06.11.2023 Views

KIJK editie 11/12 - 2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Drijvend wonen<br />

Bouwen op water<br />

V<br />

an de huidige bouwplannen<br />

voor een<br />

miljoen woningen staat<br />

driekwart gepland op<br />

plekken die in de toekomst kunnen<br />

overstromen of waar de bodem<br />

dusdanig kan gaan dalen dat schade<br />

aan riolering of fundering ontstaat.<br />

Wonen op water (zie ook <strong>KIJK</strong><br />

2/<strong>2023</strong>) is dan helemaal geen gek<br />

idee. Toch kent ons waterrijke land<br />

vooral woonboten en nauwelijks<br />

drijvende huizen.<br />

Dat kan in de toekomst weleens<br />

gaan veranderen. Aannemersbedrijf<br />

Damsteegt bedacht een innovatief<br />

bouwsysteem waarmee in samenwerking<br />

met ontwikkelaar Balance<br />

d’Eau inmiddels waterwoningen<br />

zijn verwezenlijkt in Zeewolde,<br />

Woerden en Nijmegen.<br />

In Woerden onderzoekt de ontwikkelaar<br />

momenteel of er op krimpende<br />

veengronden een drijvende wijk<br />

kan worden gebouwd: Veenetië. (Zie<br />

afbeelding.) De gemeente heeft veel<br />

last van bodemdaling en alle ongemakken<br />

die dit verschijnsel met<br />

zich meebrengt. Door water toe te<br />

laten en daar drijvende huizen op te<br />

plaatsen, is bodemdaling niet langer<br />

een schadepost. Tegelijk ontstaat<br />

een gebied waarin grote hoeveelheden<br />

regenwater kunnen worden<br />

opgevangen. Extreme regenbuien<br />

zullen in de toekomst immers steeds<br />

vaker voorkomen.<br />

De gebouwde woningen van Balance<br />

d’Eau en Damsteegt zijn twee tot<br />

drie verdiepingen hoog en liggen<br />

stabiel in het water dankzij een<br />

drijflichaam van beton of kunststof.<br />

Daarbovenop komt een lichtgewicht<br />

constructie van hout. Het drijflichaam,<br />

dat ook de onderste verdieping<br />

vormt, wordt op land gebouwd met<br />

behulp van een prefab bekisting.<br />

Vervolgens vindt de afbouw van<br />

het casco, de wandbedekking en<br />

het dak op het water plaats. Daarbij<br />

houdt een hydraulisch platform de<br />

woning tijdens de werkzaamheden<br />

stabiel. Als dat proces is afgerond en<br />

het platform is weggehaald, wordt<br />

de woning met extra ballast perfect<br />

waterpas gemaakt.<br />

In de ontwerpfase is rekening<br />

gehouden met extreem hoge en lage<br />

waterstanden door droogte of overstromingen.<br />

De aansluitingen voor<br />

elektra, dataverkeer en riolering zijn<br />

gemaakt van flexibele kabels en buizen,<br />

waardoor ze meebewegen met<br />

het waterpeil. Als het drijflichaam<br />

bij langdurige droogte op de bodem<br />

komt te liggen, is dat in theorie<br />

geen probleem. Wel hangt het van<br />

de bodem af of de woning dan nog<br />

waterpas ligt.<br />

Schaalvergroting naar waterflatwoningen<br />

is ook mogelijk. In de<br />

Rotterdamse Rijnhaven heeft Damsteegt<br />

onderdelen gemaakt van het<br />

FOR Building, een drijvend kantoorcomplex<br />

met werkplekken en een<br />

restaurant. De enige voorwaarde is<br />

een groot oppervlakte voor een stabiel<br />

drijflichaam. Dan zijn gebouwen<br />

van meerdere verdiepingen ook een<br />

optie.<br />

Vooralsnog bouwt Balance d’Eau<br />

vrij dure woningen, maar schaalvergroting<br />

kan de prijs laten dalen. De<br />

prefabricatie van casco en drijflichaam<br />

is ook een besparing; daarvoor<br />

kun je dan steeds dezelfde mallen<br />

gebruiken. Wat verder de prijs<br />

flink drukt, is dat het bij drijvende<br />

woningen niet nodig is om grond<br />

bouwrijp te maken. Er komen dus<br />

geen heipalen aan te pas. En ook de<br />

opgang naar de waterwoningen is<br />

een stuk soberder dan in een wijk<br />

met vaste huizen: een fietsstraat in<br />

plaats van een autoweg. Dat scheelt<br />

toch heel wat klinkers en tegels.<br />

BALANCE D’EAU<br />

Winter<strong>editie</strong> <strong>2023</strong> 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!