24.11.2023 Views

Adviesbundel - Rechten en plichten van ouders in de gezins- en jeugdhulp

In deze adviesbundel gaat Ouderspunt dieper in op de rechten en plichten van ouders met een kind in de gezins- en jeugdhulp.

In deze adviesbundel gaat Ouderspunt dieper in op de rechten en plichten van ouders met een kind in de gezins- en jeugdhulp.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Recht<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> plicht<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

gez<strong>in</strong>s- <strong>en</strong> <strong>jeugdhulp</strong><br />

november 2023<br />

Meer <strong>in</strong>fo over Ou<strong>de</strong>rspunt?<br />

www.<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>punt.be


2


INHOUD<br />

1. <strong>Recht<strong>en</strong></strong> <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> 4<br />

2. <strong>Recht<strong>en</strong></strong> <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>s- <strong>en</strong> <strong>jeugdhulp</strong> 11<br />

3. Informatie <strong>en</strong> <strong>in</strong>spraak 14<br />

4. Instemm<strong>en</strong> <strong>en</strong> weiger<strong>en</strong> 17<br />

5. Privacy <strong>en</strong> persoonlijke lev<strong>en</strong>ssfeer 19<br />

6. Klachtrecht 22<br />

7. Inzage 24<br />

8. Bijstand 26<br />

9. Hulp is vertrouwelijk 28<br />

10. Regelmatig opvolg<strong>en</strong> 29<br />

11. Plicht<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong> 30<br />

12. Welke recht<strong>en</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> dat ze moet<strong>en</strong> heb<strong>en</strong>? 32<br />

3


1. <strong>Recht<strong>en</strong></strong> <strong>van</strong><br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong><br />

Op basis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatie uit het ‘Burgerlijk Wetboek’ voerd<strong>en</strong> we<br />

verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> gesprekk<strong>en</strong> met <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>. Vanuit hun ervar<strong>in</strong>g met gez<strong>in</strong>s-<br />

<strong>en</strong> <strong>jeugdhulp</strong> gav<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g aan <strong>de</strong> recht<strong>en</strong> die ie<strong>de</strong>re<br />

ou<strong>de</strong>r g<strong>en</strong>iet.<br />

TITEL IX. - OUDERLIJK GEZAG - artikel<strong>en</strong> 371 - 387 1.<br />

E<strong>en</strong> k<strong>in</strong>d <strong>en</strong> zijn <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> zijn op elke leeftijd aan elkaar<br />

respect verschuldigd.<br />

E<strong>en</strong> voorbeeld<br />

E<strong>en</strong> ou<strong>de</strong>r belt naar <strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> wil zijn k<strong>in</strong>d aan <strong>de</strong> lijn.<br />

De jongere reageert: “Ik moet hem niet hebb<strong>en</strong>,” <strong>en</strong> komt niet<br />

naar <strong>de</strong> telefoon. E<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er vraagt aan e<strong>en</strong> jongere om iets<br />

te besprek<strong>en</strong> met <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r, maar <strong>de</strong> jongere weigert <strong>en</strong> geeft als<br />

uitleg: “Ze was weer aan ’t zag<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarbij ’t zijn haar zak<strong>en</strong> niet.”<br />

4


Thuis zou je als ou<strong>de</strong>r e<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> reactie gev<strong>en</strong>. In <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong><br />

zit hier e<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er tuss<strong>en</strong> die door zijn reactie mee bepal<strong>en</strong>d<br />

is hoe <strong>de</strong> situatie ver<strong>de</strong>r loopt. E<strong>en</strong> begelei<strong>de</strong>r die <strong>van</strong> e<strong>en</strong> jongere<br />

hoort dat hij contact met e<strong>en</strong> ou<strong>de</strong>r weigert, kan <strong>de</strong>ze weiger<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

vraag stell<strong>en</strong>. Hij kan nagaan hoe hij veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g <strong>in</strong> die houd<strong>in</strong>g kan<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

“Als ou<strong>de</strong>r verwacht je dat <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er zorgt<br />

dat <strong>de</strong> jongere respect opbr<strong>en</strong>gt voor zijn ou<strong>de</strong>r<br />

die iets wil zegg<strong>en</strong>. Er is vaak ge<strong>en</strong> tijd voor e<strong>en</strong><br />

gesprek tuss<strong>en</strong> ou<strong>de</strong>r <strong>en</strong> jongere. Zij moet<strong>en</strong> niet<br />

sam<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> manier om rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g te<br />

houd<strong>en</strong> met elkaar.<br />

Dit is heel an<strong>de</strong>rs dan <strong>in</strong> an<strong>de</strong>re gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.<br />

Op die manier knipt hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>de</strong> draad door.<br />

Zij besliss<strong>en</strong>. In gewone gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> bots<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong><br />

<strong>en</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong> toch ook al e<strong>en</strong>s? Zeker met pubers.<br />

Hier moet elk gez<strong>in</strong> door, <strong>de</strong>snoods met steun <strong>van</strong><br />

hulpverl<strong>en</strong>ers. Maar elk gez<strong>in</strong> moet wel <strong>de</strong> kans<br />

krijg<strong>en</strong> om dit proces door te mak<strong>en</strong>.”<br />

5


TITEL IX. - OUDERLIJK GEZAG - artikel<strong>en</strong> 371 – 387 2.<br />

E<strong>en</strong> k<strong>in</strong>d blijft on<strong>de</strong>r het gezag <strong>van</strong> zijn <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> tot aan zijn<br />

meer<strong>de</strong>rjarigheid of zijn ontvoogd<strong>in</strong>g.<br />

E<strong>en</strong> voorbeeld<br />

E<strong>en</strong> k<strong>in</strong>d beslist: “Ik ga niet meer naar school.” De hulpverl<strong>en</strong>ers stell<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> alternatieve dagbested<strong>in</strong>g voor, maar <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> gaan<br />

niet akkoord met dat voorstel.<br />

“Thuis mag <strong>de</strong> jongere niet<br />

rok<strong>en</strong> <strong>en</strong> daar houdt hij<br />

zich aan. In <strong>de</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g mag<br />

het wel <strong>van</strong>af e<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong><br />

leeftijd.”<br />

“En hoe zit dat met<br />

pierc<strong>in</strong>gs? Wie beslist of<br />

<strong>de</strong> jongere dat mag hebb<strong>en</strong><br />

of niet? En tattoos?<br />

Of an<strong>de</strong>r ijzerwerk?”<br />

6


TITEL IX. - OUDERLIJK GEZAG - artikel<strong>en</strong> 371 - 387 3.<br />

Wanneer <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> het gezag over <strong>de</strong> persoon <strong>van</strong> het<br />

k<strong>in</strong>d gezam<strong>en</strong>lijk uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong>, beher<strong>en</strong> zij ook gezam<strong>en</strong>lijk<br />

zijn goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Zij tred<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk als zijn verteg<strong>en</strong>woordiger<br />

op. T<strong>en</strong> opzichte <strong>van</strong> <strong>de</strong>rd<strong>en</strong> die te goe<strong>de</strong>r trouw<br />

zijn, wordt elke ou<strong>de</strong>r geacht te han<strong>de</strong>l<strong>en</strong> met <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re ou<strong>de</strong>r wanneer hij, alle<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> daad <strong>van</strong> beheer<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>van</strong> het k<strong>in</strong>d stelt, behoud<strong>en</strong>s <strong>de</strong> bij<br />

<strong>de</strong> wet bepaal<strong>de</strong> uitzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Ou<strong>de</strong>rs vrag<strong>en</strong>:<br />

• Hoe ga je om met <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> die niet <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> m<strong>en</strong><strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> over<br />

rok<strong>en</strong>, pierc<strong>in</strong>gs, tattoos …? Krijg<strong>en</strong> wij, net als an<strong>de</strong>re <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>,<br />

<strong>de</strong> tijd om hierover <strong>de</strong> discussiër<strong>en</strong> met elkaar <strong>en</strong> met <strong>de</strong><br />

jongere? Krijg<strong>en</strong> we tijd om te groei<strong>en</strong> <strong>in</strong> ons <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>chap?<br />

• Krijg<strong>en</strong> wij <strong>de</strong> kans om e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re m<strong>en</strong><strong>in</strong>g (ons eig<strong>en</strong> standpunt)<br />

op te legg<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> jongere, zoals dat <strong>in</strong> ‘gewone<br />

gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong>’ ook gebeurt?<br />

• Krijg<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong> ook <strong>de</strong> kans hun k<strong>in</strong>d iets te<br />

verbied<strong>en</strong> ongeacht wat <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er/<strong>de</strong> jongere er<strong>van</strong><br />

d<strong>en</strong>kt? Is hier aandacht voor b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g?<br />

7


TITEL IX. - OUDERLIJK GEZAG - artikel<strong>en</strong> 371 – 387 4.<br />

Bij gebreke <strong>van</strong> overe<strong>en</strong>stemm<strong>in</strong>g over <strong>de</strong> organisatie <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> huisvest<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het k<strong>in</strong>d, over <strong>de</strong> belangrijke<br />

besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong><strong>de</strong> zijn gezondheid, zijn opvoed<strong>in</strong>g,<br />

zijn opleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> zijn ontspann<strong>in</strong>g <strong>en</strong> over <strong>de</strong> godsdi<strong>en</strong>stige<br />

of lev<strong>en</strong>sbeschouwelijke keuzes kan m<strong>en</strong> als ou<strong>de</strong>r bij<br />

<strong>de</strong>rd<strong>en</strong> alle nuttige <strong>in</strong>formatie <strong>in</strong>w<strong>in</strong>n<strong>en</strong>.<br />

