08.12.2023 Views

Food for life magazine winter 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LEEFSTIJL

Als je jezelf gezondheid en

vitaliteit gunt, werk je aan een

gezonde balans in je leven. Het

gaat niet alleen om fysieke

gezondheid, maar ook om je

emotionele welzijn en mentale

veerkracht.

Je gezondheid gunnen is geen

egoïsme, het is een blijk van

zelfwaardering en liefde voor

jezelf. Het betekent dat je

beter voor anderen kunt

zorgen als je eerst goed voor

jezelf zorgt.

Als je jezelf gezondheid en

vitaliteit gunt, heeft dat niet

alleen effect op jou, maar ook

op je relaties. Je voelt je beter,

hebt meer energie en dat

straal je uit naar anderen.

Jezelf gezondheid en vitaliteit gunnen gaat niet

alleen over een tijdelijk goed gevoel; het draait om

het creëren van een levensstijl die op de lange

termijn werkt.

In een wereld waarin we vaak geleefd worden door

van alles en nog wat, is het belangrijk om te

onthouden dat jouw gezondheid en vitaliteit echt

kostbaar zijn. Het is niet egoïstisch om tijd en

aandacht aan jezelf te besteden; het is een

investering in een rijk, bevredigend en gezond

leven. Dus geef jezelf het ultieme geschenk:

welzijn.

Boek daarom nu jouw EMB traject, een

orthomoleculair consult of start met personal

training. Gun jezelf het beste en haal daardoor het

beste uit jezelf!

FOOD FOR LIFE MAGAZINE

WINTER 2023 14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!