08.05.2024 Views

KIJK Geschiedenis 4 - 2024

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inhoud<br />

6 Smokkelnacht<br />

Als genoegdoening voor de bezetting stond Duitsland<br />

in het voorjaar van 1949, nu 75 jaar geleden, wat kleine<br />

stukken grondgebied af aan Nederland. Daaronder het<br />

stadje Elten. Slechts veertien jaar later volgde de teruggave<br />

– en die leverde bijzondere taferelen op.<br />

12 Historisch nieuws<br />

De Industriële Revolutie begon een eeuw eerder dan<br />

tot nu toe werd gedacht, het oudste Bijbelboek wordt<br />

geveild, een duik naar de laatste Congoboot - en meer<br />

actuele historie.<br />

6<br />

14<br />

14 Atoombommen in de achtertuin<br />

De Amerikanen waren na Hiroshima en Nagasaki nog<br />

lang niet klaar met de atoombom. Deden zij hun kernwapenproeven<br />

eerst nog in de Grote Oceaan, vanaf 1951<br />

was Nevada aan de beurt. Nu sommigen vrezen voor<br />

een nieuwe nucleaire wapenwedloop: een terugblik op<br />

Amerika’s kernwapentests tijdens de Koude Oorlog.<br />

18 Bommen in beeld<br />

Zeventig jaar geleden dropte Amerika haar zwaarste<br />

bom ooit: de Bravo. Opvallende foto’s van deze en<br />

andere kernwapenproeven, van Bikini tot Nevada.<br />

26 Prehistorische primeurs<br />

De oermens heeft bij het grote publiek geen al te<br />

intelligent imago. Toch moet de denkkracht van onze<br />

verre voorouders niet worden onderschat. Duizenden<br />

jaren geleden al deden zij briljante, baanbrekende ontdekkingen.<br />

Vijf doorbraken uit de prehistorie, van de<br />

beheersing van vuur tot het eerste bier.<br />

26<br />

30 De Trump van toen<br />

Schatrijk was de 15de-eeuwse bankier Jakob Fugger. Als<br />

je zijn vermogen en dat van bijvoorbeeld Elon Musk of<br />

Jeff Bezos zou afmeten aan de economie van ieders<br />

eigen tijd, wint Fugger met glans. En op zijn talent voor<br />

machtsspelletjes en vriendjespolitiek kan zelfs Donald<br />

Trump jaloers zijn.<br />

4<br />

GESCHIEDENIS 4 . <strong>2024</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!