09.01.2013 Views

In 't Vlaamsch Boerenhof

In 't Vlaamsch Boerenhof

In 't Vlaamsch Boerenhof

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zaterdag 2 Oogst 1913. — S' 31 — Twee-en-dertigste Jaargang.<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Voor TemsehB frs 3. — Voor Bdgre frs 3.5O<br />

Voor t Buitenland,<br />

AUs m«ctiri|Vingen eindigen met 31 December<br />

AANKONDIGINGEN<br />

ea bencbten, 10 cenfeejaea de regel<br />

flekiaittan, raiioigsen, enz , 30 centiemen de regel<br />

annoncsn volgens overeenkomst<br />

Hen schrijft in op al de Postbnreelen des Rijks,<br />

Be befanghebbanden worden vriendelijk verzocht<br />

bi] de Bnefdragers, ea bij dsa Drakker-Uitgarer<br />

>mane aankondigingen arhkels bnsven enz enz<br />

gd DE IANDTSHEER, O&veretraat, 17 Tem«ohe<br />

rri] toe te zenden vier den Vrijdag middag.<br />

Nieuws- & Aaiikondigiiigshlad van Temseke en omliggende Plaatsen.<br />

Het is maar erbarmkjk gestold met de<br />

•tadiloten Deze stukken, die over een jaar<br />

of tien oog honderd en meer frank waard<br />

Denemarkea<br />

waren, BIJQ nu gedaald tot 69 franks ten<br />

Desitéllrcio van Kopenhagen naarBepiers<br />

laagste eo 82,50 fianks ton hoogste Wy<br />

ontspoorde bij Branniugeo Al de rijtuigen<br />

mogen gerust zeggen dat de bezitters van<br />

ka&Ulden om s Avonds had mea 20 clooden<br />

«lit, loten er minBteaa 25 fraoks per stuk<br />

ea aea groot aaBtal swaar g«kwetsten van<br />

op verlieten<br />

oader deo (rem gehaald<br />

De staatsrentetitela njn eveneens in<br />

Dnitachlsnd.<br />

evenredigheid gedaald<br />

Er beBtaat nochtans een redmiddel voor<br />

Te Darmstadt ID een wageiafdealing 2°<br />

dien toestand en tlat redmiddel maakt de<br />

klas vao deo exprestrem, komeuds uit<br />

Nieuwe Gatel in haar nummer van 11 Juli<br />

Fraokforl, Toad ooea Zosdagivoad een<br />

bekend<br />

dooden reiiiger Naast hem lag een beurs<br />

welke slechts enkele koperon muntsiukkea<br />

« Dat de Staat en de Steel n eenvoudig<br />

bfivatte<br />

den interest van hun loten tot mer (en<br />

honderd verhoogen n schrijft zij<br />

« Wy willen paaine gelooven n voegt<br />

•ij erbij « dat zulks gemakkelijker te zeg<br />

gea is dan te doen , maai onmogelijk sal<br />

bet wel met zyn, ten minste niet voor den<br />

Staat ea voor de steden, die nog voor<br />

groote eommon loten van haar leemngsn<br />

onverkocht hebben liggen<br />

Vier per cent is een schoone interest<br />

Toor zoo stevig gewaarborgde leeningen<br />

lis die van ona eigen land en van onze<br />

•igen steden<br />

Laat b v Brussel en Antwerpen morgen<br />

den ïnterestkoepon van hunae loten met<br />

4 franks uitbetalen, wat zullen we daa<br />

tien gebeuren ?<br />

Vooreerstal, dat de waarde van de loten<br />

gevoelig zal stijgen, misschien wel terug<br />

dragers van titoli<br />

by hebben<br />

oüdeo er allen voordeel<br />

BUITENLAND.<br />

De oDiboden politie stelde vast dat de<br />

