30.03.2024 Views

Natuurlijk in Overschie editie 75

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>75</strong> • maart - april 2024<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

7<br />

20<br />

22<br />

27<br />

33<br />

Kerkbrand <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Programma Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>Overschie</strong><br />

Zie <strong>Overschie</strong> met Jazz-weekend op 12, 13 en 14 april<br />

<strong>Overschie</strong> krijgt gevelgedicht<br />

Breken en bouwen aan een museum<br />

V<strong>in</strong>d je het ook fijn om <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> je brievenbus te ontvangen?<br />

Meld je dan aan als bezorger! <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl - tel. 0180-641919<br />

ZAKCENTJE VERDIENEN?<br />

Word bezorger!<br />

Aanmelden via.<br />

www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl


Colofon<br />

Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Pip Combee. Aad van Dijk en<br />

Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 c –<br />

3044 EE Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

11.050 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer <strong>75</strong> – 2024:<br />

15 april 2024.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

TEVENS BETROUWBARE BEZORGERS<br />

GEVRAAGD!<br />

2


Voorwoord<br />

Voor de redactie blijft het maken van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

iets bijzonders. Dat zit ‘m <strong>in</strong> de comb<strong>in</strong>atie van het<br />

werk zelf, de energie die het geeft om voor <strong>Overschie</strong> iets<br />

moois te maken en de soms wel heel bijzondere reacties.<br />

Van dat laatste geven we hieronder graag een mooi voorbeeld.<br />

In september 2022 was Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elizabeth overleden. We<br />

plaatsten toen een artikel over haar bezoek aan <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong><br />

1958. Zij bezocht toen o.a. een gez<strong>in</strong> met een baby <strong>in</strong> flat Stadt<br />

en Lande aan de Blijvenburgstraat. De Gemeente Rotterdam<br />

had hier een teken<strong>in</strong>g van laten maken.<br />

E<strong>in</strong>d 2022 kwam een vrachtwagenchauffeur iets afleveren aan<br />

de <strong>Overschie</strong>seweg. De chauffeur liep op weg naar het magazijn<br />

wat te schelden. Het bleek dat hij zijn auto geparkeerd had<br />

op De Lugt en dus met zijn palletwagen heel de <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat door was gelopen naar de <strong>Overschie</strong>seweg.<br />

Op mijn vraag of hij dan de weg niet wist, kwam het antwoord<br />

dat hij notabene <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> was geboren, maar <strong>in</strong>middels al<br />

het grootste deel van zijn leven <strong>in</strong> E<strong>in</strong>dhoven woonde.<br />

Zijn geboortehuis bleek een flat te zijn <strong>in</strong> Stadt en Lande aan<br />

de Blijvenburgstraat. Vervolgens vertelde hij dat Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Elizabeth<br />

met Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Juliana bij zijn ouders op bezoek was geweest.<br />

En dat hij dus de baby was die op de foto’s stond.<br />

Toen hij hoorde over het artikel <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, met<br />

de teken<strong>in</strong>g van het bezoek wist hij niet wat hem overkwam.<br />

Hij was weleens <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> geweest en had daar de<br />

foto’s gezien, maar de teken<strong>in</strong>g kende hij niet. Uiteraard kreeg<br />

hij blij verrast een exemplaar van deze <strong>editie</strong> mee!<br />

Dit verhaal laat maar weer eens een paar d<strong>in</strong>gen zien. Allereerst:<br />

hoe ver <strong>Overschie</strong>ënaren ook wegtrekken, de connectie<br />

met <strong>Overschie</strong> blijft. Ten tweede levert dit magaz<strong>in</strong>e echt een<br />

tastbare bijdrage aan de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g van (oud-)<strong>Overschie</strong>ënaren<br />

met ‘hun’ <strong>Overschie</strong>. Vooral dat tweede v<strong>in</strong>den wij als redactie<br />

mooi. Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g lijkt ons ook noodzakelijk <strong>in</strong> een tijd<br />

waar<strong>in</strong> veel snel en vluchtig gaat, en mensen m<strong>in</strong>der goed naar<br />

elkaar luisteren of elkaar de ruimte gunnen. Willen verb<strong>in</strong>den<br />

geeft de redactie elke keer weer een boost om een mooie <strong>editie</strong><br />

te maken voor <strong>Overschie</strong>!<br />

Veel leesplezier.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Op de voorzijde deze keer een historische foto met de <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat ter hoogte van huisnummers 134-136-138, het pand<br />

met de trapgevel (138) is een zeventiende-eeuws woonhuis en<br />

<strong>in</strong>middels een rijksmonument. Het pand nummer (134) is ook een<br />

rijksmonument, een woonhuis uit de achttiende eeuw op de achtergrond<br />

zien we nog net de Grote Kerk. Nu is daar Museum <strong>Overschie</strong><br />

gevestigd, dat het 35-jarig jubileum viert.<br />

Foto: Stadsarchief Rotterdam - 1961<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Verdorpst 5<br />

Kerkbrand <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 7<br />

Vrouwendag 9<br />

Sam’s Kled<strong>in</strong>gactie voor sterker basisonderwijs 9<br />

BOOS 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Veilig <strong>Overschie</strong> 19<br />

Programma Kon<strong>in</strong>gsdag 2024 20<br />

Enkel glas, nu wél een gebrek 23<br />

Activiteitenagenda Buurvrienden april 2024 25<br />

Documentaire over FCB-HWD op NPO 3 25<br />

In <strong>Overschie</strong>, echt!? 26<br />

Judowedstrijd <strong>in</strong> de Rammelandstraat 26<br />

Feestelijke oplever<strong>in</strong>g gevelgedicht 27<br />

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ 27<br />

Exp<strong>editie</strong> Steilrand 28<br />

Nieuwe datum Cultuurborrel 28<br />

Echtpaar Van Dongen 60 jaar getrouwd 28<br />

<strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g voor 6 vrijwilligsters 29<br />

8 juni nieuwe <strong>editie</strong> Hike <strong>Overschie</strong> 29<br />

Een mijlpaal voor ‘Mama’s Samen’ 30<br />

In de Kijker: Eddy Geerl<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> theater ’t Kapelletje 31<br />

Stadsbijeenkomst Midden-Delfland Verenig<strong>in</strong>g 33<br />

Breken en bouwen aan een museum 33<br />

<strong>in</strong> de Lugt 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 35<br />

Voor altijd besmet met het bijenvirus 37<br />

De Narcis 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naam-<br />

en adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3


www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

OVERSCHIE<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

trendy en dynamische woon-liv<strong>in</strong>gstore<br />

Ruime collectie tafels, stoelen, kasten, fauteuils,<br />

bankstellen en groot assortiment aan woonaccessoires.<br />

B<strong>in</strong>nenkort ook <strong>in</strong> ons assortiment: vaste planten.<br />

De Meubelloods <strong>Overschie</strong><br />

Adriaen Brouwerstraat 15 (achter de Burg.<br />

Baumannlaan)<br />

3042 AA Rotterdam<br />

Geopend: d<strong>in</strong>sdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur<br />

www.bakkerijvandenberg.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Trynts van der Meulen<br />

In deze prachtige glossy <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> schrijf ik met plezier over<br />

enkele jeugdher<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

en hoe ik het wonen nu ervaar als<br />

nieuwe <strong>Overschie</strong>ënaar - 47 jaar later.<br />

Mijn naam is Trynts van der Meulen. In<br />

1960 kwam ik als 11jarig meisje met mijn<br />

broer en ouders <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wonen, <strong>in</strong><br />

de Professor Bolklaan nr. 25. Het laatste<br />

huis naast de toenmalige schooltu<strong>in</strong>en.<br />

Het was een bijzonder huis. <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wijdde eerder een artikel<br />

aan de architect van dit huis. Het woongedeelte<br />

was boven, grote ramen met<br />

uitzicht op de schooltu<strong>in</strong>en, de tennisbaan,<br />

de Schie en de Spaanse Polder. Mijn<br />

ouders waren Friezen, het zien van de horizon<br />

was voor hen belangrijk... ze zagen<br />

zelfs de fakkels van Pernis!<br />

Aan de voorkant keken we uit op de Grote<br />

Kerk en een chrysantenkwekerij.<br />

Aan de ijsbaan, de ondergespoten tennisbaan,<br />

bewaar ik fantastische her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen.<br />

De verlicht<strong>in</strong>g ‘s avonds, de muziek.<br />

We schaatsten rondjes op nummers van<br />

Rob de Nijs en Ramses Shaffy.<br />

Ik g<strong>in</strong>g naar de Pieter van Aschschool<br />

naast het Saenredample<strong>in</strong>. Daarna naar<br />

de Lijnbaanulo aan de Baanweg. In 1970<br />

heb ik <strong>Overschie</strong> verlaten om op eigen<br />

benen te staan. Later kreeg de ‘Pieter van<br />

Asch’ een andere naam: De Startbaan. In<br />

2003/2004 was ik juf op deze school. Nu<br />

staat de school leeg. Dit unieke schoolgebouw<br />

verdient een andere bestemm<strong>in</strong>g,<br />

bijvoorbeeld wonen... Een nieuw elan <strong>in</strong><br />

dit deel van <strong>Overschie</strong>!<br />

In 2017 ben ik teruggekomen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Ik woon <strong>in</strong> een flat <strong>in</strong> Park16hoven.<br />

Op de basisschool met dezelfde naam<br />

was ik enige tijd juf. Ik heb veel k<strong>in</strong>deren<br />

en hun (groot)ouders ontmoet, hetgeen<br />

het wonen hier plezierig maakt. Ik wandel<br />

veel <strong>in</strong> het park. De verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen<br />

Park16hoven en het oude dorp ervaar ik<br />

als een bron van ergernis. Om een voetbalveld,<br />

dat slechts een paar keer per jaar<br />

gebruikt wordt, heenrijden... Maar ja, wat<br />

je van vér haalt is lekker en fleurig!<br />

<strong>Overschie</strong> is veranderd, ook ten goede!<br />

Heel mooi dat er <strong>in</strong> de Grote Kerk niet<br />

alleen kerkdiensten zijn maar dat er ook<br />

concerten plaatsv<strong>in</strong>den. Dit was <strong>in</strong> de<br />

jaren ‘60 ondenkbaar! Veel w<strong>in</strong>kelpanden<br />

hebben een woon- of praktijkfunctie gekregen.<br />

Er zijn nog enkele w<strong>in</strong>kels uit mijn<br />

jeugd, o.a.<br />

de schoenmaker aan de Baumannlaan en<br />

de bloemist aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat.<br />

Wat gebleven is zijn de buslijnen<br />

32 en 33! De buslijn <strong>in</strong> Park16hoven naar<br />

het metrostation was helaas niet rendabel.<br />

Ik heb Najara Dankers bereid gevonden<br />

als volgende een stukje te schrijven voor<br />

deze rubriek.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Verdorpst<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Stokoude man zo oud al<br />

dat z’n stok hem niet meer<br />

steunen kan en ook<br />

de ziel onder z’n arm<br />

hem te zwaarmoedig valt<br />

alzo herdenkt de oude man<br />

zolang hij denken kan nog eventjes<br />

weemoedig zijn verdorpste leven.<br />

zo oud dat hij als<br />

jeugdig overschieënaartje<br />

vaak het w<strong>in</strong>keltje bezocht<br />

voor mamma een pak Radion of<br />

als het wol was Echfalon<br />

op reken<strong>in</strong>g en voor hemzelf<br />

een handvol snoepjes toe<br />

g<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> ‘t w<strong>in</strong>keltje de<br />

buurvrouwen op fluitertoon<br />

gordijntjes aan de overkant<br />

op glazig turen<br />

Kruideniersw<strong>in</strong>kel op de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 88 <strong>in</strong> 1915 -<br />

Foto: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong>


Uw vertrouwde apotheek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

<br />

OVERSCHIESE APOTHEEK<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur


Kerkbrand <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Met medewerk<strong>in</strong>g van Dirk van Noort<br />

In december was de ontzett<strong>in</strong>g groot toen de Bethelkerk aan de Oranjestraat afbrandde. Maar het was niet de eerste keer<br />

dat <strong>Overschie</strong> werd opgeschrikt door een brandende kerk. In het boek Grote Kerk van <strong>Overschie</strong> kunnen we teruglezen dat<br />

hier (veel) vaker een kerkbrand plaatsvond.<br />

Foto’s van het oude kerkgebouw van voor 1899 en van de ruïne na de brand - [bron] Rotterdamsch Nieuwsblad<br />

Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten<br />

brandde de Grote Kerk van <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> 1351, 1473 en 1489. Aan het beg<strong>in</strong> van<br />

de Tachtigjarige Oorlog was het rond<br />

1572 weer vier keer raak en hield het vuur<br />

drastisch huis <strong>in</strong> het kerkgebouw dat we<br />

nu als Grote Kerk <strong>Overschie</strong> kennen. En<br />

dan was er nog die bliksem<strong>in</strong>slag.<br />

Op 21 maart dit jaar was het precies 125<br />

jaar geleden dat de bliksem <strong>in</strong>sloeg <strong>in</strong> de<br />

kerktoren. De kerk vloog <strong>in</strong> brand en werd<br />

bijna compleet verwoest. Dirk van Noort<br />

vond het verhaal over deze brand, dat op<br />

21 maart 1899 verscheen <strong>in</strong> het Rotterdamsch<br />

Nieuwsblad. Vandaag deel 1.<br />

Kerk en toren te <strong>Overschie</strong> afgebrand<br />

Na het mooie weer van de laatste dagen<br />

was ’t gisteren <strong>in</strong>ééns weer na-w<strong>in</strong>ter geworden.<br />

Sneeuw en hagelstorm den geheelen<br />

dag en om halfnegen gisteravond,<br />

plotsel<strong>in</strong>g, één fellen bliksemschicht van<br />

den donkeren hemel met één ratelslag.<br />

En juist deze ééne bliksemstraal heeft den<br />

toren van de kerk te <strong>Overschie</strong> getroffen<br />

en een vuur veroorzaakt dat kerk en toren<br />

heeft vernield.<br />

Er was vóór eenige weken een quaestie<br />

gerezen of de oude kerk, die voor de<br />

behoefte niet meer geschikt bleek, zou<br />

worden gerestaureerd, dan wel vervangen<br />

door een geheel nieuw gebouw.<br />

De referendaris voor kunsten en wetenschappen,<br />

jhr. Victor de Stuers, was vóór<br />

restauratie, de Rotterdamsche architect<br />

B. Hooykaas Jr., verdedigde een nieuwe<br />

kerk. Kerkvoogden en notabelen besloten<br />

juist de vorige week tot behoud van<br />

het oude gebouw. En onverwachts is<br />

thans de kwestie op treurige wijze, maar<br />

zeker afdoende wijze opgelost. Nu staat<br />

er van de kerk en toren te <strong>Overschie</strong> niets<br />

dan een geblakerde ruïne.<br />

Het was gisteravond ruim halfnegen toen<br />

met fellen lichtschijn de bliksem door den<br />

hemel joeg en de donder <strong>in</strong>viel met dat<br />

eigenaardig krakend geluid, waarvan de<br />

menschen zeggen dat het ’t <strong>in</strong>slaan van<br />

den bliksem ergens beteekent. En, zoals<br />

men <strong>in</strong> dorpen pleegt te doen, men liep<br />

even de veilige Kamer uit om te zien of<br />

misschien <strong>in</strong> de onmiddellijke nabijheid<br />

<strong>in</strong>geslagen was. Men dacht niet dadelijk<br />

aan de kerk, ofschoon zij niet door een<br />

bliksemafleider beschermd was en velen,<br />

gerustgesteld, g<strong>in</strong>gen alweer <strong>in</strong> huis. Een<br />

enkele, nog wat ongerust, bleef even<br />

rondkijken, zag eens naar de zwarte lucht,<br />

waaruit een scherpe w<strong>in</strong>d den kouden<br />

hagel zoo onmeedoogend voortjoeg. En<br />

hij zag toen van de spits van den toren,<br />

negenentw<strong>in</strong>tig meter <strong>in</strong> de lucht, kle<strong>in</strong>e<br />

gele vlammen opkronkelen, uitgeblazen<br />

en weer tot nieuwe gloed aangewakkerd<br />

door den storm.<br />

De bliksem was <strong>in</strong> de torenspits geslagen<br />

Meerderen tegelijk hadden de vlammen<br />

<strong>in</strong> de lucht gezien en van meerdere zijden<br />

tegelijk g<strong>in</strong>g het geroep van brand door<br />

het stille dorp. De veldwachters schoten<br />

toe, de brandtrompet werd geblazen en<br />

door al ’t rumoer van de verschrikte, uit<br />

hun rust opgevlogen dorpel<strong>in</strong>gen, was<br />

vrij spoedig de brandspuit no. 2, die over<br />

de kerk staat, uit het huisje gehaald en <strong>in</strong><br />

gereedheid gebracht. En de brandmeester,<br />

de heer Joh. Van Kempen, stelde zich<br />

aan het blussch<strong>in</strong>gswerk en liet ook beide<br />

andere spuiten <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g brengen.<br />

