09.01.2013 Views

Wensink Aangenaam - Zakelijk Arnhem

Wensink Aangenaam - Zakelijk Arnhem

Wensink Aangenaam - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

februari/maart 2012 | jaargang 6 | nummer 1

Van Elderen

gaat net even verder

Wensink Aangenaam

09 13 19

Een groen

Thema: maatschappelijk

cadeau voor Elst

verantwoord ondernemen


U wilt toch ook niet te veel

belasting betalen?

Wij kennen de dilemma’s van een ondernemer en hebben daarom recent

(als SRA kantoor) een convenant met de belastingdienst afgesloten. Hierdoor

onderscheiden wij ons van de meeste accoun tantskantoren. Onze afspraak

met de fi scus is gebaseerd op vertrouwen, begrip en transparantie.

Door dit convenant worden uw fi scale aangi� en direct afgehandeld en

weet u als ondernemer eerder waar u aan toe bent. De kans op controles

en vragenbrieven door de belastingdienst neemt af. In bijzondere gevallen

voeren wij vooraf overleg met de belastinginspecteur. Dit voorkomt gedoe

achteraf met de fi scus zodat u als ondernemer rustig kunt slapen.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Accountants Adviseurs Jongejan B.V.

Bothaplein 1

6814 AJ Arnhem

026 44 33 745


info@decijfersvoorbij.nl

www.decijfersvoorbij.nl


inhoud

colofon

Zakelijk Arnhem

Postbus 4012, 6803 EA Arnhem

T 026 744 00 26

F 026 744 00 27

info@zakelijk-arnhem.nl

www.zakelijk-arnhem.nl

UITGEVER

Patrick Aarnoudse

BLADMANAGEMENT

Petra Bakker

REDACTIE

Susan Swaters

FOTOGRAFIE

Jaro van Meerten en Walter Sietinga

Coverfoto’s: Jaro van Meerten

VORMGEVING

Patrick Koeman

DRUK

Adfomedia, Duiven

ADVERTENTIES

T 026 744 0026

Petra Bakker 06 22 45 22 35

Patrick Aarnoudse 06 10 10 87 22

advertenties@zakelijk-arnhem.nl

REDACTIE & TIPS

redactie@zakelijk-arnhem.nl

07

09

10

16

23

28

Inhoudsopgave

Zakelijk Arnhem

3 ZA Inhoudsopgave

4 ZA Column Ronald Frommé

Ontslag met respect

5 ZA Voorwoord

Aangenaam en verantwoord

7 ZA KvK

8 ZA Events

Ondernemers van het jaar 2011

9 ZA Profiel

Van Elderen gaat net even verder

10 ZA Events

Yogacentrum opent in Arnhem

11 ZA Vastgoed

12 ZA Kort Nieuws

13 ZA Profiel

Intratuin Elst

14 ZA Gemeente Nieuws

15 ZA Tips

16 ZA Coverstory

Wensink Aangenaam

19 ZA Thema: MVO

antonio shining places

H. Kroon Aannemersbedrijf

ANAC

23 ZA Kort Nieuws

24 ZA Financiën

Jongejan: de cijfers voorbij

25 ZA Events

Creatiefste ondernemer MKB Zevenaar

26 ZA MKB

27 ZA Kort Nieuws

28 ZA Automotive

30 ZA Business partners

31 ZA Gemeente Nieuws

pagina 3

feb/mrt

2012


column

Ronald Frommé

Laatst belde de eigenaar van een bouwonderneming.

Hij zat met de handen in het haar: zijn

secretaresse functioneerde niet goed en het liefst

wilde hij afscheid van haar nemen. Daar had hij

geld voor over, maar hij was ook bang voor een

kostbare rechtszaak. Het was een klein bedrijf,

zonder P&O-afdeling, dus deze ondernemer

moest het zelf oplossen. Omdat hij de kennis van

wat mag en kan miste, durfde hij het onderwerp

‘ontslag’ niet op tafel te leggen.

Samen sparren

Samen keken we naar de mogelijke oplossingen en

formuleerden we het doel: afscheid nemen van de

secretaresse met respect voor ieders belang. In een

gesprek legden we dat neer. De secretaresse schrok

eerst, maar zag daarna de optie van ontslag wel

Ontslag met respect

voor ieders belang

zitten. Ze waardeerde de aandacht voor haar belang.

Het ontslagvoorstel mocht ze – op kosten van

haar werkgever – voorleggen aan een juridisch

adviseur. Binnen twee weken was de zaak rond. De

ondernemer was opgelucht en weer enthousiast

bezig om zijn onderneming uit te bouwen. Zowel de

ondernemer als de secretaresse hadden vooraf niet

gedacht dat je ook samen kunt concluderen dat de

rek er uit is, en samen de arbeidsrelatie soepel en

snel kunt beëindigen.

mr. Ronald Frommé

hetArbeidsrechtkantoor

Meander 251

6825 MC ARNHEM

T 026 – 376 45 77

hetarbeidsrechtkantoor.nl

Pieter Calandweg 28 | Arnhem | T 026 3617074


voorwoord

Aangenaam en verantwoord

Voor u ligt de eerste uitgave van Zakelijk Arnhem

in 2012. Het is de start van alweer onze zesde

jaargang. De tijd vliegt, verhalen gaan en

verhalen komen. De inhoud van elke editie valt

of staat natuurlijk met de actualiteit, trends en

sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen.

Opvallend is dat over dat laatste steeds meer wordt

geschreven en onder de aandacht komt. In combinatie

met het bedrijfsleven, dat is van wezenlijk belang

om te vermelden. We hebben het over MVO,

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij

maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een

bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van

de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf

maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken

tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs

nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe

marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens,

maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Met nu

doelen wij op deze uitgave waarin enkele bedrijven zich

nader verklaren over MVO en hun participatie daarin. Ook

de recente en uiterst interessante ontwikkelingen voor de

stad Arnhem worden belicht.

De stap van verantwoord naar duurzaam is in deze

snel gemaakt. Sinds oktober 2011 voeren alle Wensink

vestigingen namelijk het certificaat Erkend Duurzaam

Autobedrijf. Dit is het duurzaamheidskeurmerk van de

autobranche. De coverstory komt ditmaal vanuit de

chique showroom van de Mercedes Benz-dealer. Sales

manager Coen van Beek praat u uitgebreid bij over de

mobiliteit, functionaliteit en dus ook duurzaamheid van

dit nog steeds prachtige automerk. Wist u trouwens dat

Wensink vanwege het 25-jarig bestaan zeer scherpe

leasetarieven aanbiedt voor haar C-klasse modellen?