mal, die vraeselijk aan den schedel gewoed<br />

was, vermoord werd<br />

De vermoorde is de koopman Brechuer,<br />

tul Darmstadt Hij was ie Langen ia den<br />

treia gestapt<br />

Van deu moordeuaar werd tot hedan geen<br />

spaor oDldekt<br />

Ongeveer 50 000 kiesrecht vrouwen ml<br />

alle deeleo VJD Engeland naar Londen gekomen<br />

hebben Zoadag, in veresmging met<br />

de 20 000 LondeoNché euffrogeilei) etB<br />

groote beiooging gehouden in Hyde Pjrk<br />

Ook hadden er verscheid an e meeuagn op<br />

openbare pleinen plaats<br />

ID Tnfalgar Square werdea -ies nsmid<br />

da^s vijl en twiaiig aanboudiogen gedaao,<br />

Do voordrachtgaver, een Duitachsr,<br />

Ëprakoverda wonden, veroorzaakt door<br />

de moderns vuurwapens ea vond dit dese<br />

gslukkig voor de maaschhoid aan de ver<br />

wachting der oorlogskundigen niet beaat<br />

woorden Door het kleine kahber( 10 m/m)<br />

ends oatzaggolijko saelheil der kogels,<br />

uja de vleescüwiaden niot erger daa gawone<br />

schrammen, zelfs ala de kogel door<br />

de beenderen gaat in bet gatje zoo klein<br />

an BOO zuivel (eonder splinters) dat de<br />

gewontte er slechts korten tijd en soms<br />

Dog niet, buiten gevecht wordt gestold<br />

Spreker heeft: Afrikaaadora gozion met<br />

vijf zes kogels door armen ea beaaea, dia<br />

met schieten 100 bedaard voortgingen,<br />

alsof de Engelsche kog«ls eenvoudige regendrappels<br />

waiaa De ballen der Man<br />

sers, Lee, Metioick, ea dus ook van <br />

barak t Avoads speelde de lei uw jijoe<br />

— TEMbCHE —<br />

to«rea eo overdag slenterde bi) als Mubtc-hall — Varxetexten<br />

voorheen met de banden ia de broek<br />

takken aaa de dokkea Zekereo avond<br />

Willcode OD«e talrijke bezoekers aanwerd<br />

tepel verbrod De lemmer om<br />

| genaam en dankbaar zi|n gaaa wij<br />

me«r effekt te mskeo deed eene tweede<br />

^ voor gaenc opofiferiHgBn achteruit<br />

kooi opeaea, en liet ook een tijger op<br />

Het Ciaemaprogramma voor morgea<br />

ttoonee! komeo<br />

i Zoodag behelst verscbillige groote<br />

| filmen en sens-ahestukkeo<br />

i PotTerdekke ' riep d-* leeuw, au , Het groot cirkusdrama « De levtadc<br />

beo ik om zsep ><br />

j doel eoz eaz<br />

• 'c U itolos3dai, eei d- tijger, zift gij t Daarbij d« groote nieuwigheid<br />

eok vaa Antwerpen ^ *<br />

[ De artisteo- muziaiiaiitea The Carlos,<br />

<strong>'t</strong> VolK schoot ia furie ea lireigd» ba- | die in dt. grootste theaters van yerschilrak<br />

ea temmer ca leeuw an ti|ger, af 1 lige iaodto grootea bi|val bekomen<br />

te brekan De vertoooing hield op tot j hebbüo De muziekale uitvourm^ca op<br />

spi|t van leeuw ea H|gcr<br />

j iiuaue ver^hillige lostrumenten iuii*a<br />

— WILT Gij dat uw zooo volmaakt i iedereen verbazen<br />

schilder irorde koop da a sifa gereed- — De gemcLQte Steeodorp («It onder<br />

schappen <strong>In</strong> het Klaverblad 88, Groote enne gedecoreerden 2- klas., de been.a<br />

