30.08.2023 Views

preview werkboek Boost je boekenbusiness

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ONLINECURSUS

Boost* je

boekenbusiness

WERKBOEK

*to increase or

raise; contribute

to the growth of.


© 2023 studio folio | Mirjam Hoekstra

Grafische verzorging: Suzanne van Beek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze cursus te delen,

te kopiëren of te verkopen.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen

volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks

menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich

alsnog tot de uitgever wenden.


BOOST JE BOEKENBUSINESS

INHOUDSOPGAVE

MODULE 0 | INTRODUCTIE

0.1 FREEWRITEN

0.2 JOUW BESTE JAAR OOIT

MODULE 1 | OMZETDOEL

1.1 JE OMZETDOEL

1.2 JE IDEALE UURTARIEF

1.3 JE IDEALE WOORDTARIEF

MODULE 2 | IDEALE KLANT

2.1 KLANTPROFIEL

2.2 KLANTSEGMENTEN TOETSEN

2.3 PERSONA('S)

MODULE 3 | AANBOD &

VERDIENMODELLEN

3.1 JE VAARDIGHEDEN

3.2 BRAINSTORM NICHE

3.3 JE TAGLINE EN KLANTBELOFTE

3.4 JE AANBOD

BLZ 5

BLZ 17

BLZ 26

BLZ 41

LINK NAAR CHECK-IN-CALL BLZ 53

3.


BOOST JE BOEKENBUSINESS

MODULE 4 | TOEGEVOEGDE

WAARDE

4.1 USP'S

4.2 PRIJSKAARTJES PLAKKEN

MODULE 5 | SALES & MARKETING

5.1 TARGETS

5.2 ONTMOETINGSPLEKKEN

5.3 SOCIALMEDIACONTENT SCHRIJVEN

5.4 WEBTEKSTEN SCHRIJVEN

MODULE 6 | BOOMING BUSINESS

BLUEPRINT

6.1 BOOMING BUSINESS BLUEPRINT

BLZ 54

BLZ 60

BLZ 66

LINK NAAR CHECK-OUT-CALL BLZ 70

4.


MODULE 0

Introductie

ONLINECURSUS

Boost* je

boekenbusiness


BOOST JE BOEKENBUSINESS

I began to realize how

important it was to be an

enthousiast in life. If you’re

interested in something, no

matter what it is, go at it full

speed.

Embrace it with both arms.

Hug it, love it and above all

become passionate about it.

Lukewarm is no good.

– ROALD DAHL


BOOST JE BOEKENBUSINESS

0.1 | INTRODUCTIE

Hoi! Welkom bij de cursus ‘Boost je boekenbusiness’. Ik heb ’m gemaakt voor

redacteuren, persklaarmakers en correctoren van wie de redactieskills al

helemaal in orde zijn, maar die beseffen dat ondernemen een vak apart is en

worstelen om hun bedrijf te laten groeien.

Groeien kan op allerlei manieren en in allerlei richtingen. Vaak denken mensen

dat het alleen om geld gaat, om de hoogste omzet draaien. Uiteraard mag dat je

doel zijn in het ondernemerschap, maar het hoeft niet. You do you. Succes

betekent voor iedereen iets anders. Wat ik bedoel met je bedrijf laten groeien is

dat je je bedrijf voedt en het in de richting laat groeien waar jij naartoe wilt. Dat

je leiderschap toont en de regie terugpakt, zodat je niet langer het gevoel hebt

dat jouw agenda (of leven!) door anderen wordt bepaald, maar jij zelf aan het

roer staat.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je hier bent omdat je nog te weinig klanten hebt

om de omzet te behalen die je graag zou willen draaien, maar je zit hier ook

goed als je je slaaf voelt van je eigen bedrijf en zoekt naar mogelijkheden om te

groeien in een richting die je meer vrijheid oplevert. Je kunt hier ook zijn omdat

je verveeld bent geraakt, de uitdaging mist, en nu zoekt naar meer creativiteit.

In alle gevallen werkt de formule die ik je in deze cursus geef. Die is bewezen

effectief gebleken: ik heb ’m zelf succesvol ingezet als redacteur, en eerdere

cursisten en mentees behaalden er ook prachtige resultaten mee. De een heeft

nu het bedrijf dat-ie altijd al had willen hebben, met een schaalbaar aanbod

waar-ie helemaal z’n creatieve ei in kwijt kan, de ander heeft er 3x zo veel

klanten bij.

Ik geloof dat er in dit vak meer dan voldoende ruimte is voor jou en wat jij te

brengen hebt. En door te investeren in deze cursus heb jij (zonder het misschien

te beseffen) ook een belangrijke stap gezet in het erkennen van die potentie.

Het laat zien hoe graag je wilt en hoezeer je diep vanbinnen gelooft dat je het in

je hebt.

Gelukkig maar, want vuur is onmisbaar als je onderneemt. Het is de brandstof

die je erdoorheen sleept als het tegenzit.

Het volgen van deze businessopleiding betekent namelijk niet dat alles vanaf nu

ineens van een leien dakje gaat. Er komen hoe dan ook momenten dat je denkt:

Laat maar. Ik kap ermee. Dit wordt ’m niet. Of misschien zeggen anderen

oppeppende woorden tegen je als ‘Je moet het anders doen’, of ‘Zou je dat nou

wel doen?'

7.


