06.11.2023 Views

KIJK editie 11/12 - 2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Techplannen in<br />

de prijzen<br />

NAOMI<br />

VREEBURG<br />

Chef redactie<br />

<strong>KIJK</strong><br />

“Nederlandse start-ups en<br />

universiteiten werken hard<br />

aan de technologie van<br />

morgen. Voor het achtste<br />

jaar op rij organiseert <strong>KIJK</strong><br />

de wedstrijd Het Beste<br />

Tech-idee om een aantal<br />

van deze innovaties in het<br />

zonnetje te zetten. In de<br />

volgende <strong>editie</strong> maken<br />

we de meer dan terechte<br />

winnaars bekend.”<br />

ALENA BUTUSAVA/ISTOCK/GETTY IMAGES<br />

COLOFON<br />

Klantenservice: 020 – 894 5666<br />

Redactieadres: Redactie <strong>KIJK</strong>, Postbus 22693, <strong>11</strong>00 DD Amsterdam,<br />

020 – 210 5350, info@kijkmagazine.nl<br />

Hoofdredacteur: André Kesseler<br />

Chef redactie: Naomi Vreeburg<br />

Coördinerend redacteur: Laurien Onderwater<br />

(Web)redacteur: Tim Tomassen<br />

Redactie-assistent: Lysette Dammers<br />

Eindredactie: Jean-Paul Keulen, Berry Overvelde, Leo Polak, Bernice<br />

Nikijuluw, Margot Reesink<br />

Uitgever: Léon Bouwman<br />

Art direction en vormgeving: Arnold Ritter<br />

Ontwerp basislayout: Johnny Rijbroek<br />

Marketing: Jane van Daalen, Dinie ten Oever, Femke Ooms, Maaike Peeters,<br />

Arjan van Rijn, Deveny Saris (deveny.saris@roularta.nl)<br />

Aan dit nummer schreven mee: Marysa van den Berg, Anouk Broersma,<br />

Yannick Fritschy, Pepijn van der Gulden, Jean-Paul Keulen, Sterre Leufkens,<br />

Judith Neimeijer, Rik Peters, Margot Reesink, Mark van den Tempel, Kailo<br />

Timmerhuis, Mark Traa, Dennis Voeten, Bastiaan Vroegop, Bruno van<br />

Wayenburg<br />

Druk: Roularta Printing<br />

Sales: advertising@roularta.nl, of bel 06 – 57 94 91 17<br />

Persberichten naar: pers@kijkmagazine.nl<br />

Traffic advertenties: Marjola van Iperen, Aintza Nicolas Gnodde, Rivka Baum<br />

Distributie losse verkoop: Aldipress B.V., De Meern, telefoon 030 – 666 06 <strong>11</strong><br />

Leesportefeuille: zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet<br />

geoorloofd <strong>KIJK</strong> op te nemen in of ter beschikking te stellen aan een<br />

leesportefeuille.<br />

<strong>KIJK</strong> is een uitgave van Roularta Media Group.<br />

Onder voorbehoud van alle rechten. Niets uit deze uitgave mag geheel of<br />

gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd<br />

gegevensbestand of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook,<br />

zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever sluit iedere<br />

aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.<br />

Abroad <strong>KIJK</strong> is available for international licensing and syndication. For more<br />

information: info@kijkmagazine.nl<br />

Service en informatie<br />

Nieuwe abonnementen: ga voor alle aanbiedingen naar kijkmagazine.nl/abonneren of bel +31<br />

(0)20 – 894 5666 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur).<br />

Klantenservice Nederland en België: voor vragen over bezorging, opzegging, betaling,<br />

wijzigingen, welkomstgeschenken, artikelen en passen. Mail naar klantenservice@kijkmagazine.<br />

nl of bel +31 (0)20 – 894 5666 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur).<br />

Adreswijzigingen dienen uiterlijk 3 weken voor de verhuizing bij ons bekend te zijn.<br />

Nabestellen van reeds verschenen <strong>editie</strong>s is mogelijk op www.kijkmagazine.nl/shop.<br />

Beëindigen van het abonnement kan tegen het einde van de eerste abonnementstermijn, door<br />

uiterlijk een maand voor verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn<br />

op te zeggen. Na de eerste abonnementstermijn kan het abonnement met inachtneming van een<br />

opzegtermijn van een (1) maand worden beëindigd. Bel +31 (0)20 894 5666 (ma t/m vr 9.00-17.00<br />

uur). Belgische lezers kunnen bellen naar: +31 (0)20 894 5661.<br />

Abonnementsprijzen voor Nederland en België:<br />

De prijs voor een abonnement bedraagt € 89,95 per jaar, € 42,35 per halfjaar of € 21,60 per<br />

kwartaal bij betaling per automatische incasso. Voor andere betaalwijzen wordt € 2,60<br />

administratiekosten in rekening gebracht. Abonnementen buiten Nederland en België zijn op<br />

aanvraag; hiervoor kunt u mailen naar klantenservice@kijkmagazine.nl.<br />

Betalingsvoorwaarden: een abonnement geldt voor de opgegeven periode en wordt nadien – behoudens<br />

opzegging – automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Het<br />

abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Een andere betaaltermijn of -wijze is mogelijk;<br />

neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Bij niet tijdige betaling worden er<br />

herinneringskosten in rekening gebracht. Prijswijzigingen voorbehouden.<br />

Leveringsvoorwaarden: levering van tijdschriften, en levering en verkoop van premies en<br />

handelsartikelen geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden Roularta Media Group. Kijk voor<br />

deze voorwaarden op roularta.nl/voorwaarden. U kunt deze voorwaarden ook schriftelijk<br />

opvragen bij Roularta Media Group, Postbus 23620, <strong>11</strong>00 EC Amsterdam. Voor bezorgadressen<br />

buiten Nederland en België mail naar klantenservice@kijkmagazine.nl.<br />

Handelsartikelen: voor alle premies, aanbiedingen en acties in Nederland en België geldt: zolang<br />

de voorraad strekt. Helaas is het bestellen van<br />

handelsartikelen vanuit landen buiten Nederland en<br />

België niet mogelijk.<br />

Privacy: Roularta Media, de uitgever van <strong>KIJK</strong>, legt van<br />

haar abonnees en klanten in het kader van haar<br />

dienstverlening gegevens vast. Deze persoonsgegevens<br />

worden verwerkt in overeenstemming met de<br />

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de<br />

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kijk<br />

voor het privacybeleid van Roularta Media op roularta.nl/<br />

privacyvoorwaarden. Via privacy@roularta.nl en/of via<br />

Roularta Media, ter attentie van Afdeling Klantenservice<br />

Privacy, Postbus 23620, <strong>11</strong>00 EC Amsterdam, kunt u altijd<br />

contact opnemen als u vragen heeft over dit<br />

privacybeleid.<br />

Winter<strong>editie</strong> <strong>2023</strong> <strong>11</strong>5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!