kunnen<br />

we dit meteen checken en hoeven we<br />

niet later terug.”<br />

DATA VAN BUITEN DIRECT DOOR<br />

NAAR DE TEKENTAFELS<br />

Naast de fysieke meetapparatuur, werkt<br />

Dura Vermeer ook met de softwareoplossing<br />

Geolantis. “Deze software sluit prima<br />

aan bij onze programma’s. De data die we<br />

buiten ophalen, wordt nu via de cloud naar<br />

de tekenkamers doorgezet. Op dit moment<br />

zijn we bezig met het koppelen van Geolantis<br />

met onze eigen GIS-systemen zodat we nog<br />

sneller de data kunnen verwerken en zo nog<br />

sneller kunnen opleveren.”<br />

VERNIEUWENDE OPLOSSINGEN<br />

De samenwerking verloopt goed. “Geodirect<br />

is een prettige leverancier”, vindt Kelven. “Zij<br />

denken serieus mee met vernieuwingen of<br />

passendere oplossingen. Een klein voorbeeld<br />

is dat zij ons adviseerden zandvoetjes te plaatsen<br />

op de meetstokken, zodat we de kabels<br />

niet beschadigen. Echt een stukje meedenken<br />

op het gebied van veiligheid.” ■<br />

Dura Vermeer Railinfra is verantwoordelijk voor uiteenlopende werkzaamheden aan en rond het spoor.<br />

DE OPLOSSING VOOR MOBIELE DATA COLLECTIE<br />

Mobiele gegevensverzameling<br />

was nog nooit zo eenvoudig!<br />

De volledige vrijheid met het invullen van formulieren zorgt<br />

voor ultiem gebruiksgemak. Je haalt alleen die data binnen<br />

die je ook echt nodig hebt!<br />

• CREËER JE EIGEN FORMULIEREN<br />

• SYNCHRONISEER EN BEWAAR DATA IN DE CLOUD<br />

• DIRECTE KOPPELING MET CAD- EN GIS-APPLICATIES<br />

• EENVOUDIG RAPPORTEN CREËREN<br />

Een onmisbare oplossing voor iedere organisatie die gegevens<br />

moet verzamelen, verwerken en rapporten moet genereren.<br />

PROBEER NU 14 DAGEN GRATIS!<br />

www.mycumulus.com<br />

MyCumulus_Adv_GWW-23_197x130mm_v6.indd 1 06-02-<strong>2023</strong> 15:55<br />

79


THEMA LANDMETEN & GEO-ICT<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | marXact<br />

Werken zonder graafschade<br />

dankzij digitaal inmeten en 3D gps-machinebesturing<br />

Het wordt alsmaar drukker en drukker in de openbare ruimte. Ook ondergronds. Als aannemer in<br />

bijvoorbeeld de kabels- en leidingenmarkt is het dan ook cruciaal dat je efficiënt en zorgvuldig werkt,<br />

om graafschade -en daarmee hinder voor de omgeving- te voorkomen. Door zelf digitaal in te meten<br />

met het UNI-Complete pakket van marXact, blijf je volledig in controle op iedere projectlocatie.<br />

“En ons UNI-Machine 3D gps-machinebesturingssysteem<br />

komt binnenkort ook op de<br />

markt”, zegt Tommy van der Heijden, medeoprichter<br />

van marXact. “Daarmee kan iedereen<br />

graven met centimeter-nauwkeurigheid.”<br />

MAKKELIJK LOKALISEREN<br />

VERMINDERT RISICO<br />

“Met onze gebruiksvriendelijke meetsoftware<br />

uit het UNI-Complete pakket, inclusief<br />

eigen KLIC-viewer, tonen we de benodigde<br />

informatie over kabels en leidingen op de<br />

kaart in UNI-Connect. Zo kan elke kabel<br />

eenvoudig gelokaliseerd worden door uitzetten<br />

met GPS, kunnen er makkelijker proefsleuven<br />

gegraven worden en worden de risico’s<br />

op graafschade aanzienlijk verminderd”,<br />

zegt Tommy. “Bovendien voldoen gebruikers<br />

direct aan de onlangs verplichte richtlijn om<br />

KLIC-data digitaal op graaflocaties te bekijken<br />

én wordt het risico op graafschade aanzienlijk<br />

verminderd.” Tommy benadrukt de eenvoud<br />

ervan. “Met onze apparatuur is het voor iedere<br />

grondwerker die een smartphone kan<br />

bedienen mogelijk om de huidige situatie in<br />

kaart te brengen en vervolgens de kabel centimeternauwkeurig<br />

op de juiste locatie in te<br />

meten, zonder dat hier een landmeter aan te<br />

pas hoeft te komen. Dat bespaart kosten en<br />

tijd.” Ander voordeel is dat de gegenereerde<br />

Het UNI-Complete pakket bevat alles om direct te starten met digitaal inmeten en uitzetten.<br />

Nauwkeurig digitaal inmeten van kabels en leidingen<br />

met het UNI-Complete pakket.<br />

80


THEMA LANDMETEN & GEO-ICT<br />

UNI-Machine: een 3D gps-machinebesturingssysteem dat bestaat uit twee<br />

nauwkeurige ontvangers, hoogwaardige machinesensoren en bijbehorende software.<br />

Met de UNI-GR1 ontvanger kunnen kabels en leidingen in open geul ingemeten<br />

worden.<br />

ingemeten data meteen digitaal beschikbaar<br />

is in de cloud, waarna er op kantoor een AutoCAD<br />

oplevertekening van de kabel gegenereerd<br />

kan worden die aan de netbeheerder<br />

verstrekt kan worden, zodat die kabel<br />

snel in gebruik genomen kan worden.<br />

ONAFHANKELIJK VAN<br />

LANDMETER<br />

“Laat voorop staan dat wij enorm veel respect<br />

hebben voor landmeters, die met hun<br />

enorme hoeveelheid kennis en knowhow in<br />

complexe situaties hun expertise perfect<br />

toe kunnen passen. Maar omdat goede vakmensen<br />

schaars zijn en je als aannemer op<br />

de kabels- en leidingenmarkt niet afhankelijk<br />

van anderen wilt zijn, bieden wij deze<br />

oplossing.” De prijsindicatie voor de UNI-<br />

Connect meetset ligt rond de 5.000 euro.<br />

“Prijstechnisch interessant dus, maar een<br />

ander belangrijk voordeel is de gebruiksvriendelijkheid.<br />

Veldwerkers kunnen veel<br />

meer dan ze zelf denken en zo kan de gespecialiseerde<br />

landmeter worden ingezet<br />

daar waar die het hardste nodig is.” Tommy<br />

vertelt dat de soft- en hardware van mar-<br />

Xact echt afgestemd is op de gebruiker in<br />

het veld. “Wij luisteren naar wat zij nodig<br />

hebben en nemen dat mee in de ontwikkeling<br />

en productie van onze oplossingen.”<br />

‘Volledig in<br />

controle op iedere<br />

projectlocatie’<br />

SIMPLICITEIT DOORTREKKEN<br />

NAAR GRAAFMACHINES<br />

Dat geldt ook voor de UNI-Machine, die mar-<br />

Xact samen met Nijhuis Engineering Dronten<br />

aan het ontwikkelen is. “Wij willen zowel<br />

de simpliciteit als de interessante prijsstelling<br />

doortrekken naar de graafmachines en hebben<br />

daarom onze krachten gebundeld en een sterke<br />

en gebruiksvriendelijke oplossing gemaakt.<br />

De UNI-Machine is een 3D gps-machinebesturingssysteem<br />

waarmee, na het snel en efficiënt<br />

inmeten middels UNI-Connect, de graafwerkzaamheden<br />

centimeternauwkeurig uitgevoerd<br />

kunnen worden. Deze komt binnenkort op de<br />

markt voor een prijs tussen de 15.000 en 20.000<br />

euro, afhankelijk van de configuratie van de machine.<br />

Daarmee is het heel interessant voor<br />

aannemers in de kabels- en leidingenmarkt,<br />

maar ook voor hoveniers, landschapsarchitecten,<br />

middel tot groot grondverzet en bijvoorbeeld<br />

kleinere machines.” De UNI-Machine is<br />

op dit moment nog volop in ontwikkeling, maar<br />

de bèta-versie draait al op verschillende machines<br />

door heel Nederland. “Dat doen we om de<br />

functies te optimaliseren aan de hand van de<br />

feedback vanuit de vakmensen in het veld. Zij<br />

zijn tenslotte degene die er dagelijks mee moeten<br />

werken.” Naast de nieuwe UNI-Machine introduceert<br />

marXact in september de UNI-GR2<br />

GPS-meetstok. “De opvolger van de UNI-GR1,<br />

waar onder andere BAM, Baas, A.Hak, VS Hanab<br />

en vele anderen al veelvuldig mee werken<br />

voor het inmeten van huisaansluitingen op elektra,<br />

water, gas en media. De UNI-GR2 heeft<br />

een langere batterijduur en een goede 4G connectiviteit<br />

maar bovenal een verbeterde GNSS<br />

chip waardoor je een nog snellere fix hebt”,<br />

zegt Tommy tot slot. ■<br />

Met onze 3D gps-machinebesturing worden de graafwerkzaamheden centimeternauwkeurig uitgevoerd en<br />

voorkom je graafschade.<br />

81


THEMA LANDMETEN & GEO-ICT<br />

Tekst en beeld | Geometius<br />

Soepele werkprocessen<br />

Dé oplossing voor landmeetkundige werkzaamheden<br />

Maak jij al gebruik van Trimble Connect? Het antwoord is nog te vaak: ‘nee.’ Sander van Amersvoort,<br />

een van de twee eigenaren van Siegers Landmeetkunde, is hier verbaasd over. Zij maken al ruim vier<br />

jaar dankbaar gebruik van dit online platform dat de samenwerking tussen het veld en<br />

kantoor verbetert. Hij vertelt waarom.<br />

OPTIMALISEREN<br />

VAN HET WERKPROCES<br />

Sander startte zijn carrière halverwege 2018 bij<br />

Siegers Landmeetkunde en werd in 2020 mede-eigenaar.<br />

In het jaar daarvoor richtte hij zijn<br />

pijlen op het optimaliseren van het werkproces.<br />

De aanschaf van de Trimble TSC7 was volgens<br />

Sander een belangrijke schakel: “Met dit veldboek<br />

konden wij zowel het werkplezier als de<br />

doorlooptijd van ons werk verbeteren. Het is onder<br />

andere een stuk grafischer, heeft een groter<br />

scherm en het biedt de mogelijkheid om allerlei<br />

ondergronden in te laden.” Om optimaal gebruik<br />

te maken van dit veldboek dook Sander ook in de<br />

mogelijkheden die Trimble Connect biedt.<br />

TRIMBLE CONNECT WORKFLOW<br />

Sander omschrijft Trimble Connect als een lijn<br />

die de Trimble Access software verbindt met<br />

Trimble Sync Manager en Trimble Business<br />

Center. Het is een integratie van systemen<br />

waardoor het werk beter stroomlijnt. De verbinding<br />

wordt gemaakt via een digitale cloud:<br />

Trimble Connect. Daar worden projecten opgeslagen<br />

en ingewonnen data rechtstreeks vanuit<br />

het veld geüpload. De data kan vanuit hier<br />

vervolgens gedownload worden en eventueel<br />

direct geëxporteerd worden naar Trimble<br />

Business Center.<br />

TIJDWINST<br />

Het werken met Trimble Connect bespaart<br />

tijd. Waar voorheen een veldwerker naar<br />

82


THEMA LANDMETEN & GEO-ICT<br />

kantoor moest voor de nodige projectcommunicatie<br />

en data-uitwisseling, kan deze dat<br />

nu af met een veldboek in de hand. Op basis<br />

van Trimble Connect kan de veldwerker<br />

de projecten op locatie openen, het werk<br />

uitvoeren en aan het einde van de rit, met<br />

een simpele druk op de knop, de data uploaden.<br />

De medewerker op kantoor kan direct<br />

met de data aan de slag. Ook kunnen<br />

de landmeters op eenzelfde project online<br />

eenvoudig data uitwisselen. Zonder elkaar<br />

fysiek te ontmoeten kunnen zij bijvoorbeeld<br />

de voortgang van een project bekijken of<br />

grondslagpunten van elkaar overnemen. Dat<br />

is voordelig volgens Sander: “Landmeten is<br />

een beroep waarbij je elke dag ergens anders<br />

in dit mooie land staat. Door de online verbinding<br />

met elkaar besparen we landmeters<br />

een hoop verplaatsingen. Door de drukte in<br />

het verkeer van tegenwoordig is dat natuurlijk<br />

zeer gunstig.”<br />

DATA DIRECT VEILIG<br />

Het toepassen van Trimble Connect maakt<br />

het werken met een USB-stick onnodig. De<br />

data wordt nu rechtstreeks geüpload naar het<br />

online platform. Naast tijdswinst is het grote<br />

voordeel daarvan dat de data direct veilig is.<br />

Bij Siegers Landmeetkunde zie je daarom nog<br />

maar weinig USB-sticks, al zijn er uitzonderingen<br />

volgens Sander: “We kiezen wel voor een<br />

USB-stick als we gaan scannen. We halen dan<br />

zoveel data op en het uploaden hiervan kan<br />

dan uitdagend zijn.”<br />

VERGROTEN VAN FLEXIBILITEIT<br />

Een voordeel waar Sander ook blij van wordt,<br />

is dat deze werkwijze ruimte biedt voor flexibiliteit.<br />

Spoedklussen kunnen zo makkelijker<br />

tussendoor worden uitgevoerd. Zo lukte het<br />

Sander om een spoedklus binnen een uur af<br />

te ronden: “Deze klus lag op de route van een<br />

landmeter. Ik heb dit project toen snel klaar gezet<br />

en de landmeter kon direct langs de locatie.<br />

Binnen no-time had ik de data en kon ik de<br />

tekening leveren aan de klant. Deze klus was<br />

aan de andere kant van het land en hadden we<br />

anders nooit zo snel kunnen uitvoeren.”<br />

HETZELFDE UITGANGSPUNT<br />

Het werken met Trimble Connect maakt het<br />

mogelijk om op locatie digitale ondergronden<br />

in te laden. Een landmeter hoeft daardoor niet<br />

met een kaart in de hand zelf de grenzen op te<br />

zoeken. Sander geeft aan dat de kans op miscommunicatie<br />

en discussie zo verkleind wordt:<br />

“Zowel degene op kantoor als de landmeter<br />

in het veld hebben precies hetzelfde uitgangspunt:<br />

de digitale ondergrond.”<br />

WORKFLOW OF BUSINESS<br />

Trimble Connect kent twee versies: Workflow<br />

en Business. Trimble Connect Workflow is het<br />

instapmodel. Hiermee kun je één project aanmaken<br />

met maximaal vijf deelnemers en de<br />

opslagcapaciteit is maximaal 10 GB. Sander besloot<br />

al snel dat hij meer ruimte nodig had. Siegers<br />

Landmeetkunde liet het account upgraden<br />

naar Trimble Connect Business. Via deze versie<br />

wijzen zij zeven seats toe aan zeven individuele<br />

Trimble Connect accounts. In de rol van licentiehouder<br />

kan Sander projecten aanmaken<br />

voor al deze individuele accounts. Hiervoor betalen<br />

zij nog geen 100 euro per maand.<br />

HOE START JE MET<br />

TRIMBLE CONNECT?<br />

Omdat Siegers Landmeetkunde gebruik<br />

maakt van Trimble Access (minimaal versie<br />

Trimble Connect kent twee versies:<br />

Workflow en Business.<br />

Het werken met Trimble Connect bespaart tijd.<br />

Trimble Connect verbindt de juiste mensen met de<br />

juiste data op het juiste moment.<br />

2018) is Trimble Connect gratis. Geen Trimble<br />

Access? Het kan ook gekoppeld worden<br />

aan de Trimble-softwarepakketten: Trimble<br />

Business Center, TerraFlex, Penmap for<br />

Android, SiteVision en SketchUp. Om dit in<br />

werking te zetten stuur je een verzoek tot<br />

implementatie naar de supportafdeling van<br />

Geometius. Daar maken ze één persoon binnen<br />

de betreffende organisatie beheerder<br />

die binnen de organisatie licenties en rollen<br />

kan koppelen aan veldboeken zodat je direct<br />

aan de slag kan met het verbeteren van je<br />

werkprocessen. ■<br />

Het werken met Trimble Connect maakt het mogelijk<br />

om op locatie digitale ondergronden in te laden.<br />

‘Zowel degene op kantoor als de landmeter in<br />

het veld hebben precies hetzelfde uitgangspunt:<br />

de digitale ondergrond’<br />

83


Dé leverancier van<br />

meetoplossingen<br />

VERKOOP<br />

VERHUUR<br />

LEASE<br />

SUPPORT<br />

SERVICE<br />

TRAINING<br />

Heb je vragen?<br />

Dan helpen wij je graag...<br />

» geometius.nl


THEMA LANDMETEN & GEO ICT<br />

Tekst en beeld | FACTO GEO<br />

Duurzame<br />

meetoplossingen<br />

met minder personeel op de werkvloer<br />

FACTO GEO is een gespecialiseerd geodetisch ingenieursbureau. Met ons team van enthousiaste<br />

vakspecialisten werken wij aan uitdagende landmeetkundige projecten voor Civiel & Infrastructurele<br />

werken in heel Nederland. Met actuele vakkennis en passie voor het vak zoeken we altijd naar<br />

de beste oplossing. Wij luisteren goed naar onze klanten en zorgen ervoor dat u tevreden bent.<br />

Bij FACTO GEO bent u verzekerd van een passend product! Tot zover de brochuretekst...<br />

We vragen aan André Harsevoort, projectleider bij FACTO GEO, naar de ervaringen van onze<br />

GWW-klanten van het afgelopen jaar.<br />

LUISTEREN WE GOED<br />

NAAR ONZE KLANTEN?<br />

“Onze klanten willen graag dat de civiele- en<br />

infrastructurele werken snel en veilig worden<br />

gebouwd en beheerd. Liefst ook duurzaam,<br />

met zo min mogelijk CO 2<br />

-uitstoot en vaak ook<br />

nog eens in een zeer beperkte ruimte. We worden<br />

daarbij uitgedaagd om de bouwtijd te versnellen,<br />

snel te schakelen en te anticiperen bij<br />

aanvullende vragen en aanpassingen tijdens het<br />

bouwproces. Daarbij zijn zo min mogelijk vakmensen<br />

op de projectlocaties of op de werkvloer<br />

een uitgangspunt. Hoge kwaliteit conform<br />

specificaties is uiteraard randvoorwaardelijk.<br />

En het moet ook nog eens marktconform.” Dit<br />

zijn enkele zinnen die Harsevoort uit zijn mouw<br />

schudt. In de praktijk betekent dit dat we in het<br />

voortraject samen met de klant goed nadenken<br />

welke maatwerkoplossingen we aanbieden.<br />

Lachend: doordat we het grootste landmeetkundig<br />

meetbureau van Nederland zijn en een<br />

Onze maatvoerder op weg naar een projectlocatie.<br />

‘Met actuele vakkennis<br />

en passie voor het vak<br />

zoeken we altijd naar<br />

de beste oplossing’<br />

86


THEMA LANDMETEN & GEO ICT<br />

Slimme bouwplaats 2030.<br />

Voor elke meetvraag levert FACTO GEO een passende oplossing.<br />

Met onze NASIM © + aanpak leveren wij snelheid en kwaliteit met minder vakmensen op de projectlocatie.<br />

groot netwerk hebben, weten we als geen ander<br />

welke technieken wel of niet geschikt zijn<br />

om toe te passen op, onder of boven de grond.<br />

En niet alleen of ze geschikt zijn, maar ook of ze<br />

voordelen opleveren voor de klant.<br />

HOE VEILIG EN<br />

DUURZAAM WERKEN WE?<br />

In ons werk zijn kwaliteit, veiligheid, gezondheid<br />

en milieu enorm belangrijk. We zijn gecertificeerd<br />

voor alle relevante schema’s, die je van<br />

een landmeetkundig bureau mag verwachten:<br />

ISO 9001 en 14001, VCA*, SNA en CO2 Prestatieladder.<br />

Daarnaast zijn we lid van de Club<br />

van 49 en voldoen aan de Approved Self Assessment<br />

van de Safety Culture Ladder.<br />

HOE HELPEN WE<br />

ONZE GWW-KLANTEN?<br />

Een trend is dat we steeds meer GWW-projecten<br />

op afstand inwinnen. Wel zo veilig. Op<br />

afstand, vanaf huis of kantoor meten, maatvoeren,<br />

scannen en/of monitoren. Dat kan<br />

zelfs 24/7. We maken hierbij gebruik van onze<br />

NASIM cubes. NASIM is een zelf controlerend<br />

geometrisch referentienetwerk en ondersteunt<br />

real-time 24/7 het GWW-proces.<br />

In Amsterdam rondom het spoor en de Ring<br />

Zuid hebben we onze NASIM cubes succesvol<br />

ingezet. Onze vakmensen kunnen ter plekke<br />

op locatie of op afstand deze cubes overnemen.<br />

Dit bespaart uiteindelijk reistijd en opsteltijd<br />

van instrumentarium. Groot voordeel<br />

is dat ook onze werkvoorbereider of projectleider<br />

op afstand controles kan uitvoeren.<br />

Zelfs de klant kan meekijken en opgedane inzichten<br />

meenemen in volgende projecten.<br />

Ook voor kleinere GWW-projecten, bijvoorbeeld<br />

bij het monitoren van betonstort<br />

fundaties, verlaagt onze oplossing faalkosten,<br />

doordat we real-time informatie beschikbaar<br />

stellen voor de klant waardoor we snel kunnen<br />

schakelen en de meest optimale uitvoeringsmethode<br />

benutten.<br />

Door de energietransitie zien wij de vraag<br />

naar onze duurzame landmeetkundige oplossingen<br />

bij de uitbreiding van transportnetwerken<br />

toenemen. Voor het uitzetten,<br />

inwinnen en real-time monitoren zetten wij<br />

een mix van inwintechnieken in: Laserdata<br />

en digitale fotobeelden vanuit de lucht, maar<br />

ook de inzet van onze FACTO GEO marker.<br />

Deze rijdende robot is in staat om precies,<br />

snel en veilig punten uit te zetten en een terrein<br />

3-dimensionaal op afstand in te meten<br />

zonder dat de landmeter continu op de projectlocatie<br />

aanwezig is.<br />

Kortom, voor elke meetvraag leveren we u<br />

een duurzame en passende meetoplossing<br />

met minder personeel op de werkvloer! ■<br />

87


THEMA LANDMETEN & GEO ICT<br />

Tekst | Danny van Hooren, Roel van Gils Beeld | SmallToGo<br />

Datasnelheid<br />

In de huidige digitale tijd is er een steeds grotere behoefte aan juiste data, grote hoeveelheden data<br />

en de groeiende vraag naar het zo snel mogelijk verwerken van die data. Landmetingen, laser scans,<br />

robots die data verzamelen, rijdende auto’s met dure meetapparatuur en satellietdata, maakt dat<br />

de stroom van gegevens erg groot is. SmallToGo levert innovatieve GIS-oplossingen om gegevens<br />

efficiënt te verwerken.<br />

De vraag om data zo snel mogelijk ter beschikking<br />

te stellen aan verschillende afdelingen binnen<br />

organisaties levert verschillende uitdagingen op,<br />

weet Danny van Hooren van SmallToGo. “Bijvoorbeeld:<br />

wat is de kwaliteit van de gegevens;<br />

de nauwkeurigheid van geografische gegevens, de<br />

volledigheid en juistheid van de data zelf?”<br />

TIJD IS RELATIEF<br />

Het verzamelen van gegevens gaat vaak zo<br />

snel, dat de verwerking ervan nog achterblijft,<br />

merkt Van Hooren. “Dit is tegenstrijdig met de<br />

wens om gegevens real-time te verwerken en<br />

te gebruiken. Maar wat is nu real-time? Tijd is<br />

relatief zo ook het begrip real-time. In sommige<br />

gevallen is de verwerking van gegevens binnen<br />

1 milliseconde noodzakelijk, terwijl in een GISapplicatie<br />

het verwerken van gegevens binnen<br />

een tijd van 5 minuten al real-time is. We pra-<br />

ten hier dan wel over een verschil van 300.000<br />

keer in snelheid! Dus real-time is een rekbaar<br />

begrip en afhankelijk van de situatie waarin het<br />

begrip wordt toegepast.”<br />

TABLET<br />

Onder andere energiebedrijven, woningcorporaties<br />

en wegenbouwers willen zo snel mogelijk<br />

over gegevens kunnen beschikken om daarop<br />

hun projecten en interne werkprocessen af te<br />

stemmen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?<br />

Van Hooren legt uit: “Architectuur, de kosten<br />

en de functionaliteit bepalen voor een groot<br />

deel welke methodieken toegepast zullen worden<br />

voor de gegevensverwerking. Aangezien<br />

gegevensverzameling in veel gevallen buiten de<br />

deur plaatsvindt, komt een tablet of mobiel apparaat<br />

al snel als middel naar voren.”<br />

VEILIGE VERBINDING<br />

“Voor het verzamelen van gegevens en het<br />

aanleveren ervan aan de backoffice kant, is een<br />

‘Het verzamelen van gegevens<br />

gaat vaak zo snel, dat de verwerking<br />

ervan nog achterblijft'<br />

SmallToGo heeft sinds 1996 ervaring in GIS-systemen en levert oplossingen voor heel eenvoudige tot uiterst complexe uitdagingen.<br />

88


THEMA LANDMETEN & GEO ICT<br />

internetverbinding nodig. En die verbinding<br />

dient dan op haar beurt weer snel, stabiel en<br />

veilig te zijn”, erkent Van Hooren. “Servers zullen<br />

de gegevens opslaan en voorbereiden voor<br />

de verschillende afdelingen binnen een organisatie.<br />

Bij die voorbereiding lopen er datakwaliteit-<br />

en dataverrijkingsprocessen. Meestal vindt<br />

er nog een steekproef plaats om de kwaliteit<br />

te borgen. Dus tussen het verzamelen van de<br />

gegevens en het ter beschikking stellen ervan,<br />

kunnen enkele minuten voorbijgaan. Dit wordt<br />

bij GIS-systemen al gezien als real-time.”<br />

Verschillende processen binnen een organisatie<br />

lopen vaak parallel aan elkaar. “Zo kan een<br />

datakwaliteitscontrole plaatsvinden op het<br />

werk dat binnenkomt van de buitendienst en<br />

tegelijkertijd kan de afdeling asset management<br />

de data verrijken”, legt Van Hooren uit. “Al die<br />

processen samen zorgen ervoor dat bijvoorbeeld<br />

de afdeling financiële planning een zo accuraat<br />

mogelijk beeld krijgt van de status van<br />

de gegevens. De afdeling storing en onderhoud<br />

kan op haar beurt snel ingrijpen als er problemen<br />

worden geconstateerd.” SmallToGo heeft<br />

sinds 1996 ervaring in GIS-systemen en levert<br />

oplossingen voor heel eenvoudige tot uiterst<br />

complexe uitdagingen. ■<br />

Kwaliteitscontrole.<br />

TatukGIS<br />

Een compleet platform voor het ontwikkelen van nagenoeg elke GIS applicatie. Van desktop tot web of zelfs mobiel: het kan<br />

allemaal. Met standaardapplicaties binnen enkele minuten aan de slag of voor het maken van specifieke geografische functionaliteit<br />

het maakt niet uit.<br />

TatukGIS biedt een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. SmallToGo is al sinds 2008 de expert op het gebied van TatukGIS en<br />

is als value added reseller binnen de Benelux actief. Daarbuiten treden we op als Solutions Partner.<br />

Laat u verassen door de mogelijkheden of bouw uw geheel eigen applicatie om uw specifieke vraagstukken op te lossen.<br />

Wij nemen graag met u uw vraagstukken door om samen te werken aan een oplossing.<br />

T +31-(0)6-81463601<br />

E info@smalltogo.com<br />

www.smalltogo.com<br />

89


Circulair funderen<br />

het fundament van de toekomst<br />

Kosten- &<br />

tijdbesparend<br />

Duurzaam &<br />

milieuvriendelijk<br />

Direct belastbaar<br />

Geschikt voor<br />

hergebruik<br />

013 - 536 00 60<br />

info@pnl.nl<br />

www.pnl.nl<br />

Phantom 8<br />

5126 RJ Gilze


THEMA LANDMETEN & GEO-ICT<br />

De Sensar DijkScan. Zetting uit het verleden en toekomstige hoogte van de dijk in kaart.<br />

Eén van de satellieten die Sensar gebruikt.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Sensar<br />

Ontwerp, beheer en<br />

monitoring met satellietdata<br />

Van data naar direct toepasbare informatie<br />

Met satellietdata bewegingen aan de bodem, bebouwing of infrastructuur tot op de millimeter<br />

nauwkeurig monitoren. Het is sinds vele jaren de expertise van Sensar. Werken met satellietdata<br />

biedt veel mogelijkheden, zoals terugkijken in de tijd en vooruitblikken naar de toekomst. Sensar<br />

heeft recent een nieuw product gelanceerd dat de vertaalslag maakt van satellietdata naar direct<br />

toepasbare informatie, zoals een risicobeoordeling.<br />

De techniek waarvan Sensar gebruik maakt (InSAR) bestaat al sinds de<br />

jaren negentig. “Wij maken die data nu toepasbaar voor een breder publiek”,<br />

zegt Arjan Tabak, algemeen directeur van Sensar. “Het gaat in de<br />

basis om satellietbeelden die op een hoogte van 500 tot 800 kilometer<br />

vanaf de aarde worden geschoten. Die vergelijken we door de tijd en met<br />

behulp van onze eigen software brengen we de minieme verschillen tussen<br />

die beelden in kaart. Dat levert tot op de millimeter nauwkeurige metingen<br />

op van bewegingen van de bodem, bebouwing en infrastructuur.”<br />

Een bijzonder aspect aan de techniek is dat Sensar kan terugkijken in de tijd.<br />