Markt SS, Antwerpen<br />

Cuyt Fraoa ea Jan'.sens Atfons , 3' klai<br />

d. heereo De Lamper Ftdee!, Mecnmaa<br />

Emiel<br />

Gemengd Nieuws Bupelmoode — Ia dea aaebt tusschea<br />

Zaterdag en Zondag viel de 30<br />

lange werkman Aug Vin Der Meireo<br />

— WIJ vernemen met genoe^eo, dat<br />

de—hcftr lozef flf^Sf-!)fi,fTfi'^''Y7Bri Ml


Men ïnl ï ergaderen ter herberg « Do Fontein m ter herberg o De Antwerpsche Poort >»<br />

Üe hoogste bergen der aarde — Wi]<br />

oopingeu.<br />

van Sest 1913.<br />

Muzieklessen.<br />

b IJ Gh Engels te Temsche, om van daar ter plaats Het toemadteras wassende op 8 hect-<br />

hebben to Belgic bergachtige «treken,<br />

te gaan \ orkoopen<br />

aren btste meersc'i'-n beboorende aan<br />

docb ecNe bergeo of beer bergtoppen<br />

OPEM ARE VFRKOOPI\(J t C Oi i 3 1,3 ure namiddag te Steeodorp ter<br />

IS DE LOOSE-DE MEESTERE<br />

! De Muziekschool der FiDfaren Moed<br />

niet, hoewel bi) vooibccid het punt<br />

van 4 scliocrae<br />

herberg » De Hertog - bij M Theophiel Hertog<br />

MynheerenTh Boel, Fr \an Uytvanck,EmieI<br />

& Volhardtnq, klas van den heer Louis<br />

1° Ten verzoeke van het Bettuur van Schousel-<br />

\an de\elde en Th Claus te Thielrode Mevr<br />

• Baraque M cbcl • 680 meters boven Vao ClecmpuE, za\ du | aar beginnen op<br />

broeckpolder<br />

wed Thuysbaert De Behe te Waaenuneter, Mijn <strong>In</strong> <strong>'t</strong> <strong>Vlaamsch</strong> <strong>Boerenhof</strong><br />

dea waterspiegel verheven is De drie<br />

heerYerschueren te St Nikolaas, Mijnhseren en<br />

Woensdag 6 Augwii i94S HUURHUIZEN De nr ten, net en bicien wassende dit jaar op de<br />

Mejuffrouw Peters te Temsche , MevrouwVan der gHogen IB de Vcrniabelijkbrdea<br />

hoogste bergtoppen in buropa : de<br />

dijken en in de schorren van pemelden polder<br />

De bc aafhebbenden kunnen neb te J<br />

Aa De Dycker ts Steen dorp, ds Burgerlijke tusachen den Cafe « DUC DE BRABANT » ea<br />

Fiüsteraarhorn 4,275 meUrs, de Witte<br />

De noten zullen in twee koopen aangeboden en<br />

1 laten inschuiven va o af bedeo, tea<br />

Godshuizen van St Nikolaas en genaamd onder B L'ORIFNT B, aao den Wateichnie tegen HET<br />

Ber^ (Alpent 4 810 meien , do Klboruz<br />

BrugsUn, nummer* f55-f51 /59-/6Z verkocht word on<br />

ondero<br />

BURGERSHUIS<br />

t huize vdn den lecrmeesier Cortsctenct-<br />

2» Ten \ er^otke van Mijnheer Leo Braeokman,<br />

5 647 meiers dus 647 meiert. m an Hoonck het Vosken de Hauman de Dienckx<br />

openbaar verkoopen<br />

mers DOE Amerika met den Cbimbora<br />

allen te Temsche, Mijnheer Theophiel Boel t« de vierkante Dedder,


VALSCHE TAHDEN VAN AF 5 FR. X ^ De betaliugen mogen in verschillige malen gedaan worden.<br />

De reis weg en weer 3' klas zal teruggegeven worden boven de 25 fr. — Msii-oel SOU"W13ITVI3, tandmeester, Kunstlei 56, Antwerpen, bij de groote Stat<br />