Wat er gebeuren moest, was <strong>in</strong> de eerste<br />

oogenblikken niet te bepalen. De storm<br />

sloeg het vuur <strong>in</strong> den toren op tot steeds<br />

sterkere vlam en daar<strong>in</strong> op te klimmen, er<br />

meldden zich geen dapperen aan, die ’t<br />

stuk bestaan durfden. Wel had de koster<br />

<strong>in</strong> dien tijd het kerkgebouw geopend, en<br />

terwijl enkelen de alarmklok <strong>in</strong> den brandenden<br />

toren luidden, brachten anderen<br />

de geldkast, de offerkisten, den bijbel en<br />

de boekerij buiten. Het prachtige zilverwerk<br />

is, zoals men weet, <strong>in</strong> Januari door<br />

<strong>in</strong>brekers uit het gebouw geroofd.<br />

Bij ‘t steeds sterker worden van den torenbrand<br />

steeg het gevaar voor de omliggende<br />

panden.<br />

Historie <strong>Overschie</strong><br />

7


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM<br />

makelaarskantoor<br />

voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g oedeem en<br />

fysiotherapie en kanker<br />

(Vacature)<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

Barba Udo<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Jema<strong>in</strong>e Esveldt<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl


Vrouwendag<br />

BOOS<br />

Ada van Noordwijk<br />

Vrijdag 8 maart was het weer Internationale vrouwendag. In <strong>Overschie</strong> werd deze dag uitbundig<br />

gevierd <strong>in</strong> Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk.<br />

Activiteiten en vertroetel<strong>in</strong>g<br />

Wanneer je b<strong>in</strong>nenkwam, werd je meteen<br />

overweldigd door de vele leuke<br />

activiteiten. Aan de ene tafel kon je stenen<br />

beschilderen. Bij een andere bloemstukjes<br />

maken met voorjaarsbolletjes en<br />

plantjes. Je kon paaseierdopjes knutselen,<br />

mooie kartonnen bakjes maken,<br />

boekenleggers, gelukspoppetjes en nog<br />

veel meer.<br />

Bij weer een andere tafel konden de<br />

dames hun handen en gezicht laten vertroetelen<br />

met heerlijke producten.<br />

Dom<strong>in</strong>ee<br />

Op een bepaald moment kwam ds. El<strong>in</strong>e<br />

Baggerman de vrouwendag officieel<br />

openen. Zij maakte daarbij van de gelegenheid<br />

gebruik om zich voor te stellen<br />

als de nieuwe dom<strong>in</strong>ee van de Grote<br />

Kerk. Zij vertelde dat de sfeer hier op<br />

deze vrouwendag haar bijzonder opviel.<br />

Meteen bij b<strong>in</strong>nenkomst werd ze aan<br />

tafel gevraagd, om een paaseierdopje <strong>in</strong><br />

elkaar te knutselen.<br />

Enkele moeders en zelfs oma’s, hadden<br />

hun (kle<strong>in</strong>)k<strong>in</strong>deren bij zich. Zelfs de<br />

fotograaf van de gemeente was een<br />

vrouw. De organisatie van deze gezellige<br />

drukbezochte middag was <strong>in</strong> handen<br />

van bewonersorganisatie B.O.O.S met<br />

medewerk<strong>in</strong>g van vele vrijwilligers van<br />

vvHWD en van United 010.<br />

Colofon<br />

Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong> - B.O.O.S<br />

De Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

Impressie van de vrouwendag bij Speeltu<strong>in</strong><br />

Schiewijk - Foto’s: Letizia van Mastrigt<br />

Open <strong>in</strong>loopspreekuur iedere d<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag van 10 tot 13 uur<br />

Telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren: tel. 06 573514<strong>75</strong><br />

www.bewonersorganisatieoverschie.nl<br />

bewonersorganisatieoverschie@planet.nl<br />

BOOS<br />

9<br />

Uw kled<strong>in</strong>g geeft toekomst<br />

Sam’s Kled<strong>in</strong>gactie voor sterker basisonderwijs<br />

Zaterdagochtend 13 april a.s. kunt u <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kled<strong>in</strong>g en schoenen <strong>in</strong>leveren bij de Flat ‘Abtshove’ aan de Ameidestraat<br />

en bij de Grote Kerk aan de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 95. Vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om uw spullen <strong>in</strong><br />

ontvangst te nemen. De opbrengst van deze actie gaat naar het onderwijsproject van Cordaid <strong>in</strong> het Shabee Sombo district<br />

(Ethiopië).<br />

Onderwijs is het machtigste wapen dat je<br />

kunt gebruiken om de wereld te veranderen,<br />

het biedt toekomst.<br />

Goed onderwijs is de beste manier om<br />

mensen uit extreme armoede te helpen.<br />

K<strong>in</strong>deren die goed onderwijs krijgen,<br />

kunnen hun eigen leven fl<strong>in</strong>k verbeteren.<br />

En ook weer dat van hun eigen k<strong>in</strong>deren.<br />

Ze krijgen zicht op een betere toekomst<br />

en kunnen dankzij onderwijs ontsnappen<br />

aan de armoedecirkel.<br />

Met uw donatie keren we het tij voor<br />

k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> het Shabee Sombo district,<br />

doordat we hen goed onderwijs bieden<br />

en hoop geven op een betere toekomst.<br />

“Inzamelacties <strong>in</strong> uw regio zijn werkelijk<br />

onmisbaar. Mogen wij ook dit voorjaar<br />

weer op uw hulp rekenen?”<br />

Wat mag u allemaal <strong>in</strong>leveren?<br />

Behalve kled<strong>in</strong>g en schoenen kunt u<br />

ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel<br />

zoals dekbedovertrekken (graag<br />

compleet met kussenslopen), lakens,<br />

handdoeken, theedoeken, vaatdoeken,<br />

washandjes en zakdoeken <strong>in</strong>leveren. Andere<br />

spullen graag apart van de kled<strong>in</strong>g<br />

verpakt <strong>in</strong> een gesloten plastic zak.<br />

Let op: onze vrijwilligers nemen geen<br />

gordijnen, vloerbedekk<strong>in</strong>g, tu<strong>in</strong>kussens<br />

en tafelkleden aan.<br />

Aanvullende <strong>in</strong>formatie<br />

Wilt u meer <strong>in</strong>formatie over het werk van<br />

Sam’s Kled<strong>in</strong>gactie of wilt u misschien<br />

zelf als vrijwilliger aan de slag? Kijkt u<br />

dan eens op www.samskled<strong>in</strong>gactie.nl of<br />

neem gerust contact met ons op!


Nieuw<br />

TE KOOP/ TE HUUR<br />

Prestigieus en Duurzaam Kantorencomplex<br />

aan de Zestienho vensekade 180<br />

<strong>in</strong> Rotterdam <strong>Overschie</strong>.<br />

Bent u op zoek naar een milieubewuste en<br />

stijlvolle kantoorruimte? Ons nieuw opgeleverde<br />

kantorencomplex aan de Zestienhovensekade <strong>in</strong><br />

Rotterdam <strong>Overschie</strong> voldoet aan al uw wensen.<br />

Dit complex, bestaande uit drie kantoorunits met<br />

elegante gietvloeren en een gasloze<br />

<strong>in</strong>frastructuur, belichaamt een vooruitstrevende<br />

werkplek voor moderne ondernem<strong>in</strong>gen. Ervaar<br />

een perfecte harmonie van architectonische<br />

elegantie, functionaliteit en duurzaamheid<br />

Prijzen vanaf<br />

Koop: v.a.€ 500.000<br />

excl. BTW of<br />

Huur: v.a. €2.500<br />

p.m.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

010-3413807 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@prachthuismakelaardij.nl<br />

Uitmuntende Locatie & Bereikbaarheid:<br />

Het complex geniet van een strategische ligg<strong>in</strong>g met<br />

uitstekende bereikbaarheid, zowel per auto als openbaar<br />

vervoer. Gelegen nabij het verkeersknooppunt<br />

"Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong>", zijn de snelwegen A4, A13, A16, en A20<br />

b<strong>in</strong>nen enkele m<strong>in</strong>uten bereikbaar<br />

Dit is uw kans om deel uit te maken van dit <strong>in</strong>novatieve<br />

kantorencomplex. Voor meer <strong>in</strong>formatie over het specifieke<br />

oplever<strong>in</strong>gsniveau en de voorzien<strong>in</strong>gen, nodigen wij u uit om<br />

contact op te nemen met onze makelaar. Zij staan klaar om<br />

u te <strong>in</strong>formeren en rond te leiden <strong>in</strong> dit <strong>in</strong>drukwekkende<br />

complex. Mis deze kans niet om uw bedrijf te vestigen op<br />

een van de meest gewilde locaties <strong>in</strong> Rotterdam..


"Op school <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>"<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

(010) 415 88 64<br />

<strong>in</strong>fo@museumoverschie.nl<br />

www.museumoverschie.nl<br />

Museumbericht april 2024<br />

In de 35 jaar dat het museum <strong>Overschie</strong> bestaat, gaven mensen veel schoolspullen: genoeg om iets te vertellen over naar<br />

school gaan <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Want waar<strong>in</strong> verschillen de scholen van nu van die van vroeger? Spoiler: vrijwel alles is nu anders<br />

dan een eeuw of meer eeuwen geleden.<br />

Wat wel een rode draad is, is de overheid.<br />

Die bemoeide zich vrijwel altijd met het<br />

onderwijs. Ook <strong>in</strong> de 17e eeuw.<br />

Kostschool<br />

Die bemoeienis betekende voor <strong>Overschie</strong>,<br />

dat Delft hier de schoolmeester<br />

mocht aanstellen (net zoals trouwens de<br />

predikanten). Maar er was geen verplicht<strong>in</strong>g<br />

om naar school te gaan. En konden<br />

je ouders het niet betalen? Dan kreeg je<br />

sowieso geen les. Rijke mensen namen<br />

soms een privé-onderwijzer <strong>in</strong> dienst.<br />

Vanaf 1610 tot ongeveer 1670 was er<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een Franse kostschool: Salomo’s<br />

Tempel. Hier aten en sliepen de<br />

k<strong>in</strong>deren die er op school zaten. Op deze<br />

school werd Latijn en Frans gesproken en<br />

onderwezen. Wat voor k<strong>in</strong>deren naar de<br />

kostschool g<strong>in</strong>gen, is niet bekend.<br />

Ook was er al vroeg een k<strong>in</strong>derschool<br />

voor meisjes, gecomb<strong>in</strong>eerd met een<br />

naaischool.<br />

Dorpsschool<br />

De gewone dorpsschool zat s<strong>in</strong>ds de<br />

17e eeuw <strong>in</strong> het ambachtshuis, het oude<br />

Raedthuys aan de Dorpsstraat. Er was<br />

één onderwijzer op de hele school. Wie<br />

die onderwijzers waren, weten we uit het<br />

archief van Delft.<br />

Niet alleen de overheid bemoeide zich<br />

trouwens met onderwijs. Ook de kerk<br />

deed dat. In onze streken was dat de<br />

protestantse kerk – toen Gereformeerd<br />

genoemd. Vaak was de schoolmeester<br />

ook voorlezer/voorzanger <strong>in</strong> de kerk. Je<br />

moest dus wel de juiste religieuze overtuig<strong>in</strong>g<br />

hebben als schoolmeester.<br />

Voor zover bekend was meester ’t Hoen<br />

<strong>in</strong> het midden van de 19e eeuw de laatste<br />

dorpsonderwijzer die ook voorzanger <strong>in</strong><br />

de kerk van <strong>Overschie</strong> was.<br />

Boekje<br />

Wat leerden k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> die tijd? Het lesprogramma<br />

was vrij eenvoudig: lezen,<br />

rekenen en kennis van de Bijbel. Hoe<br />

goed je dit alles leerde, h<strong>in</strong>g af van de<br />

onderwijzer; zijn kennis werd getoetst <strong>in</strong><br />

openbare examens.<br />

Hoe g<strong>in</strong>g eraan toe het <strong>in</strong> de dorpsschool<br />

van <strong>Overschie</strong>? Dat weten we nog een<br />

beetje uit een boekje van hoofdonderwijzer<br />

Dun, één van de eerste bovenmeesters<br />

van de School met de Bijbel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Hij schreef <strong>in</strong> 1904 een boekje over de<br />

dorpsschool: “Harmen Blok of een kijkje <strong>in</strong><br />

de schoolwereld voor honderd jaar”.<br />

Frans<br />

Het beg<strong>in</strong> van de 19e eeuw was een rare<br />

tijd. Er was hier toen een Frans bestuur,<br />

dat onderwijs <strong>in</strong> het Frans verplichtte -<br />

terwijl er nauwelijks een onderwijzer was<br />

die die taal sprak.<br />

Tijdens de 19e eeuw veranderde er veel <strong>in</strong><br />

het onderwijs. Er kwam veel meer wetgev<strong>in</strong>g<br />

en er kwam christelijk onderwijs met<br />

beperkt toezicht van de overheid. In 1867<br />

kwam er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een protestantse<br />

“School met de Bijbel” en <strong>in</strong> 1870 ook een<br />

parochieschool naast de katholieke kerk<br />

aan de Delftweg.<br />

Meer scholen<br />

De oude dorpsschool g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 1880 op <strong>in</strong><br />

de Openbare school aan de Delftweg. Daar<br />

waren k<strong>in</strong>deren van protestantse én katholieke<br />

ouders. Een deel van de protestanten<br />

en de katholieken was namelijk pr<strong>in</strong>cipieel<br />

tegen onderwijs op godsdienstige basis.<br />

Met de groei van <strong>Overschie</strong> kwamen er<br />

steeds meer scholen bij. Zo werd <strong>in</strong> augustus<br />

1930 de tweede openbare school<br />

geopend: de Pieter van Aschschool. Na<br />

de Tweede Wereldoorlog groeide <strong>Overschie</strong><br />

explosief en kwamen er nog veel<br />

meer scholen bij, maar de meeste zijn<br />

allang weer gesloten.<br />

Lopend<br />

Middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs<br />

heeft <strong>Overschie</strong> nauwelijks gekend.<br />

Veel <strong>Overschie</strong>se jongens g<strong>in</strong>gen lopend<br />

of op de fiets naar de ambachtsschool <strong>in</strong><br />

Schiedam. Een e<strong>in</strong>dexamenwerkstuk van<br />

Cornelis de Hoog her<strong>in</strong>nert daar nog aan.<br />

U kunt het allemaal zien <strong>in</strong> het museum!<br />

Foto van de Openbare school aan de Delftweg uit ± 1915<br />

Foto: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong><br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. K<strong>in</strong>deren en jongeren t/m 18 jaar gratis toegang.<br />

Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het buitenmuseum geopend. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11


Feest <strong>in</strong> de<br />

Feest<br />

April wordt de maand van het feest <strong>in</strong> de Grote Kerk van<br />

<strong>Overschie</strong>. Het beg<strong>in</strong>t al op 14 april met een feestelijk concert<br />

door de Nazaten. Dit concert is <strong>in</strong> het kader van Zie<br />

<strong>Overschie</strong> Jazz! Op een andere plaats <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong> v<strong>in</strong>d<br />

je het volledige programma van Zie <strong>Overschie</strong>.<br />

Een kle<strong>in</strong>e 2 weken later pakken we heel stevig uit op kon<strong>in</strong>gsdag.<br />

Ook dit jaar beg<strong>in</strong>nen we de dag met een gratis<br />

ontbijt voor alle <strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>.<br />

De Nazaten (v/h de Nazaten van Pr<strong>in</strong>s Hendrik)<br />

In de naam van dit orkest kl<strong>in</strong>ken de echo’s door van de<br />

muziek van de harmonie- en fanfarekorpsen, de TRIS kapel<br />

13 april Orkest Intermezzo<br />

Onder leid<strong>in</strong>g van de<br />

vaste dirigent Frank de<br />

Groot speelt het orkest<br />

werken van Oscar van<br />

Hemel (de “Feestelijke<br />

Ouverture”), Ravel<br />

(het pianoconcert <strong>in</strong><br />

G-Groot) en Beethoven<br />

(zijn 7e symfonie).<br />

Als solist treedt op de<br />

jonge veelbelovende<br />

Nederlandse pianist<br />

Ramon van Engelenhoven.<br />

Aanvang concert:<br />

20:15 uur<br />

(Troepen In Sur<strong>in</strong>ame) en de politiekapel van Paramaribo.<br />

Maar: dan wel van de muziek zoals die gespeeld wordt na<br />

het officiële programma, laat op de avond en tot diep <strong>in</strong> de<br />

nacht.<br />

Het repertoire is geïnspireerd op de vele vormen van<br />

wereld/blaasmuziek waarbij improvisatie en dansbaarheid<br />

voorop staan.<br />

Aanvang 15:00 uur (deur open om 14:30 uur)<br />

Toegang gratis<br />

Kaarten via www.orkest<strong>in</strong>termezzo.nl en aan de zaal, ze<br />

kosten € 20,-<br />

Mocht je onverhoopt niet kunnen op 13 april, dan is er nog<br />

een mogelijkheid op zondag 14 april <strong>in</strong> de Lutherse Kerk <strong>in</strong><br />