De InSAR-satellieten nemen al sinds 1992 beelden op. “We putten uit een<br />

enorm archief met informatie. En dat maakt dat uitvoerende partijen bijvoorbeeld<br />

direct kunnen starten met bouwen, omdat we meteen een nulmeting<br />

te pakken hebben. Uit de satellietbeelden blijkt direct welke objecten<br />

mogelijk een risico lopen en welke niet. Een tweede belangrijk punt is dat we<br />

met een druk op de knop een heel gebied inzichtelijk kunnen maken. Je mist<br />

niets meer en dus ga je van situatie-gestuurd werken naar risico-gestuurd<br />

werken. Tot slot: omdat er continu beelden worden opgenomen, kunnen<br />

we tijdig een signalering afgeven, mocht er iets mis dreigen te gaan.”<br />

Sensar werkt zoveel mogelijk in co-creatie. “90% van onze techniek is<br />

standaard, de laatste 10% stemmen we af op de specifieke behoefte”,<br />

verduidelijkt Tabak. “Zo hebben we onder meer de CityScan ontwikkeld,<br />

een hulpmiddel voor gemeenten bij het beheer en onderhoud van<br />

buurten of wijken, maar ook een InfraScan voor omgevingsmonitoring en<br />

een DijkScan voor waterschappen. Deze geeft heel concreet inzicht in<br />

hoe een dijk zich ontwikkelt. Nieuw voor deze ‘scans’ is dat we, indien gewenst,<br />

direct de vertaalslag maken naar een risicobeoordeling. Zo gaan<br />

we van data naar direct toepasbare informatie.” ■<br />

Nederland zakt. Dit kan<br />

een forse onverwachte<br />

kostenpost opleveren.<br />

Met CityScan ® krijgt u<br />

nauwkeurig inzicht in de<br />

zakking van uw gebied.<br />

Zodat u perfect kunt<br />

prioriteren, plannen en<br />

scherp budgetteren.<br />

91


Met Epiroc biedt Saes een omvangrijk programma aan sloophamers van heel klein (50 kilo) tot en met een zwaar 10-tons exemplaar.<br />

Tekst | Jeroen Hornman, Roel van Gils Beeld | Saes International<br />

Specialist in aanbouwdelen<br />

voor de GWW en sloop<br />

Al vele decennia geldt Saes International als dé specialist in hydraulische aanbouwdelen voor grond-,<br />

weg- en waterbouwtoepassingen, sloop en schroot. Met de merken Epiroc, Labounty, Saes, VTN en<br />

Xcentric Ripper biedt de internationaal opererende onderneming voor vrijwel alle toepassingen<br />

een passende oplossing. Salesmanager Jeroen Hornman praat ons bij over de laatste ontwikkelingen<br />

en gunt ons een kijkje in de keuken in Weert.<br />

SLOOPHAMERS<br />

De goedlachse salesmanager steekt direct<br />

van wal. “Met Epiroc bieden we een omvangrijk<br />

programma aan sloophamers van heel<br />

klein (50 kilo) tot en met een zwaar 10-tons<br />

exemplaar. Veel gebruikers weten ons te vinden<br />

voor zowel aanschaf als het huren van<br />

deze producten. Want ook als je voor een<br />

bepaalde periode behoefte hebt aan een<br />

sloophamer of willekeurig ander aanbouwdeel,<br />

ben je bij ons aan het juiste adres.”<br />

XCENTRIC RIPPER<br />

Voor baggerbedrijven, steengroeves en slakken<br />

heeft Saes het unieke product Xcentric<br />

Ripper in het programma. “In combinatie<br />

met een frees van Erkat bijvoorbeeld levert<br />

dat een mooie oplossing op om onder<br />

‘Met een breed product- en<br />

merkenprogramma hebben we voor vrijwel alle<br />

toepassingen een passende oplossing'<br />

92


andere trillingsvrij onder water sleuven te<br />

realiseren voor kabels en leidingen”, geeft<br />

Jeroen aan.<br />

LABOUNTY<br />

Om ijzer te knippen, vertrouwt Saes op het<br />

gerenommeerde Labounty. “Deze in Amerika<br />

vervaardigde schaar behoort absoluut<br />

tot de beste ijzerschaar met een hoge levensduur<br />

en een maximale productie”, weet<br />

Jeroen uit ervaring. “Labounty wordt gezien<br />

als de bedenker en ontwikkelaar van de ijzerschaar<br />

met een schat aan ervaring, die graag<br />

gedeeld wordt met (aankomende) gebruikers<br />

om een maximale productie te garanderen.”<br />

HYDRAULISCH AANGEDREVEN<br />

MAGNETEN<br />

Als we dan toch in het ijzer bezig zijn, dan<br />

kunnen we natuurlijk niet om onze nieuwste<br />

uitbreiding heen, vervolgt Jeroen. Sinds <strong>2023</strong><br />

heeft Saes hydraulisch aangedreven magneten<br />

opgenomen in haar productprogramma.<br />

“De vraag om nog meer rendement uit restmateriaal<br />

te halen wordt steeds groter. Aanbouwdelen<br />

moeten daarnaast vooral flexibel<br />

inzetbaar zijn voor meerdere machines.<br />

Met onze hydraulisch aangedreven magneten<br />

kunnen we daarin prima voorzien.”<br />

BETON CRUSHEN<br />

Ook voor de wereld van het beton crushen en<br />

opruimen biedt Saes passende aanbouwdelen,<br />

voornamelijk van de fabrikant VTN. “De crushers<br />

van VTN onderscheiden zich door hun<br />

eenvoud, maar ook door het brede assortiment,<br />

variërend van vaste cruchers, roterende<br />

crushers en processors waar verschillende<br />

bekken in toepasbaar zijn”, legt Jeroen uit.<br />

“VTN maakt in haar sloop-sorteerprogramma<br />

onderscheid in grijpers voor sloop en overslag.<br />

Specifiek voor slooptoepassingen zijn de<br />

grijpers uitgerust met spijlen, terwijl de sloopsorteergrijpers<br />

voor overslagdoeleinden juist<br />

voorzien zijn van een geperforeerde plaat.”<br />

VERDICHTEN EN PAALTJE SLAAN<br />

Saes trilblokken worden sinds jaar en dag bij Saes<br />

gemaakt. Jeroen: “Dit compleet West-Europese<br />

product is voorzien van een dubbel-centrische<br />

aandrijving waardoor er een maximale slagkracht<br />

ontstaat en dat staat garant voor een maximale<br />

De uitrustingstukken van Saes kom je overal tegen.<br />

productie. Het trilblok wordt veel toegepast bij<br />

de aanleg van beschoeiingen en in de wegenbouw<br />

om grond of granulaat te verdichten.”<br />

GRAVEN<br />

Naast dit omvangrijke assortiment mogen<br />

we natuurlijk de oorsprong van Saes niet<br />

vergeten. “We leveren nog iedere dag graafbakken<br />

en palletframes, voornamelijk toegespitst<br />

op graafmachines. Deze aanbouwdelen<br />

zijn sinds jaar en dag een begrip in de markt.<br />

Kortom, met een breed product- en merkenprogramma<br />

heeft Saes voor vrijwel alle<br />

toepassingen een passende oplossing. Zowel<br />

huur als koop”, zegt Jeroen tot besluit. ■<br />

Saes zorgt ervoor dat er doorgewerkt kan worden.<br />

Ook als je voor een bepaalde periode behoefte hebt aan<br />

een aanbouwdeel, ben je bij Saes aan het juiste adres.<br />

Ook voor de wereld van het beton crushen en<br />

opruimen biedt Saes passende aanbouwdelen,<br />

voornamelijk van de fabrikant VTN.<br />

93


VERKOOP VERHUUR SERVICE<br />

Graafmachines


KANTOREN<br />

KLEEDKAMERS<br />

SANITAIRE RUIMTES<br />

OPSLAGRUIMTES<br />

KANTINES<br />

Alle soorten<br />

tijdelijke huisvesting<br />

voor uw bouwplaats<br />

Wij werken graag aan kleine (vanaf een paar units) maar<br />

ook aan grote projecten! Onze specialisten stellen hun<br />

uitgebreide ervaring in de bouwsector tot uw dienst. Doe<br />

een beroep op hun professionele en gepersonaliseerde<br />

advies voor de volledige inrichting van uw bouwplaats<br />

huisvesting. Dankzij onze 360° services hoeft u niet op<br />

zoek naar andere leveranciers voor meubilair, sanitaire<br />

en veiligheidsvraagstukken. Wij hebben het allemaal!<br />

• Bouwkeet<br />

• Schaftwagen<br />

• Opslagcontainer<br />

• Schottenkeet<br />

• Varianthal<br />

algeco.nl/nl/branches/bouw


Tekst | Frederique Huting Beeld | Algeco<br />

Een tijdelijke bouwoplossing<br />

hoeft niet slecht voor het<br />

milieu te zijn<br />

Voor ieder project de juiste tijdelijke huisvesting. Algeco heeft een ruim assortiment aan bouwoplossingen.<br />

Van kleine schaftwagens tot grote schottenketen, Algeco regelt je nieuwe verblijfplaats tot in de<br />

puntjes. Sales Director Annemiek Glorie: “Ben je een zelfstandig aannemer of een groot bouwbedrijf?<br />

Wij hebben alles in huis om jouw simpele bouwplaats om te toveren tot een fijn en efficiënt verblijf.”<br />

Algeco levert al tientallen jaren wereldwijd bouwoplossingen. Het plaatsen<br />

van onder andere tijdelijke onderwijsgebouwen, kantoorhuisvesting<br />

en bouwruimtes is voor Algeco dagelijkse kost. En denk daarbij niet enkel<br />

aan het exterieur, want de diensten reiken vele malen verder dan dat.<br />

EEN COMPLETE BOUWOPLOSSING: VAN HET<br />

VERKRIJGEN VAN BOUWVERGUNNINGEN TOT<br />

TOTAALINRICHTING<br />

Voordat je tijdelijke huisvesting geplaatst wordt, bespreek je eerst grondig al<br />

je wensen met Algeco. Bij het plaatsen van een tijdelijke bouwoplossing, komt<br />

namelijk aan de voorkant ook al veel werk kijken. “Denk bijvoorbeeld aan het<br />

regelen van vergunningen”, zegt Annemiek. “Wij weten precies welke papieren<br />

je nodig hebt voor een project. Dat scheelt een hoop geregel voor jou als<br />

klant, en kun je zorgeloos aan de slag met jouw werkzaamheden.”<br />

“We leveren graag de complete inboedel van een gebouw”, vertelt Annemiek.<br />

“Vooral bij kortetermijnprojecten is dit een veel gestelde vraag<br />

van onze klanten. We regelen dan de gehele inrichting: van stoelen en<br />

tafels tot CO 2<br />

-meters en brandblussers.” Algeco levert esthetische, efficiënte<br />

én veilige gebouwen.<br />

En dat die drie pijlers allemaal aan bod komen, daar zorgt de projectmanager<br />

wel voor. Bij iedere klus is één persoon verantwoordelijk en<br />

diegene is ook op de bouwplaats aanwezig. Toch graag nog een extra<br />

tafel? Of door de onverwachte hitte behoefte aan airconditioning? Geef<br />

het aan bij de projectmanager en het wordt allemaal voor je geregeld.<br />

Annemiek: “Korte lijntjes. We houden ervan!”<br />

OPLOSSING OP MAAT VOOR ZZP’ERS<br />

OF GROTE BOUWBEDRIJVEN<br />

Algeco biedt zes verschillende tijdelijke huisvestingen aan bouwprojecten:<br />

de bouwkeet, de schaftwagen, de opslagcontainer, de combicontainer,<br />

de schottenkeet en de varianthal. En ondanks dat het bedrijf met die<br />

standaardgebouwen werkt, is de ene schottenkeet de andere niet. An-<br />

Een varianthal. (Beeld: Varianthal)<br />

96


Een Bouwkeet. (Beeld: Bouwkeet)<br />

Een kantine. (Beeld: Canteen)<br />

nemiek: “De basis is hetzelfde, maar aan de hand van de wensen van de<br />

klant maken wij van iedere bouwoplossing een uniek gebouw.”<br />

Door verschillende producten te combineren, realiseert Algeco op korte<br />

tijd tijdelijke ruimtes zoals kantoren, kleedkamers en kantines.<br />

NET ZERO JOURNEY<br />

Wereldwijd is de naam Algeco bekend. De afdelingen in alle landen werken samen,<br />

maar passen hun werkzaamheden aan, aan de vraag van de lokale klant.<br />

Dit doet Algeco ook overal met haar Net Zero Journey. “We willen graag een<br />

duurzaam bedrijf zijn”, stelt Annemiek. “Een positieve bijdrage leveren aan een<br />

gezond klimaat. In Nederland dragen wij onder andere een steentje bij door<br />

zonnepanelen te plaatsen op de daken van onze units. Dankzij deze groene<br />

energie is er geen externe energie nodig op de bouwplaats.”<br />

Daarnaast gaat Algeco alle lampen in haar tijdelijke bouwoplossingen vervangen<br />

door ledverlichting en wil het bedrijf gaan experimenteren met<br />

elektrisch rijden. “Zowel van en naar de bouwplaatsen toe, als bij ons intern”,<br />

legt Annemiek uit. “In onze werkplaatsen waar de projecten gemaakt<br />

worden, rijden veel heftrucks. We willen deze voertuigen graag<br />

vervangen door elektrische varianten.” En in die werkplaatsen wordt ook<br />

op een andere manier gewerkt aan een duurzaam Algeco. “Hergebruik is<br />

bij ons heel normaal”, zegt Annemiek. “We halen eerder gebruikte projecten<br />

uit elkaar en bewaren daar de goed werkende onderdelen van. Denk<br />

bijvoorbeeld aan hout en isolatiematerialen: deze gaan erg lang mee.”<br />

'Voor ieder project<br />

de juiste tijdelijke huisvesting'<br />

Door al deze groene veranderingen wisten Algeco en moederbedrijf<br />

Modulaire Group in 2022 wereldwijd een reductie van 26% Scope 1-<br />

en Scope 2-emissies te bereiken vergeleken met 2020. Vorig jaar was<br />

54% van alle gebruikte energie door Modulaire Group afkomstig uit hernieuwbare<br />

bronnen. Goede stappen in de richting van het doel voor<br />

2050: Een gezond bedrijf dat geen CO 2<br />

meer uitstoot. “Voor een leefbare<br />

aarde én een leefbaar Algeco.” ■<br />

De projectmanagers van Algeco zijn aanwezig op<br />

de bouwplaats om te helpen met al jouw wensen.<br />

(Beeld: Project Management on site)<br />

Een schatfwagen. (Beeld: Schatfwagen)<br />

97


Tekst | Roel van Gils Beeld | Bonneveld<br />

Droge bouwkuip voor<br />

Groningen Spoorzone<br />

Het stationsgebied in Groningen ondergaat een ingrijpende metamorfose. Er komen meer sporen,<br />

perrons en ook tunnels voor voetgangers, fietsers en bussen. Daarnaast wordt gebouwd aan een<br />

nieuwe ondergrondse fietsenstalling. In twee fasen heeft Bonneveld een enorme bouwkuip gerealiseerd<br />

en drooggelegd voor hoofdaannemer Strukton Civiel. Een terugblik met projectleider Stefan Albers.<br />

Bonneveld is specialist in het realiseren van natte<br />

bouwkuipen. “We verzorgen desgewenst het<br />

complete plaatje, van het ontgraven, aanbrengen<br />

grind, duikerwerk en de onderwater betonstort<br />

tot en met het schoon en droog opleveren van<br />

de kuip”, zegt Stefan. “Bij Groningen Spoorzone<br />

zijn we in die hoedanigheid al vanaf de tenderfase<br />

betrokken. De bouwkuip is in twee fasen<br />

gerealiseerd. De eerste fase in 2021, waarna<br />

het treinverkeer werd omgezet over die nieuwe<br />

kuip, om vervolgens dit jaar het tweede deel te<br />

realiseren. In totaal hebben we 75.000 m 3 grond<br />

ontgraven, 1.200 GEWI-ankers schoon gemaakt<br />

en ruim 7.000 m3 onderwaterbeton gestort.”<br />

GRAVEN EN ZUIGEN<br />

De bouwkuip is in totaal 66 meter breed, 130<br />

meter lang en 12 meter diep wat neerkomt op<br />

10,1 meter beneden NAP. “We zijn beide fases<br />

vrijwel op exact dezelfde manier aangevlogen”,<br />

zegt Erik Rigter, uitvoerder bij Bonneveld. “Zo<br />

hebben we het eerste deel droog ontgraven.<br />

Vervolgens is de bouwkuip onder water gezet<br />

met water vanuit het kanaal en zijn we gestart<br />

met het ontgraven in den natte vanaf een<br />

ponton. In de eerste fase met twee 50-tons<br />

rupskranen, in de tweede fase met één rups-<br />

In twee fasen heeft Bonneveld een enorme bouwkuip gerealiseerd en drooggelegd voor hoofdaannemer Strukton Civiel.<br />

98


kraan vanwege de geringere afmetingen van<br />

de kuip. Met behulp van de kranen konden we<br />

de kuip tot zo’n 8 meter beneden NAP uitgraven.<br />

Daaronder bevinden zich hardere klei- en<br />

leemlagen, een typische grondslag voor Groningen.<br />

De onderste lagen tot de einddiepte<br />

van 10,1 meter minus NAP hebben we kapot<br />

gespoten, om vervolgens het grond-/watermengsel<br />

met onze DOP-pompen op te zuigen<br />

en te transporteren naar een ontwateringsdepot<br />

400 meter verderop. Hier stond eveneens<br />

een 50-tons kraan van Bonneveld opgesteld<br />

om het depot leeg te halen.”<br />

kon worden over de kuip. Bonneveld kon zodoende<br />

de tweede fase ontgraven, gelegen<br />

precies tussen de treinsporen in. De kuip was<br />

enkel te bereiken via een hulpbrug. “De bereikbaarheid<br />

was dus best wel een uitdaging,<br />

zowel voor het transport als voor de opstelplaatsen<br />

van de betonpompen, maar ook dat<br />

is uiteindelijk prima en keurig volgens planning<br />

gelukt. Met dank ook aan de zeer prettige samenwerking<br />

met Strukton Civiel.” ■<br />

COMPLETE PLAATJE<br />

De afzet van de vrijkomende grond zat dit<br />

keer niet in de scope van Bonneveld. “Onze<br />

opdrachtgever heeft ervoor gekozen om dit<br />

in eigen beheer uit te voeren en in te zetten<br />

op een ander project”, legt Stefan uit. “Alle<br />

overige zaken hebben we wel voor onze rekening<br />

genomen, waaronder ook het duikwerk,<br />

het storten van de onderwaterbetonvloer en<br />

het schoon opleveren van de bouwkuip. Dat<br />

is gelijk ook onze kracht, we kunnen het complete<br />

plaatje aanbieden.” Na de eerste fase is<br />

Strukton in de kuip met de opbouw aan de<br />

slag gegaan, zodat het treinverkeer omgeleid<br />

In totaal heeft Bonneveld 75.000 m 3 grond ontgraven, 1.200 GEWI-ankers schoon gemaakt en ruim 7.000 m 3<br />

onderwaterbeton gestort.<br />

| <strong>Grond</strong>werk<br />

| Bodemsanering<br />

| Onderwaterwerk<br />

| Rioolwerk<br />

| Straatwerk<br />

| Railinfra<br />

| Gewapende<br />

grondconstructies<br />

Ampèreweg 4<br />

3752 LR Bunschoten<br />

info@bonneveldbv.com<br />

T 035 - 52 80 340<br />

www.bonneveld.nl<br />

99


Tekst | Roel van Gils Beeld | Van Noordenne Wapeningsstaal<br />

Enorme wapeningsconcentratie<br />

in Schipholbrug<br />

In opdracht van Rijkswaterstaat verbreedt bouwconsortium VeenIX de A9 tussen de knooppunten<br />

Badhoevedorp en Holendrecht. Daartoe worden diverse kunstwerken verbreed of<br />

opnieuw opgebouwd. De Schipholbrug is één van de meest aansprekende en uitdagende<br />

objecten, waarvoor Van Noordenne Wapeningsstaal de complete wapening verzorgt. Vanaf<br />

het 3D-tekenwerk tot aan het vlechten op locatie.<br />

hebben we prefab aangeleverd, maar het merendeel wordt in het werk<br />

gevlochten, zoals de verbreding van de landhoofden, het dek en de basculekelders.<br />

Allemaal behoorlijk complex vlechtwerk, mede vanwege<br />

de verbinding aan de bestaande Schipholbrug”<br />

Van Noordenne Wapeningsstaal is nog tot zeker eind oktober actief<br />

op de Schipholbrug. Kunstwerk 2 volgt eind dit jaar. “Het principe is<br />

hetzelfde, want het kunstwerk wordt ook verbreed, maar de volumes<br />

zijn kleiner. Gedurende het werk verzorgen we dan ook nog de nodige<br />

vlechtwerkzaamheden aan de kleinere kunstwerken.” ■<br />

Bekwaam advies met een realistische kijk op de maakbaarheid. Betrokken<br />

vakmensen die de werkzaamheden uitvoeren. Van wapeningsontwerp, naar<br />

stappenplan, prefab en leveren en verwerken van de wapening op de bouwplaats.<br />

Alle facetten van wapeningswerk binnen 1 onderneming.<br />

Onderdelen worden waar mogelijk geprefabriceerd, geleverd op de bouwplaats en<br />

aangebracht volgens het legplan.<br />

Van Noordenne Wapeningsstaal is een vertrouwd gezicht in de regio<br />

en ook al betrokken bij eerdere deelprojecten van het omvangrijke programma<br />

weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere van Rijkswaterstaat,<br />

waarvan het tracé A9 Badhoevedorp en Holendrecht het sluitstuk<br />

vormt. “We zijn door VeenIX benaderd om de wapening van kunstwerk<br />

1 (Schipholbrug) en 2 compleet in 3D uit te werken en te realiseren, alsmede<br />

het vlechtwerk te verzorgen op een aantal kleinere kunstwerken”,<br />

zegt Piet van Houwelingen, directeur van Van Noordenne Wapeningsstaal.<br />

“Dat is ook onze kracht, het verzorgen van de 3D-modellering tot<br />

aan het vlechten binnen één onderneming. VeenIX heeft zodoende één<br />

aanspreekpunt voor alle wapening.”<br />

Neem gerust contact met ons op via +31 184-620200 of wapening@noordenne.nl en<br />

ervaar hoe wij onze expertise voor u inzetten.<br />

Van Noordenne Wapeningsstaal versterkt!<br />

betrokken - bekwaam -wendbaar<br />

‘Dat is onze kracht:<br />

het verzorgen van de<br />

3D-modellering tot aan<br />

het vlechten binnen<br />

één onderneming'<br />

GEAUTOMATISEERDE WAPENINGSCENTRALE<br />

Na goedkeuring van het 3D-model wordt het wapeningsstaal in de<br />

geautomatiseerde wapeningscentrale van Van Noordenne Wapeningsstaal<br />

geknipt en gebogen. “Onderdelen worden waar mogelijk geprefabriceerd,<br />

geleverd op de bouwplaats en aangebracht volgens het<br />

legplan”, zo omschrijft Piet het proces. “De paalkorven en de pijlers<br />

100


6 | 7 | 8 FEBRUARI 2024<br />

Evenementenhal Hardenberg<br />

BEZOEK<br />

NU ONZE<br />

WEBSITE<br />

www.infrarelatiedagen.nl InfraRelatiedagen InfraRelatiedagen<br />

infrarelatiedagen<br />

Met jouw werk<br />

maak je een wereld<br />

van verschil<br />

Wij staan klaar om je te helpen: (3D) Machinebesturing • Total stations<br />

• 2D en 3D maatvoering • GPS-ontvangers • Lasers • Trainingen & support •<br />

Scanners • (maatwerk) Projectmanagement software<br />

www.topconpositioning.nl


Tekst en beeld | Easyfairs<br />

Alle seinen staan op groen<br />

voor Infra Relatiedagen<br />

Bob van Heukelom is accountmanager van Infra Relatiedagen. Dag in dag uit praat hij met bedrijven<br />

die willen exposeren op Infra Relatiedagen. De beurs is populair. Zeven maanden vóór het event is<br />

85% van de beschikbare halcapaciteit verhuurd. Het wordt steeds vaker puzzelen om bedrijven een<br />

mooie locatie aan te bieden. We bellen met Bob om te horen hoe het zit.<br />

HOE GAAT HET MET<br />

INFRA RELATIEDAGEN?<br />

“Meer dan goed. Dat komt natuurlijk door het<br />

succes van de laatste editie. We hebben een<br />

uitstekende rebookperiode achter de rug. Veel<br />

oud-exposanten hebben zich inmiddels weer<br />

ingeschreven. We hebben de plattegrond vrijgegeven<br />

voor iedereen. We hebben opvallend<br />

veel aanvragen van nieuwe bedrijven die in<br />

maart de beurs hebben bezocht en zo onder<br />

de indruk waren dat ze er nu op willen exposeren.<br />

Dat is een ontwikkeling waar we trots<br />

op mogen zijn.”<br />

ZIJN ER VOLGEND JAAR<br />

DINGEN ANDERS?<br />

“Dat kun je wel zeggen. We houden de plattegrond<br />

dynamisch. Dat betekent dat veel exposanten<br />

niet meer op hun vertrouwde plek<br />

staan. Dat was aanvankelijk voor exposanten<br />

nog wel een dingetje. We hebben goed uitgelegd<br />

dat we dat juist doen op verzoek van<br />

de bezoekers. Zij willen steeds weer verrast<br />

worden. Met de nieuwe indeling doorbreken<br />

we de gewoonte van de vaste bezoekers om<br />

elke keer hetzelfde rondje te lopen. We hebben<br />

de beurs nu zo ingedeeld dat de kans<br />

heel groot is dat ze op stand komen van bedrijven<br />

die ze echt niet kennen. Mooi toch<br />

dat je zo op het spoor komt van onverwachte<br />

innovaties?”<br />

WAAR KIJK JE NAAR UIT<br />

“Op de eerste plaats naar de dynamiek van<br />

drie beursdagen. Die dynamiek krijgt extra<br />

kracht door de specials die we hebben toegevoegd<br />

aan het beursconcept. We zijn daar<br />

dit jaar voorzichtig mee begonnen. We hebben<br />

hiermee de stevige pijlers geslagen voor<br />

volgend jaar. Zelf kijk ik uit naar de Openbare<br />

Materieelpark van Heden en Toekomst editie <strong>2023</strong>.<br />

102


Verlichtingstraat. We begonnen dit jaar met<br />

slechts een paar partijen, volgend jaar hebben<br />

we veertien topspelers op verlichtingsgebied<br />

in de straat staan. Of beter gezegd: rond een<br />

plein voor demo’s en kennissessies. Het leuke is<br />

dat we samen met de exposanten deze special<br />

uitbouwen. Daar krijgen wij als team ook weer<br />

energie van.”<br />

Sfeerbeeld Infra Relatiedagen <strong>2023</strong>.<br />

HEB JE NOG ZO’N VOORBEELD?<br />

“Ik noem er nog een: het Overheidsplein. Dit<br />

jaar een mooie, eerste editie met de provincies<br />

Overijssel en Drenthe als drijvende krachten.<br />

Het is toch fantastisch dat de grootste opdrachtgever<br />

van de infrasector - de overheid<br />

- zelf aanwezig is op de beursvloer om het gesprek<br />

aan te gaan met de aannemers. We zitten<br />

nu al samen aan tafel om te kijken hoe we<br />

er volgende editie iets moois van kunnen maken.<br />

Je zult je overigens verbazen hoe groot het<br />

aandeel overheid is onder de bezoekers.”<br />

Je spreekt veel bedrijven. Wat houdt hen bezig?<br />

“Er zijn drie grote thema’s. Wat ik bij iedereen<br />

hoor is zorg over het personeelstekort. We zagen<br />

dat ook op de beursvloer in maart. Veel<br />

exposanten hadden op hun stand een bord<br />

hangen met personeel gezocht en namen ook<br />

juist om die reden deel aan de College tour.<br />

De andere twee thema’s hangen met elkaar samen.<br />

Dat zijn duurzaamheid en ketenintegratie.<br />

Er moet heel wat gebeuren op het gebied<br />

van klimaatadaptatie, elektrificatie en circulariteit.<br />

Daar is iedereen van doordrongen. Zulke<br />

grote opgaven kun je alleen maar goed oppakken<br />

als je als keten met elkaar samenwerkt.<br />

Dan heb je het dus over ketenintegratie. Op<br />

de beurs zullen exposanten ongetwijfeld laten<br />

zien wat dit in de praktijk betekent.”<br />

Sfeerbeeld Infra Relatiedagen <strong>2023</strong>.<br />

Het Overheidspark editie <strong>2023</strong>.<br />

HOE KIJK JE EIGE<strong>NL</strong>IJK TERUG OP<br />

DE LAATSTE EDITIE?<br />

“Het was spannend. In 2022 was er ook een<br />

Infra Relatiedagen, net na de corona-periode.<br />

Alle beurzen moesten even op stoom komen.<br />

Dit jaar draaide Infra Relatiedagen weer<br />

als vanouds, aangevuld met mooie innovaties.<br />

Daarom ontvingen we hoge waarderingscijfers<br />

van zowel bezoekers als exposanten. Ik durf te<br />

zeggen dat we deze editie onze slag hebben<br />

geslagen. Niet voor niets hebben zoveel exposanten<br />

nu alweer geboekt voor 2024.”<br />

WAAR KRIJG JE ENERGIE VAN?<br />

“Het valt me op dat als we exposanten vertellen<br />

over nieuwe initiatieven, ze spontaan gaan<br />

meedenken hoe we die handen en voeten kunnen<br />

geven. We bouwen letterlijk samen aan<br />

de beurs. Als organisator voel je je dan gedragen<br />

door de sector waarvoor je het doet. Dat<br />

maakt het werk wel erg leuk. ” ■<br />

103


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Paul Poels fotografi e<br />

