09.01.2013 Views

Kasteslstraat W 9 naar \" 14&16 zelfde straat

Kasteslstraat W 9 naar \" 14&16 zelfde straat

Kasteslstraat W 9 naar \" 14&16 zelfde straat

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zaterdag 7 Juni 1913.<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

ïoor Temsehe f» i*. — Voor Balgie fr3 3.SO<br />

Toor't Buitenland, auts opleg dar verze<br />

AiU maBbPuwngaB eindigen met 31 December<br />

Men schrijft m op al do Paatbnreolen des Rijke,<br />

tal) da Bnsfttragers, an te] den Dralckar-Uitgover<br />

Bd DS LANDTSHEER, Oevaratraat, 17, Temaena<br />

N' 23 — Twee-en-dertig«te Jaargang.<br />

AANKONDIGINGEN<br />

n, 10 centiemen de regel<br />

Reklamen, vonnissen, enz , 50 centiemen de regel<br />

auitertgewoooe annonoen volgens overeenkomst<br />

De belanghebbenden worden vriendelijk verzocht<br />

aaaae aankondigingen, artikels, brieven, enz enz<br />

rruatrrq toe te zenden vóór den Vrijdag middag.<br />

Nieuws- & AankondigiRgsblad van Temseiie en omliggende Plaatsen.<br />

Geitenmelk voor het kind.<br />

MENGELWERK *9<br />

List tegen List<br />

OP<br />

DE KRACHT EENER LIEFDE<br />

BOOB X<br />

Een en Ander.<br />

Gemengd Meuws<br />

j dier? — De geit werd verwaarloosd,looals , grond verspreid 10 de richting der Es treUeo<br />

— Deze week «era te Hamme het<br />

overigens de volksklasse, waar te moest voren Men steekt ei t vuur aan door<br />

U-jarig zoontjo vaa A Denys 10 de<br />

thuis bohoort<br />

middel eeuer wiek en het werk wordt da o<br />

fabriek van Ph Vermeire den linker-<br />

Slachtoffer van eene verwaarloosde stal- heel geleidelijk, ea ving voortgezet<br />

— De h h volksvertegenwoordigers — Zoaëag, bij boog water, ware o arm afi^cdraai d 111 eui epinmol^n<br />

Daar staat, op weidelaud en in graskaut, ling en voeding, trok se zelf daardoor een<br />

dePoatmère, Bruyaincx,Huyshauwers zooals bet maar al ta veel gebeurd, jun-<br />

getouwd aan eeneu stok, do lieve geit, die onverdiend verwijt op haar<br />

en Huyemaos hebben een wetsvoorstel ge soaked aan het spelen ui booten — Frans Van Loo, boog eD pi|lma<br />

men «de koe der armen » noemt Iedereen Indien tot nog toe dit nuttig dier, de HONDENSPORT neergelegd waarbij de bolismatctiss in aao de Groote Kaai Opeens vieleo feer te Moerbeke, rLed niLt eene molo-<br />

kent is, maar weinigen weten welke kost- brave melkgeit, niet genoeg gepienen<br />

België serboicQ worden.<br />

twee der knapen Vaa Droogenoroeck, oyclet uaar den Overslag Gckoman op<br />

bare melk die biave beest voor bet kind werd, het ut onze schuld<br />

Kennel Club Beige — Internationale Ei ksnning van de ICongo-namttng door9<br />

jaar en Yzewyo, 6 |aar, overboord ee de wi]k Patdi|k, ontvlamde de motor<br />

Terachaft Men noemt se, ja, en met reden, Beschermen wij dua hot lieve beest, tentoonstelling van Honden aller Rassen Engeland — Voor oas Belgen is dia er- gingen wtlfaaast verdrinken zoader de Van Loo kon er bijtijds afipnogeo<br />

d> koe der armen, doch met evenveel recht laten wij het levenslustig wonen in een De tentoonstelling ingericht ter gelegenkeaoing een ware ontlasting Het giug bulp vaa den waker Alb De Macre en Ganscb bet n 1 wiei werd door den brand<br />

komt haar den naam toe van « voedster hchten, luchten en gezonden stal, en her- j heid der vijfde verjaardag der stichting Belgeoiaed ter harte, dat oeo misver- eenen brugdraaier die er 10 ^eiukten de onoruitcbaar gemaakt<br />

Tau het kind »<br />

stellen wij in hare eer «„de voedster van | Tan de machtige Internationale Vereem- staad was op^eresao co bleef voortbe twee onvoorztcbtige knapen van eene — Zondag werden te Geat niet mm<br />

Is hare melk dan 200 voordeelig ? *»* kind „ | gmg van Hondenhefhebbers in België, staan tusseben ons eo Engeland, daar gewisse dood te redden<br />

dan vier gouwdievea gevat Het varea<br />

Ja, en om verschillende redenen Ik zal Moge deze groote waaiheid hoe langer 1 ^elke heden meer dan zes duizend leden wi] bet EogeUcba ?olk steeds als trou- — Biost de nacbt van Zondag heeft net ecklcede beeren<br />

•r hier terloops eenige aanstippen, welke hoe beter bagrepen worden D O telt, zal plaats hebben in het paleis van wen beschermer aanzagen<br />

men runen verbrijzeld bi| Soiet, bcr- Opgepast bi| het ta ca uitstappen<br />

aangeduid zyn in een handleiding bij 't<br />

het Jubelpark (Cinquantenaire) op 29 en Eo daarbi) was er voor ona iets ver* bergi«r ea Wed Daelmaa, L-M Mca is der trams, want CTZIJB vao die ksrels<br />

verplegen vanzuigelmgen, getiteld « Cate-<br />

30 Juut aanstaande<br />

nedereods IQ de verdachtmaking ba- op bet spoor vaa den dader ' die u onzdebt tegen bet h\S loopeii, en<br />

chismus der Huismoeder n BUITENLAND. Het programma dat komt te verschyntin lloten, daar Eogalaad de overname<br />

dao <<br />

De geit is een dier wwop de longtering<br />

bohelst ongeveer elf duizend klaspryaen der kolonie door België niet wilde<br />

— Morgen Zoidag oamidJa^ road '<br />

•chier geen vat heeft en hare melk is bij<br />

Duitsottaad. en nabij <strong>16</strong>50 bijzonder- en eerepryzen erkeoneo Het scheen alsof ana over I<br />

6 t/Ü ure, zal met muziek aan boord i — Te Gent in de TeDtooostelliDgr, '<br />

gevolg vrij van tenngkiemen Wat groot<br />

de itoomboot • Ondine ^enaaiid, j had 7ondag de grooie boksmatch Car-<br />

Des-a zaag bc^eieia door bei orkest van den<br />

kindeieii<br />

buitentaGd bezig | vogeltjes ztju, vooral 1 p dit oo^eubhk, nu «i|ko „t-ncraai vaa der Smibseo, ver<br />

ramp, daar meest al de duiven iu<br />

hu nochtans, wat al verwijt doet men Sedert een 10 tal jaren leverde eeo verra- j uj met duizende rupsen vangen om er dercD oog elk jaar te Lrussol<br />