PANORAMA<br />

** het beste, het nieuwste en hst<br />

rtjist uitgevoerde fp^eekblad gewijd<br />

aan: Gebeurtenissen van den<br />

dag, Natuurwetenschap, Kunst,<br />

Tooneel, Sport, Moden, Kinderlectuur<br />

en Romans<br />

Gedrukt met de koperdUpdrnkpsrs is<br />

de uitvoering zonder weerga —<br />

20 bladz per week, 20 centiemen<br />

per nummer; fr. 5, van 1 Julv-<br />

3B December tgiS<br />

Neemt een abonnement, gi) zult<br />

htt u niet beklagen<br />

Zending van losse nummers geschiedt<br />

alleen bij vooruitbetaling<br />

DE NEDERLINDSCHE BOEKHANDEL<br />

ANTWEEPBN, SWacobsmarkt, 50.<br />

Molens van Temsche<br />

(Naamlooze Maatschappij)<br />

TEMSCHE<br />

Extra pnlk en gewaarborgd S.E Lijn me el<br />

Wi| waarborgen al onslijarneel zuiver<br />

en onvervalscht en gemaakt van de<br />

alomgekende S K fynfcoefcen.vermaard<br />

om hunne onovertrefbare kwaliteit en<br />

bunnen rijkdom in voeding<br />

Molens van Temsche.<br />

Ook te verkrijgen, alle soorten van Meel,<br />

Mooals Gersten-meel, Rorjge-meel, geplettêrd<br />

Baver enz ens<br />

KUNSTPHOTOGRAPHIE<br />

TH. VAN DER BIEST<br />

T E MSCH E<br />

Best gekend huis voor alles wat den stiel betreft<br />

men k.«n eralterpractatigste phetographiefin belcomen<br />

in PLATINE CHARBON en BROMURE,<br />

alles naar keus en op alle maten<br />

Cï eteelf «-^iiI«»rlfen.<br />

ZgNUWLIJDERS!<br />

STAAT OP!<br />

UW HEIL IS NABIJ!<br />

De Wonderbare Poeders v»n liet Wit Kruis (en deze<br />

alleen) verzjrhUn


ERA De<br />

En^elsche Maatschappij<br />

NEW-ENGLAND<br />

34, Fationalestraat<br />

ITNTWE R P EN j<br />

Beste Srhoone en Slerke Kleederen<br />

VOOB MAMS, TONGEN Ei ANDEREN<br />

NEW-ENGLAND<br />

geeft het Maxima van Kwaliteit<br />

voor het Minima van Prijs.<br />

Z,ie de 40 groote uitstallingen en gij zult<br />

overtuigd wezen.<br />

HUIS VAX VERTROUWEN<br />

FRANS WEYNS-POELS<br />

Kouterstraat, n° 39, TEMSCHE.<br />

Plaatsing yaa elektrisch Licht en Beweegkracht<br />

Plat s ei fttjznij fmnirnag— Plaatsing QPtiaarborgd<br />

hATALOGEfv TER BFSCHIKKING DFR BELANGHEBBENDEN<br />

Toestellen, Lampen, Fakkels tot verlichting met Acetyleeagaz - Seïreveteerd stelsel<br />