Eén van de meest unieke<br />

dijkversterkingsopgaven<br />

van Nederland<br />

Vanuit het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt tot 2050 een groot aantal dijken<br />

in ons land versterkt. Voor Waterschap Rivierenland betekent dat circa 400 kilometer aan<br />

dijkversterkingen de komende decennia, waaronder de 19 kilometer lange dijkversterking tussen<br />

Tiel en Waardenburg die momenteel in uitvoering is. Het is volgens bouwcombinatie Mekante Diek<br />

één van de meest unieke dijkversterkingsopgaven van Nederland.<br />

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is opgezet<br />

om alle primaire waterkeringen in Nederland<br />

te laten voldoen aan de wettelijke norm.<br />

“Het programma voorziet in veel dijkversterkingen<br />

tot 2050”, weet Peter Lobbezoo, projectmanager<br />

vanuit Waterschap Rivierenland. “Het<br />

doel is om in 2050 alle waterkeringen weer op<br />

sterkte te hebben. Dat betekent overigens niet<br />

dat ze nu niet sterk genoeg zijn. We bouwen<br />

namelijk vandaag aan de dijk die we morgen<br />

nodig hebben.” Mekante Diek, bestaande uit<br />

Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord, heeft al<br />

vroegtijdig geanticipeerd op de dijkversterking<br />

Tiel – Waardenburg. “Nog voordat het werk<br />

op de markt kwam, waren we al driekwart jaar<br />

bezig met de voorbereiding”, zegt Dick Baars,<br />

projectdirecteur namens Mekante Diek. “Wij<br />

wilden dit project als combinatie heel graag winnen.<br />

Het is ons op het lijf geschreven.”<br />

IJZERSTERK<br />

Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord zijn door<br />

de wol geverfd en expert op het gebied van<br />

dijkversterkingen. “We hebben al vele dijkprojecten<br />

op onze naam staan”, zegt Dick met<br />

gepaste trots. “Helemaal bijzonder in dit geval<br />

is dat de eerste grote opdracht van Ploegam<br />

zich op deze dijk afspeelde in het jaar 1987.<br />

Het betrof het maken van klassieke zinkstukken<br />

voor twintig kribben in de uiterwaarden<br />

van de Waal bij Opijnen. Binnen Mekante Diek<br />

zijn alle drie de bedrijven complementair aan<br />

elkaar. We kennen elkaar door en door, leren<br />

van elkaar en zijn daarmee in staat om processen<br />

telkens weer te verbeteren. Dat maakt ons<br />

ijzersterk.” En die verregaande expertise komt<br />

hier tussen Tiel en Waardenburg goed van pas.<br />

“Het lijkt misschien makkelijk om een dijk te<br />

bouwen, maar hier is bijna iedere meter dijk<br />

anders. De dijk is op sommige plekken hoog<br />

en steil, de ruimte is heel beperkt, perceeleigenaren<br />

hebben hun inbreng, het project bevindt<br />

zich vrijwel volledig in een Natura2000-<br />

gebied en er is een heleboel oud zeer uit het<br />

verleden vanwege slechte ervaringen met een<br />

eerdere dijkversterking. De spoedwet heeft<br />

destijds veel argwaan gewekt. Kortom, dit project<br />

vraagt om maatwerk. Wij willen ons visitekaartje<br />

afgeven, ook richting de omgeving.”<br />

GESTRUCTUREERD VOL GAS<br />

De aanpak van Mekante Diek is geënt op zo<br />

min mogelijk hinder voor de omgeving. “We<br />

kiezen er bewust voor om nagenoeg alles<br />

via het water aan te voeren”, geeft Dick aan.<br />

“Verder worden damwanden waar nodig trillingsvrij<br />

en -arm aangebracht, zodat de kans<br />

op schade zo klein mogelijk blijft. ❯<br />

Alles wat Mekante Diek doet wordt tot in de puntjes voorbereid, anders gaan ze<br />

volgens eigen zeggen niet naar buiten.<br />

Binnen Mekante Diek zijn alle drie de bedrijven complementair aan elkaar.<br />

1<strong>04</strong>


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Het lijkt misschien<br />

makkelijk om een dijk<br />

te bouwen, maar hier<br />

is bijna iedere meter<br />

dijk anders.<br />

‘Hier staat vermoedelijk het grootste<br />

elektrische materieel- en wagenpark<br />

van de Benelux opgesteld’<br />

105


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

De aanpak van Mekante Diek is geënt op zo min mogelijk hinder voor de omgeving.<br />

We zetten alles in het werk om het project<br />

vlekkeloos te laten verlopen. Alles wat we<br />

doen wordt tot in de puntjes voorbereid,<br />

anders gaan we niet naar buiten. Gestructureerd<br />

vol gas.” Peter kan dat bevestigen<br />

en zegt: “Vanuit het waterschap hebben we<br />

heel bewust uitgevraagd naar een aanpak<br />

met zo min mogelijk hinder. En natuurlijk realiseren<br />

we ons ook dat het een ingewikkelde<br />

puzzel is, gezien de beperkte ruimte, de<br />

geldende wet- en regelgeving, aandacht voor<br />

archeologie, natuur, emissies, en ga zo maar<br />

door. Naast het beperken van hinder, streven<br />

we als waterschap naar een zo duurzaam<br />

mogelijke uitvoering. We hebben de markt<br />

uitgedaagd om het project uit te voeren met<br />

de laagste uitstoot en -energievraag. Mekante<br />

Diek is daar heel adequaat op ingestapt.”<br />

ELEKTRISCH MACHINEPARK<br />

De combinatie prijst het waterschap om de<br />

duurzame uitvraag. “Het getuigt van moed<br />

Van elektrische graafmachines en -heistellingen tot elektrische kippers en kranen, het komt hier allemaal samen.<br />

106


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

De planning is om het hele tracé tussen Tiel en Waardenburg eind 2026 hoogwaterveilig te hebben.<br />

‘We bouwen vandaag<br />

aan de dijk die<br />

we morgen nodig<br />

hebben'<br />

en lef”, vindt Dick. “Wij hebben ervoor gekozen<br />

om wat elektrisch kan, ook op die<br />

manier uit te voeren. Van elektrische graafmachines<br />

en -heistellingen tot elektrische<br />

kippers en kranen, het komt hier allemaal<br />

samen. Ik denk dat we inmiddels wel kunnen<br />

stellen dat hier het grootste elektrische<br />

materieel- en wagenpark van de Benelux<br />

opgesteld staat. Of misschien zelfs wel van<br />

Europa. We hebben zelfs een snellaadplein<br />

ontwikkeld vanuit dit project in samenwerking<br />

met Betuwewind.” WattHub is het eerste<br />

snellaadplein voor vrachtauto’s en zwaar<br />

bouwmaterieel ter wereld. “We gaan ons<br />

steeds meer realiseren dat dit project heel<br />

bijzonder is”, vervolgt Peter. “Natuurlijk zijn<br />

we er als waterschap voor de dijken, maar<br />

indirect zetten we met het snellaadplein wel<br />

een mooie ontwikkeling in gang.” Ook Dick<br />

kan dat beamen: “Vanuit de oervraag ‘een<br />

betere wereld begint bij jezelf’ zien we het<br />

snellaadplein als een surplus. Het maakt Nederland<br />

ook na dit dijkversterkingsproject<br />

langs de A15 en verder een stuk schoner.”<br />

BIM<br />

Los van die mooie ‘bijvangst’ is dijkversterking<br />

Tiel-Waardenburg een enorme opgave. “Niet<br />

alleen in de uitvoering, maar zeker ook qua<br />

engineering”, benadrukt Dick. “Op het tracé<br />

wordt ongeveer 9 kilometer aan damwand<br />

aangebracht en de overige 11 kilometer wordt<br />

met grond versterkt. Dat is ‘gewoon’ groot<br />

werk. En dat kan alleen maar als je samen optrekt.<br />

We betrekken onze partners, onderaannemers<br />

en leveranciers daarom al vroegtijdig<br />

in het ontwerptraject om met kennis van zaken<br />

alles tot in de puntjes af te stemmen. Het project<br />

wordt ook volledig in BIM uitgewerkt. De<br />

tekeningen worden één op één in het machinepark<br />

ingelezen, maar het model wordt ook<br />

gebruikt om de omgeving in te lichten, de risico’s<br />

en planning af te stemmen. Kortom, om<br />

de integrale puzzel te maken. En dankzij een<br />

relatief eenvoudige dashboarding kunnen we<br />

het project optimaal volgen en managen.” Tot<br />

op heden lopen we dan ook keurig op schema,<br />

merkt Peter op. “De filosofie die Dick eerder<br />

schetste ‘van eerst alles goed voorbereiden<br />

voordat je aan de slag gaat’ zien we buiten terug.<br />

Het is een goed beheerst proces. Medio<br />

augustus is het eerste dijkvak aan de Tielse kant<br />

gereedgekomen voor inzaaien. Daarmee starten<br />

we in september. De planning is om het<br />

hele tracé tussen Tiel en Waardenburg eind<br />

2026 hoogwaterveilig te hebben.” ■<br />

107


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Fugro<br />

Prominente rol voor<br />

Geo-data specialist bij<br />

duurzame dijkversterking<br />

De dijk langs Nederlands drukst bevaren rivier de Waal wordt door bouwcombinatie Mekante Diek<br />

tussen Tiel en Waardenburg over een afstand van 19 kilometer versterkt. Fugro heeft een prominente<br />

rol in dit meerjarenproject. De Geo-data specialist was reeds betrokken bij het ontwerp en het grondonderzoek<br />

en verzorgt nu ook de monitoring en de kwaliteitskeuringen van het dijkmateriaal tijdens de<br />

uitvoering. Fugro levert bovendien een belangrijke bijdrage in het projectteam rondom de digitalisering<br />

van de geo-data, een rol die steeds belangrijker wordt bij dit soort grote dijkversterkingsprojecten.<br />

Al vanaf de tender is Fugro actief betrokken bij<br />

de dijkversterking van de Waaldijk tussen Tiel<br />

en Waardenburg. “We hebben Mekante Diek<br />

ondersteund bij het maken van het aanbiedingsontwerp”,<br />

begint Ben Rijneveld, Manager Sector<br />

Water bij Fugro. “Hierin waren het optimaliseren<br />

van het damwandontwerp en duurzaam-<br />

heid twee belangrijke EMVI-criteria (Economisch<br />

Meest Voordelige Inschrijving-criteria). Door het<br />

damwandontwerp kritisch te bekijken, is er heel<br />

wat staal bespaard. Want hoe meer je inzoomt,<br />

bijvoorbeeld door meer doorsneden gedetailleerd<br />

te bekijken, hoe nauwkeuriger je te werk<br />

kunt gaan en des te slimmer je de uitgangspunten<br />

kunt kiezen. Desondanks voldoet het ontwerp<br />

uiteraard aan de gestelde waterveiligheidseisen.<br />

Minder staal betekent minder uitstoot, dus een<br />

gunstigere MKI-waarde (Milieu Kosten Indicatorwaarde).<br />

Op alle EMVI-criteria heeft Mekante<br />

Diek een 10 gescoord, en daar heeft het geoptimaliseerde<br />

damwandontwerp aan bijgedragen.”<br />

Het veldlaboratorium van Fugro is als enige in Nederland geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.<br />

108


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

OLYMPISCHE OPGAVE<br />

Na gunning moest de bouwcombinatie snel<br />

aan de slag. “Het opstellen van het Defi nitief<br />

Ontwerp (DO) binnen een half jaar was een<br />

bijna Olympische opgave”, zo schetst Ben het<br />

verloop van het traject. “Daarbij moesten ook<br />

nog de nodige grondonderzoeken uitgevoerd<br />

worden op locaties in het 8 kilometer lange<br />

damwandtracé waar nog niet zoveel informatie<br />

van was. Aangezien we bij Fugro niet voor één<br />

gat te vangen zijn, hebben<br />

we in de tenderfase al nagedacht<br />

over welke grondonderzoeken<br />

waar uitgevoerd<br />

zouden moeten<br />

worden. Daarom konden<br />

we na gunning direct starten<br />

met het uitvoeren van<br />

het grondonderzoek. Ook<br />

hebben we het ontwerpteam,<br />

dat aan de tender<br />

gewerkt heeft, paraat gehouden en na gunning<br />

snel uitgebreid. Ons team werkte integraal samen<br />

met het team van Mekante Diek. Samen<br />

waren we in staat om het DO in een half jaar te<br />

realiseren. Dat is extreem snel voor een dijkversterking<br />

van 19 kilometer.”<br />

3D-ONDERGRONDMODEL<br />

Op basis van de data van alle grondonderzoeken<br />

heeft Fugro een 3D-ondergrondmodel<br />

gemodelleerd en dat gecombineerd<br />

met het geometrische model van de dijk.<br />

“De dijk gaat soms naar binnen, soms naar<br />

buiten, de ondergrond is grillig en er is veel<br />

variatie in ophoging”, vervolgt Ben. “Door<br />

alle variabelen te combineren in het 3Dondergondmodel<br />

kunnen we heel gedetailleerd<br />

zettingen berekenen. Normaal neem<br />

je een dijkvak van een paar honderd meter<br />

en ga je uit van de slechtste geometrie en<br />

‘Het opstellen van het<br />

Defi nitief Ontwerp (DO) binnen<br />

een half jaar was een bijna<br />

Olympische opgave'<br />

de slechtste sondering. Omdat we hier veel<br />

meer data hebben vergaard en veel gedetailleerder<br />

modelleren, kunnen we scherper<br />

ontwerpen en ‘probleemlocaties’ beter<br />

identificeren. Het is met name van belang<br />

voor een efficiënte uitvoerig. Op die manier<br />

kan de hoeveelheid grondverzet veel nauwkeuriger<br />

worden ingeschat en bepaald.” Ook<br />

voor de damwandberekeningen haalt Fugro<br />

de gegevens op uit het 3D-ondergrondmodel<br />

om berekeningen efficiënter uit te voeren.<br />

Ben: “Die verregaande digitaliseringsslag<br />

maakt dit project bijzonder.”<br />

PROEFTERP<br />

Ben noemde de DO-fase terecht een bijna<br />

Olympische opgave, gezien de inspanningen<br />

die Fugro samen met het projectteam in<br />

korte tijd heeft geleverd. “Daar kwam nog bij<br />

dat we in het DO ook nog voorbereidende<br />

werkzaamheden hebben<br />

verricht voor het Uitvoerend<br />

Ontwerp (UO), zoals<br />

het aanbrengen van<br />

een proefterp. Deze is<br />

bedoeld om onze zettingsprognoses<br />

te kalibreren.<br />

Hiervoor hebben<br />

we diverse instrumenten<br />

geplaatst, zoals waterspanningsmeters,<br />

en zijn<br />

de nodige sonderingen, boringen en zelfs nog<br />

labonderzoek uitgevoerd. Het leverde bruikbare<br />

informatie op voor -wederom- het optimaliseren<br />

van het ontwerp”, weet Ben. ❯<br />

Fugro was reeds betrokken bij het ontwerp en het<br />

grondonderzoek en verzorgt nu ook de monitoring en<br />

de kwaliteitskeuringen van het dijkmateriaal tijdens<br />

de uitvoering.<br />

109


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Op een 8 kilometer lang damwandtracé moest veel<br />

grondonderzoek uitgevoerd worden.<br />

110


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

OMGEVINGSMONITORING<br />

Over de koppeling tussen het ontwerp en<br />

toetsing in de praktijk gesproken, Fugro verzorgt<br />

ook de omgevingsmonitoring aan belendingen.<br />

“Data uit onder andere trillingsmeters<br />

op locatie matchen we met onze prognoses.<br />

Die inzichten zijn uiterst waardevol om een<br />

afweging te maken voor het trillen of drukken<br />

van de damwanden”, zegt Olaf Duizendstra,<br />

Senior Projectmanager bij Fugro. “Trillen gaat<br />

immers veel sneller dan drukken, waardoor de<br />

omgeving minder lang hinder ondervindt, en<br />

het is nog goedkoper ook. Maar het moet wel<br />

veilig gebeuren. Zodoende toetsen we continu<br />

of de uitvoering binnen de grenswaarden<br />

blijft. Overigens hebben we ook voor aanvang<br />

van de werkzaamheden hoogteboutjes geplaatst<br />

en op de meest kritische belendingen<br />

een nulmeting uitgevoerd. Tijdens uitvoering<br />

meten we eventuele zettingen en verzakkingen<br />

in X-, Y- en/of Z-richting. Daarnaast hebben<br />

we nog de beschikking over informatie uit<br />

peilbuizen, om te controleren dat de invloed<br />

op de grondwaterstand ook daadwerkelijk<br />

verwaarloosbaar is.”<br />

VELDLABORATORIUM<br />

Fugro heeft op dijkversterking Tiel-Waardenburg<br />

ook diens mobiele veldlaboratorium gestationeerd.<br />

“Op basis van de planning van Mekante<br />

Diek meten wij ter plaatse de verdichting.<br />

Zo nemen we steekbussen en slaan proctors<br />

om te beoordelen of de ophoging goed is opgebracht.<br />

Die variabelen, samen met de data uit<br />

waterspanningsmeters, bepalen of de volgende<br />

ophoogslag kan worden aangebracht”, legt Olaf<br />

uit. “Uiteindelijk wil Waterschap Rivierenland<br />

de bevestiging dat alles goed is aangebracht, en<br />

daar zijn deze controlemetingen voor bedoeld.<br />

Daarnaast beoordelen we vanuit het veldlaboratorium<br />

ook de kwaliteit van de aangevoerde<br />

grondstromen, inclusief de (dijken)klei.” Schepen<br />

worden aan de lopende band gelost. In tussentijd<br />

kan de klei natter of droger worden. Fugro<br />

controleert of de klei niet te nat of te droog is<br />

om deze goed te kunnen verwerken en adviseert<br />

over maatregelen als dit wel het geval is,<br />

zodat de aannemer snel weer aan de slag kan.<br />

“Omdat we met het laboratorium kort op de bal<br />

spelen, kunnen we Mekante Diek snel en adequaat<br />

begeleiden in de uitvoering en voorkomen<br />

we onnodige transportbewegingen.” Het veldlaboratorium<br />

van Fugro is als enige in Nederland<br />

geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.<br />

Dijkversterking Tiel-Waardenburg is een duidelijk<br />

voorbeeld van Fugro’s expertise in waterveiligheid<br />

en grondgerelateerde risico’s in<br />

de ontwerp- en uitvoeringsfase. “Het is voor<br />

ons geen onbekend terrein”, zegt Olaf. “We<br />

zijn ook betrokken geweest bij eerdere dijkverzwaringsprojecten<br />

aan de noordkant van<br />

de Waal en beschikken over een schat aan<br />

geo-informatie vanaf Gorinchem tot Sprok.<br />

Al die kennis en ervaring komt ook hier heel<br />

goed van pas.” ■<br />

Geavanceerd 3D-ondergrondmodel voor<br />

gedetailleerder en efficiënter dijkontwerp.<br />

Ook Fugro heeft haar elektrische boorrups ingezet voor het<br />

plaatsen van peilbuizen in een boorgat tot 7 meter diepte.<br />

Voorbereiding van een proefterp om zettingsberekeningen te kalibreren.<br />

111


TIJDELIJKE<br />

BRUGGEN<br />

Uw specialist in toonaangevende brugsystemen<br />

U ontvangt volledig (de)montage service<br />

Uw brugwens staat bij ons centraal<br />

Permanente, tijdelijke en noodbrug oplossingen op maat<br />

Gecertificeerd aanbieder van modulaire bruggen in Europa<br />

LEADING<br />

THE FUTURE OF<br />

BRIDGING<br />

tel +31 (0)736408770 sales@retrobridge.com www.retrobridge.nl


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Vier Retro Heavy Bridge elementen vormen samen een laad- en losplatform van 13,5 bij 10 meter in de Waal.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Retro Bridge<br />

Laad- en losplatform van tijdelijke<br />

brugelementen in de Waal<br />

Een groot deel van de grond voor dijkversterking Tiel-Waardenburg wordt per schip aangeleverd.<br />

Ter hoogte van Opijnen in de Waal is een tijdelijk laad- en losplatform gecreëerd bestaande uit vier<br />

gekoppelde Retro Bridge brugelementen van de zwaarste categorie (RHB).<br />

Retro Bridge is door bouwcombinatie Mekante<br />

Diek ingeschakeld voor het leveren van<br />

vier Retro Heavy Bridge elementen. “Doorgaans<br />

verhuren we deze brugelementen voor<br />

snelwegtoepassingen”, zegt Han Kastermans,<br />

directeur van Retro Bridge. “De elementen<br />

voldoen aan de huidige Europese normen, de<br />

EURO code I-III Load Model 1,2 en 3. Hiermee<br />

zijn we in staat om een maximale vrije overspanning<br />

van 40,5 meter te realiseren.” Een<br />

dergelijk grote overspanning was op dijkversterking<br />

Tiel-Waardenburg niet aan de orde.<br />

Hier spelen andere ‘krachten’.<br />

EXTREME BELASTINGEN<br />

Vier gekoppelde RHB-elementen van 13,5 bij 2,5<br />

meter vormen samen een platform van 13,5 bij 10<br />

meter. “De elementen zijn vanuit onze werf in Beringe<br />

naar Tiel getransporteerd en op een ponton<br />

gehesen. Daarna zijn ze met een kraanschip op de<br />

specifiek daarvoor aangebrachte steunpunten in<br />

het water gelegd”, legt Han uit. “Wij hebben vervolgens<br />

de elementen aan elkaar gebout tot één<br />

star platform. Het vormt de ‘thuisbasis’ voor grote<br />

kranen die damwanden en klei aan land brengen.<br />

Het platform moet dus extreme belastingen kunnen<br />

weerstaan. Maar dat is ons RHB-concept wel<br />

toevertrouwd. Alleen de dekplaat is al 22 mm dik.<br />

Het element heeft dan ook een eigen gewicht van<br />

18,5 ton. Specifiek voor deze toepassing hebben<br />

we de elementen voorzien van een anti-afrijconstructie<br />

op de kop, bestaande uit speciale vangrailstijlen<br />

en -kokers, die zijn berekend op een horizontale<br />

impact. Aan beide zijkanten bevindt zich<br />

onze standaard BN-vangrail.”<br />

Mekante Diek heeft een grondwal aangelegd die<br />

fungeert als op- en afrit van en naar het platform.<br />

“Dat had eventueel ook nog met een tijdelijke<br />

brugconstructie uitgevoerd kunnen worden, maar<br />

is hier niet voor gekozen”, zegt Han. Het RHBplatform<br />

blijft minimaal drie jaar liggen. “Daarna<br />

wordt het gedemonteerd en kunnen we de brugelementen<br />

weer elders inzetten. Al met al een<br />

mooi project voor ons dat de veelzijdigheid van<br />

onze tijdelijke brugelementen onderstreept.” ■<br />

Specifiek voor deze toepassing zijn de elementen<br />

voorzien van een anti-afrijconstructie op de kop en<br />

een standaard BN-vangrail aan de zijkanten.<br />

113


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Paul Poels fotografie<br />

Optimalisaties<br />

in damwandgebruik<br />

Samen, slim, versterkend<br />

Onder het motto ‘samen, slim, versterkend’ wordt de dijk tussen Tiel en Waardenburg door<br />

bouwcombinatie Mekante Diek over een lengte van ongeveer 19 kilometer versterkt. Centraal in<br />

de aanpak staat het samen zoeken naar duurzame oplossingen. ArcelorMittal is daarom al in een<br />

vroeg stadium aangehaakt om optimalisaties te vinden in het damwandgebruik, met groot succes.<br />

Het is bovendien het eerste project in Nederland waarbij de EcoSheetPile Plus wordt ingezet,<br />

een damwand geproduceerd uit schroot en 100% groene stroom.<br />

ArcelorMittal produceert en levert op Tiel-Waardenburg voor het eerst de EcoSheetPile Plus damwanden in Nederland.<br />

114


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

De damwanden worden afhankelijk van de lokale<br />

situatie door middel van trillen of drukken aangebracht.<br />

Met een milieu-impact van ‘slechts’ 359 kg CO 2<br />

per ton maakt de EcoSheetPile Plus damwand echt het verschil.<br />

“Vrij snel na gunning zijn we aangesloten bij het<br />

ontwerpteam van Mekante Diek om op hoofdlijnen<br />

te kijken naar optimalisaties in damwandgebruik”,<br />

begint Roel Bijlard van ArcelorMittal.<br />

De stalen damwand leent zich uitstekend<br />

voor dit soort dijkversterkingsprojecten door<br />

in één klap twee faalmechanismen (piping en<br />

macro-instabiliteit) te elimineren. “De vroegtijdige<br />

samenwerking heeft vooral als doel om<br />

het totale gewicht van de damwandoplossing<br />

te reduceren. Want minder staal in de grond<br />

betekent naast een kostenbesparing ook een<br />

enorme besparing op het gebied van duurzaamheid<br />

en CO 2<br />

-uitstoot.”<br />

VEEL LAGERE MILIEU-IMPACT<br />

De grootste optimalisaties in damwandgebruik<br />

zijn behaald door de damwanden te staffelen.<br />

“Oftewel een lange plank van bijvoorbeeld 16<br />

meter combineren en afwisselen met een korter<br />

formaat plank van 12 meter”, legt Roel uit.<br />

“De langere damwand zorgt voor de benodigde<br />

stabiliteit, waarbij de kortere damwand de<br />

doorgaande wand creëert. Deze optimalisatie<br />

kunnen we hier op het project in Tiel-Waardenburg<br />

op verschillende locaties toepassen.<br />

Dat levert aanzienlijke besparingen op.” Buiten<br />

die gewichtsoptimalisatie levert ArcelorMittal<br />

nog een belangrijke bijdrage aan het duurzame<br />

karakter van het project. “We produceren en<br />

leveren hier voor het eerst onze EcoSheetPile<br />

Plus damwanden in Nederland. Net als bij<br />

‘De grootste optimalisaties in<br />

damwandgebruik zijn behaald door de<br />

damwanden te staffelen'<br />

de gewone EcoSheetPile wordt ook het staal<br />

van de Plus-variant geproduceerd in een vlamboogoven<br />

uit circa 100% schroot. Dat gegeven<br />

alleen al leidt tot een veel lagere milieu-impact<br />

van 427 kg CO 2<br />

per ton in vergelijking met staal<br />

uit een hoogoven, goed voor circa 2.000-2.500<br />

kg CO 2<br />

per ton. Met de EcoSheetPile Plusvariant<br />

garanderen we bovendien dat het staal<br />

met 100% groene stroom is vervaardigd, waardoor<br />

de impact nog verder wordt verlaagd<br />

naar 359 kg CO 2<br />

per ton.”<br />

EPD’S<br />

Voor beide varianten van de EcoSheetPile<br />

zijn sinds april <strong>2023</strong> nieuwe EPD’s beschikbaar.<br />

“Omdat we waren aangesloten bij het ontwerpteam<br />

van Mekante Diek konden we vooruitlopend<br />

op die publicatie de EcoSheetPile<br />

Plus al aanbieden. Zodoende kon Mekante<br />

Diek rekenen met zeer gunstige waardes van<br />

+/-50 kg CO 2<br />

per m 2<br />

wand. Dan maak je toch<br />

echt wel hét verschil”, zegt Roel met gepaste<br />

trots. “Daarnaast zorgen we ook voor een zo<br />

duurzaam mogelijk transport. De damwanden<br />

worden vanuit de fabriek in Luxemburg<br />

per binnenvaartschip getransporteerd naar de<br />

projectlocatie.” Inmiddels heeft ArcelorMittal<br />

zo’n 3.000 ton geleverd. Daar komt dit jaar nog<br />

1.500 ton bij. Het hele project beslaat echter<br />

18.000 ton EcoSheetPile Plus in overwegend<br />

AZ24-700 damwanden van 12 tot 18 meter.<br />

Het resterende tonnage wordt gefaseerd tot<br />

2025 uitgeleverd en geïnstalleerd.<br />

De damwanden worden afhankelijk van de lokale<br />

situatie door middel van trillen of drukken<br />

aangebracht. Het credo luidt: trillen waar<br />

kan, drukken waar moet. “Niet alles ligt vooraf<br />

vast”, weet Roel. “Op bepaalde delen van het<br />

traject wordt ter plaatse tijdens de uitvoering<br />

bekeken op welke wijze de damwand wordt<br />

aangebracht. Voor deze locaties leveren wij<br />

damwanden zodanig dat deze op beide manieren<br />

geïnstalleerd kunnen worden. Ook weer<br />

een mooi voorbeeld van ‘samen, slim en versterkend’<br />

optreden.” ■<br />

115


Duurzame damwand<br />

uit schroot en groene<br />

stroom<br />

Voor warmgewalste damwanden van<br />

ArcelorMittal geproduceerd uit schroot<br />

is sinds 2021 een EPD beschikbaar. Nu is<br />

er een nieuwe EPD uitgebracht op<br />

basis van schroot en groene stroom.<br />

Deze EcoSheetPile Plus EPD geeft<br />

een nog lagere milieu-impact<br />

voor de damwanden uit een<br />

vlamboogoven.<br />

Scan de QR-code voor<br />

meer informatie.<br />

© Paul Poels<br />

projects.europe@arcelormittal.com<br />

+31 (0)88-0083700<br />

projects.arcelormittal.com/foundationsolutions/sustainability/smart-sheet-piles


High 5 Solutions<br />

Sonische boor- en triltechnieken<br />

in de bouw & infra<br />

H5S biedt onder andere de volgende producten en diensten aan:<br />

• leveren, sonisch aanbrengen en sonisch verwijderen verankeringen®<br />

• leveren en aanbrengen ankerpalen [CUR236]<br />

• compensation grouting<br />

• destructief boorwerk in gesteente, beton en staal<br />

• voorboren harde bodemlagen<br />

Al sinds 2021<br />

kunnen wij uw<br />

verankering ook<br />

met een elektrisch<br />

aangedreven<br />

boormachine<br />

aanbrengen!<br />

• boorwerkzaamheden voor milieutechnische projecten<br />

• sonisch intrillen van PE-slangen voor horizontale bodemafsluiting®


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

De ankers op dit project worden zowel vanaf de voorzijde van de damwand als ook ‘over de kop’ aangebracht.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | H5S<br />

