Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD ... - Lime Tree

limetree.research.nl

Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD ... - Lime Tree

inhoud

Continuous auditing

Continuous auditing en de (veranderde) rol van de

IAD

pag 6 Over continuous auditing wordt veel gezegd en

geschreven. Maar wat is het nu eigenlijk? Hoe verhoudt

het zich tot begrippen als continuous risk

assessment en continuous monitoring? Wat is de rol

van de internal auditor? En hoe geef je het in de praktijk

vorm? Dit alles wordt belicht door Bas van

Meegeren (BinckBank nv).

Meer managementaandacht voor continuous

assurance gewenst

pag 11 Bob van Kuijck stelt dat het management een strategie

moet ontwikkelen om continuous monitoring te intensiveren

om uiteindelijk continuous assurance te realiseren.

Het is dé sleutel om te voldoen aan de toenemende

behoefte aan continuous assurance en om de

kosten van corporate governance te optimaliseren.

Continous control monitoring nader beschouwd

pag 15 Met continous control monitoring (CCM) kunnen

organisaties zorgdragen voor een effectieve naleving

van beleid, richtlijnen en procedures. Ton Buffing en

Martijn van der Meijden (Ernst & Young) gaan in op

de verschillende categorieën van CCM-tools, op de

randvoorwaarden en de voordelen en op de implementatie

en de toekomst van CCM.

Verder in dit thema

pag 20 Dagelijks beheersen, efficiënt auditen!

pag 24 Continuous auditing: de impact op

assurance, monitoring en risk assessment

pag 27 Focus op continuïteit

“Ik ben zeer beducht voor internal auditors die een

eigen imperium proberen op te bouwen

pag 33 Dat zegt Gilles Izeboud, commissaris bij onder meer

Corporate Express, ENDEX en Robeco Groep. Zijn

naam is onlosmakelijk verbonden met de commissie-

Izeboud (voorheen commissie-Peters) en hij was als lid

van de commissie-Tabaksblat mede-auteur van een

eigentijdse code voor goed ondernemingsbestuur. Audit

Magazine sprak met hem over de verschuivende rol en

de positie van de internal auditor.

Soft controls relatief meetbaar

pag 36 Er ontstaat steeds meer consensus dat het succes van risicomanagement

sterk afhangt van het gedrag van mensen.

Soft controls zijn de beheersmaatregelen die zich richten

op het gedrag van mensen. De vraag voor de internal

auditor is welke rol hij hierin kan vervullen. De visie van

Jeroen Bisseling en Joost van Harskamp (ConQuaestor

Consulting).

Cultuur en gedrag: onderbelichte IT-aspecten

pag 40 In de praktijk blijken veel IT-projecten te ‘mislukken’,

dat wil zeggen dat ze te laat, te duur en/of niet de

gewenste kwaliteit hebben. De factoren cultuur en

gedrag spelen daarbij een grote rol. Ivo Kouters en

Jasper de Vries (Ernst & Young Advisory) beschrijven

het kader waarbinnen de beoordeling van IT-projecten

plaats kan vinden.

rubrieken

pag 31 De estafettecolumn: Hans Nieuwlands

pag 39 Column: een case voor Cees

pag 45 Column van de sponsor

pag 46 Boekbespreking

pag 48 De overstap

pag 49 IIA Young Professionals

pag 50 Boekalert

pag 51 Verenigingsnieuws

pag 52 Nieuws van de universiteiten

pag 54 Column Bob van Kuijck

COLOFON Audit Magazine wordt uitgebracht namens Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA Nederland), tevens eigenaar van het magazine, en de Stichting Verenigde Operational Auditors

(SVRO). De redactie nodigt lezers uit een bijdrage te leveren aan Audit Magazine. Bijdragen kunnen worden gemaild aan: Jansen.Ronald2@kpmg.nl Redactieraad: F. Steenwinkel (voorzitter), Th. Smit RA CIA,

G.M. van Gameren RA RO Redactie: drs. R.H.J.W. Jansen RO (voorzitter), drs J.F. Breedveld, drs. R. Kamstra, drs. K. Laker, drs. H.A. Mulders RA RC, drs. L.Z. Nagy RO EMIA, drs. R. de Ruiter RE RA RO CISA,

drs. D.L. Stabel RE CIA Nieuws van de Opleidingen: drs. K. Laker Verenigingsnieuws IIA Nederland: drs. S. Bantwal Rao IIA Nederland: Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel.: 088-0037100, fax: 088-0037101,

e-mail: iia@iia.nl, internet: www.iia.nl SVRO: Postbus 5135, 1410 AC Naarden, e-mail: secretariaat@svro.nl, internet: www.svro.nl Bureauredactie: R. Harmelink, info@vm-uitgevers.nl Uitgever: drs. J.Y.

Groenink, jeannette@vm-uitgevers.nl Vormgeving: M. Maarleveld Druk: Senefelder Misset, Doetinchem Advertenties: voor informatie over tarieven kunt u terecht bij Bureau IIA Nederland, tel.: 088-

0037100, e-mail: iia@iia.nl. Abonnementen: IIA Nederland, Postbus 5135, 1410 AC Naarden, tel.: 088-0037100, fax: 088-0037101, e-mail: iia@iia.nl (zie ook de website: www.iia.nl). Abonnementen kosten € 85

per jaar, losse nummers € 25. Leden van IIA ontvangen Audit Magazine uit hoofde van hun lidmaatschap gratis. Abonnementen hebben telkens een looptijd van een jaar en gelden tot wederopzegging tenzij

anders overeengekomen. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Audit Magazine verschijnt

vijfmaal per jaar.

Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) en/of openbaar

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De bij toepassing van art. 16b en 17 Auteurswet 1912 wettelijk verschuldigde vergoedingen

wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, tel.: 023-7997810. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken

op grond van art. 16 Auteurswet 1912 dient men zich te wenden tot de stichting Reprorecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, tel.: 023-7997809. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden

dient men zich te wenden tot de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

© VM uitgevers, 2008 Spelderholt 3, 7361 DA Beekbergen

ISSN: 1570-856X

V M U I T G E V E R S

AUDIT magazine

nummer 5 december 2008 5

Similar magazines