Frankrijk waren opgelaten ycwordea t Was dt UK.Lite waard 1<br />

soms niet tegen geitenmelk Hoort men der, kolonel Redl, g^h-iinP siukkeo aaD [ hunne jongen mode te voeden Men kan Het feest wordt lelkeos besloteo met<br />

en 't slechts in den morgen begon te<br />

rhet bewpien dat geitenmelk slecht vei- RUblaul Nognnrteie bijiondfre le«i lovtr- Bich geeu gedacht voiraen vau hot groot de uitvoering van net stri|dlied vat> bet<br />

regenen Voor Gent vlo^m 2SÜ0 duivee — ODTC legers zullen zich nog wel<br />

uit Toury ea Mianda^ wa ;i 1 48 in de moord herinneren vjn een |ong<br />

teertr' Hoort men niet zeggen dat geiten- sten zijn in dezdjk h^lrokken mei K^dl die getal woiraon en rupsen, die dagelijks door \ Öslgisc i legioen in MexiKo<br />

bet hoL, te iMarcioelk uivi I-CU diti tje p-isttibdkkcrSfja'U die te St-Joost-tcn<br />

melk een slechten geui heeft en dat ze zelfmoord pleegdP HtL ^eld spet,!de tuer l eenen enkelen vogel<br />

g<br />

gevaugon<br />

gg<br />

wurtlou,<br />

,<br />

i Oa*t) dou 1 ee ni wou '—Wauueer m<br />

thuis dli is ten beletten en ze dikwijls doen sterven j Aao boo die bet winterseitoen aan l keerd — Overal werd nagenoeg cet- ConbCieoce — Fraos Van der Stuckea<br />

En toch kan deze aantijgiug niet ontbloot gelif tU ipvundt, luliaausche en de grootste hofhebbun,doonwelvauaanhnonewomng « deoo^rkaoi vdQ deu naurpljs h