Den Haag. Dat concert beg<strong>in</strong>t om 15:15 uur<br />

14 april Zie <strong>Overschie</strong>, Jazz<br />

Op 13 en14 april is er een nieuwe <strong>editie</strong> van Zie <strong>Overschie</strong>.<br />

Ditmaal met het thema Jazz. Met concerten, lez<strong>in</strong>gen en<br />

een film wordt deze muziekstijl van alle kanten belicht.<br />

Elders <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong> v<strong>in</strong>d je het volledige programma!<br />

In de Grote Kerk ontvangen wij:<br />

27 april Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

<strong>Natuurlijk</strong> vieren we ook <strong>in</strong> de Grote Kerk Kon<strong>in</strong>gsdag. Het<br />

hele programma v<strong>in</strong>d je elders <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong>. Hier alleen<br />

een kle<strong>in</strong>e greep uit onze activiteiten:<br />

• Vanaf 09.30 uur gratis ontbijt; gesponsord door bakkerij<br />

Borgesius, Plusmarkt Richard de Zoete en Bakkerij Berat<br />

• 09.30 tot 16.00 uur: V<strong>in</strong>tage markt / rommelmarkt<br />

• 11.00 uur Optreden Koor Fortissomo<br />

• 11.00 tot 17.00 uur: de poffertjeskar van Corniel<br />

• 12.00 tot 17.00 uur: Scout<strong>in</strong>g Van Speijk<br />

• 14.00 uur Shantykoor Barend Fox<br />

www.sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl


WMO radar<br />

Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g Valpreventie (65+) start 9 april<br />

Zou u wat meer willen bewegen maar het komt er steeds niet van? Zet dan nu de stap en meldt u aan<br />

voor de cursus: Kom <strong>in</strong> Beweg<strong>in</strong>g.<br />

Bewegen staat centraal, maar u krgt ook <strong>in</strong>formatie over vallen en over het voorkomen daarvan. Deze<br />

cursus is ook voor u, wanneer u niet van sport houdt en nooit aan sport heeft gedaan.<br />

De opbouw van de beenkomsten is iedere keer hetzelfde. We beg<strong>in</strong>nen met een gastspreker die iets<br />

verteld over zn of haar vakgebied, m.b.t. het voorkomen van vallen, dat kan zn de apotheker, de<br />

opticien, de diëtiste etc. Daarna gaat u aan de slag met spierversterkende oefen<strong>in</strong>gen onder begeleid<strong>in</strong>g<br />

van onze beweegcoach Just<strong>in</strong> Tombroek of fysiotherapeut Willemjan Daas. U wordt ontvangen door<br />

Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom, seniorencoach b wmo radar en Johan Leenders, wkverpleegkundige b<br />

Laurens. Ook wanneer u niet van sport houdt en nooit aan sport heeft gedaan, is deze cursus voor u<br />

geschikt. Voor ouderen die met een stok of rollator lopen, wordt het bewegen aangepast.<br />

De cursus heeft 9 gezellige en z<strong>in</strong>volle beenkomsten van 10:30 – 11:30<br />

uur met na afloop een welverdiend kopje koffie of thee! Kosten voor de<br />

gehele cursus slechts €10,-<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie en aanmeld<strong>in</strong>g kunt u contact<br />

opnemen met Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom<br />

jacquel<strong>in</strong>e.neuteboom@wmoradar.nl 06 11 20 54 94<br />

LOCATIE:<br />

Huiskamer<br />

Onder de Leeuw<br />

Abtsweg 115<br />

3042 GC Rotterdam<br />

WMO Voorrwoord radar en <strong>in</strong>houd<br />

13<br />

13<br />

Open<strong>in</strong>g huiskamer onder de leeuw<br />

Maandag 8 april 16.00 - 18.00 uur<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

LOCATIE:<br />

Huiskamer<br />

Onder de Leeuw<br />

Abtsweg 115<br />

3042 GC Rotterdam<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Seniorencoach<br />

Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom | 06 11 20 54 94<br />

jacquel<strong>in</strong>e.neuteboom@wmoradar.nl<br />

Activer<strong>in</strong>gscoach<br />

Esther Gerverd<strong>in</strong>ck| 06 31 77 48 51<br />

e.gerverd<strong>in</strong>ck@wmoradar.nl


St. FLORIAN GROEP BV<br />

Wist u dat bij u <strong>in</strong> de buurt een bedrijf is<br />

die alle BHV- en EHBO opleid<strong>in</strong>gen voor u kan<br />

verzorgen? Wij zijn gespecialiseerd <strong>in</strong> het geven<br />

van opleid<strong>in</strong>gen, tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen alsmede alle<br />

herhal<strong>in</strong>gscursussen.<br />

BHV -en EHBO opleid<strong>in</strong>gen zijn niet alleen<br />

bedoeld voor bedrijven, maar ook voor scholen,<br />

verenig<strong>in</strong>gen, VGZ <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen, et cetera.<br />

Alle cursisten die een curus met goed gevolg<br />

hebben afgesloten, krijgen een officieel<br />

certificaat.<br />

B<strong>in</strong>nen onze regio geven wij<br />

10% kort<strong>in</strong>g op het totale cursusgeld.<br />

Uw <strong>in</strong>teresse gewekt, kijk dan voor ons gehele<br />

cursusaanbod op onze website, of neem<br />

contact met ons op <strong>in</strong>fo@floriangroep.com<br />

Tel: 06 577 231 05.<br />

www.stfloriangroep.nl<br />

U bent van harte welkom, John van Delzen.<br />

Piet vraagt Cottaarstraat per direct 38 | enthousiast 3043 JR Rotterdam en betrokken nieuw personeel<br />

Tel. voor 010 - de 437 functies 39 05<br />

• 1 e monteur met APK<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

• 2 e monteur<br />

We vragen:<br />

• Enthousiasme voor het sleutelen aan voertuigen<br />

• Bij voorkeur ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> deze functie, maar zo niet,<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

helpen we je graag bij het opleiden<br />

We bieden:<br />

• Werken aan verschillende type voertuigen<br />

• Zelfstandige functie met vakkundige begeleid<strong>in</strong>g<br />

• Afwisselende en plezierige werksfeer<br />

Interesse? Neem contact op voor een kennismak<strong>in</strong>gsgesprek<br />

met Richard Sluijter<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Bewoners<strong>in</strong>itiatieven<br />

De gesprekken voor de bewoners<strong>in</strong>itiatieven <strong>in</strong> de wijk zijn alweer vol<br />

op aan de gang. U kunt al subsidie aanvragen voor een evenement als<br />

het openbaar is en verb<strong>in</strong>dend werkt <strong>in</strong> de buurt. Voor de zomerperiode<br />

is ook nog ruimte <strong>in</strong> het budget om met mooie activiteiten te komen.<br />

Heeft u een idee of vragen, neem dan contact op met de wijknetwerker<br />

of loop eens b<strong>in</strong>nen bij de Wijkhub aan de Abtsweg. <strong>Natuurlijk</strong> kunnen<br />

ook leden van de Wijkraad benaderd worden voor overleg. Zo werken<br />

bewoners zelf aan een fijnere en levendigere wijk.<br />

Foto: Roelant Siekman<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Foto: Roelant Siekman<br />

Verbeteren w<strong>in</strong>kelgebied Burgemeester Baumannlaan<br />

Om de eerste periode van de aanpak van het w<strong>in</strong>kelgebied <strong>in</strong> de Burgemeester<br />

Baumannlaan af te sluiten was er een avond voor de ondernemers<br />

<strong>in</strong> dat gebied. Hier<strong>in</strong> werden de resultaten van de onderzoeken<br />

gedeeld en werd door de Ondernemersverenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> (OVO)<br />

vooruitgekeken naar de concrete acties die zullen plaatsv<strong>in</strong>den. De acties<br />

met Halloween en Kerstmis (‘Kerssemus’) zijn voorbeelden van wat<br />

nog gaat komen. Ook met Pasen is er een actie van de w<strong>in</strong>keliers.<br />

Als het gebied echt een stap wil maken, dan is er meer betrokkenheid<br />

van meer ondernemers en w<strong>in</strong>keliers nodig. Het was daarom goed om<br />

zoveel aanwezigen te zien. Ook moeten de vastgoedeigenaren hun verantwoordelijkheid<br />

pakken <strong>in</strong> de verbeter<strong>in</strong>g van de w<strong>in</strong>kelstraat, om er<br />

voor te zorgen dat het een plek wordt waar je voor je plezier naar toe<br />

gaat.<br />

15<br />

Bijeenkomst horecagebiedsplan<br />

B<strong>in</strong>nenkort wordt er een nieuw horecagebiedsplan vastgesteld door de<br />

gemeente, en voor <strong>in</strong>put werd een participatieavond georganiseerd.<br />

Niemand was blij met de zeer korte termijn waarop hierover werd gecommuniceerd,<br />

maar desondanks was de bijeenkomst goed bezocht.<br />

Met name bewoners uit Park16Hoven, die niet weer voor een voldongen<br />

feit van grootschalige horeca aan de plas willen worden geconfronteerd,<br />

lieten hun bezwaren horen. De wijkraad ziet deze avond als<br />

een eerste aanzet voor een gesprek tussen bewoners en de gemeente,<br />

omdat er wel behoefte blijft aan een horecavoorzien<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het gebied<br />

Park16Hoven. Gelukkig komt die er ook <strong>in</strong> de Hof van Maasdam.<br />

Foto: Roelant Siekman<br />

Meer <strong>in</strong>formatie of contact met de wijkraad: e-mail overschie@wijkraadrotterdam.nl


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

maart 2024<br />

Vers en gratis<br />

Hiervoor gebruikt de RVS een oude<br />

SRV-wagen, bekend als de rijdende<br />

supermarkt van vroeger. Die kon<br />

dankzij een donatie van sticht<strong>in</strong>g<br />

Volkskracht worden aangeschaft.<br />

Bob: ‘We staan nu <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>,<br />

Crooswijk, Oosterflank en Zuidwijk.<br />

We hebben voor deze wijken<br />

gekozen omdat uit onze cijfers en<br />

die van sticht<strong>in</strong>g Salaam bleek dat<br />

onze hulp daar het hardst nodig is.’<br />

Hotspot hutspot ontvangt per week<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

Groente, fruit, brood en zuivel gratis<br />

<strong>in</strong> huis? Dat kan met de Rotterdamse<br />

Voedsel Service. De wagen<br />

staat elke woensdagmiddag op het<br />

Mookhoekple<strong>in</strong>.<br />

Foto: Arnoud Verhey<br />

begon ik met hotspot hutspot <strong>in</strong><br />

Crooswijk. Hier serveerden we<br />

goedkope maaltijden. Mensen die<br />

het niet konden betalen, konden er<br />

een gratis maaltijd krijgen.’<br />

m<strong>in</strong>imaal 10.000 kilo aan voedsel.<br />

Vanuit hun distributiecentrum bevoorraadt<br />

hotspot hutspot onder<br />

andere de Boterhamsters en de<br />

RVS-wagen. Die staat 1 of 2 keer<br />

per week op een vaste centrale<br />

plek <strong>in</strong> de wijk. De locaties staan op<br />

Rotterdamse Voedsel Service.<br />

16<br />

De wagen van de Rotterdamse<br />

Voedsel Service (RVS) staat s<strong>in</strong>ds<br />

beg<strong>in</strong> dit jaar <strong>in</strong> een aantal wijken. In<br />

<strong>Overschie</strong> staat deze elke woensdag<br />

van 13.00 tot 14.30 uur op het<br />

Mookhoekple<strong>in</strong>. Iedereen kan er terecht,<br />

een verwijz<strong>in</strong>g is niet nodig.<br />

De RVS is een samenwerk<strong>in</strong>g tussen<br />

sticht<strong>in</strong>g Salaam, van onder andere<br />

de islamitische voedselbank,<br />

en hotspot hutspot. Oprichter Bob<br />

Richters: ‘Een aantal jaar geleden<br />

Naar de mensen toe<br />

In coronatijd is hun service uitgebreid.<br />

Bob: ‘We g<strong>in</strong>gen maaltijden<br />

aan huis bezorgen bij mensen die<br />

anders geen maaltijd zouden hebben.<br />

Wie dit niet kon betalen, kreeg<br />

de maaltijd gratis.’<br />

De huur van het pand waar hotspot<br />

hutspot zat, liep beg<strong>in</strong> dit jaar af.<br />

Bob: ‘En <strong>in</strong> plaats van opnieuw een of<br />

meerdere panden te huren, dacht ik:<br />

waarom gaan we niet naar de mensen<br />

toe? Hieruit is de RVS ontstaan.’<br />

Tas mee<br />

‘Wie geen vers eten kan betalen,<br />

kan langskomen’, aldus Bob. ‘Het<br />

is niet nodig om een verwijz<strong>in</strong>g te<br />

hebben. Het enige wat handig is, is<br />

om zelf een tas mee te nemen.’<br />

In de wagen v<strong>in</strong>dt u vooral groente,<br />

fruit, brood en zuivel. Bob: ‘En na<br />

de feestdagen meestal ook iets<br />

extra’s. Na Pasen hebben we waarschijnlijk<br />

chocolade die w<strong>in</strong>keliers<br />

niet verkocht hebben.’<br />

‘Dat dorpse sfeertje heb je hier ook’<br />

Bewoners en organisaties weten ‘m verder’, zegt hij tegen een bewoner<br />

voor wie hij kopje koffie <strong>in</strong>-<br />

te v<strong>in</strong>den: Wijkhub <strong>Overschie</strong>. ‘De<br />

wijk komt hier samen’, aldus wijkmanager<br />

Arjan Koffijberg. ‘Je hoort wat een situatie waar de dame mee zit,<br />

schenkt. Na een kort gesprek over<br />

er speelt en waar behoefte aan is. gaat ze zichtbaar opgelucht weer<br />

Daar doen we het voor.’ Een kijkje <strong>in</strong> naar buiten. ‘Ze wil de wijkagent<br />

de hub.<br />

spreken. Ik geef het door, dan<br />

neemt hij contact met haar op’, legt<br />

Als de bel gaat <strong>in</strong> het pand aan de Mike uit.<br />

Abtsweg 26, snelt gastheer Mike ‘Als het warmer wordt, is de deur<br />

Ferd<strong>in</strong>andus naar de deur. ‘Kom open hoor’, vervolgt hij. ‘Maar zo<br />

gaat het hier. Mensen komen met<br />

vragen of willen even stoom afblazen.<br />

Ze komen ook langs als ze<br />

een idee hebben voor de buurt of<br />

een meld<strong>in</strong>g over afval of kapotte<br />

straatverlicht<strong>in</strong>g. We kunnen niet<br />

alles oplossen, maar we helpen wel<br />

verder. We willen dat mensen zich<br />

gehoord voelen en weggaan met<br />

een duidelijke vervolgstap.’<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


maart 2024<br />

Om de tafel<br />

‘We zijn heel blij met Mike als eerste<br />

aanspreekpunt’, vertelt wijknetwerker<br />

Maud van Groesen. ‘Hij vangt<br />

iedereen op en verwijst door.’ Maud<br />

is net als Mike een bekend gezicht<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Is ze ‘op kantoor’, dan<br />

is dat de Wijkhub. Als verb<strong>in</strong>der <strong>in</strong><br />

de wijk koppelt ze bewoners met<br />

organisaties, en met elkaar. Bijvoorbeeld<br />

als ze een buurtidee hebben.<br />

‘Als iemand met schulden zit, dan<br />

Foto: Arnoud Verhey<br />

geef ik aan dat ze bij het Wijkteam<br />

of een budgetcoach terechtkunnen’,<br />

aldus Maud. ‘Is ergens een<br />

burenruzie? Dan verwijs ik je naar<br />

buurtbemiddel<strong>in</strong>g of de wijkagent.<br />

Ik weet wat er speelt en wat belangrijk<br />

is voor <strong>Overschie</strong>. Ik heb korte<br />

lijntjes met netwerkpartners <strong>in</strong> de<br />

wijk en zorg dat de juiste mensen<br />

met elkaar om de tafel zitten.’<br />

Ontmoet<strong>in</strong>gsplek<br />

‘Organisaties en netwerkpartners<br />

weten de hub ook te v<strong>in</strong>den’, vertelt<br />

wijkmanager Arjan Koffijberg. ‘En<br />

dat is precies wat we willen. Het is<br />

meer dan een werklocatie van de<br />

gemeente. Dit is een ontmoet<strong>in</strong>gsplek<br />

waar de wijk samenkomt. De<br />

wijkagent, naar wie de bewoner<br />

net vroeg, spreekt hier af. Net als<br />

ondernemers, bewonersverenig<strong>in</strong>gen<br />

en corporaties. Wijkraadsleden<br />

komen hier; vrijwilligers geven<br />

taallessen en er zijn bewonersavonden.<br />

Door de verschillende partijen<br />

die hier komen vang je signalen<br />

op en hoor je wat bewoners nodig<br />

hebben.’<br />

Maud geeft een voorbeeld: ‘Het<br />

is belangrijk dat mensen kunnen<br />

sporten. Om te laten zien wat het<br />

aanbod is, maakten we met sportorganisaties<br />

een sportmagaz<strong>in</strong>e.<br />

Dat is huis-aan-huis verspreid.<br />

Samen met cultuurorganisaties organiseren<br />

we ook cultuurborrels om<br />

mensen te betrekken.’<br />

Hart voor de wijk<br />

‘Mensen worden zo goed mogelijk<br />

geholpen’, valt stagiair Daan op <strong>in</strong><br />

de korte tijd dat hij <strong>in</strong> de Wijkhub<br />

werkt. ‘Ze v<strong>in</strong>den het fijn dat er<br />

geluisterd wordt. Er wordt meteen<br />

actie genomen.’ Arjan bevestigt<br />

dat: ‘We zijn nog niet zo lang open;<br />

s<strong>in</strong>ds september vorig jaar. Dus<br />

we zetten dat stapje extra om mensen<br />

echt verder te helpen en onze<br />

meerwaarde te laten zien. Je loopt<br />

hier makkelijk naar b<strong>in</strong>nen en het<br />

contact is <strong>in</strong>formeel. Wie hier ook<br />

komt; iedereen heeft hart voor de<br />

wijk. Dat dorpse sfeertje van <strong>Overschie</strong><br />

heb je hier ook. Dus heeft u<br />

vragen, een meld<strong>in</strong>g of speelt er<br />

iets anders? Loop b<strong>in</strong>nen, iedereen<br />

is van harte welkom!’<br />

Meer <strong>in</strong>formatie:<br />

Meld<strong>in</strong>gen of vragen? Wijkhub<br />

<strong>Overschie</strong> is open van 10.00 tot<br />

14.00 uur (maandag tot en met donderdag)<br />

Rotterdam heeft verspreid over de<br />

stad 39 Wijkhubs<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Uw men<strong>in</strong>g over Wijknieuws<br />

