08.05.2024 Views

KIJK Geschiedenis 4 - 2024

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In 1949 werd het Duitse<br />

Elten geannexeerd door<br />

Nederland, als genoegdoening<br />

voor WO II. De<br />

nieuwe situatie duurde<br />

niet lang. In 1963, toen<br />

de onderlinge relatie<br />

tussen beide landen was<br />

genormaliseerd, werd Elten<br />

weer ‘gewoon’ Duits. Maar<br />

niet voordat het stadje nog<br />

één laatste, knotsgekke<br />

nacht beleefde: lees meer<br />

vanaf pagina 6.<br />

2 GESCHIEDENIS 4 . <strong>2024</strong><br />

NATIONAAL ARCHIEF

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!