September 2011

remonstranten.org

September 2011

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht September 2011

Dol op brieven pag. 3 Roswita van Oorde

Warm oor voor

blijft alert pag. 7

Schopenhauer pag. 10


2

Leesrooster

4 september - Matteüs 18:15-20

Wat te doen als je voelt dat het een ander

niet goed gaat? Hoe kom je in gesprek?

Ga je dat aan? Wachten op een goede

gelegenheid die zich misschien ooit voordoet?

Of het maar laten rusten en voor

lief nemen dat de vrije omgang met elkaar

is verstoord? Dat er iets blijft tikken?

De woorden zijn indringend: wat jullie op

aarde verbinden zal ook in de hemel verbonden

zijn.

Op de bodem van onze ziel rust niet alleen

de bekende goddelijke vonk, maar

ook de gouden sleutel die uit knellende

verhoudingen bevrijdt. Ook tegen geijkte

vrome praatjes in.

11 september - Matteüs 18:21-35

Vergeving - wat heet vergeven als je een

huizenhoge schuld hebt uitstaan? Als men

niet kan terugbetalen? De kwijtschelding

waarom de man in de gelijkenis vraagt, die

treft hij zelf niet voor een geringer bedrag

met een ander. Vergeef mij, zoals ook ik...

18 september - Matteüs 20:1-16

De arbeiders in de wijngaard – wie het

eerst komt het eerst maalt? Steelse boze

blikken die worden gewisseld in de gemeenschap

schenden de verhoudingen.

Zet het kwaad bloed als iemand goed

doet? Wat is rechtvaardig? De aandacht

gaat meer uit naar de (behoefte van de)

mens dan naar die van de mensheid. Een

actueel onderscheid dat vaak opspeelt,

ook in de politiek.

25 september - Matteüs 21:23-32

Een vader had twee zonen, de jongste en

de oudste. De eerstkomers en de laatstkomers

staan in elke beweging - ook die

van joden en christenen - nogal eens op

gespannen voet met elkaar. Wie zijn de

echte remonstranten?

Het is nog het beste volgens Paulus om

het verhaal dáár te vertellen waar je niet

hoeft te bouwen op het fundament van

anderen. Gewone mensen - hoeren en

tollenaars - snappen onmiddellijk hoe dit

zit.

2 oktober - Matteüs 21:33-43

De gelijkenis van de wijngaard en de

onrechtvaardige pachters - zijn de boodschappers

van het goede leven zelf wel

consequent in hun gedrag? Of kan de

goede grond maar beter aan anderen in

vruchtgebruik worden gegeven?

Kritiek op hen die zichzelf onkwetsbaar

denken te hebben gemaakt - over een

visie die tot ideologie geworden is, met

alle gevolgen van dien. Een verhaal van alle

tijden, ook van nu.

Heine Siebrand

Huwelijk

Elsbeth Kraan en Michiel Visser gaan

trouwen. Dat hopen ze op zaterdag 8

oktober te doen in de Oranjerie Vollenhoven

te De Bilt. Het huwelijk zal worden

bevestigd door ds. Heine Siebrand.

Geertecafé

Peace Brigades

Op zondag 18 september verzorgt de

Werkgroep Vrede van de RGU na de Vredesdienst

een Geertecafé met Paece Brigades

International Nederland. De werkgroep

Vrede heeft Liesbeth Lenselink,

algemeen coördinator van PBI Nederland,

uitgenodigd iets te komen vertellen over

het werk van de Brigades.

PBI is een non-gouvernementele organisatie

die vrijwilligers uit de hele wereld

uitzendt om bedreigde mensenrechtenverdedigers

te begeleiden in hun strijd

voor de bescherming van mensenrechten.

Op deze manier beschermt PBI in vier

landen ongeveer 45 mensenrechtenorganisaties,

twee vredesgemeenschappen en

elf prominente

mensenrechtenverdedigers.

In 2001 werd

PBI genomineerd

voor de

Nobelprijs voor de Vrede. De diaconale

commissie steunt dit jaar het werk van

PBI Nederland.


Als er iets breekt

Er zijn mensen met wie je een persoonlijke band hebt zonder dat

je ze ooit in het echt hebt ontmoet. Het kan zijn dat iemand van

de televisie een inspirerend voorbeeld voor je is, zonder dat hij

of zij daar zelf ooit achter komt.

Maar het kan ook komen door een brief of een gesprek door

de telefoon. Het contact blijft beperkt tot het stemgeluid uit het

minuscule luidsprekertje aan je oor of het handschrift op het

briefpapier, dat je zorgvuldig terugvouwt en opbergt in de originele

envelop - met de gestempelde postzegels en de adressering

met jouw eigen naam erop.

Volgens de wijzen uit het Oosten mag het geloof dan uit het

gehoor komen, wat ongetwijfeld waar is omdat luisteren nu eenmaal

directer binnenkomt en minder speelruimte laat dan lezen,

toch heeft voor mij het geschreven woord het onuitwisbare

voordeel van iets wat tastbaar en zichtbaar is. Je kunt het in je

handen houden en de letters met je vinger volgen op het papier.

Om nog maar niet eens te spreken over de geur van papier – de

geur van een boek! Wat je dan opsnuift is ontegenzeggelijk iets

wat aan de schoonheid van de mooiste stem en de tonen van de

hoogste vormen van muzikaliteit helaas geheel ontbreekt.

Ik bedoel maar te zeggen: ik ben dol op brieven. En het is nog

niet zo ver gekomen dat ik ze verzamel, maar ik bewaar ze wel.

Zo heb ik mij er gedurende een reeks van jaren toe gezet om

elke brief in een plakboek in te plakken – liefst gevat in de originele

envelop.

Aantekeningen

Op een gegeven moment heb ik besloten te breken met de

gewoonte om brieven in te plakken. Daar waren verschillende

redenen voor. In de eerste plaats kwam het omdat ik tussen de

ingeplakte brieven door ook foto’s begon op te nemen. Maar bovendien,

misschien veel belangrijker nog, begon ik er plezier in te

krijgen met talloze aantekeningen de overgebleven ruimte in de

plakboeken te vullen. Enerzijds met gedachten die opkwamen bij

de brieven, maar ook met kanttekeningen bij de boeken die ik las.

Daarmee diende zich als vanzelf een volgende reden aan voor

het stoppen met die brievenmanie: de hele onderneming werd

een uit de hand gelopen hobby en nam een vorm aan die totaal

niet behapbaar meer was. Niet alleen dijden de plakboeken vervaarlijk

uit, ze werden onhanteerbaar en barstten soms uit hun

voegen van alle dikmakende ingeplakte foto’s en brieven.