Om de week v<strong>in</strong>dt u ‘m <strong>in</strong> de menten er zijn en van welke regel<strong>in</strong>gen<br />

u gebruik kunt maken.<br />

mailbox: Wijknieuws! Hoe bevalt de<br />

digitale nieuwsbrief? Vul de vragenlijst<br />

<strong>in</strong>, dat is <strong>in</strong> een paar m<strong>in</strong>uten Korte vragenlijst<br />

gedaan.<br />

Wijknieuws bestaat <strong>in</strong>middels 2 jaar<br />

en de redactie hoort graag of de digitale<br />

nieuwsbrief van de gemeente<br />

Van buurtideeën en <strong>in</strong>terviews met<br />

bewoners uit de buurt tot werkzaamheden<br />

en groen <strong>in</strong> de straat. Via Wijken<br />

u aan? Misschien mist u nog<br />

u bevalt. Welke onderwerpen spreknieuws<br />

laat de redactie graag zien iets <strong>in</strong> de berichtgev<strong>in</strong>g.<br />

wat er speelt <strong>in</strong> de wijken. Maar ook Vul de korte vragenlijst over Wijknieuws<br />

<strong>in</strong>. welke activiteiten en (gratis) evene-<br />

https://rotterdam.survalyzer.eu/Wijknieuws.<br />

Het kost een<br />

paar m<strong>in</strong>uten van uw tijd. Hartelijk<br />

dank voor de medewerk<strong>in</strong>g!<br />

Foto: Eric Fecken<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ wijkraden@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Fotografie: Jan van der Meijde<br />

Fotowedstrijd ‘<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Beeld’<br />

Heb jij oog voor bijzondere plekken <strong>in</strong> onze wijk? Maak er dan een foto<br />

van en stuur deze <strong>in</strong>! Ben je een van de zes w<strong>in</strong>naars? Dan komt jouw<br />

foto <strong>in</strong> onze nieuwe wijkhub op de Abtsweg 26 te hangen en maken<br />

we van jouw foto een ansichtkaart.<br />

Inzend<strong>in</strong>g<br />

21 maart - 4 april<br />

2024<br />

Stuur jouw foto <strong>in</strong> tussen 21 maart en 4 april<br />

Daarna mogen de bewoners van onze wijk tussen 10 en 17 april stemmen op hun<br />

favoriete foto. We maken de w<strong>in</strong>naars bekend op 18 april.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>fo en spelregels op www.rotterdam.nl/overschie of scan de QR-code.<br />

Vragen? Mail dan naar fotowedstrijdoverschieDV@rotterdam.nl.<br />

Foto gemaakt? Stuur deze <strong>in</strong> via:<br />

www.rotterdam.nl/overschie


Veilig<br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

19<br />

Inzet politie <strong>in</strong> 2023<br />

De politie van het basisteam Midden-Schieland<br />

heeft <strong>in</strong> 2023 <strong>in</strong> het<br />

gebied <strong>Overschie</strong> op diverse thema’s<br />

<strong>in</strong>zet gepleegd. Hieronder worden<br />

enkele resultaten <strong>in</strong> een kort overzicht<br />

weergegeven:<br />

Verkeersacties:<br />

Er zijn meerdere verkeerscontroles<br />

geweest, voornamelijk aan de Burgemeester<br />

Baumannlaan.<br />

Hierbij werd gecontroleerd op snelheid,<br />

constructiesnelheid van scooters,<br />

foutief parkeren en algemene<br />

staat van voertuigen. Er zijn bij de<br />

controles diverse bekeur<strong>in</strong>gen uitgeschreven.<br />

Weekthema:<br />

Vanaf 2023 is er elke week een thema<br />

dat de politie aan gaat pakken.<br />

Zo zijn er onder andere controles geweest<br />

op het gebruik van elektrische<br />

stepjes, spookbewon<strong>in</strong>g, overlast<br />

jeugd, overlast vuurwerk, slachtofferhulp<br />

en preventie babbeltrucs. Er is<br />

tevens een presentatie gegeven bij<br />

ouderen om het probleem van babbeltrucs<br />

kenbaar te maken, met de bijbehorende<br />

tips om dit te voorkomen.<br />

Bestuurlijke sluit<strong>in</strong>gen:<br />

In <strong>Overschie</strong> zijn vijf won<strong>in</strong>gen tijdelijk<br />

bestuurlijk gesloten (geweest) i.v.m.<br />

het aantreffen van verdovende middelen<br />

of een explosief wat aangebracht<br />

was bij een won<strong>in</strong>g.<br />

Bij twee andere won<strong>in</strong>gen hebben de<br />

bewoners een bestuurlijke waarschuw<strong>in</strong>g<br />

gekregen. Dit houdt <strong>in</strong> dat bij een<br />

volgende constater<strong>in</strong>g de won<strong>in</strong>g door<br />

de burgemeester kan worden gesloten<br />

voor een bepaalde periode.<br />

Van Klaverenterre<strong>in</strong>:<br />

Er zijn meerdere controles geweest op<br />

het bedrijventerre<strong>in</strong> aan de Schansweg,<br />

<strong>in</strong> de volksmond het Van Klaverenterre<strong>in</strong><br />

genoemd. Hierbij is het hele<br />

terre<strong>in</strong> <strong>in</strong> kaart gebracht.<br />

Er zijn enkele processen-verbaal opgemaakt<br />

voor het aantreffen van strafbare<br />

goederen en bestuurlijke maatregelen<br />

zijn genomen.<br />

Oud en Nieuw:<br />

De afgelopen jaren was Oud en Nieuw<br />

onrustig verlopen op en rond het<br />

Saenredample<strong>in</strong>. Hier is de afgelopen<br />

twee jaarwissel<strong>in</strong>gen dan ook stevig<br />

op <strong>in</strong>gezet door de gemeente en de<br />

politie. Zo zijn er preventief bezoeken<br />

gebracht bij eerdere overlastgevende<br />

plekken en won<strong>in</strong>gen, heeft het jongerenwerk<br />

contact gemaakt met de<br />

jeugd en werd er een tijdelijke camera<br />

geplaatst op het ple<strong>in</strong>. De afgelopen<br />

twee jaarwissel<strong>in</strong>gen zijn dan ook een<br />

stuk rustiger verlopen.


Programma Kon<strong>in</strong>gsdag 2024<br />

Locaties Saenredample<strong>in</strong>, Grote Kerk <strong>Overschie</strong> +<br />

buitenruimte, Theater In De Lugt, Museum <strong>Overschie</strong>,<br />

Rotterdamse Rijweg. Een mooi en afwisselend programma<br />

voor een mooie dag!<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>Overschie</strong><br />

Programma Saenredample<strong>in</strong><br />

07.00 uur Opbouw kleedjesmarkt/vrijmarkt<br />

11.00 uur Vlag hijsen door de Scout<strong>in</strong>g<br />

11.30 uur DJ Boot<br />

12.00 uur Zanger Rene Muller (Hollands, Rock ’n Roll, Feestkrakers, Engelstalig)<br />

12.30 uur Nice & Nasty (50’s & 60’s)<br />

14.30 uur Loose Tights (Rock-coverband, klassiekers, meez<strong>in</strong>gers & popnummers)<br />

16.00 uur Plaatstaal (Nederlandstalige covers)<br />

17.30 uur Zanger Rene Muller<br />

Gehele dag:<br />

Spr<strong>in</strong>gkussen + vrijmarkt<br />

Verschillende foodtrucks + horeca met tap-kar<br />

20<br />

Grote Kerk<br />

Vanaf 09.30 uur gratis ontbijt, gesponsord door bakkerij Borgesius en deelsponsor<strong>in</strong>gen<br />

door Plusmarkt Richard de Zoete en Bakkerij Berat. Ontbijt zolang de voorraad<br />

strekt, maar <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe tot 13.00 uur<br />

11.00 uur - Optreden Koor Fortissomo, het ultieme <strong>Overschie</strong>se Koor onder bezielende<br />

leid<strong>in</strong>g van Alejandro Orozco, die het koor ook begeleid op de piano<br />

14.00 uur - Optreden Shantykoor Barend Fox. Dit wordt weer een geweldige happen<strong>in</strong>g<br />

van herkenbaarheid, lachen en meez<strong>in</strong>gen. En zoals altijd hebben ze er weer<br />

waanz<strong>in</strong>nig veel z<strong>in</strong> <strong>in</strong>, die bonken. Samen met hun muzikanten.<br />

09.30 tot 16.00 uur - V<strong>in</strong>tage markt/rommelmarkt. Loterijen (ook de traditionele taartenloterij),<br />

grand café<br />

12.00 tot 17.00 uur: Scout<strong>in</strong>g Van Speijk verzorgt gratis rondvaarten met grote en kle<strong>in</strong>e<br />

vaartuigen op de Schie. Er is ook weer een Nautische Markt, je kunt overvaren<br />

naar het Veerhuis en een rondje om het Veerhuiseiland maken. En er is een zweefmolen<br />

11.00 tot 17.00 uur - de befaamde poffertjeskar van Corniel is er ook weer, <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong><br />

van de Grote Kerk. Met een zitje en muziek.


Theater In De Lugt<br />

11.00 tot 17.00 uur Knutselen voor de kle<strong>in</strong>tjes, gezellige bar voor de ouders en muziek/film<br />

erbij op de achtergrond<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Vanaf 13.00 geopend<br />

15.00 tot 17.00 uur band Vita en Ronald<br />

Museum <strong>Overschie</strong> nodigt je uit voor een concert van Vita & Ronald. Dit semi-akoestisch<br />

duo heeft een repertoire dat het best valt te omschrijven als Americana. En dat <strong>in</strong><br />

de breedste z<strong>in</strong> van het woord. Ze spelen country-, sixties-, blues-, rock- en folksongs<br />

met een grote rol voor tweestemmige zang. Denk aan songs van o.a. The Everly Brothers,<br />

Johnny Cash, Elmore James, Creedence Clearwater Revival, Bob Dylan en af en<br />

toe een eigen nummer.<br />

14.00 tot 16.00 uur Oudhollandse spelletjes<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag <strong>Overschie</strong><br />

21<br />

Rotterdamse Rijweg<br />

11.00 tot 15.00 uur - Scout<strong>in</strong>g Starrenburg bakt pannenkoeken<br />

12.00 tot 15.00 uur - Schaakgenootschap <strong>Overschie</strong> daagt je uit ……<br />

11.00 tot 15.00 uur - Fanfare/drumband Schiedam loopt toeterend en trommelend<br />

rond over het gehele feestterre<strong>in</strong><br />

14.00 tot 16.00 uur - Straatconcert van de Kon<strong>in</strong>klijke Rotterdamse Post Harmonie,<br />

één van de meest vermaarde harmonieorkesten van Nederland. Zomaar …. Midden <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. Meer dan 50 orkestleden!!<br />

Het Kon<strong>in</strong>gsdag programma is mede mogelijk gemaakt door Gemeente<br />

Rotterdam en bijdrage van Lokaal Cultuurprogrammeur


Merl<strong>in</strong> Verboom (gitaar/basgitaar) Kofi Anonymous (gitaar/basgitaar) Foto Len Land Achim He<strong>in</strong>e (drums) Foto Abel Ponger<br />

Jazz bij Zie <strong>Overschie</strong>: vrijdag 12 t/m zondag 14 april<br />

Op 13 en 14 april is alles jazz <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> bij een nieuwe <strong>editie</strong> van Zie <strong>Overschie</strong>. Op het programma: verrassende optredens<br />

<strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong>, Boerderij Driebergen, Theater In De Lugt en de Grote Kerk <strong>Overschie</strong>. Alle optredens zijn gratis,<br />

alleen moet je bij de Boerderij wel even reserveren.<br />

Het programma:<br />

Zie <strong>Overschie</strong><br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Marieke & the Jazz Dunes<br />

• Zaterdag 13 april 15.00 tot 17.00 uur - Museum open vanaf 14.00 uur<br />

De band Marieke & the Jazz Dunes bestaat uit (semi) beroepsmuzikanten: Marieke Westgeest – zang,<br />

Uli Glassmann – bas, Maarten Meddens – piano, Sander Olthof – drums, Joost Zwijnenburg – tenorsax.<br />

Marieke & the Jazz Dunes spelen liedjes van Rita Reys, Nederlands bekendste jazz zangeres en… een<br />

Rotterdamse. Het was vorig jaar 10 jaar geleden dat de zangeres overleed. Marieke & the Jazz Dunes<br />

spelen de liedjes waar Rita Reys bekend mee werd.<br />

Ingang via Buitenmuseum <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1.<br />

22<br />

Grote Kerk <strong>Overschie</strong> - De Nazaten (v/h de Nazaten van Pr<strong>in</strong>s Hendrik)<br />

• Zondag 14 april 15.00 uur - deur open 14.30 uur<br />

In de naam van dit orkest kl<strong>in</strong>ken de echo’s door van de muziek van Sur<strong>in</strong>aamse harmonie- en fanfarekorpsen,<br />

de TRIS kapel (Troepen In Sur<strong>in</strong>ame) en de politiekapel van Paramaribo. Maar dan wel van<br />

de muziek zoals die gespeeld wordt na het officiële programma: laat op de avond en tot diep <strong>in</strong> de<br />

nacht. Het repertoire is geïnspireerd op de vele vormen van wereld/blaasmuziek waarbij improvisatie<br />

en dansbaarheid voorop staan.<br />

Theater In de Lugt - Jazz <strong>in</strong> Rotterdam Lez<strong>in</strong>g & Film met Hans Zirkzee<br />

• Vrijdag 12 april - Aanvang lez<strong>in</strong>g 19.30 uur - Aanvang film 20.15 uur<br />

Jazz historicus Hans Zirkzee schreef het boek Jazz <strong>in</strong> Rotterdam. Want jazz heeft een grotere rol <strong>in</strong><br />

het culturele leven van Rotterdam dan alleen de muziek.<br />

Na de dansrage van The Roar<strong>in</strong>g Twenties ontplooiden de Rotterdamse jazzmusici zich tot een <strong>in</strong>ternationaal<br />

niveau. Rotterdam bouwde <strong>in</strong> die tijd de grootste theaters en danc<strong>in</strong>gs: het is een bijna<br />

vergeten geschiedenis. Hans Zirkzee vertelt over deze broeierige, levendige periode. Hij doet dit aan<br />

de hand van oude beelden en bestaande referenties uit het heden. Als gastcurator kiest hij ook de<br />

film van de avond.<br />

Boerderij Driebergen – Flam<strong>in</strong>go Anonymous<br />

• Zondag 14 april 18.00 uur – hek open 17.00 uur<br />

Alb<strong>in</strong>o Flam<strong>in</strong>go is het duo van drummer Achim He<strong>in</strong>e en gitarist/producer Merlijn Verboom. Zij begonnen<br />

hun project <strong>in</strong> 2019, geïnspireerd door muziek als Khruangb<strong>in</strong>, Moondog en underground<br />

bands en door films uit de 70s en 80s. Achim en Merlijn zijn geen complete vreemden <strong>in</strong> de Nederlandse<br />

muziekscene.<br />

Achim reisde de wereld over met groepen als het Twitch<strong>in</strong>g Eye Trio en Earswideopen. Als percussionist<br />

en drummer draagt hij met zijn talenten bij aan veel platen en projecten. Merlijn werkte 10<br />

jaar als reclame-componist. Als reactie op al die commercie bracht hij <strong>in</strong> 2016 een experimentele<br />

jazzplaat uit met trompettist Teus Nobel. Op die plaat was ook Kofi Anonymous van de partij. Lang<br />

verhaal kort: de powergroup Flam<strong>in</strong>go Anonymous kon gewoon niet uitblijven.<br />