In de huidige tijd waarin besparingen en het verstandig

omgaan met bedrijfsinvesteringen centraal staan, willen

wij u dit niet aan uw aandacht laten ontsnappen.

In dit voorwoord wordt duidelijk dat de artikelen in

deze uitgave u iets willen meegeven. U moet natuurlijk

niets, maar u kunt nog veel meer. Bedrijven hebben nu

eenmaal een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Overheden zorgen steeds vaker voor specifieke

gedragsregels waar bedrijven zich aan moeten houden.

Zoals elke huisje zijn normen en waarden heeft, geldt

dit ook voor een bedrijf en haar personeel. U kunt

daadwerkelijk, op een door uzelf gekozen manier, iets

terugdoen voor de samenleving. In dit magazine leest u

er alles over.

Houdt u zich al langere tijd bezig met MVO, maar brengt

u daar weinig over naar buiten? Informeer uw klanten of

partners over uw deelname aan deze toekomstgerichte

vorm van ondernemen. ‘Spread the word’, zoals de

Engelsen het zo mooi verwoorden.

Veel leesplezier!

Redactie Zakelijk Arnhem

pagina 5

feb/mrt

2012


kort nieuws

Een eerlijk advies of overzicht nodig?

Wij reiken u graag de helpende hand.

Alle medewerkers van het kantoor Berkhout & van Rijn Accountants en

Belastingadviseurs B.V. streven dagelijks naar een hoge kwaliteit en klanttevredenheid

in hun dienstverlening. Voor ons houdt kwaliteit twee dingen in: Het maximale uit je

eigen capaciteiten halen maar ook eerlijk aangeven wat een ander beter kan.

U kunt bij ons terecht voor:

- (Loon)administraties;

- jaarrekeningen (eenmanszaken / vennootschappen / stichtingen etc.);

- accountantsverklaringen;

- alle fiscale aangiften (inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting / omzetbelasting etc.);

- fiscale advisering (bedrijfsovernames / herstructureringen / inkomensplanning etc.).

Wilt u weten hoe wij u de helpende hand kunnen bieden?

Wij maken graag tijd vrij voor een persoonlijke kennismaking.

Winkelgebied Steenstraat e.o.

krijgt eerste ster voor veiligheid.

Op dinsdag 24 januari ontvingen

de ondernemers van

winkelgebied Steenstraat en

omgeving in Arnhem de 1e

KVO-ster in het kader van het

Keurmerk Veilig Ondernemen.

De ster werd door het Hoofdbedrijfschap

Detailhandel

uitgereikt aan burgemeester

Pauline Krikke.

Ondernemers, gemeente, politie en brandweer

hebben aangetoond structureel samen te werken aan

een schoon, heel en veilig winkelgebied. In januari

2011 is gestart met het KVO en gekeken welke

aandachtspunten er zijn binnen het winkelgebied.

Onderzoek van het HBD onder de winkeliers heeft

uitgewezen dat de Steenstraat weliswaar een veilig

winkelgebied is, maar dat er op enkele punten nog

verbeteringen te realiseren zijn.

Plan van aanpak

De komende twee jaar zal er een aantal maatregelen

genomen worden om die verbeteringen te realiseren.

Er worden trainingen georganiseerd voor ondernemers

over het voorkomen van winkeldiefstal en het omgaan

met agressie en geweld.

Verder zal er vanuit de politie beter worden

teruggekoppeld na aangiftes en gerichter worden

gesurveilleerd. Ook zal samen met het HBD een

collectief winkelverbod worden geïntroduceerd dat

ondernemers in staat stelt veelplegers te weren.

Samen met de gemeente blijft er extra aandacht

voor het ge-upgrade winkelgebied, zoals kapot

straatmeubilair, gebruik van de openbare ruimte,

zwerfvuil en verlichting.

T (026) 7410 710 | F (026) 7410 711 | info@bvradvies.nl | www.bvradvies.nl


kvk

Voorzitter KvK: Gelderland kan ondanks crisis

toekomst met vertrouwen tegemoet zien

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

gaf de voorzitter Gert-Jan Oplaat aan dat

Gelderland, ondanks de economische crisis,

de toekomst met vertrouwen tegemoet kan

zien. “Met food, health, transport en logistiek,

energie en milieu, semiconductors, mode en

vormgeving beschikken we precies over die

bedrijvenclusters die samen met de brede

economie en de maakindustrie de economie

van de toekomst gaan vormen. Dankzij

samenwerking en sterkere dwarsverbanden

tussen sectoren en branches kunnen we

beter inspelen op de vergrijzing, veranderend

consumentengedrag en groeiende behoefte

aan duurzaamheid. Maar dat vraagt wel om

een omslag in denken en in aanpak en om een

ondernemende provincie en gemeenten.”

Omslag in denken en in aanpak

Zo vroeg hij ook vastgoedbedrijven en

gemeentebestuurders om een omslag in denken

zodat leegstaande panden makkelijker ingezet kunnen

worden als betaalbare bedrijfsruimtes voor zzp’ers. Hij

riep ondernemers op simpele en doeltreffende ideeën

te melden om criminaliteit in de detailhandel aan te

pakken. En hij wees Ondernemend Gelderland op het

verfrissende en ambitieuze initiatief Hope XXL waar

een aantal jongeren de vraag stellen wat we kunnen

doen om de wereld duurzaam, veiliger en vrijer te

maken. Daarnaast stelt de KvK een WOZ-meldpunt in

waar ondernemers het gegoochel van gemeenten met

de onroerende zaakbelasting kunnen melden.

Kleine, compacte en comfortabele

winkelkernen

Gert-Jan Oplaat riep verder lokale en regionale

bestuurders van Gelderland op om hun rol ten

aanzien van het detailhandelsbeleid veel steviger en

in samenhang neer te zetten. De veranderende markt,

veranderingen in consumentengedrag, toename

internetverkopen en branchevervaging vragen om

afstemming en regie op detailhandelsontwikkeling.

Niet alleen om te komen tot een gezonde regionale

winkelstructuur, maar ook om ondernemers in de

detailhandel te ondersteunen bij de ontwikkeling naar

het nieuwe winkelen. “Er zijn vergaande maatregelen

nodig in zowel de kleine kernen als de steden; klein,

compact en comfortabel zijn de sleutelwoorden en

hiervoor is een stevige herstructurering nodig”, aldus

Gert-Jan Oplaat.

