20.12.2023 Views

preview Powerful persklaarmaken

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ONLINECURSUS

Powerful*

persklaarmaken

WERKBOEK

*achieving great

results; having

great influence.


© 2022 studio folio | Mirjam Hoekstra

Grafische verzorging: Suzanne van Beek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm,

fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze cursus te delen,

te kopiëren of te verkopen.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de

wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te

kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.


POWERFUL PERSKLAARMAKEN

INHOUDSOPGAVE

MODULE 0 | INTRODUCTIE

INTRODUCTIE

Cursusoverzicht

Opdracht 0.1: plannen

BLZ 6

MODULE 1 | PROJECTEN

BLZ 11

EN PROCESSEN

VAKTERMEN

Opdracht 1.1: stellingen

Schematisch overzicht workflow bij een uitgeverij

MODULE 2 | JOUW ROL ALS

PERSKLAARMAKER

Opdracht 2.1: redactietaken

Opdracht 2.2: redactieniveaus

Opdracht 2.3: categoriseren

MODULE 3 | DE POWERFUL-

METHODE VOOR PERSKLAARMAKEN

DE POWERFUL-METHODE IN 8 STAPPEN

Stap 1: prepareren van de klus

Opdracht 3.1: zakelijke voorbereiding

Stap 2: onderwaterscherm aanzetten

Opdracht 3.2: technische quickscan

Stap 3: wegwerken van automatische/

overbodige opmaak

Opdracht 3.3: pagina-eindes

Opdracht 3.4: kopijvoorbereiding

BLZ 18

BLZ 28

3.


POWERFUL PERSKLAARMAKEN

Stap 4: enablen van 'wijzigingen bijhouden'

Opdracht 3.5: wijzigingen bijhouden

Stap 5: raadplegen van bronnen

Opdracht 3.6: spiekbrief

Opdracht 3.7: lijstje bijhouden

Stap 6: feedback formuleren

Opdracht 3.8: commentaar geven

Stap 7: uitvoeren van tekstverbeteringen

Opdracht 3.9: inhoud

Opdracht 3.10: structuur

Opdracht 3.11: alinea-indeling

Opdracht 3.12: stijl

Opdracht 3.13: spelling en grammatica

Opdracht 3.14: reflectie

Opdracht 3.15: combineren

Stap 8: coderen

Opdracht 3.16: coderen

MODULE 4 | DE EINDOPDRACHT

Opdracht 4.1: proefopdracht

BLZ 52

4.


MODULE 0

Introductie

ONLINECURSUS

Powerul Boost* persklaarmaken je

boekenbusiness


'

Today a reader,

tomorrow a leader.

– MARGARET FULLER


INTRODUCTIE

WAT GOED DAT JE ER BENT!

Heb je tussendoor vragen,

stuur dan gerust een mailtje naar

Je bericht wordt zo snel mogelijk

beantwoord, in elk geval binnen

een week.

Heel veel plezier en succes!

POWERFUL PERSKLAARMAKEN

Geweldig dat je hebt besloten om deze onlinecursus te volgen, de opleiding

waarin je manuscripten van fictieboeken leert persklaarmaken volgens de

redactionele normen van een uitgeverij, zodat je professioneel aan de slag

kunt als persklaarmaker.

Na het afronden van deze cursus kun je een oorspronkelijk Nederlandstalig

manuscript of een vertaling grondig controleren en verbeteren, zodat je

doelgericht, nauwkeurig en efficiënt kunt werken in opdracht van uitgeverijen

of auteurs die uitgeven in eigen beheer.

Mijn naam is Mirjam Hoekstra, ik ben de oprichter van redactieacademie

studio folio, en jouw docent in deze cursus.

De cursus bestaat uit vier modules. Neem de onlineacademie als uitgangspunt

en laat je vanuit daar leiden.

Tijdens de cursus kijk je je eigen werk na. Je hoeft de gemaakte opdrachten

niet in te leveren. Bij de open vragen is er geen goed of fout; ze zijn bedoeld

om je aan het denken te zetten. Op momenten dat je kennis wordt getoetst is

er een antwoordmodel beschikbaar.