Ou<strong>de</strong>rs gaan er<strong>van</strong> uit dat <strong>de</strong> tuss<strong>en</strong>komst <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong>, zeker als<br />

het vrijwillig is, niets veran<strong>de</strong>rt aan hun recht<strong>en</strong> als ou<strong>de</strong>r. Ze meld<strong>en</strong><br />

dat <strong>de</strong> plicht<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong><strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkhed<strong>en</strong> (f<strong>in</strong>ancieel <strong>en</strong><br />

juridisch) ook blijv<strong>en</strong> geld<strong>en</strong>. Zij v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> recht<strong>en</strong> dan ook gelijk<br />

moet<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>. Toch word<strong>en</strong> belangrijke besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re<br />

manier g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Er is e<strong>en</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> persoon die meepraat <strong>en</strong> doorslaggev<strong>en</strong>d<br />

kan zijn bij besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> voorbeeld<br />

Wat als <strong>de</strong> jongere op kamertra<strong>in</strong><strong>in</strong>g wil <strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> dat te<br />

vroeg? Ze v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> dat 16 jaar daar te jong voor is.<br />

“Op het og<strong>en</strong>blik<br />

dat e<strong>en</strong> jongere evolueert<br />

naar zelfstandigheid,<br />

wie beslist of hij dit dan al<br />

aankan?”<br />

8


Ou<strong>de</strong>rs vrag<strong>en</strong>:<br />

• Organiseer meer contact, ook buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> besprek<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> het<br />

dossier. Wacht niet tot er iets gebeurt om <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> uit te<br />

nodig<strong>en</strong>.<br />

• Praat over het k<strong>in</strong>d, niet <strong>en</strong>kel over <strong>de</strong> problem<strong>en</strong>. Vertel ook positieve<br />

zak<strong>en</strong>.<br />

• Bespreek <strong>de</strong> hele evolutie, zodat <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> mee kunn<strong>en</strong> d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> bij<br />

belangrijke besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

• Spreek m<strong>en</strong><strong>in</strong>gsverschill<strong>en</strong> uit <strong>en</strong> vertel waarom iets an<strong>de</strong>rs beter<br />

zou kunn<strong>en</strong> zijn.<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijkheid - aansprakelijkheid - betrokk<strong>en</strong>heid<br />

Bij <strong>de</strong> veron<strong>de</strong>rstell<strong>in</strong>g <strong>van</strong> blijv<strong>en</strong><strong>de</strong> zorg, di<strong>en</strong>t er ook e<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>d<br />

recht op <strong>in</strong>formatie <strong>en</strong> <strong>in</strong>spraak te zijn. Zeker wanneer je als<br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> juridisch verantwoor<strong>de</strong>lijk blijft.<br />

“Indi<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

opleid<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> jongere<br />

niet voltooid is, loopt <strong>de</strong><br />

verplicht<strong>in</strong>g door na <strong>de</strong><br />

meer<strong>de</strong>rjarigheid <strong>van</strong><br />

het k<strong>in</strong>d.”<br />

“Het recht op<br />

<strong>in</strong>spraak <strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie<br />

moet e<strong>en</strong> aanbod zijn<br />

dat uitgaat <strong>van</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers.<br />

Ou<strong>de</strong>rs moet<strong>en</strong><br />

hier niet naar<br />

vrag<strong>en</strong>.”<br />

“Graag e<strong>en</strong><br />

recht op echte <strong>in</strong>spraak<br />

op verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> manier<strong>en</strong>:<br />

mail, telefoon, of na <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g,<br />

want op het mom<strong>en</strong>t zelf spel<strong>en</strong><br />

bepaal<strong>de</strong> spann<strong>in</strong>g<strong>en</strong> mee.<br />

Ou<strong>de</strong>rs kunn<strong>en</strong> zo niet altijd direct<br />

reager<strong>en</strong>. Ze zijn overmand door<br />

aanwezige professionel<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> voorbereid<strong>in</strong>g die<br />

zij al <strong>de</strong>d<strong>en</strong>.”<br />

9


Ou<strong>de</strong>rs vrag<strong>en</strong>:<br />

• Recht op <strong>in</strong>formatie <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong>heid, los <strong>van</strong> <strong>de</strong> leeftijd <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

jongere. Praat over het k<strong>in</strong>d, niet <strong>en</strong>kel over <strong>de</strong> problem<strong>en</strong>. Vertel<br />

ook positieve zak<strong>en</strong>.<br />

Nu leeft bij <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> vaak het gevoel dat zij afhankelijk zijn <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

goodwill <strong>van</strong> <strong>de</strong> jongere. Want <strong>van</strong>af 12 jaar kan <strong>de</strong> jongere zijn <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong><br />

afzijdig houd<strong>en</strong> via <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er. Ou<strong>de</strong>rs meld<strong>en</strong> dat als <strong>de</strong> jongere<br />

ge<strong>en</strong> rechtstreeks gesprek met h<strong>en</strong> wil, er ge<strong>en</strong> contact is. Hulpverl<strong>en</strong>ers<br />

legg<strong>en</strong> zich daar vaak bij neer <strong>en</strong> nodig<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> niet meer uit <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> di<strong>en</strong>st. Zo neemt <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g e<strong>en</strong> standpunt <strong>in</strong> teg<strong>en</strong>over <strong>de</strong><br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>. Hulpverl<strong>en</strong>ers beïnvloed<strong>en</strong> op die manier ook <strong>de</strong> m<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> jongere. Ou<strong>de</strong>rs zi<strong>en</strong> het als e<strong>en</strong> taak <strong>van</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers om h<strong>en</strong> te<br />

blijv<strong>en</strong> uitnodig<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat ook zo aante gev<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> jongere.<br />

• Dui<strong>de</strong>lijkheid rond <strong>in</strong>spraak, vooral wanneer er sprake is <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> pleeggez<strong>in</strong>.<br />

“Als va<strong>de</strong>r word je vaak verget<strong>en</strong> wanneer je gescheid<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

moe<strong>de</strong>r,” getuigt e<strong>en</strong> ou<strong>de</strong>r. Steun <strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie gaan naar <strong>de</strong><br />

moe<strong>de</strong>r. Welke recht<strong>en</strong> heb je als va<strong>de</strong>r?<br />

• D<strong>en</strong>k eraan dat als het k<strong>in</strong>d naar huis gaat, <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> ver<strong>de</strong>r<br />

moet<strong>en</strong> met <strong>de</strong> besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die <strong>in</strong> e<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zijn.<br />

Wanneer <strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g e<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> school kiest, moet die ook<br />

bereikbaar <strong>en</strong> toegankelijk zijn wanneer <strong>de</strong> jongere weer thuis woont.<br />

• Wat als <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g wegvalt als <strong>de</strong> jongere 18 wordt?<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> stopt voor <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> niet wanneer zij 12 jaar zijn, zelfs<br />

niet op hun 18 jaar. De jongere moet, na het stopp<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g,<br />

toch op iemand kunn<strong>en</strong> terugvall<strong>en</strong>? Zoek e<strong>en</strong> manier om op<br />

afstand contact te behoud<strong>en</strong>, ook als het k<strong>in</strong>d dat <strong>in</strong> eerste <strong>in</strong>stantie<br />

niet wilt.


2. <strong>Recht<strong>en</strong></strong> <strong>van</strong><br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>s<strong>en</strong><br />

<strong>jeugdhulp</strong><br />

cf. website <strong>jeugdhulp</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

• Hulpverl<strong>en</strong>ers zoud<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>gstraject<br />

over hun recht<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> <strong>in</strong>former<strong>en</strong>. Als <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong><br />

hun recht<strong>en</strong> niet k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> dan blijft het <strong>en</strong>kel e<strong>en</strong> theoretisch nobel<br />

strev<strong>en</strong>.<br />

• Veel is bij wet geregeld <strong>en</strong> dat is goed. De manier waarop recht<strong>en</strong><br />

hun toepass<strong>in</strong>g krijg<strong>en</strong>, moet wel zichtbaar gemaakt word<strong>en</strong><br />

voor gebruikers.<br />

• Jonger<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> ook wet<strong>en</strong> dat hun <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> recht<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

• <strong>Recht<strong>en</strong></strong> afdw<strong>in</strong>gbaar mak<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re zaak. Het is voor<br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> niet evid<strong>en</strong>t om hun recht<strong>en</strong> af te dw<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

zou immers gesteund moet<strong>en</strong> zijn op vertrouw<strong>en</strong>. De relatie met<br />

hulpverl<strong>en</strong>ers is daarom <strong>van</strong> groot belang.<br />

• Hoe meer <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> zich betrokk<strong>en</strong> voel<strong>en</strong>, hoe m<strong>in</strong><strong>de</strong>r ze <strong>de</strong><br />

behoefte hebb<strong>en</strong> om hun recht<strong>en</strong> af te dw<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Daarom is het<br />

belangrijk dat voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> het respecter<strong>en</strong> <strong>van</strong> cliëntrecht<strong>en</strong><br />

zo aantoonbaar mogelijk mak<strong>en</strong>.<br />

11


Op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we:<br />

Ook als ou<strong>de</strong>r <strong>van</strong> e<strong>en</strong> k<strong>in</strong>d of jongere <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong> heb je bepaal<strong>de</strong><br />

recht<strong>en</strong>. Het Internationaal K<strong>in</strong><strong>de</strong>rrecht<strong>en</strong>verdrag erk<strong>en</strong>t on<strong>de</strong>r<br />

meer e<strong>en</strong> recht op opvoed<strong>in</strong>gson<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g voor <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>. Zij zijn <strong>de</strong><br />

hoofdverantwoor<strong>de</strong>lijk<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g <strong>van</strong> hun k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

overheid moet h<strong>en</strong> daar<strong>in</strong> on<strong>de</strong>rsteun<strong>en</strong>.<br />

Ver<strong>de</strong>r v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> we concrete <strong>in</strong>formatie over:<br />