‘Centraal Gelderland heeft alles in huis voor de economie van de toekomst’

Grootse opkomst

De belangstelling voor het grootste netwerkevent

in de regio was ook dit jaar weer groot. Zo´n 900

ondernemers en politiek bestuurlijke relaties waren

naar Papendal gekomen voor de nieuwjaarsrede van

de voorzitter en om gezamenlijk het nieuwe jaar in te

luiden.

pagina 7

feb/mrt

2012


pagina 8

feb/mrt

2012

events

Guido Pleiter (l) en Ton van Erp (r)

Guido Pleiter en Ton van

Erp zijn de grote winnaars

geworden van de

ondernemersverkiezingen

van MKB Duiven. Pleiter

werd met zijn succesvolle

internetbedrijf Haarshop.nl

door burgemeester Henk

Zomerdijk uitgeroepen tot

Rabobank De Liemers Duivense

ondernemer van het

jaar. Ton van Erp, die twee

jaar geleden opleidingsbedrijf Kleurrijk Talent

begon, mag zich de beste Spiegel & Reflex Duivense

startende ondernemer van 2011 noemen.

De uitreikingen van de ondernemersprijzen waren

donderdagavond 5 januari de hoogtepunten

De broers Paul en Constantijn Jacobs

van GABA Makelaardij & Verzekeringen

zijn Ondernemer van het

Jaar geworden. Dit gebeurde op de

nieuwjaarsparty van Ondernemend

Westervoort, 12 januari in Zalencentrum

Wieleman te Westervoort.

Astrid van Diek van Mondhygiënistepraktijk

Westervoort won de

aanmoedigingsprijs voor startende

ondernemers.

Na bedrijfsbezoeken bij de vijf

genomineerde bedrijven koos de jury

uiteindelijk voor de broers van GABA.

De jury sprak haar waardering uit voor

de groei van het bedrijf, de goede

werksfeer en de grote bijdrage aan de

Westervoortse gemeenschap. “Een aanwinst voor

Westervoort”, sprak juryvoorzitter Jan Terberg.

Guido Pleiter Duivense

ondernemer van het jaar

van de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van

ondernemersvereniging MKB Duiven. Pleiter startte

vier jaar geleden met zijn internetbedrijf. Uit het

niets is Haarshop.nl in Nederland marktleider op het

gebied van haarverzorgingartikelen geworden. De

jury is vooral onder de indruk van de wijze waarop

Pleiter dagelijks actief is om die positie te handhaven.

Haarshop.nl heeft 55.000 actieve klanten in West-

Europa. De laureaat heeft ook een gouden tip voor

collega-ondernemers. “Je moet durven én doen als je

goede ideeën hebt.”

De beste starter Ton van Erp is pas twee jaar actief als

ondernemer met zijn in Groessen gevestigde bedrijf.

Kleurrijk Talent is een organisatie die zich richt op

het technisch en vakgericht opleiden en trainen van

mensen.

GABA Ondernemer van het jaar 2011

De winnaars benadrukten dat de winst voor het hele

team is: “We hebben dit met zijn allen gedaan”.

De broers wonnen de trofee die hiervoor speciaal

gemaakt werd door kunstenaar Albert Sanders.

De nieuwe aanmoedigingsprijs voor startende

ondernemers is gewonnen door Astrid van Diek van

Mondhygiënistepraktijk Westervoort. Ze heeft een

glazen trofee gewonnen, gemaakt door Eddy Visser

van Vissers Spiegel en Glas.


profiel

Van Elderen accountantsbelastingadviseurs

gaan net even verder!

Iedere accountant kan een jaarrekening

verzorgen, maar waar het onderscheid in zit, is

net dat stapje extra. Deze filosofie is onderdeel

van onze mentaliteit en kantoorstrategie.

Voorbeelden hiervan zijn het constant

meedenken met de ondernemer, bruggen leggen

van heden naar toekomst, het koppelen van

de juiste medewerker aan iedere individuele

cliënt en het optimaal toepassen van moderne

ontwikkelingen binnen onze vakgebieden.

Dat uit zich bijvoorbeeld ook in de individuele

en gezamenlijke prestaties en inzet van onze

medewerkers, want iedereen heeft zijn of haar

specifieke inbreng binnen Van Elderen en krijgt daar

ook alle ruimte voor. Er is daardoor sprake van een

enthousiast en gemotiveerd team met een grote liefde

voor het vak, wat zich ook dagelijks in het werk voor

onze relaties vertaalt.

De opdrachtgevers van ons kantoor, dat dit jaar

haar 20-jarig jubileum viert, zijn zeer gevarieerd.

Van middelgrote en grote MKB-bedrijven tot

ZZP’ers tot verenigingen en stichtingen. Er zijn

specifieke producten en oplossingen voorhanden

voor alle branches, entiteiten en iedere omvang

van de onderneming. Voor kleinere bedrijven

bijvoorbeeld hanteert Van Elderen de zogenaamde

‘Winstaangifte plus-opdracht’, waarbij méér voor

minder kan worden geleverd. Wél de expertise van

een SRA-accountantskantoor, maar dan verpakt in

een beknopte jas die voldoet. Enkel dié informatie

aanleveren en samen bespreken waar de

kleinere ondernemer behoefte aan heeft

en op kan sturen.

Ook wil het kantoor zich niet vergelijken met andere

kantoren. Er wordt uitgegaan van eigen sterke

punten zoals het persoonlijke contact met de cliënt.

Mede hiervoor heeft Van Elderen een optimale

kantooromvang per vestiging bepaald waarbij er een

uitstekende dienstverlening kan plaatsvinden met

alle specialismen onder één dak, maar waar tevens

niet de persoon achter de relatie uit het oog wordt

verloren.

Van Elderen heeft voor de vestiging Arnhem voor

de komende jaren een beheersbare groeiambitie

geformuleerd, waarin de recente samengang met

het bekende Arnhemse NOAB-administratiekantoor

iuvare goed past. Nu kan het complete proces worden

aangeboden. Van het verwerken van de boekhouding,

het opmaken van de jaarrekening tot het indienen

van de belastingaangiften en niet in de minste plaats

het begeleiden van de ondernemer door middel van

kundig advies, in alle levensfasen van zijn of haar

onderneming. Ook de personeelsadministratie kan

volledig worden overgenomen, en het samen en ‘online’

verwerken van boekhoudingen behoort tevens

tot de mogelijkheden. Inmiddels werken er zo’n 60

medewerkers bij Van Elderen, verdeeld over vier

Nederlandse (Arnhem, Apeldoorn, Ommen en Zwolle)

en één Arubaanse vestiging.

Toe aan een frisse en kundige kijk op uw

onderneming, en of toe aan een beter persoonlijk

contact met uw accountant en belastingadviseur?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en

kosteloos adviesgesprek. www.vanelderen.nl

Marco Nagtegaal / Ludger Bockting

vestigingsmanagers

Tel: 026-3547884 / 026-3510155

m.nagtegaal@vanelderen.nl

l.bockting@vanelderen.nl

Een groot gedeelte van het enthousiaste Van Elderen

team met daar tussen Ludger Bockting (2e van links)

en Marco Nagtegaal (5e van links)

pagina 9

feb/mrt

2012


pagina 10

feb/mrt

2012

events

Uniek en veelzijdig

Yogacentrum opent in Arnhem

Op 14 januari 2012 opende Yogahouse haar

deuren in het Modekwartier van Arnhem.