— Dinsdag, om 10 ure, is de stoomboot<br />

< Ehsabetbville» te Aatwerpeo uit<br />

Kongo toegekomen Er waren 156 pas<br />

sagicrs aan boord t- La Palice waren<br />

er 108 af_ LStapt Du reis was zeer<br />

gelukkig<br />

— Het Amenktaasch slapscbip « Illinois<br />

* komt <strong>naar</strong> Antwerpen en zal er<br />

ep de reed e blijven liggen ?an 94 Juni<br />

tot 7 Augustus, het dod i* ecne studie<br />

reis in Eurnpa ie mdken er EIJQ 800<br />

kadetten der marine aan boord<br />

De • Illinois • is een der oudste sla?<br />

schepen der ?loot gebouwd in 1898,<br />

meet H 500 ton en is bewapend met<br />

18 stukken De bemanning telt 700<br />

koppen<br />

— Zaterdag morsen werd <strong>naar</strong> de<br />

statie van Lier een omsla? met 8900 fr<br />

gezonden sim bestemd voor de soldij<br />

en uitgave der soldaten Eenigen ti|d<br />

nadien was de som verdwenen<br />

Het parket van Mechelen is ter plaats<br />

geweest G'-en spoor vao daders<br />

Vrienden' Water maakt maar stom<br />

Dn leerl elke \iscb<br />

Wijn — die werkt gansch andersom<br />

Du leen elke disch<br />

Paike wijnen en fijne likeuren, ?cer<br />

foordepïig en \o \ertrouw«n te bekomen bi]<br />

Aloys Brnyneel, < In den Wijngaard ><br />

KaiiceKtraai 95 Ternache<br />

Fen goed besluit — Maaodag heeft te<br />

Brussel de verpachting plaats gebad<br />

der standplaatsen voor huurnttuisrea<br />

In het lastenkohier beeft het stadsbestuur<br />

cene bepaling srelavcnt, waar<br />

bi| het gebruik van ooglappen wordt<br />

verboden<br />

— Het is op 6 7 en 8 Juni dat ia het<br />

Jubelpark te Brussel du wedstrijd voor<br />

Belgische trekpaardea plaat» beeft Er<br />

tijn 1100 paarden ingeschreven Dit<br />

cijfer werd vroeger nooit bereikt<br />

— Op Vri|dag 13 Juni groote paardenmai<br />

kt te Brussel op de Zutderlaan<br />

— Gezien den bijval op 12 Mei behaald<br />

door de « Vossenjacht » voor<br />

luobtbailen, besloot de aero club van<br />

België d t jaar no£ d CD en?eoaardign liet bestt gesticht voor SMJ &<br />

N4AIKLNUE van Antwerpen Alle inlichtingen<br />

en \oerwaarden betreffende deze<br />

wnrtiiin? zijn ie verkrijgen bij den uilge<br />

ver v ui du blad<br />

— Ze zal die toeken, gooals zo d&t nu<br />

gedaan heeft<br />

— Wat moet er dan van ons worden ?<br />

— lier nu na stelt ge vertrouwen in uw<br />

mao ?<br />

— Geneel en al<br />

— Gelooft ge dan dat het mijn eenig<br />

doel \% u zoo gelukkig mogelijk te maken ?<br />

— Ja dat gtloof ik<br />

— Denkt ge, dat ons leven hier tua<br />

Bcbeci myn voogd cu uw taste dragelyk EOU<br />

KUB<br />

— Neen<br />

— Welnu, trek dan self hst besluit,<br />

Hermma<br />

Zij bleef een oogenblik ia gedachten<br />

verzonken, teiwijl haar de tianeu over j<br />

da wangen rolden loon fluisterde ty ^<br />

— Ja, Maurice, w*> moeten van hier<br />

TsrtrekkeD J<br />

— Ge regt het, lieveling, en het u ds |<br />

•enige weg die one overblijft om aan het {<br />

gevaar eener voortdurende kwelling te j<br />

ontsnappen I<br />

— Maar is dat geen bewijs van ondank- I<br />

baarheid jegens ds vrouw die mi| heeft f<br />

opgevoed eo dis altyd goed voor mi| ge- I<br />

weest is i ><br />

— Hst is va bewys vao trouw aan hem i<br />

die n bemint en dien gij ook moet lietheb- I<br />

ben |<br />

— En dat doe ik Maurice zei ze tor<br />

wijl een glimlach haar somber gelaat een i<br />

oogenl lik verhelderde Maar ik beu een<br />

TTOUW en ik heb dos moed niet te beslis- i<br />

sea luaschen vrat ik meen plicht te gyu,<br />

en myn ver aogen Daarom, boveel wtt<br />

ik doen moet, en ik tal u gehoorzamen ,<br />

Wordt toorlqetet '<br />

SCtH Anneessent<strong>straat</strong> 22 Antwerpen —<br />

Het succes van dun Ctiema afgawiaseld door<br />

vaneteitnumracro neemt a] langer hoe meer toe<br />

tiet pnbli«k betuigt alrao i jae levredenheid aan<br />

bet BesHtur dat ^eeoe n < eite spaart nm het<br />

genoeglijke aiondea t** Inlen slijten Deze wesk<br />

be^at het programma eene oie we parr-die ope<br />

rette van Frans Lamoen SL1JKRIDD&RS dio<br />

geroepen is tot ongeruepne bijval Niet meerdsn<br />

acht onzer \or>rnssni9te ut is ton verleenen er<br />

hunne medfwertmg in La moe b \erichueren<br />

SteveDs Cjscb Clement en Mevr Rezy Veijus en<br />

Van Cuyck Een cperateo r M' Mano zaJ nch<br />

ïnsg lijks lalen bo ren PH op algemeen verzoek<br />

blijft ons Hpnr> Clrvan nog inel nt^uwe humori<br />

stische bederen Op het doek UENOMOS groot<br />

spektakelstul m 4 akten M\A drama in twee<br />

abten OM LfcMs, OUEI b ZAAK drama in 2<br />

deeien J1M DB GMIhIMZ]M7IGE drama, en<br />

ArSPRAAK V\N IOL1DOOR kiuchlig toooeel<br />

on meer andere aautrekkehjkl e len<br />

Om de<br />

Ziekten<br />

der Ingewanden<br />

voor te komen of te bestrijden<br />

die voor de zmge-<br />

Iiiujtn gedurende de groote<br />

htile geuiarhjk zijn, is het<br />

^esle voedsel<br />

NESTLE's<br />

KiNDERMEEL<br />

KostoloozeVerzending<br />

eener doos als staal mits<br />

vraag gericht tot<br />

M Ferdinand DENY<br />

15, rue da Grand Hospice,<br />

Brussel<br />

Keiie verw t n 1 m ie v line ?n zich o^er<br />

van dtn ttr ft m M il mn den anderen en<br />

is «evaailijk ei /LIIS (ioodeluk voorkinderen<br />

en oudtrlin^en Ddarom moeien WIJ ons er<br />

too spoc•«••* OrT'rMr 9»<br />

Eu cd oy T den Mea Je Wocfidan van den heer Vrederechtei<br />

des kdotors en met de pleegvormeo<br />

der vel van \ 2 Junii (8<strong>16</strong>, — behal<br />

Toor één tot — openbaar verkoopen<br />

freot.o ^rrooti-D eigendom btatcande<br />

uit twaalf Tan^et pi'err-ie hu 'en -<br />

waaronder tenc foc-rberg — en boom<br />

gaard ees'aan en gelegen tt. RupelmoDde<br />