• Informatie <strong>en</strong> <strong>in</strong>spraak<br />

• Instemm<strong>en</strong> <strong>en</strong> weiger<strong>en</strong><br />

• Privacy <strong>en</strong> persoonlijke lev<strong>en</strong>ssfeer<br />

• Klachtrecht<br />

• Inzage<br />

• Bijstand<br />

• Hulp is vertrouwelijk<br />

• Regelmatig opvolg<strong>en</strong><br />

In wat volgt (nrs. 3 t.e.m. 10) l<strong>in</strong>k<strong>en</strong> we <strong>de</strong> vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> met hun recht<strong>en</strong>. We wijz<strong>en</strong> we erop dat<br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> zich zeer goed wet<strong>en</strong> dat het belang <strong>van</strong> het k<strong>in</strong>d prioritair is<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong>.<br />

Zo stell<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> dat hulpverl<strong>en</strong>ers bij zware conflict<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gemotiveer<strong>de</strong><br />

besliss<strong>in</strong>g mog<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> hun w<strong>en</strong>s <strong>in</strong>. Daarbij is<br />

het wel belangrijk dat zij voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>in</strong>zicht gev<strong>en</strong> <strong>in</strong> achterligg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

red<strong>en</strong><strong>en</strong>. D<strong>en</strong>k aan <strong>de</strong> veiligheid <strong>van</strong> het opgroei<strong>en</strong><strong>de</strong> k<strong>in</strong>d, nefaste<br />

gevolg<strong>en</strong> voor het k<strong>in</strong>d door ernstige conflict<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> gescheid<strong>en</strong><br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>. Bij (v)echtscheid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> alle <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> dat besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

steeds <strong>in</strong> het belang <strong>van</strong> het k<strong>in</strong>d moet<strong>en</strong> zijn. Vermijd ruziën<strong>de</strong><br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>in</strong> het bijzijn <strong>van</strong> het k<strong>in</strong>d.<br />

12


Het recht op participatie<br />

Het <strong>de</strong>creet Integrale <strong>jeugdhulp</strong> <strong>van</strong> 2013 verdui<strong>de</strong>lijkt <strong>en</strong> versterkt <strong>de</strong><br />

positie <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>en</strong> opvoed<strong>in</strong>gsverantwoor<strong>de</strong>lijk<strong>en</strong> <strong>van</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong>.<br />

Participatie moet zich vertal<strong>en</strong> <strong>in</strong> e<strong>en</strong> participatieve basishoud<strong>in</strong>g.<br />

Alle process<strong>en</strong>, procedures, <strong>de</strong> aanpak, methodiek<strong>en</strong>, dossiervorm<strong>in</strong>g<br />

kunn<strong>en</strong> uitnodig<strong>en</strong> tot sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>.<br />

Als je gebruikte tools <strong>en</strong> methodiek<strong>en</strong> zo uitwerkt dat ze <strong>de</strong> betrokk<strong>en</strong>heid<br />

<strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> garan<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, is het e<strong>en</strong>voudiger om <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> hun<br />

rechtmatige positie te gev<strong>en</strong>.<br />

Ou<strong>de</strong>rs vrag<strong>en</strong> om respect voor het gez<strong>in</strong>slev<strong>en</strong>, perman<strong>en</strong>te<br />

betrokk<strong>en</strong>heid, dui<strong>de</strong>lijkheid <strong>en</strong> respect voor hun positie <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>jeugdhulp</strong>.<br />

<strong>Recht<strong>en</strong></strong> <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> zijn vaak algeme<strong>en</strong> <strong>en</strong> lat<strong>en</strong> veel <strong>in</strong>terpretatie<br />

toe. Het is dan ook belangrijk dat <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er bij <strong>de</strong> start <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

begeleid<strong>in</strong>g dui<strong>de</strong>lijk formuleert welke recht<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

En ook hoe ze die recht<strong>en</strong> concreet zull<strong>en</strong> toepass<strong>en</strong>. Wacht niet tot<br />

het botst.<br />

Ou<strong>de</strong>rs met e<strong>en</strong> jongere <strong>in</strong> <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g hebb<strong>en</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> recht<strong>en</strong><br />

als an<strong>de</strong>re <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>. T<strong>en</strong>zij het nodig is om an<strong>de</strong>rs te han<strong>de</strong>l<strong>en</strong> ter<br />

bescherm<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het k<strong>in</strong>d.<br />

13


3. Informatie <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>spraak<br />

Op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we:<br />

Je hebt recht op begrijpelijke <strong>in</strong>formatie. Je kan dus steeds uitleg<br />

vrag<strong>en</strong> over:<br />

• <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong> die jouw k<strong>in</strong>d krijgt.<br />

• <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> die er zijn.<br />

• wat <strong>van</strong> jou wordt verwacht.<br />

Je blijft betrokk<strong>en</strong> bij alle stapp<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g. Het is niet<br />

mogelijk dat één persoon beslist over <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> dat<br />

vervolg<strong>en</strong>s uitvoert. Integ<strong>en</strong><strong>de</strong>el alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> besliss<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>:<br />

jij, je k<strong>in</strong>d, an<strong>de</strong>re gez<strong>in</strong>sled<strong>en</strong>, <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er of consul<strong>en</strong>t, <strong>de</strong><br />

jeugdrechter <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele an<strong>de</strong>re person<strong>en</strong> of di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>. Daarbij<br />

mag ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> steeds zijn m<strong>en</strong><strong>in</strong>g gev<strong>en</strong>.<br />

14<br />

“De manier waarop <strong>de</strong><br />

hulpverl<strong>en</strong>er <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> behan<strong>de</strong>lt,<br />

beïnvloedt ook hoe <strong>de</strong> jongere zijn<br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> ziet. Als er ge<strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie naar<br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> gaat <strong>en</strong> als ze niet kunn<strong>en</strong><br />

meeprat<strong>en</strong> als ev<strong>en</strong>waardige<br />

partners, dan merkt <strong>de</strong> jongere dit op.<br />

De jongere geeft dan e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong><br />

verklar<strong>in</strong>g. Zijn zijn <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong><br />

‘het dan niet waard’? Is het misschi<strong>en</strong><br />

omdat <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er h<strong>en</strong> ook niet<br />

serieus neemt? Betek<strong>en</strong>t<br />

dit dat ze fout zijn?”


Tips <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>:<br />

• Werk sam<strong>en</strong> met <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>, hou rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g met hun ervar<strong>in</strong>gsk<strong>en</strong>nis.<br />

• Beluister <strong>de</strong> (hulp)vraag <strong>en</strong> verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> zorgvuldig<br />

<strong>en</strong> neem <strong>de</strong>ze mee als uitgangspunt.<br />

• Wees dui<strong>de</strong>lijk over <strong>de</strong> rol <strong>en</strong> <strong>de</strong> positie <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> hulp<br />

<strong>en</strong> maak dit concreet.<br />

• Geef correcte, overzichtelijke <strong>en</strong> to the po<strong>in</strong>t <strong>in</strong>formatie over <strong>de</strong><br />

mogelijke hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

• Wees op<strong>en</strong> over het opmak<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> dossier.<br />

• Vertel wat er <strong>in</strong> het dossier komt <strong>en</strong> wanneer <strong>en</strong> hoe <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> het<br />

kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong>kijk<strong>en</strong>.<br />

• Informeer <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> steeds over welke <strong>in</strong>formatie je <strong>de</strong>elt <strong>en</strong> met<br />

wie.<br />

• Geeft <strong>van</strong> bij <strong>de</strong> start <strong>in</strong>formatie omtr<strong>en</strong>t <strong>de</strong> recht<strong>en</strong> <strong>van</strong> zowel<br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> als jonger<strong>en</strong>.<br />

• Bevraag ie<strong>de</strong>rs bezorgdheid over dossier, overleg, aanpak …<br />

Dat <strong>in</strong>formatie <strong>en</strong> op<strong>en</strong>heid belangrijk zijn, mak<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> vrag<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> bemerk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> nogmaals dui<strong>de</strong>lijk:<br />

• Waarom is er e<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>komst <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong>/rechtbank?<br />

• Waarom is voor e<strong>en</strong> bepaal<strong>de</strong> soort hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g gekoz<strong>en</strong>?<br />

Dit is vooral aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> bij e<strong>en</strong> uithuisplaats<strong>in</strong>g.<br />

• Hoe kan ik <strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g waar mijn k<strong>in</strong>d verblijft bereik<strong>en</strong>?<br />

• Bij wie kan ik terecht voor ver<strong>de</strong>re <strong>in</strong>formatie?<br />

• Hoe lang zal <strong>de</strong> plaats<strong>in</strong>g dur<strong>en</strong>?<br />

Deze <strong>in</strong>formatie is ook belangrijk omdat <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> het vaak moet<strong>en</strong><br />

‘gaan uitlegg<strong>en</strong>’ aan an<strong>de</strong>r<strong>en</strong>: <strong>de</strong> vorige school, <strong>de</strong> bur<strong>en</strong>, <strong>de</strong> familie …<br />

15


Ou<strong>de</strong>rs voel<strong>en</strong> zich soms buit<strong>en</strong>spel gezet <strong>en</strong> gaan dan<br />

alle<strong>en</strong> op zoek naar wat hun recht<strong>en</strong> zijn.<br />

Zeker bij het eerste contact met <strong>jeugdhulp</strong> zijn <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> vaak onwet<strong>en</strong>d.<br />

Ze wet<strong>en</strong> nog niet wat <strong>de</strong> normale gang <strong>van</strong> zak<strong>en</strong> is b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong> <strong>en</strong> waar ze terechtkunn<strong>en</strong> met hun bed<strong>en</strong>k<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bezorgdhed<strong>en</strong>. Ze will<strong>en</strong> meer wet<strong>en</strong> over hoe <strong>de</strong> problem<strong>en</strong> zull<strong>en</strong><br />

aangepakt word<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat hun rol hierbij is.<br />

