08.05.2024 Views

KIJK Geschiedenis 4 - 2024

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OP EXPEDITIE<br />

Louise Boyd koos voor haar persoonlijke vrijheid,<br />

in die tijd een opmerkelijke keuze voor een vrouw<br />

Koningin van<br />

de Noordpool<br />

Louise Boyd groeide op in de high society van Californië. Maar zodra<br />

ze de kans kreeg, trok ze erop uit om de poolzeeën te bevaren.<br />

TEKST: MARK TRAA<br />

NASJONALBIBLIOTEKET/WIKIMEDIA COMMONS<br />

44<br />

GESCHIEDENIS 4 . <strong>2024</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!