Naar mijn vaak persoonlijk getinte gedachtekronkels, mijn kanttekeningen,

opmerkingen en beschouwelijke analyses, die zich

nu willekeurig verspreid uitstrekten over ruim honderd banden,

keek ik niet meer om. Ik had een op chronologische leest aangelegde

verzameling. Correspondeerde ik met iemand in de jaren

tachtig van de vorige eeuw, dan zitten zijn of haar brieven in

deel… Voor het kunnen terugvinden van interessante thema’s en

onderwerpen waren ze hiermee echter systematisch ontoegankelijk

gemaakt.

Ondanks de waarheid die de grootmeester van de Russische literatuur

Leo Tolstoi eens debiteerde, dat authenticiteit en waarheid

geen logica of redelijke structuur behoeven (ze doen zich

voor of niet), zag ik op een gegeven moment toch in dat ik moest

breken met de gewoonte brieven na binnenkomst schade aan te

doen door ze van het bekende Pritt-laagje plaksel te voorzien

voor definitieve opname in mijn gedroomde panscriptorium.

Sufferdje

Over hoe ingrijpend de taal kan veranderen - en daarmee de

manier waarop je de wereld waarneemt - schrijft een zekere

H.J. Nolte (volgens Antjie Krog in Een andere tongval, Amsterdam

2004) in een Zuid-Afrikaans sufferdje heel raak het volgende:

‘Het is allemaal in de jaren zestig begonnen, toen we van het

pond sterling overgingen op de rand en mijn schuld bij de bank

als gevolg daarvan verdubbelde. Ik was er nog niet aan gewend of

ze veranderden ponden in kilogrammen en mijn oogst werd met

de helft verkleind. Toen veranderden ze inches in millimeters en

sinds die tijd heeft het geen inch meer geregend. Toen voerden

ze Celsius in en vanaf die tijd is het twintig graden kouder en

wilde er op mijn boerderij geen maïs meer groeien. Toen werden

morgens veranderd in hectares en was mijn boerderij nog

maar half zo groot als toen ik hem erfde. Maar zodra ik mijn

boerderij in de verkoop wilde doen, werden mijlen veranderd

in kilometers, en toen lag hij zo ver van buiten het dorp dat niemand

meer interesse had!’

Het was alsof aan een stille en onwrikbare orde in mijn leven

een einde was gekomen. Alsof er een bom onder was gelegd. Er

zijn zekerheden in een mensenleven – van veel hogere orde dan

die van iemand die van het geschreven woord houdt – die, om

met John Coetzee te speken ‘the silence of the canon’ behoeven.

Ieder debat of discussie erover moet je leren vergeten. Dingen

die zo belangrijk zijn dan hun gewicht en hun betekenis hors

discours zijn. Bijvoorbeeld de Tien Woorden van Mozes of de

Lees verder op pagina 4

3


4

Vervolg van pagina 3

Bergrede, of het schrijven van Jezus in het zand, met als portee

dat een mens zelf de aarde als weg heeft en uit de modder de

verborgen schatten zelf moet zien op te delven.

Maar aan de stilte van elke canon kan soms een abrupt einde

komen. Totdat er weer een nieuwe stilte intreedt, de voorbode

van een nieuwe canon? In ieder geval een stilte die even weerbaar

als kwetsbaar maakt. Want alleen wie niet gelooft is onkwetsbaar

(Tirza, Arnon Grunberg).

Doorzetter

Juist toen ik mijn manie begon te vergeten en de brieven - die ik

nog steeds een zeer bijzonder medium vindt - hun laatste rustplaats

kregen in enkele bewaarkratten, in boeken en heel soms

nog wel eens in een bijzonder plakboek, raakte ik in gesprek met

een bijzondere vrouw. Zij is een echte doorzetter. Geen berg is

voor haar te hoog, geen last te zwaar. Zo lijkt het.

Terwijl ze de koffie inschenkt, valt door een onhandige beweging

een schoteltje met een harde klap op de grond in duizend splinters

aan stukken. Onverstoorbaar en met een brede glimlach

gaat ze door met koffie schenken. ‘Ik heb het bombardement

van Rotterdam meegemaakt,’ zegt ze gelaten, ‘mij brengen ze

niet aan het schrikken als er iets breekt.’

Heel even kwam het aan het licht: de breuklijnen van toen, maar

ook de altijd bijgebleven vaste grond onder de voeten.

Heine Siebrand

Collectes

Startzondag 11 september

INLIA

Zondag 11 september collecteert de diaconie

voor INLIA, het Internationaal Netwerk

van Lokale initiatieven ten behoeve

van Asielzoekers.

Via het Charter van Groningen heeft ook

de RGU zich verbonden om samen met

andere geloofsgemeenschappen partij te

kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers

in nood, en om elkaar te ondersteunen bij

de opvang in noodsituaties. Aanvankelijk

betrof dit het kerkasiel, in latere jaren de

uitvoering van de pardonregeling.

Op dit moment houdt INLIA zich samen

met andere organisaties, waaronder Kerk

in Actie, bezig met het voornemen van

de regering om illegaal verblijf strafbaar

te stellen. Ook wil het kabinet het onmogelijk

maken dat mensen die zonder

verblijfspapieren in dit land worden aangetroffen,

ooit nog legaal verblijf kunnen

krijgen, zelfs als latere feiten dit wel zou-

den rechtvaardigen.

Strafbaarstelling is buiten proporties en

een aantasting van mensenrechten, en zal

de problemen in de samenleving alleen

maar vergroten. Een ander probleem zijn

de gezinnen met kinderen, nu er een Europese

uitspraak ligt dat kinderen niet op

straat gezet mogen worden.

Het appèl van geloofsgemeenschappen

op de overheid wegens schendingen van

mensenrechten is dus nog steeds actueel

- en toont helaas ook na meer dan 20

jaar de noodzaak aan van het bestaan van

INLIA.

Zondag 18 september

IKV/Pax Christi

De diaconale collecte in de Vredesweek

2011 is traditiegetrouw voor het werk van

IKV/Pax Christi.

Motto van de Vredesweek is dit jaar ‘Elk

mens een veilig bestaan’. Tijdens de vredesweek

wordt in het bijzonder aandacht

Geertekerk met nieuwe ogen

Ook dit jaar weer zal de Geertekerk op Open Monumen-

tendag geopend zijn voor alle belangstellenden. Het thema

van deze Monumentendag, die gehouden wordt op zaterdag

10 september, is ‘hergebruik van monumenten’. Is onze kerk,

met zijn transformatie van Hervormde kerk naar romantische

ruïne naar remonstrantse kerk annex concertzaal, daar

niet een bijzonder voorbeeld van?

Die tiende september, van 10.00 uur ’s morgens tot 17.00

uur ’s middags, belooft weer een gezellige dag te worden.

Wij zijn nog druk bezig met de organisatie; er zal zeker

muziek zijn, culminerend is een concert van onze organiste

om 16.00 uur. Misschien is een kerkterrasje wel mogelijk.