Sonisch geboorde ankers<br />

dragen bij aan veilige dijken<br />

in Nederland<br />

Al vanaf de oprichting in 2015 is High Five Solutions actief met het sonisch aanbrengen van grondverankeringen<br />

op dijkversterkingsprojecten in Nederland. Met acht jaar ervaring en het doorontwikkelen<br />

van de techniek zijn sonisch geboorde grondankers inmiddels een volwassen product op de<br />

Nederlandse funderingsmarkt. Ook bij bouwcombinatie Mekante Diek is de techniek met de bijbehorende<br />

voordelen niet onopgemerkt gebleven. Het vormt dan ook de basis voor een samenwerking<br />

tussen H5S en Mekante Diek op de dijkversterking Tiel-Waardenburg.<br />

Als partner voor de verankering draagt H5S op verschillende vlakken bij aan<br />

het veilig, kwalitatief en daardoor succesvol uitvoeren van dijkversterking<br />

Tiel-Waardenburg. Sinds 2021 is H5S aangehaakt in de voorbereiding van<br />

het project door kennis te delen en input te leveren gedurende het DO-ontwerp<br />

en het toetsen van de maakbaarheid van dit ontwerp. “Na het afronden<br />

van deze fase is gestart met het uitwerken van het uitvoeringsontwerp<br />

en de verdere werkvoorbereiding”, zegt Timo Gijbels van H5S. “Dit gebeurt<br />

allemaal in de keet van Mekante Diek en Waterschap Rivierenland in Varik<br />

waar een positieve sfeer en goed samenwerken hoog in het vaandel staat.”<br />

ZELFBORENDE GROUTINJECTIEANKERS<br />

Op dit project is gekozen om zelfborende groutinjectieankers toe te<br />

passen. “In totaal moeten circa 2.500 ankers worden aangebracht om<br />

de damwanden die in de dijk worden geplaatst te stabiliseren”, legt Timo<br />

uit. “Rekening houdend met 100 jaar levensduur en alle veiligheidseisen<br />

betreffen het ankerstangen in het zwaardere segment. Met behulp van<br />

de sonische techniek is het geen probleem om deze ankers in harde bodemlagen<br />

aan te brengen. Daarnaast blijven omgevingsinvloeden zoals<br />

trillingen en zettingen dankzij de grondverdringende techniek tot een<br />

118


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Dankzij de sonische techniek kunnen ankers met minder energie en minder cementverbruik worden toegepast.<br />

minimum beperkt. Een ander voordeel heeft betrekking op het milieu.<br />

Dankzij de sonische techniek kunnen ankers met minder energie en<br />

minder cementverbruik worden toegepast. Hierdoor kunnen we zuinig<br />

omgaan met grondstoffen en beperken we emissies die vrijkomen bij<br />

het uitvoeren van dit soort werkzaamheden.”<br />

ZUINIG MET GRONDSTOFFEN<br />

Het equipment dat op dit project door H5S wordt ingezet is voorzien<br />

van Tier 4 fi nal-motoren. Daarnaast hebben alle machinisten de cursus<br />

‘het nieuwe draaien’ gevolgd om het bewustzijn op het gebied van zuinig<br />

omgaan met grondstoffen verder te vergroten.<br />

OVER DE KOP<br />

De ankers op dit project worden zowel vanaf de voorzijde van de damwand<br />

als ook ‘over de kop’ aangebracht. “Bij dat laatste boort de machine<br />

als het ware onder zichzelf door. Een voordeel van onze HFS-sonic drill<br />

rig machines is dat deze voor beide bovengenoemde methodes kunnen<br />

worden ingezet. De aanvoer van verschillende machines is daardoor niet<br />

nodig en dat vermindert het aantal transportbewegingen”, zegt Timo.<br />

“Een bijkomend voordeel is dat onze grote boormachines zijn voorzien<br />

van een modulaire boormakelaar. Wanneer een damwand kort op een<br />

boom of een huis moet worden aangebracht, kan met een kortere makelaar<br />

alsnog langs het object worden gewerkt. Daar waar voldoende<br />

ruimte aanwezig is, passen we de lange makelaar toe met daarin 6 meter<br />

lange ankerstangen. Hierdoor besparen we koppelbussen (materiaal) en<br />

zijn we in staat om sneller te werken.”<br />

Door H5S als partner te betrekken kan Mekante Diek rekenen op het<br />

enthousiasme, de inzet en oplossingsgerichtheid die onze medewerkers<br />

zo kenmerkt, zegt Timo en besluit: “Daarbij zetten alle betrokken partijen<br />

op dit project de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers en<br />

omwonenden op één. Een project om trots op te zijn!” ■<br />

Al vanaf de oprichting in 2015 is High Five Solutions actief met het sonisch<br />

aanbrengen van grondverankeringen op dijkversterkingsprojecten in Nederland.<br />

Op dit project is gekozen om zelfborende groutinjectieankers toe te passen.<br />

119


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Gebr. De Koning, eQuip en Van den Heuvel<br />

Emissieloos 9 kilometer<br />

damwand aanbrengen<br />

Bouwcombinatie Mekante Diek streeft naar een zo duurzaam mogelijke uitvoering van het dijkversterkingsproject<br />

Tiel-Waardenburg. Over het circa 19 kilometer lange tracé wordt zo’n 9 kilometer<br />

aan damwand aangebracht door Gebr. De Koning. Het familiebedrijf investeert al meer dan tien jaar<br />

in elektrisch materieel met als meest recente aanwinst een door eQuip en Van den Heuvel geëlektrificeerde<br />

100-tons rupsdraadkraan. Dat maakt dat Gebr. De Koning ook deze opdracht emissieloos<br />

kan volbrengen.<br />

“We geloven heel sterk in accu-elektrisch bouwmaterieel”,<br />

begint Martijn de Koning, zoon van<br />

één van de oprichters en met een achtergrond in<br />

de elektrotechniek. “Ik ben van mening dat je een<br />

werk met accu’s en elektromotoren veel efficiënter<br />

kunt maken, want een dieselmotor staat de<br />

hele dag maar wat te lummelen, zeker in het geval<br />

van een hijskraan. Dat is zonde en vervuilend. In<br />

tegenstelling tot vele andere bedrijven, die vrij recent<br />

pas zijn wakker geworden, zijn we al tien jaar<br />

serieus bezig met de elektrificatie van ons machinepark.<br />

Het is mooi om te zien dat het nu echt<br />

een vlucht begint te nemen. We hebben op dat<br />

gebied dus absoluut een voorsprong opgebouwd<br />

en dat werpt zijn vruchten af bij projecten zoals<br />

deze met een duurzame insteek.”<br />

DRIEHOEKSVERHOUDING<br />

Martijn merkt op dat fabrikanten van zwaar<br />

bouwmaterieel nog maar mondjesmaat inzetten<br />

op elektrificatie. “Anders dan in Nederland, is<br />

die vraag er gewoonweg (nog) niet wereldwijd.<br />

Reden voor ons om bestaand materieel te gaan<br />

elektrificeren. En daarvoor werken we nauw samen<br />

met twee gewaardeerde partners: eQuip<br />

Over emissieloos gesproken, de elektrische servicebus, accucontainer en de Hitachi SCX 1000 van Gebr. De Koning in één beeld gevangen.<br />

120


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

en Van den Heuvel. Zo ook voor de geëlektrificeerde<br />

100-tons rupsdraadkraan.” eQuip, sterk<br />

in het elektrificeren van zware bouwmachines,<br />

stond in voor het ontwerp en de realisatie van<br />

het elektrisch aandrijfsysteem, terwijl Van den<br />

Heuvel de volledige ombouw van de machine<br />

heeft verzorgd. Het exemplaar in kwestie betreft<br />

een paar jaar oude Hitachi SCX 1000. Grootste<br />

uitdaging van zo’n transformatie is volgens Adis<br />

Bajric, mede-eigenaar van eQuip, ruimte vinden<br />

voor alle componenten. “Een brandstoftank is<br />

een stuk compacter dan een accupakket. Dat in<br />

combinatie met de bestaande periferie van de<br />

machine waar je niet alle informatie van krijgt,<br />

was soms best ‘even’ puzzelen.”<br />

Gebr. De Koning is van mening dat je een werk met accu’s en elektromotoren veel efficiënter kunt maken.<br />

SNELLADEN<br />

eQuip heeft veel ervaring in het elektrificeren<br />

van (zwaar) bouwmaterieel en eerder<br />

ook al meerdere Silent Pilers van Gebr. De<br />

Koning geëlektrificeerd, inclusief bijbehorende<br />

accu-opslagsystemen op maat, om damwanden<br />

trillingsvrij én emissieloos te kunnen<br />

indrukken. “Voor rupskranen hebben we een<br />

modulair systeem ontwikkeld”, zegt Adis. “Bij<br />

de 100-tons machine hebben we een accupakket<br />

gekozen dat overeenkomt met het<br />

voormalige brandstofverbruik, inclusief wat<br />

extra marge, zodat de machinist een dag lang<br />

kan draaien. Dat komt in dit geval neer op<br />

280 kWh bruto capaciteit. Laden gaat via<br />

een 22 kW-lader waarmee je tot 32 Ampère<br />

en 400 Volt de machine in circa 10 uur kunt<br />

opladen. Eind dit jaar volgt nog een update<br />

om DC met gemiddeld 150 kW te snelladen.<br />

Daarmee is de accu in circa anderhalf uur vol<br />

en halen we pieken tot boven de 200 kW.”<br />

De bestaande machine wordt vervolgens<br />

door Van den Heuvel volledig ontmanteld en<br />

voorzien van de nieuwe componenten. “De<br />

100-tons rupskraan is in de basis weliswaar<br />

een oudere machine, maar vanwege de significante<br />

wijzigingen na ombouw moet de machine<br />

voldoen aan de eisen die gelden voor<br />

nieuwbouw”, zegt Marc Timmerman, directeur-eigenaar<br />

van Van den Heuvel. “We bouwen<br />

zelf ook nieuwe machines en zijn dus gewend<br />

aan het toepassen van de regelgeving.”<br />

NOOIT MEER ANDERS<br />

Mooie bijvangst van het elektrificeren van<br />

een bestaande machine is volgens Marc dat<br />

je ook de nodige modificaties kunt aanbrengen.<br />

“Zo hebben we de 100-tons rupskraan<br />

bijvoorbeeld voorzien van een kantelcabine.”<br />

Het was voor Van den Heuvel niet het eerste<br />

ombouwproject. “We hebben met eQuip al<br />

diverse machines geëlektrificeerd, en uiterst<br />

succesvol mogen we concluderen”, zegt Marc.<br />

“Ze zijn in onze werkplaats omgebouwd, uitvoerig<br />

getest en functioneren tot nog toe<br />

probleemloos. Mooi ook om te zien is dat<br />

machinisten, die in eerste instantie vaak een<br />

kritische houding aannemen, na enkele dagen<br />

draaien op een geëlektrificeerde machine<br />

nooit meer anders willen.”<br />

KASTEEL WAARDENBURG<br />

Gebr. De Koning pakt nu stevig door met elektrificeren.<br />

“De tweede rupskraan wordt momenteel<br />

omgebouwd en de derde wordt binnenkort<br />

afgeleverd, een splinternieuwe 80-tons telerups.<br />

Verder staan er nog twee rupskranen op de nominatie<br />

voor ombouw naar elektrisch en is er<br />

een nieuwe elektrische graafmachine onderweg.”<br />

Gebr. De Koning is eind mei dit jaar gestart met<br />

de uitvoering op dijkversterking Tiel-Waardenburg<br />

en telkens met twee of drie sets tegelijk<br />

aan het werk. “Drukken gebeurt elektrisch, trillen<br />

vanaf begin volgend jaar. Daarvoor zetten we<br />

onder andere onze nieuwste 100-tons rupskraan<br />

in, maar bijvoorbeeld ook onze elektrische Silent<br />

Pilers. Ze draaien op groene stroom van Kasteel<br />

Waardenburg.” Tot op heden verloopt het project<br />

volgens Martijn keurig volgens planning. ■<br />

Van den Heuvel heeft de volledige ombouw van de machine verzorgd.<br />

eQuip, sterk in het elektrificeren van zware bouwmachines, stond in voor het<br />

ontwerp en de realisatie van het elektrisch aandrijfsysteem van de 100-tons<br />

rupskraan van Gebr. De Koning.<br />

121


KIES VOOR<br />

DUURZAAM,<br />

KIES VOOR<br />

RETROFIT!<br />

Het werken met elektrische machines wordt<br />

steeds meer gemeengoed. Bent u ook bezig met<br />

de transitie naar een emissieloze bouwplaats<br />

en is uw machine in goede conditie? Kies dan<br />

voor retrofit! Het aanpassen van een machine<br />

is vaak op relatief korte termijn te realiseren<br />

en prijstechnisch aantrekkelijk. Ook verlengt u<br />

hiermee de levensduur van de machine.<br />

Als machinebouwer zijn wij volop actief met het retrofitten van<br />

bouwmachines. Zo hebben wij recent in nauwe samenwerking met<br />

L. Timmerman en Zn. en eQuip de Hitachi Sumitomo SCX1000<br />

kraan van Gebr. De Koning aangepast. Deze is omgebouwd<br />

naar een buitengewoon schone uitvoering. De kraan is door<br />

L. Timmerman voorzien van een cabine met een kantelhoek van<br />

max. 30° die hydraulisch instelbaar is. De cabine is uitgevoerd<br />

met een slangbreukbeveiliging en noodzakinrichting. Door eQuip<br />

werd de elektrische 250kW aandrijflijn incl. 280 kWh accupakket,<br />

cabine klimaatsysteem en besturing uitgevoerd. Het gehele inbouwproces,<br />

testen en de keuring is door Van den Heuvel uitgevoerd.<br />

Dankzij de kennis die Van den Heuvel en eQuip hebben<br />

met het ombouwen van machines naar elektrisch is ook<br />

dit project weer goed verlopen. Wij zijn helemaal tevreden<br />

met de prestaties van de hijskraan!<br />

Kraan nr. 2 staat al in de werkplaats van Van den Heuvel<br />

om ook omgebouwd te worden.<br />

Martijn de Koning<br />

Technisch specialist<br />

Het resultaat? Een emissieloze funderingskraan die direct na<br />

oplevering aan de slag is gegaan om te assisteren bij het aanbrengen<br />

van damwanden op het dijkversterkingsproject Tiel - Waardenburg.<br />

Wij adviseren u graag over het ombouwen van uw machine.<br />

Neem snel contact met ons op om uw wensen te bespreken!<br />

WWW.VDHEUVELWERKENDAM.<strong>NL</strong> | +31 (0)183 502 655 | INFO@VDHEUVELWERKENDAM.<strong>NL</strong>


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Frisian Motors produceert het FM-model in een zestal uitvoeringen, Mekante Diek heeft drie exemplaren besteld van de FM100.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Riel Elektrische Voertuigen<br />

Emissieloos transport op<br />

en rond de bouwplaats<br />

Bij de dijkversterking Tiel - Waardenburg maakt bouwcombinatie Mekante Diek zoveel mogelijk gebruik<br />

van duurzame oplossingen. Voor het transport op en rond de bouwplaats werd een beroep gedaan op<br />

Riel Elektrische Voertuigen en op De Kock Machines. Het resulteerde in de levering van drie<br />

100% elektrische 4WD-transportvoertuigen mét RDW-kenteken en volledig op maat geconfi gureerd.<br />

Riel Elektrische Voertuigen is het aanspreekpunt van Frisian Motors in Nederland<br />

voor onder andere de GWW-sector. “We zijn als het ware het verlengstuk van<br />

de fabriek”, zegt Sander Riel. De 100% elektrische transportvoertuigen worden<br />

in Nederland geassembleerd. “Dat maakt dat we heel eenvoudig klant-specifi eke<br />

aanpassingen kunnen doen aan het voertuig. Zo hebben we laatst zelfs een ambulance<br />

laten bouwen en afgeleverd voor een klant op het project RedIIGreen<br />

in Rotterdam.” Mekante Diek heeft drie exemplaren besteld van de FM100, die<br />

via De Kock Machines uit Lienden zijn geleverd. “We leveren de voertuigen ook<br />

rechtstreeks en denken graag mee in optimalisaties.”<br />

‘Er is veel vraag naar, met<br />

name vanwege de verregaande<br />

confi guratiemogelijkheden én het<br />

offi ciële RDW-kenteken'<br />

4-ZITTER MET 4WD<br />

Frisian Motors produceert het FM-model in een zestal uitvoeringen. “Vijf daarvan<br />

lenen zich uitstekend voor inzet in de GWW”, weet Sander. “De voertuigen<br />

zijn licht van gewicht, leverbaar in een 2- of 4-zitsuitvoering en met 2WD of<br />

4WD. Mekante Diek heeft gekozen voor de 4-zitter met 4WD, uitgevoerd met<br />

onder meer een gesloten cabine en een trekhaak. De drie lithium accumogelijkheden<br />

bezorgen het voertuig een range van 60 tot 100 kilometer. Opladen kan<br />

gewoon via 230 Volt. Helemaal leeg duurt het laden een uurtje of zes.” Volgens<br />

Sander zijn de elektrische transportvoertuigen momenteel een hot item in de<br />

GWW. “Er is veel vraag naar, met name vanwege de verregaande confi guratiemogelijkheden<br />

én het offi ciële RDW-kenteken. Je mag er dus de openbare weg<br />

mee op. Veel grote infra-aannemers in Nederland hebben er al één of meerdere<br />

opgenomen in hun wagenpark of hebben er in bestelling staan.” ■<br />

100% elektrisch transport<br />

voor grond-, weg-,<br />

en waterbouwprojecten<br />

www.rielhd.nl<br />

123


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Op basis van de inventarisatie is Diseo anderhalf jaar geleden al begonnen met het opstellen van plannen voor het aanvullend onderzoek.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Diseo<br />

Bodemadvies op het snijvlak<br />

van land en water<br />

Een dijkversterking speelt zich af op het snijvlak van land en water. Voor bouwcombinatie Mekante Diek<br />

is het zaak om de verontreinigingssituatie en de kwaliteit van de bodem op de dijkversterking tussen Tiel<br />

en Waardenburg in kaart te hebben, bij voorkeur ruim voor aanvang van de werkzaamheden. Laat dat<br />

maar over aan bodemadviesbureau Diseo met veel ervaring op het snijvlak van land en water.<br />

Op het tracé tussen Tiel en Waardenburg zijn in het verleden in<br />

opdracht van Waterschap Rivierenland de nodige (water)bodem-,<br />

funderings- en asfaltonderzoeken uitgevoerd. “Aan ons in eerste instantie<br />

de taak om die onderzoeken te beoordelen op actualiteit en<br />

juistheid”, zegt Martijn Veenhuis, eigenaar van Diseo. “Daaruit bleek<br />

dat er nog behoorlijk wat aanvullend onderzoek uitgevoerd moest<br />

gaan worden. Enerzijds omdat in die onderzoeken verontreinigingen<br />

waren geconstateerd die verder in beeld gebracht moesten worden<br />

en anderzijds omdat niet elk traject waar gegraven gaat worden, is<br />

onderzocht. Werk aan de winkel dus.”<br />

VEEL ERVARING<br />

Op basis van de inventarisatie is Diseo anderhalf jaar geleden al begonnen<br />

met het opstellen van plannen voor het aanvullend onderzoek.<br />

“We hebben inmiddels al vele dijkversterkingen achter de rug en zitten<br />

er nog steeds volop in”, zegt Martijn. “We weten dus uit ervaring<br />

dat een aannemer graag voorafgaand aan de uitvoering alle risico’s van<br />

eventuele bodemverontreinigingen in beeld wil hebben, en nog mooier,<br />

dat we zover gaan dat de verontreinigingen al verwijderd zijn vóór<br />

aanvang van de werkzaamheden. Zodat de milieuproblematiek in de<br />

bodem, asfalt of fundering niet leidt tot vertragingen in de uitvoering.<br />

In dat proces zitten we nu middenin. We zijn volop bezig om de onderzoeken<br />

die we bij de inventarisatie ontdekt hebben uit te voeren.<br />

Ook daar komen soms verontreinigingen uit die we nader moeten onderzoeken<br />

tot het niveau dat we ze met een BUS-melding (Besluit uniforme<br />

saneringen) of plan van aanpak kunnen saneren, zodat Mekante<br />

Diek er bij de uitvoering geen last meer van heeft.”<br />

WET- EN REGELGEVING<br />

De scope voor Diseo is heel breed hier op het project. “We hebben<br />

te maken met water- en landbodem en daarbij dus de Waterwet en<br />

de Wet bodembescherming. Twee verschillende wetten met allerlei<br />

124


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

juridische aspecten die in dit project elkaar veelvuldig overlappen”,<br />

weet Martijn. Zijn collega Bram van Tent vult aan: “Dat betekent dus<br />

veel overleg met alle stakeholders en met name de omgevingsdienst<br />

en Rijkwaterstaat om de onderzoeksmethode en de manier van afhandeling<br />

op elkaar af te stemmen. Daarnaast ontfermen we ons<br />

over het Besluit bodemkwaliteit voor de aan- en afvoer van grondstoffen,<br />

zodat de combinatie zonder problemen materialen die ze<br />

over hebben elders kunnen inzetten. Wat het verder ook complex<br />

‘We hebben te maken met<br />

water- en landbodem en daarbij<br />

dus de Waterwet en de Wet<br />

bodembescherming'<br />

maakt, is dat er tijdens de uitvoering soms sprake is van kleine ontwerpwijzigingen<br />

of toevalsvondsten, zoals bouw- en slooppuin bij<br />

slootdempingen. Een kwestie van snel schakelen, de situatie inschatten<br />

en samen met de combinatie een plan van aanpak maken voor<br />

het verwijderen ervan, zodat de geplande werkzaamheden snel<br />

doorgang kunnen vinden.”<br />

Diseo zorgt ervoor dat de milieuproblematiek in de bodem, asfalt of fundering niet leidt<br />

tot vertragingen in de uitvoering.<br />

Dat laatste kan alleen maar door een intensieve betrokkenheid en<br />

wederzijds vertrouwen, vindt Martijn. “We hebben met deze combinatie<br />

in het verleden al de nodige projecten uitgevoerd, snappen<br />

elkaars vak en zijn perfect op elkaar ingespeeld. Dat maakt dat we<br />

snel en eenvoudig kunnen schakelen, ook bij onverwachte situaties.<br />

Mekante Diek is op zijn beurt verzekerd van een robuuste oplossing<br />

conform alle wet- en regelgeving.” ■<br />

MILIEU | ADVIES | ONDERZOEK<br />

Advisering bij complexe bodemvraagstukken met betrekking<br />

tot milieutechnisch en civieltechnisch bodemonderzoek<br />

Voorbereiden en begeleiden van bodemsaneringen<br />

Voorbereiden en begeleiden van ingrepen in de waterbodem<br />

Partijkeuringen van grond, niet-vormgegeven bouwstoffen en<br />

vormgegeven bouwstoffen<br />

Onderzoek naar de aanwezigheid van o.a. de Japanse Duizendknoop<br />

Uitvoeren van civieltechnisch onderzoek<br />

Uitvoeren bodemonderzoek<br />

Uitvoeren van asbestonderzoek in bodem en puinlagen<br />

Uitvoeren van waterbodemonderzoek<br />

De Koppeling 19 | 6986 CS Angerlo<br />

0313 47 65 45 | info@diseo.nl | www.diseo.nl<br />

00037539001 - DISEO B.V..indd 1 21-07-<strong>2023</strong> 14:03<br />

125


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | RAAP<br />

Oog voor archeologie<br />

en cultuurhistorie<br />

Als een aannemer voornemens is om bodemingrepen te doen, is men volgens de Erfgoedwet<br />

verplicht om archeologisch onderzoek te laten uitvoeren. Dat geldt dus ook voor combinatie<br />

Mekante Diek op de dijkversterkingsoperatie tussen Tiel en Waardenburg. Het plangebied blijkt<br />

rijk aan historie te zijn. Aan de archeologen van RAAP de taak om hier op passende wijze mee<br />

om te gaan binnen de kaders van het dijkversterkingsproject.<br />

RAAP is een vaste partner van de combinanten<br />

in Mekante Diek. Het grootste onderzoeks- en<br />

adviesbureau voor archeologie en cultuurhistorie<br />

in Nederland is vertrouwd met dergelijke<br />

grootschalige projecten. “Er spelen zoveel factoren<br />

binnen zo’n project. Onze taak is, naast de<br />

zorg voor het erfgoed, vooral om te voorkomen<br />

dat de combinatie vastloopt op archeologie. Met<br />

andere woorden dat het hele proces niet meer<br />

tijd kost dan strikt noodzakelijk”, zegt Adam<br />

Haarhuis, vestigingsmanager bij RAAP. “Daar<br />

zijn we als bedrijf op georganiseerd. We hebben<br />

niet alleen archeologen in dienst, maar ook historisch<br />

geografen, bodemkundigen, bouwhistorici<br />

en OOO-deskundigen. Die brede expertise<br />

versterkt de resultaten van de archeologen.”<br />

‘Het is een kwestie van op tijd beginnen<br />

en al in een vroegtijdig stadium oog<br />

hebben voor archeologie'<br />

Op belangrijke vindplaatsen worden opgravingen gedaan.<br />

126


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Uit het onderzoek van RAAP blijkt dat in het<br />

plangebied behoorlijk wat archeologische ‘schatten’<br />

verborgen liggen.<br />

HOGE ARCHEOLOGISCHE<br />

VERWACHTINGEN<br />

Het archeologisch proces begint met bureauonderzoek.<br />

“Als in die eerste processtap<br />

duidelijk blijkt dat er niets zit, dan stopt het<br />

daar”, geeft Erik Verhelst, senior projectleider<br />

bij RAAP aan. “Op plaatsen waar mogelijk<br />

wel archeologische resten aanwezig<br />

zijn, kan in overleg met bevoegd gezag en<br />

opdrachtgever vervolgonderzoek plaatsvinden.<br />

Dan gaan we door, tot duidelijk is waar<br />

zich de hoogste archeologische verwachtingen<br />

bevinden.” Adam vult aan: “We trechteren<br />

als het ware het hele plangebied aan de<br />

hand van landschappelijke gegevens en historie<br />

en zoomen daarbij in op zones met hoge<br />

archeologische verwachtingen door middel<br />

van booronderzoek. Daar maken we vervolgens<br />

proefsleuven om nog verder te kunnen<br />

inzoomen. Naarmate het onderzoek vordert,<br />

wordt het ‘doelgebied’ steeds kleiner,<br />

maar de onderzoeken steeds intensiever. De<br />

laatste stap is het uitvoeren van opgravingen<br />

op belangrijke vindplaatsen.” En daarvan<br />

zijn er best wat op het tracé tussen Tiel<br />

en Waardenburg.<br />

WERK MET WERK MAKEN<br />

Uit het bureau- en booronderzoek van RAAP<br />

zijn een 20-tal locaties aangeduid voor proefsleuvenonderzoek.<br />

“Doorgaans gebeurt dat<br />

ruim voor de uitvoering, maar soms is de aannemer<br />

ook al gestart”, weet Erik. “Vanwege<br />

de complexiteit van een dijkversterkingsoperatie<br />

is dat ook hier het geval, zoals in Tiel op<br />

een vrij smalle strook aan de voet van de dijk.<br />

Dan is het mooi dat je elkaar al vele jaren kent,<br />

want qua logistiek is het best ingewikkeld. We<br />

zouden elkaar behoorlijk in de weg kunnen zitten,<br />

maar door een goede afstemming en planning<br />

verloopt dat hier probleemloos. Zo maken<br />

we bijvoorbeeld werk met werk, waarbij<br />

de aannemer ‘alvast’ de bovenlaag verwijdert.<br />

Zij zijn zich bewust van het archeologische aspect<br />

binnen het project en pakken het serieus<br />

op, evenals Waterschap Rivierenland, dat haar<br />

verantwoordelijkheid neemt qua erfgoed. Dat<br />

maakt dat het proces soepel verloopt.”<br />

VERBORGEN SCHATTEN<br />

Uit het onderzoek van RAAP blijkt dat in<br />

het plangebied behoorlijk wat archeologische<br />

‘schatten’ verborgen liggen. “Inmiddels worden<br />

er daadwerkelijk resten aangetroffen uit met<br />

name de Romeinse tijd en de middeleeuwen”,<br />

zegt Erik. “Hele bijzondere vondsten die we op<br />

dit moment onderzoeken en proberen te begrijpen.<br />

Een archeologisch avontuur, maar ook<br />

een uitdaging binnen het project.”<br />

Mekante Diek houdt ruimte in de planning<br />

voor onverwachte zaken, weet Adam. “Het<br />

is een kwestie van op tijd beginnen en al in<br />

een vroegtijdig stadium oog hebben voor archeologie.<br />

Dan hoeft het in de uitvoering helemaal<br />

niet tot planningsproblemen te leiden<br />

en kan Mekante Diek straks keurig op tijd de<br />

versterkte dijk opleveren. Een vernieuwde<br />

dijk met een oude historie.” ■<br />

127


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Behalve uitzetten en maatvoeren, controleert Kempkes Landmeten op het project<br />

ook de 3D-machinemodellen.<br />

Op dit moment loopt er continu één en soms twee maatvoerders van Kempkes Landmeten<br />

op het project die op aansturen van Mekante Diek de punten in het veld uitzetten.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Kempkes Landmeten<br />