ten eindt de Brotck<strong>straat</strong> en<br />

Peerdenput ter «traat genummerd 73<br />

a96,erj£ekadistreerd stadswijk, t-enigt<br />

sectie, Nrs367?, 367f 367b 367i 367d<br />

367e,369a 309k 369i, 3b9h, 369^ 369rr<br />

en 368a met cene gezamehike grootte<br />

van 26 arer 40 ceot dren teren blok<br />

unmakende palende van ae (.eni zi|de<br />

Florent Caluwe, van de anderf ?\\ je tn<br />

van achter de Vliet of Moltnkaute<br />

veriee'd ir tien kooocn als vol^t<br />

A —HUIZEN<br />

Lot 1 — hen Woonhuis Broeck<strong>straat</strong> Nr78<br />

n et Btal en nieuwe schuur hebbende rjweg Baar<br />

de grocte poort over 2 i 4 kadantralen ï*r 867g<br />

groot gemeten b20 vierkante meters om te palen<br />

van den eenen kant genoemden Calnwo wiei<br />

w erksial den nip heeft en van den anderen kai<br />

knopen 2 en 3 tot aan de Vliet<br />

Bewoond dror Alois Van Raemdonck aan i<br />

200 sjsar betaalbaar per 3 maanden, te rekent<br />

van 5 DeoemLer<br />

Lot2 — Dnj Woonhuizen nevens kotp 1 N<br />

75 »7 en 71 met stallen kadastrale Nrs 367f<br />

3fc7h en 36"i groot mar meting <strong>16</strong>9 m 88 1 m<br />

vierkant<br />

Bewoond loor Petrus Van Hoeylandt Wed<br />

Van Bruggen en Van Domme «Ik aan tr 1 50 iiei<br />

week<br />

Lot 3 — Twee Woonhuizen nevens voorgaan<br />

deïirsSl en 83 met stallen grond daaracht r en<br />

deel bcomgaard tot ann le Vliet kadastrale Nrs<br />

<strong>16</strong>7 d 67e en ipcl van Tsr èbSo. gi not volgoni<br />

u e1ing552 m <strong>16</strong> d m vierkant<br />

Bewoml door vrouw Joossens en Ie Wed De<br />

Wael ook aan fr 1 50 ter week<br />

Lot 4 — Zeshmzm &rs8"> 87 89 91 93 en<br />

t> v.aaroDder do heiberg "Do Jager n nevens<br />

ver g lot en tot aan de bouwenden met stalhn<br />

gen tn deel bouwgrond tot aan de \liet kadastra<br />

le Ï.rs369d 369k 369i %% 369g 369m en deel<br />

van !Nr 368a groot in mrtiug8J5v m<br />

De hu«nNr85en87 zjn bewoond door Heni<br />

Engels aan fr 2 50 en Jnlianna Leblon aan fr<br />

1 50 ter week<br />

hn de vier andere huizen Nis89 11 93 en 9E<br />

zijn Terhuurd lan M Emiel Verheven bron we.<br />

t» Steendorp samen mits fr 7 per week tot 12<br />

Jannan1917<br />

en B — BOl WGRONDEN<br />

lot 5 — Het terste- perceel louv>grcnd neven<br />

de groote pooit PeerdcnpuL hcbhende4m 0 75<br />

c m voor en acl tergevpl en een diepte van 18<br />

m <strong>naar</strong> koop 4 en due oppervlakkig groet na<br />

meting 73 m 35 d m vierkint deel \-\n di<br />

1 oomgaard kadaetralen Nr S6S3<br />

Lot6 —Hettwsedepprceelb uwgrond nevens<br />

k op 5 hebbende <strong>zelfde</strong> grootte<br />

Lot7 — Helderde perceel bouwgrond ne<<br />

koop 6, gelijke grootte<br />

LotS —Het vierde perceel bouwgrond ne'<br />

koop 7, <strong>zelfde</strong> grootte<br />

Lot 9 —Het vijfde perceel bouwgrond nevens<br />

koop 8 met gelijke oppervlakte<br />

en Lot 10 — liet iej.de perceel bouwgrond te<br />

Ken de Vliet met ook <strong>zelfde</strong> oppervlakte<br />

De bouwgronden en hoomeaard öa in onmtd<br />

lijk gebruik<br />

NB— Alle samenvoegingen blijven voorbe<br />

houden<br />

Jaarlijksche o&brengsl vaa de huizen,<br />

zonder het fruit fr 4<strong>16</strong>2 00<br />

ENKELE ZITTING<br />

MAANDAG 9 JUNI (913 om 2 ure nanoco<br />

ZfcER STIPT, in het lokaal der<br />

Patronagte tt. Rupelmoidt. oabij de<br />

Kerk<br />

Voor nadere inlichtingen zich te wenden tot<br />

rovengenoemden Notans DUMUKCKX Kloo<br />

ster<strong>straat</strong> 4 ten wiene lureell erusten teriDzage<br />

der gadinghebbenden het lasten kohier on de<br />

GRONDTEEKENING van loorschrevea eigen<br />

dom opgemaakt door den h*>er Emiel Claus,<br />

1 ouwmeestcr der gemeente Rupelmonde<br />

D 01 ititseheidinq lanbeditjf<br />

OPENBARE VERKOOPING<br />

DRIJ-JARI6 PEERD, VEE<br />

LüDdboDwalm en Eaismeabelen,<br />

TE EUPELMOKDZ<br />

De Notaris Alphocae DÜBBINCKX<br />

ver blijvende te Rupelmonde Klooster<strong>straat</strong><br />

4, na) ten verzoeke en ten hove<br />

van d heer Frans Noens te Rupfflmoo<br />

de Kalver<strong>straat</strong> openbaorliik verkoo<br />

pea,op Maandag 93 Jum 1913, om 8 ure<br />

voormiddag<br />

ibelt Antieke kashorlogie tafels<br />

kassto<br />

B Landbouwersaldm ^<br />

ndkirren ijzeren en houf<<br />

appen<br />

«uweo prooien bcirbak{9:<br />

ntrije<br />

(7 tonnen) gerwtnie vao hei<br />

en twingcB en ander landbouwgi<br />

leattiail Een «c!<br />

dri)|ang grijs Pcerd<br />

beite Melkkoe en<br />

Op 1 |d van bdaling<br />

(r.nts miti borpjtellir<br />

lto, 8<br />

e ploeg<br />

en dito<br />

r de koopen boTee tü<br />

OPFNI3ARE ". ERKOOP1NG<br />

van cenc partij<br />

BOUW- en Hoveniersgrond<br />

te St-Kikclaas (Tfireecken)<br />

aan de outworpene School<strong>straat</strong><br />

de Herberg" DE REISDUIF,,<br />

CIJNSGPONDEN EN LANDEN<br />

te Kieukeriei (Oude Oyselstruat)<br />

en eeue pa rui<br />

L A N D<br />

te<br />

De Notaris Hamendt te St Nikolaas,<br />

zal, met gewin tan IJS % tnttelpremte,<br />

openbaar vcrboopui<br />

Onder St-Nikolaas<br />

gehucht Tereechen annde ontu,orpene<br />

Srhooht ant^u\tqetenHeop de Kerk<br />

Eene partij LAND geschikt voor bonw<br />

hoveniersgrond belast met wegel Hoogen Akker<br />

\\ jk gekend ten kadaster sectie D nrll82<br />

eene grootte van 34 aren 60 centiaren en |<br />

v olgene meting 34 aren 10 centiaren<br />

In hour bij De Cock lot Kerstdag 1913 aan 65<br />

fr sjaars<br />

Dit land is verdeeld in 5 loten afgemeten door<br />

dpn heer landmetei De Laere te St Nikolaas 2<br />

volgt<br />

Koop 1 — 8 aren 10 centiaren LAND<br />

Belast met wegel<br />

Op te legsen boomwaarde fr 10<br />

Koop2 — G aren 40 ceoti&ien LAND<br />

