02.02.2024 Views

Brochure VvE Belang - Aansluiten VvE Basis

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Scanmijmetuw<br />

smartphone<br />

<strong>Aansluiten</strong>bij<strong>VvE</strong><strong>Belang</strong><br />

Ofuw <strong>VvE</strong>nuactiefiseneeneigenbestuurheeft,<br />

ofdituitbesteedtaaneenprofessioneel<strong>VvE</strong>-beheerder.<br />

Eenaansluitingbij<strong>VvE</strong><strong>Belang</strong>isáltijdinteressant.<br />

Metonzeprofessionelehelpdeskkuntualtijdterugvalenopeen<br />

<strong>VvE</strong>-professional.Zowelopbouwkundig,juridischals<br />

verduurzamingsgebied.<br />

Ontvang4xperjaarhét<strong>VvE</strong>Magazineboordevolinteressante<br />

<strong>VvE</strong>-informatieéngenietvanhogekortingenopuw MJOPof<br />

op<strong>VvE</strong>-verzekeringenviaCentraalBeheer.


Voorlichting<br />

Scanmijmetuw<br />

smartphone<br />

DeVoorlichtingsbijeenkomstenvan<strong>VvE</strong><strong>Belang</strong>zijninmiddelseen<br />

begripgewordenin<strong>VvE</strong>-land.Wezijnmeerderedagenaanwezig<br />

opverschilendecentralelocaties-waarduizenden<strong>VvE</strong>bestuurders,-beheerdersenappartementseigenaarsonsbezoeken.<br />

Volginteressanteworkshopsenpresentaties.Genietvaneen<br />

uitgebreidebroodjeslunch.Ontmoetduizendenmedebestuurders<br />

enuiteenlopendebedrijvendieproductenen/ofdiensten<br />

aanbiedenvooruw <strong>VvE</strong>ensluitafmeteenfeestelijkeborel.Zo<br />

veel<strong>VvE</strong>-kennisopéénplekvindtunergensanders.


Dienstverlening<br />

<strong>VvE</strong><strong>Belang</strong>isdeenigeorganisatieinNederlanddiezichspecifiek<br />

toelegtopVerenigingenvanEigenarenénukanbijstaan,<br />

adviserenenbegeleidenophetgebiedvanbouwkunde,<br />

juridischezakenenverduurzaming.<br />

Onsuitgebreidedienstenaanbodisnauwkeurig<br />

afgestemdopdebehoeftenvan<strong>VvE</strong>'senis<br />

geoptimaliseerdopbasisvanwaardevolefeedback<br />

vanonzeklantengedurendevelejaren.Een<br />

overzichtvanaledienstendie<strong>VvE</strong><strong>Belang</strong>u<br />

kanbieden,vindtuopdevolgendepagina.<br />

Welzohandig!<br />

Scanmijmetuw<br />

smartphone

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!