Gidsen van Kerken Kijken vertellen dingen die u nog niet

wist, over Napoleon, Schele Gerrit, Agnes van Zantwijk en

de NSB. Ook een rondleiding in de buurt rond de kerk zit

er wellicht in. En u had eigenlijk altijd al eens de toren willen

beklimmen?

Op de website van de Geertekerk vindt u straks het definitieve

programma. Tot ziens op 10 september!

Wim van Vugt

gevraagd voor Etana Books, de eerste

vrije bibliotheek in Damascus, Syrië. Deze

bibliotheek heeft zo’n achtduizend boeken,

waaronder exemplaren die elders in

Syrië niet te vinden zijn en die ook lang

niet allemaal de goedkeuring van het regiem

hebben. Vooral Syrische jongeren

bezoeken de bibliotheek; ze leren er kritisch

naar de wereld te kijken, vragen te

stellen en te discussiëren.

Behalve met een bijdrage aan de collecte

kunt u deze bijzondere bibliotheek ook

helpen door uw tweedehands boeken in

te leveren bij De Slegte. In ruil daarvoor

geeft De Slegte een donatie aan Etana

Books.

Mocht u niet in de kerk zijn maar wel aan

deze doelen willen geven, dan kunt u uw

gift overmaken op giro 119801 t.n.v. Penningmeester

Diaconale Commissie RGU te

Utrecht.

Diaconale Commissie


Startzondag: Uw rijk kome

Zomervakantie - voor je ’t weet zijn de

weken waar je je het meest op had verheugd

(of waar je het meest tegen opzag)

weer voorbij.

Er is heel veel gebeurd en er is veel ingrijpends

gebeurd: de brand in de Geinsche

Hof, de bom in Oslo, de slachting van

weerloze pubers op Utøya, de beurzen

weer onderuit - en in Engeland rellen

die regelrecht uit een onvoorspelbare

onderbuik komen. Maar ook vond de

World Scout Jamboree in Zweden plaats.

Veertigduizend scouts uit de hele wereld

ontmoetten elkaar en wisselden van gedachten

over het welzijn van andere mensen

en de aarde. En dat in een sfeer van

creativiteit, vrijheid en intens plezier. En in

de gietende regen, want echt zomers was

het slechts bij vlagen.

Doemdenken

Het landelijke jaarthema van de remonstranten

luidt: ‘Uw rijk kome’. Zijn we

daar nog mee bezig , of concentreren we

ons liever op het alom aangeprezen NU

(alsof dat altijd zo leuk is...)? Wagen wij

nog iets met een toekomst? Of loopt dat

toch uit op doemdenken en bangmakerij?

Luisterboek op Open Monumentdag

Onder de titel ‘Luisterboek’ presenteren

Brigit de Klerk (blokfluit, zang en voordracht)

en Gonny van der Maten (orgel en

voordracht) op zaterdag 10 september een

gevarieerd programma in de Geertekerk.

‘Luisterboek’ omvat verhalen die verteld

worden met woorden en muziek. Onverwachte

combinaties zorgen voor verrassing

en herkenning. Godfried Bo mans,

Praetorius, J.S. Bach en Rutger Kopland

zijn enkele van de kunstenaars die aan het

woord komen. Zij vertellen over Maria,

Haarlem en Suzanne.

In het kader van Open Monumentendag &

Kerken Kijken Utrecht is de Geertekerk

op 10 september geopend van 10.00 tot

17.00 uur. ‘Luisterboek’begint om 16.00

uur.

Bezig zijn met de toekomst hoort bij onze

geloofsinhoud, maar hoe doe je dat met

een open oog voor persoonlijke vrijheid

en inbreng?

De Rotterdamse predikant Koen Holzapffel

schrijft daarover een essay getiteld: ’Alleen

de hond leeft in het hier en nu; een

essay over de toekomst’. Op 1 oktober

om 14.00 uur wordt dat gepresenteerd in

de remonstrantse kerk van Rotterdam.

Wij gaan op de startzondag van 11 september

aan het thema proeven met de

kinderen van het verteluur en de cantorij.

De cantorij zal voor het eerst ‘Bron van

zijn’ zingen, in een toonzetting van Gonnie

van der Maten. De reden om deze

tekst op muziek te zetten is simpel: deze

inspirerende woorden blijven je nog makkelijker

bij als je ze ook kunt zingen.

Alleke Wieringa

Godfried Bomans

De toegang is vrij; collecte na afloop. Zie

ook www.geertekerk.nl en www.kerkenkijken.nl.

Mus

Er vloog een mus door de Geertekerk,

op een zomerse zondag.

Alsof de kerk van hemzelf was, ging

hij (het was een mannetje), op de

‘heilige’ voorwerpen zitten. Op de

zilveren avondmaalsbeker, op het

doopvont, op de preekstoel. In het

koor vloog hij tjilpend naar het raam.

Ik dacht meteen aan Franciscus:

preekte die niet voor de vogels? En

wilde deze mus dan misschien voor

ons preken? En dat doopvont - in Ravenna

is zo’n prachtig mozaïek waar

twee vogels op de rand van een fontein

zitten: dat beeld kwam meteen

bij me op.

Met Pinksteren had Florus Kruyne

iets gezegd over de duif als symbool

voor de Heilige Geest. Prompt zag

ik in de vensterbank buiten een duif

verschijnen.

Misschien, dacht ik veel later, hebben

vogels wel een geheugen dat van

generatie op generatie wordt doorgegeven.

Zestig jaar geleden stonden

er toch bomen in de ruïne van de

kerk? Hadden hun voorouders daar

misschien nog in gebroed? En zocht

de mus een plekje omdat in onze

tijd voor mussen niet zoveel plaats

meer is?

Zomaar wat zomerse gedachten, ingegeven

door een klein vogeltje, dat

ieders aandacht gevangen hield.

De zondag daarna was er geen getjilp

meer. Pas die ochtend, vertelde

Alleke meteen aan het begin van de

dienst, had de mus de uitgang kunnen

vinden.

Ik heb nog vaak aan hem gedacht.

Ton In ’t Veld

5


6

Kerkenraad Kort

In de vorige Geertebrief moest u de berichten

uit de kerkenraad even missen. Niet omdat

er niets te melden was, maar wegens ziekte

van ondergetekende. Ik pak de draad graag

weer op!

• Er is een nieuwe RGU folder; deze ligt in

de hal van de kerk. Ook zijn er ansichtkaarten

gemaakt van de Geertekerk,

het koor, het orgel en een raam. Deze

zijn via de boekentafel en Kerken Kijken

Geertekerk te koop à € 1,- per stuk.

• Het programmaboekje voor 2011-2012

is gereed en inmiddels al toegezonden.

Grenzen van vertrouwelijkheid

In de diepgang van een pastoraal contact kunnen heel intieme

zaken besproken worden. Geesten kunnen elkaar raken,

maar er ligt een grens bij het lichamelijke. Je moet je

in veiligheid en vertrouwen kunnen uiten zonder

dat de ander dat vertrouwen misbruikt. Ambtsdragers

zijn gehouden die grens te bewaken en

het overzicht te bewaren.