Üelast met wegel Boomwaarile fr 40<br />

Koop 3 — 6 areodO centiaren LAND<br />

Belast met wegel<br />

Koop 4 — 6aren20c>1ar B Hampndt den Jl De<br />

cember 1908<br />

mnar u gesteld fr 510<br />

Koop 9 — Cen III IS met schuur en stalling<br />

tuin en annhoongheden en cen deel Zaailand<br />

zijnde le wpjl klantc herhtrg « De Reioduif „ ge<br />

kendten kaiia t r w I Schultershof Sactie A<br />

ni 9%* t I el vu Dr2d6chebbende-\olgen!<br />

Oj te 1 ^ en ftfl*rd( slcb ook met het afmaken


KUNSTPHOT0GRAPHIE<br />

TH VAN DER BIEST<br />

TEMROHK<br />

But gekend huis voor alle» wat den ilicl betreft<br />

men km eralterpraeht g«e photographic^ bek o<br />

meninPLATINECHARBON en BROMURE<br />

allei <strong>naar</strong> keus en op alle nut en<br />

G^eteekende<br />

wiatvai gewaarborgde gelykems maikl men er<br />

van da kleinste afdruksels tot levensgroot!*<br />

Verder, trefi men er aan alle fentaia 6a dienende<br />

lat verframng der photo s tla pa sac parloutes<br />

op alle maten moras achoone kaarten m Eslé<br />

Iique en eene grooie keui van kaders<br />

Hei INLIJSTEN waar men Eich ook mede<br />

gelast wordt nauwkeurig en goed verzorgd<br />

Spoedige toediening en «He* aan «oer<br />

LET WEL OP HET ADRES A U 8<br />

Th. V»n dier J3ie«t<br />

Pastoorboel<strong>straat</strong> S3, TEMSCHE<br />

f<br />

maalsctiappijea « The general aocideoE Fire<br />

en Life Assurance Gorporahen, Ltd, » tegen<br />

alle oogevalleD oude en nieuwe wet, aan de<br />

voordeeliRste pnjsen en voorwaarden —<br />

Benigate maatschappij van venekering tegen<br />

xiekltos Hoofdzetel voor België en Holland<br />

te Antwerpen<br />

• La Piétas » levensveraekering Brussel,<br />

• LAlliance de Ü.TIIII > Bi-dndverzekering ie<br />

Bruseel — Cora misst oceans in goede re o<br />

Sofea, Cocsa, Bnke«tea sa Anthrastet<br />

Mlandiohe en mtiandmlte van de beste kaotmtjnen<br />

Agent der «Seeiété generals Charboniiière»<br />

Sociélé eopérauve Kipdorpvest Aetwerpen<br />

Kalk van Dooinqk en OÖUÏID aan de<br />

Tftordeeligste prizes Kalk rao Samen voor<br />

ptafenoeenog<br />

Verdere iDliefettügBQ Viaduc<br />

Bakkers!<br />

De BAKKERS welke zicli alierbesie<br />

EollanilGOüS Ovenplavexen<br />

mllen aanschaffen moeten zich wenden tot<br />

iCmiel DS WOL3T Beurtschiuper<br />

op KoLterJim Grooie Kaai, TEMSCHE<br />

Spaeke i Teer, o&rst*ne Pek Ihan ig<br />

PIANOS<br />

Nieuwe Pianos, zeer<br />

sterk en uitmuntend van toon aan<br />

fr 475.<br />

PIANOS van alle merken in<br />

volle vertroiïiien en aan zeer voordeelige<br />

prijzen 'e bekomen bi)<br />

OSCAR VAN DURME<br />

KastoebEraat, TEMSOHE<br />

Vertegenwoordiger van het gekende huis Desmet<br />

Verhuur van PIANOS.<br />

CementJFahriek<br />

PLAASTER & TRASS<br />

Ad. PÖORT-WAUTERS<br />

TEMSCHE, OOSTVL<br />

Depot der Cement Fabr.aken Niel on<br />

Rnpsl HIEL, en Bada Haren<br />

Alle andere cementen<br />

Tegen concareerende prijzen.<br />

DoormKsclie kalk per wagon.<br />

sclfde ptijs als Douimk<br />

OUDERS!<br />

Wilt fr ) uwe dochters i<br />

•crzekcHen sttnd ve =cbaffca<br />

vacht dan niet ra laat ze de<br />

SNIJ EN NAAIKUNOE<br />

anltereo, vao alle soorten<br />

kleedingstulüEen, bi)<br />

JTY. Rock-Cluytens<br />

en Gouden Medalie<br />

Vladoo (Dam) 120, Antwerpen<br />

Patronen op maat, Basten,<br />

Pliawareo, Overtrekken • kooppen<br />

CORSETS m allt modellen<br />

In den Handschoen<br />

Sïïïr' Statie<strong>straat</strong>, Nrs 3-5<br />

W« VAN BEL-DEROP<br />

+ + St. IVikolaas +<br />

AANKOMST van alle nieuwighedea<br />

voor bet seizoen zooals t>lousenj<br />

paletots — koatuumrolitten —<br />

voorsctiooten, fantasiestoffen voor<br />

dames in alle soort corsets merk P D<br />

specialiteit vao handschoenen —<br />

kousen, hemden, rokken ca<br />

al wat tiet linnen aangaat fantasie<br />

hemden, cols cravattea, chaussetteo,<br />

slaaplijven eoz enz<br />

Horlogie-Goad-Züvëfwinkel<br />

1Het Gouden Kruis<br />

Markt 12 -TEMSCHE - 12 Uukt<br />

(RECHTOVER DE KERK}<br />

(tatuf li hè]k «Zusters<br />

aorloglemakari- — Goudsmederij<br />

EN GRAVEERtN<br />

Verkoop der Hartagie: P 0 STAL A<br />

logidn ij<br />

régulateu<br />

ieschikt<br />

Ro<br />

n goud nlver horlog ca lt-ttinge<br />

n Dim n oorbellen cickelcn ho<br />

wegharlaglen A e loertei wetk<br />

»auch»poi|en<br />

goudee<br />

Gouden<br />

g^TQJturc<br />

anchet<br />

hemdkiopp'n medal d ppg<br />

uivcreptternoiters allertchoonsl gtrnitaren<br />

Zilvrcn Itru set Pz volos oflerbeelden m»Ue<br />

odellen Bronzen ccliouw^armturei en keuken<br />

tiorlogiËn<br />

Bijzonder werkknis roer alle soortec<br />

Tan reparatieu<br />

Inkoop en vcrwisse rg van goud zil er<br />

we len BUT de [too^ste p |ïen<br />

A lies i* gewaarborgd i an 2 tot 5 jaar<br />

tïuis van Vertrouwen<br />

Duimpj esuitgave<br />

tene GOEDKOOP! urlg-i*e van<br />

DURC boeken —Jaar hjl s 6 boeken<br />

van de btstf s Af ij cfs i ior 3,60 fc<br />

ELN CENTIEM DAAGS<br />

LCD werken<br />

Mi i /111 mschrtjten bij de 1 uitgeier<br />

V DeLtlte te Mülegfu n als wit,<br />

ten bitreele tan o is bhd<br />

E JAN DE WINOKEL<br />

- PBOTOGRAAt TBEkFNAAR —<br />

E£asteelstra&t TO — TEMSOHE<br />

Speciali eit va —— A<br />

POETRETTEN<br />

Atelier byzonde geschikt voor |<br />

Namakingen tan Porhetten 1<br />

Jeett-ninpefi en schilden)t<br />

— So boon Assort IDO t van<br />

^ huUersei P isse P irl juts +<br />

Artificiële pjitland ceme if ge uanrborg t<br />

op de pioefbank van dm Staat<br />

BELGISCHE TOURING CLUB<br />

Konlsttjjks acutsohappij<br />

Om d*»l to miken ran den B«lffiicheD Tounnjr<br />

Onb b.UAlt men il«chU 3 tV. «O per jur D«<br />