Het unieke aan het centrum is, dat er niet één,

maar vele varianten van yoga kunnen worden

beoefend; diverse yogadocenten onderwijzen er

elk hun eigen vorm van yoga.

Aan de Putstraat 11 te Arnhem - bij de Sonsbeeksingel,

achter restaurant Goed.Proeven - is de afgelopen

maanden een bijzonder yogacentrum gerealiseerd.

Het concept van Yogahouse is anders dan de

meeste traditionele yoga centra. De achterliggende

gedachte is om yoga zo laagdrempelig mogelijk te

houden. Yogahouse is een ontmoetingsplek voor yoga

beoefenaars van allerlei stromingen. Maar ook voor

mensen die nog op zoek zijn naar een yogastijl die bij

hun past. Zij hebben hier keuze uit vele verschillende

vormen.

Niet per definitie moeilijke houdingen

Er zijn nog steeds veel mensen die yoga een beetje

zweverig vinden, maar juist in deze drukke tijden is

yoga een moment dat geheel voor jezelf is en je weer

in balans brengt. En daarbij hoef je jezelf echt niet

altijd in allerlei moeilijke houdingen te plooien.

Lidmaatschap of abonnement niet nodig

In Yogahouse kun je altijd zo binnenlopen om een les

te volgen; een lidmaatschap of abonnement is niet

nodig. Docenten huren op verschillende tijdstippen

de yogazaal; het schema is te vinden op de website

(www.yogahouse.nl) en op deze manier kunnen

de verschillende vormen dus gemakkelijk worden

uitgeprobeerd.

Tevens worden er in

Yogahouse verschillende

soorten massages

en behandelingen

aangeboden: een andere

manier om weer in

balans te komen.

Zaal met warme

uitstraling

Wanneer je door de

antieke Indiase toegangspoort de yogazaal binnen

gaat, kom je in een mooie lichte zaal van 75

m2, die is voorzien van vloerverwarming. Mooie

wanddecoraties zorgen voor een warme uitstraling. Er

is ook nog een prachtige loungeruimte, waar men kan

napraten over de gegeven lessen.

Waarom het Modekwartier?

Specifiek is voor deze bruisende locatie gekozen,

omdat Yogahouse juist een wisselwerking wil laten

plaatsvinden met andere ondernemingen in de naaste

omgeving. Wanneer straks ook Yoga workshops

worden aangeboden, kunnen de deelnemers

bijvoorbeeld overnachten in het nieuw te openen

Fashion & Design Hotel of een lekkere lunch

gebruiken bij restarant Goed.Proeven.

Op termijn wil Yogahouse tevens een yogakledinglijn

opzetten en waar kun je dit beter opstarten dan in het

hart van het Modekwartier.

Wie heeft Yogahouse bedacht?

Initiatiefneemster van Yogahouse is Nienke

Nooitgedagt. Vier jaar geleden verbleef ze met haar

partner een tijd in Costa Rica. In de regio Guanacaste

bleken vele yogacentra te zijn neergestreken die

daar allerlei retreats en opleidingen verzorgen. Zo

kwam Nienke, die over de hele wereld (Thailand,

Bali, Frankrijk, Costa Rica en de Verenigde Staten) al

yogalessen en opleidingen had gevolgd in contact met

Yin Yoga en ontstond het idee van Yogahouse Arnhem.

Aansluitend volgde zij in juli 2011 een Yin Yoga

Teacher Training bij de grondlegger (Paul Grilley) in

Amerika. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ze

zelf de yinyoga lessen in Yogahouse verzorgt.


kort nieuws

NVM Business:

Herstel kantorenmarkt blijft uit

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011

opnieuw geconfronteerd met een aantal

negatieve ontwikkelingen waardoor de eerder

uitgesproken verwachting dat de markt zou

gaan herstellen, niet is uitgekomen. In feite

werd de neergaande trend van 2010 voortgezet.

Het resultaat was dat het aanbod van kantoren

vorig jaar verder toenam, terwijl de vraag naar

kantoren voor de vijfde keer op rij omlaag

ging. Een en ander blijkt uit cijfers van NVM

Business op basis van door haar geregistreerde

gegevens over de Nederlandse kantorenmarkt.

Volgens de NVM werd het afgelopen jaar op

de vrije markt 1,07 miljoen m 2 kantoorruimte

opgenomen, ofwel 10% minder dan in 2010. Het

direct beschikbare aanbod van nog te verhuren

kantoren steeg met 6% naar 7,14 miljoen m 2 .

Door de verruiming van het aanbod stond ultimo

2011 circa 14,5% van de kantorenvoorraad in

ons land te huur of te koop.

Dreigend tekort aan nieuwbouw

Nagenoeg alle regio’s in ons land zagen het afgelopen

jaar de leegstand in de kantorensector verder

oplopen. De grootste toename deed zich voor in

het midden en het zuidwesten van het land. In het

zuidwesten was het vooral de stad Rotterdam waar

het aanbod fors omhoog ging. In het oosten bleef het

aanbod van kantoren nagenoeg onveranderd. Een

positieve uitzondering vormde de gang van zaken in

het noordwesten. Hier gaf het aanbod namelijk een

kleine daling te zien, wat grotendeels kon worden

toegeschreven aan een lichte verbetering van de

marktsituatie in Amsterdam en de Haarlemmermeer

(Hoofddorp/Schiphol). In het algemeen vonden

de grootste stijgingen van het aanbod plaats in

woongebieden en kantorenwijken. Op bedrijfsterreinen

daarentegen was slechts van een geringe toename

sprake.

Verder was het opvallend dat het aandeel van

structureel leegstaande kantoren vorig jaar nauwelijks

een stijging of daling liet zien en vrijwel onveranderd

op 36% lag.

Een probleem dat de markt het afgelopen jaar

nogal zorgen baarde, was het teruglopend aandeel

nieuwbouw in het totale aanbod. Van de beschikbare

vierkante meters kantoorruimte had nog geen

5% betrekking op nieuwe kantoren. Volgens NVM

Business blijft het evenwel noodzakelijk om ook

in de toekomst tegemoet te kunnen komen aan

de veranderende vraag naar huisvesting. Daarbij

is volgens haar nieuwbouw vrijwel onvermijdelijk,

zeker ook in het kader van de verduurzaming van

het kantorenbestand. Overigens zal men er niet aan

ontkomen kantoren die langdurig leegstaan, te slopen

of een andere bestemming te geven.