De theorie is prachtig - de praktijk helaas niet

altijd. Over de grenzen van vertrouwelijkheid

wordt binnenkort een thema-avond verzorgd

door kerkenraad en predikantenconvent, mede naar

aanleiding van het artikel in de Geertebrief van februari

jl. over grensoverschrijdend gedrag in pastorale situaties. Ruard

Voorbereiden op de doop

Rondom de geboorte van een kindje ervaar

je een diep levensgeheim dat eigenlijk

niet in woorden te vatten is... ‘Mensje,

waar kom je vandaan en waar ga je naar

toe? En wat zul je tegenkomen op je levensweg?’

De liefde van mensen en de

ruimte van God heb je nodig om groot te

worden.

De verbinding tussen die twee leggen we

met het ritueel van de doop.

Een klein mens wordt bij de remonstranten

als ‘kind van God’ gedoopt en niet als

Er is weer veel te doen in het komende

seizoen!

• Serra Schouwstra is de nieuwe portefeuillehouder

voor de diaconie in de

kerkenraad. Zij volgt Maarten Rosbergen

op.

• Henk Nobbe is benoemd tot nieuwe

voorzitter van de werkgroep Eredienst.

• De (tijdelijke) werkgroep ‘De jeugd

heeft de toekomst’ heeft als denktank in

enkele bijeenkomsten ideeën naar voren

gebracht om de jeugd/jongeren (tot 35

jaar) onder de aandacht van de kerken-

lid van de kerk. Of het daarvoor kiest,

mag het later zelf in alle vrijheid uitzoeken.

Op zondag 25 september aanstaande is er

een doopdienst, waarin ik zal voorgaan en

waarin ook de kinderen van het verteluur

hun aandeel hebben.

Aanstaande doopouders worden bij dezen

van harte uitgenodigd om zich op te

geven voor een voorbereidingsgesprek

(en als we meer tijd nodig hebben: voor

twee gesprekken). Daar kunnen vragen

aan de orde komen als: wat betekent mijn

raad te brengen. Het verslag is toegezonden

aan de verschillende commissies

in onze organisatie.

• In deze ‘overgangsfase’ zal er voor ongeveer

16 uur per week iemand worden

aangesteld om Sytske Scheltema en Rob

van Stek te assisteren bij de vele verhuurwerkzaamheden.

• De thema-avond over ‘grenzen van vertrouwelijkheid’

is verplaatst naar 3 oktober

(was 27 september). Zie voor meer

informatie het artikel hieronder.

Agnes Blokker, vice-voorzitter kerkenraad

Ganzenvoort, hoogleraar pastorale/praktische theologie aan de

Vrije Universiteit van Amsterdam, is bereid gevonden als

inleider te fungeren.

Anders dan het programmaboekje 2011/2012 vermeldt,

vindt deze avond plaats op maandag 3

oktober (in plaats van dinsdag 27 september).

Inloop vanaf kwart voor acht, aanvang 20.00 uur.

Plaats: schoollokaal Klein Geertekerkhof 6.

We stellen het op prijs als u zich vooraf opgeeft bij

het kerkelijk bureau (rgu@geertekerk of tel. 030-

234 01 98).

We ontmoeten u graag!

Ds. Alleke Wieringa en Arthur Modderkolk, voorzitter kerkenraad

eigen gedoopt-zijn? Wat willen we ons

kind meegeven? Hoe kijken remonstranten

tegen de doop aan en hoe geven wij

de doopdienst vorm?

De voorbereiding vindt plaats op woensdagavond

7 en/of 14 september bij mij thuis

in Houten. Graag zo spoedig mogelijk

opgeven via e-mail alwieringa@lijbrandt.nl

of tel. 030-288 2908.

Ik verheug me op de ontmoeting.

Alleke Wieringa


Schakel in een fijnmazig netwerk

Sinds vorig jaar zomer maakt Roswita

van Oorde deel uit van de

RGU-kerkenraad. In de dienst van

8 augustus 2010 werd ze bevestigd.

Annelies Oldeman sprak met Roswita

over haar ervaringen met een

jaar kerkenraadswerk en de organisatie

daarvan.

Wat is jouw specifieke taak in de kerkenraad?

‘Ik vertegenwoordig de stuurgroep

Wijkorganisatie. De nieuwe organisatiestructuur

die ruim een jaar geleden is

ingevoerd, maakt het mogelijk dat elk van

de kerncommissies in de kerkenraad door

iemand wordt vertegenwoordigd. Zo ben

ik voor alle zaken die de de wijkorganisatie

betreffen de schakel tussen kerkenraad

en stuurgroep Wijkorganisatie.’

Was je tevoren al bekend met je werkterrein,

het contactledenwerk?

‘Nadat ik in 2006 lid was geworden van de

Geertekerk, vroeg Tina Geels of ik contactlid

wilde worden. Ik heb ja gezegd en

ben toen contactlid geworden in de wijk

waar ik woon, Utrecht Noord/Overvecht.

In de jaren negentig was ik al eens vier

jaar ouderling geweest bij de Baptistengemeente

Silo in Utrecht.

‘Met het kernteam Utrecht Noord-Overvecht

hebben we hoofdstukken uit het

Werkschrift voor contactleden besproken. Ik

heb dat ervaren als heel ondersteunend

en inspirerend. Verder vind ik het mooi

en zinvol dat er elk najaar en voorjaar in

de Geertekerk bijeenkomsten zijn voor

de contactleden. En dan is er ook nog

de landelijke/regionale ontmoetingen- en

oefendag in het voorjaar. Door verhalen

en vragen te delen en ervaringen uit te

wisselen, leren we van elkaar. Ik hoop dat

nieuwe contactleden net als ik steun en

inspiratie ervaren door wat er allemaal

wordt geboden.

‘Toen Tina Geels een paar jaar na mijn

toetreding vroeg of ik in de stuurgroep

Wijkorganisatie wilde komen, was ik verrast

maar ook nieuwsgierig. De stap naar

Roswita van Oorde: ‘Het gaat om aandacht

voor en omzien náár elkaar’

de vertegenwoordiging in de kerkenraad,

een jaar later, was een logisch vervolg,

want de wijkorganisatie was een jaar lang

niet in de kerkenraad vertegenwoordigd

geweest.’

Het contactledenwerk, want daar gaat het in

de wijkorganisatie eigenlijk om, is in Utrecht

concentrisch georganiseerd. Brengt dat veel

vergaderen met zich mee?

‘Dat valt reuze mee. De stuurgroep vergadert

twee keer per jaar. Die vergaderingen

bereiden stuurgroepvoorzitter Ara

Görts en ik samen voor. Onderwerpen

op de agenda zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse

bijeenkomst van centrale contactleden

en de personele bezetting. Verder organiseert

de stuurgroep Wijkorganisatie

tweemaal per jaar de bijeenkomst voor

alle contactleden uit de RGU. Dan wordt

er meestal een bepaald thema behandeld.