Ou<strong>de</strong>rs meld<strong>en</strong> ook dat het gesprek tuss<strong>en</strong> ou<strong>de</strong>r <strong>en</strong> k<strong>in</strong>d<br />

an<strong>de</strong>rs verloopt bij tuss<strong>en</strong>komst <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong>.<br />

Vóór <strong>de</strong> tuss<strong>en</strong>komst zijn discussies tuss<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>en</strong> pubers<br />

normaal bij m<strong>en</strong><strong>in</strong>gsverschill<strong>en</strong>. Tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g gebeurt<br />

het te vaak dat <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> hun m<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, <strong>de</strong> jongere <strong>de</strong> zijne<br />

<strong>in</strong>br<strong>en</strong>gt <strong>en</strong> <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g (het team) uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk beslist zon<strong>de</strong>r<br />

ver<strong>de</strong>r <strong>de</strong>bat.<br />

Ou<strong>de</strong>rs krijg<strong>en</strong> hierdoor niet <strong>de</strong> kans om mee te groei<strong>en</strong> met <strong>de</strong><br />

jongere. Ou<strong>de</strong>rs <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> niet om sam<strong>en</strong> hun m<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> te<br />

<strong>de</strong>l<strong>en</strong>. En om vervolg<strong>en</strong>s om te gaan met elkaars m<strong>en</strong><strong>in</strong>gsverschill<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> bezorgdhed<strong>en</strong>. In zulke situaties kiest e<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er soms voor<br />

die <strong>en</strong>e m<strong>en</strong><strong>in</strong>g teg<strong>en</strong>over <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re. Zon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

jongere sam<strong>en</strong> het het <strong>de</strong>bat hebb<strong>en</strong> gevoerd.<br />

16


‘Wanneer <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> of opvoed<strong>in</strong>gsverantwoor<strong>de</strong>lijk<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met<br />

bekwame k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong>, of <strong>in</strong> <strong>de</strong> plaats <strong>van</strong> onbekwame k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong><br />

besliss<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong> zij altijd het belang <strong>van</strong> het k<strong>in</strong>d voor og<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>.<br />

Alvor<strong>en</strong>s ze <strong>in</strong>stemm<strong>en</strong> met <strong>de</strong> hulp, moet<strong>en</strong> zij dan ook alle<br />

<strong>in</strong>formatie krijg<strong>en</strong> die ze nodig hebb<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> keuze te mak<strong>en</strong>.’ 1<br />

Tips <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>:<br />

4. Instemm<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

weiger<strong>en</strong><br />

• Bij het eerste gesprek moet <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er blijk gev<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

• op<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> participatieve basishoud<strong>in</strong>g.<br />

• Investeer <strong>in</strong> het zoek<strong>en</strong> naar wat jonger<strong>en</strong> én <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> zi<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong>.<br />

• Weeg sam<strong>en</strong> af welke hulp het best aan <strong>de</strong> vraag <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> jongere tegemoetkomt <strong>en</strong> blijf dit do<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

hele begeleid<strong>in</strong>g.<br />

• Geef keuzemogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

• Geef aan waar zij extra <strong>in</strong>formatie kunn<strong>en</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>in</strong>di<strong>en</strong> nodig.<br />

• Ou<strong>de</strong>rs moet<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> wat <strong>de</strong> uitspraak ‘Je mag eruit stapp<strong>en</strong><br />

als je wilt’ betek<strong>en</strong>t. Als ou<strong>de</strong>r moet je op voorhand wet<strong>en</strong> dat<br />

<strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g niet zo vrijblijv<strong>en</strong>d is, ook al lijkt dit zo tijd<strong>en</strong>s het<br />

eerste contact.<br />

• Ou<strong>de</strong>rs vertell<strong>en</strong> dat hulpverl<strong>en</strong>ers bij ie<strong>de</strong>r evaluatiegesprek<br />

b<strong>en</strong>adrukk<strong>en</strong> om sam<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r te gaan. Op die manier voelt m<strong>en</strong><br />

zich verplicht om het aanbod ver<strong>de</strong>r te zett<strong>en</strong>.<br />

• Als je als hulpverl<strong>en</strong>er v<strong>in</strong>dt dat hulp nodig blijft, of meer <strong>in</strong>grijp<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

hulp nodig is, bespreek dat dan op<strong>en</strong>lijk met <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>.<br />

• B<strong>en</strong>oem je bezorgdhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> motiveer ze.<br />

• Ook <strong>in</strong> gedwong<strong>en</strong> hulpsituaties verwacht<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> dat ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>werkt <strong>en</strong> dat ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> zo veel mogelijk toewerkt naar hulp<br />

met hun <strong>in</strong>stemm<strong>in</strong>g.<br />

1 Uit: De recht<strong>en</strong> <strong>van</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>tegrale <strong>jeugdhulp</strong>, e<strong>en</strong> brochure voor<br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> die <strong>in</strong>staan voor <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g <strong>van</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>rjarig<strong>en</strong>. K<strong>in</strong><strong>de</strong>rrechtsw<strong>in</strong>kel<br />

vzw, G<strong>en</strong>t, 2014<br />

17


Op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we:<br />

Voor <strong>de</strong> meeste vorm<strong>en</strong> <strong>van</strong> vrijwillige <strong>jeugdhulp</strong> is toestemm<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> nodig.<br />

• Is jouw k<strong>in</strong>d 12 jaar of ou<strong>de</strong>r? Dan is ook zijn akkoord vereist.<br />

• Is jouw k<strong>in</strong>d jonger dan 12 jaar? Ook dan wordt geprobeerd zijn<br />

akkoord te krijg<strong>en</strong>, maar het is niet verplicht. Daarbij wordt<br />

bekek<strong>en</strong> <strong>in</strong> hoeverre jouw k<strong>in</strong>d ‘bekwaam’ is <strong>en</strong> dus zelf al kan<br />

<strong>in</strong>schatt<strong>en</strong> wat goed is voor hem <strong>en</strong> wat <strong>de</strong> gevolg<strong>en</strong> <strong>van</strong> zijn<br />

besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> zijn.<br />

Zowel jij als je k<strong>in</strong>d hebb<strong>en</strong> het recht om hulp te weiger<strong>en</strong>. V<strong>in</strong>dt <strong>de</strong><br />

hulpverl<strong>en</strong>er dat hulp toch noodzakelijk is? Dan kan hij <strong>de</strong> stap zett<strong>en</strong><br />

naar e<strong>en</strong> gemandateer<strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

Ou<strong>de</strong>rs vrag<strong>en</strong>:<br />

• Als jonger<strong>en</strong> weiger<strong>en</strong>, laat <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> dan niet los.<br />

• Werk<strong>en</strong> aan herstel <strong>van</strong> <strong>de</strong> relatie <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>-jongere is voor <strong>de</strong> meeste<br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>van</strong> cruciaal belang, ook als ze niet <strong>in</strong>stemd<strong>en</strong> met <strong>de</strong> hulp.<br />

• Ou<strong>de</strong>rs will<strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> jonger dan 12 ook aan het woord lat<strong>en</strong>, net<br />

als broers <strong>en</strong> zuss<strong>en</strong>.<br />

• Ou<strong>de</strong>rs vrag<strong>en</strong> respect voor <strong>de</strong> autonomie <strong>van</strong> <strong>de</strong> jongere <strong>en</strong> zijn kijk<br />

op <strong>de</strong> zaak. Uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk will<strong>en</strong> ook <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> het beste voor hun k<strong>in</strong>d.<br />

Wat als e<strong>en</strong> jongere hulp weigert? Wat zijn <strong>de</strong> gevolg<strong>en</strong>? Ook dat moet<br />

het on<strong>de</strong>rwerp <strong>van</strong> overleg zijn tuss<strong>en</strong> alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>. Als hij weigert,<br />

blijv<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> kou staan. Zij hebb<strong>en</strong> echter ook recht op steun<br />

<strong>en</strong> op hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g.<br />

“Het is<br />

cynisch dat je het<br />

recht hebt om hulp<br />

te weiger<strong>en</strong>, terwijl<br />

je recht om hulp te<br />

krijg<strong>en</strong> niet is gegaran<strong>de</strong>erd.”<br />

18


5. Privacy <strong>en</strong><br />

persoonlijke<br />

lev<strong>en</strong>ssfeer<br />

‘Recht op respect voor het gez<strong>in</strong>slev<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t dat u als ou<strong>de</strong>r<br />

recht hebt op on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g <strong>en</strong> begeleid<strong>in</strong>g. Dat geldt ook als uw<br />

k<strong>in</strong>d geplaatst wordt. U blijft immers <strong>de</strong> eerste verantwoor<strong>de</strong>lijke<br />

voor <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g <strong>van</strong> uw k<strong>in</strong>d.<br />

Ook opvoed<strong>in</strong>gsverantwoor<strong>de</strong>lijk<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> recht op on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> begeleid<strong>in</strong>g. Ze hebb<strong>en</strong> hierbij o.a. recht op respect <strong>van</strong> hun eig<strong>en</strong><br />

waard<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> opvoed<strong>in</strong>gsstijl. […]<br />

Ou<strong>de</strong>rs <strong>en</strong> opvoed<strong>in</strong>gsverantwoor<strong>de</strong>lijk<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> <strong>van</strong>zelfsprek<strong>en</strong>d<br />

recht op privacy. Het <strong>de</strong>creet Integrale <strong>jeugdhulp</strong> stelt op dat vlak<br />

uitdrukkelijk dat <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong> op elk mom<strong>en</strong>t rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g moet houd<strong>en</strong><br />

met <strong>de</strong> godsdi<strong>en</strong>stige, <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ologische <strong>en</strong> <strong>de</strong> wijsgerige overtuig<strong>in</strong>g<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>rjarige, zijn <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> of opvoed<strong>in</strong>gsverantwoor<strong>de</strong>lijk<strong>en</strong>.’ 1<br />

