08.12.2023 Views

Food for life magazine winter 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OP HET MENU

BLAUWE BESSEN

Blauwe bessen zijn maar kort houdbaar, maar ook

ingevroren bevatten ze nog alle positieve eigenschappen.

Zo zitten deze besjes boordevol vitamine K, wat nodig is

voor een goede bloedstolling. Daarnaast zit er mangaan,

vitamine C, koper en vezels in de blauwe bes. Maar dat niet

alleen. Blauwe bessen behoren tot de top van het fruit met

de meeste antioxidanten. Ze beschermen tegen DNAschade,

werken beschermend tegen kanker, verbeteren ze

de cholesterolspiegels en hebben ze een positief effect op

de bloeddruk. Ook verbeteren de bessen het geheugen en

vertragen ze de achteruitgang van onze hersenen. .

FOOD FOR LIFE MAGAZINE

WINTER 2023 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!