]*d«n hebben r«ebl *p de koitelooM UMunding UD<br />

bIJaarboek *n T»n aai prachtig goOlnrtrawd<br />

TIjdBelirifl toMchijnendo twee ma*l per<br />

m«and Daarbij gam«taa nj van merkeilde vermin<br />

deringnn in «ehonwbnrgen cm«m>i garthoTen «n<br />

«lakels iflTen» al* op rsubuekou on laad kaarten<br />

••rketljkt voordaalea wordgn >an d* InMbrltnra Mntkv<<br />

Oelievaeeo proefnummer te vrijen ten muticbtp-<br />

Mlijken letel 2 Bibhoih ekitcaat ie Braual, —ir<br />

«« bijtreding«D ontrangeu werden<br />

i Kunst- en Nijverheidspnotagraph e i<br />

= Men werki in dlle tijden =<br />

Goede en spoedige Bediening<br />

MFUWi NIEUW!<br />

Plaatsing van Luchtbsllen<br />

\l It'elHe IK O L-1 anpen dei el k<br />

tri^c bcll n v er tv rd-= doch veel<br />

vo rde I tf r ^fbru k — —<br />

accumnlators raaer<br />

v tor dairenh^fhebbers<br />

VOLKOMEN ZLKERHEID<br />

en prijzen op aanvraag<br />

• TEMSCHE<br />

eeniac i ei teqenw jrtiqei toot Temschc »<br />

otshektn<br />

Baan- &. Koersrijwielen .. _•_<br />

=. Bijzondere kwaliteit.<br />

EIGb\ Wl RK — — — - —<br />

— — ERNSTIGE WAARBORG<br />

SPOhOIoE BFOIEMNG — — —<br />

— uOEUKOOPFR ALS ELDERS<br />

ij wielen 1^. TV. Eerstal<br />

— de vertrouwbaarste der rijwielen —<br />

j — i Lenig agentsthap der bh eek •—~—<br />

INDIEN GiJ LIJDT<br />

hcid moedeloosheid troefgeHt gheid ienrieieer of<br />

DiugpjD il«ht Mapeo fteo ell si termatier ai<br />

lentopiheid Tuile long hmll 1 p ngpii iwedeu<br />

korte idem beiimenhc d xigemcece ea «roeglij<br />

d ge f enwaU og indieo e J slits oullduas beproef i<br />

hebt CD met geneien tyl tchi jfl of wendL u lot Ju<br />

dokter ••peel «lieten vanhetoud enwelgek«nd<br />

NOORD-GESTICHT<br />

05J' JJtARGANS)<br />

102, Nieuw<strong>straat</strong> (Brussel Noordstatie)<br />

ftaidrlee aten alle dagen en Zondai TIQ 8 lot lï<br />

(D ositigea Zsl*rdag ui genomen)<br />

AMTWERPEN ., K.,E5,ïïïr...<br />

(r»eA wir de Cruole S(a e) eite on » »n 3« 2*l«rdag<br />

ian edere maind »• S lot II ure<br />

Venend Dg der ulile^Btoile b roe hu r met ieli<br />

«ehr flen *»o teoa wn tfBto fr 0 70 QPDXEF<br />

Rtadnei ngco e b I an lel ni, doq hr etw «e]<br />

Hat aso §**** 4 beiuude<br />

**t>© G-raoienae<br />

aaA gatoood dat bot met *»Q tgj ns^Ml «<br />

^Q wsahen «tfl Ie voldaan<br />

Hel heelt, d*ok *u be( ghM* uital tifyewa<br />

denog oadcTgaaa dtt h I -o ntt illa recht « |<br />

gOBootnd worde o H • I b««i« «!«•«•• *«,<br />

Hel om»\*n 11 p-achttg gikleuré. d« pracht<br />

uttgavc go« ( twt ^cb^oflc i;t!ltluurdii platen 10<br />

otkucfioronip en ÓOT intoud na i«dtr nummer<br />

Is nd vi«r bUd^don vettaoanUrd gewgd aan<br />

wJjc/ingan voor huisboudeo ea faoulcsa mongcl<br />

work «1 allerlei meows De GRAGIEUSS geert<br />

dus voortitan per nar ieg«n den prtp van 10 ff Bok<br />

tjewcwiL u ti,aTu * 13 fra ik pracniUMgav«<br />

S4 »Öover i^en 1 ujdeni-<br />

U pwoht ^ gok eu de omslagen<br />

48 prachtig ptkleu dt m^i^p *tan<br />

De Lekker* öiï fflsrï" Den<br />

on Rop•(.<br />

••###########••<br />

PRIJS - OPGAVE<br />

BELANGRIJK BERICriT<br />

Allerbeste grove Kolen<br />

(EERiTE KWALITEIT)<br />

UeiBider ScheltJoB*-De «.«rf, xoatzieders<br />

ID HET ANKER te 8TEENDORP hebb»Q de ear<br />

het geacht pabliek ter kennis te brengen dat er<br />

bij b»m altijd aUerbflate grove kolen te bekomen<br />

ïijn aan de biarnaTolgeade roordeeliga yrqz*n<br />

DAMENWERKEN<br />

Ond bm$ Yaato Dnessche-Ca&ny<br />

Stetieatraat 33, St-Nikolaae<br />

OPVOLGFR<br />

irth. Joos-Buytaert<br />

Huis gekend TO r Damenwarkea Verkoop van<br />

ganiaakte en oagemaakta sproten tafsltapyteo<br />

D l&keo a tamme en Use us du norn Al wat (ten<br />

arttk 1 vanborduurwerl en laekenwik aangaat<br />

alle soorten Tan brei orocbeteor en b rduurkatoen<br />

l*iao duNard en Berlin Co to o soie soielava )e<br />

gewaarborgd Toor don waaeh Schoon* broderie<br />

anglaise Fantaisiagilets vonr heeren laderen<br />

haodschoenen voor fapsron en daruen<br />

Huis g-ok^ad voor iiinsrstva.at- 79, Bruis^ol<br />

of tot aen agent te Temache 'X 1», \ aii<br />

PASTOOl'WOF' ^T<br />

i_iie-*»t


ERA<br />

Engelsche Maatschappij<br />

NEW-ENGLAND<br />

34, Xationale<strong>straat</strong><br />

ANTWERPËN"|<br />

Beste Schoone en Sterke Kleedereo<br />

VOOR •AMS.JOllGEIHiEHKIHDEBEH<br />

NEW-ENGLAND<br />

geeft het Maxima van Kwaliteit<br />

voor het Minima van Prijs.<br />

Zie de 40 gioole uitstallingen eti gij zult<br />

overtuigd wezen.<br />

ten voor ka ;<br />

ai<br />

epi De \Br1isip00p KI<br />

'ff* teett Dat de ge<br />

d n aangtlas de»,«<br />

-V»<br />

Jh,.<br />

S n ta Paulo LieK ( :ene dubb.le werk-ng<br />

• s « dergelijke f iek<br />

on kmkl oesl door de•<br />

ABDIJSIROOP van<br />

'uen ki khoest Zrj<br />

De eenige MARGARINE bereidt uit Oostersche vruchten.<br />

—•= VRIJ VAN IEDER DIERLIJK VET =s—<br />

Wordt uitsluitend Yerkccht in kartons van 1|4 en 1|2 kilo aan fr. 1 de 1|2 kilo.<br />

WEIGERT DE NAMAAKSELS<br />

ïeer<br />

•was zwaar ziek, iDden<br />

Ind<br />

nrt ie ia dus ru jaar later verklnari ono Madame Bruin o Tot mijn<br />

pLr CL*n kan ik i erk aitn dat ra |n doel re Ijo Jeanne sedert z ] door da<br />

ABDIJSIROOP t e^n is, steeds volkom n qczond s geweest » Da<br />

Abdij siroop KLOOSTER<br />

genctst valling den ht.v gstcn hoest pleur<br />

bronch et en alle borar<br />

Pnii per flacon van 23f gram fr 2 23 — per flacon van 55) gram fr i — en per<br />

flocun vm lüOöijr fr 7 — Hoe prooter flacon 10e vaordeehgerdus I<br />

Mleer» echt niet DO-! -I band nel handtekening L I AKKtR Rotterdam<br />

Ho fJ Depot v or B .,ie O De Beu Hl La ge N euw<strong>straat</strong> Antwerpen<br />