1 Uit: De recht<strong>en</strong> <strong>van</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>tegrale <strong>jeugdhulp</strong>, e<strong>en</strong> brochure<br />

voor <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> die <strong>in</strong>staan voor <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g <strong>van</strong><br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>rjarig<strong>en</strong>. K<strong>in</strong><strong>de</strong>rrechtsw<strong>in</strong>kel vzw, G<strong>en</strong>t, 2014<br />

19


Op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we:<br />

E<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er of consul<strong>en</strong>t moet steeds rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g houd<strong>en</strong> met<br />

jouw cultuur, socio-economische situatie <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele handicap.<br />

Ook moet hij jouw politieke, i<strong>de</strong>ologische, godsdi<strong>en</strong>stige overtuig<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> seksuele geaardheid respecter<strong>en</strong>.<br />

De positie <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> veran<strong>de</strong>rt als ze <strong>in</strong> <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

terechtkom<strong>en</strong>. Ou<strong>de</strong>rs (<strong>en</strong> het gez<strong>in</strong>) moet<strong>en</strong> zich <strong>in</strong>pass<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g (niet omgekeerd). De regelgev<strong>in</strong>g, <strong>de</strong> opdracht <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong> hoe <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g er uit ziet. En dat is<br />

allemaal geformuleerd door m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die <strong>de</strong> jongere via e<strong>en</strong><br />

professionele relatie k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

Ou<strong>de</strong>rs besliss<strong>en</strong> niet meer alle<strong>en</strong> over <strong>de</strong> vele regels <strong>en</strong> gewoont<strong>en</strong><br />

die <strong>in</strong> an<strong>de</strong>re gez<strong>in</strong>n<strong>en</strong> spontaan groei<strong>en</strong>. D<strong>en</strong>k aan het uur <strong>van</strong><br />

slap<strong>en</strong>gaan, voed<strong>in</strong>g, met welke vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> je k<strong>in</strong>d omgaat of wie je<br />

k<strong>in</strong>d me<strong>en</strong>eemt naar zijn kamer. Daarom is het erg belangrijk om <strong>in</strong><br />

het gesprek altijd naar <strong>de</strong> gewoontes <strong>in</strong> het gez<strong>in</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> bezorgdhed<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> te vrag<strong>en</strong>.<br />

Tips <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>:<br />

• Respecteer het recht op e<strong>en</strong> gez<strong>in</strong>slev<strong>en</strong>.<br />

• Hou rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g met emoties <strong>en</strong> neem tijd.<br />

• Herhaal <strong>en</strong> geef tijd om over zak<strong>en</strong> na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.<br />

• Engageer je om sam<strong>en</strong> met <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> te kijk<strong>en</strong> naar wat voor h<strong>en</strong><br />

belangrijk is met betrekk<strong>in</strong>g tot hun k<strong>in</strong>d.<br />

20


Ou<strong>de</strong>rs meld<strong>en</strong> dat ze zich soms ongemakkelijk voel<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> vrag<strong>en</strong><br />

die ze krijg<strong>en</strong>. Ze hebb<strong>en</strong> het gevoel dat, door <strong>de</strong> aanpak <strong>in</strong> <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>s<strong>en</strong><br />

<strong>jeugdhulp</strong>, hulpverl<strong>en</strong>ers alles on<strong>de</strong>r e<strong>en</strong> vergrootglas bekijk<strong>en</strong>.<br />

“Als ou<strong>de</strong>r heb je soms<br />

het gevoel dat je je heel erg<br />

bloot moet gev<strong>en</strong>.<br />

Hulpverl<strong>en</strong>ers bevrag<strong>en</strong> zeer<br />

veel, ook privézak<strong>en</strong>. K<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> soms ‘uitgevraagd’<br />

over zak<strong>en</strong> die tuss<strong>en</strong> ou<strong>de</strong>r <strong>en</strong><br />

k<strong>in</strong>d moet<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>.”<br />

“Waarom vrag<strong>en</strong> ze bij<br />

jonger<strong>en</strong> met wegloopgedrag<br />

naar vroegere ziektes?<br />

Je wordt helemaal uitgekleed.<br />

De hulpverl<strong>en</strong>er k<strong>en</strong> ik niet als hij<br />

voor <strong>de</strong> eerste keer over <strong>de</strong> vloer<br />

komt.”<br />

“Hoe jij was als k<strong>in</strong>d,<br />

hoe <strong>de</strong> familieled<strong>en</strong> war<strong>en</strong>.<br />

Dat gaat te ver, want het<br />

gaat over <strong>de</strong> relatie tuss<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r <strong>en</strong> het k<strong>in</strong>d.”<br />

“De hulpverl<strong>en</strong>er beg<strong>in</strong>t<br />

dan met e<strong>en</strong> stamboom<br />

op te mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan<br />

beg<strong>in</strong>t het. Sommige<br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> dit goed,<br />

an<strong>de</strong>r<strong>en</strong> niet.”<br />

21


6. Klachtrecht<br />

Op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we:<br />

Heb je e<strong>en</strong> klacht over <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong>, e<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er of consul<strong>en</strong>t?<br />

Dan kan je <strong>de</strong> teamverantwoor<strong>de</strong>lijke <strong>van</strong> <strong>de</strong> consul<strong>en</strong>t of <strong>de</strong> directie<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g contacter<strong>en</strong>. Deze zoekt dan <strong>de</strong> best pass<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

oploss<strong>in</strong>g. Kan je ook daar niet terecht met je klacht of vraag? Dan is er<br />

JO-lijn, <strong>de</strong> luisterlijn <strong>van</strong> Opgroei<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong>.<br />

Tips <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>:<br />

• Bij voorkeur bespreek je e<strong>en</strong> klacht of ong<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> met <strong>de</strong><br />

betrokk<strong>en</strong> persoon zelf. Het is daarbij <strong>van</strong> belang dat<br />

<strong>de</strong> di<strong>en</strong>st e<strong>en</strong> klimaat schept waar<strong>in</strong> dit mogelijk is.<br />

• Het is belangrijk dat we als <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> kunn<strong>en</strong> kiez<strong>en</strong> hoe we e<strong>en</strong><br />

klacht <strong>in</strong>di<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

>> met wie we <strong>in</strong> gesprek gaan<br />

>> <strong>in</strong> gesprek, via mail of schriftelijk<br />

>> anoniem of niet<br />

>> bij e<strong>en</strong> <strong>in</strong>terne of externe persoon of di<strong>en</strong>st<br />

Bij <strong>in</strong>terne mogelijkhed<strong>en</strong> dacht<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> aan:<br />

>> De directie, omdat <strong>de</strong>ze persoon het mandaat heeft om<br />

zak<strong>en</strong> aan te kaart<strong>en</strong> bij zijn personeel.<br />

>> E<strong>en</strong> adm<strong>in</strong>istratief bedi<strong>en</strong><strong>de</strong>, omdat die meer afstand<br />

heeft t<strong>en</strong> opzichte <strong>van</strong> het begeleid<strong>en</strong><strong>de</strong> team <strong>en</strong> het<br />

dossier.<br />

22


• Het zou goed zijn dat e<strong>en</strong> klacht<strong>en</strong>commissie los staat <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

• Het zou goed zijn dat e<strong>en</strong> klacht<strong>en</strong>commissie gebruik kan mak<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> ervar<strong>in</strong>gs<strong>de</strong>skundige als schakel tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

led<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> commissie.<br />

• De termijn<strong>en</strong> rond <strong>de</strong> klachtafhan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> het best kort<br />

gehoud<strong>en</strong>.<br />

Bijna alle <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> gav<strong>en</strong> <strong>de</strong> voorkeur aan e<strong>en</strong> externe di<strong>en</strong>st voor <strong>de</strong><br />

klachtbehan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. Zij formuler<strong>en</strong> hun klacht het liefst bij e<strong>en</strong> externe,<br />

onafhankelijke di<strong>en</strong>st/persoon. Zij vrez<strong>en</strong> dat hun klacht niet correct<br />

wordt afgehan<strong>de</strong>ld als er <strong>en</strong>kel e<strong>en</strong> <strong>in</strong>terne klacht<strong>en</strong>behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

voorzi<strong>en</strong> is. Want zij gelov<strong>en</strong> dat <strong>in</strong>terne betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> die tot e<strong>en</strong>zelf<strong>de</strong><br />

di<strong>en</strong>st behor<strong>en</strong> loyaal zijn teg<strong>en</strong>over elkaar.<br />

Ou<strong>de</strong>rs hebb<strong>en</strong> liever dat <strong>de</strong> e<strong>en</strong> klacht niet rondgaat <strong>in</strong> <strong>de</strong> di<strong>en</strong>st.<br />

Het mag zeker ge<strong>en</strong> gevolg<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> voor hun k<strong>in</strong>d dat <strong>in</strong> <strong>de</strong> di<strong>en</strong>st<br />

begeleid<strong>in</strong>g krijgt. Als <strong>de</strong> klacht daarna besprok<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong> met<br />

<strong>de</strong> betrokk<strong>en</strong> di<strong>en</strong>st/persoon, kan <strong>de</strong>ze externe persoon <strong>de</strong> nodige<br />

stapp<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>. Zelfs wanneer <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r/jongere anoniem wil blijv<strong>en</strong><br />

bij <strong>de</strong> di<strong>en</strong>st. Op die manier voel<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> zich vrij <strong>en</strong> veilig om e<strong>en</strong><br />

klacht <strong>in</strong> te di<strong>en</strong><strong>en</strong>. Door verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> aan te bied<strong>en</strong>,<br />

merk<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> ook dat <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g klacht<strong>en</strong> ernstig neemt.<br />

