08.12.2023 Views

Food for life magazine winter 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GEZONDHEID

ZET

KRUIDENSUPPLEMENTEN IN

7) Zet kruidensupplementen in

Er zijn verschillende soorten kruiden

die ingezet kunnen worden bij

migraine. Zowel om een aanval te

voorkomen als wanneer je al

migraine hebt. Zo werkt cayenne

peper preventief bij migraine en kan

moederkruid migraine voorkomen.

Wil je kruiden inzetten, overleg dan

wel met een orthomoleculair

therapeut voordat je hieraan begint.

8) Zorg voor voldoende magnesium

Een tekort aan magnesium wordt in

verband gebracht met migraine. Het

is dus belangrijk om een tekort tegen

te gaan. Magnesiumtauraat is de

beste vorm van magnesium bij

migraine. Kies hierbij voor een

kwalitatief goed supplement, zoals

bijvoorbeeld Vitakruid (code

'marianne’ voor 10% korting).

9) Supplementen

Naast magnesium zijn er nog

verschillenden andere supplementen die

je in kan zetten bij migraine. Ga hier

liever niet zelf mee experimenteren, maar

boek een consult om te kijken wat bij jou

past.

10. Probeer acupunctuur

Acupunctuur kan helpen tegen

verschillende soorten hoofdpijn, ook

migraine. Acupunctuur kan goed worden

ingezet als preventieve behandeling.

FOOD FOR LIFE MAGAZINE

WINTER 2023

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!