05.09.2023 Views

Digital-KI_2023-005 (1)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nieuw!<br />

KNIPMODE-AGENDA<br />

Hij stond al<br />

een tijdje op<br />

ons wensenlijstje<br />

en nu is het<br />

gelukt! De enige<br />

echte Knipmodeagenda<br />

is een<br />

feit.<br />

Deze jaaragenda 2024<br />

heeft een handige ringband,<br />

veel schrijfruimte<br />

en staat bomvol met<br />

patronen, kortingen<br />

en handige naaitips.<br />

En natuurlijk word je het<br />

hele jaar door geïnspireerd<br />

om het beste uit jouw naaiprojecten<br />

te halen.<br />

BESTEL JOUW AGENDA NU VIA KNIPMODE.NL/AGENDA2024<br />

OF BEL NAAR +31 20 894 56 65.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!