Adres: Delftweg 254 – 30446 ND Rotterdam<br />

Boerderij Driebergen<br />

Zondag 14 april 2024<br />

Tijdens ‘Jazz Weekend <strong>Overschie</strong>’ bij ons te gast:<br />

Flam<strong>in</strong>go Anonymous<br />

“Moderne Jazz Funk met Afro, Lat<strong>in</strong> & Caribbean beat vibes”<br />

•Hek open: 17:00 uur<br />

•Aanvang concert: 18:00 uur<br />

•Adres: Delftweg 254, 3046 ND, Rotterdam<br />

•Fish & Chips & drankjes verkrijgbaar (p<strong>in</strong>nen mogelijk)<br />

•Tickets gratis maar reserveren vereist: mail naar <strong>in</strong>fo@boerderijdriebergen.nl<br />

•Meer <strong>in</strong>fo over het festival en dit concert: www.boerderijdriebergen.nl<br />

Sponsors


Enkel glas, nu wél een gebrek dat de<br />

verhuurder moet verhelpen?<br />

Wanneer een huurwon<strong>in</strong>g niet het genot verschaft dat een huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten,<br />

is sprake van een gebrek dat de verhuurder moet oplossen. Deze verplicht<strong>in</strong>g kan niet worden uitgesloten of beperkt<br />

<strong>in</strong> een huurcontract. In de regel levert een huurwon<strong>in</strong>g met enkel glas geen gebrek op. In de uitspraak van 2 februari<br />

2024 oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam echter dat enkel glas <strong>in</strong> dit specifieke geval wél een gebrek<br />

was. Hoe zit dat precies?<br />

Huurders bewonen een slecht geïsoleerd<br />

rijksmonument uit 1665 met onder meer<br />

ramen van enkel glas en forse naden en<br />

kieren. De huurwon<strong>in</strong>g is volgens hen<br />

onvoldoende bestand tegen de kou,<br />

waardoor zij <strong>in</strong> hun woongenot worden<br />

geschaad. Huurders vorderen dat de verhuurder<br />

deze gebreken op eigen kosten<br />

oplost.<br />

De rechter legt eerst de term ‘gebrek’ uit,<br />

dat ziet op het verschaffen van het huurgenot<br />

dat de huurder mag verwachten.<br />

Maar, waar <strong>in</strong> het verleden bijvoorbeeld<br />

enkel glas heel normaal was, kan de<br />

maatschappij daar nu anders over denken<br />

en is nu dubbel glas de norm. De<br />

ruime strekk<strong>in</strong>g van het begrip ‘gebrek’<br />

maakt dat enkel glas hierdoor eerst niet,<br />

maar nu wel als een gebrek kan worden<br />

gezien. Het recht past zich dus <strong>in</strong> zekere<br />

z<strong>in</strong> aan, naar hoe u en ik denken.<br />

Bij de vraag of enkel glas <strong>in</strong> dit geval een<br />

gebrek is, betrekt de rechter de energiecrisis<br />

en het <strong>in</strong> de maatschappij breed<br />

gedragen besef om <strong>in</strong> dat verband noodzakelijke<br />

energiebesparende maatregelen<br />

te nemen. Ook kijkt de rechter naar<br />

de sterk gestegen energieprijzen en het<br />

feit dat isolatiemaatregelen als dubbel<br />

glas deze kosten en daardoor ook de<br />

woonlasten kunnen dempen. Verder had<br />

de verhuurder al gedeeltelijk dubbel<br />

glas geplaatst en had hij ook al een vergunn<strong>in</strong>g<br />

en offerte voor het resterende<br />

dubbel glas geregeld. Het plaatsen van<br />

dubbel glas leek voor de verhuurder dus<br />

niet een al te grote hobbel te zijn met bovendien<br />

een grote meerwaarde voor het<br />

woongenot van de huurder. Gelet op al<br />

deze omstandigheden besliste de rechter<br />

dat enkel glas <strong>in</strong> dit geval een gebrek<br />

opleverde. In deze uitspraak werd bevestigd<br />

dat enkel glas <strong>in</strong> de regel nog steeds<br />

geen gebrek is, maar dat <strong>in</strong> een specifiek<br />

geval wel kan zijn met als gevolg dat de<br />

verhuurder dit op eigen kosten moet verhelpen.<br />

Vragen over juridische kwesties? Neem<br />

gerust vrijblijvend contact met ons op.<br />

Wij zijn u graag van dienst!<br />

Mr. J.Q. van Renswoude<br />

Justion Advocaten<br />

L<strong>in</strong>atebaan 69a<br />

3045 AH Rotterdam<br />

Tel. 010-440 31 00<br />

<strong>in</strong>fo@justionadvocaten.nl<br />

www.justionadvocaten.nl<br />

Juridische column<br />

23<br />

Presentatie over babbeltrucs<br />

Ada van Noordwijk<br />

Drie wijkagenten kwamen donderdagmiddag 7 maart op bezoek <strong>in</strong> De Vrijenban. Zij gaven bewoners uitgebreid <strong>in</strong>formatie over<br />

allerlei soorten babbeltrucs. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee!<br />

Zo is er de truc van een ‘bankmedewerker’ die opbelt en zegt dat uw betaalpas niet meer geldig is en wordt opgehaald. Of de man<br />

aan de deur die zegt dat hij van de Eneco is en b<strong>in</strong>nen wil komen.<br />

En wat doe je dan?<br />

De agenten stelden de bewoners vragen en gaven tips. Zoals: wat doe je als een onbekende<br />

bij je aanbelt met een geloofwaardig verhaal? En hoe kun je veilig p<strong>in</strong>nen? De<br />

wijkagenten gaven allerlei voorbeelden en bewoners deelden hun eigen ervar<strong>in</strong>gen.<br />

Bewoners stelden goede vragen en kregen ook een goed antwoord. Aan het e<strong>in</strong>d van<br />

de presentatie deelden de agenten wat boekjes en folders uit. Ook konden de bewoners<br />

nog persoonlijk vragen stellen. Het was een zéér <strong>in</strong>formatieve en gezellige middag.<br />

Foto: Ada van Noordwijk


Deelnemende <strong>Overschie</strong>se w<strong>in</strong>keliers (herkenbaar aan deze poster)<br />

delen traktaties uit voor iedereen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Het is SUIKERFEEST.<br />

Bij de kassa van deelnemende w<strong>in</strong>keliers zijn recepten<br />

verkrijgbaar om thuis feestelijke hapjes te bereiden.<br />

HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


Activiteitenagenda Buurvrienden april 2024<br />

Gratis 55+ sportieve en sociale activiteiten op d<strong>in</strong>sdagmiddag bij FCB-HWD<br />

Iedere d<strong>in</strong>sdag<br />

13.30 -14.00 uur: Inloop, gratis koffie, voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten<br />

14.00 -15.00 uur: In afzonderlijke groepen Wandelvoetbal, SJEUDE BOEL, Legpuzzelen, DELEEDIES en de (G)oldies. Gouden<br />

generatie ouderen<br />

15.00-16.00 uur: Gezamenlijk Muzikaal Happy ouder uurtje<br />

16.00-16.30 uur: Gezamenlijk napraten activiteiten en opruimen<br />

Iedere woensdag en donderdag<br />

Woensdag 13.30 – 16.00 uur: Klaverjasclub o.l.v. Hennie Jozee (deelname 1 euro)<br />

Donderdag 19.30 -20.30 uur: Wandelvoetbal, aansluitend 7-7 voetbal en nakaarten<br />

Overige activiteiten<br />

D<strong>in</strong>sdag 2 april: 14.00 – 15.00 uur - Workshop flessen schilderen D<strong>in</strong>sdag 2 april: 15.00 – 16.00 uur - Ab trakteert op 50 ballen gehakt<br />

D<strong>in</strong>sdag 9 april: 15.00 – 16.00 uur - Optreden zanger Hans van Katwijk<br />

D<strong>in</strong>sdag 16 april: 14.00 – 15.00 uur - High Tea DELEEDIES en (G)oldies<br />

D<strong>in</strong>sdag 23 april: 14.00 – 16.00 uur -Workshop Bloemen 2 sessies<br />

D<strong>in</strong>sdag 30 april: 15.00 – 16.00 uur - Wereldreis Griekenland + Excursie Thessalonika met Trio Cor en Maiandros<br />

Plann<strong>in</strong>g en aanspreekpunten:<br />

Leny Hopman (lenyhopman@gmail.com) en Henny van<br />

Luijpen (hluijpen@gmail.com)<br />

Coörd<strong>in</strong>ator Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD: Hans van Luijpen<br />

hvanluijpen@gmail.com<br />

Documentaire over FCB-HWD op NPO 3<br />

<strong>Overschie</strong>se Jongensdromen komen uit<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

25<br />

<strong>Natuurlijk</strong> dromen veel jeugdspelers ervan<br />

om <strong>in</strong> Zeist met bekende eredivisie<br />

spelers en tra<strong>in</strong>ers aan de slag te gaan. In<br />

populaire en gesponsorde sportkled<strong>in</strong>g.<br />

En dat dan maandenlang tv-ploegen je<br />

volgen om een 4-delige tv serie te kunnen<br />

maken. Stel je nu eens voor, dat deze<br />

droom uitkomt... Het overkwam het A-elftal<br />

van FCB-HWB!<br />

Bij vv HWD voetbalt het A- elftal (onder 19<br />

zoals dat tegenwoordig heet) al vanaf de<br />

pupillentijd met elkaar. Nico Fernandez,<br />

voetbalvader, oud 1e- elftalspeler en zelfs<br />

voorzitter van de club is al die tijd leider<br />

en tra<strong>in</strong>er. De basis van dit elftal, het voetbal,<br />

leek de rode draad voor deze jeugdspelers.<br />

Maar uite<strong>in</strong>delijk bleek vooral<br />

de sociale en persoonlijke aandacht de<br />

basis voor hun onderl<strong>in</strong>ge, onbetaalbare<br />

vriendschap. Niet alleen bij succes,<br />

maar ook bij verdriet en persoonlijk leed.<br />

Uitnodig<strong>in</strong>g<br />

Als er dan een uitnodig<strong>in</strong>g op de mat<br />

valt, waar<strong>in</strong> alles wat je eerder droomde,<br />

staat beschreven, moet je even <strong>in</strong> je arm<br />

knijpen. Op de voetbalclub wordt later<br />

alles uitgelegd: dat de partner van HWD,<br />

FC Banlieue, een favoriet kled<strong>in</strong>gmerk<br />

is bij jongeren. Dat FCB is benaderd om<br />

een elftal te kiezen dat model staat voor<br />

de tv-serie. Dat de keus is gevallen op de<br />

jeugd onder 19, die <strong>in</strong>middels voetbalt<br />

onder de naam FCB-HWD.<br />

Wakker?<br />

Normaal gesproken wordt je wakker uit<br />

zo’n mooie droom van voetbalroem. Dan<br />

weet je: het is maar een droom. En ach,<br />

als je kan lachen om de typische voetbalhumor<br />

<strong>in</strong> de eigen chillruimte van je<br />

club is dat toch ook mooi. En dan wordt<br />

de droom <strong>in</strong>eens werkelijkheid... je krijgt<br />

allerlei digitale testen en toetsen. Inter-<br />

Spelers van HWD/FCB onder 19 <strong>in</strong> de chillruimte - Foto:<br />

Nico Fernandez<br />

views en fotosessies voor regionale en<br />

landelijke kranten en tijdschriften. Maandenlang<br />

sta je <strong>in</strong> de aandacht.<br />

NPO 3<br />

Het resultaat: een vierdelige documentaire<br />

die op 6 mei 2024 start op NPO 3. Kun<br />

je niet zo lang wachten? Dan kun je de aflever<strong>in</strong>gen<br />

De droom, Barrières, De Kwell<strong>in</strong>g,<br />

Hoop nu al streamen op NPO Start.<br />

<strong>Overschie</strong>se Jongensdromen komen uit…<br />

Hans van Luijpen, coörd<strong>in</strong>ator activiteiten<br />

groep Buurvrienden <strong>Overschie</strong> FCB


In <strong>Overschie</strong>, echt!?<br />

Op een steenworp afstand van centrum <strong>Overschie</strong> ligt de wielerbaan van wielerverenig<strong>in</strong>g RWC Ahoy, een begrip onder<br />

wielerliefhebbers <strong>in</strong> Zuid-Holland. Maar op een kiezelsteenworp afstand van hetzelfde centrum, <strong>in</strong> de Dorpsstraat van<br />

<strong>Overschie</strong>, zetelt nóg een Rotterdamse wielerverenig<strong>in</strong>g: Unltd Attitudes (spreek uit, Unlimited). Wie en wat is dat?<br />

Sportief <strong>Overschie</strong><br />

26<br />

Club Unltd heef geen clubgebouw en<br />

geen wielerparcours. Maar het is echt een<br />

officiële wielrenverenig<strong>in</strong>g én een officiële<br />

triathlonverenig<strong>in</strong>g, aangesloten bij de<br />

Triathlonbond. Deze club is uniek met zijn<br />

2-verenig<strong>in</strong>gsstructuur.<br />

Vliegende start<br />

In 2013 is deze verenig<strong>in</strong>g opgericht <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. De verenig<strong>in</strong>g begon als commercieel<br />

triathlonteam van acht man, uitkomend<br />

<strong>in</strong> de hoogste triathloncompetitie<br />

van Nederland. Dat ene team werden<br />

er zes: drie heren- en drie damesteams. In<br />

2018 kwam er een voltallig wielerteam bij<br />

en had Unltd <strong>in</strong>eens 40 atleten!<br />

De goed gesponsorde atleten kwamen<br />

overal vandaan, van Leeuwarden tot<br />

Lissabon. Ze wonnen nationale titels <strong>in</strong><br />

triathlon en duathlon, wonnen wielercriteriums<br />

en GranFondo’s (buitenlandse<br />

wielerwedstrijden <strong>in</strong> de bergen). Als<br />

clubteam werden ze tweemaal nationaal<br />

kampioen duathlon.<br />

Verander<strong>in</strong>g<br />

Unltd was vanaf de opricht<strong>in</strong>g een besloten<br />

team. Atleten werden geselecteerd<br />

op kwaliteit en vooral op m<strong>in</strong>dset; grote<br />

sponsoren f<strong>in</strong>ancierden het team. Tot<br />

2021. Corona veranderde de sportwereld.<br />

Atleten hadden steeds m<strong>in</strong>der z<strong>in</strong> <strong>in</strong> verplicht<strong>in</strong>gen<br />

zoals teamtra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen en teamwedstrijden.<br />

De triathlon teamcompetities<br />

werden daarom niet meer <strong>in</strong>geschreven.<br />

En dus kreeg Team Unltd <strong>in</strong> 2021 een<br />

nieuwe naam: Unltd Attitudes. De focus<br />

lag vanaf dat moment op de <strong>in</strong>dividuele<br />

atleet, niet meer op Unltd als team. Sponsoren<br />

waren niet meer nodig en de bijbehorende<br />

verplicht<strong>in</strong>gen verdwenen.<br />

Van besloten naar open<br />

De grootste verander<strong>in</strong>g was dat het<br />

besloten karakter van het team stopte.<br />

S<strong>in</strong>ds 1 januari 2021 kan iedereen zich<br />

aanmelden als lid van Unltd. Pro, recreant,<br />

ervaren, beg<strong>in</strong>ner, toerfietser, jogger... iedereen<br />

is welkom.<br />

In 2024 bestaat Unltd uit ander soort atleten<br />

dan <strong>in</strong> 2013. Geen semiprofs meer,<br />

maar enthousiaste amateurs die komen<br />

om te sporten en voor de gezelligheid. De<br />

één rent de marathon <strong>in</strong> 2.45, de ander<br />

gravelt graag <strong>in</strong> de bossen. Vroeger was<br />

het doel de f<strong>in</strong>ish, nu gaat het om de weg<br />

ernaartoe. Toen was de club gevreesd, nu<br />

zijn we gewenst!<br />

Wat er <strong>in</strong> 10 jaar al niet kan veranderen!<br />

En ja, ook dit is echt <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Meer weten over Unltd Attitudes? Mail<br />

naar Olaf@Unltd-sportswear.nl of bel<br />

hem: 06-51900289<br />

Weet jij ook een mooi verhaal achter een<br />

<strong>Overschie</strong>se deur, een verhaal dat niemand<br />

verwacht? Laat het de redactie van <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> weten via een e-mail aan<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl!<br />