Zo hadden we in april een interessante en

heel boeiende bijeenkomst met Thomas

Borggreve, over de omgang met mensen

met dementie. In dit najaar maken we

gebruik van het aanbod van de thuiszorgorganisatie

om ons te informeren

over het project Pal4 Familie. Dat is een

gebruiksvriendelijk communicatiesysteem

voor ouderen.

‘Ik vind het contactledenwerk bij de RGU

goed georganiseerd. Er zijn ongeveer 50

contactleden en elke wijk of regio heeft

een kernteam. Zo’n team wordt gevormd

door een centraal contactlid en contactleden

die in die wijk of regio wonen, en de

wijkpredikant. Een kernteam komt één,

twee of drie keer bij elkaar; wij als kernteam

Utrecht Noord-Overvecht doen dat

drie keer.’

Als contactlid onderhoud je namens de RGU

contact met leden en vrienden, kun je daar

iets over vertellen?

‘Het gaat om aandacht voor en omzien

náár elkaar. Alle contactleden doen dat op

hun eigen wijze. Nu eens een telefoontje,

dan eens huisbezoek of een gesprek(je)

in de kerk, al naar gelang de behoefte van

de wijkleden en -vrienden zelf. Sommige

vrienden en leden kunnen niet of niet

meer aan het gemeenteleven deelnemen.

Niet aan kringen, regiobijeenkomsten of

de zondagse eredienst bijvoorbeeld. Juist

dan wordt een bezoek van iemand die

voor hen de gemeente vertegenwoordigt

vaak zeer op prijs gesteld. Overigens kan

de behoefte van leden en vrienden aan

bezoek mettertijd veranderen, ik vind het

belangrijk daar alert op te zijn.’

Je bent nu bijna een jaar lid van de kerkenraad.

Een druk bestaan?

‘Met de nieuwe voorzitter is het aantal

vergaderingen praktisch gehalveerd. We

volgen de agenda en dat doen we met

korte en duidelijke bijdragen. Iedereen,

zeker ook vertegenwoordigers van de

kerncommissies, heeft zijn of haar eigen

onze inbreng. Tegenwoordig zijn we bijna

altijd om tien uur klaar. We zijn nog wat

aan het aftasten hoe de nieuwe organisatorische

opzet marcheert. Dat vind ik

boeiend.

‘Het accent bij het kerkenraadswerk ligt

op hoofdlijnen van beleid en op informatie-uitwisseling

en afstemming tussen de

verschillende kerncommissies. De kerkenraad

coördineert waar nodig en geeft kaders

aan. Ik luister, denk mee en heb m’n

inbreng. Ik ben tevreden als ik een goede

schakel ben tussen de kerkenraad en de

stuurgroep wijkorganisatie.’

Annelies Oldeman

7


Aangeraakt

Regen, wind, een verlaten strand.

Heel in de verte een figuurtje langs

de waterlijn: een vrouw, die als een

blij kind een radslag probeert van

pure vreugde over het zien van de

zee. Is dat kerk?

Onder het motto ‘Verantwoordelijk voor

elkaar?’ bracht een groep van acht gemeenteleden

uit de Unitarische gemeente

van Sf. Gheorghe in Transsylvanië een

bezoek aan de RGU. Het programma

bestond uit een mengeling van uitstapjes

‘waar je wat van meeneemt’, verdieping

door gesprekken en workshops,

het bezoek aan drie sociale instellingen

(waarover u in het vorige nummer van

de Geertebrief al heeft kunnen lezen) en

deelname aan de voorbereiding en uitvoering

van een kerkdienst.

Niet te vergeten, en heel belangrijk, was

het logeren bij gemeenteleden. In ons land

is deze vorm van gastvrijheid in onbruik

geraakt, maar dat maakt het juist steeds

weer tot een bijzondere ervaring voor

de gastgevers. Zoals het ook een unieke

gelegenheid voor de reizigers is om een

kijkje ‘in onze keukens’ (letterlijk en figuurlijk)

te kunnen nemen. ’s Avonds op

de bank, na afloop van het programma,

intensiveert het contact zich - en als het

klikt wordt er vriendschap gesloten.

Chinees

De twee toeristische uitstapjes, naar

Amsterdam - op veelvuldig verzoek van

de gasten - en naar de Deltawerken, als

voorbeeld van een uniek stukje Nederland,

werden hoog gewaardeerd. De

werkgroep is vooral de geldschieters

heel dankbaar dat we deze excursies aan

onze gasten hebben kunnen aanbieden,

maar natuurlijk ook de gemeenteleden

die als reisleiders opgetreden zijn. Het

geld is besteed aan toegang voor het Van

Goghmuseum, een rondvaart door de

Amsterdamse grachten, een maaltijd bij

een Utrechtse Chinees en toegang en

versnaperingen bij de Haringvlietdam.

De ‘verdieping’ vond plaats tijdens een

drietal programmaonderdelen, waarin

8

ook de tekst voor de kerkdienst van

zondag 5 juni werd voorbesproken: Romeinen

12:9-15. Hierover hebt u in een

eerdere Geertebrief al kunnen lezen. De

bespreking van de tekst en de kerkdienst

werden geleid door ds. Heine Siebrand,

wie we zeer erkentelijk zijn voor zijn

inzet. Een workshop over leiderschap

in een gemeente bracht de tongen in

beweging; wat vinden we nu eigenlijk het

belangrijkst in onze gemeente?

Voor de Roemenen, met hun bewogen

geschiedenis, waren een beschermende

houding en een vechtersmentaliteit belangrijke

eigenschappen voor een leider.

Zo kwam Nelson Mandela als een van

de voorkeursleiders (uit een lijst van 13)

Arminiaens tafelen

uit de bus. Tijdens de kerkdienst van de

volgende morgen las Lásló Kisgyörgy een

tekst van diens hand voor. Een van de

voorbeden werd verzorgd door Beate

Nágy, ons contactlid voor de diaconie,

een andere door Wim Edelman.

Warme kachel

Er heerste een bijzondere sfeer in deze

dienst, een van saamhorigheid en ‘er samen

voor gaan’. De gasten brachten ook

cadeautjes mee; voor de diaconie, de kerkenraad

en de hele gemeente. Vooral een

paar exemplaren van een splinternieuw

opgericht gemeenteblad waren voor de

leden van de Werkgroep een welkome

verrassing; het geeft ons weer het gevoel

iets wezenlijks te hebben bijgedragen in

die gemeente, die we nu al 10 jaar onze

partner noemen.