“We gaan er<strong>van</strong><br />

uit dat bij sommige<br />

klacht<strong>en</strong> <strong>de</strong> persoon waarbij<br />

m<strong>en</strong> klacht <strong>in</strong>di<strong>en</strong>t, <strong>de</strong> correcte<br />

afhan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze klacht<br />

kan opvolg<strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r dat<br />

hij <strong>de</strong> <strong>in</strong>formatie uit het<br />

dossier <strong>van</strong> <strong>de</strong> betrokk<strong>en</strong><br />

jongere moet k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.”<br />

23


7. Inzage<br />

Op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we:<br />

Als ou<strong>de</strong>r heb je het recht om bepaal<strong>de</strong> gegev<strong>en</strong>s <strong>in</strong> het <strong>jeugdhulp</strong>dossier<br />

<strong>van</strong> je k<strong>in</strong>d <strong>in</strong> te kijk<strong>en</strong>, vooral jouw eig<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>s.<br />

Hierbij gaat het over dossiers bij:<br />

• <strong>de</strong> gemandateer<strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> (on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>gsc<strong>en</strong>tra jeugdzorg<br />

<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>sc<strong>en</strong>tra k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g)<br />

• <strong>de</strong> <strong>in</strong>tersectorale toegangspoort<br />

• <strong>de</strong> sociale di<strong>en</strong>st jeugdrechtbank<br />

• <strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Bepaal<strong>de</strong> <strong>in</strong>formatie over jouw k<strong>in</strong>d valt niet on<strong>de</strong>r jouw <strong>in</strong>zagerecht<br />

als ou<strong>de</strong>r. Je kan dus niet altijd alles <strong>in</strong>kijk<strong>en</strong>. Dat geldt bijvoorbeeld<br />

voor stukk<strong>en</strong> die <strong>de</strong>el uitmak<strong>en</strong> <strong>van</strong> het gerechtelijk on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Sommige <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> getuig<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> nauwe betrokk<strong>en</strong>heid, voor h<strong>en</strong><br />

zijn vele zak<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk. An<strong>de</strong>re <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> merk<strong>en</strong> op dat het er bij h<strong>en</strong><br />

an<strong>de</strong>rs aan toe gaat <strong>en</strong> dat er m<strong>in</strong><strong>de</strong>r betrokk<strong>en</strong>heid is.<br />

Ook wordt gewez<strong>en</strong> op <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong> of op zijn m<strong>in</strong>st op <strong>de</strong><br />

ondui<strong>de</strong>lijkhed<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> overgang <strong>van</strong> vrijwillige naar gedwong<strong>en</strong><br />

hulp.<br />

Het dossier is belangrijk, omdat het <strong>de</strong> basis is bij besliss<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. In die<br />

z<strong>in</strong> will<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> dat er ge<strong>en</strong> ondui<strong>de</strong>lijkhed<strong>en</strong> aanwezig zijn <strong>in</strong> het<br />

dossier.<br />

24


Ou<strong>de</strong>rs vrag<strong>en</strong>:<br />

• Mag ik dit dossier <strong>in</strong>kijk<strong>en</strong> of moet ik daarvoor e<strong>en</strong> advocaat<br />

nem<strong>en</strong>?<br />

• Wat staat er <strong>in</strong> dat dossier over mij?<br />

• Waarom is e<strong>en</strong> tekst <strong>van</strong> e<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er (iemand die ons<br />

slechts kort k<strong>en</strong>t <strong>en</strong> niet <strong>de</strong> hele situatie ziet) belangrijker dan<br />

onze <strong>in</strong>br<strong>en</strong>g?<br />

• Op welke manier kunn<strong>en</strong> we als <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> ons verhaal <strong>in</strong>br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>,<br />

ook op <strong>de</strong> jeugdrechtbank?<br />

25


8. Bijstand<br />

Op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we:<br />

Bij het <strong>in</strong>zi<strong>en</strong> <strong>van</strong> het dossier <strong>van</strong> je k<strong>in</strong>d bij:<br />

• <strong>de</strong> gemandateer<strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> (on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>gsc<strong>en</strong>tra jeugdzorg<br />

<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>sc<strong>en</strong>tra k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g)<br />

• <strong>de</strong> <strong>in</strong>tersectorale toegangspoort<br />

• <strong>de</strong> sociale di<strong>en</strong>st jeugdrechtbank<br />

mag je steeds e<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>spersoon meebr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Dat is iemand<br />

die je k<strong>en</strong>t, die je steunt <strong>en</strong> die je vertrouwt. Meer <strong>in</strong>formatie is te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

bij het thema vertrouw<strong>en</strong>spersoon.<br />

Sommige hulpverl<strong>en</strong>ers staan ook toe dat je e<strong>en</strong> steunfiguur meebr<strong>en</strong>gt<br />

bij gesprekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> overlegmom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, maar dat is ge<strong>en</strong> recht.<br />

De hulpverl<strong>en</strong>er kan het dus weiger<strong>en</strong>.<br />

Ou<strong>de</strong>rs zijn voorstan<strong>de</strong>r <strong>van</strong> het toelat<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>spersoon<br />

voor jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor h<strong>en</strong>zelf. Zij verwacht<strong>en</strong> dan ook dat hulpverl<strong>en</strong>ers<br />

h<strong>en</strong> daarover <strong>in</strong>former<strong>en</strong>.<br />

Hulpverl<strong>en</strong>ers wacht<strong>en</strong> hier best niet mee tot er zich e<strong>en</strong> conflict voordoet.<br />

Het is goed dat <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> wet<strong>en</strong> dat ze extra steun kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong>roep<strong>en</strong><br />

als zij dat w<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Zo ton<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers begrip voor <strong>de</strong> situatie<br />

<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> positie <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>. Teslotte komt iemand <strong>in</strong> e<strong>en</strong> emotioneel<br />

belad<strong>en</strong> situatie op het privéterre<strong>in</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>. Dat kan <strong>de</strong>ugd<br />

do<strong>en</strong>.<br />

26


De vertrouw<strong>en</strong>spersoon moet e<strong>en</strong> steun zijn. Je mag hem niet <strong>en</strong>kel<br />

gebruik<strong>en</strong> als ‘versterk<strong>in</strong>g’ wanneer het al misloopt. Dat zou <strong>de</strong> relatie<br />

niet t<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> kom<strong>en</strong>.<br />

Geef alle kans<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> relatie met <strong>de</strong> vertrouw<strong>en</strong>spersoon. Zie<br />

hem als e<strong>en</strong> hulp. Informeer <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> daarom ook <strong>van</strong> bij <strong>de</strong> start over<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> tot bemid<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>en</strong> cliëntoverleg.<br />

“Ou<strong>de</strong>rs kom<strong>en</strong> naar <strong>de</strong><br />

<strong>jeugdhulp</strong>, omdat ze zich<br />

machteloos voel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> uitweg meer zi<strong>en</strong>.”<br />

“Als ou<strong>de</strong>r sta je alle<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong>over e<strong>en</strong> ‘team <strong>van</strong><br />

hulpverl<strong>en</strong>ers’. Je voelt je zwak,<br />

want je hebt problem<strong>en</strong> <strong>in</strong> je lev<strong>en</strong>.<br />

Daarbij kom je <strong>in</strong> <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

nog <strong>in</strong> e<strong>en</strong> zwakkere positie<br />

te staan teg<strong>en</strong>over<br />

‘professionel<strong>en</strong>’.”<br />

27


9. Hulp is<br />

vertrouwelijk<br />

Op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we:<br />

De zak<strong>en</strong> die je vertelt, zijn vertrouwelijk. De consul<strong>en</strong>t <strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er<br />

gaan er omzichtig mee om. Ook an<strong>de</strong>re gegev<strong>en</strong>s over jou, jouw k<strong>in</strong>d<br />

<strong>en</strong> jouw gez<strong>in</strong> die ter sprake kom<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> heel discreet behan<strong>de</strong>ld.<br />

Consul<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers zijn namelijk gebond<strong>en</strong> door het beroepsgeheim.<br />

Vertrouw<strong>en</strong> is voor <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> erg belangrijk. Niet <strong>en</strong>kel omdat <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong><br />

hun gez<strong>in</strong>, hun k<strong>in</strong>d, hun lev<strong>en</strong> als on<strong>de</strong>rwerp heeft, maar ook<br />

omdat zij <strong>en</strong>kel hulp aannem<strong>en</strong> <strong>van</strong> iemand die ze vertrouw<strong>en</strong>.<br />

Op<strong>en</strong>heid over alles wat <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er doet, over wie meekijkt,<br />

mee oor<strong>de</strong>elt, mee beslist, is e<strong>en</strong> eerste vereiste. Respect voor<br />

ervar<strong>in</strong>g, vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>br<strong>en</strong>g <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> is m<strong>in</strong>st<strong>en</strong>s ev<strong>en</strong> belangrijk.<br />

Daarnaast helpt het om bij elke stap die wordt gezet, dui<strong>de</strong>lijk te zijn<br />

over:<br />

• Waarom is dit belangrijk?<br />

• Met wie zal er gesprok<strong>en</strong> word<strong>en</strong>?<br />

• Hoe voel<strong>en</strong> <strong>de</strong> jongere <strong>en</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>r zich daarbij?<br />

• Waar komt <strong>in</strong>formatie <strong>van</strong>daan <strong>en</strong> wat betek<strong>en</strong>t die <strong>in</strong>formatie?<br />