Verkiesbaar e T scbe b de ap ih citer* Th Miller Au* Wauterutrtat 47 en<br />

D ] M Vander ouebi Kis eel*l M 3o en n alle a orheke<br />

Naamloozelüaëlschoppij "Vooruilziciit" Antwerpen<br />

SPAARKAS<br />

kapitaal : 2,500,000 franken<br />

(Gewaarborgd door vaste goederen en hypotheken)<br />

Intivst if. Ji.75 t*>n lioiidtrd op en ai<br />

" 4,OO '" ten minste 1 jaar<br />

Agent te Tevische : L. Va» de Vyver, Tiaduc, 11<br />

MORISONS<br />

W aschmachien<br />

Wasctit kanten gordijnen<br />

zonder een draad te breken<br />

Het is Zonder houten pinnen<br />

Zonder staaf m 't midden der knip<br />

Zonder kogelt)ei<br />

Zonder veeren.<br />

Zonder wiel tg es<br />

Jaagt bet zeepzop door hei wasetagoed, vao lioks Daar rechts, vaa<br />

rechts <strong>naar</strong> links van t m dden <strong>naar</strong> den buitenkant van onder <strong>naar</strong> bo<br />

ven Wrijft en klopt bet wasebgoed op zijne gebade oppervlakte<br />

Wascbt zsider atkooktn in % minuten' Werkt door eigene zwaartekracht'<br />

— Men wasent al zittende —<br />

\A geef een aieuw MORISONS Wascbmachjee een maand ep proef lö<br />

geheel België en betaal zdt de vervoerkosten haeo en terug<br />

De Mor.soos W asher kan per maand of per week betaald worden<br />

Vraagt tiet botkje nummer 376 met uitleg en pri|aen aan<br />

J L M0EI30NS, 10B, Dambroggestraftt — Antwerpen,<br />

Bij uitscheiding van bedrijf<br />

Liet oud gekend Huis Van de Vy ver<br />

VEERSTRAAT <strong>16</strong> NABIJ DE KAAI TEMSCHE<br />

HORLOGIEMAKERIJ & GOUDSMEDERIJ<br />

Verkoopt uit aan<br />

FACTUUR PRIJS<br />

HORLOuicN in alkn aard, RÉGULATEURS, WEKKERS er<br />

lleereu ©n Damenkettingen<br />

tsautoirs) in goud, eilver oiellè co nickel — Gouden en<br />

t lver-o TROUWRINGEN, OORBELLEN, GARNITURES -<br />

BHELOQJi b NiLDAlLLONb (Pmdcntifs) RINGEN _ PATLRNOSTERS i<br />

2 ud en zilver \l£D\LcCN eiz. enz<br />

C^HIHI pa<br />

GRIJS HAAR<br />

e UlMbr bij ril M !ln apot! krr<br />

^ii^tii! V.ai lerssiraat N 47<br />

15» Ot, LoiulKheer Akkerslraal N i1<br />

te rAMftlE liy Gezusters slaDdaerl<br />

li P0W.BEM bij Louis Van deD Brandei<br />

ie EL\ ERSELE bl) De Caluwe<br />

VERSCHENEN<br />

De -woelige stede<br />

door Henri Carton de "Wiart<br />

^av var. fr 1O ooder deo titel « La<br />

Cite ardente» )<br />

Ridderroman uit de XV* eeuw<br />

Vertaald door LEO VAN MOLLE<br />

Fa-ij w ft-, 3,50<br />

240 bkdzi|tien, groot oeiavo formaat<br />

op fraa zwaar papier gedrukt ia fliük<br />

om^la^ met portret<br />

De Wonderen van het Heelal<br />

Geheel menw prachtwerk ia 33 afleveringen<br />

elk van 90 centiem<br />

Die mscbri|ft voordat de 3" aflevering<br />

verschenen is betaalt slechts 30 afleveringen<br />

'000 illustraties uit t wonderbaarste<br />

van het diLren en plantennjk, 50 qe<br />

klemde platen alles ID het formaat eo in<br />

de<strong>zelfde</strong> prachtige uitvoering als * De<br />

Wood-ren der Wereld »<br />

DE NEDERUNDSCHE BOEKHANDEL<br />

AKTWEBPEK, St-Jacob&markt, 50<br />

— l.ebrmkl lot het geungimken en zui<br />

veren dtr lucht van plaatsen en kamers vao<br />

steken hti Papierd'Armeme Ceiknjgbdar<br />

in den papiertnndel E De Landtsheer<br />

Oevtrstraal 17 Temsche<br />

Borstsiroop<br />

Aangenaam en zoet om nemen,<br />

is eeo Roed middel tegen hoest,<br />

vallingen kiokboesl slijmen<br />

kortborstipbatd astbma tering<br />

enE en*<br />

Btjvmder §oed toor kinderen<br />

de baive fleach fr 0 TB<br />

d.- heele flescb fr 4 5«<br />

te veckrljgen bij M Van der Sudit<br />

— APOTHEKER —<br />

A aatoel<strong>straat</strong> - Temsehe<br />

Borstpillen<br />

Tegen hoest, vallingen ver<br />

koudbeden, hee&cbheid en alle<br />

xiektencder borst-en keelpijnen<br />

, bijcosder ook voor mensehen<br />

die's nachts niet kuanen alapea<br />

Pnj$i,S0fr d» dooi<br />

te betamwi b$ S. V« 6a Qoobè<br />

• APOTHEKE& —<br />

Kasteeltfraat 36 TSMS€BE<br />

E1SCHT OVERAL<br />

ïfttpffien Van &st Qoehi<br />

Fabrieken W. Fttrstenberg<br />

BRUSSEL- AN DERLECHT<br />

^CLQTURES HLTALLIOUIS<br />

pourOFr franco dormc<br />

^ *» 50m«tm.<br />

LUS<br />

Pradraad, Ijzerdraad Trahedraad, HecneBhokken,<br />

HoEdenhohken Tapijten, Sabels.<br />

— CATALOGUS KOSTELOOS OP AANVRAAG —<br />

Furstenberg<br />

flnderlecbl'<br />

POULAILLERS CHEN1LS<br />

*—' "^* ^^tiit^.^'"*^*~*^^ p" ^<br />

FüRSTENBERS- FuRSTENBERfi<br />

ANoSaönTTO ere» ANDCRLKBTT, ess*<br />

FABRIEK v>n VERWEN VERNISSEN<br />

Het Klaverblad Groote<br />

Mark!, 30.<br />

is Diet gekend voor den goeden koop<br />

maar wel voor de GOEDE KWALI-<br />

TEIT zijner waren.<br />

< HET KLA VERBLAB > heeft nergens<br />

bijhuizen.<br />

Er is maar één « KLAVERBLAD.»<br />

Groote Markt, 30-38, Antwerpen.<br />

— Telefoon N° 36 —<br />

Brussel v 6 Bi - 6 8* S H 9 36 12 36 15 2fi 17 29 20 18 2B 09<br />

Mechelen f 37 « •" S3 8 4( 10 32 13 59 <strong>16</strong> 18 18 nl 20 46 22 40<br />