Vraag kantoorgebruikers valt verder terug

De vraag van bedrijven en instellingen naar

kantoorruimte is vorig jaar, tegen de verwachting

in, op een lager niveau uitgekomen dan in 2010.

Op de vrije markt - eigenbouw niet meegerekend

- werd ongeveer 1,07 miljoen m2 kantoorruimte

afgezet, waarmee de neergaande trend die in 2007

is ingezet, werd gecontinueerd. Hoewel veel regio’s

in ons land genoegen moesten nemen met een lager

transactievolume, wisten de kantorenmarkten in het

oosten en het zuiden van het land goed stand te

houden.

Beleggers zeer terughoudend

Niet alleen de gebruikersmarkt had in 2011 de

wind tegen, ook de beleggingsmarkt moest een

stevige veer laten. Kennelijk moesten beleggers

niet veel van de kantorensector weten want zij

investeerden in totaal slechts 945 miljoen euro in

kantoorgebouwen. Ter vergelijking: in 2010 bedroeg

het investeringsvolume nog zo’n 1,65 miljard euro.

Voor zover beleggers vorig jaar actief waren op

de kantorenmarkt, betrof het in hoofdzaak Duitse

vastgoedfondsen. Van de Nederlandse beleggers

lieten alleen enkele (grote) particulieren van zich

spreken. De institutionele beleggers in Nederland

(pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en

vastgoedfondsen) toonden echter nauwelijks enige

belangstelling voor de kantorensector en hielden hun

geld vast.

pagina 11

feb/mrt

2012


pagina 12

feb/mrt

2012

kort nieuws

“Parkeerplaatsen Schoon heel gewoon!”

Schoonmaakactie langs de A2

Op één op de tien

parkeerplaatsen is

het volgens onderzoekers

een bende.

De ANWB en de

stichting Nederland

Schoon noemen het

opvallend dat het

op parkeerplaatsen

met een tankstation

of restaurant vuiler

is dan op parkeerplaatsen

zonder

die voorzieningen. 18 schoonmaakmedewerkers

en 18 directeuren van SchoonGroep Nederland

deden op zaterdag 10 maart 2012 mee met de

landelijke schoonmaakdag van de stichting Nederland

Schoon.

Iedereen die te maken heeft met transport en

logistiek in het Rivierengebied kan vanaf heden

terecht op www.logistiekrivierenland.nl. De website

geeft inzicht in opleidingen en beroepen in de

logistieke sector en is vraagbaak voor alle zaken

en activiteiten die gelieerd zijn aan de regionale

transport- en logistieke sector. De site is een gezamenlijke

initiatief van het bedrijfsleven en het

onderwijs.

Het onderwijs en bedrijfsleven werken samen in het

Platform Logistiek Rivierenland. Werkgeversorganisatie

VNO-NCW Rivierenland heeft namens dit platform

bij het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland

een financiële bijdrage aangevraagd en toegekend

gekregen om het dreigend tekort aan goed opgeleide

logistieke medewerkers in Rivierenland te voorkomen.

Het geld wordt ingezet om het imago van de logistieke

sector te verbeteren en het werken in de sector te

promoten. De website is een van de instrumenten

om de doelen te bereiken. De subsidie wordt verder

Zo ook antonio shining places zet zich hiervoor in als

initiatiefnemer en participant met als doel een actieve

bijdrage te leveren aan deze actiedag en op een ludieke

wijze het belang van een schone omgeving te

onderstrepen. Ook willen ze laten zien dat het vak van

schoonmaker bij een middelgroot regionaal bedrijf

respect krijgt. (Als correctie op het beeld dat rond de

CAO stakingen op grote projecten is ontstaan).Tijdens

de actiedag werd langs rijksweg A2 het zwerfafval van

alle parkeer- en verzorgingsplaatsen op het traject

Breukelen - Den Bosch vice versa verwijderd.

Veel schoonmakers hebben iets met voetbal. Een van

de leden participeert in de Oranje dubbeldekker supporters

bus. Dit is de opvallende bus die altijd mee op

reis gaat waar Oranje zich begeeft. Van Zwitserland

tot Zuid Afrika en deze zomer in Oekraïne. Deze bus

ging nu mee om de catering onderweg te verzorgen.

www.schoongroep.nl

Eigen website voor logistiek Rivierenland

gebruikt voor de organisatie van promotiedagen (30

en 31 maart 2012) om scholieren, werkzoekenden en

overige belangstellenden te laten kennismaken met

de sector.

De sector transport en logistiek is in het Rivierengebied

de belangrijkste economische sector. Door de

verwachte groei in deze sector en door de sterke vergrijzing

en het krimpende aanbod van goed geschoold

logistiek personeel worden in de komende jaren grote

problemen in de personeelsvoorziening verwacht.


profiel

Een groen cadeau voor Elst

Iedere Elstenaar kent hem wel: die oude vervallen

witte boerderij waar je bijna tegenaan rijdt als je

van de A325 richting Elst gaat. Met het verstrijken

van de jaren werd het gebouw havelozer en van

de rieten kap was bijna niets meer over. Dieren,

bomen en ander groen hadden er vrij spel. Totdat

ondernemer Joep Ebben groen licht kreeg voor

zijn plannen met dit monumentale pand.

Joep Ebben is een telg uit een Cuijkse familie

boomkwekers met groen in de genen. Altijd op zoek naar

nieuwe projecten en mogelijkheden. En die zag hij in

de monumentale boerderij waarvan de vroegste delen

stammen uit 1850. Hij wilde het pand graag integreren in

een tuincentrum. En zo werd het idee voor Intratuin Elst

geboren; de derde vestiging die de familie Ebben runt.

Pand met een ziel

Eerst werd alles wat kapot was weggehaald,

zoals bijvoorbeeld de rieten kap.

Wat overbleef is goed geconserveerd en

daar kwam een kas overheen. Joep Ebben:

“Niet alleen uit respect voor wat er was,

maar een boerderij en een tuincentrum

passen heel goed bij elkaar door hun

gedeelde groene afkomst. Beiden

zijn authentiek, duurzaam en eerlijk.

Dat past helemaal bij ons, dat is

waar we vandaan komen en dat

willen we niet verloochenen. We

zijn modern, maar staan toch

met beide benen geworteld in

de Elster grond.

Het bijzondere in Elst is dat we hier een pand hebben

waar een ziel in zit. Samen met onze kennis van groen,

hopen we dat we bezoekers kunnen helpen en dat ze

zich welkom voelen. Want dat is waar het uiteindelijk

allemaal om draait.”