• Hoe kan m<strong>en</strong> hiermee ver<strong>de</strong>r?<br />

Heel vaak hor<strong>en</strong> we <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> dat ‘het moet klikk<strong>en</strong>’. Als dat niet<br />

zo is, kan hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g e<strong>en</strong> strijd word<strong>en</strong>. Maak het mogelijk om e<strong>en</strong><br />

an<strong>de</strong>re professionele me<strong>de</strong>werker <strong>in</strong> te schakel<strong>en</strong>, wanneer <strong>de</strong> relatie<br />

met <strong>de</strong> eig<strong>en</strong> begelei<strong>de</strong>r te negatief belad<strong>en</strong> is.<br />

28


10. Regelmatig<br />

opvolg<strong>en</strong><br />

Op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we:<br />

Regelmatig heb je e<strong>en</strong> gesprek met <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er of consul<strong>en</strong>t <strong>van</strong><br />

jouw k<strong>in</strong>d over <strong>de</strong> gebod<strong>en</strong> hulp. Bij die evaluatie kan ook jij steeds je<br />

m<strong>en</strong><strong>in</strong>g gev<strong>en</strong>.<br />

Voor <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> is het belangrijk dat er gedur<strong>en</strong><strong>de</strong> het hele proces<br />

opvolg<strong>in</strong>g is. Betrokk<strong>en</strong>heid is niet <strong>en</strong>kel <strong>van</strong> belang bij het<br />

evaluatiemom<strong>en</strong>t. Vanuit onze on<strong>de</strong>rgroep<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> al heel wat<br />

tips <strong>en</strong> bezorgdhed<strong>en</strong> naar bov<strong>en</strong> over hoe je betrokk<strong>en</strong>heid <strong>en</strong> participatief<br />

werk<strong>en</strong> het best realiseert.<br />

We verwijz<strong>en</strong> graag naar <strong>de</strong> adviesbun<strong>de</strong>ls, waar<strong>in</strong> we <strong>van</strong>uit het<br />

perspectief <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> zak<strong>en</strong> belicht<strong>en</strong>:<br />

• 18 jaar word<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong><br />

• Contextbegeleid<strong>in</strong>g, hoe vull<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> dat <strong>in</strong>?<br />

• Gegev<strong>en</strong>s<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

• Goe<strong>de</strong> praktijk<strong>en</strong><br />

• Informer<strong>en</strong>. Het belang <strong>van</strong> g<strong>en</strong>oeg op tijd <strong>en</strong> begrijpelijk<br />

• Tevred<strong>en</strong>heidmet<strong>in</strong>g <strong>en</strong> evaluatie door <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong><br />

Tip <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>:<br />

Ontwikkel tools die participatie bevor<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Instrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

waarbij ruimte is voor <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g door <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> zelf.<br />

Voorzie elke stap <strong>en</strong> elk docum<strong>en</strong>t <strong>van</strong> <strong>de</strong> nodige <strong>in</strong>formatie over<br />

het waarom. Geef aan wie betrokk<strong>en</strong> is <strong>en</strong> bespreek <strong>de</strong> recht<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

cliënt<strong>en</strong>.<br />

29


11. Plicht<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> gez<strong>in</strong>s- <strong>en</strong><br />

<strong>jeugdhulp</strong><br />

Op <strong>de</strong> website <strong>van</strong> <strong>jeugdhulp</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> lez<strong>en</strong> we:<br />

DEELNAME<br />

Het is belangrijk dat jij – net als je k<strong>in</strong>d - goed meewerkt aan <strong>de</strong><br />

hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g. An<strong>de</strong>rs kunn<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong>verl<strong>en</strong>ers jouw k<strong>in</strong>d niet<br />

echt help<strong>en</strong>. Maar soms lukt het niet zo goed om mee te werk<strong>en</strong>. Als<br />

jullie er sam<strong>en</strong> niet meer uitkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong>er zich zorg<strong>en</strong><br />

blijft mak<strong>en</strong> over jouw k<strong>in</strong>d, kan hij naar e<strong>en</strong> gemandateer<strong>de</strong> voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

(on<strong>de</strong>rsteun<strong>in</strong>gsc<strong>en</strong>tra jeugdzorg <strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>sc<strong>en</strong>tra<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rmishan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g) stapp<strong>en</strong>.<br />

BIJDRAGE IN DE ONDERHOUDSKOSTEN<br />

Als je k<strong>in</strong>d geplaatst is, kan je als ou<strong>de</strong>r verplicht word<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

bijdrage te lever<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> kost<strong>en</strong> <strong>van</strong> die plaats<strong>in</strong>g. Zo gaat<br />

automatisch twee <strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>van</strong> het Groeipakket voor het geplaatste<br />

k<strong>in</strong>d naar <strong>de</strong> Vlaamse overheid. Dat geld di<strong>en</strong>t om e<strong>en</strong> <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

kost<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> plaats<strong>in</strong>g te betal<strong>en</strong>. Bij pleegzorg wordt <strong>de</strong> volledige<br />

gez<strong>in</strong>sbijslag aan het pleeggez<strong>in</strong> uitbetaald.<br />

Plicht<strong>en</strong> zijn voor <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> evid<strong>en</strong>t, maar vall<strong>en</strong> soms zwaar als het<br />

k<strong>in</strong>d niet thuis woont. Dit valt nog zwaar<strong>de</strong>r als er m<strong>en</strong><strong>in</strong>gsverschill<strong>en</strong><br />

zijn tuss<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er of tuss<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>en</strong> jongere.<br />

Ook hier zijn dui<strong>de</strong>lijkheid <strong>en</strong> goe<strong>de</strong> afsprak<strong>en</strong> <strong>van</strong> bij <strong>de</strong> start<br />

noodzakelijk.<br />

30


Problem<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t f<strong>in</strong>anciën die <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> al signaleerd<strong>en</strong>:<br />

• Bij flexibele op<strong>van</strong>g zou <strong>de</strong> gez<strong>in</strong>sbijslag ook ev<strong>en</strong>redig moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> toegek<strong>en</strong>d. Zeker bij plaats<strong>in</strong>g <strong>in</strong> e<strong>en</strong> f<strong>in</strong>ancieel sterker<br />

pleeggez<strong>in</strong>. Daar word<strong>en</strong> soms ongewild verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

gecreëerd naar e<strong>en</strong> soortgelijke behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het eig<strong>en</strong> gez<strong>in</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> jongere.<br />

• Zak<strong>en</strong> die <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> uithuisplaats<strong>in</strong>g aankop<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong><br />

jonger<strong>en</strong> terug me<strong>en</strong>em<strong>en</strong><strong>en</strong> als zij na <strong>de</strong> plaats<strong>in</strong>g weer naar<br />

huis gaan.<br />

• Bij kost<strong>en</strong>/scha<strong>de</strong>vergoed<strong>in</strong>g met bijvoorbeeld e<strong>en</strong> brommer<br />

die <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> niet hebb<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>, is het lastig om hiervoor op te<br />

draai<strong>en</strong>.<br />

• Ook <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid voor scha<strong>de</strong> aangericht door <strong>de</strong><br />

jongere, terwijl <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> ge<strong>en</strong> toezicht kond<strong>en</strong> uitoef<strong>en</strong><strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s<br />

uithuisplaats<strong>in</strong>g, valt zwaar.<br />

31


12. Welke recht<strong>en</strong><br />

v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> dat<br />

ze moet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>?<br />

Ou<strong>de</strong>rs bracht<strong>en</strong> al meermaals aan dat recht<strong>en</strong> niet beklemtoond<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als er e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> verstandhoud<strong>in</strong>g leeft. Deze<br />

verstandhoud<strong>in</strong>g krijgt ook meer kans<strong>en</strong> bij dui<strong>de</strong>lijkheid, goed<br />

geïnformeer<strong>de</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> respectvolle, participatieve aanpak.<br />

Informatie over hun recht<strong>en</strong> moet <strong>van</strong>zelfsprek<strong>en</strong>d zijn. Ou<strong>de</strong>rs zijn<br />

emotioneel betrokk<strong>en</strong>, d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> er zelf niet aan, of hebb<strong>en</strong> niet <strong>de</strong><br />

moed/kracht om hun positie <strong>en</strong> recht<strong>en</strong> te bewak<strong>en</strong>.<br />

“Ou<strong>de</strong>rs zijn al verzwakt<br />

door het feit dat er e<strong>en</strong> probleem is.<br />

Daarbij staan <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> nog e<strong>en</strong>s<br />

teg<strong>en</strong>over e<strong>en</strong> team <strong>van</strong> consul<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> contextbegelei<strong>de</strong>rs, jongere <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>dividuele begelei<strong>de</strong>rs.<br />

Dat is e<strong>en</strong> hele di<strong>en</strong>st <strong>van</strong><br />

professionel<strong>en</strong> met ie<strong>de</strong>r<br />

zijn uitleg <strong>en</strong> zijn visie.”<br />

“Wanneer je je als ou<strong>de</strong>r<br />

onmachtig, onwet<strong>en</strong>d,<br />

g<strong>en</strong>egeerd voelt, zijn <strong>de</strong>ze<br />

recht<strong>en</strong> belangrijk.”<br />

32


Bij <strong>de</strong> <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g <strong>van</strong> het <strong>de</strong>creet Rechtpositie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>rjarige is dan ook het volg<strong>en</strong><strong>de</strong> gesteld:<br />

‘Door het dui<strong>de</strong>lijk formuler<strong>en</strong> <strong>en</strong> verspreid<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> recht<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>rjarige, hebb<strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> <strong>de</strong> kans om e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijk beeld te<br />

krijg<strong>en</strong> <strong>van</strong> hun recht<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong>. Ze word<strong>en</strong> uitgebreid<br />

geïnformeerd hierover <strong>en</strong> er gaat veel aandacht naartoe.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> versterkt het <strong>in</strong> sommige situaties hun positie t<strong>en</strong><br />

opzichte <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze <strong>van</strong> hun <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>. Waardoor <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> meld<strong>en</strong> dat dit<br />