Kcoktoestellen, Verhchtings en Verwarmingstoestellen met Benzine.<br />

Geen rooi, qcen-iiul qien oei lar meer zuinig lerbruik<br />

PLAATSING GEMAKKELIJK EN ZUIVER -<br />

Koper- en Blikslagerij, welingencht<br />

DEPOT VAN ALLERHANDE LANDBOUWWERKTUIGEN<br />

— Rijwielen en ]\aaimaehienen.<br />

Naamlooze Maatschappij "\ ooruilziclit' Antwerpen<br />

SPAARKAS<br />

kapitaal : 2,500,000 franken<br />

(Gewaarborgd door vaste goederen en hypotheken)<br />

<strong>In</strong>trest fr. 3.73 ten lionderd op en af<br />

" 4,OO " ten minste 1 jaar<br />

Agent te Temsche : L. Van de Vyver, Viaduc, 11<br />

Plaatst uwe A an kondigingen<br />

"IDE<br />

MORISONS<br />

Waschmachien<br />

Wascht kanten gordijnen<br />

zonder een draad te breken<br />

Bet is Zonder houten pinnen.<br />

Zonder staaf in <strong>'t</strong> midden der knip<br />

Zonder kogeltjes<br />

Zonder veeren<br />

Zonder wieltjes.<br />

Jaagt bet zeepzop door hei waschgoed van links Daar rechts, vao<br />

rechts naar links van t midden naar den buitenkant van onder naar bo<br />

ven Wrijft en klopt het waschgoed op zijne geheele oppervlakte<br />

Wa^cht zonder alUoken in 3 minuten' Werkt door eigeoe zwaartekracht'<br />

— Men wascht al zittende —<br />

Ik eeel een n euw MORISONS Waschmachien CCD maand op proef in<br />

geheel België en betaal zelf de vervoerkosten heeo en terug<br />

DL Wonscn*; Wa^ber kan per maand of per week betaald worden<br />

Vraagt het boekje nummer 276 met uitleg en prijzen aan<br />

J L MQEISONB, 109 Dambruggeetraat — Antwerpen<br />

eenige MARGARINE bereidt uit Oostersche vruchten.<br />

— = VRIJ VAN IEDER DIERLIJK VET ===—<br />

Wordt uitsluitend verkocht in kartons van 1|4 en 1|2 Ulo aan fr. 1 de 1|2 kilo.<br />