Uitpakken

Woensdag 14 maart gaat deze bijzondere vestiging

open voor publiek. Wat het precies geworden is, daarop

moeten de Elstenaren nog even wachten. Tot de opening

is de gevel mooi ingepakt. “Veel mensen willen graag

komen kijken, maar we willen het pand en de inrichting

echt als verrassing tot het laatste moment bewaren”,

legt Joep Ebben uit. “Bezoekers kunnen op 14 maart

meehelpen uitpakken. Vanaf 9.30 uur is iedereen

welkom. Eén ding kan ik alvast wel verklappen: het

wordt prachtig, een nieuwe poort naar Elst, een groen

cadeau.” Het groene warenhuis Intratuin Elst beslaat

11.500 meter, voor 25.000 verschillende tuinartikelen,

van bloemen en planten tot gereedschap. Naast het

tuincentrum biedt het pand onderdak aan de Boerderij,

een horecagelegenheid waar bezoekers terecht kunnen

voor een goed kop koffie met appeltaart of een (h)eerlijke

maaltijd. En er is een landwinkel die verse groente

en fruit uit het seizoen en uit de streek verkoopt.

Intratuin Elst

Aamsestraat 25,

6662 NK Elst

Telefoon: 026-3840570

pagina 13

feb/mrt

2012


pagina 14

feb/mrt

2012

gemeente

Westervoort pakt dienstverlening

dichtbij bedrijven doelgericht aan

Maandag 6 februari 2012 heeft wethouder Arthur

Boone uit handen van MKB-Nederland voorzitter

Hans Biesheuvel het ‘Bewijs van Goede Dienst’

ontvangen. De gemeente Westervoort heeft dit

bewijs verkregen omdat zij haar dienstverlening

aan bedrijven doelgericht wil aanpakken en verbeteren.

“Niet alleen worden ondernemers beter

en sneller geholpen in de gemeenten die deelnemen

aan dit project, de ervaring leert dat er vooral

een cultuuromslag plaatsvindt bij betrokken

ambtenaren. Goede dienstverlening aan bedrijven

wordt de norm”, aldus Hans Biesheuvel.

In Westervoort is de motivatie om mee te doen aan

dit project ontstaan uit de gedachte van deregulering,

minder regels en meer service voor de ondernemers.

“We wilden wel eens weten hoe wij het nu doen en

wat er valt te verbeteren”, zegt Boone.

Diana van Kesteren, voorzitter Ondernemend Westervoort

reageert hierop: “Wij vinden het een goede zaak

dat de gemeente de ondernemers nog beter wil gaan

bedienen.”

“De ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en

VNO-NCW hebben de tien belangrijkste landelijke

ondernemerswensen op het gebied van gemeentelijke

dienstverlening in kaart gebracht. Die zijn omgezet

in tien normen over onder meer klantvriendelijkheid,

de snelheid van vergunningverlening, actuele digitale

informatie en het goed en tijdig beantwoorden van

vragen van ondernemers. Samen met de lokale ondernemers

is dit vervolgens in Westervoort onafhankelijk

in beeld gebracht.”

Door middel van een meting toetsen gemeenten in

welke mate hun dienstverlening voldoet aan deze normen

en waar verbeteringen nodig zijn. De resultaten

van de meting en de verbeteracties zijn vervolgens

zichtbaar gemaakt in het certificaat ‘Bewijs van Goede

Dienst’.

Door Westervoort wordt hoog gescoord op de norm

voor het veelvuldig contact met de ondernemer tijdens

het aanvraagproces. Door dit contact wordt termijnoverschrijding

voorkomen. Ook op de norm klanttevredenheid

scoort Westervoort goed. De vriendelijke

ontvangst en het rechtstreekse persoonlijke contact

leiden tot deze goede score. Enkele verbeteracties

zijn het verder terugdringen van de administratieve

lastendruk en het vergroten van de digitale aanvraagmogelijkheden.

Boone: “Met het verkrijgen van het certificaat is er

een goed overzicht geschetst van de huidige stand

van zaken maar hier stopt het natuurlijk niet! Sterker

nog: hier begint het pas! De verbeteracties uit het

‘Bewijs Van Goede Dienst’ worden een-op-een geïntegreerd

in het nieuwe dienstverleningsconcept. Dit

dienstverleningsconcept wordt op dit moment door de

gemeente Westervoort ontwikkeld. Uiteindelijk moet

het concept leidden tot een betere service en een

betere dienstverlening aan alle burgers en bedrijven in

Westervoort.”

Voor het college van de gemeente Westervoort betekent

het concreet dat er een belofte uit het coalitieakkoord

wordt nagekomen en neemt de gemeente

Westervoort een stap op weg naar een nog betere

organisatie.

V.l.n.r. Bert Jansen (Ondernemend Westervoort), wethouder Arthur Boone,

Diana van Kesteren (Ondernemend Westervoort)


tips

ABN AMRO, ING en

Rabobank introduceren

FiNBOX, de financiële inbox

ABN AMRO, ING en Rabobank introduceren gezamenlijk de

FiNBOX. Dit is een ‘digitale brievenbus’ binnen de internetbankieromgeving.

In de FiNBOX kan financiële post binnenkomen,

zoals rekeningen en acceptgiro’s, maar ook salarisstroken, pensioenoverzichten

en polisbladen. Naast het ontvangen van financiële

post heeft FiNBOX een bewaar- en een betaalfunctie. Voor de

klant, maar ook voor de organisatie die de post digitaal verstuurd,

moet dit grote meerwaarde bieden.

Enorm potentieel aan

-alleeneters- voor de horeca

73% zegt (vaker) alleen uit eten te gaan als

horeca rekening houdt met hun wensen

Nederland telt ruim 2,4 miljoen alleenstaanden. Een aanzienlijk

deel daarvan bestaat uit welgestelde ouderen en pensioengenieters.

Mensen met tijd, geld en behoefte aan sociaal contact. Uit

onderzoek blijkt dat de Nederlandse horeca vooral is ingesteld op

diners vanaf twee personen en nauwelijks inspeelt op de groeiende

groep alleeneters. Alleen uit eten gaan wordt door de meeste

mensen onaantrekkelijk gevonden. Men voelt zich ongemakkelijk

en bekeken. Dat gevoel van ongemak kan de horeca relatief eenvoudig

wegnemen door zich te verdiepen in de wensen en gevoeligheden

van alleeneters.

Benzineprijs boven 1,80 euro:

Twee maanden extra korting bij Tango

Prijsvechter Tango geeft in maart en april iedere donderdag extra

korting op benzine en diesel. Tijdens de ‘Dwaze Donderdag’

loopt de korting op tot 15 cent per liter. Tango rekent op veel

belangstelling. De kortingsactie van 11 februari jl. zorgde voor

de drukste zaterdag bij Tango ooit.