Wielrenners van Unltd Attitudes <strong>in</strong> actie<br />

Foto’s: Olav Brouwers<br />

Judowedstrijd <strong>in</strong> de Rammelandstraat<br />

Van judo krijg je een betere motoriek,<br />

conditie, weerbaarheid, kracht en zelfvertrouwen.<br />

S<strong>in</strong>ds 2015 kunnen k<strong>in</strong>deren<br />

én volwassenen judoën <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Er zijn regelmatig wedstrijden,<br />

zoals de <strong>in</strong>terne jeugdcompetitie van<br />

half februari. Bij Judo010 ben je van<br />

harte welkom om deze sport eens te<br />

proberen!<br />

Half februari was het weer zover: <strong>in</strong>terne<br />

teamcompetitie voor de jeugd van<br />

Judo010. Maar liefst 35 meisjes en jongens<br />

streden <strong>in</strong> teams voor de w<strong>in</strong>st. Na<br />

heel wat wedstrijdjes van twee m<strong>in</strong>uten,<br />

was team “Alien Pizza” de w<strong>in</strong>naar. De<br />

nummer twee zat er vlak achter, met<br />

maar 1 punt verschil. De jongste van het<br />

w<strong>in</strong>nende team mocht als eerste de wisseltrofee<br />

mee naar huis nemen.<br />

Bij Judo010 is een aantal keer per jaar<br />

<strong>in</strong>terne teamcompetitie. Ook kunnen<br />

k<strong>in</strong>deren elke maand meedoen aan toernooien<br />

<strong>in</strong> de regio, en 1 x per jaar gaan de<br />

k<strong>in</strong>deren op judokamp.<br />

Proefles<br />

Op woensdag- en vrijdagavond tra<strong>in</strong>en<br />

de judoka’s <strong>in</strong> de dojo aan de Rammelandstraat<br />

4. Wil je een proefles meedoen? Dat<br />

kan! Je bent van harte welkom, net als je<br />

ouders - zij mogen altijd de eerste en laatste<br />

10 m<strong>in</strong>uten van de les meekijken. Meer<br />

<strong>in</strong>fo v<strong>in</strong>d je op: www.judo010.nl<br />

Foto: Renata Willems


Feestelijke oplever<strong>in</strong>g gevelgedicht<br />

<strong>Overschie</strong> krijgt een echt gevelgedicht! Bij de rotonde aan de Burgemeester Baumannlaan komt een mooi gedicht van Jeroen<br />

Naaktgeboren. Vrijdag 26 april vanaf 17.00 uur is de oplever<strong>in</strong>g, bij café Boulevard.<br />

Onderzoek laat zien dat veel Nederlanders<br />

blij worden van poëzie <strong>in</strong> de publieke<br />

ruimte. Het biedt taalplezier aan<br />

passanten. Dit vertelt Jiske Foppe van<br />

Sticht<strong>in</strong>g De Zoek Naar Schitter<strong>in</strong>g. Deze<br />

sticht<strong>in</strong>g ondersteunt <strong>in</strong>itiatieven die poëzie<br />

en proza <strong>in</strong> de (semi)publieke ruimte<br />

brengen. Jiske is als producent nauw<br />

betrokken bij projecten zoals de open/<br />

dicht gedichten aan de Beukelsbrug, de<br />

Parkhavenbrug , de Jonkersbrug en de<br />

Mathenesserbrug.<br />

Je v<strong>in</strong>dt gevelgedichten bijvoorbeeld<br />

aan gevels <strong>in</strong> Hordijkerveld, IJsselmonde,<br />

Charlois en het Oude Noorden. Ook<br />

buiten Rotterdam kun je brug- en gevelgedichten<br />

aantreffen, zoals <strong>in</strong> Alphen aan<br />

den Rijn, Maassluis en Almere.<br />

Deelder<br />

In <strong>Overschie</strong> ontbrak zoiets nog, terwijl<br />

Rotterdams beroemdste dichter J.A. Deelder<br />

notabene hier geboren is. Daarom<br />

vond Herco Kruik, de Lokale Cultuurprogrammeur<br />

van <strong>Overschie</strong>, het belangrijk<br />

dat dit tekort aan poëzie <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

wordt rechtgezet. Ook de eigenaar van<br />

het pand aan de rotonde op de Baumannlaan<br />

was erg enthousiast over het idee. Zij<br />

gaf niet alleen toestemm<strong>in</strong>g, maar was<br />

ook bereid om een deel van de kosten te<br />

betalen. Zij overleed onlangs op 104-jarige<br />

(!) leeftijd. Haar neef laat weten dat dit<br />

destijds door haar echtgenoot gebouwde<br />

pand, voor haar een afscheidsgroet is aan<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

Naaktgeboren<br />

Het gedicht op de gevel is van die andere<br />

<strong>Overschie</strong>se dichter: performer, presentator<br />

en docent <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> Jeroen<br />

Naaktgeboren. Hij v<strong>in</strong>dt het een eer dat<br />

zijn werk hier op de gevel komt te staan.<br />

Op woensdagmiddag 13 maart konden<br />

wijkraadsleden en buurtbewoners met<br />

uitzicht op de gevel vertellen welk ontwerp<br />

zij het mooiste vonden.<br />

Boulevard<br />

De feestelijke presentatie van het gevelgedicht<br />

is op vrijdag 26 april, vanaf 17<br />

uur. Het programma duurt ongeveer een<br />

uur. Jeroen Naaktgeboren zal <strong>in</strong> ieder geval<br />

voordragen uit zijn werk, er wordt een<br />

ansichtkaart met zijn gedicht uitgedeeld,<br />

en misschien komt een wethouder de<br />

open<strong>in</strong>g doen. Dit alles wordt georganiseerd<br />

door De Zoek Naar Schitter<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

samenwerk<strong>in</strong>g met <strong>Overschie</strong>s poëziefestival<br />

Het Konijnenhok, cultuurregisseur<br />

Bélèn Cordero Lopez en café Boulevard.<br />

Waar en wanneer<br />

Bij de gevel van de Rotonde aan de Burgemeester<br />

Baumannlaan, tegenover café<br />

Boulevard vrijdag 26 april om 17.00 uur.<br />

<strong>Overschie</strong>se dichter Jeroen Naaktgeboren -<br />

Foto: ILFU_MarwanMagroun<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

27<br />

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’<br />

Ada van Noordwijk<br />

Bibi Fazal maakte deze bekende uitdrukk<strong>in</strong>g op 24 februari helemaal waar! Ze wilde voor haar naaste buren soep koken,<br />

vond een sponsor - iemand die razendsnel een stuk of 30 soepkommen regelde - en g<strong>in</strong>g aan de slag.<br />

Er werden flyers gemaakt, boodschappen gedaan en<br />

mond-tot-mondreclame gemaakt. Op zaterdag 24 februari<br />

stroomde de Posthoek vol met buurtgenoten. Sommigen<br />

kenden elkaar al, anderen maakten hier kennis met elkaar.<br />

De overheerlijke soto ajam smaakte iedereen uitstekend. Er<br />

g<strong>in</strong>gen meteen stemmen op om dit eetfeest maandelijks te<br />

herhalen. Er waren ook twee wijkraadsleden aanwezig en die<br />

beloofden op zoek te gaan naar een subsidiepotje. Want het<br />

is heel belangrijk dat buren elkaar ontmoeten. Goed gedaan<br />

Bibi, Eric en andere vrijwilligers!<br />

Genieten van een kop soep en gezelschap<br />

Foto: Ada van Noordwijk


Exp<strong>editie</strong> Steilrand<br />

Marga Cooiman<br />

De Gemeente Rotterdam wil een k<strong>in</strong>der-ontdek-route maken <strong>in</strong> Stadspark West. <strong>Natuurlijk</strong> doen het Steilrandcollectief en<br />

de Volkstu<strong>in</strong>en dan mee!<br />

Om mee te helpen met die ontdek-route<br />

kwam een grote groep k<strong>in</strong>deren met<br />

ouders op zaterdagmiddag 9 maart om<br />

14:00 bij VTV Blijdorp samen om de Steilrand<br />

te ontdekken.<br />

Van alles werd bekeken en onderzocht.<br />

Wat mos, blaadjes, takjes en klei werden<br />

meegenomen om schatkaarten te maken<br />

op VTV Eigen Hof, het e<strong>in</strong>dpunt van de<br />

route.<br />

Op weg<br />

Na uitleg door dames van de Gemeente, de<br />

Steilrand en de Volkstu<strong>in</strong>en g<strong>in</strong>gen de k<strong>in</strong>deren,<br />

gewapend met verrekijkers, routekaarten<br />

en rugzakjes op weg. De route g<strong>in</strong>g<br />

langs de <strong>in</strong>sectenhotels, vleermuizenkast,<br />

het gemaal, het ooievaarsnest bij de IJskelder,<br />

de bron van <strong>Overschie</strong> en de molen.<br />

Avontuur<br />

Bij een hapje en een drankje werd nagepraat<br />

en alle tips geïnventariseerd. De<br />

app Plantnet werd genoemd, speurkaarten,<br />

iets meer met water kunnen doen,<br />

een dam met stenen bouwen of een vlot,<br />

een geheim pad maken. K<strong>in</strong>deren houden<br />

dus van avontuur, beste Gemeente!<br />

Foto’s: Marga Cooiman & Joke Pruijssers<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

28<br />

Nieuwe datum Cultuurborrel -<br />

kom je ook op woensdag 17 april?<br />

Organiseer jij culturele evenementen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? Wil je helpen bij culturele<br />

<strong>in</strong>itiatieven? Ben je geïnteresseerd <strong>in</strong><br />

cultureel <strong>Overschie</strong>? Kom dan woensdag<br />

17 april vanaf 19.00 uur naar de<br />

CultuurBorrel <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> theater In<br />

de Lugt (De Lugt 17).<br />

Tijdens de CultuurBorrel kun je je verb<strong>in</strong>den<br />

met andere culturele ondernemers<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Heb je vragen over het realiseren<br />

van je culturele plannen? Op deze<br />

avond is iedereen aanwezig die je verder<br />

kan helpen: de cultuurregisseur, de<br />

LCP-coörd<strong>in</strong>ator, de wijknetwerker en de<br />

beleidsadviseur cultuur. Verder deelt de<br />

communicatie expert van Cultuur Concreet<br />

handige tips en tricks, zodat je leert<br />

hoe je het beste jouw doelgroep bereikt.<br />

Dus kom, geniet van een drankje en live<br />

muziek, en leer cultureel <strong>Overschie</strong> kennen!<br />

De avond duurt tot 22.00 uur en<br />

wordt georganiseerd door Cultuur Concreet,<br />

C-010 en de gemeente Rotterdam.<br />

Echtpaar Van Dongen 60 jaar getrouwd<br />

Ada van Noortwijk<br />

Op woensdag 6 maart bracht wijkraadslid<br />

Ada van Noordwijk een felicitatiebezoek<br />

aan het echtpaar Van Dongen-Hagendijk.<br />

Ze waren die dag precies 60<br />

jaar geleden met elkaar getrouwd. Over<br />

zo’n lange tijd valt natuurlijk altijd van<br />

alles te zeggen... maar dit echtpaar had<br />

wel heel veel te vertellen!<br />

Om te beg<strong>in</strong>nen over de zilveren bekers<br />

op de kast. Die bleken allemaal gewonnen<br />

te zijn bij het playbacken <strong>in</strong> hun geliefde<br />

badplaats Side <strong>in</strong> Turkije. Daar trad<br />

het jubilerende echtpaar ook regelmatig<br />

op als S<strong>in</strong>terklaas en Zwarte Piet. Vrolijkheid<br />

alom dus!<br />

Maar het echtpaar maakte <strong>in</strong> al die jaren<br />

ook verdrietige d<strong>in</strong>gen mee. Zo hebben<br />

ze beiden kanker overwonnen. Hij had<br />

darmkanker, bij haar zijn allebei de borsten<br />

weggenomen. Jarenlang heeft mevrouw<br />

daarna vrouwen met borstkanker<br />

begeleid, thuis en <strong>in</strong> het ziekenhuis. Ook<br />

was zij een keer te zien <strong>in</strong> het televisieprogramma<br />

van Ivo Niehe.<br />

Ze woonden heel lang <strong>in</strong> de Lemkensstraat.<br />

Toen daar de renovatie begon,<br />

mochten ze vanwege hun ziektes meteen<br />

<strong>in</strong>trekken <strong>in</strong> de Van Harmelenstraat. Hier<br />

wonen ze nog steeds zeer naar hun z<strong>in</strong>.<br />

De prachtige bloemen van Angela Voorhorst<br />

(een nichtje van het echtpaar) en de<br />

felicitaties van de wijkraad zijn met veel<br />

dank aanvaard.<br />

Het jubilerende echtpaar Van Dongen krijgt bloemen<br />

overhandigd door Ada van Noordwijk - Foto: Ron Pluijm


<strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g voor 6 vrijwilligsters<br />

Op d<strong>in</strong>sdag 12 maart kregen zes vrijwilligers van Den Hoogenban een <strong>Overschie</strong>se penn<strong>in</strong>g. Wijkraadslid Ada van Noordwijk<br />

had de eer om deze hoge onderscheid<strong>in</strong>g uit te reiken aan vier van de zes dames, namelijk: Suus Walop, Lenie Driest,<br />

Anita Danhof en Marian de Vos. R<strong>in</strong>a Hoek was op vakantie en Nel van Bijleveld ziek. Beide dames krijgen de penn<strong>in</strong>g later<br />

alsnog.<br />

Het was een bijzondere gebeurtenis. De<br />

directie van zorgcentrum Den Hoogenban<br />

had een feestelijk koffiemomentje<br />

voor alle vrijwilligers geregeld. Vooraf<br />

was voor zes vrijwilligers een <strong>Overschie</strong>se<br />

penn<strong>in</strong>g aangevraagd: deze dames zijn<br />

al jarenlang <strong>in</strong> trouwe vrijwilligersdienst.<br />

De penn<strong>in</strong>g krijgen zij als dank voor hun<br />

<strong>in</strong>zet voor <strong>Overschie</strong>.<br />

Penn<strong>in</strong>g en bloemen<br />

Na een vrolijke toespraak was Suus als<br />

eerste aan de beurt om naar voren te komen.<br />

Zij is al ruim 25 jaar vrijwilligster <strong>in</strong><br />

Den Hoogenban en Ada noemde al haar<br />

eerdere werkzaamheden op. Daarna kwamen<br />

Lenie, Anita en Marian naar voren en<br />

namen hun penn<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ontvangst. Allen<br />

zijn 12 en een half jaar of langer vrijwilligster.<br />

De dames kregen een prachtig boeket bij<br />

hun penn<strong>in</strong>g. Tot slot werd bij de dames<br />

de bijbehorende draagpenn<strong>in</strong>g opgespeld.<br />

Het was een feestelijke middag, vol<br />

dankbaarheid aan de vrijwilligers voor<br />

hun vele en trouwe werk.<br />

Foto: Jan van der Meijde<br />

8 juni nieuwe <strong>editie</strong><br />

Hike <strong>Overschie</strong><br />

Doe je mee?<br />

De Hike draait volledig op vrijwilligers en sponsors, en de voorbereid<strong>in</strong>gen<br />

voor 8 juni zijn <strong>in</strong> volle gang. Er zijn nog maar een<br />

paar plekken vrij voor deelnemende teams, dus wees er snel bij!<br />

Teams kunnen bestaan uit 4-7 teamleden van 15 jaar of ouder.<br />

Willen jij en je teamgenoten ook meedoen? Of wil je graag als<br />

vrijwilliger bij een van de spellen zitten op 8 juni? Stuur dan<br />

even een mailtje naar hikeoverschie2024@gmail.com.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

29<br />

Op 8 juni 2024 is het weer tijd voor de uitdagende Hike <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> en omstreken. Zoals altijd lopen teams een mooie<br />

route van ongeveer 20 km door de omgev<strong>in</strong>g. Onderweg<br />

doen de teams spellen en opdrachten. Een mooie gelegenheid<br />

om <strong>Overschie</strong> en de omgev<strong>in</strong>g beter te leren kennen!<br />

De opdrachten die de teams onderweg doen zijn gevarieerd. Tip:<br />

zorg dat je een team hebt dat fysiek sterk is, snel en behendig,<br />

maar dat ook de nodige kennis heeft! Na afloop van de Hike is er<br />

een maaltijd met prijsuitreik<strong>in</strong>g. De w<strong>in</strong>naar van de Hike is verantwoordelijk<br />

voor de organisatie voor het volgende jaar.<br />

Team T<strong>in</strong>nef<br />

Vorig jaar won Team T<strong>in</strong>nef. Zij hebben dus de eer om voor jullie<br />

dit jaar een succesvolle Hike te maken. Het thema dat Team T<strong>in</strong>nef<br />

bedacht voor dit jaar is: vier seizoenen. In een dag gaan de teams<br />

het hele jaar rond. Verwacht dus w<strong>in</strong>terse omstandigheden, afgewisseld<br />

met een snikhete zomer, terwijl de bloemen net gaan<br />

bloeien. De ervar<strong>in</strong>g leert dat het een vermoeiende dag is, vol<br />

plezier, gezelligheid en een beetje competitie.<br />

ZONDAG 7 APRIL 2024<br />

Gospel verb<strong>in</strong>dt en geeft hoop! Kom deze middag meez<strong>in</strong>gen en<br />

luisteren naar muziek met een lad<strong>in</strong>g die je niet kan en mag vergeten.<br />