Een radslag op het strand, gesprekken op

de bank, samen eten, is dat kerk? We weten

inmiddels iets meer van die mevrouw

en van het waarom van die radslag. Ook

van de gemeente waarvan ze lid is, en

die zo hard werkt om een plek te maken

waar ouderen bij de warme kachel eens

goed kunnen eten. Pal naast de kerk. Even

zijn we aangeraakt door hun daadkracht

en saamhorigheid; even zijn hun ‘taak

in de wereld’ en de ‘noden’ van hun gemeente

de onze geweest. Dat dat in de

toekomst nog maar vaak mag gebeuren!

Wytske Dijkstra

Zet de datum in uw agenda: op vrijdagdagavond

28 oktober om 18.30 uur kunt u in de Geertekerk

weer aanschuiven bij de traditionele Arminiaense

Maaltijd. Lekker eten (vlees en vegetarisch)

maar vooral ook: elkaar ontmoeten. De kosten

bedragen € 10- per persoon en eenderde daarvan

is bestemd voor het Smulhuis, de maaltijdvoorziening voor dak- en thuislozen in

Utrecht.

Nadere informatie vindt u in de volgende Geertebrief. Als u wilt meehelpen met

de voorbereiding (koken e.d.), neem dan contact op met Serra Schouwstra, tel.

035-602 0580 of Christine Sluyterman, tel. 030-273 5214.


Van het klokkenluidersgilde

Elke zondagmorgen luiden de klokken

van de Geertekerk voorafgaand

aan de vieringen. Eeuwen geleden

al gingen kosters en torenwachters

de trappen op om diezelfde geluiden

over de stad Utrecht te laten horen.

Het UKG zou niet graag met deze

traditie breken.

Nog steeds luiden vele klokkenluiders

de Utrechtse klokken met de hand. De

luiders van het Utrechts Klokkenluiders

Gilde( ‘UKG-luiders’) zorgen daarvoor.

Het UKG wil dat de klokken gehoord

blijven worden - de trap op en luiden met

een touw. Om dit mooie gebruik in stand

te kunnen houden zijn we op zoek naar

nieuwe vrienden.

Al voor 15 euro per jaar mag u zich vriend

van het Utrechtse Klokkenluiders Gilde

noemen. Het UKG kan met uw steun de

‘Er bestaat een innerlijke kracht die

u leven geeft. Zoek die!’ schreef de

soefi-mysticus Rumi. Jacqueline van

Male nodigt ons uit om die zoektocht

dansend te ondernemen.

De Geertekerk verbindt mensen die op

zoek zijn naar de essentie en naar de

levenschenkende bron van hun bestaan.

Die laat zich vinden in geestelijke activiteit,

door woord en geschrift, maar ook

in de beleving van muziek en poëzie. En

last but not least in activiteiten waarbij de

beleving van je lichaam een rol speelt bij je

innerlijke zoektocht.

Een belangrijke vorm daarbij is dans, om

preciezer te zijn: meditatieve dans. Bij

dansmeditatie maken we gebruik van

kringdansen waarbij de passen vastliggen

en we ons letterlijk met elkaar verbinden.

Maar ook van oefeningen en vrij bewegen.

Daardoor worden we ons steeds bewuster

van ons lichaam, het voertuig dat onze

ziel gekozen heeft om het leven te erva-

Luidklok Ghertrut

klokken blijven luiden en op verschillende

manieren aandacht vestigen op dit religi-

Welkom zoals je bent

ren. Een bewuste omgang met dat lichaam

kan het doen uitgroeien tot een tempel.

En uiteindelijk kun je ook daar een bron

van innerlijke kracht ontdekken.

Verbondenheid in de dans

Zelf ben ik sinds 2000 dansdocent en

daarnaast ook danstherapeut. Het ontwikkelen

van het lichaamsbewustzijn is

voor mij belangrijk, maar vóór alles wil ik

mensen de ruimte geven die ze nodig hebben

voor hun eigen ontplooiing.

De dansgroep van de Geertekerk bestaat

al jaren en telt ervaren en minder ervaren

dansers, van soepele jongeren tot

stramme ouderen. We laten ons meenemen

door de muziek, of die nu klassiek is,

speels of religieus. Hoewel de spirituele

zoektocht een individuele is, beleven we

ook onze verbondenheid in de dans. Er is

ruimte om vreugde en verdriet te delen,

maar dat hoeft niet. Je bent helemaal welkom

zoals je bent.

De cursus bestaat uit twee blokken van

eus erfgoed, boeken publiceren, cd’s uitbrengen,

rondleidingen verzorgen, klokkenprijs

instellen, historisch onderzoek

doen, onderhoudsadviezen geven etc. U

hoeft dus niet zelf de trappen op – maar

mag best een keer mee.

Net zo bepalend als de vele kerken van

Utrecht voor het stadsbeeld zijn, zijn de

klanken van de klokken voor het karakter

van de stad. Wij hopen dat u ze een warm

hart toedraagt en daar blijk van wilt geven

door het UKG te ondersteunen. U ontvangt

dan twee keer per jaar het blad Luid

en Duidelijk en u wordt uitgenodigd voor

de jaarlijkse reis naar andere mooie klokkentorens

in Nederland.

Wordt u vriend? En gaat u een keer mee

de toren op? Mail dan naar info@klokkenluiders.nl

of bel naar 06- 1292 9894.

Graag tot ziens!

Utrechts Klokkenluiders Gilde

ieder 7 lessen, meestal elke 14 dagen in

de periode van 20 september 2011 tot

17 april 2012. U kunt zich voor de cursus

opgeven maar ook voor een proefles in

september. Nadere informatie bij

www.dansbeleven.nl of via telefoon

030 – 2723 522.

Jacqueline van Male

9


Schopenhauer in Houten

De leeskring Filosofie van de Remonstrantse Werkgroep Houten heeft de

smaak te pakken. Het afgelopen jaar namen de deelnemers ‘Bronnen van

het zelf’ van Charles Taylor bij de kop; voor komend seizoen is gekozen

voor Arthur Schopenhauers ‘De wereld als wil en voorstelling’.

Onder leiding van Rian Goossens heeft de

Houtense leeskring zich afgelopen winter

zes avonden lang avonden lang beziggehouden

met ‘Bronnen van het zelf’. Voorafgaande

aan de gespreksavonden lazen de

deelnemers steeds een hoofdstuk uit het

boek. Op de avonden zelf werd de individuele

interpretatie van de tekst besproken

en werden vragen van de deelnemers

behandeld.

Ondanks de moeilijk toegankelijke stijl

van Charles Taylor leverde dat boeiende

discussies op. Discussies die werden versterkt

door het enthousiasme van Rian en

haar brede kennis van de filosofie.

Kritisch

In ‘Bronnen van het zelf’ beschrijft de

Canadese filosoof annex communitarist

Charles Taylor de ontstaansgeschiedenis

van de moderne identiteit.