Wie iedere donderdag in maart en

april zijn tank volgooit bij Tango

bespaart tot 67,50 euro. Een flinke

besparing waarbij de klant dezelfde

kwaliteit brandstof krijgt als bij de

dure bemande tankstations. Onze

brandstof komt namelijk uit dezelfde

brandstofdepots.

Ondernemers betalen tien

procent teveel erfbelasting

Veel ondernemers hebben hun zaken op het gebied van testament

en erfbelasting niet goed voor elkaar. 20% van de ondernemers

heeft zelfs helemaal geen testament. Op het moment

van overlijden betekent dit niet zelden dat een ondernemer bij

de bedrijfsoverdracht een behoorlijk deel van het opgebouwde

vermogen verschuldigd is aan de fiscus. Gemiddeld kunnen

ondernemers 10% van hun vermogen besparen, landelijk gaat

het om miljoenen euro’s per jaar.

De laatste jaren is er veel

veranderd op het gebied van

schenk- en erfbelasting. Testamenten

die langer dan twee

jaar geleden zijn opgesteld

zijn nu al weer verouderd. Ook

kunnen bepaalde tussentijdse

veranderingen in de persoonlijke

of zakelijke situatie effect hebben

op het testament, dan wel

de huwelijkse voorwaarden. Allemaal redenen om niet af te wachten,

maar actie te ondernemen voordat het te laat is.

pagina 15

feb/mrt

2012


pagina 16

feb/mrt

2012

coverstory

Mercedes Benz-dealer en

servicepunt Wensink Arnhem:

dé partner in business


coverstory

Links: Roy Beekman

Midden: Coen van Beek

Op de trap: Fons Evers

Met 33 vestigingen en 820 medewerkers is

Wensink een grote speler op de zakelijke en

particuliere automotive markt. In vijftien van

deze vestigingen worden Mercedes Benz

personenwagens verkocht en onderhouden,

waaronder Arnhem als regiodealer. Ondanks die

grootschaligheid staat de Mercedes-Benz dealer

dichtbij de klant. Het 25-jarige bedrijf maakt de

slogan ‘Wensink Aangenaam’ dagelijks waar.

Wie kiest voor Wensink, kiest voor zorgeloos rijden,

altijd dichtbij. Verkoop van nieuwe en gebruikte

Mercedessen, leasen, onderhoud, reparatie,

financiering, schadeherstel, trailerservice, verzekeren

en het verzorgen van een tijdelijke mobiliteitsbehoefte.

Wensink heeft alles in huis voor een passend en

efficiënt antwoord op elk mobiliteitsvraagstuk.

Mercedes Benz-dealer en servicepunt Wensink wint

daarom steeds meer zakelijk en particulier terrein.

Wensink Aangenaam

Total Mobility

Met name de zakelijke rijders weten de laatste jaren

de weg naar de Mercedes-dealer in de Arnhemse

vestiging aan de Ringoven te vinden. Volgens

salesmanager Coen van Beek is dat geen wonder.

,,Ons Total Mobility concept spreekt bedrijven en

medewerkers aan. Ze hebben nergens geen omkijken

naar, dat doen wij voor ze. Ze hoeven bij wijze van

spreken alleen nog maar het gaspedaal in te drukken.

Bovendien past de uitstraling van Mercedes bij de

zakelijke markt en hebben we een breed aanbod van

modellen.” Zeker met de nieuwe B-klasse en de MLklasse

erbij timmert Wensink aan de weg. Populair

onder de zakelijke rijders zijn ook de modellen in

de C-klasse, die Wensink tegen zeer competitieve

voorwaarden aanbiedt.

In de periode van 1 maart tot 30 april staat bij

Wensink Arnhem alles in het teken van de C-klasse

‘Premium Edition’. Niet alleen staan in deze periode

messcherpe leasetarieven centraal, iedereen die

een C-klasse Limousine, Estate of Coupe aanschaft,

ontvangt onder het mom van ‘De C-klasse Suits You’

een maatkostuum naar wens. Naast deze specifieke

actie profiteren klanten het hele jaar door van een

maandelijks wisselende actie vanwege het 25-jarig

bestaan.

pagina 17

feb/mrt

2012


coverstory

pagina 18

feb/mrt

2012

Personeel

Auto’s en in het bijzonder de Mercedes-Benz. Als

echte liefhebbers kunnen Coen van Beek en zijn

Arnhemse salescollega’s Fons Evers (nieuwe auto’s)

en Roy Beekman (gebruikte Mercedessen) er uren

over praten. Maar dat het niet alleen om het product

zelf gaat beseffen ze als geen ander. ,,Zonder

gedreven en gepassioneerd personeel red je het

niet.” Daarom omarmen ze de medewerkers binnen

het bedrijf. Coen van Beek: ,,Mercedes staat voor

betrouwbaarheid, comfort, kwaliteit en veiligheid.

We hebben een breed productaanbod voor alle

doelgroepen, maar je mensen moeten wél dat

aangename gevoel van Wensink delen met de

buitenwereld en alles op alles zetten voor een

sterke band met de klanten. Vanaf het moment

dat bezoekers over de drempel stappen tot en met

de after sales. Dat gebeurt. Wij nemen alle tijd

voor klanten, ze kunnen alle gewenste modellen

testen. Onze medewerkers zijn trots op hun werk en

Mercedes-Benz en dragen dat ook uit. Zakelijkheid

vertaalt zich bij ons in een aangenaam gevoel.”

Dat dit geen loze woorden zijn, bewijst de

zaterdagmorgen. ,,Iedere klant die bij ons een auto

heeft gekocht kan de wagen op zaterdagmorgen hier

gratis laten wassen. Dat is echt een sociaal gebeuren.

Er ontstaan zelfs vriendschappen.”

Duurzaam

Sinds oktober 2011 voeren alle Wensink vestigingen

het certificaat Erkend Duurzaam Autobedrijf, hét

duurzaamheidskeurmerk van de autobranche.

Een bewijs dat bij Wensink niet de waan van de dag

regeert, maar dat duurzaamheid volop is geïntegreerd

in de dagelijkse bedrijfsvoering. ,,Dat vind je niet

alleen terug in zaken die met het milieu hebben te

maken zoals onze afvalstroom, ons energieverbruik,

de materialen die we gebruiken, ons brede aanbod

van milieuvriendelijke en zuinige auto’s en de manier

waarop we met brandstoffen omgaan,” vertelt

Coen van Beek. ,,Het certificaat is een teken van

een gedegen lange termijn visie op het gebied van

bedrijfsvoering, communicatie, financiën, inkoop,

verkoop en personeel. Daarom hebben wij alle

vertrouwen in de toekomst.”