DOOR: Koor Intercession i.s.m. ds Dick Pranger<br />

DATUM EN TIJD: 7 april 2024 om 16.00 uur<br />

LOCATIE: Grote kerk <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 95, Rotterdam<br />

Toegang is<br />

GRATIS<br />

www.<strong>in</strong>tercessionkoor.nl


Een mijlpaal voor ‘Mama’s Samen’ van <strong>Overschie</strong> Stroomt:<br />

1 jaar moedergroep <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Deze maand bestaat de moedergroep ‘Mama’s Samen’ van <strong>Overschie</strong> Stroomt 1 jaar! Een mooie mijlpaal. Deze moedergroep<br />

is bedoeld voor moeders uit <strong>Overschie</strong> die andere moeders willen leren kennen, en leuke d<strong>in</strong>gen met elkaar en de<br />

k<strong>in</strong>deren willen doen. Bij Mama’s Samen komen moeders met verschillende achtergronden en culturen iedere vrijdagochtend<br />

bij elkaar.<br />

Colofon<br />

30<br />

De moeders ontbijten samen met verse<br />

croissants en jus. Aan de grote eettafel<br />

is het even bijkomen en genieten na de<br />

(soms hectische) ochtendrituelen met de<br />

baby’s en k<strong>in</strong>deren.<br />

Delen<br />

Tijdens het koffie dr<strong>in</strong>ken delen de moeders<br />

verhalen over de mooie, hilarische,<br />

frustrerende en uitdagende onderwerpen<br />

over het moederschap. Vragen zoals:<br />

hoe ga jij hiermee om, wat v<strong>in</strong>d jij belangrijk,<br />

hoe regel je dat praktisch, etc. komen<br />

allemaal voorbij. De moeders hebben afgelopen<br />

jaar al heel veel tips gedeeld en<br />

zo elkaar bemoedigd en geholpen. Daarnaast<br />

hebben ze ook thema’s met elkaar<br />

uitgewerkt. Zoals: hoe hou je als moeder<br />

alle ballen <strong>in</strong> de lucht? Welke ‘taal van de<br />

liefde’ heb je als moeder en welke taal<br />

past bij je k<strong>in</strong>d? Hoe maak je je k<strong>in</strong>d sterk<br />

en weerbaar? Dit gaf mooie gespreksstof<br />

om over door te praten. De moeders ervaren<br />

het als heel waardevol om van elkaar<br />

te horen hoe je met deze thema’s omgaat;<br />

zo <strong>in</strong>spireren de moeders elkaar!<br />

Kled<strong>in</strong>gruil<br />

Mama’s Samen heeft om de paar maanden<br />

een k<strong>in</strong>derkled<strong>in</strong>gruil: je kunt dan de<br />

kleren die te kle<strong>in</strong> zijn voor je eigen k<strong>in</strong>d<br />

ruilen met kleren van een ander k<strong>in</strong>d. Het<br />

afgelopen jaar gaven de volle tafels leuke<br />

gesprekken over kled<strong>in</strong>gstijl- en keuzes.<br />

En alle moeders waren het er over eens:<br />

heel fijn dat het niets kost!<br />

Ook is er s<strong>in</strong>ds twee maanden een boekenruilkist.<br />

Hier<strong>in</strong> liggen boeken en<br />

tijdschriften over opvoeden en moederschap<br />

die de moeders een paar weken<br />

kunnen meenemen om te lezen.<br />

De moeders konden afgelopen jaar ook<br />

hun creativiteit kwijt met bijvoorbeeld diamond<br />

pa<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g kaartjes maken, collages<br />

plakken of cupcakes versieren.<br />

Samen met CJG<br />

<strong>Overschie</strong> Stroomt werkt samen met het<br />

Centrum voor Jeugd en Gez<strong>in</strong> (CJG). Een<br />

verpleegkundige van het CJG is met enige<br />

regelmaat aanwezig op de vrijdagochtend<br />

voor vragen of adviezen.<br />

Z<strong>in</strong> om ook te komen? Doen!<br />

Ook na deze mijlpaal van een jaar Mama’s<br />

Samen gaat de moedergroep door. Ben je<br />

enthousiast geworden door dit verhaal?<br />

Kom ook naar Mama’s Samen! Iedere vrijdagochtend<br />

van 9-11 uur, locatie Speeltu<strong>in</strong><br />

Schiewijk. Check de website van<br />

<strong>Overschie</strong> Stroomt voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

overschiestroomt.nl<br />

Marieke de Jonge, buurtwerker en pionier<br />

<strong>Overschie</strong> Stroomt, 06-38283154.<br />

Mama’s Samen bij Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk - Foto: Ron Pluijm<br />

Monumentenroute <strong>Overschie</strong> nu ook<br />

beschikbaar <strong>in</strong> app met audiotour<br />

S<strong>in</strong>ds 2021 is er een brochure met monumentenroutes van <strong>Overschie</strong> om te wandelen of te fietsen. Museum <strong>Overschie</strong><br />

publiceerde deze brochure samen met de Gemeente Rotterdam. De wandel<strong>in</strong>g langs de prachtige monumenten van <strong>Overschie</strong><br />

is nu ook beschikbaar als audiotour.<br />

De audiotour v<strong>in</strong>d je <strong>in</strong> de speciale app<br />

van IZI Travel, een platform gespecialiseerd<br />

<strong>in</strong> wandel<strong>in</strong>gen en tours met audio-ondersteun<strong>in</strong>g.<br />

Ingesproken<br />

Vrijwilligers van het museum hebben<br />

de route en beschrijv<strong>in</strong>gen van de <strong>Overschie</strong>se<br />

monumenten <strong>in</strong>gesproken. De<br />

route is nu voor iedereen te volgen.<br />

Daarvoor moet je wel eerst de app downloaden<br />

en <strong>in</strong>stalleren. (Dat gaat precies<br />

hetzelfde als bij elke andere app.)<br />

De brochure met de routes is nog steeds<br />

verkrijgbaar <strong>in</strong> o.a. Museum <strong>Overschie</strong>,<br />

en de route is onl<strong>in</strong>e ook beschikbaar via:<br />

https://izi.travel/nl/fcc2-monumentenroute-overschie/nl<br />

of te downloaden via<br />

de QRcode:


In de Kijker: Eddy Geerl<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> theater ’t Kapelletje<br />

Een praat-, kijk en discussieprogramma over en met de <strong>Overschie</strong>se dichter Eddy Geerl<strong>in</strong>gs. Dat staat op 12 april op het<br />

programma bij ’t Kapelletje, het piepkle<strong>in</strong>e theater achter de Schiekade <strong>in</strong> Rotterdam. Eddy publiceert maandelijkse gedichten<br />

<strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Eddy’s avond hoort bij een serie programma’s<br />

over mensen die bij ‘t Kapelletje en<br />

daarbuiten lange tijd <strong>in</strong>druk hebben gemaakt.<br />

De serie In de Kijker is een <strong>in</strong>itiatief<br />

van de voorzitter van ’t Kapelletje, He<strong>in</strong><br />

Snijders.<br />

Eddy en familie<br />

Op vrijdagavond 12 april schuift Eddy<br />

Geerl<strong>in</strong>gs aan bij ‘In de Kijker’, samen met<br />

zijn twee k<strong>in</strong>deren Eva-Lise en Erik-Ward.<br />

Alle drie hebben een theatercarrière en<br />

kunnen daar wel het een en ander over<br />

vertellen. Wat het extra leuk maakt, is<br />

dat het allemaal <strong>in</strong> gez<strong>in</strong>sverband is<br />

begonnen. Rietje, de toenmalige vrouw<br />

van Eddy en moeder van Eva-Lise en Erik-<br />

Ward, speelde hierbij een zeer belangrijke<br />

rol. Helaas overleed zij al <strong>in</strong> 1987.<br />

Steun!<br />

Eva-Lise, Erik-Ward en Eddy vragen je om<br />

de entree van tien euro te beschouwen<br />

als onontbeerlijke steun aan Theater ’t<br />

Kapelletje. Zoals Eddy het zegt: ‘t Kapelletje<br />

organiseert op eigen <strong>in</strong>itiatief deze<br />

ontegenzeggelijk vrolijke avond voor ons<br />

drieën én voor onze gasten’.<br />

Waar en wanneer<br />

Vrijdag 12 april – aanvang 20.15 uur<br />

Theater ’t Kapelletje – Van der Sluijsstraat<br />

176 – 3033 SR Rotterdam (de poort door<br />

tot halverwege, de poort beg<strong>in</strong>t ook<br />

aan de Schiekade kant). Op de site van ‘t<br />

Kapelletje staat meer <strong>in</strong>formatie en kun je<br />

kaarten bestellen. Kaartjes kopen aan de<br />

deur kan ook.<br />

<strong>Overschie</strong> nieuws<br />

31<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’


UIT[04]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

vrijdag 12 april<br />

Jazz <strong>in</strong> Rotterdam - Lez<strong>in</strong>g<br />

& Film met Hans Zirkzee<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

19.30 uur<br />

vrij<br />

zondag 14 april<br />

De Nazaten<br />

Grote Kerk <strong>Overschie</strong> - Ov.<br />

Dorpsstraat 95<br />

15.00 uur<br />

vrijdag 5 april<br />

<strong>Overschie</strong> Lacht!<br />

Comedy Night<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.30 uur<br />

€ 10,00<br />

zaterdag 13 april<br />

Mariek & the Jazz Dunes<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel<br />

1<br />

15.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zondag 14 april<br />

Flam<strong>in</strong>go Anonymous<br />

Boerderij Driebergen - Delftweg<br />

254<br />

18.00 uur<br />

vrij<br />

UIT[04]<br />

AGENDA<br />

O V E R S C H I E<br />

zaterdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Ontbijt - optredens<br />

Fortissimo + Shantykoor<br />

Barend Fox<br />

Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95<br />

vanaf 10.00 uur<br />

zaterdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Kleedjesmarkt - diverse<br />

optredens - foodtrucks - spr<strong>in</strong>gkussen<br />

Saenredample<strong>in</strong><br />

vanaf 07.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zaterdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Rondvaarten om<br />

Veerhuiseiland<br />

Kade achter Grote Kerk - Ov.<br />

Dorpsstraat 95<br />

12.00 - 17.00 uur<br />

zaterdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Pannenkoeken Scout<strong>in</strong>g<br />

Starrenburg, Schaken met<br />

SGO en Straatconcert Kon.<br />

R’damse Post Harmonie<br />

Rotterdamse Rijweg<br />

11.00 - 16.00 uur<br />

vrij<br />

vrij<br />

zaterdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Knutselen voor de kle<strong>in</strong>tjes<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

11.00 - 17.00 uur<br />

vrijdag 19 april<br />

Film: Past Lives<br />

Theater In de Lugt - De Lugt 17<br />

20.00 uur<br />

€ 5,00<br />

APRIL 2024<br />

Deze uitagenda is mede mogelijk gemaakt<br />

dankzij bijdragen van:<br />

zaterdag 27 april - Kon<strong>in</strong>gsdag<br />

Oudhollandse spellen en<br />

concert Vita en Ronald<br />

Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

vanaf 13.00 uur<br />

vrij<br />

Zie voor het volledige Kon<strong>in</strong>gsdagprogramma<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> <strong>editie</strong> <strong>75</strong>.<br />

vrij


Stadsbijeenkomst Midden-Delfland<br />

Verenig<strong>in</strong>g goed bezocht<br />

Op maandagavond 18 maart luisterden 90 mensen aandachtig naar alles wat verteld werd over het Veerhuiseiland en De<br />

Tempel. Deze avond was een stadsbijeenkomst van Midden-Delfland Verenig<strong>in</strong>g. Ook Natuurmonumenten werkte mee<br />

aan deze avond.<br />

Veerhuiseiland<br />

Voorzitter Koos Karssen startte de avond<br />

met een <strong>in</strong>troductie. Vervolgens gaf<br />

<strong>Overschie</strong>s bestuurslid Leo Pols een presentatie<br />

over het Veerhuiseiland. Hoe<br />

ligt dat er nu bij? En welke ideeën zijn er<br />

voor het eiland? Inmiddels is Gemeente<br />

Rotterdam eigenaar van het eiland. Er zijn<br />

mogelijkheden om het Veerhuiseiland te<br />

beheren met <strong>in</strong>breng van buurtbewoners.<br />

Buurtbewoner Jonathan Stranders<br />

lichtte dat verder toe: er is zorg over de<br />

staat van het eiland, waar nu we<strong>in</strong>ig tot<br />

niets lijkt te gebeuren qua beheer.<br />

Voortgang Tempel<br />

Na de pauze vertelde Cynthia Meulenkamp,<br />

Boswachter van Natuurmonumenten,<br />

over de verdere aanpak van het<br />

groengebied op Buitenplaats De Tempel.<br />

Professionals en vrijwilligers nemen het<br />

groen <strong>in</strong> verschillende fases onderhanden.<br />

Zij gebruiken hiervoor een masterplan.<br />

Het groen van de buitenplaats<br />

wordt zo veel mogelijk teruggebracht<br />

naar de oorspronkelijke staat van de tu<strong>in</strong>.<br />

Aandachtig publiek op de bijeenkomst -<br />

Foto: Mart<strong>in</strong> Visser<br />

Breken en bouwen aan een museum<br />

Boek over de geschiedenis van 35 jaar Museum <strong>Overschie</strong><br />

In november 2023 bestond Museum <strong>Overschie</strong> (voorheen Museum Oud-<strong>Overschie</strong>) 35 jaar. Voor oprichter en huidig beheerder<br />

John van den Berg dé gelegenheid om zijn ijzersterke geheugen aan te spreken. Hij schreef de geschiedenis van<br />

het ontstaan van het museum op <strong>in</strong> het boek ‘Breken en bouwen aan een museum’.<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

33<br />

Het ontstaan van het museum begon eigenlijk al jaren voordat<br />

het museum echt werd opgericht. Het begon allemaal met de<br />

koop van een aantal oude monumentale panden <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se<br />

Dorpsstraat.<br />

museumoverschie.nl/product/breken-en-bouwen-aan-eenmuseum-35-jaar-museum-overschie/<br />

De start<br />

Het museum startte <strong>in</strong> 1988, na een <strong>in</strong>tensieve en jarenlange<br />

renovatie. Er was meteen een eerste generatie enthousiaste<br />

vrijwilligers. De start van het museum was ook het beg<strong>in</strong> van<br />

de ontwikkel<strong>in</strong>g van het uitgebreide museumcomplex, met<br />

een kenniscentrum van de <strong>Overschie</strong>se geschiedenis en een<br />

ontmoet<strong>in</strong>gsplaats voor belangstellenden van <strong>Overschie</strong>se<br />

geschiedenis en culturele activiteiten. Want die organiseert het<br />

museum ook veel – samen met andere partijen.<br />

Uitbreid<strong>in</strong>g<br />

Het boek beschrijft de renovatie van de museumpanden tot<br />

<strong>in</strong> detail en <strong>in</strong> samenhang met de lokale geschiedenis. Ook de<br />

gebruikte materialen en de oorsprong daarvan komen aan bod.<br />

Het boek vertelt ook hoe het museum als vanzelf werd uitgebreid<br />

met de expositie- en ontmoet<strong>in</strong>gsruimte <strong>in</strong> de voormalige<br />

Melkfabriek, en de buitenruimte met opstallen, tu<strong>in</strong> en weides.<br />

Het boek verschijnt e<strong>in</strong>d maart en is verkrijgbaar <strong>in</strong> het museum<br />

en via de webshop van het museum:<br />

De prijs van het boek is € 22,50.