Het communitarisme is een filosofische

stroming die kritisch staat tegenover

zowel het moderne kapitalisme als het

liberalisme. Liberale filosofen verdedigen

de stelling dat elk individu vrij is om te

kiezen in welke mate en hoe het wil deelnemen

aan het sociaal verkeer. Ook zou

het vrij zijn om te bepalen wat van belang

en waardevol is bij het (her)overwegen

van besluiten. Communitaristen zoals

Taylor bestrijden dat: zij zien het ‘zelf’ als

ingebed in bestaande sociale praktijken.

Sociale relaties en rollen zijn volgens communitaristen

in hoge mate bepalend voor

het vaststellen en overwegen van ons

levensplan.

In ‘Bronnen van het zelf’ analyseert Taylor

de referentiekaders van de handelende

mens. Daarnaast staat hij stil bij de vraag

waarom zoveel van onze tijdgenoten

een ‘morele ontologie’ (een werkelijk

bestaand stelsel van waarden en normen)

verdringen.

10

Arthur Schopenhauers ‘De wereld als wil

en voorstelling’ is een heel ander soort

boek. In de filosofie staat het vrijwel op

zichzelf door Schopenhauers originaliteit

en intuïtie, zijn directe taal, anekdotes

Arthur Schopenhauer

en aforismen, maar vooral ook door de

praktische betekenis. Zijn levenswijsheid

berust vooral op relativering van het

zintuiglijk waarneembare. Het wezen van

de wereld vindt hij in een blind stuwende

kracht, die hij ‘wil’ noemt.

Schopenhauers ‘wil’ is een onpersoonlijke

kracht die ons en al het andere in het

heelal beheerst. Een kracht waardoor het

gras groeit, de aarde om de zon draait

en water naar het laagste punt stroomt.

Kunst, vooral muziek, is volgens Schopenhauer

een manier om ons te wapenen

tegen het pessimisme dat wordt veroorzaakt

door de gedachte dat we ons leven

niet zelf in de hand hebben.

Schopenhauer benadrukt in zijn ‘woorden

vooraf’ (en ook verder in zijn boek) dat

de lezer bekend moet zijn met het werk

van Immanuël Kant. Dat is begrijpelijk,

omdat hij de hoofdgedachte in ‘De wereld

als wil en voorstelling’ baseert op de filosofie

van Kant.

Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken

we daarom de hoofdlijnen van diens filosofie

aan de hand het boek Kant van Roger

Scruton (uit de serie Kopstukken van

de Filosofie). De daaropvolgende avonden

zijn gereserveerd voor ‘De wereld als

wil en voorstelling’: één avond voor de

inleiding en de drie voorwoorden, vier

avonden voor de vier hoofdstukken en

als laatste een avond voor Schopenhauers

kritiek op de filosofie van Kant.

Voorlopig zijn de volgende avonden gereserveerd:

28 september, 9 november en

14 december 2011; 25 januari, 7 maart, 18

april en 6 juni 2012.

Beperkt aantal plaatsen

Wilt u zich aansluiten sluiten bij de - nog

jonge - leeskring Filosofie in Houten, dan

kunt u contact opnemen met Ello Weits,

telefoon 030-6350 367 (tussen 19.00 en

20.00 uur). De kosten zijn ongeveer 25

euro per jaar, exclusief de prijs van het

betreffende boek.

De avonden worden gehouden ten huize

van Sija en Barend de Graaf in Houten

en er is nog een beperkt aantal plaatsen

beschikbaar.

Barend de Graaf


Performance art in de kerkdienst

Januari 2010: nascholing op de Hoorneboeg.

Thema: Uit de Kunst. Eén

van de sprekers is Stefan Belderbos.

Stefan is kunstenaar en promoveerde

bij Marius van Leeuwen op ‘Van

kunstwerk tot religieus ritueel’.

In een kerkdienst gebruiken we woorden,

gebaren en muziek om onze religieuze

ervaring vorm te geven en te versterken.

Het zijn veelal kleine gebaren, die we

heel gewoon zijn gaan vinden. We voeren

ze uit om onze woorden kracht bij

te zetten. Je kunt er iets in beleven wat

boven woorden uitgaat; een kring voor

het avondmaal, een kaars die je in stilte

aansteekt, handen vouwen en ogen dicht

als je bidt, handen vast in de kring bij het

Onze Vader en ook het zegengebaar van

de voorganger zijn er voorbeelden van.

Zou je dit groter en bewuster kunnen

doen, zodat je er meer aan beleeft, juist

ook óver de woorden heen? Of zoals

Stefan Belderbos zich op de Hoorneboeg

afvroeg: Kan in een kerkdienst geïntegreerde

performancekunst, in combinatie

met de artistieke regie van de viering

door de kunstenaar, de religieuze ervaring

van de deelnemers versterken?

Woordgericht

Veel kerkdiensten zei Stefan als rationeel

te ervaren: te woordgericht en met handelingen

die erg snel en zonder intrinsieke

betekenisgeving worden uitgevoerd. In

zijn ‘ideale viering’ is er ruimte voor het

geloofsmysterie in het heden, ruimte voor

emoties, aandacht van en voor allen en

een actieve rol van de kerkgangers. Een

bijzondere ervaring kan je weer nieuwe

energie geven in leven en geloof.

Stefan heeft een aantal performances

ontworpen, geoefend en uitgevoerd met

gemeenteleden in diverse kerkdiensten.

Wij - de nascholingspredikanten - bekeken

er beeldmateriaal van en waren onder

de indruk van de zeggingskracht van wat

we zagen. Dit is echt iets voor ons in de

Geertekerk, schoot het door me heen.

Inmiddels gingen de gemeentes in Hilversum

en Oosterbeek ons voor. Stefan was

...bijzondere ervaring...

al bij ons in de kerkdienst - op voorverkenning

- en toonde zich enthousiast over

de mogelijkheden van onze kerkruimte.

Doe mee

Benieuwd waar dit nu eigenlijk over gaat?

Kijk op www.stefanbelderbos.nl onder

het hoofdje ‘liturgie’. Daar staan een aantal

filmpjes van reeds uitgevoerde performances.

Nog benieuwder? Doe mee! Op 19 september

is de eerste bijeenkomst en op

10 oktober de volgende. Daarna spreken

we verder af. Als je iets later instapt is

dat geen bezwaar. We werken toe naar

de uitvoering in een kerkdienst. Zie voor

verdere gegevens het programmaboekje.

Alleke Wieringa

Vervolg Agenda van pag. 12

dichter Vrouwkje Tuinman over het

Hiernamaals, 17.00 uur in de Geertekerk

28/09: De vrije loop (wandeling in de natuur),

olv ds. A.L. Wieringa, vanaf 10.00

uur; start station Utrecht CS

29/09: Basiscursus Mindfulness olv ds. F.