BOOST JE BOEKENBUSINESS

Laat die stemmen je niet stoppen. Ga terug naar wat je de brandstof gaf om

eraan te beginnen. Het geeft niet als je soms een stap terug moet doen om

van een afstandje te bekijken of je nog op het juiste spoor zit, je af te vragen

waarom iets niet lukt, of waar je nog aan kunt werken. Echt niet. Gun jezelf tijd

en wees mild voor jezelf. Ondernemen is een levend experiment, sta jezelf toe

om van alles te proberen.

Tegelijkertijd zie ik ondernemen als een spel met spelregels. Met die regels

maak ik je vertrouwd in de komende zes modules. Want niet alleen vuur, ook

actie is een sleutelwoord in ondernemerschap. Actie brengt je in beweging.

Daardoor doe je nieuwe ervaringen op, leg je contacten en bedenk je andere

strategieën en oplossingen.

Neem dat mee in deze cursus. Een booming boekenbusiness komt je niet

aanwaaien, daar moet je iets voor doen.

Ik ben superexcited om te zien hoe jij straks uit deze cursus rolt, en ik kijk er

ook enorm naar uit om je live te spreken tijdens de incheckmomenten via

Zoom.

Heel veel plezier en succes!

MIRJAM

8.


CURSUSOVERZICHT

module 0 module 1 module 2

Introductie Omzetdoel Ideale klant

Tijdsinvestering: 1 uur Tijdsinvestering: 1 uur Tijdsinvestering: 1-2 uur

Resultaat: Je hebt inzicht in wat deze cursus

van je vraagt en hebt daar ruimte en tijd

voor ingepland. Je weet wat een succesvol

bedrijf voor jou betekent.

Resultaat: Je hebt je omzetdoel bepaald en

het omgerekend naar een uur- en

woordtarief.

Resultaat: Je hebt op strategische wijze

je ideale klant(en) gekozen en weet

precies op wie je je richt met je bedrijf.

Opdracht 0.1 | Freewriten

Opdracht 1.1 | Je omzetdoel

Opdracht 2.1 | Klantprofiel

Opdracht 0.2 | Jouw beste jaar ooit

Opdracht 1.2 | Je ideale uurtarief

Opdracht 2.2 | Klantsegment(en) toetsen

Opdracht 1.3 | Je ideale woordtarief

Opdracht 2.3 | Persona('s)

module 3

Aanbod &

verdienmodellen

module 4

Toegevoegde

waarde

Tijdsinvestering: 4-5 uur

Resultaat: Je hebt een volledig aanbod

gemaakt dat waardevol is voor je klant

en dat bestaat uit meerdere

verdienmodellen.

Tijdsinvestering: 45 minuten

We bespreken je keuzes en plan 1:1 via

Zoom en scherpen alles aan waar nodig. Zo

kun je met een gerust gevoel met de

volgende drie modules aan de slag.

Tijdsinvestering: 4-5 uur

Resultaat: Je weet hoe je kunt aantonen wat

de waarde is van je aanbod, bent in staat je

eigen kennis en kunde op waarde te

schatten en hebt prijskaartjes geplakt op je

aanbod.

Opdracht 3.1 | Je vaardigheden

Opdracht 4.1 | USP's

Opdracht 3.2 | Brainstorm niche

Opdracht 4.2 | Prijskaartjes plakken

Opdracht 3.3 | Je tagline en klantbelofte

Opdracht 3.4 | Je aanbod

module 5

Sales & marketing

module 6

Booming business

blueprint

checkin-call

checkout-call

Tijdsinvestering: 4-5 uur

Resultaat: Je hebt een plan van aanpak om

je omzetdoel te behalen, kent verschillende

marketingstrategieën en weet welke jij

gaat inzetten.

Tijdsinvestering: 1 uur

Resultaat: Je hebt je businessplan

overzichtelijk op één A4 gezet en hebt een

gameplan voor de komende maanden.

Tijdsinvestering: 45 minuten

We bespreken je businessplan en je kunt

laatste, aanvullende vragen stellen, zodat je

met zelfvertrouwen de cursus afsluit.

Opdracht 5.1 | Targets

Opdracht 6.1 | Booming business blueprint

Opdracht 5.2 | Ontmoetingsplekken

Opdracht 5.3 | Socialmediacontent schrijven

Opdracht 5.4 | Webteksten schrijven


OPDRACHT 0.1

FREEWRITEN

BOOST JE BOEKENBUSINESS

Je gaat een stukje freewriten. Freewriten is een vorm van schrijven waarbij je

gedurende een bepaalde tijdspanne je pen niet van het papier haalt. Je schrijft

dus alles op wat er in je hoofd opkomt. Ook als dat het woord ‘kaas’ is. Of ‘ik

weet even niks meer, maar ik ga gewoon verder, tralala, hé daar komt ineens

toch weer een idee’. Je kunt het niet fout doen en je hoeft het ook nooit aan

iemand te laten lezen.

Freewriten bevordert creativiteit, geeft inspiratie en bevrijdt je (tijdelijk) van

jouw innerlijke criticus. En hoe tegenstrijdig het ook klinkt: door jezelf toe te

staan alles op te schrijven wat je denkt, kom je tot de kern.

Het doel van deze opdracht is die kern te vangen, want daarin zit jouw vuur.

Geef jezelf bij iedere vraag drie minuten om ’m te beantwoorden. Start je timer

en schrijf alles op wat bij je naar boven komt. Niet stoppen, maar doorgaan,

ook als je even niets meer weet te verzinnen. Ready? Go!

Waarom of waardoor ben jij je eigen bedrijf gestart?

10.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!