De Waaldijk minutieus<br />

in kaart brengen<br />

In 2015 bracht Kempkes Landmeten de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg minutieus in kaart.<br />

In eerste instantie voor Arcadis in opdracht van Waterschap Rivierenland, waarvoor het landmeetkundig<br />

bureau gebruik maakte van een, destijds, revolutionaire techniek. Nu is Kempkes Landmeten<br />

direct betrokken bij de uitvoering voor bouwcombinatie Mekante Diek.<br />

“In 2015 zijn we ingeschakeld voor het uitvoeren van de landmeetkundige<br />

werkzaamheden op het 19 kilometer lange dijkvak tussen Tiel en Waardenburg”,<br />

zegt Rob Kempkes, directeur van Kempkes Landmeten, gespecialiseerd<br />

in het inwinnen, uitzetten en vastleggen van data. “We hebben des-<br />

tijds de situatie buiten in kaart gebracht. Vervolgens is daarvan een digitaal<br />

terrein model (DTM) gemaakt, dat door het waterschap werd gebruikt voor<br />

de aanbestedingsprocedure. Geïnteresseerde aannemers konden aan de<br />

hand van het model een prijs bepalen en zich inschrijven voor het project.”<br />

128


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

REVOLUTIONAIRE TECHNIEK<br />

Het 19 kilometer lange tracé werd door Kempkes Landmeten in 2015<br />

met behulp van een gloednieuwe scanner in kaart gebracht. “De Leica<br />

Pegasus 2 was destijds revolutionair in zijn soort”, weet Rob. “Het toestel<br />

verzamelt 1 miljoen punten per seconden met een relatieve nauwkeurigheid<br />

op millimeterniveau in X, Y en Z richting. Tegelijk worden ook<br />

360 graden panoramafoto’s gemaakt. Het inwinnen van het dijkvak resulteerde<br />

in een gigantische hoeveelheid data, een puntenwolk die wij aan<br />

elkaar hebben ‘geregen’ en gebruikt als input voor het DTM.”<br />

UITZETTEN EN<br />

MAATVOEREN<br />

Ook na gunning<br />

aan Mekante Diek<br />

‘Zeven jaar geleden zijn we het project<br />

begonnen met een revolutionaire techniek,<br />

we kunnen het straks ook afronden met<br />

de nieuwste ontwikkeling op dit gebied’<br />

is Kempkes Landmeten<br />

verantwoordelijk<br />

voor de<br />

maatvoering op het<br />

project. “En dan<br />

begint het traject<br />

eigenlijk weer van voor af aan, alleen nu werken we zowel voor Mekante<br />

Diek als de opdrachtgever”, zegt Jan de Haan, Projectmanager<br />

bij Kempkes Landmeten. “Op dit moment loopt er continu één en<br />

soms twee maatvoerders op het project die op aansturen van Mekante<br />

Diek de punten in het veld uitzetten. En dat kan van alles zijn.<br />

Op locaties waar bijvoorbeeld damwanden geplaatst worden of waar<br />

tijdelijke havens worden aangelegd. Behalve uitzetten en maatvoeren,<br />

controleren we op het project ook de 3D-machinemodellen.”<br />

Optie 1 incl. spiegeling<br />

2 MILJOEN PUNTEN<br />

Zeven jaar geleden zijn we het project begonnen met een revolutionaire<br />

techniek, we kunnen het straks ook afronden met de nieuwste ontwikkeling<br />

op dit gebied, zegt Machlon Feenstra, Project- en Commercieel<br />

manager Scanteam. Kempkes Landmeten heeft namelijk als eerste<br />

in de Benelux de Leica Pegasus TRK700 Evo in gebruik genomen. “In<br />

vergelijking met de Pegasus 2 een wereld van verschil”, weet Machlon.<br />

“Dit toestel genereert 2 miljoen punten per seconde en de panoramacamera<br />

levert met 120 megapixels aanzienlijk scherpere foto’s. Op 10<br />

meter afstand kun je<br />

de grassprietjes nog<br />

tellen, bij wijze van<br />

spreken.” Rob vult<br />

aan: “Onze scope<br />

omvat nu nog het<br />

maatvoeren en uitzetten,<br />

maar het zou<br />

mooi zijn als we kunnen<br />

afsluiten met het<br />

inwinnen van data<br />

voor de revisiemodellen bij de definitieve oplevering. Of mogelijk zelfs<br />

tussentijds op de verschillende deelgebieden.”<br />

Het nieuwste Leica-toestel stelt Kempkes Landmeten in staat om creatieve<br />

oplossingen te bieden, ook voor de complexe vraagstukken. “Afhankelijk<br />

van de situatie, wordt de scanner ingezet op een boot, quad<br />

of auto. Op die manier kunnen we op een snelle en veilige manier ontzettend<br />

veel nauwkeurige data inwinnen”, besluit Rob Kempkes. ■<br />

Maak kennis met onze nieuwste 4D<br />

landmeetkundige inwinner!<br />

Bekijk hem hier:<br />

00037446001 - KEMPKES LANDMETEN.indd 1 21-07-<strong>2023</strong> 14:06<br />

129


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | ECG en Paul Poels fotografi e<br />

Specialist in<br />

explosievenopsporing<br />

kind aan huis op de dijk<br />

Al sinds de tender assisteert Explosive Clearance Group combinatie Mekante Diek bij de<br />

voorbereiding, het in kaart brengen, opsporen en benaderen van ontplofbare oorlogsresten<br />

(OO) voor de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg. Bekend terrein voor de specialist<br />

in explosievenopsporing, want het bedrijf is kind aan huis op onze vaderlandse dijken.<br />

“We zijn in eerste instantie als adviseur betrokken<br />

bij het project”, begint Frank Lefering,<br />

Operationeel Manager bij Explosive Clearance<br />

Group (ECG). “In de tenderfase hebben<br />

we op basis van het voorlopig ontwerp<br />

en het historisch vooronderzoek de opsporingsgebieden<br />

aangemerkt. Vervolgens maakten<br />

we een inschatting van hoeveel vierkante<br />

meter gebied er gedetecteerd dient te worden.<br />

Op basis van onze jarenlange kennis en<br />

ervaring met dergelijke projecten kunnen we<br />

ongeveer voorspellen hoeveel signifi cante objecten<br />

we zullen aantreffen.”<br />

VAN DIJKVERSTERKINGEN<br />

TOT VLIEGTUIGBERGINGEN<br />

ECG is een bekende partij voor Mekante<br />

Diek en heeft veel ervaring met dijkversterkingen.<br />

“Met dezelfde combinanten hebben<br />

we bijvoorbeeld ook Wolferen – Sprok gedaan”,<br />

zegt Frank. “Nu zijn we alweer bezig<br />

met het optuigen van een volgend tracé, de<br />

dijkversterking Neder-Betuwe. Ook andere<br />

combinaties, onder andere bij de dijkversterking<br />

Nieuw Bergen vragen om onze expertise.”<br />

Volgens Frank heeft dat te maken met<br />

de civieltechnische achtergrond van ECG.<br />

“Wij spreken niet alleen de taal van de aannemerij,<br />

maar nemen, indien gewenst, alles<br />

van a tot z uit handen. Zo zorgt onze afdeling<br />

vooronderzoek voor het voorbereidende<br />

werk en de risicoanalyses, en heeft daarbij<br />

een sterk adviserende rol richting de opdrachtgever<br />

in het voortraject. Vervolgens<br />

verzorgt onze afdeling opsporing, verreweg<br />

de grootste tak binnen onze organisatie, alle<br />

werkzaamheden in het veld. Daarnaast richten<br />

we ons met onze specialistische afdeling<br />

‘ECG Air Branch’ op de bijzondere tak<br />

van vliegtuigbergingen.” ❯<br />

Al sinds de tender assisteert Explosive Clearance Group<br />

combinatie Mekante Diek bij de voorbereiding, het in<br />

kaart brengen, opsporen en benaderen van ontplofbare<br />

oorlogsresten (OO). (Beeld: Paul Poels fotografie)<br />

130


PROJECT DIJKVERSTERKING TIEL – WAARDENBURG<br />

ECG brengt de dijk in kaart middels het UPEX-systeem, een diep actief<br />

zoeksysteem, gebaseerd op het elektromagnetische puls-inductieprincipe.<br />

Nee, dit is geen gras maaien, maar een inventieve<br />

opsporingstechniek.<br />

ONAFHANKELIJK<br />

ECG bestaat sinds 2006 en opereert als één<br />

van de weinige opsporingsbedrijven geheel zelfstandig.<br />

“We zijn niet gelieerd aan enig civieltechnisch<br />

bedrijf en werken daardoor volledig<br />

onafhankelijk in elke stap van het opsporingsproces”,<br />

benadrukt Frank. Bij dijkversterking<br />

Tiel-Waardenburg was het benaderen van ontplofbare<br />

oorlogsresten in eerste instantie buiten<br />

de scope gehouden. “Het is wel een verplichting<br />

van de aannemer om het te organiseren.<br />

Lopende het vervolgtraject zijn we ook als uitvoerende<br />

partij ingeschakeld voor het detecteren<br />

en benaderen. We hebben vervolgens de<br />

detectiewerkzaamheden uitgewerkt in rapportages<br />

en tekeningen en, in overleg met Mekante<br />

Diek, een kostenraming gemaakt voor de benaderwerkzaamheden.<br />

De volgende stap is het<br />

daadwerkelijk benaderen van objecten en verstoorde<br />

delen in het veld.” De ‘opbrengst’ blijkt<br />

mee te vallen. “We hebben wel wat ontplofbare<br />

oorlogsresten aangetroffen, maar het blijft beperkt<br />

tot staartstukjes van een mortier en een<br />

20mm-granaat. Een groot contrast met de 500-<br />

tot 1000 ponders afwerpmunitie die we op andere<br />

locaties tegenkomen.”<br />

Het project verloopt volgens Frank voor ECG<br />

keurig volgens planning. “We hebben inmiddels<br />

80% van het werk ‘veilig’ gesteld. Nu zijn<br />

het vooral nog her en der wat kleine gebieden<br />

die onderzocht moeten worden. Al zitten<br />

daar wel een paar lastige stukjes bij, waarbij<br />

we pas aan het werk kunnen als bijvoorbeeld<br />

de stenen van de dijk zijn verwijderd. De<br />

grootste uitdaging zit hem vooral in de samenwerking<br />

met de verschillende disciplines<br />

die tegelijkertijd actief zijn op de dijk en de<br />

fl exibiliteit die daarbij wordt gevraagd. Het is<br />

een komen en gaan. Daarnaast ondersteunen<br />

we waar nodig ook archeologie, geologie en<br />

het milieukundig onderzoek. Gebieden waar<br />

deze disciplines proefsleuven willen graven of<br />

boringen willen uitvoeren, worden door ons<br />

vooraf of gelijktijdig vrijgegeven. Al met al wederom<br />

een mooi referentieproject.” ■<br />

131


SPECIALIST IN HET OPSPOREN<br />

VAN ONTPLOFBARE<br />

OORLOGSRESTEN<br />

VOORONDERZOEK EN RISICOANALYSE<br />

DETECTIE<br />

BENADEREN EN VEILIGSTELLEN<br />

VLIEGTUIGBERGING<br />

DUIKWERKZAAMHEDEN<br />

ARCHEOLOGIE<br />

ECG is TÜV-gecertificeerd:<br />

BRL SIKB 7000, CS-OOO, CS-VROO,<br />

CO 2<br />

-prestatieladder, ISO 9001, VCA **<br />

Voor meer informatie: kijk op ww.ecg-group.nl<br />

of bel +31 (0) 24 645 24 09


De Tele Radio Panther is zeer robuust en veilig.<br />

Met de heupzender kan zowel de zaaimachine als de<br />

truck van afstand bediend worden.<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Tele Radio<br />

Veilig en efficiënt zaaien<br />

met de afstandsbediening<br />

Gemak bij hydraulisch zaaien<br />

Hydroseeding uit het Gelderse Ooij is specialist op het gebied van hydraulisch zaaien. Zij doen dat<br />

nu nog efficiënter dankzij de Tele Radio Panther afstandsbediening. Al hun machines zijn nu uitgerust<br />

met de radiografische afstandsbediening van Tele Radio.<br />

Het inzaaien van wanden en taluds is een zeer lastige klus voor reguliere<br />

machines. De gebruikelijke machines kunnen alleen horizontaal zaaien en de<br />

droge zaden waaien of spoelen te snel weg. De oplossing hiervoor is hydraulisch<br />

zaaien. Hierbij worden zaden in een mengsel van water, bemesting, lijm<br />

en een draagstof op de ondergrond gespoten, ongeacht de profilering of<br />

helling. Hydroseeding werkt met een Panther PN-T21-10 handzender. “Met<br />

deze Panther handzender bedienen we de pompinstallatie op afstand”, aldus<br />

Patrick Peters van Hydroseeding. “Met de Tele Radio Panther kan ik bij verstopping<br />

direct handelen en de druk aanpassen of de machine uitschakelen.<br />

Kleinere klussen kan ik nu zelfs alleen af. Dat bespaart kosten.”<br />

Nieuwe naam, zelfde functionaliteit<br />

PRIMATEQ TW46<br />

'Met de afstandsbediening kan ik<br />

bij verstopping direct handelen'<br />

VEILIG EN ROBUUST<br />

Hydroseeding heeft bewust gekozen voor de Panther vanwege het gebruiksgemak<br />

en de flexibiliteit. Panther werkt op 2,4 GHz en maakt gebruik<br />

van technologie die een storingsvrije werking mogelijk maakt over<br />

grote afstand. De zender is met beschermingsniveau IP67 goed bestand<br />

tegen stof, water en vuil en voor Hydroseeding voorzien van een hoogwaardige<br />

maatwerkfolie over de drukknoppen voor bescherming en een<br />

veiligere bediening. “We zijn dusdanig tevreden dat we in de toekomst<br />

mogelijk ook gaan werken met de heupzender van Tele Radio, het Tele<br />

Radio Exster systeem. Hiermee kan ik namelijk met één en dezelfde heupzender<br />

niet alleen de machines voor het hydraulisch zaaien op afstand bedienen,<br />

maar ook mijn truck van buitenaf besturen en verplaatsen.” ■<br />

Een kraan of machine op afstand bedienen en beide handen vrij hebben voor andere taken, dat<br />

is de kracht van onze compacte 21 centimeter brede en veelzijdige PrimaTEQ TW46 heupzender.<br />

Voorheen bekend als Tiger T12 en nu onderdeel van onze TEQ heupzender familie, met afmetingen<br />

tot 33 centimeter breed. Verkrijgbaar in meer dan 10 verschillende joystick versies, allemaal met<br />

voorgeprogrammeerde instellingen voor heffen en hijsen en werkend op 433 of 915 MHz. Het<br />

systeem is PLe/SIL3 gecertificeerd op de veiligheidsstopfunctie. Voor specifieke behoeften kunt u<br />

kiezen voor een Custom Line versie die op uw wensen wordt gebouwd. PrimaTEQ biedt het allemaal.<br />

Zie de website voor al onze wereldwijde verkoopvestigingen en meer info over de producten en toepassingen<br />

TELERADIO.<strong>NL</strong><br />

SAFE • SMART • STRONG<br />

133


Tekst | Roel van Gils Beeld | DISA International<br />

Complexe wapeningspuzzel<br />

voor bouwkuip The Ensemble<br />

Gecompliceerde afzinkoperatie<br />

In Amsterdam Zuidoost wordt gebouwd aan The Ensemble, twee ‘wolkenkrabbers’ met 592 huurwoningen<br />

en circa 20.000 m 2 ruimte voor kantoren en sociaal maatschappelijke en commerciële<br />

voorzieningen. DISA International heeft in opdracht van combinatie HeSto de complexe wapeningspuzzel<br />

gelegd in de bouwkuip door onder meer de afzinkoperatie in goede banen te leiden.<br />

In maart 2022 is het project The Ensemble<br />

officieel van start gegaan. HeSto, een combinatie<br />

van Gebr. van ’t Hek en Roel van der<br />

Stoel, kreeg opdracht voor het realiseren<br />

van de bouwkuip. “Dat was mede te danken<br />

aan onze eerdere ervaringen met complexe<br />

werken in onderwaterbeton met afzinkwapening”,<br />

zegt René Brouwer, bedrijfsleider bij<br />

Roel van der Stoel. “Vanwege de integrale<br />

aard van de bouwkuip hebben we vroegtijdig<br />

al verschillende disciplines samengebracht.<br />

Zo hebben we gezamenlijk met onze<br />

opdrachtgever Cordeel Amsterdam en hun<br />

constructeur ABT de configuratie van de<br />

afzinkwapening verder uitgewerkt, waarbij<br />

DISA International heeft bijgedragen met<br />

hun ruime ervaring op dat gebied.”<br />

PALEN ZAGEN<br />

De bouwkuip is opgebouwd uit 140 meter<br />

damwand AZ20-700 (definitief) en 170 meter<br />

AZ26-700 (tijdelijk) met een planklengte<br />

van 14 meter. Het grid bestaat verder uit 49<br />

Hek-combipalen rond 530/650 gi met een<br />

octicon 430 kern tot 26 meter beneden NAP<br />

en 628 GEWI-ankers rond 50/200 tot ongeveer<br />

35 meter onder NAP. De bouwkuip is<br />

in eerste instantie droog ontgraven vanaf het<br />

maaiveld tot circa 6,50 beneden NAP. Daarna<br />

is de kuip onder water gezet en is vanuit<br />

pontonsets de einddiepte bereikt tot minus<br />

12 meter NAP. “Het duikteam van DISA International<br />

heeft de damwanden, Hek-combipalen<br />

en GEWI-ankers tijdens het ontgravingsproces<br />

schoongespoten”, legt René uit.<br />

“Na de opschoonslag heeft het duikteam,<br />

met behulp van de doorontwikkelde palen-/<br />

draadzaag van Roel van der Stoel, 290 stuks<br />

bestaande prefab palen vk40-45 tot onder<br />

het toekomstige onderwaterbeton afgezaagd<br />

en verwijderd.” Vervolgens is een grindlaag<br />

aangebracht als bodemverbetering.<br />

DISA International heeft onder meer de afzinkoperatie in goede banen geleid.<br />

134


De wapeningskorven moesten met grote nauwkeurigheid worden geplaatst, waarbij de horizontale<br />

tolerantie 0-50 mm bedroeg.<br />

BALKENRASTER<br />

Voordat we de afzinkwapening konden aanbrengen,<br />

hebben we samen met HeSto eerst<br />

onder water een balkenraster van 2.500 m2 in<br />

de kuip geplaatst, zegt Marc Veldhuizen, Dive<br />

supervisor bij DISA International. “Ook in de<br />

sokkel werden een viertal balken geplaatst<br />

voor elk van de 50 poeren.” De balken waren<br />

nodig omdat de afzinkwapening niet direct<br />

op de bodem mag liggen, hier moet nog beton<br />

tussen komen (betondekking), vult René<br />

aan. “De nauwkeurigheid van het plaatsen<br />

was dus zeer belangrijk, met een tolerantie<br />

van 0 tot 20 mm.” De afzinkwapening werd<br />

op zijn beurt grotendeels geassembleerd op<br />

de bouwlocatie. Ook daar was de maatvoering<br />

een belangrijk aandachtspunt. “Er moesten<br />

sparingen worden gemaakt per korf voor<br />

de aanwezige palen en GEWI-ankers, en deze<br />

moesten exact worden uitgemeten.”<br />

BEPERKT ZICHT<br />

De afzinkwapening bestond uit 148 wapeningskorven<br />

voor de twee torens, variërend<br />

in grootte van ongeveer 10 tot 15 bij 4 meter,<br />

met een gewicht van ongeveer 6 tot 9 ton<br />

per stuk. “Deze korven moesten met grote<br />

nauwkeurigheid worden geplaatst, waarbij<br />

de horizontale tolerantie 0-50 mm bedroeg”,<br />

legt René uit. “De korven werden in vier lagen<br />

op elkaar gestapeld en geplaatst met behulp<br />

van 200-300 tons telekranen.” Volgens<br />

Marc een complexe puzzel. “Het afzinken<br />

van wapening is voor ons een routineklus,<br />

maar dit ontwerp was behoorlijk uitdagend<br />

met veel overlap van wapening. Wat dat<br />

betreft vergelijkbaar met onze bijdrage aan<br />

de A24 Blankenburgverbinding en de A16<br />

Rotterdam, de Groene Boog. Het was een<br />

precisieklus, en dat onder water met slechts<br />

30 tot 50 centimeter zicht.” In totaal werd<br />

ongeveer 850 ton wapening nauwkeurig geplaatst<br />

tussen de palen en GEWI-ankers als<br />

onderdeel van de constructie. Vervolgens is<br />

er circa 6.800 m 3 onderwaterbeton gestort.<br />

De bouwkuip van The Ensemble is inmiddels<br />

droog. HeSto en DISA International kijken<br />

terug op een succesvolle samenwerking.<br />

“In het verleden hebben we al meerdere<br />

projecten succesvol afgerond, zoals Valley<br />

in Amsterdam en de Piekberging Haarlemmermeer.<br />

Nu zijn we samen met Roel van<br />

der Stoel een bouwkuip aan het maken in<br />

hartje Rotterdam.” ■<br />

Het afzinken van wapening is voor DISA International een routineklus, maar dit ontwerp was behoorlijk uitdagend met veel overlap van wapening.<br />

135


Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Duport Lubricare<br />

Zonder risico's overstappen<br />

op biologische olie<br />

Geen aanpassingen aan machine nodig<br />

PFAS vrij, volledig afbreekbaar en efficiënt in gebruik. Zie hier een aantal belangrijke voordelen<br />

van biologisch afbreekbare smeermiddelen en oliën. Overstappen van reguliere olie naar een<br />

biologische variant kan zonder dat je een machine hoeft aan te passen. Bernie Dunnewind,<br />

directeur van Duport Lubricare, vertelt hoe de overstap in de praktijk gaat.<br />

“De juiste kwalitatief hoogwaardige olie verlengt<br />

de levensduur van (zware) machines<br />

én de machines hebben minder onderhoud<br />

nodig,” aldus Bernie. “Bovendien hoef je de<br />

oliën gedurende de hele levensduur van een<br />

machine niet te vervangen. Minder stilstand<br />

dus, minder arbeid en veel minder gebruik van<br />

schadelijke stoffen.” Met ruim 30 jaar ervaring<br />

is Duport Lubricare specialist in biologisch afbreekbare<br />

hydraulische oliën en smeermiddelen<br />

voor verschillende industrieën. Zij zijn de<br />

officiële dealer binnen Nederland van de biologisch<br />

afbreekbare MOTOREX oliën.<br />

OVERSTAPPEN OP 2 MANIEREN<br />

“Omdat MOTOREX oliën gemaakt zijn op basis<br />

van verzadigde estervloeistoffen is de olie<br />

compatibel met alle gangbare afdichtingen.<br />

Aanpassingen aan een machine zijn dus niet<br />

nodig en overstappen van minerale oliën naar<br />

een biologisch afbreekbare variant is daarom<br />

in de praktijk vrij eenvoudig.” Overstappen<br />

naar een biologisch afbreekbare olie als MO-<br />

TOREX kan op twee manieren. Bernie: “Belangrijk<br />

is dat de ‘oude’ olie zoveel mogelijk uit<br />

de machine wordt gehaald. Hoe schoner, hoe<br />

beter. ‘Omoliën’ zoals wij dat noemen, kan<br />

met smeerolie en zonder smeerolie. Je laat de<br />

machine zoveel mogelijk leeglopen, vervolgens<br />

vul je het voor de helft met spoelolie. Gedurende<br />

een poosje laat je de machine stationair<br />

draaien waarbij alle hydraulische functies uitgevoerd<br />

worden. Daarna laat je alle spoelolie<br />

er uit lopen. Met de spoelolie komen ook de<br />

MOTOREX oliën zijn compatibel met alle gangbare<br />

afdichtingen.<br />

laatste restjes ‘oude’ olie eruit. De andere manier<br />

is dat je alle olie uit de machine haalt en<br />

direct volledig vult met MOTOREX olie, en<br />

vervolgens de nog overgebleven oude olie er<br />

langzaam uitperst, door de dubbelwerkende<br />

cilinders aan een kant los te draaien en de<br />

oude olie er uiterst voorzichtig uit te drukken.<br />

Dit moet wel door gekwalificeerd personeel<br />

gebeuren. Bij minerale olie mag er maximaal<br />

5% achterblijven, bij biologisch afbreekbare<br />

olie maximaal 2%. Wij kunnen dit analyseren.”<br />

Duport Lubricare heeft tevens een speciale<br />

machine beschikbaar om de rondspoeling uit<br />

te voeren. Bedrijven die de rondspoeling zelf<br />

willen (laten) uitvoeren door een gekwalificeerde<br />

en ervaren monteur op locatie, kunnen<br />

deze machine huren.<br />

De juiste kwalitatief hoogwaardige olie verlengt de levensduur van (zware) machines.<br />

Interesse in de MOTOREX oliën of specifieke<br />

vragen? Neem contact op met Duport Lubricare<br />

en vraag een vrijblijvende test van uw huidige<br />

biologisch afbreekbare olie aan. ■<br />

136


Weijtmans all-electric project in Amsterdam. Steeds vaker stellen gemeenten zero-emissie als eis.<br />

Kees Weijtmans van Boomrooierij Weijtmans: “De<br />

uitvoering van de energietransitie moet bijgestuurd<br />

worden: de stimuleringspot wordt niet eerlijk verdeeld.”<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Boomrooierij Weijtmans<br />

’s Lands grootste boomrooier<br />

neemt voortouw in energietransitie<br />

Maar is tegelijk kritisch op het overheidsbeleid<br />

Boomrooierij Weijtmans neemt zijn verantwoordelijkheid in de transitie naar een duurzame<br />

economie. Zo investeerde ’s lands grootste boomrooier vijf jaar geleden al in een energieneutraal<br />

en CO 2<br />

-emissievrij kantoorpand en wordt de laatste jaren voortvarend geïnvesteerd<br />

in de elektrificatie van het machine- en wagenpark. Misschien juist hierom is directeur-eigenaar<br />

Kees Weijtmans kritisch op het huidige overheidsbeleid.<br />

Het emissievrije kantoorpand in Udenhout met onder meer 400 zonnepanelen<br />

op het dak, geen airco en regenwaterinfiltratie functioneert volgens<br />

Kees al vele jaren probleemloos. “Het is hier prettig werken. Maar sinds we<br />

ons machinepark aan het verduurzamen zijn (lees: elektrificeren, want we<br />

draaien al voor 100% op HVO) staan we met de rug tegen de muur. Het<br />

verkrijgen van een zwaardere netaansluiting is een ware uitdaging en als er<br />

vol ingezet wordt op elektrificatie kun je nog niet echt zonder”, weet Kees uit<br />

ervaring. En dat terwijl steeds meer overheidsopdrachtgevers emissieloos<br />

werken voorschrijven. Hij is dan ook van mening dat een goed energienetwerk<br />

van primair belang is om de energietransitie te realiseren. “Je kunt dat<br />

niet alleen overlaten aan private partijen die handelen vanuit aandeelhoudersbelang;<br />

de overheid moet hier ook een verantwoordelijkheid nemen.”<br />

‘Subsidie is een mooi instrument<br />

om het wiel aan het rollen te<br />

krijgen, maar verdeel de ‘pot’<br />

dan ook met z’n allen'<br />

Ook het subsidiebeleid kan volgens Kees wel een herziening gebruiken. “Het<br />

lijkt nu meer op een loterij. We investeren voor vele miljoenen in duurzaam<br />

materieel, maar het is telkens afwachten of je de subsidie toegewezen krijgt.<br />

Subsidie is een mooi instrument om het wiel aan het rollen te krijgen, maar<br />

verdeel de ‘pot’ dan ook met z’n allen in plaats van de ene iets en de ander<br />

niets. Dat voelt gewoon niet goed. Ik vind dat álle aannemers in Nederland<br />

de kans moeten krijgen om de omslag naar zero-emissie te maken. Anders<br />

gaan de kleinere partijen het kind van de rekening worden.” ■<br />

VITAAL BOOMBEHEER MET AANDACHT<br />

VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING<br />

Totaal dienstverlener in de<br />

bomensector. Toonaangevend,<br />

hypermodern en<br />

vooruitstrevend.<br />

Bomen rooien en snoeien<br />

Compleet projectbeheer<br />

Uniek gespecialiseerd materieel<br />

Duurzaam en emissie-vrij<br />

Efficiënt, veilig en kwalitatief<br />

Udenhout - Son<br />

Tel. 013-51114 83<br />

boomrooierij weij tmans.nl<br />

137


VAN KAAM SPECIALIST IN<br />

KUNSTSTOFLEIDINGWERK<br />

EN APPENDAGES<br />

Van Kaam BV is uw bedrijf voor<br />

aanschaf, advies en aanpassing<br />

van ondergrondse infrastructuren<br />

en voorraad houdend partner van<br />

grote producenten als GF en AVK.<br />

Jarenlange ervaring zorgt ervoor<br />

dat onze specialisten uw meest<br />

complexe vraagstukken kunnen<br />

tackelen.<br />

VAN KAAM BV<br />

Rechte Tocht 11<br />

1507 BZ Zaandam<br />

Nederland<br />

+31 (0)75 631 48 41<br />

info@vankaam.eu<br />

Volg ons op<br />

social media<br />

@ VANKAAMBV<br />

WWW.VANKAAM.EU


DRILL CONTROL 8.0<br />

TOTALE CONTROLE<br />

OVER HORIZONTAAL<br />

GESTUURD BOREN<br />

•<br />

Snel en nauwkeurig boringen (HDD) ontwerpen<br />

•<br />

Geschikt voor Mini-, Midi- en Maxi-boringen<br />

•<br />

Gebruiksvriendelijk, tijd-, fout- en kostenbesparend<br />

•<br />

Voor booraanemers, ingenieursbureaus en leidingbeheerders<br />

www.drillcontrol.com<br />

Drill Control is een product van Arkance Systems<br />

Het Wendelgoor 11, 76<strong>04</strong> PJ Almelo | +31(0)88 872 00 00 | www.arkance-systems.nl


