06.11.2023 Views

KIJK editie 11/12 - 2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De woningnood VLAGin Nederland is uitgegroeid tot een heuse crisis. Tussen nu en 2030 wil de<br />

overheid dan ook bijna een miljoen woningen gaan bouwen. Tegelijk worstelt de bouwsector<br />

met nieuwe strenge stikstofregels. Het is dus geen kwestie van overal zoveel mogelijk<br />

‘ouderwetse’ huizen neerzetten. In plaats daarvan kunnen we bijvoorbeeld bestaande<br />

kantoorpanden ombouwen, inzetten op duurzamere alternatieven voor staal en beton, of<br />

eindelijk eens het Markermeer inpolderen.<br />

Tekst: Mark van den Tempel<br />

Het nieuwe<br />

20 Winter<strong>editie</strong> <strong>2023</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!