WEIGERT DE NAMAAKSELS<br />

Bij uitscheiding van bedrijf<br />

Bet oud gekend Huis Van de Vy ver<br />

VEERSTRAAT 16 NABIJ DE KAAI TÈTïvTSCHE<br />

HORLOGIEMAKERIJ & GOUDSMEDERIJ<br />

Verkoopt uit aan<br />

FACTUURPRIJS<br />

HORLOGILN in allen aard, REGULATELRS WTKKERS crz<br />

Heeren en Dameukottiugeu<br />

(sautoils) n goud, zilver mellé en n ckJ — Guudun tn<br />

i Iverto TROUWRINGEN, OORBELLEN, GARNITÜREN -<br />

BRELOQUES MfDAILLONS (Pendentifs), RINGEN — P\ rr RNOsTERS w<br />

poüd eo zilver WhlMLILN enz enz<br />

GKEÜEIN<br />

[GRIJS HAAR<br />

UeïltottweLontlon<br />

SS<br />

Te verkrijgen<br />

ie itMSCHE bt] Th Miller apotheker<br />

August Wiuiersstraat IV 47<br />

isa De Landlsheer Akkersiraat ]\ H<br />

te HAR'BiE bij ( e?usters Standaert<br />

te BORNHEM bij Loms Van den Brander<br />

ie EUERSFLFbijDeCaliiwe<br />

f Het<br />

Gouden Kruis<br />

Markt 12 -TIMSCHE - 12 Markt<br />

RPCHTOVER Dfc KERK)<br />

Horiogiomakenj — Goudsmederij<br />

EN GRAVEEREN<br />

Verkoop der Horlogle: POSTAL A<br />

Verkoop van goud dlver horlogien ketl nge<br />

»oor Heeren en Damen, oorbellen nickelen hor<br />

logiên iize eiwegbarloL «o Alle soorten wekkers<br />

régulateurs en «chouwt-arnituren brjionder<br />

geschikt voor duivenmaatichappijen Gouden cc<br />

ren r rn,en voor He-ren en Dstnen garnituren<br />

keus Pnu*garmturen gouden manchet en<br />

bemdknoppen mediliCn voor maatichappgcü<br />

epate «Mei<br />

Z Iveren kruisen Fr volos oflerbec!d< n nalle<br />

nodellen Bronzen schouwgarmturen en keuken<br />

Bijzonder werkhnis roor alle soorteo<br />

ran reparation.<br />

P larsencn herstellen van elektnekbellen enz<br />

<strong>In</strong>koop en verwisseling van goud zil*er ei<br />

uweclen aan de hoorM pr |i^n<br />

Alles is gewaarborgd van 2 tot 5 jaar<br />

Huls van Vertrouwen<br />

— \ ebruikl lol liet „em inmaken en zui<br />

veren der lucht i an phatsen en kamers vao<br />

zieken hei Papierd'Armeme \erknjgbaar<br />

m den papierhandel E De fandlsheer<br />

Oeverstrnat 17 Temsche<br />

Borstsiroop<br />

Aangenaam en zoet om semen,<br />

is een goed middel tegen hoest<br />

vallingen, kinkhoest slijmen<br />

kortborstigbeid asthma tering<br />

enz eo2<br />

Bijzonder goed voor kinderen<br />

de halve flesch fr 0 75<br />

de heele flesch fr 1 50<br />

te verkrijgen bij M Van dor Gucht<br />

- APOTHEKER —<br />

k asteeUtraat 36 - Temscfit.<br />

Borstpillen<br />

Tegen hoest, valliDgen ver<br />

koudheden, heeschheid en alle<br />

ziektensderborst en k^elpijnen<br />

bijzonder ook voor menscheo<br />

die's nachts met kunnen slapen<br />

Pnjsl,50fr de doos<br />

te bekomen bij IL Van der (tocht •<br />

— APOTHEKER —<br />

A asteelstraat 36 TEMSCBE<br />

tlSCHT OVERAL<br />

Bcratpillen Van der Gucht<br />

Fabrieken W. Fürstenberg<br />

BRUSSEL- AN DER LECHT<br />

8 -i- 8CLÖTURES HÉTALL1OUES<br />

FRCO<br />

DOMICILE<br />

r UR5TENBE.RS<br />

ANDERLECHT Te 52 84<br />

TV1 etaa 1-<br />

"ANDERIKHTBRUX<br />

TORIES CHEN1I5<br />

P0ULA1LLERS.<br />

GRILLAGES<br />

TI55USCABU5<br />

PAILLA5S0IÖ<br />

RtMCES RESSORTS<br />

cl autres arlicln<br />

I mttalliqm<br />

PindraHd, Ijzerdraad Trahedia&d, Henneiihokkeii,<br />

Eoudeihokkeii Taprjten, Kabels.<br />

- CATALOGUS KOSTELOOS OP AANVRAAG —<br />

MCTALLIOUFS;<br />

Fürstenberg<br />

flnderlecbt<br />

POULAILLERS CHENIL5<br />

fURSTENBERG- rORSTENBERfi<br />

AHDEBLECHT rtl 628* «NDERLECHTTO 628»<br />

VERWEN VERNISSEN<br />

Het Klaverblad Groote<br />

Markt, 30.<br />

is niet gekend voor den goeden koop<br />

maar wel voor de GOEDE KWALI-<br />

TEIT zijner waren.<br />

HET KLA VERBLAD* heeft nergens<br />

mizen.<br />

Er is maar één « KLAVERBLAD.»<br />

Groote Markt, 30-38, Antwerpen.<br />

— Telefoon N° 36 —<br />

i-i ; 6 fa4 S 04 9 16 12 36 16 26 17 29 20 18 22 09<br />

iticLucrcu DJ « - 3 R 4 10 3* H S"» 16 18 18 f 1 20 *6 Y> 10<br />

Hombeek b 43 » 13 3E la 07<br />

Th s^tlt 6 B4 < 8 51 10 45 13 47 16 31 18 18 81 f 1<br />

Willebrock 7 02 £ 8 11 9 00 10 51 13 63 16 37 18 25 21 07 ï* 57<br />

Puers "11 S 8 19 9 08 10 59 14 04 16 46 18 33 ., =»I 17 ï<br />

Bornbem - 19 u 8 =6 9 15 110" 14 12 16 53 18 43 £ 21 25 "3 12<br />

Temsche - "6 < 8 34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!