08.05.2024 Views

KIJK Geschiedenis 4 - 2024

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ANNEXATIE<br />

Hoe het Duitse Elten na de Tweede Wereldoorlog<br />

Nederlands werd – en daarna weer Duits<br />

Smokkelnacht<br />

Als genoegdoening voor de bezetting stond<br />

Duitsland 75 jaar geleden wat kleine stukken<br />

grondgebied af aan Nederland, waaronder het<br />

stadje Elten. In 1963 volgde de teruggave.<br />

Die leverde bijzondere taferelen op.<br />

TEKST: MARK TRAA<br />

SEPIA TIMES/UNIVERSAL IMAGES GROUP VIA GETTY IMAGES<br />

6 GESCHIEDENIS 4 . <strong>2024</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!