Je volgt de cursus zelfstandig en in je

eigen tempo. Je hebt er 6 maanden

de tijd voor, daarna verloopt je

account voor de onlineacademie

automatisch.

post@studiofolio.nl

Mirjam

© 2022 MIRJAM HOEKSTRA. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. HET IS NIET TOEGESTAAN

OM DE INHOUD VAN DEZE CURSUS TE DELEN, TE KOPIËREN OF TE VERKOPEN.


OPDRACHT 0.1

PLANNEN

"

Op de pagina hiernaast vind je het programmaoverzicht van deze cursus. Bij

iedere module staat een tijdsinvestering. Plan de modules in in je agenda en hou

daarbij de volgende zaken in je achterhoofd:

1.

2.

Redactiewerk is iets wat je het best gefocust uitvoert. Zorg dat je

de modules inplant op momenten dat je er een halve of hele dag

ongestoord aan kunt werken. Steeds een lesje tussendoor is niet

aan te raden om de stof te laten landen.

Reflectie is onontbeerlijk. Neem de tijd om je werk zorgvuldig na

te kijken. Schrijf op welke fouten je hebt gemist en probeer nieuw

verworven kennis bij de volgende oefening mee te nemen.

Daarvan groei je. Enne... Geef jezelf ook regelmatig een

schouderklopje!

Ready? Op naar module 1!

POWERFUL PERSKLAARMAKEN

NOTITIES

ONTWERP: SUZANNEVANBEEK.NL

8.


CURSUSOVERZICHT

Powerful persklaarmaken

module 0 module 1

module 2

Introductie

Projecten en

processen

Jouw rol als

persklaarmaker

Tijdsinvestering: 30 minuten Tijdsinvestering: 1-2 uur Tijdsinvestering: 2-3 uur

Resultaat: Je hebt inzicht in wat dit

programma van je vraagt en daar ruimte

en tijd voor ingepland in je agenda.

Resultaat: Je kunt beschrijven hoe het

proces van manuscript tot gedrukt boek

eruitziet en benoemen wat de verschillen

zijn tussen publiceren bij een uitgeverij of in

eigen beheer.

Resultaat: Je kunt uitleggen wat het takenpakket

van een persklaarmaker inhoudt en

toelichten hoe het zich verhoudt tot het

maakproces van een boek. Je kunt de

taken uitsplitsen in zes categorieën.

Opdracht 0.1 | Plannen

Opdracht 1.1 | Stellingen

Opdracht 2.1 | Redactietaken

Opdracht 2.2 | Redactieniveaus

Opdracht 2.3 | Categoriseren

module 3

De powerfulmethode

module 4

De eindopdracht

Tijdsinvestering: 10-20 uur

Resultaat: Je kunt een manuscript grondig,

nauwkeurig en efficiënt controleren en

verbeteren door middel van de powerfulmethode.

Tijdsinvestering: 4-5 uur

Resultaat: Je hebt een opdracht gemaakt

waarin alle elementen samenkomen. Je

kunt op professionele wijze manuscripten

van fictieboeken persklaarmaken en hebt

vastgesteld wat het niveau van je werk is.

Stap 1: Prepareren van een klus

Stap 6: Feedback formuleren

Opdracht 4.1 | Proefopdracht

Opdracht 3.1 | Zakelijke voorbereiding

Opdracht 3.8 | Commentaar geven

Stap 2: Onderwaterscherm aanzetten

Stap 7: Uitvoeren van tekstverbeteringen

Opdracht 3.2 | Technische quickscan

Opdracht 3.9 | Inhoud

Stap 3: Wegwerken van automatische opmaak

Opdracht 3.10 | Structuur

Opdracht 3.3 | Pagina-eindes

Opdracht 3.11 | Alinea-indeling

Opdracht 3.4 | Kopijvoorbereiding

Opdracht 3.12 | Stijl

Stap 4: Enablen van 'Wijzigingen bijhouden'

Opdracht 3.13 | Spelling en grammatica

Opdracht 3.5 | Wijzigingen bijhouden

Opdracht 3.14 | Reflectie

Stap 5: Raadplegen van bronnen

Opdracht 3.15 | Combineren

Opdracht 3.6 | Spiekbrief

Stap 8: Labelen

Opdracht 3.7 | Lijstje bijhouden

Opdracht 3.16 | Coderen

6 maanden toegang


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!