VROUW IN DE BOUW<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Boskalis<br />

Femke Zevenbergen, directeur<br />

Projecten bij Boskalis Nederland<br />

en voorzitter van de Vereniging<br />

van <strong>Waterbouw</strong>ers<br />

De bouw- en infrasector is voornamelijk een mannenwereld.<br />

Maar wie goed zoekt, komt wel degelijk ook vrouwen tegen.<br />

Op deze pagina bieden we ze een podium. Om te lezen wat<br />

ze beweegt, hoe ze hun werk doen en vooral hoe het is om<br />

als vrouw in een overwegend mannenwereld werkzaam te zijn.<br />

In deze editie geven we het woord aan Femke Zevenbergen,<br />

directeur Projecten bij Boskalis Nederland en eerder dit jaar<br />

benoemd tot voorzitter van de Vereniging van <strong>Waterbouw</strong>ers.<br />

Femke is nu bijna elf jaar in dienst bij Boskalis.<br />

“In de civieltechnische wereld voelde ik mij in<br />

het begin wel een ietwat ‘vreemde eend’”, begint<br />

ze. “Van huis uit ben ik namelijk jurist en<br />

afgestudeerd in Bouwrecht. Daar is mijn fascinatie<br />

voor de bouwsector ontstaan. Na mijn<br />

studie heb ik tien jaar als bedrijfsjurist gewerkt<br />

en heb heel wat procedures en claims onder<br />

ogen gezien en behandeld. Al snel was ik ervan<br />

overtuigd dat het beslechten van het geschil<br />

niet de kern van de zaak is, maar dat er iets<br />

grondig misgaat aan de voorkant. Dat maakte<br />

mij heel nieuwsgierig naar wat er nu precies gebeurt<br />

in een setting die ertoe leidt dat partijen<br />

elkaar niet meer weten te vinden.”<br />

Na tien jaar als bedrijfsjurist te hebben gewerkt,<br />

waarvan twee jaar bij Boskalis, vond<br />

Femke het in 2015 tijd voor een nieuwe stap.<br />

“Mijn affi niteit voor techniek is altijd gebleven.<br />

Ik vind niets leuker dan te sparren met (technische)<br />

collega's om samen tot de kern van problemen<br />

te komen. Dat heeft me de laatste tien<br />

jaar door verschillende functies geleid, van tendermanager<br />

en projectmanager tot hoofd van<br />

ons bedrijfsbureau Linq en sinds januari <strong>2023</strong><br />

ben ik Directeur Projecten in de businessline<br />

Rivieren en Dijken. Een rode draad door mijn<br />

carrière is mijn sterk ontwikkelde inlevingsvermogen<br />

in anderen. Wat beweegt een ander?<br />

Alleen dan kom je tot échte oplossingen, zowel<br />

binnen je eigen organisatie als voor het vraagstuk<br />

van een opdrachtgever.”<br />

Boskalis onderscheidt zich door niet in hokjes of<br />

in functies te denken, geeft Femke aan. Er wordt<br />

naar de persoon en zijn of haar individuele talenten<br />

gekeken. “Ik heb alle ruimte gekregen om<br />

‘Als interne coach deel ik mijn verhaal en help<br />

ik collega's om zichzelf te kunnen zijn in deze<br />

overwegend mannelijke en technische wereld'<br />

140


VROUW IN DE BOUW<br />

mezelf te ontwikkelen. Ik merk dat ik een voorbeeld<br />

ben voor anderen, zowel binnen de waterbouwsector<br />

als binnen ons bedrijf. Als interne<br />

coach deel ik mijn verhaal en help ik collega's<br />

om zichzelf te kunnen zijn in deze overwegend<br />

mannelijke en technische wereld.” Femke benadrukt<br />

dat de verhouding man-vrouw verbetert,<br />

vooral in traineegroepen.<br />

Sommigen vrouwen zeggen wel eens ‘ik ben<br />

one of the guys’. Dat ben ik zeker niet, stelt<br />

Femke resoluut. “Ik voel me gewoon ‘one of<br />

them’, een gewaardeerd collega.” Ze hecht<br />

waarde aan diversiteit in teams, niet alleen op<br />

het gebied van gender, maar ook qua leeftijd.<br />

“De nieuwsgierigheid en onbevangenheid van<br />

jongeren in combinatie met ervaring blijkt vaak<br />

een succesformule.” Ze benadrukt dat sociale<br />

veiligheid een focuspunt is om diversiteit te<br />

bevorderen. “Als je sociale veiligheid aandacht<br />

geeft, groeit vanzelf de diversiteit in teams.”<br />

Sinds juni dit jaar is Femke benoemd tot voorzitter<br />

van de Vereniging van <strong>Waterbouw</strong>ers.<br />

“Ik wist dat ik één van de kandidaten zou kunnen<br />

zijn en heb mezelf ook aangemeld. Vooral<br />

vanwege mijn intrinsieke drive om de waterbouwsector<br />

verder te helpen de toekomst in.<br />

De sector kan best bescheiden zijn, terwijl als<br />

je ziet welke randvoorwaarden we creëren om<br />

in de Nederlandse delta te kunnen wonen, dan<br />

mag dat best wat zichtbaarder zijn. Los nog<br />

van het feit dat we gesteld moeten staan voor<br />

een grote toekomstige waterbouwopgave. Als<br />

voorzitter wil ik de aanwezige trots en expertise<br />

in de sector meer voor het voetlicht brengen.<br />

In welke rol dan ook, het gaat erom wat<br />

ik kan bijdragen, niet om de titel die ik draag."<br />

Met vastberadenheid streeft Femke naar blijvende<br />

impact en vooruitgang, zowel persoonlijk<br />

als voor de sector als geheel. “Zo laten we<br />

zien aan Nederland wat het belang van de waterbouwsector<br />

is, en dat we in de toekomst<br />

een aantrekkelijke, gezonde en jonge sector<br />

willen blijven.” ■<br />

141


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Kandt bv<br />

Specialistisch aannemings-<br />

en funderingsbedrijf<br />

zet diverse disciplines in bij grootschalig en complex project A9/VeenIX<br />

Het traject A9 Badhoevedorp – Holendrecht is het laatste deel uit het SAA-programma<br />

(Schiphol-Amsterdam-Almere). Consortium VeenIX voert deze opdrachten samen met<br />

meerdere partijen uit. Zo kozen zij onder andere voor Kandt Aannemings- en Funderingsbedrijf.<br />

“Bij een omvangrijk en complex project als dit,<br />

zijn meerdere partijen voor specialistische fasen<br />

en scopes nodig”, vertelt Willem de Meijer,<br />

bedrijfsleider bij Kandt. “VeenIX heeft zich<br />

goed laten voorlichten welke partijen bepaalde<br />

scopes goed konden uitvoeren en het is mooi<br />

dat wij ook een behoorlijk deel van de -alsmaar<br />

groeiende- scope mogen oppakken.”<br />

SPECIALISTISCHE EXPERTISE<br />

“Eén van de uitdagingen bij dit project is dat<br />

een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd<br />

moet worden in een stedelijk gebied<br />

met beperkte ruimte”, zegt Willem. “Ook<br />

moet de belangrijke A9 tijdens de realisatie<br />

toegankelijk blijven voor verkeer, wat betekent<br />

dat een deel van de werkzaamheden tijdens de<br />

nachtelijke uren en in de weekenden gedaan<br />

moet worden. Om alles goed uit te voeren, op<br />

lastig bereikbare plekken en volgens bepaalde<br />

richtlijnen, is specialistische expertise nodig én<br />

het juiste materieel. Gelukkig beschikt Kandt<br />

over een uitgebreide vloot aan materieel én de<br />

juiste vakmensen waardoor we voor elk specifiek<br />

project een passende oplossing hebben.”<br />

Werken vanaf het water: geen uitdaging is Kandt te gek.<br />

Materieel en mensen van Kandt kunnen uitstekend<br />

werken op lastig bereikbare plekken, zoals bij de<br />

Schipholbrug/A9 waar LeKa-palen vanaf een<br />

ponton geboord worden.<br />

Werken kort langs de snelweg waarbij de inzet van funderingsequipment zonder makelaar de gewenste keuze is.<br />

142


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Werken vanaf het land: damwand zetten voor<br />

basculekelder bij Schipholburg /A9.<br />

DAMWANDCONSTRUCTIES<br />

VOOR PIJLERS<br />

“We brengen diverse damwandconstructies<br />

aan, deels in hoogtebeperking, ten behoeve<br />

van het betonwerk voor de pijlers van de<br />

Schipholbrug (één van de kunstwerken die<br />

zich in dit traject bevindt). Vanwege de hoogtebeperking<br />

worden de damwanden in delen<br />

aangebracht en aan elkaar gelast. Met behulp<br />

van een silent piler drukken we deze damwanden<br />

trillingsvrij weg.”<br />

LEKA-PALEN BIJ KUNSTWERK<br />

SCHIPHOLBRUG<br />

Voor de verbreding van de Schipholbrug en de<br />

verbouwing van de twee basculekelders van<br />

dit kunstwerk, heeft Kandt een groot aantal tijdelijke<br />

en definitieve LeKa grout-injectiepalen<br />

aangebracht. “We hebben zo’n 300 tijdelijke<br />

palen (Ø508 mm en een wanddikte van 12,5<br />

mm) geboord, waarop de tijdelijke werkplatformen<br />

gebouwd zijn. Deze worden naderhand<br />

door ons uiteraard ook weer uitgeboord”, zegt<br />

Willem en vervolgt: “Voor de verbreding van<br />

het kunstwerk zelf hebben we ten behoeve<br />

van de pijlers maar liefst 410 definitieve palen<br />

aangebracht (Ø508 en Ø610 mm). Daarbij<br />

hebben we voor de 610 mm gewerkt met<br />

een boorpunt van 860.” Redelijk uniek, volgens<br />

Willem, omdat de markt gewend is palen met<br />

een maximale diameter tot 559 mm in beperkte<br />

hoogte te kunnen boren, maar Kandt heeft<br />

voor 610 mm palen daar een geschikte machine<br />

voor heeft ontwikkeld.<br />

COMBIWANDPALEN<br />

BIJ BASCULEKELDERS<br />

Verder heeft Kandt twee tijdelijk geboorde<br />

combiwand-kuipen voor de basculekelders<br />

van de Schipholbrug aangebracht, met een<br />

combiwandbuis (Ø559 mm en een wanddikte<br />

van 30 mm), en een geboorde combiwand<br />

(Ø762 mm en een wanddikte van 25 mm).<br />

Daarnaast zijn de stempelramen van deze<br />

tijdelijke kuipen door Kandt aangebracht. Al<br />

deze werkzaamheden zijn grotendeels vanaf<br />

hiervoor berekende pontons op het water<br />

uitgevoerd met verschillend equipement.<br />

“De werkzaamheden worden uitgevoerd<br />

met de vanuit Rijkswaterstaat vereiste executieklasse<br />

2 en 3 en traceability van materialen.<br />

Wij moeten als onderaannemer voldoen<br />

aan de ROK (Richtlijn Ontwerp Kunstwerken,<br />

opgesteld door Rijkswaterstaat). Ook<br />

zijn er richtlijnen veilig hijsen in publieke omgeving<br />

van toepassing bij dit project.”<br />

SPECIALISME WORDT<br />

STEEDS BELANGRIJKER<br />

De uitvoering van de Schipholbrug verloopt<br />

voorspoedig en er worden steeds meer<br />

werkzaamheden aan de scope van Kandt<br />

toegevoegd. Willem tot slot: “Dit is weer<br />

zo’n project waarin we echt kunnen laten<br />

zien waar Kandt toe in staat is. Met specialistisch<br />

equipment en goed opgeleide vakmensen,<br />

gespecialiseerd in moeilijk bereikbare<br />

omgevingen, kunnen we projecten met<br />

eisen aan trillingsvrij, geluidsarm of beperkte<br />

hoogte perfect oppakken en naar tevredenheid<br />

uitvoeren.” ■<br />

LeKa-palen boren vanaf ponton en damwand HF/VM zetten KW007/A9.<br />

143


Oplossingen<br />

door maatwerk.<br />

Bij Kandt kunt u onder meer terecht voor het leveren, aanbrengen en eventueel<br />

weer verwijderen van uw (verankerde of gestempelde) damwandconstructie<br />

en het trillen, heien of boren van paalconstructies (al dan niet in spoorse<br />

omstandigheden). Veel van het materieel is geschikt om in een omgeving te<br />

werken met een hoogtebeperking.<br />

- SINDS 1978 -<br />

Kandt b.v. Hoogeveenenweg 21, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel<br />

t 0180 - 633 <strong>04</strong>8 e kandtbv@kandtbv.nl www.kandtbv.nl


DE SPECIALIST IN HET<br />

REALISEREN VAN<br />

FUNDERINGEN<br />

Hakkers Funderingstechniek heeft ruime<br />

ervaring op het gebied van leveren, aanbrengen<br />

en beproeven van ankers en ankerpalen. Ook<br />

het verwijderen van aanwezige ankers behoort<br />

tot ons specialisme.<br />

Leeghwaterstraat 3 | 4251 LM, Werkendam<br />

+31(0)183 – 50 11 22 | funderingstechniek@hakkers.com


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | INPIEQ<br />

Volledige controle<br />

over het funderingswerk<br />

Vereiste vanuit Wet kwaliteitsborging voor het bouwen<br />

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs in.<br />

Doel van de wet is dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de<br />

bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Een goed<br />

gebouw begint bij een goede fundering. Het INPIEQ Data Logging System is daarbij onmisbaar.<br />

Frank: “Hiermee anticiperen zij op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen<br />

(Wkb) die vanaf 1 januari 2024 van kracht is. Met ons registratiesysteem<br />

hebben ze de volledige controle over de paal tijdens het werk en kunnen ze<br />

de machine op de juiste manier aansturen. Het is dan ook de ideale tool om<br />

aan te tonen onder welke omstandigheden een funderingspaal op diepte is<br />

gebracht en dus of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen.”<br />

VERTROUWEN VAN DE KLANT<br />

Naast het eigen registratiesysteem staat INPIEQ bekend om haar eigen<br />

productlijn van funderingsmachines met de daarbij benodigde componenten<br />

zoals groutunits, trektafels, aggregaten en tril- en heihamers. Het<br />

zijn compacte en robuuste producten die zich goed lenen voor compact<br />

funderingswerk. “Onlangs hebben<br />

we weer een nieuwe machine mogen leveren<br />

aan Funderingswerk Noord. Deze<br />

keer een complete heiopstelling met een<br />

optimale boorfunctie. Het is de tweede<br />

machine die ze bij ons afnemen. Daaruit<br />

blijkt het vertrouwen dat ze in ons en onze<br />

kwaliteit hebben. Dit staat bij ons voorop:<br />

klanten zijn bij ons verzekerd van goed advies,<br />

snelle levering en een goede service<br />

wat betreft reparatie en onderhoud.” ■<br />

Onlangs leverde INPIEQ het 150ste registratiesysteem.<br />

De installatie van funderingen vraagt om een goede organisatie van<br />

het werk én een grondig toezicht op de kwaliteit van de geleverde<br />

prestaties. Het vraagt ook uiterste nauwkeurigheid en een continue<br />

monitoring van de kwaliteit van het funderingswerk. “Het INPIEQ Data<br />

Logging Systeem kan die veiligheid en kwaliteit borgen”, aldus Frank van<br />

Deursen, directeur INPIEQ. “Je installeert het systeem op de funderingsmachine<br />

waarna het alle gegevens van iedere funderingspaal, ongeacht<br />

het type, digitaal registreert en de gegevens real-time archiveert<br />

op projectniveau in je eigen ERP-systeem of op je computer.”<br />

150STE REGISTRATIESYSTEEM<br />

Onlangs leverde INPIEQ het 150ste registratiesysteem. En wel voor de<br />

elektrisch aangedreven machine van H. van Dieren Hei- en Waterwerken.<br />

IFD-20 is een krachtige, flexibele funderingsmachine met een maximum<br />

boorkoppel van 200 kNm.<br />

147


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | N.U.B. Engineering<br />

Specialist in roterende<br />

boorgereedschappen,<br />

compleet van a tot z<br />

Producten live te zien tijdens MATEXPO <strong>2023</strong> in Kortrijk<br />

Tijdens de aanstaande editie van MATEXPO, de tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor bouwmaterieel<br />

in de Kortrijk Xpo, mag en zal STDS-Jantz natuurlijk niet ontbreken. Op stand 110 toont<br />

de specialist in geavanceerd (funderings)boormaterieel en -machines van 6 tot en met 10 september<br />

<strong>2023</strong> een dwarsdoorsnede van het uitgebreide leveringsprogramma. Daartoe behoren ook de<br />

roterende boorgereedschappen van N.U.B. Engineering, het Schotse zusterbedrijf van STDS-Jantz.<br />

De alweer 40e editie van de drukbezochte<br />

MATEXPO is voor STDS-Jantz een uitgelezen<br />

mogelijkheid om zich in de volle breedte<br />

aan de funderingsbranche te presenteren. De<br />

door het Duitse bedrijf geboden productoplossingen,<br />

waaronder boormaterialen, hydraulische<br />

boormotoren, mini-heimachines<br />

en toebehoren, sluiten perfect op elkaar aan<br />

en vormen tezamen een welkom totaalpak-<br />

ket. Mede daardoor worden de degelijke en<br />

gebruiksvriendelijke producten van de onderneming<br />

wereldwijd gebruikt tijdens uiteenlopende<br />

projecten, zoals paalboringen, verankeringen,<br />

geothermie en putboringen.<br />

ROTERENDE ALLESKUNNERS<br />

Het gamma roterende boorgereedschappen,<br />

kernproduct van het in Motherwell gevestigde<br />

N.U.B. Engineering, krijgt in Kortrijk een<br />

prominente plek. Marnik Janssens, namens<br />

STDS-Jantz vertegenwoordiger voor onder<br />

andere de Benelux en werkzaam vanuit het<br />

verkoopkantoor in het Belgische Ternat, licht<br />

de productgroep nader toe. "Het assortiment<br />

roterende booroplossingen van N.U.B.<br />

Engineering omvat robuuste oplossingen die<br />

zich kenmerken door een zeer lange levens-<br />

FK Lowry, een klant van STDS-Jantz, aan het werk nabij<br />

Glasgow Airport met 1.000 mm casings en 900 mm tools.<br />

Dubbel snijdende rotsboorkop (diameter 1.500 mm) met BKH47 hardmetaal tanden.<br />

148


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

duur. De producten, in België ook wel Kelly<br />

drilling tools genoemd, presteren uitstekend<br />

in combinatie met moderne machines met<br />

een hoog koppel. De gereedschappen zijn<br />

geconstrueerd met een Kelly-doos voor de<br />

afzonderlijke rigs en worden geheel volgens<br />

klantspecificatie vervaardigd met snijtanden<br />

of messen. Daardoor zijn ze inzetbaar voor<br />

elke denkbare grondsoort en kunnen ze gebruikt<br />

worden in combinatie met bentoniet<br />

of andere boorvloeistoffen."<br />

ACCESSOIRES<br />

Naast de roterende boorgereedschappen<br />

zélf levert het in 1980 opgerichte N.U.B. Engineering<br />

Ltd. verschillende aanvullende accessoires.<br />

Voorbeelden hiervan zijn vijzels,<br />

booremmers, reinigingsemmers, kernvaten<br />

en tijdelijke/segmentale behuizingen. Mooie<br />

extra's die eveneens live kunnen worden bewonderd<br />

op de Kortrijkse vakbeurs. "Ongeacht<br />

de aard of omvang bieden we voor elk<br />

funderingswerk een passende booroplossing",<br />

zegt Janssens. "Zo staan we al ruim 40 jaar<br />

bekend. En zo willen we ons ook voor de<br />

toekomst laten gelden. Die ambitie zullen we<br />

tijdens de MATEXPO andermaal uitspreken<br />

richting onze bestaande én nieuwe afnemers.<br />

Ik nodig dan ook iedereen van harte uit om<br />

een bezoek te brengen aan onze stand." ■<br />

Booremmer met snijtanden in kruis (diameter 1.500 mm) met Kelly Box (200 mm).<br />

EEN STERKE COMBINATIE<br />

STDS-Jantz en N.U.B. Engineering<br />

vervaardigen in respectievelijk<br />

Duitsland en Schotland allerlei soorten<br />

spiraalboren, boorkronen, boormotoren<br />

en toebehoren voor diverse<br />

boortechnieken. Voor grondonderzoek<br />

en funderingswerken, maar ook voor<br />

geothermie en horizontale, paal- en<br />

diepboringen.<br />

STDS-Jantz GmbH & Co. KG<br />

Molenstraat 32, 1740 Ternat, België<br />

T+32 (0)2 520 56 33<br />

E info@stds.be<br />

00034113009 - STDS JANTZ.indd 1 06-07-<strong>2023</strong> 15:46<br />

149


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Fundex Equipment<br />

Een duurzame en veilige inzet<br />

van de funderingsmachine<br />

Fundex Equipment neemt zijn verantwoordelijk in de energietransitie. Zo is de fabrikant van funderingsmachines<br />

eerder al een grootschalig elektro-offensief gestart en is de FUNDEX F4800E inmiddels<br />

TÜV gekeurd. Om bestaand materieel niet direct te hoeven afschrijven, is de Fundex Power<br />

Switch (FPS) ontwikkeld. Dé oplossing om bestaande machines flexibel in te zetten naar emissieloos.<br />

En met de nieuw ontwikkelde Last Moment Indicator (LMI) gebeurt dat nog veilig ook.<br />

De LMI-software geeft op basis van real-time data<br />

van onder meer de druk in de steunpunten, de<br />

gronddruk en de hijslast een melding wanneer het<br />

kritieke punt wordt bereikt.<br />

De infrasector beweegt langzaam naar elektrisch.<br />

“Veel van onze klanten beschikken echter<br />

nog over een jong en diesel-aangedreven<br />

machinepark”, weet Arjan Roubos van Fundex<br />

Equipment. “Voor maximale flexibiliteit zou je<br />

deze machines, die vaak nog tientallen jaren mee<br />

kunnen, ook emissieloos willen laten draaien.<br />

Althans, daar waar het kan. Want emissieloze<br />

bouwputten zijn ook nog geen gemeengoed in<br />

de infra. Vanuit die optiek hebben we de Fundex<br />

Power Switch ontwikkeld. Met het elektrisch<br />

aangedreven hydraulisch aggregaat bieden we<br />

onze klanten een beduidend lagere instap om<br />

de switch naar elektrisch te maken, met behoud<br />

van de conventionele dieselmotor voor die projecten<br />

waar emissieloos nog een brug te ver is.”<br />

lische flow van het hulp equipment.” Er is volgens<br />

beide heren veel interesse voor de FPS.<br />

Fundex Equipment is bovendien voornemens<br />

om de FPS als huurunit beschikbaar te stellen.<br />

“Het zorgt ervoor dat onze klanten met<br />

bestaand materieel flexibel kunnen inschrijven<br />

op emissieloze projecten.”<br />

MYRIX<br />

Alle data van de FPS is ook zichtbaar in MYRIX,<br />

het online portaal waarin alle data van de funderingsmachine<br />

wordt getoond. “Zodoende<br />

krijg je inzicht in de productie en het bijbehorende<br />

energieverbruik. Via het performance<br />

dashboard kun je vooraf inschatten hoeveel<br />

vermogen je nodig hebt om de dag door te komen.<br />

Daar kunnen de batterijsets bijvoorbeeld<br />

op aangepast worden in combinatie met de beschikbare<br />

netstroom.”<br />

LMI<br />

Naast duurzaam werken heeft Fundex<br />

Equipment ook veilig werken hoog in het<br />

vaandel staan. “Stabiliteit is en blijft een belangrijke<br />

factor om veilig te kunnen werken<br />

met een funderingsmachine”, weet John. Eén<br />

van de laatste ontwikkelingen is een Last<br />

Moment Indicator (LMI). “De LMI-software<br />

geeft op basis van real-time data van onder<br />

meer de druk in de steunpunten, de gronddruk<br />

en de hijslast een melding wanneer het<br />

kritieke punt wordt bereikt. Let wel, het betreft<br />

een melding, geen begrenzer. Maar het<br />

helpt wel om het veiligheidsbewustzijn te<br />

vergroten. We hebben de software volledig<br />

in eigen huis ontwikkeld, waarbij wij in onze<br />

simulator vele (uiterste) scenario's hebben<br />

gesimuleerd. De LMI is beschikbaar voor in<br />

eerste instantie onze F-range.” ■<br />

HUURUNIT<br />

De FPS wordt achter op de funderingsmachine<br />

geplaatst en heeft een capaciteit van 1250<br />

liter per minuut. “En dat is best fors”, benadrukt<br />

John Brakman van Fundex Equipment.<br />

“Daarvan is 450 liter per minuut beschikbaar<br />

voor de machinefuncties (rijden, zwenken, lieren)<br />

en 800 liter per minuut voor de hydrau-<br />

De Fundex Power Switch (FPS), hier midden op de foto, is dé oplossing om bestaande machines flexibel in te<br />

zetten naar emissieloos.<br />

151


LEBOTEC<br />

FUNDERINGSMACHINES<br />

BOUWEN OP ERVARING<br />

Nieuwbouw<br />

Aanpassingen<br />

Onderhoud<br />

• Schroefinjectie paalmachines<br />

• Heimachines<br />

• Betonschroefpaal machines<br />

• Mini-vibropaal machines<br />

• CD-paal machines<br />

• Boorkasten tot 50 Tm<br />

• Hydraulische systemen<br />

• Registratie– en opslagsystemen<br />

• Obermann MAT groutunits<br />

Lebotec | Edisonstraat 47 | 66<strong>04</strong> BT Wijchen<br />

024-7111010 | info@lebotec.nl<br />

www.lebotec.nl


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Armand Landman Beeld | Lebotec<br />

Funderingsspecialist<br />

blijft vernieuwen<br />

Rick van Oostwaard treedt toe tot directie<br />

Honderden funderingsmachines rolden er in de afgelopen decennia al uit de fabriek van Lebotec in<br />

Wijchen. En bijna allemaal waren ze verschillend. Daarbij ontwikkelde het bedrijf van oprichter en<br />

eigenaar Jacques Bouten voor steeds meer machines systemen waarmee funderingswerk vergaand<br />

geautomatiseerd kan worden. Sinds anderhalf jaar heeft Lebotec met Rick van Oostwaard een<br />

tweede eigenaar, zodat de toekomst van het bedrijf gegarandeerd is.<br />

Rick van Oostwaard had zijn eigen constructiebedrijf<br />

en werkte al langer samen met Bouten en<br />

Lebotec. Sinds 2022 is hij mede-eigenaar van de<br />

fabrikant van funderingsmachines. “Niet dat er<br />

met mijn komst veel zal veranderen trouwens”,<br />

zegt Rick. “We blijven doen waar we goed in zijn.”<br />

En dat is het bouwen van state-of-the-art funderingsmachines<br />

die veelal op maat en naar de<br />

exacte eisen van klanten gebouwd zijn. Het<br />

liefst verkoopt Lebotec niet alleen de funderingsmachines<br />

zelf, maar het hele proces. “Van<br />

boorstelling tot beton- of groutpompen. De<br />

hele keten van de aanvoer tot het daadwerkelijk<br />

maken van de palen”, zegt Rick. “Want voor<br />

een goed lopend proces is het toch het beste<br />

om de hele keten door één partij te laten verzorgen.<br />

Daar zijn wij goed in.”<br />

Op maat gemaakte Lebotec BP-7 voor Hylkema<br />

Funderingstechnieken uit Kampen.<br />

Neem bijvoorbeeld mini-vibropalen, die veel onder<br />

een vloer met een hoge draagkracht als fundering<br />

dienen - denk aan distributiecentra en opslaghallen.<br />

Daarvan worden er zoveel palen op<br />

korte afstand van elkaar gezet dat Lebotec de funderingsmachines<br />

volledig geautomatiseerd heeft.<br />

Rick: “De machinist rijdt naar het piket, drukt op<br />

start en vervolgens brengt de machine zelfstandig<br />

een stalen buis in de grond. En zodra die op diepte<br />

is, wordt hij gelijk afgestort. De betonpomp slaat<br />

volautomatisch aan en levert exact de juiste hoeveelheid<br />

beton. Onze machines trekken daarop<br />

ook volledig automatisch de stalen buis weer omhoog.<br />

De machinist hoeft de machine alleen nog<br />

naar de volgende piket te rijden.”<br />

VALHOOGTES<br />

Niet alleen de funderingsmachines van Lebotec<br />

werken volledig automatisch, ook de grout-units<br />

kunnen volledig automatisch hun werk doen. “En<br />

onze hei-machines zijn stuk voor stuk uitgerust<br />

met hei-automaten waarmee je bijvoorbeeld de<br />

verschillende valhoogtes in kunt stellen”, vertelt<br />

Rick. “De schroefinjectiepaalmachines kunnen<br />

met een automatisch systeem uitgerust worden,<br />

waardoor een machinist ondersteund wordt bij<br />

het vervaardigen van de funderingspaal.”<br />

Mini-hijstellingen in verschillende maten.<br />

Bijna geen enkele funderingsmachine van Lebotec<br />

is hetzelfde. En dat komt omdat iedere<br />

klant zijn eigen wensen en werkmethodes kent.<br />

Klanten vragen om verschillende mastlengtes,<br />

om stempels in allerlei soorten en maten, verschillende<br />

breedtes van het onderstel, noem<br />

maar op. Dat maakt ons werk soms lastig, want<br />

als je één ding verandert, moet meteen de hele<br />

tekening anders. Maar we vinden het vooral<br />

leuk en uitdagend. Het verveelt nooit.” ■<br />

153


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Armand Landman Beeld | Dieseko Group<br />