Kruyne, 13.30 uur in Yogacentrum Bunnik,

Smalleweg 8A Bunnik

Voor uitgebreide informatie over deze

cursussen: zie het programmaboekje

Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23,

3511 XC Utrecht

e-mail: rgu@geertekerk.nl

website: www.geertekerk.nl

Kerkelijk bureau in de Geertekerk

geopend di. t/m vrij. 09.30 - 12.00 uur

tel. 030-2340198

Predikanten

ds. F. Kruyne

Arie van de Heuvelstraat 29

3981 CT Bunnik

e-mail: fkruyne@planet.nl

tel. spreekuur (030-2368873) wo. do.

vr. 18.00 - 19.00 uur

ds. H.J. Siebrand

Gaspeldoorn 10, 3984 AX Odijk

e-mail: heinesiebrand@planet.nl

www.heinesiebrand.nl

tel. spreekuur (030-6562675) ma t/m

do 18.00 - 19.00 uur

Mw. ds. A.L Wieringa

Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten

e-mail alwieringa@lijbrandt.nl

tel. spreekuur (030-2882908) di, wo

en do 17.00-18.00 uur

Diaconale commissie

Mw. C. Sluyterman van Loo, secretaris,

Hengeveldstraat 54, 3572 KJ Utrecht

INGbank rek.nr. 280446 t.n.v. Remonstrantse

Gemeente te Utrecht

INGbank rek.nr. 119801 t.n.v. penningmeester

Diaconale commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en

programmaboek, verkrijgbaar bij het

kerkelijk bureau.

Redactie Geertebrief

Simon Knepper (eindredactie)

Wim Edelman, Annelies Oldeman

Redactieadres:

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

e-mail: rgu@geertekerk.nl

Lay-out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt

op 30 september. Kopij inleveren op

uiterlijk donderdag 15 september vóór

10 uur v.m..

11


Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang 10.30 uur

28 aug dr. P. Korbee (proponent, Leiden),

Verteluur

04 sep ds. H.J. Siebrand

11sep ds. A.L. Wieringa, Startzondag,

Dienst voor Jong en Oud, mmv

Geertecantorij

18 sep ds. F. Kruyne, Vredeszondag,

Woord en Tafel

25 sep ds. A.L. Wieringa, doopdienst,

Verteluur

Remonstrantse werkgroep West-

Betuwe

R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen

Aanvang 09.30 uur

04 sep mw. ds. M. de Klerck-Bets, Elst

Doopsgezinde Gemeente Utrecht

Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

Aanvang 10.00 uur;

zie: www.doopsgezindutrecht.nl

EUG Oekumenische Studentengemeente

Janskerk, Janskerkhof 28

Aanvang 11.00 u; zie www.eug.studver.uu.nl

12

Kerkdiensten Zie: www.vrijzinnigen.nl

Concerten in de Geertekerk

Zaterdag 27 augustus t/m zondag 4

september

Festival Oude Muziek. De focus van het festival

ligt op muziek uit Rome van de Oudheid

tot de late Barok. Meer informatie

op www.oudemuziek.nl

Zondag 22 september t/m woensdag

2 november

Het Genootschap van Nederlandse Componisten

(GeNeCo) viert haar eeuwfeest

met een serie concerten.

Zie: www.100 jaargeneco.nl

Zondag 11 september - 20.15 uur

(GeNeCo) Oneg Ensemble met Ledor Vador,

joodse liedkunst. Werken van o.a. Jeff

Hamburg en Mathieu Polak

NPB Amerongen/Leersum

Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen

Tel. 0343-452 266 Aanvang: 10.30 uur

(1e, 3e, 5e zondag + kerkelijke feestdagen)

NPB Bilthoven

Woudkapel, Beethovenlaan 21

Tel. 030-229 1642 Aanvang: 10.30 uur

NPB Doorn

De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan

Tel. 0343-561 413 Aanvang 10.15 uur

NPB Driebergen

Parklaan 7 Tel. 0343-521 996

Aanvang 10.15 uur

NPB Maarssen/Breukelen

Wilhelminaweg 7, Maarssen

Tel. 0346-564 571

Aanvang 10.30 uur (om de 14 dagen)

NPB Zeist

Kerkweg 19-23 Tel. 030-692 3828

Zondagse ontmoetingen: 10.30 uur

Zie voor NPB: www.vrijzinnigen.nl

Woensdag 14 september - 20.15 uur

(GeNeCo) Rubens Quartet met werken

van o.a. Josquin Desprez en Samuel de

Lange

Woensdag 18 september - 15.00 uur

(GeNeCo) Blokfluitkwartet Capriola met

werken van oa. J. Pz. Sweelinck, Henk Badings

en Jacob Obrecht

Woensdag 21 september - 20.15 uur

(GeNeCo) Amsterdam Wind Quintet

met werken van o.a. J. Pz. Sweelinck, Willem

de Fesch en Willem Pijper

Zaterdag 24 september - 20.15 uur

(GeNeCo) Ensemble Tricolore met werken

van o.a. Hendrik Andriessen en Theo-

Rooster autodienst

Onderstaand het rooster voor de

autodienst gedurende de maand september.

Als u van de auto naar de

Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u

zelf contact opnemen met de ‘dienstdoende

chauffeur’ (vóór vrijdagmorgen

12.00 uur).

28 aug

dhr C.P.M. Görts tel. 030-691 9538

04 sep

dhr. J.T Bergstra tel. 030-271 4215

11 sep tel. 030-254 0335

mw T.J.E. Maris (06-525 469 56)

18 sep

dhr. A. Swertz tel. 030-252 0169

25 sep

mw. M. Smits tel. 030-223 0512

Agenda

10/09: Concert door Gonny van der Maten,

16.00 uur in de Geertekerk

11/09: De Klub, voor jongeren van 12 tot

17 jaar, leiding mw. M. Speckmann,

10.30 uur Werfkelder Oudegracht

14/09: Metta – Agapé voor beginners, olv

ds. F. Kruyne, 20.00 uur in de Geertekerk

15/09: Basiscursus Mindfulness olv ds. F.

Kruyne, 13.30 uur in Yogacentrum Bunnik,

Smalleweg 8A Bunnik

18/09: Geertecafé, na afloop van de dienst

in de Geertekerk

19/09: Theatre Track, olv ds. A.L. Wieringa,

20.00 uur in de Geertekerk

20/09: Dansmeditatie olv mw. J. van Male,

10.00 uur in de Geertekerk

21/09: Cursus Geloofsverdieping ‘Sleutelteksten’

olv ds. F. Kruyne, 20.00 uur in de

Geertekerk

22/09: Basiscursus Mindfulness olv ds. F.

Kruyne, 13.30 uur in Yogacentrum Bunnik,

Smalleweg 8A Bunnik

22/09: Cursus Bezig met Benedictus, olv ds.

A.L. Wieringa, 19.45 uur in Centrum Lorech,

Hollandsspoor 37 Houten

25/09: In de Houten Broek, met schrijfster/

door Verhey Lees verder op pagina 11, onderaan

More magazines by this user
Similar magazines