08.12.2023 Views

Food for life magazine winter 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LEEFSTIJL

Wat maakt de Fit by Food

Challenge zo bijzonder?

1. Professionele begeleiding:

Tijdens de challenge word

je begeleid door een

ervaren professional die je

helpt bij de opdrachten en

bij het bereiken van jouw

doelen.

2. Duurzame verandering:

Tijdens de challenge focus

jij je op duurzame

veranderingen. Je ontdekt

wat goed voor je is en hoe

je dat kan integreren in

jouw dagelijks leven.

3. Community Support: De

Fit by Food Challenge

voorziet in een

ondersteunende omgeving

waar je ervaringen kunt

delen, vragen kunt stellen

en successen kunt vieren.

Hoe kun je meedoen?

Inschrijven: Bezoek de Fit by Food Challengepagina

en schrijf je in voor de uitdaging.

Sluit je aan bij de community

Doe elke dag mee met de opdrachten en

challenges en ga de uitdaging aan!

De "Fit by Food" Challenge is geen rigide

programma dat je beperkt. Het is ontworpen met

flexibiliteit in gedachten, zodat het past bij

verschillende levensstijlen.

Schrijf je vandaag nog in voor de "Fit by Food"

Challenge en zet de eerste stap naar een gezonder,

energieker en gelukkiger leven. Mis deze kans niet

om je leven blijvend te veranderen.

FOOD FOR LIFE MAGAZINE

WINTER 2023 8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!