<strong>de</strong>creet misschi<strong>en</strong> wel positief is <strong>in</strong> opzet, maar naar h<strong>en</strong> hun positie<br />

nog ondui<strong>de</strong>lijker, zwakker maakt. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> legg<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>de</strong><br />

klemtoon op het feit dat het nodig is hun positie t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

jongere te behoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo nodig te verstevig<strong>en</strong>, zeker wanneer er<br />

zich problem<strong>en</strong> voordo<strong>en</strong>. De vraag naar hulp is ook e<strong>en</strong> vraag naar<br />

steun, op zijn m<strong>in</strong>st behoud <strong>van</strong> <strong>en</strong> versterk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> hun rol als <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>.<br />

E<strong>en</strong> erk<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze positie als ou<strong>de</strong>r zou ook e<strong>en</strong> dui<strong>de</strong>lijke stell<strong>in</strong>gname<br />

zijn, weg <strong>van</strong> <strong>de</strong> schuldvraag.’<br />

33


We <strong>de</strong>d<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rondvraag bij <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>. We polst<strong>en</strong> naar wat zij belangrijk<br />

v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> bij hun positie <strong>en</strong> hun recht<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong>. Dit war<strong>en</strong> onze<br />

resultat<strong>en</strong>:<br />

• Recht op erk<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g <strong>en</strong> respect voor je positie als ou<strong>de</strong>r.<br />

• Recht op <strong>in</strong>formatie:<br />

>> over je recht<strong>en</strong> als ou<strong>de</strong>r doorhe<strong>en</strong> heel het proces b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>jeugdhulp</strong>.<br />

>> over waar je k<strong>in</strong>d verblijft, waar het school loopt, <strong>de</strong> aanpak,<br />

gezondheid, medische zak<strong>en</strong>, <strong>de</strong> emotionele toestand <strong>van</strong> je<br />

k<strong>in</strong>d, het verblijf <strong>van</strong> je k<strong>in</strong>d, hoe je k<strong>in</strong>d e<strong>en</strong> plaats<strong>in</strong>g verwerkt<br />

<strong>en</strong> hoe het <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g ervaart.<br />

>> <strong>in</strong> het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>in</strong>spraak <strong>en</strong> dit over <strong>de</strong> hele perio<strong>de</strong> <strong>van</strong> het<br />

hulpaanbod. Van bij <strong>de</strong> start tot het e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

ook al is <strong>de</strong> jongere al 21 jaar.<br />

• Recht op <strong>in</strong>spraak <strong>en</strong> recht om mee te besliss<strong>en</strong>. Niet alle<strong>en</strong> recht<br />

op e<strong>en</strong> stem, maar ook op e<strong>en</strong> stem die meetelt.<br />

• Recht op <strong>in</strong>zage <strong>in</strong> het dossier <strong>en</strong> recht op <strong>in</strong>formatie over <strong>de</strong>ze<br />

<strong>in</strong>zage.<br />

• Recht op betrokk<strong>en</strong>heid bij je k<strong>in</strong>d (ongeacht welke leeftijd) <strong>van</strong><br />

bij <strong>de</strong> start bv. <strong>de</strong>gelijke <strong>in</strong>formatie over waarom e<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>komst<br />

nodig is, voorbereid<strong>in</strong>g <strong>van</strong> e<strong>en</strong> plaats<strong>in</strong>g, betrokk<strong>en</strong>heid bij keuzes,<br />

bij <strong>in</strong>former<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> jongere ...<br />

• Recht op omgang <strong>en</strong> contact met <strong>de</strong> jongere, ook als het k<strong>in</strong>d niet<br />

wil toch e<strong>en</strong> manier v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> om op afstand contact te behoud<strong>en</strong>.<br />

• Recht op eig<strong>en</strong> schoolkeuze.<br />

• Recht om aanwezig te zijn <strong>en</strong> <strong>de</strong> mogelijkheid hebb<strong>en</strong> om<br />

aanwezig te zijn bij overleg.<br />

34


• Recht op steun voor <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>, hulp <strong>in</strong> functie <strong>van</strong> <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g,<br />

ook als <strong>de</strong> jongere ou<strong>de</strong>r is als 18 jaar.<br />

• Recht op aanwezigheid bij voorleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> zitt<strong>in</strong>g <strong>in</strong> JRB <strong>en</strong> bij<br />

overleggesprekk<strong>en</strong> hierover.<br />

• Recht op toepass<strong>in</strong>g <strong>van</strong> <strong>de</strong> recht<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>. Dit di<strong>en</strong>t<br />

<strong>in</strong>gebed te zijn <strong>in</strong> <strong>de</strong> werk<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> procedures, <strong>in</strong> verslaggev<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> houd<strong>in</strong>g <strong>van</strong> professionel<strong>en</strong>.<br />

Waarom v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> het zo belangrijk dat er e<strong>en</strong> betere omschrijv<strong>in</strong>g<br />

komt <strong>van</strong> hun positie <strong>en</strong> recht<strong>en</strong>?<br />

• Ou<strong>de</strong>rs k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> hun recht<strong>en</strong> niet. Zij wet<strong>en</strong> bijvoorbeeld niet (uit<br />

het Burgerlijk Wetboek) hoe die recht<strong>en</strong> zich vertal<strong>en</strong> wanneer<br />

e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re opvoed<strong>in</strong>gsverantwoor<strong>de</strong>lijke, e<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er<br />

meespeelt.<br />

• Belang zicht te hebb<strong>en</strong> op hun (blijv<strong>en</strong><strong>de</strong>) rol als ou<strong>de</strong>r.<br />

• Vermijd<strong>en</strong> dat <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> op hun recht<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> gaan staan, want<br />

jonger<strong>en</strong> scham<strong>en</strong> zich daarvoor.<br />

• Schrik bij <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> dat recht<strong>en</strong> opeis<strong>en</strong> na<strong>de</strong>lige gevolg<strong>en</strong> heeft<br />

voor <strong>de</strong> jongere.<br />

• Schrik voor het creër<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> imago als ‘moeilijke’ ou<strong>de</strong>r.<br />

35


Bronn<strong>en</strong><br />

‘De recht<strong>en</strong> <strong>van</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>in</strong>tegrale <strong>jeugdhulp</strong>, e<strong>en</strong> brochure voor<br />

<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> die <strong>in</strong>staan voor <strong>de</strong> opvoed<strong>in</strong>g <strong>van</strong> m<strong>in</strong><strong>de</strong>rjarig<strong>en</strong>.’<br />

K<strong>in</strong><strong>de</strong>rrechtsw<strong>in</strong>kel vzw, G<strong>en</strong>t, 2014<br />

‘Infoavond over: Rechtsbescherm<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong>spraak <strong>van</strong> gebruikers <strong>van</strong> welzijnsvoorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> voorstel <strong>van</strong> <strong>de</strong>creet E<strong>en</strong> gesprek met <strong>de</strong> parlem<strong>en</strong>tariërs<br />

die het voorstel <strong>in</strong>di<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, G<strong>en</strong>t, 17 juni 2003 Verslag <strong>en</strong> weergave<br />

<strong>van</strong> het ron<strong>de</strong>tafelgesprek. Roppov 2003<br />

‘Klacht<strong>en</strong>procedure’ adviez<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>’ Roppov ou<strong>de</strong>rgroep 2015<br />

‘Ou<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> (v)echtscheid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> problematische opvoed<strong>in</strong>gssituatie.’ Reacties<br />

uit <strong>de</strong> Roppov ou<strong>de</strong>rgroep G<strong>en</strong>t, november 2007<br />

‘<strong>Recht<strong>en</strong></strong> <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> Bijzon<strong>de</strong>re Jeugdbijstand. Vanuit het perspectief<br />

<strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>: verwacht<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>, zoals geformuleerd <strong>in</strong> getuig<strong>en</strong>iss<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> synthesetekst<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rgroep<strong>en</strong>.’ Roppov, <strong>de</strong>cember 2010<br />

‘Verslag Dialoogdag 10 juni 2011 “<strong>Recht<strong>en</strong></strong> <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>, hoe zi<strong>en</strong> die er uit als<br />

hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong>komt?”’ Roppov-ou<strong>de</strong>rgroep G<strong>en</strong>t, 2011<br />

‘Voorbereid<strong>in</strong>g Studiedag 1/12/2017 Instemm<strong>en</strong> met hulpverl<strong>en</strong><strong>in</strong>g – aandachtspunt<strong>en</strong><br />

- <strong>van</strong>uit <strong>de</strong> bril <strong>van</strong> <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>’ Ou<strong>de</strong>rgroep Roppov, 2017<br />

Themabun<strong>de</strong>l: ‘Recht op e<strong>en</strong> gez<strong>in</strong>slev<strong>en</strong>’. Roppov, april 2015<br />

www.<strong>jeugdhulp</strong>.be/themas/recht<strong>en</strong>-<strong>in</strong>-<strong>de</strong>-<strong>jeugdhulp</strong>/recht<strong>en</strong>-voor-<strong>de</strong>ou<strong>de</strong>r<br />

www.rechtspositie.be<br />

Meer <strong>in</strong>fo over Ou<strong>de</strong>rspunt:<br />

<strong>in</strong>fo@<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>punt.be<br />

www.<strong>ou<strong>de</strong>rs</strong>punt.be<br />

vzw Ou<strong>de</strong>rspunt (v.u.)<br />

Ou<strong>de</strong>rspunt is e<strong>en</strong> erk<strong>en</strong><strong>de</strong> cliënt<strong>en</strong>organisatie voor <strong>ou<strong>de</strong>rs</strong> met ervar<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>jeugdhulp</strong>.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!