9 05 10 39 12,12 14 06<br />

Hom beek 6 43 « 13 3b 18 07<br />

9 39 11 11 12 42 14 38<br />

Tb sseLt 6 B4 < 8 53 10 t5 13 47 <strong>16</strong> 31 IR 18 21 ff»<br />

P 46 11 32 13 0? 14 a<br />

Willebroek 7 02 S 8 11 9 00 10 PI 13 B3 <strong>16</strong> 37 <strong>16</strong> 2G 81 07 S3 57<br />

03 6 3d 8 40 8 36 10 06 12 00 13 31 15 01<br />

Puers ~11 S 8 11 9 08 10 59 14 04 lt,46 18 33 „ "I 17 93 06<br />

5 45 7 13 8 62<br />

40 45 12 41 14 18 IK 3t<br />

Bornhem 7 19 uB^61<strong>16</strong> 11 0" 14 12 lb b3 IS 43 i: »1 2b *3 12<br />

Temsche 7 36 < 8 34 1 21 11 15 li SP lfi 59 18 51 ^ 21 12 43 18<br />

v«B A>i«rerpeaiurr<br />

Geel<br />

Eigeloo 7 38 S » 17 OiT *<br />

v IS 04 47 08 17 +6 18 48 18 44 49 05 19 47 21 SI<br />

Si Ntkols-as 7 40 o M5 *» ^3 11 87 14 35 17 12 19 03 ^ SI 43 23 30<br />

IB 36 4T 38 18 '8 <strong>16</strong> 50 19 12 19 J8 20,14 2S,«<br />

_ S <strong>16</strong> 11 43 15 06 19 (<br />

, IS 64 7 «23 05 Antwerpen (Zuid) v 4 85 6 42 8 12 9 43 13 36 15 22 17 04 19 04 24} 19 21 (1<br />

A Stopt als r .z sers moeten op- of afstappen • den donderdag en Zondag Boom 6 38 7 24 8 4810 24 14 <strong>16</strong> 15 59 17 40 19 42 20.66<br />

F BH St It Ik o la •• n«» Dciadcrminde<br />

Willebroek aank 5 46 1 32 6 b6 10 32 <strong>16</strong> 07 17 48 19 64 21 0*<br />

St NikoUu 5 43 7 51 10 23 14 17 r 48 35 19 17 BUURTSPOORWEG Geot - Wetteren - Zele - Hammc<br />

6 11 8 24 4 0 SI 1148i-g 13 01 14 47 <strong>16</strong>X8 S0 05 Gent Yerirek 5 30 8 48 41 38 14 06 47 30<br />

6 31 844 41 41 J- ~ 43 38 IB 07 46 40 20 25<br />

Hamme .ankomit 7 41 Uil 13 55 <strong>16</strong> 38 19 63<br />

Faa Beadermoade BkJir «t ülkolaaa<br />

H-mme vertrek 8 30 1125 li 11 17 37<br />

DendermondtT S* 6 49 8 S3 1133 U19 <strong>16</strong> 20 18 18 20 44 Gent aankom»! 7 88 11 13 13 47 <strong>16</strong> 37 20 01<br />

Hamme 6 20 S" = 110 9 44 1154 14 39 15 41 18 39 21 05<br />

St Nikoiaas 6 51 »•- 7 37 9 V0 12,21 19 05 21 32<br />

BUURTSPOORWEG Siot Nikolaas - Kicldrecht-Doel<br />

V*B Cent au Bvoaa e« 4at«erpe« (•••*)<br />

St Nikoiaas statie vertr 6 25 56 10 10M 14 45 15 45 19 32<br />

5 20 7 GO 10 4221 43 37 <strong>16</strong> 51 19 15 30 00<br />

Nieukerken statie 6 38 8 09 10 26 4159 <strong>16</strong> 31 19 35<br />

Dendcrm 4 05 6 43 8 27 14 26 13,S0 14 12 17 24 30 37<br />

Vracene stitie<br />

6 5b 3 23 10 38 2 12 45 46 49 48<br />

Puen t lï 7 09 8 47 14 RS 14 38 17 40 21 03<br />

Verrebroeck statie 7 06 3 32 40 60 12 49 15 56 19,59<br />

Boom v 4 50 7 24 9 08 12 06 13 <strong>16</strong> 44 62 47 KI SI 49 24 32<br />

Kiüdrecht stat e 7 25 8 50 14 10 12 15 46 46 20 17<br />

Contich GOS 7 38 9 19 12 20 43 32 15 0B 2148<br />

Doel dorp «nk 7 48 9 48 11 38 13 01 <strong>16</strong> 43 20 45<br />

Antwerpen 5 30 8 00 9 39 12 35 43 54 IB 31 48 15 SI 4t 22. 48 Doel dorp vertr 6 00 8 00 9 40 12 Ü6M 13 l-> 47 30<br />

De treinen om 13 i6 en 21 26 ure te Boom vertr , rijden van Willebroeck Kieldrecht ttatie 6 29 8 35 10 09 42 35 13 42 18 00<br />

Verrebroeck slat e 6 45 8 52 10 39 42 51 43 B8 48 17<br />

VM ABtwerpe» (•••») Baar ••••• CM «»••<br />

Vracene statie<br />

6 5B 9 04 10 38 13 03 14 10 18 29<br />

Antwerpen 4 B2 6 2" 8 00 ( 7 37 8 3« 10 32 11 88 14 41 17 13 18 46 21.»<br />

Stoombooten<br />

Rupcknonde k»k 4 30 4>66 S.6B7 60 8 46 10,40 U,G6 14 33 17,21 18 54 31-4»<br />

DIENST ran i MEI tot 90 SEPTEMBER 4945 StecDdorp dorp 4 38 6 00 6 19 8 07 9 00 10 51 1» 17 14*40 17 M 19,08 J.<br />

Temsche statie a 4 U tLX^JSS S3» Mil 06 11 30 U,M 17 SO l«.»<br />

IN DEWE-EK Van Terneene naai Antwerpen 6 30 7 40 1 en f mre Tcmscbe statie v 4 86 OM 8 38 11 17 12 56 fc.U 17 06 B 29<br />

a Vso Anlwerpen <strong>naar</strong>Tensche 7 10 1 3 ea 6 ure Tbielrodeatatie US 100866 4W4 13 <strong>16</strong> I6,»3 W IS t9 48<br />

S ZONDAGS Van Tcmache <strong>naar</strong> Antwerpen 7,10 1 3 30 en 6 ure<br />

Elversele do» 6 <strong>16</strong> 7 OT 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!