Funderen met maximale<br />

flexibiliteit en zero emissie<br />

Eerste volledig emissieloze funderingsmachine in zijn klasse<br />

“Een toonaangevende leverancier van milieuvriendelijke en circulaire funderingsoplossingen die<br />

een positieve impact heeft op onze wereld, dat is wat de Dieseko Group wil zijn”, vertelt<br />

Douwe Feenstra, marketing manager bij de in Sliedrecht gevestigde funderingsspecialist. “De met<br />

BAM Infra Nederland ontwikkelde Woltman 90DR-e elektrisch aangedreven funderingsmachine<br />

is daar één van de voorbeelden van.”<br />

En wat voor een voorbeeld. De conventionele<br />

– dieselaangedreven - 90DR is al een<br />

tijd de bestverkochte funderingsmachine<br />

van Woltman, dat sinds 2016 onderdeel<br />

is van Dieseko Group. “Onze klanten worden<br />

echter steeds vaker geconfronteerd met<br />

steeds strengere eisen op het gebied van<br />

uitstoot, geluid en trillingen”, legt Douwe<br />

uit. “In BAM vonden we een launching customer<br />

die bereid was te investeren in een<br />

elektrische machine.”<br />

“Klopt”, zegt Jan Kardux, manager Funderingstechnieken<br />

bij BAM Infra Nederland. “Op<br />

steeds meer plekken verlangen opdrachtgevers<br />

van ons dat we emissieloos werken. Maar een<br />

elektrische funderingsmachine met dezelfde capaciteiten<br />

als de 90DR van Woltman bestond<br />

niet. En dus zijn we samen om tafel gaan zitten.”<br />

Belangrijkste eis van BAM was een elektrisch aangedreven<br />

funderingsmachine die minstens hetzelfde<br />

kan als de conventionele machine. “En hij<br />

moest binnen één jaar kunnen draaien”, voegt<br />

Jan toe. “Want we wilden hem op een werk op<br />

Schiphol kunnen inzetten. En dat is gelukt. Dit<br />

voorjaar heeft de 90DR-e daar naar volle tevredenheid<br />

gedraaid en ondertussen zetten we hem<br />

in op een opdracht in Rotterdam. Ook daar was<br />

de eis dat we emissieloos kunnen funderen.”<br />

MEER VERMOGEN<br />

De Woltman 90DR-e, die in nauwe samenwerking<br />

met BAM in krap 12 maanden werd<br />

gebouwd, heeft zelfs meer vermogen dan de<br />

traditionele Woltman DR90: 615 kW tegenover<br />

560. De kraan heeft een ingebouwde batterij<br />

van 200 kWh en een los accupakket achterop<br />

de kraan van 1,0 MWh. Door het inbouwpakket<br />

kan de kraan zelfstandig manoeuvreren en<br />

de mast oprichten. Het grote accupakket achter<br />

op de kraan levert stroom voor de hydraulische<br />

aandrijving van de boormotor en fungeert tevens<br />

als contragewicht van 15 ton. “We sparen<br />

er ongeveer 500 liter diesel per dag mee uit”,<br />

zegt Jan. “Op jaarbasis praat je dan over een besparing<br />

van maar liefst 212.000 kilogram CO 2<br />

.”<br />

Dat de boormotor van de Woltman 90DR-e nog<br />

hydraulisch wordt aangedreven, heeft te maken<br />

met de wens van BAM om uitwisselbaar te zijn<br />

met ook andere, bestaande funderingstools zoals<br />

een trilblok. Dat past in de filosofie van BAM, maar<br />

ook van Dieseko, om ook oplossingen te bedenken<br />

voor het emissieloos kunnen gebruiken van<br />

nog niet afgeschreven materieel. Zo is er al de gedachte<br />

om een conventionele kraan uit te rusten<br />

met een elektrisch-hydraulische power unit.<br />

Met de Elektrische Hydraulische Power Units (EHPU’s) kunnen bestaande hydraulische machines<br />

emissievrij worden aangedreven.<br />

BAM is volgens Jan zeer tevreden over de Woltman<br />

DR90-e. “BAM heeft de ambitie om in 2030<br />

volledig emissieloos te werken. Met deze machine<br />

154


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

FUNDERING VAN DE TOEKOMST<br />

De investeringen die Dieseko doet<br />

in de ontwikkeling van zero emissie<br />

voor de zwaarste toepassingen en<br />

met behou van maimale eibiliteit<br />

op het gebied van tooluitwisseling,<br />

energiebronnen en investeringen<br />

passen in Dieseko’s strategie ‘Founding<br />

the Future’. Douwe: “Die strategie is<br />

gericht op vijf gebieden: geluidsreductie,<br />

trillingsarm of trillingsvrij funderen,<br />

controle op afstand, offshore<br />

funderingen en nul procent emissie.<br />

Dat zijn immers de vraagstukken waar<br />

onze klanten mee- en aan werken.”<br />

De Woltman 90DR-e aan het werk op zijn eerste klus op Schiphol.<br />

zetten we een forse stap. Ik verwacht dan ook dat<br />

dit zeker niet de laatste elektrische funderingsmachine<br />

voor BAM zal zijn. Ook omdat ik van de<br />

operators hoor dat hij zeer prettig werkt. Afgezien<br />

van de rupsen en het gepiep van het rij-alarm<br />

hoor je bijna niets. Het comfort van weinig geluid<br />

en geen uitstoot maakt de werkomgeving voor<br />

onze mensen een stuk gezonder, en maakt ook<br />

dat we de machine binnenstedelijk kunnen inzetten.<br />

En als je ziet wat we aan brandstof besparen,<br />

zijn de extra kosten over de hele levensduur te<br />

overzien. Dat geldt zeker ook voor de meerprijs<br />

voor deze elektrische machine op een werk; het<br />

verschil tussen een 90DR en een 90DR-e is veel<br />

kleiner dan menigeen op voorhand denkt.”<br />

POWER UNITS<br />

De 100% emissieloze Woltman 90DR-e vraagt<br />

nog wel om een forse investering. Een investering<br />

die veel bedrijven, zeker in de huidige onzekere<br />

markt, kan afschrikken. Bovendien zijn veel<br />

funderingsmachines op de markt nog lang niet<br />

aan hun technische levenseinde, wat de overstap<br />

naar emissieloos werken in de weg kan staan.<br />

Om die reden ontwikkelde Dieseko een serie<br />

Elektrische Hydraulische Power Units (EHPU’s).<br />

Hiermee kunnen bestaande hydraulische machines<br />

emissievrij worden aangedreven. Er zijn<br />

meerdere modellen en niet alleen voor de funderingstools<br />

van Dieseko. “Het is plug and play”,<br />

legt Douwe uit. “Een power unit bestaat uit een<br />

container met elektromotoren en pompen die<br />

het hydraulische systeem van bijvoorbeeld een<br />

heihamer of trilblok of zelfs een kraan aandrijven.<br />

De voeding van de units kan vanuit het grid<br />

gebeuren of, waar geen aansluitingen zijn, vanaf<br />

accu-containers. We hebben bewust gekozen<br />

voor standaard aansluitingen zodat iedereen er<br />

mee kan werken.” De power units zijn ook aan<br />

elkaar te koppelen voor extra vermogen.<br />

Natuurlijk worden op termijn ook de hulpstukken<br />

van boor- en hei-installaties elektrisch. In<br />

2024 brengt Dieseko zijn eerste elektrische<br />

trilblok op de markt: de 24VMe. Ten opzichte<br />

van een hydraulisch trilblok denkt Dieseko<br />

daarmee een energiebesparing van wel 25% te<br />

halen. Hier werden speciale asynchrone vloeistofgekoelde<br />

hoogfrequente (250 Hz) elektromotoren<br />

met koolstofversterkte wikkelingen<br />

voor ontwikkeld om de enorme G-krachten<br />

waaraan de motoren worden blootgesteld te<br />

kunnen weerstaan. Een prototype wordt op de<br />

komende Matexpo getoond.<br />

WERELDPRIMEUR<br />

Tijdens de Matexpo toont Dieseko niet alleen het<br />

elektrische trilblok 24VMe, maar ook een volledig<br />

nieuw ontworpen - patent pending - Pile Lifting<br />

Device. Dit is een handige tool waarmee horizontaal<br />

liggende buizen gemakkelijk kunnen worden<br />

opgepakt en onder het trilblok kunnen worden<br />

gehesen. Zonder de inzet van een extra kraan.<br />

Dat scheelt in tijd, energie en kosten. De PLD<br />

100T wordt op de buitenkop van het trilblok gemonteerd,<br />

de buis aan twee kettingen. Eenmaal<br />

opgetild en vrijhangend worden de klembekken<br />

van het trilblok precies om de buis geplaatst door<br />

het uitschuiven van de hydraulische cilinders. Binnen<br />

een paar minuten is de buis perfect gepositioneerd<br />

en kan worden ingetrild. Het systeem<br />

verbetert de efficiëntie van een buisinstallatie<br />

aanzienlijk, zoveel is wel duidelijk. ■<br />

VERDUURZAMEN VAN MATERIEEL<br />

BAM zoekt continu naar mogelijkheden om een positieve milieu-impact te maken op<br />

de omgeving en te bouwen aan een mooier Nederland. De investering in het verder<br />

elektrificeren van boumachine pat binnen e trategie uiling a utainable<br />

tomorrow’ waarin duurzaamheid, digitalisering en industrialisatie centraal staan. Zo<br />

heeft BAM in december 2022 de eerste volledig emissieloze grote asfaltset (elektrische<br />

wals, elektrische asfaltspreidmachine, elektrische tandemwals, elektrische kleine wals,<br />

hybride kleefauto en elektrische keet) ingezet. En kwam zij in september 2022 met de<br />

primeur van de asfaltspreidmachine die op een waterstofverbrandingsmotor rijdt.<br />

155


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Geosonda<br />

<strong>Grond</strong>ig onderzoek door<br />

sonderen, boren én analyseren<br />

Een onderbouwd advies over de bodemgesteldheid voor infrastructurele projecten vraagt<br />

volgens Aad van der Burg, directeur van Geosonda, meer dan alleen sonderen. “<strong>Grond</strong>mechanisch<br />

onderzoek in de infrasector bestaat uit meerdere componenten: sonderen, boren en<br />

labonderzoek. Met die combinatie krijg je een veel beter en onderbouwd resultaat.”<br />

Geosonda onderscheidt zich met een breed<br />

palet aan diensten. Als onderdeel van de<br />

ABO Group is Geosonda in staat om het<br />

hele spectrum van bodemonderzoek en advies<br />

in eigen beheer op te pakken. “Behalve<br />

sonderen, maken we ook grondboringen,<br />

nemen ongeroerde grondmonsters en laten<br />

die analyseren in ons eigen laboratorium in<br />

Breda”, vertelt Aad. “Zeker bij projecten in<br />

de infrastructuur is gecombineerd onderzoek<br />

essentieel om de juiste parameters te<br />

duiden voor bijvoorbeeld zettingsberekeningen<br />

of damwandberekeningen. Voorheen besteedden<br />

we het labonderzoek uit, maar ook<br />

dat kunnen we voortaan in eigen huis. En dat<br />

komt de snelheid ten goede. Bovendien kunnen<br />

we op die manier ook net iets meer over<br />

de kwaliteit zeggen.”<br />

COMBINATIE VAN DISCIPLINES<br />

Sonderen is Geosonda’s core business. “Geen<br />

sondering is voor ons te gek”, zegt Aad. “We<br />

beschikken over een omvangrijk machinepark,<br />

gaande van verschillende demontabele toestellen<br />

voor inpandig sonderen, in beperkte<br />

ruimtes of op moeilijk bereikbare locaties, en<br />

een drietal minirupsen tot een tussenrups van<br />

11 ton en een grote rups van 20 ton voor het<br />

standaard werk. Verder beschikken we over<br />

een vloot aan ‘bekende’ tracktrucks. Eigenlijk<br />

kunnen we alle sondeerklussen wel aan.<br />

Daarnaast kunnen we gebruikmaken van de<br />

expertise van ons zusterbedrijf Sialtech, gespe-<br />

Aad van der Burg, directeur van Geosonda.<br />

156


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

cialiseerd in mechanische grondboringen met<br />

pulsbooreenheden en sonische boorstellingen,<br />

en van het door ABO Group ingelijfde Geo-<br />

Supporting met de beste specialisten voor inpandig<br />

sonderen.”<br />

N211<br />

In het eigen laboratorium is Geosonda<br />

in staat om kwaliteitsvolle geotechnische<br />

proeven en analyses uit te voeren. “Onze<br />

specialisten verzorgen hier onder meer samendrukkingsproeven,<br />

tri-axiaalproeven,<br />

onderzoeken korrelverdelingen, doorlatendheid<br />

en volumegewichten en overige kleine<br />

grondparameters”, legt Aad uit. “De brede<br />

expertise maakt dat wij niet zelden voor verschillende<br />

opdrachtgevers werkzaam zijn op<br />

een project. Een mooi voorbeeld daarvan is<br />

de reconstructie van de N211 waarbij nieuwe<br />

kunstwerken worden gebouwd en kruisingen<br />

worden aangepast. Twee jaar geleden hebben<br />

we hier bodemonderzoek gedaan voor<br />

de provincie Zuid-Holland, terwijl we deze<br />

zomer aan de slag gaan voor de aannemer.<br />

We doen dan alle sonderingen, boringen en<br />

het laboratoriumonderzoek. De aannemer<br />

heeft slechts één aanspreekpunt voor al het<br />

bodemonderzoek.” ■<br />

Een midirups bij een kunstwerk.<br />

GEOTECHNIEK<br />

Sonderingen<br />

Boringen<br />

Bomdetectie<br />

Injectie<br />

Geomonitoring<br />

Landmeten<br />

Paalcontrole<br />

Geosonda B.V.<br />

Curieweg 19<br />

2408 BZ Alphen aan den Rijn<br />

T. +31 (0)172 44 98 22<br />

info@geosonda.nl<br />

www.geosonda.nl<br />

Member of ABO-Group<br />

13997<br />

Naamloos-1 1 14-08-20 09:55<br />

157


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Gezien de vele partijen en vele machines die tegelijk actief zijn op een relatief smalle strook, is een goede afstemming en coördinatie cruciaal voor de voortgang van het project.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Vroom Funderingstechnieken<br />

Hybride funderen in<br />

haven van Antwerpen<br />

Eerste inzet van geëlektrifi ceerde krachtpatser<br />

Containerschepen worden steeds groter. Ook de kades moeten meegroeien. Het Antwerps Havenbedrijf<br />

(Port of Antwerp) en containerbehandelaar PSA Antwerp gaan daarom de Europa Terminal op<br />

de rechteroever van de Schelde volledig vernieuwen. Met oog en respect voor het milieu. Het doel is om<br />

uiteindelijk de CO 2<br />

-uitstoot per container te halveren. Vroom Funderingstechnieken levert daar nu al een<br />

wezenlijke bijdrage aan met de inzet van zijn hybride Hillcon HSCX1500GLS-E funderingsmachine.<br />

De vernieuwing van de Europa Terminal past<br />

in de ambitie van de Antwerpse haven en de<br />

containerbehandelaars om de bestaande ruimte<br />

zo optimaal mogelijk te benutten. Bovendien<br />

wil men in de toekomst schepen met een<br />

grotere diepgang kunnen ontvangen. Om die<br />

reden wordt de bestaande 1.200 meter lange<br />

kademuur vervangen door een nieuwe muur<br />

en wordt de vaargeul verdiept van 13,5 meter<br />

naar circa 17,5 meter. “Vanwege de omvang van<br />

het project en het feit dat de bestaande terminal<br />

operationeel moet blijven, is het project<br />

opgesplitst in drie fasen”, begint Paul Bochem,<br />

accountmanager bij Vroom Funderingstechnieken.<br />

“Wij hebben nu het eerste (noordelijke)<br />

deel in opdracht van combinatie TM Europaterminal<br />

Civiel, bestaande uit Artes Roegiers,<br />

Artes Depret en Herbosch-Kiere.”<br />

158


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

20.397 METER<br />

Vroom Funderingstechnieken is een vertrouwd<br />

gezicht op de Belgische markt. “We staan hier<br />

bekend als specialist in de complexere, grondverdringende<br />

heiwerken”, weet Paul. “Zo hebben<br />

we onder andere het ziekenhuis in Luik<br />

gefundeerd op vibropalen en vele windmolenfundaties<br />

gerealiseerd. In die hoedanigheid zijn<br />

we ook bij dit project betrokken. We hebben<br />

het eerste gedeelte in opdracht, wat neerkomt<br />

op het heien van 709 palen met een totale<br />

lengte van 20.397 meter.” Eind januari <strong>2023</strong><br />

werd Vroom Funderingstechnieken de opdracht<br />

verstrekt. “Dat viel mooi samen met de<br />

afl evering van onze eerste hybride funderingsmachine.<br />

Alsof het zo had moeten zijn, gezien<br />

de beoogde duurzaamheidsambities van Port<br />

of Antwerp. Een prachtige uitdaging dus voor<br />

onze nieuwe geëlektrifi ceerde krachtpatser.”<br />

VIBROPALEN<br />

De nieuwe kademuur wordt opgebouwd middels<br />

een combiwand, stalen MV-palen en de<br />

vibropalen van Vroom Funderingstechnieken.<br />

“Het gaat hier om vibropalen met een diameter<br />

van 559 mm en een voet van 680 mm”,<br />

vertelt Martijn Steenstra, projectmanager bij<br />

Vroom Funderingstechnieken. “Ze worden in<br />

schoor aangebracht om straks de horizontale<br />

krachten in de bodem te kunnen afdragen. Gezien<br />

de vele partijen en vele machines die tegelijk<br />

actief zijn op een relatief smalle strook, is<br />

een goede afstemming en coördinatie cruciaal<br />

voor de voortgang van het project.” Dat weerhoudt<br />

Vroom Funderingstechnieken er niet van<br />

om hier voor het eerst de hybride funderingsmachine<br />

in te zetten. “Het is weliswaar een<br />

nieuwe machine, maar er is vooraf uitvoerig<br />

mee getest en gesimuleerd. En natuurlijk zullen<br />

we wat kinderziektes voor de kiezen krijgen,<br />

maar het complete team van Hillcon en<br />

van Materieelbeheer Vroom staan standby om<br />

alles in goede banen te leiden.”<br />

Vroom Funderingstechnieken is een vertrouwd<br />

gezicht op de Belgische markt.<br />

150 TON TREKKRACHT<br />

De Hillcon HSCX1500GLS-E is volgens Martijn<br />

niet te vergelijken met een conventionele funderingsmachine.<br />

“De machine kan zowel heien als<br />

boren, beide grondverdringend, en wordt softwarematig<br />

en elektronisch aangestuurd. Ook<br />

voor onze machinist dus een hele andere wereld.<br />

Verder onderscheidt de hybride machine<br />

zich onder meer door de enorme trekkracht<br />

van 150 ton”, zegt Martijn. Paul tot besluit: “Op<br />

12 mei jongstleden hebben we de machine in<br />

ontvangst genomen en deze is vervolgens daarna<br />

op transport gegaan naar de haven van Antwerpen.<br />

Het is de grootste investering in de<br />

ruim zestigjarige geschiedenis van Vroom Funderingstechnieken.<br />

De tweede Hillcon HSCX-<br />

1500GLS-E is op dit moment in aanbouw en is<br />

vanaf het eerste kwartaal van 2024 inzetbaar.<br />

Als vooruitstrevende speler op de funderingsmarkt<br />

blijven we voortdurend investeren op<br />

weg naar een emissieloze bouwplaats.” ■<br />

DE FUNDERINGS-<br />

DESKUNDIGE MET<br />

DAADKRACHT IN<br />

DRAAGKRACHT<br />

Vroom Funderingstechnieken is een<br />

allrounder in paalsystemen en prefab<br />

funderingsconstructies. Dankzij de brede<br />

expertise en jarenlange ervaring op<br />

funderingsgebied wordt Vroom vaak in<br />

een vroegtijdig stadium betrokken bij<br />

complexe en specialistische funderingswerkzaamheden.<br />

Bekijk onze projecten op vroom.nl<br />

TRILLINGS- EN GELUIDSARME PALEN<br />

IN DE GROND GEVORMDE PALEN<br />

PREFAB BETON<br />

ENGINEERING<br />

ADVIES EN ONDERZOEK<br />

T. +31 (0)299 409 500<br />

E. info@vroom.nl<br />

VROOM.<strong>NL</strong><br />

0<strong>04</strong>-081_197x130_Vroom.indd 1 19-07-<strong>2023</strong> 11:18<br />

159


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Joop van der Wal,<br />

directeur van Trainingscentrum Crescendo.<br />

Welkom in de funderingsbranche!<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Trainingscentrum Crescendo<br />

Een heuse vakschool<br />

voor de funderingsbranche<br />

Als dé opleidingspartner voor bedrijven in de bouw, infra en logistiek, breidt Trainingscentrum<br />

Crescendo met ingang van september zijn disciplines uit met een heuse vakschool voor de<br />

funderingsbranche. Daarmee geeft het in Hoorn gevestigde instituut een praktijkgericht<br />

antwoord op de marktvraag.<br />

De funderingswereld is volop in beweging en de aandacht voor veiligheid,<br />

organisatie en kwaliteit neemt verder toe. Om juist op díe ontwikkelingen<br />

in te spelen, start Trainingscentrum Crescendo de nieuwe opleidingstak.<br />

"De afgelopen jaren kregen we vanuit de markt steeds vaker de vraag om<br />

een goede en toegankelijke opleiding te ontwikkelen", aldus directeur Joop<br />

van der Wal. "Via een doorontwikkeling van eerdere initiatieven zijn we<br />

samen met branchevereniging NVAF en diverse werkgroepen tot een geweldig<br />

eindresultaat gekomen: de vakschool voor de funderingsbranche."<br />

‘Elke opleiding is gericht op<br />

specifi eke functies in de sector’<br />

DRIE OPLEIDINGEN<br />

Vanaf september gaat Crescendo voor zowel startende als meer ervaren<br />

mensen in de funderingswereld drie opleidingen (zie ook www.traincrescendo.nl)<br />

op maat verzorgen. "Elke opleiding is gericht op specifi eke<br />

functies in de sector", vervolgt Joop. "Zo hebben we voor de medewerker<br />

ónder de machine de opleiding Funderingswerker, een opleiding die<br />

zich vooral richt op het aanbrengen van diverse funderingsoplossingen."<br />

De studie Funderingsspecialist, vooral bestemd voor machinisten en heibazen,<br />

is daarop het vervolg. Naast theorie, praktijk en het examen van<br />

TCVT W 403, omvat deze variant ook de nodige aanvullende modules.<br />

Leiding geven aan funderingen is de noemer waaronder de derde opleiding<br />

wordt aangeboden. Hiermee focust Crescendo zich vooral op<br />

werkvoorbereiders, toezichthouders en uitvoerders binnen de funderingsbranche.<br />

"Funderen is een vak", besluit Joop. "Met de start van de<br />

vakschool benadrukken we dat andermaal!" ■<br />

NIEUW<br />

Vakschool voor de<br />

funderingsbranche<br />

3 verschillende modules<br />

- Funderingswerker *<br />

- Funderingsspecialist<br />

- Leidinggevende aan funderingswerk<br />

t r a i n i n g s c e n t r u m<br />

Crescendo<br />

Focus op vakmanschap voor bouw en logistiek<br />

Neutronweg 1 / 1627 LG Hoorn / I www.traincrescendo.nl<br />

*<br />

Start in 2e helft<br />

september <strong>2023</strong><br />

Aanmelden en info:<br />

www.traincrescendo.nl<br />

*<br />

161


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Brefu Funderingstechniek<br />

Expert in funderingsherstel<br />

Met meer dan dertig jaar ervaring in funderingen is Brefu Funderingstechniek een gevestigde<br />

naam. Het bedrijf heeft een sterke focus op funderingsherstel en dan met name in beperkte<br />

ruimten en onder moeilijke omstandigheden. Zo is de funderingsspecialist momenteel bezig<br />

met het grootschalig funderingsherstel op vele locaties in Rotterdam.<br />

In Rotterdam kampen veel panden van voor de<br />

oorlog met een slechte fundering. Mede door<br />

het zakken van het grondwaterpeil wordt de<br />

paalfundering geteisterd door houtrot. “Onze<br />

opdrachtgevers zijn woningcorporaties, beleggers,<br />

ontwikkelaars, aannemers en particulieren”,<br />

zegt Marco Poppelaars, directeur van<br />

Brefu Funderingstechniek. “In veel gevallen<br />

pakken wij de werkzaamheden op inclusief<br />

vergunningsaanvraag en alle bijkomende werkzaamheden.<br />

Wij proberen onze opdrachtgevers<br />

wat dat betreft maximaal te ontlasten.”<br />

Brefu Funderingstechniek heeft een sterke focus op funderingsherstel en dan met name in beperkte ruimten en onder moeilijke omstandigheden.<br />

162


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

op heden hebben we ongeveer 500 panden<br />

in de Maasstad hersteld.”<br />

Brefu Funderingstechniek is een totaalaannemer op het gebied van funderingsherstel.<br />

HET FUNDERINGSHERSTEL<br />

Met het funderingsherstel ligt de focus van<br />

Brefu Funderingstechniek voornamelijk op<br />

de regio Rotterdam en omgeving. De funderingsspecialist<br />

heeft ook de nodige hei- en<br />

boortechnieken in huis, waarmee ze landelijk<br />

actief is en soms ook een uitstapje maakt<br />

naar België om daar een fundering met geheide<br />

buispaal, perspaal, casing draaipaal of<br />

schroefinjectiepaal te realiseren. “Daarnaast<br />

verzorgen wij desgewenst de complete engineering<br />

van het funderingsherstel, het geotechnisch<br />

advies, het grond- en sloopwerk<br />

en het vlecht- en betonwerk”, zegt Marco.<br />

“Dat doen we met een hecht team van circa<br />

45 medewerkers waarvan ruim de helft in<br />

eigen dienst. Gezien onze goed gevulde orderportefeuille<br />

zijn we continu op zoek naar<br />

gemotiveerde medewerkers.” ■<br />

TOTAALAANNEMER<br />

Brefu Funderingstechniek is een totaalaannemer<br />

op het gebied van funderingsherstel.<br />

“We verzorgen het complete pakket van het<br />

gesprek aan de keukentafel en de engineering<br />

tot de daadwerkelijke uitvoering en oplevering”,<br />

vervolgt Marco. “Vaak werken we<br />

ook in bouwteam, zoals op dit moment met<br />

Jurriens. Wij verzorgen het funderingsherstel,<br />

zij de afbouw. Het betreft een opdracht<br />

van Woonstad op Katendrecht waarbij we<br />

‘Gezien onze<br />

goed gevulde<br />

orderportefeuille zijn<br />

we continu op zoek<br />

naar gemotiveerde<br />

medewerkers’<br />

de fundering van dertig panden herstellen.<br />

De bestaande paalfundering wordt door ons<br />

vervangen voor een betonfundering met inwendig<br />

geheide buispalen. In totaal verwerken<br />

we alleen al op dit project circa 9 kilometer<br />

aan buispaal. En dat is niet het enige<br />

project, want gemiddeld zijn wij op twaalf<br />

locaties tegelijkertijd bezig in Rotterdam. Tot<br />

Met meer dan dertig jaar ervaring in funderingen is Brefu Funderingstechniek een gevestigde naam.<br />

163


De geluidsschermen met duurzame prefab keerwanden aan de A16 en de N3.<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Heijmans<br />

Duurzaam maatwerk in<br />

keerwanden hand-in-hand<br />

met complete ontzorging<br />

Als producent van hoogwaardige prefab betonnen keerwanden is Bosch Beton op vele GWWfronten<br />

actief. Een van de projecten waaraan het Barneveldse bedrijf onlangs bijdroeg, is de plaatsing<br />

van een aantal duurzame geluidsschermen aan de A16 en de N3 voor de Dordtse nieuwbouwwijk<br />

Amstelwijck. In opdracht van hoofdaannemer Heijmans Infra BV ontwierp, leverde en<br />

plaatste Bosch Beton meer dan 1.000 keerwandelementen. Een perfect passende maatoplossing<br />

die als ballastconstructie voor de geluidsschermen in eigen huis werd ontwikkeld.<br />

