08.12.2023 Views

Food for life magazine winter 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LEEFSTIJL

Het kan de bloeddruk helpen

reguleren en de bloedcirculatie

bevorderen, waardoor het

risico op hart- en vaatziekten

wordt verminderd.

Flavonoïden in chocolade

kunnen de bloedtoevoer naar

de hersenen verbeteren, wat

op zijn beurt de cognitieve

functie kan ondersteunen.

Regelmatige consumptie

wordt zelfs geassocieerd met

een verminderd risico op

cognitieve achteruitgang.

De antioxidanten in chocolade

hebben ontstekingsremmende

eigenschappen,

wat gunstig kan zijn voor het

verminderen van ontstekingen

in het lichaam en het

ondersteunen van een gezond

immuunsysteem.

Onderzoek suggereert dat chocolade, met name

donkere chocolade, kan helpen bij het reguleren

van de bloedsuikerspiegel. Dit kan voordelen

hebben voor mensen met diabetes of mensen met

insulineresistentie.

Cacao, het hoofdingrediënt in chocolade, bevat

mineralen zoals magnesium, ijzer, koper en

mangaan. Deze mineralen spelen een cruciale rol

bij verschillende lichaamsfuncties, waaronder

energieproductie, bloedvorming en

zenuwgeleiding.

En van chocolade worden we ook gewoon blij. Het

bevat namelijk serotonineprecursoren. Stofjes die

betrokken zijn bij het reguleren van de stemming

en het bevorderen van een gevoel van welzijn.

FOOD FOR LIFE MAGAZINE

WINTER 2023 12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!