<strong>in</strong> de Lugt<br />

Overschii LACHT!<br />

Open Mic, Comedy Night<br />

De eerste vrijdag van de maand<br />

kan er gelachen worden <strong>in</strong> de Lugt!<br />

Nieuwe comedians, nieuw materiaal<br />

vrijdag 5 april | 20.30 uur<br />

kaartjes € 10,- <strong>in</strong>cl. 1 drankje<br />

Kaartjes €10,-<br />

<strong>in</strong>clusief drankje<br />

www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

1 dec ‘23<br />

5 jan ’24<br />

2 feb ‘24<br />

april<br />

Lez<strong>in</strong>g & Film<br />

met Hans Zirkzee<br />

vrijdag 12 april | 19.30 uur<br />

gratis toegang<br />

zondag 14 april | 11.00 uur<br />

kaartjes € 6,-<br />

Vlieg eens Vlug<br />

vrijdag 19 april | 20.00 uur<br />

kaartjes € 5,-


De Dorpsstraat <strong>in</strong> vroeger tijden en anno 2024 -Foto’s: Beeldbank Museum <strong>Overschie</strong> – Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat<br />

Deze keer staat de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat<br />

<strong>in</strong> de schijnwerpers – ook vanwege<br />

het 35-jarig jubileum van Museum<br />

<strong>Overschie</strong>. Daarmee gaat het eigenlijk<br />

ook meteen over het ontstaan van<br />

<strong>Overschie</strong>.<br />

De Dorpsstraat heette tot 1941 alleen zo:<br />

Dorpsstraat. Na de annexatie door Rotterdam<br />

werd er ‘<strong>Overschie</strong>se’ aan de naam<br />

toegevoegd. Ook Hillegersberg had namelijk<br />

een Dorpsstraat (nu Bergse Dorpsstraat),<br />

en beide dorpen werden toen aan<br />

Rotterdam toegevoegd.<br />

De <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat is een van<br />

de oudste, zo niet de oudst bekende<br />

straat van <strong>Overschie</strong>. Lange tijd was de<br />

Dorpsstraat zelfs een van de we<strong>in</strong>ige<br />

straten <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, met daaromheen<br />

wat doorgaande paden naar omliggende<br />

boerderijen en plaatsen.<br />

Hier, aan de Schie, ontwikkelde zich het<br />

dorp <strong>Overschie</strong>. Monniken van de Abdij<br />

van Egmond ontgonnen het omliggende<br />

gebied. Daarna kreeg de abt van Egmond<br />

<strong>in</strong> 1156 de patronaatsrechten. Rond 1030<br />

wordt meld<strong>in</strong>g gedaan van een kapel <strong>in</strong><br />

Schie op de plek van de huidige Grote<br />

Kerk. De vondst van de resten van de<br />

‘Stoel van <strong>Overschie</strong>’ van rond het jaar<br />

1000 bevestigt dit.<br />

Rondom de kapel en latere kerken ontwikkelde<br />

zich het dorp.<br />

De Dorpsstraat is altijd belangrijk geweest<br />

voor het doorgaande verkeer<br />

naar en van omliggende plaatsen. Tot de<br />

aanleg van de doorgaande weg tussen<br />

Rotterdam en Delft, nu de zeer drukke<br />

A13, kwam al het doorgaande verkeer<br />

namelijk door de Dorpsstraat.<br />

Met de nieuwbouw <strong>in</strong> de Kle<strong>in</strong>polders<br />

Oost en West <strong>in</strong> de jaren ’50, verloor de<br />

Dorpsstraat zijn functie als w<strong>in</strong>kelstraat.<br />

Slechts een enkele w<strong>in</strong>kel her<strong>in</strong>nert er nu<br />

nog aan. Er zaten ook veel bedrijven <strong>in</strong> de<br />

straat, maar ook deze zijn <strong>in</strong>middels bijna<br />

allemaal verdwenen.<br />

Nu is de Dorpsstraat een mooie, karakteristieke<br />

en rustige woonstraat met diverse<br />

meer dan 100 jaar oude panden. Van de<br />

panden zijn er drie een rijksmonument<br />

en vier een gemeentelijk monument.<br />

Bijzonder is ook dat de straat aan beide<br />

zijden afgesloten wordt met een brug.<br />

Richt<strong>in</strong>g Delft de Lage Brug en richt<strong>in</strong>g<br />

Schiedam de Hoge Brug (eveneens een<br />

rijksmonument).<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag Voor 17.00 t/m uur zaterdag telefonisch vanaf bestellen! 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur, reserveren gewenst<br />

Condoleance arrangementen op aanvraag<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Gastronomische belevenis<br />

op een prachtige locatie<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: donderdag t/m<br />

zondag voor lunch en d<strong>in</strong>er<br />

Ruime, gratis parkeerplaats<br />

Voor reserver<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie:<br />

www.aandezweth.nl<br />

Restaurant Aan de Zweth<br />

Rotterdamseweg 480<br />

2636 KB Schipluiden<br />

010-4704166<br />

E <strong>in</strong>fo@aandezweth.nl<br />

W www.aandezweth.nl<br />

lunch<br />

d<strong>in</strong>er<br />

borrel<br />

WWW.BRASSERIEDESCHIE.NL KANDELAARWEG 123, 3047 EV Rotterdam 010 470 2717 INFO@BRASSERIEDESCHIE.NL


Voor altijd besmet met het bijenvirus<br />

<strong>Overschie</strong>s portret van Piet Leeflang<br />

Pip Combee<br />

Op een zonnige dag <strong>in</strong> 2006 ontdekte Piet de passie die hem nu al bijna tw<strong>in</strong>tig jaar op de been houdt: bijenteelt. Nadat hij<br />

samen met zijn vrouw een open imkerdag had bezocht, sloeg het ‘bijenvirus’ bij Piet toe.<br />

Met de seizoenen<br />

Imker zijn, hoe werkt dat eigenlijk? Dat kun je het beste bespreken<br />

op volgorde van seizoenen. Eerst de w<strong>in</strong>ter. ‘s W<strong>in</strong>ters heeft<br />

de imker relatief we<strong>in</strong>ig te doen: hij bereidt zich voor op het komende<br />

seizoen door wat reparaties uit te voeren en een oogje <strong>in</strong><br />

het zeil te houden. Is iets kapot of rot? Dan moet het vervangen<br />

worden.<br />

In het voorjaar steekt Piet zijn handen uit de mouwen en kijkt hij<br />

of de kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> nog <strong>in</strong> leven is. Het bijenvolk groeit en de bijen<br />

willen zwermen – en dat betekent een opsplits<strong>in</strong>g van het bijenvolk<br />

<strong>in</strong> meerdere volken. Als je dat kunt voorkomen, dan is de<br />

hon<strong>in</strong>gopbrengst groter. In de zomer is het tijd om de hon<strong>in</strong>g<br />

uit de raten te sl<strong>in</strong>geren en om de bijen w<strong>in</strong>terklaar te maken.<br />

Hoornaars<br />

Er kunnen veel problemen optreden die <strong>in</strong>vloed hebben op<br />

de oogst. Varroa mijten zijn voor bijen bijvoorbeeld problematisch.<br />

‘Varroa mijten parasiteren op de bijen en kruipen de raat<br />

<strong>in</strong> voordat die gesloten wordt’, zegt Piet, ‘waardoor de poppen<br />

worden aangetast, wat de levensduur van de bij verkort’. Daarnaast<br />

is ook de Aziatische hoornaar een dreig<strong>in</strong>g voor de bijen:<br />

deze brutale beesten vangen de hon<strong>in</strong>gbij en durven zelfs de<br />

kast b<strong>in</strong>nen te dr<strong>in</strong>gen, om daar bijen en broed te roven.<br />

<strong>Overschie</strong>s portret<br />

Toen zijn vrouw Ineke op de terugreis naar huis haar enthousiasme<br />

uitte met de woorden ‘Ik zie het al helemaal voor me, jij met<br />

je eigen hon<strong>in</strong>gkwekerij’, antwoordde Piet nuchter: ‘Ja hoor, en<br />

me lek laten prikken? Ik dacht het niet’. Maar hij was al geïnfecteerd<br />

met het virus, en zou vanaf dat moment voor de rest van<br />

zijn leven geïnfecteerd blijven.<br />

Hon<strong>in</strong>gsl<strong>in</strong>ger<br />

Een aantal weken na de open imkerdag g<strong>in</strong>g Piet al aan de slag:<br />

hij reed samen met Ineke meer dan honderd kilometer om oude<br />

kasten te kopen en een hon<strong>in</strong>gsl<strong>in</strong>ger aan te schaffen. Een andere<br />

imker deelde twee bijenzwermpjes met hem, die Piet kon<br />

gebruiken om zijn eerste twee volwaardige bijenvolken op te<br />

voeden. Verder volgde hij ook een imkercursus en las hij boeken<br />

over bijen: om een imker te zijn moet je je goed hebben <strong>in</strong>gelezen.<br />

Dit markeerde het beg<strong>in</strong> van Piets avontuur als imker.<br />

Over nephon<strong>in</strong>g<br />

Als ‘passie-imker’ heeft Piet genoeg te zeggen over de hon<strong>in</strong>g<br />

die je <strong>in</strong> de supermarkt koopt. Veel <strong>in</strong> de supermarkt verkochte<br />

hon<strong>in</strong>g wordt gepasteuriseerd om gekristalliseerde hon<strong>in</strong>g<br />

vloeibaar te maken. Dan wordt de hon<strong>in</strong>g sterk verhit. ‘Maar dat<br />

heeft geen enkele waarde meer voor de gezondheid’. Als hon<strong>in</strong>g<br />

namelijk boven de veertig graden komt, worden alle belangrijke<br />

enzymen vernietigd’.<br />

Piet vertelt ook nog dat ‘de hon<strong>in</strong>g wordt gekeurd aan de hand<br />

van één techniek die C4 suikers opspoort. Maar hon<strong>in</strong>g wordt<br />

vervalst met een mengsel van C3 suikers en suikersiroop, die<br />

dus niet als nephon<strong>in</strong>g wordt herkend’. Dat noemt hij een ‘kwalijke<br />

zaak’.<br />

Voor altijd<br />

De hon<strong>in</strong>g van Piet was meer dan tien jaar lang te koop <strong>in</strong> de<br />

<strong>Overschie</strong>se Plus. Hij produceert hon<strong>in</strong>g zoals hon<strong>in</strong>g hoort te<br />

zijn: zonder toegevoegde suikers en zonder kunstmatige stoffen<br />

die de productie verhogen. Ook al is het een uitdag<strong>in</strong>g om<br />

grote hoeveelheden te produceren en de bijenvolken <strong>in</strong> leven<br />

te houden, gaat Piet gepassioneerd te werk. ‘Ik hoop dat ik het<br />

altijd kan blijven doen, het is immers mijn hobby’.<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

37


De Narcis<br />

Het Paasfeest viert de opstand<strong>in</strong>g van<br />

Jezus Christus uit de dood. Hij is gekruisigd,<br />

gestorven en begraven en op<br />

de derde dag opgestaan uit de dood.<br />

De dood is overwonnen en het leven<br />

is gekomen. Dit feest is het hart van de<br />

kerk en de kern van het christelijk geloof.<br />

Opstaan uit de dood, betekent dat er<br />

door de dood heen, nieuw leven is gekomen.<br />

Dus iets wat dood is en levenloos,<br />

daar<strong>in</strong> verandert iets en er breekt nieuw<br />

leven door.<br />

In de natuur zijn daar prachtige voorbeelden<br />

van te zien zoals bij de narcis.<br />

De narcis is de bloem die Pasen symboliseert.<br />

De bloembol van de narcis wordt<br />

<strong>in</strong> het najaar geplant. Een bloembol is<br />

hard en bru<strong>in</strong> en er is we<strong>in</strong>ig schoonheid<br />

aan te zien. De bloembol wordt diep <strong>in</strong><br />

de grond gestopt of, anders gezegd, begraven.<br />

En <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>termaanden zie je er<br />

niks van en zit de bloembol verstopt onder<br />

de bru<strong>in</strong>e grond.<br />

Ondertussen gebeurt er van alles onder<br />

de grond en als het voorjaar aanbreekt<br />

dan groeit de bloembol uit. Hij wortelt<br />

en breekt open. Een groen puntje breekt<br />

door de schellen van de bol heen en zoekt<br />

zijn weg naar boven de grond <strong>in</strong> het volle<br />

licht. En uite<strong>in</strong>delijk komt er aan die<br />

lange steel een prachtige gele bloem – de<br />

Narcis. Als de vorm van een trompet die<br />

triomfantelijk de overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g laat horen<br />

– zo fier rechtop <strong>in</strong> die vrolijke gele kleur<br />

staat de narcis te stralen. Dat is Pasen –<br />

een vrolijk, triomfantelijk feest. Daarom<br />

is de narcis de bloem van Pasen. Nu zijn<br />

ze overal te zien <strong>in</strong> heel de wijk en heel de<br />

stad. Vrolijk kleuren ze de wereld geel –<br />

elke voorjaar opnieuw.<br />

El<strong>in</strong>e Baggerman<br />

Predikant Protestantse Gemeente<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Klokgelui<br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn vrij te bezoeken. De kerkdiensten<br />

zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Vanwege de brand <strong>in</strong> de Bethelkerk <strong>in</strong> december 2023 worden de kerkdiensten<br />

van de NGK verplaatst naar een andere locatie. Voor nadere actuele<br />

<strong>in</strong>formatie zie: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

De samenkomsten van Kerk aan Huis zijn verplaatst naar Basisschool De<br />

Regenboog – Delftweg 46.<br />

Kerkenkalender april 2024<br />

zondag 7 april Kerkdienst - ds. F. de Ronde PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 7 april Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 7 april Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Sebastiaan Schreuder Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 14 april Kerkdienst - ds. B. Lama<strong>in</strong> PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 14 april Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 14 april Samenkomst Kerk aan Huis - spreker R<strong>in</strong>us Vooijs Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 21 april Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 21 april Eucharistievier<strong>in</strong>g - Pastoor Blokland Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 21 april Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Albert Vooijs Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij<br />

zondag 28 april Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman-van Poper<strong>in</strong>g PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 10.00 uur vrij<br />

zondag 28 april Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 28 april Samenkomst Kerk aan Huis Basisschool De Regenboog – Delftweg 46 16.30 - 19.15 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar meestal ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

niet ben.’<br />

Esmeralda Dekker – RVV <strong>Overschie</strong><br />

+ Basisschool De Regenboog<br />

De biebjuf. Zo noemen leerl<strong>in</strong>gen van<br />

de Regenboogschool haar. Na twaalf<br />

jaar vrijwilligerswerk op school ‘hoor<br />

ik bij het meubilair’, zegt Esmeralda lachend.<br />

‘Ik begon als klassenouder toen<br />

mijn oudste dochter <strong>in</strong> groep 1 zat. Nu<br />

v<strong>in</strong>den de k<strong>in</strong>deren het raar als ik er<br />

Esmeralda (42) groeide op <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, en is hier altijd gebleven.<br />

Ze werkt drie dagen <strong>in</strong> de week betaald, en is daarnaast<br />

druk met vrijwilligerswerk: een tot twee dagen op school én als<br />

jeugdvoorzitter bij RVV <strong>Overschie</strong>: ‘Mijn doel is dat tra<strong>in</strong>ers en<br />

k<strong>in</strong>deren het naar hun z<strong>in</strong> hebben. Dus ik probeer hen te ondersteunen<br />

en te helpen. Ook doe ik <strong>in</strong> het bestuur de sponsorcommissie<br />

van de club, samen met Sanne Kamper (zie hiernaast).<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Oranjestraat.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het oude gedeelte en het buurtje zelf.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Ons kent ons! Dat veel mensen elkaar kennen en voor elkaar<br />

iets over hebben.<br />

Sanne Kamper – RVV <strong>Overschie</strong><br />

Sanne (25) was een ukkie van vijf jaar<br />

toen ze g<strong>in</strong>g voetballen bij RVV <strong>Overschie</strong>.<br />

Ze is hier dus zo’n beetje opgegroeid.<br />

‘Vorig jaar ben ik gestopt’, vertelt<br />

ze, ‘maar ik wilde wel graag bij de<br />

club betrokken blijven.’ Dat is gelukt:<br />

Sanne zit <strong>in</strong> het bestuur en doet samen<br />

met Esmeralda de sponsorcommissie.<br />

Ze onderhouden contacten met clubsponsors zoals restaurants,<br />

een glashandel en garages. En ze zoeken (natuurlijk)<br />

nieuwe sponsors.<br />

Sanne draait ook bardiensten tijdens feestjes: ‘De feestje hier<br />

zijn gezellig, en ik v<strong>in</strong>d het leuk om te doen.’<br />

Denk jij erover om te gaan voetballen? Neem eens een kijkje bij<br />

RVV <strong>Overschie</strong>: deze club is heel divers qua cultuur en leeftijd<br />

en heeft vast een plekje voor je!<br />

Waar woon je?<br />

Ik kom uit <strong>Overschie</strong>, maar woon s<strong>in</strong>ds anderhalf jaar <strong>in</strong> Schiedam.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Bij mijn ouders <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en bij RVV.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De diversiteit van de mensen en de vriendelijkheid naar elkaar.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

39<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat er meer voor de tieners te doen is.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Toen mijn oudste dochter <strong>in</strong> groep 1 zat, ben ik klassenouder<br />

geworden. En toen ben ik steeds meer gaan doen.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Om te helpen mooie her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen te maken voor alle k<strong>in</strong>deren.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

De dankbaarheid van de k<strong>in</strong>deren!<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou graag Paradie <strong>Overschie</strong> terugkrijgen!<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Toen ik stopte met spelen heb ik gevraagd wat ik kon doen voor<br />

de club.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik wilde graag verbonden blijven met de club, ook al speel ik<br />

zelf niet meer.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het leukste v<strong>in</strong>d ik dat ik de mensen van de club blijf zien.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!