De realisatie van de populaire nieuwbouwwijk Amstelwijck, gelegen aan de<br />

rand van Dordrecht, vordert gestaag. Om de woonwijk te beschermen tegen<br />

geluidsoverlast van de nabijgelegen autosnelweg, provinciale weg en spoorweg,<br />

was het noodzakelijk om duurzame geluidsschermen te plaatsen. De<br />

complexiteit van de klus was voor Heijmans reden om een beroep te doen<br />

op de uitgebreide expertise van Bosch Beton. "We zijn gevraagd mee te<br />

denken over een passende ballastconstructie voor de geluidsschermen met<br />

behulp van keerwanden", zegt Lennart van de Loenhorst, Accountmanager<br />

<strong>Grond</strong>-, <strong>Weg</strong>- en <strong>Waterbouw</strong> namens Bosch Beton. "Dat heeft uiteindelijk<br />

mede geresulteerd in de optimale oplossing voor de Gemeente Dordrecht."<br />

DUURZAAM IN DE VOLLE LENGTE<br />

De geluidsschermen vormen het resultaat van intensief duurzaam denken en<br />

doen. Zo werd de vrijgekomen grond hergebruikt en is voorzien in een slim<br />

irrigatiesysteem dat de aangebrachte beplanting ook in droge periodes in leven<br />

houdt. Door het afgeven van een levensduurborging voor de slim ontworpen<br />

164


keerwandconstructie omarmde Bosch Beton ook zélf het duurzaamheidsstreven.<br />

In totaal ontwierp, produceerde én plaatste het bedrijf ruim 1.000 keerwandelementen<br />

(variërend in hoogte van 75 tot 150 centimeter) die volledig<br />

aan de gestelde eisen voldoen. Verder werden diverse keerwandhoekelementen<br />

toegepast voor de vereiste nooduitgangen. "Dankzij de op maat gemaakte<br />

keerwandelementen, met onder andere aangepaste hak- en voetlengtes, is<br />

een geheel ontstaan dat constructief én qua duurzaamheid de beste oplossing<br />

bood", aldus Lennart. "De elementen zijn namelijk vervaardigd met een<br />

duurzamere betonreceptuur, waarin het aandeel cement flink is verminderd."<br />

‘Het bedrijf ontwierp,<br />

produceerde én plaatste<br />

ruim 1.000 keerwandelementen’<br />

Detailbeeld van dezelfde geluidsschermen.<br />

COMPLETE ONTZORGING<br />

De keuze van Heijmans voor Bosch Beton heeft grotendeels te maken<br />

met de ontzorging die laatstgenoemde bood tijdens de uitrol van het geluidsschermenproject.<br />

Niet alleen dachten de eigen engineers van Bosch<br />

Beton van a tot z mee tijdens het construeren van de ballastoplossing,<br />

ook de flexibiliteit rondom de razendsnelle productie van specials waren<br />

van groot belang. "Net zoals het feit dat we de levering en plaatsing<br />

van de keerwanden binnen slechts tien weken hebben afgerond", vertelt<br />

Lennart. "Een razendsnelle doorloop die mede te danken is aan het justin-time<br />

leveren van de keerwandelementen op de bouwplaats." ■<br />

100%<br />

cement free<br />

1st<br />

Gen<br />

Onderweg naar een cementvrije generatie<br />

165


Trekkabels geproduceerd<br />

door Carl Stahl Benelux in<br />

opdracht van Boskalis.<br />

Tekst | Armand Landman Beeld | Carl Stahl<br />

Robuuste trekkabels voor<br />

voegloze overgangen<br />

Minder onderhoud en minder geluid<br />

Voegloze overgangen zijn een techniek die steeds vaker wordt gebruikt bij de constructie van kunstwerken<br />

zoals bruggen en viaducten, waarbij de verschillende segmenten worden samengevoegd zonder voegen.<br />

De techniek omvat het aanbrengen van een dunne laag elastisch materiaal, zoals rubber of kunststof,<br />

op de uiteinden van de segmenten, die vervolgens aan elkaar worden gelijmd of vastgeklemd.<br />

166


RVS kabels met Densoband en kunststof krimpkous.<br />

Trekkabels op locatie - in opdracht van Boskalis.<br />

Dit creëert een doorlopende structuur die<br />

beter bestand is tegen temperatuurschommelingen,<br />

trillingen en vervormingen. Het biedt<br />

diverse voordelen, waaronder een verbeterde<br />

duurzaamheid, minder onderhoud, minder geluidsoverlast<br />

en een hogere esthetische waarde.<br />

De reden om de overgangen tussen het landhoofd<br />

en de stootvloeren zonder voegen uit<br />

te voeren, is het voorkomen van scheuren op<br />

de plaats waar de stootplaten of -vloeren aansluiten<br />

op het landhoofd. Door het landhoofd<br />

constructief te verbinden met het dek ontstaat<br />

een integraal kunstwerk zonder voegovergangen<br />

en ondersteuningen. Dit resulteert in lagere<br />

onderhoudskosten en verminderd geluid.<br />

KNELKRACHTEN<br />

Het nadeel van dit type constructie is echter<br />

dat de vervormingen en verschuivingen van de<br />

constructie opgevangen moeten worden door<br />

zowel het asfalt als de aardebaan achter de constructie.<br />

De stootplaat is verbonden met het<br />

dek door middel van een structurele verbinding<br />

(een RVS kabel), die enige mate van beweging<br />

van de stootplaat toestaat zonder dat er grote<br />

knelkrachten ontstaan. Deze bewegingen moeten<br />

worden geabsorbeerd door een flexibel<br />

systeem van aangepast asfalt met lagen die rek<br />

verspreiden. De rekverspreidende eigenschappen<br />

van dit asfaltsysteem voorkomen barstvorming<br />

in de bovenste laag van het asfalt.<br />

Bij een voegloze overgang is er minimale ruimte<br />

tussen het landhoofd en het dek. De dilatatie<br />

tussen het dek en het landhoofd zorgt ervoor<br />

dat het beton niet gaat scheuren en de kabels<br />

zorgen er weer voor dat het dek en het landhoofd<br />

niet gaan wisselen/verzakken, waardoor<br />

alles op zijn plek blijft.<br />

Om de verschillende segmenten met elkaar te<br />

verbinden, worden roestvrijstalen staalkabels<br />

gebruikt. Deze kabels koppelen de stootplaten,<br />

die voor en achter het kunstwerk (betonconstructie)<br />

liggen, aan de rest van de betonconstructie.<br />

Dit voorkomt dat de stootplaten<br />

verschuiven bij verzakkingen.<br />

SPECIFICATIES<br />

Als gespecialiseerde groothandel in onder andere<br />

roestvrijstalen kabels maakt Carl Stahl<br />

het voor wegenbouwers makkelijker door deze<br />

roestvrijstalen kabels als kant-en-klare producten<br />

aan te leveren. Dit gebeurt volledig in overeenstemming<br />

met de technische specificaties<br />

zoals voorgeschreven door Rijkswaterstaat.<br />

Carl Stahl is gespecialiseerd in kunststof touw,<br />

roestvrijstalen kabels en kabelnetten. Zowel<br />

op maat gemaakt, op rol, in serie als enkelvoudig.<br />

"We hechten veel waarde aan het leveren<br />

van toegevoegde waarde voor onze klanten",<br />

Trekkabels op locatie - in opdracht van Boskalis.<br />

zegt Jennifer Swagers. "Al onze materialen worden<br />

in bulk en vaak op rol geleverd. Specifiek<br />

voor de naadloze overgangen produceren we<br />

in onze werkplaats op maat gemaakte roestvrijstalen<br />

trekstaven met een lengte van 3,50<br />

meter. De kabel heeft volgens de voorschriften<br />

van Rijkswaterstaat een diameter van 22 mm<br />

en bestaat uit 1x19 draden die om elkaar zijn<br />

gedraaid. Dit zorgt voor een vrij stevige 'constructie'<br />

die niet gemakkelijk buigt. Vervolgens<br />

brengen we over een lengte van 600 mm in<br />

het midden van de kabel een Densoband aan<br />

in een beschermende kunststof krimpkous, bedoeld<br />

om spanningen door rotatie in het dek<br />

op te vangen. Al deze voorbereidingen resulteren<br />

in een volledig en direct inzetbaar product<br />

voor de wegenbouwer."<br />

De kabels hebben zoals gezegd een diameter van<br />

22 mm en bestaan uit 1x19 draden, waardoor ze<br />

redelijk stijf zijn. Ook worden soms 6x36 kabels<br />

aangevraagd, maar die zijn minder stijf. ■<br />

167


ZOVEEL MEER DAN EEN<br />

GROOTHANDEL<br />

RVS kabel en kunststof lijnen voor<br />

industriële toepassingen, custom-made, op rol,<br />

seriewerk en enkele stuks.<br />

carlstahl.nl


De Bekistingsspecialisten.<br />

Uw partner<br />

Voor al uw infrastructurele projecten:<br />

tunnels, bruggen, kunstwerken en sluizen.<br />

www.doka.nl<br />

shop.doka.com<br />

Naamloos-4 1 03-02-2021 10:52<br />

Mobiele Kooiladders<br />

Universele trappen (talud)<br />

Modulaire trappen<br />

Laad & los platform<br />

Containertrappen<br />

Trappentorens<br />

Met onze SuperStairs bereik je veilig en duurzaam de top!<br />

Verkoop Verhuur Montage<br />

info@easystairs.nl /085-0092070/ easystairs.nl<br />

00032255007 - Easystairs.indd 1 01-11-2022 15:50


Tekst | Armand Landman Beeld | DOKA<br />

Bekisting voor de meest<br />

uitdagende projecten<br />

Innovaties in bruggenbouw<br />

De constructie van bruggen vereist een combinatie van technisch vernuft, ervaring en<br />

hoogwaardige materialen. DOKA bekistingssystemen hebben zich wereldwijd in de praktijk<br />

bewezen. Met een breed scala aan technische oplossingen, variërend van paneelbekisting tot<br />

gespecialiseerde systemen voor complexe brugstructuren, stelt DOKA aannemers in staat<br />

om met vertrouwen aan uitdagende projecten te werken.<br />

Cantilever-constructiemethode: vrijdragende<br />

constructies vragen om complexe bekisting.<br />

170


Ieder brugproject vraagt om oplossingen op maat.<br />

Doka is een wereldwijd toonaangevend bedrijf<br />

op het gebied van bekistingstechnologie<br />

voor de bouw. Doka levert niet alleen bekistingen<br />

voor vloeren, wanden en klimmen,<br />

maar ook steigeroplossingen voor een breed<br />

scala aan toepassingen.<br />

Een van de gebieden waar Doka in uitblinkt, is<br />

de bouw van bruggen en tunnels. Met Doka bekistingssystemen<br />

kunnen complexe constructies<br />

worden gerealiseerd<br />

met een hoge mate<br />

van veiligheid, efficiëntie<br />

en kwaliteit. Doka<br />

biedt individueel advies,<br />

engineering en<br />

planning voor elk project,<br />

en levert de benodigde<br />

materialen op<br />

het juiste moment op<br />

de bouwplaats.<br />

VAKMANSCHAP EN PRECISIE<br />

Bij de constructie van bruggen is vakmanschap<br />

en precisie van groot belang. Het is een uitdaging<br />

die niet alleen het bouwen van een stevige<br />

en duurzame structuur omvat, maar ook<br />

een esthetisch en functioneel aspect heeft. In<br />

dit kader speelt bekisting een cruciale rol.<br />

DOKA biedt een breed scala aan technische<br />

oplossingen voor brugconstructie, die zijn afgestemd<br />

op de specifieke eisen van elk project.<br />

Dokadek 30 is een systeem voor paneelbekisting<br />

dat flexibiliteit en efficiëntie combineert.<br />

Met snelle montage en demontage<br />

kunnen grote betonoppervlakken snel worden<br />

gerealiseerd. Dit is vooral voordelig bij<br />

de bouw van brugdekken.<br />

'Voor bruggen met composietconstructies<br />

bieden we oplossingen die specifiek zijn<br />

ontworpen om te voldoen aan de<br />

complexiteit van deze structuren'<br />

DOKA Load-bearing Tower Systems maken<br />

gebruik van steigers en torens om<br />

zware belastingen te ondersteunen tijdens<br />

het bouwproces. Hierdoor kunnen<br />

brugpijlers en andere verticale constructies<br />

veilig en efficiënt worden opgetrokken.<br />

Bij het bouwen van bruggen met forse overspanningen<br />

is een cantilever-constructiemethode<br />

vaak nodig. DOKA's cantilever travellers<br />

bieden een oplossing om in de lengte uit te steken<br />

zonder tijdelijke steigers te gebruiken.<br />

Voor bruggen met composietconstructies<br />

biedt DOKA oplossingen die specifiek zijn ontworpen<br />

om te voldoen aan de complexiteit<br />

van deze structuren. Dit omvat het gebruik<br />

van lichtgewicht materialen en aangepaste bekistingssystemen.<br />

DOKA staat bekend<br />

om zijn innovatieve<br />

aanpak en voortdurende<br />

betrokkenheid<br />

bij onderzoek<br />

en ontwikkeling. Het<br />

bedrijf werkt nauw<br />

samen met aannemers<br />

en ingenieurs<br />

om op maat gemaakte<br />

oplossingen te bieden die voldoen aan de<br />

unieke eisen van elk brugproject. Deze samenwerking<br />

heeft geleid tot de ontwikkeling<br />

van geavanceerde bekistingssystemen die<br />

niet alleen de constructietijd verkorten, maar<br />

ook de kosten optimaliseren en de algehele<br />

kwaliteit verbeteren. ■<br />

171


XGT 80 V Max<br />

Maximaal<br />

presteren<br />

op accu<br />

Slimme accu’s voor het zwaardere werk.<br />

Naast het bekende LXT 18 V platform is er het XGT 40 V platform<br />

met zware machines die ongekende prestaties leveren op één<br />

of twee innovatieve 40 V Max XGT accu’s. Ze zijn voorzien van<br />

compleet nieuwe, digitale communicatie. De machine herkent<br />

het model accu en reageert direct op de status hiervan en<br />

optimaliseert de stroomtoevoer. De doorslijper evenaart<br />

daardoor een 70 cc brandstofvariant. Met inmiddels meer dan<br />

150 machines biedt het XGT platform steeds meer keuze voor<br />

<strong>Grond</strong>, <strong>Weg</strong> en <strong>Waterbouw</strong>, Bouw, Industrie en Tuin en Park.<br />

XGT zelf ervaren? Maak een vrijblijvende afspraak met<br />

de Makita adviseur op makita.nl/adviseur.<br />

CE001GZ *<br />

XGT 2x40 V Max<br />

Doorslijper 355 mm<br />

€1063<br />

TW008GZ *<br />

XGT 40 V Max<br />

Slagmoersleutel<br />

€325<br />

HM002GZ03 *<br />

2x40 V Max<br />

Breekhamer<br />

€699<br />

*<br />

modellen zonder accu’s en lader, genoemde prijzen excl. BTW.<br />

Stefan Danklof, Van Esch, Breda<br />

makita.nl/xgt


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN GROND WEG<br />

WATERBOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op gww-bouw.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op gww-bouw.nl verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar gww-bouw.nl/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

MELD JE<br />

GRATIS AAN<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

gww-bouw.nl


INFRAPARTNERS<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

gww-bouw.nl/bedrijf<br />

ABOMA<br />

MaxWellstraat 49a<br />

6716 BX EDE<br />

Postbus 121<br />

6710 BC EDE<br />

T +31 318 69 19 20<br />

E info@aboma.nl<br />

W www.aboma.nl<br />

ALTENBURG FUNDERINGSTECHNIEK BV<br />

Postbus 26<br />

8530 AA Lemmer<br />

Industrieweg 17<br />

8531 PA LEMMER<br />

T +31 514 58 88 20<br />

F +31 514 58 88 39<br />

E info@altenburggroep.com<br />

W www.altenburggroep.com<br />

INGENIEURSBUREAU BOORSMA<br />

G. Sondermanstraat 2<br />

9203 PV DRACHTEN<br />

Postbus 647<br />

9200 AP DRACHTEN<br />

T +31 512 58 03 00<br />

F +31 512 52 52 96<br />

E drachten@boorsma-consultants.nl<br />

W www.boorsma-consultants.nl<br />

BOSKALIS NEDERLAND<br />

Rosmolenweg 2<br />

Postbus 76<br />

3350 AB PAPENDRECHT<br />

T. +31 78 20 65 000<br />

E nederland@boskalis.nl<br />

W www.boskalis.nl/nederland<br />

DIESEKO GROUP B.V.<br />

Lelystraat 49<br />

3364 AH SLIEDRECHT<br />

T +31 184 41 03 33<br />

E info@diesekogroup.com<br />

W www.diesekogroup.com<br />

DYNAMOSTAAL BV<br />

BOUWINFRASUPPORT.COM<br />

Dynamostraat 31<br />

3903 LK VEENENDAAL<br />

Postbus 135<br />

3900 AC VEENENDAAL<br />

T +31 318 50 93 30<br />

F +31 318 55 61 41<br />

E info@bouwinfrasupport.com<br />

W www.bouwinfrasupport.com<br />

W www.dynamostaal.com<br />

ANTEA GROUP<br />

Postbus 10<strong>04</strong>4<br />

1301 AA ALMERE<br />

T +31 36 530 80 00<br />

E info.nl@anteagroup.com<br />

W www.anteagroup.nl<br />

BIA GROUP<br />

Skagerrakstraat 6<br />

7202 BZ ZUTPHEN<br />

T +31 88 303 22 00<br />

E info.nl@biagroup.com<br />

W www.biagroup.com<br />

BRINKMANN & NIEMEIJER MOTOREN BV<br />

Postbus 50<br />

7390 AB TWELLO<br />

T +31 571 27 69 00<br />

E info@bnmotoren.nl<br />

W www.bnmotoren.nl<br />

CROONWOLTER & DROS<br />

Marten Meesweg 25<br />

3068 AV ROTTERDAM<br />

T +31 88 923 33 44<br />

E info@croonwolterendros.nl<br />

W www.croonwolterendros.nl<br />

GM RECYCLING BVBA<br />

Krommeveldstraat 1<br />

B-9971 LEMBEKE (B)<br />

T +32 9 378 39 47<br />

E info@gmrecycling.be<br />

W www.gmrecycling.be<br />

GOOIMEER B.V.<br />

Damsluisweg 67<br />

1332 EB ALMERE<br />

Postbus 30219<br />

1303 AE ALMERE<br />

T +31 36 537 03 33<br />

F +31 36 537 03 32<br />

E mail@gooimeer.nl<br />

W www.gooimeer.nl<br />

174


INFRAPARTNERS<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

gww-bouw.nl/bedrijf<br />

HAKKERS BV<br />

Oudas 11<br />

4251 AW Werkendam<br />

Postbus 11<br />

4250 DA Werkendam<br />

T +31 183 50 11 22<br />

F +31 183 50 16 65<br />

E info@hakkers.com<br />

W www.hakkers.com<br />

VAN DER KAMP<br />

Hoekerweg 1<br />

8<strong>04</strong>2 PH ZWOLLE<br />

T +31 38 422 20 09<br />

E info@vdkamp.eu<br />

W www.vdkamp.eu<br />

LEICA GEOSYSTEMS B.V.<br />

Turfschipper 39<br />

2292 JC Wateringen<br />

T +31 88 001 80 00<br />

E customercare.nl@leica-geosystems.com<br />

W www.leica-geosystems.com/nl-nl<br />

VAN HATTUM EN BLANKEVOORT<br />

Lange Dreef 13<br />

4131 NJ VIANEN<br />

T +31 348 43 51 00<br />

F +31 348 43 51 11<br />

E info@vhbinfra.nl<br />

W www.vhbinfra.nl<br />

HYUNDAI CONSTRUCTION<br />

EQUIPMENT EUROPE<br />

Hyundailaan 4<br />

B-3980 TESSENDERLO<br />

T +32 14 56 22 00<br />

E info@hyundai.eu<br />

W www.hyundai.eu<br />

LEYENAAR TAAPKEN LAMAKER BV<br />

Kamerlingh Onnesweg 7<br />

4131 PK VIANEN<br />

Postbus 191<br />

4130 ED VIANEN<br />

T +31 347 37 48 44<br />

F +31 347 37 79 08<br />

E verkoop@ltl.nl<br />

W www.ltl.nl<br />

HOFFMANN BODEMTECHNIEKEN B.V.<br />

Beekerheide 17-19<br />

5741 HB BEEK EN DONK<br />

T +31 492 38 66 66<br />

E info@hoffmanngroep.com<br />

W www.hoffmanngroep.com<br />

INPIEQ<br />

Liberatorstraat 3<br />

4651 SC STEENBERGEN<br />

T +31 850 81 20 00<br />

E info@inpieq.nl<br />

W www.inpieq.nl<br />

MAX BÖGL NEDERLAND BV<br />

Pedro de Medinalaan 5a<br />

1086 XK AMSTERDAM<br />

T +31 20 398 11 30<br />

E info@nl.max-boegl.com<br />

W www.max-boegl.de/nl/<br />

HOOGMARTENS WEGENBOUW<br />

Hagelkruisweg 2<br />

5993 SC MAASBREE<br />

T +32 89 81 02 30<br />

E info@hoogmartens.be<br />

W www.hoogmartens.be<br />

IPV DELFT<br />

Oude Delft 39<br />

2611 BB Delft<br />

T +31 15 750 25 75<br />

E info@ipvdelft.nl<br />

W www.ipvdelft.nl<br />

MOBILIS<br />

Landdrostlaan 49<br />

7327 GM Apeldoorn<br />

Postbus 20175<br />

7302 HD Apeldoorn<br />

Nederland<br />

T +31 55 538 22 22<br />

E info@mobilis.nl<br />

W www.mobilis.nl<br />

HUPKES HOUTHANDEL DIEREN B.V.<br />

Sprankerenseweg 79<br />

6951 DE DIEREN<br />

T +31 313 41 91 00<br />

F +31 313 42 00 39<br />

E info@hupkes.nl<br />

w www.hupkes.nl<br />

0313 - 419 100<br />

sales@hupkes.nl<br />

KOKOSYSTEMS B.V.<br />

Saturnus 9<br />

2685 LX POELDIJK<br />

Postbus 107<br />

2290 AC WATERINGEN<br />

T +31 174 24 48 38<br />

F +31 174 24 02 45<br />

maatwerk E info@kokosystems.nl in hout voor<br />

W www.kokosystems.nl<br />

grond-, weg- en<br />

waterbouw<br />

<strong>NL</strong>MK PLATE SALES S.A.<br />

Rue de Clabecq 101<br />

B-1460 ITTRE<br />

T + 32 2 391 91 00<br />

E quard@eu.nlmk.com<br />

W www.eu.nlmk.com/en/<br />

175


INFRAPARTNERS<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

gww-bouw.nl/bedrijf<br />

VAN OORD NEDERLAND<br />

Schaardijk 211<br />

3063 NH ROTTERDAM<br />

Postbus 8574<br />

3009 AN ROTTERDAM<br />

T +31 88 826 00 00<br />

F +31 88 826 50 10<br />

E info@vanoord.com<br />

W www.vanoord.com<br />

PERI NEDERLAND B.V.<br />

Bekistingen, steigers en Engineering<br />

Postbus 3<strong>04</strong><br />

5480 AH SCHIJNDEL<br />

T +31 73 547 91 00<br />

F +31 73 549 36 51<br />

E info@peri.nl<br />

W www.peri.nl<br />

TELE RADIO BENELUX<br />

Jadestraat 9<br />

2665 NS BLEISWIJK<br />

T +31 70 419 41 20<br />

E benelux@tele-radio.com<br />

W www.teleradio.nl<br />

TENSAR INTERNATIONAL B.V.<br />

Helftheuvelweg 11<br />

5222 AV S-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 624 19 16<br />

E info@tensar.nl<br />

W www.tensar.nl<br />

TEXION GEOKUNSTSTOFFEN NV<br />

Admiraal de Boisotstraat 13<br />

B-2000 ANTWERPEN<br />

T +32 3 210 91 91<br />

F +32 3 210 91 92<br />

E info@texion.be<br />

W www.texion.be<br />

UNIHORN BV<br />

Verbinders in infra<br />

Scharwoude 9 Postbus 58<br />

1634 EA SCHARWOUDE 1633 ZH AVENHORN<br />

T +31 229 54 78 50<br />

E info@unihorn.nl<br />

W www.unihorn.nl<br />

VAN LAECKE GROUP<br />

Schatting 8 Vleugelboot 51<br />

8210 ZEDELGEM 3991 CM HOUTEN<br />

België<br />

Nederland<br />

T +32 50 55 18 90 T +31 30 68 68 100<br />

E info@vanlaeckegroup.com<br />

W www.vanlaeckegroup.com<br />

VAN SCHAIK GRONDVERZET<br />

Dorpsstraat 1<br />

3481 AE HARMELEN<br />

T +31 348 442 852<br />

E info@vanschaikgrondverzet.nl<br />

W www.vanschaikgrondverzet.nl<br />

REESINK CONSTRUCTION EQUIPMENT <strong>NL</strong><br />

B.V.<br />

Molensteyn 47<br />

3454 PT DE MEERN<br />

T +31 30 666 60 66<br />

E info@kemp-groep.nl<br />

W www.kemp-groep.nl<br />

TOPCON<br />

De Kronkels 14<br />

3752 LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG<br />

T +31 33 299 29 39<br />

E customerservice.nl@topcon.com<br />

W www.topconpositioning.com<br />

VOORBIJ FUNDERINGSTECHNIEK B.V<br />

Postbus 20701<br />

1001 NS AMSTERDAM<br />

T +31 20 407 71 00<br />

F +31 20 407 71 99<br />

E info@voorbijft.nl<br />

W www.voorbijdunderingstechniek.nl<br />

SAES INTERNATIONAL B.V.<br />

Lozerweg 10<br />

6006 SR WEERT<br />

T +31 495 56 19 29<br />

E info@saes.nl<br />

W www.demolitiontools.eu<br />

TRIFLEX<br />

Boerendanserdijk 35<br />

8024 AE ZWOLLE<br />

T +31 38 460 20 50<br />

E info@triflex.nl<br />

W www.triflex.nl<br />

XYLEM WATER SOLUTIONS<br />

NEDERLAND B.V.<br />

Pieter Zeemanweg 240 Postbus 1126<br />

3316 GZ DORDRECHT 3300 BC DORDRECHT<br />

T +31 78 654 84 00<br />

F +31 78 651 09 36<br />

E xylemwatersolutionsnl@xyleminc.com<br />

W www.xylemwatersolutions.com/nl<br />

STRUKTON CIVIEL NOORD & OOST BV<br />

Kelvinstraat 1<br />

Postbus 355<br />

7570 AJ OLDENZAAL<br />

T +31 6 51 56 33 49<br />

E marlon.snijders@strukton.com<br />

W www.struktonciviel.nl<br />

UCM HOLLAND/SANY CRANES SERVICES<br />

Rijksstraatweg 59<br />

2171 AK SASSENHEIM<br />

T +31 252 25 52 55<br />

E info@sanycranes.services<br />

W www.sanycranes.services<br />

ZIUT<br />

Nieuwe Plein 1b<br />

6811 KN ARNHEM<br />

T +31 26 800 19 00<br />

E info@ziut.nl<br />

W www.ziut.nl<br />

176


Nieuwe generatie: Kobelco SK230SRLC-7<br />

KOBELCO GRAAFMACHINES:<br />

STANDAARD 36 MAANDEN<br />

OF 3.000 UUR GARANTIE!<br />

Kemp Groep<br />

Molensteyn 47<br />

3454 PT De Meern<br />

Tel.: 030 - 666 60 66<br />

info@kemp-groep.nl<br />

KEMP-GROEP.<strong>NL</strong><br />

Kijk op onze website voor een vestiging bij u in de buurt.


Bulk aan kracht<br />

Develon DX170W-7<br />

De volgende generatie Stage V mobielegraafmachines, de DX170W-7<br />

graafmachine. Volgens ons testpannel van machinisten ligt deze<br />

Develon DX170W-7 graafmachine lekker in de hand en is deze goed<br />

afgesteld. Wij vinden hem daarnaast ook een bulk aan kracht uitstralen.<br />

Niet gek ook, met zijn krachtige Develon DL06P motor. Daar wil jij toch<br />

ook mee werken? De grote bodemvrijheid van de Develon DX170W-7<br />

mobiele graafmachine betekent minder kans op beschadiging bij het<br />

rijden op oneffen terrein. Hierdoor kan jij op de moeilijkste plekken<br />

komen zonder je zorgen te hoeven maken over je Develon mobiele<br />

graafmachine! Interesse?<br />

Neem dan contact op met jouw Develon dealer! Staad, Anema Arum,<br />

Snippe Erica, ELM Bouwmachines, R&L Machinery en Nijland Service.


At DISA, it's all about making ideas happen<br />

We understand the art of inventing and modifying concepts and techniques, and also<br />

bringing them to life to meet operational challenges.<br />

ABOUT DISA<br />

YOUR SUBSEA<br />

SOLUTIONS<br />

SPECIALIST<br />

We are DISA International, your specialists in<br />

pioneering subsea solutions. Since 2003 we have<br />

been diving into different segments of the marine<br />

and underwater world where our inventive and<br />

comprehensive solutions are relied upon by our<br />

international client base.<br />

CIVIL CONSTRUCTION - OFFSHORE RENEWABLES - OFFSHORE OIL & GAS - WRECK REMOVAL<br />

WWW.DISA-INTERNATIONAL.COM


BAM Infra Nederland over hun Woltman 90DR-e 100% elektrische<br />

funderingsmachine: “Duurzaam en zeer stil. Deze machine<br />

bespaart zo’n 1.200 kilogram CO 2 én 500 liter diesel per dag. En<br />

kan op het accupakket minimaal één volle dag werken.”<br />

INNOVATIVE FOUNDATION EQUIPMENT<br />

diesekogroup.com