Wensink Arnhem

Ringoven 9

6826 TP Arnhem

tel. (026) 3636365


thema

Maatschappelijk verantwoord

ondernemen

Maatschappelijk verantwoord

ondernemen (mvo), duurzaam

ondernemen of maatschappelijk

ondernemen is een vorm

van ondernemen gericht op

economische prestaties (profit),

met respect voor de sociale kant

(people), binnen de ecologische

randvoorwaarden (planet): de

triple-P-benadering.

De Organisatie voor Economische Samenwerking

en Ontwikkeling heeft aanbevelingen voor

maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld,

de zogenaamde OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen

maken duidelijk wat overheden van het gedrag van

bedrijven verwachten. Het Nederlandse Nationaal

Contact Punt (NCP) ondersteunt bedrijven om de

OESO-richtlijnen, waarvan de naleving vrijwillig is, in

praktijk te brengen.

Drie MVO-dimensies

• De normen en waarden waar een bedrijf voor staat.

• De maatschappelijke verantwoordelijkheid van

een bedrijf: de manier waarop een bedrijf zijn

kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid

neemt ten aanzien van het milieu en de sociale

context.

• De maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf:

de manier waarop het bedrijf iets terug geeft aan de

samenleving bijvoorbeeld door, op vrijwillige

basis, een bijdrage te leveren aan een goed doel of

sponsoring.

Waar grote multinationals over MVO spreken, gebruikt

het MKB meestal de term Duurzaam Ondernemen.

De theoretische achtergronden zijn dezelfde, maar de

praktische vertaling in het bedrijf is anders. Het gaat

in ieder geval om activiteiten die een stap verder gaan

dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke

betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

Vervolgens kunt u nu lezen en hieruit eventueel uw

inspiratie opdoen over hoe de provincie Gelderland

en een aantal bedrijven maatschappelijk verantwoord

ondernemen in de dagelijkse praktijk brengen.

Bouw nieuw waterstoftankstation in

Arnhem van start

Eind januari heeft wethouder Michiel van Wessem

de eerste paal geslagen voor een nieuw tankstation

op bedrijventerrein de Kleefse Waard in Arnhem. Het

nieuwe, futuristisch ogende tankstation met de naam

H2 Wave krijgt als eerste openbaar tankstation in

ons land een tankzuil voor het tanken van waterstof.

De tankzuil staat nu nog bij het Avia tankstation aan

de Van Oldenbarneveldtstraat, waar hij in december

2010 officieel in gebruik genomen werd als onderdeel

van het HyMove-project. HyMove is een initiatief dat

bedoeld is om ervaring op te doen met het gebruik

van waterstof in voertuigen zoals bussen en auto’s.

Naar verwachting is de bouw van het tankstation,

dat naast de tankzuil voorzien is van drie à vier

pompeilanden, een autowasinstallatie en enkele doehet-zelf

wasboxen, in juni van dit jaar afgerond.

Het waterstoftankstation vormt een belangrijk

onderdeel van het HyMove-project, een initiatief van

de stichting Waterstof Onderneming Gelderland. Deze

nieuwbouw is van groot belang voor het HyMoveproject,

omdat ze het aantal bussen en auto’s dat op

waterstof rijdt willen uitbreiden. De plek op de Kleefse

Waard is hiervoor uitermate geschikt omdat een

zogenaamd EMT label (Energie Milieu Technologie)

op het terrein van toepassing is. “De start van de

bouw vormt een belangrijke mijlpaal voor de stad, het

waterstoftankstation laat zien dat Arnhem een echte

energiestad is”, vertelt wethouder Van Wessem.

pagina 19

feb/mrt

2012


thema

pagina 20

feb/mrt

2012

De schoonmaker met voldoende

tijd maakt het verschil!

Personeel; het kapitaal van de onderneming. De

steeds krapper wordende arbeidsmarkt maakt

personeelsbeleid tot het belangrijkste speerpunt

binnen onze organisatie. Maatschappelijk verantwoord

ondernemen gaat verder dan goede

arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden

en een veilige werkomgeving. De actualiteiten

rondom stakende schoonmakers geeft aan dat er

voor vele organisaties nog veel te verbeteren is.

Spelen, leren, werken, verzorgen; de schoonmaker maakt

het mogelijk. In iedere fase van ons leven komen we in

aanraking met de werkzaamheden van de schoonmaker.

Het leven begint in een schoon (zieken)huis. Gedurende

een opgeruimde peuter-, kleuter- en basisschoolperiode

bezoeken we met dagelijks schoongemaakte bussen

en treinen, diverse goed gereinigde pretparken,

speelplaatsen en sportverenigingen. Na een periode van

verdere verdieping in nette schoolgebouwen, maken we

ons debuut op de arbeidsmarkt waar de schone bureaus

ons al van afstand door het kristalhelder gewassen

glas tegemoet stralen. We eten maaltijden die in ultiem

schone industriële productielijnen gemaakt zijn en laten

ons vliegen in schone vliegtuigen naar tot in de perfectie

schoongemaakte hotels. Zelden staan we stil bij het feit

dat de schoonmaker ons, in al deze aspecten van ons

leven, voor is geweest. Dankzij de schoonmaker kunnen

we spelen, leren, werken, en – als het tijd wordt om

het wat rustiger aan te doen – ons laten verzorgen. De

schoonmaker maakt het mogelijk. Iedere dag weer!

Ondanks het feit dat iedereen een schone (werk)

omgeving waardeert heeft onze branche helaas

een niet al te best imago. De branchegemiddeldes

over personeelsverloop en ziekteverzuim liegen er

niet om en bijna elke nieuwe relatie van antonio is

wantrouwend over de te leveren kwaliteit. Eerst zien

dan geloven. Wat is hiervan de oorzaak? Het antwoord

is simpel; de prijs en hiermee de arbeidstijd. De

praktijk leert dat de prijs veelal het belangrijkste is

en er vele schoonmaakbedrijven zijn die enkel voor

de opdracht gaan en dus gouden bergen beloven in

plaats van uit te leggen dat de prijs de productienorm

maakt en dus direct bepaalt of je het werk kwalitatief

goed kan uitvoeren.

De verantwoordelijkheid om de opdrachtgever te

overtuigen dat het uiteindelijk om de in te zetten

uren gaat die maken dat het werk goed kan worden

uitgevoerd is onze uitdaging. Scherpe prijzen

en hiermee krappe arbeidstijden (één van de

stakingsredenen) maken dat bij (her)aanbestedingen

in ruim 90% van de gevallen de zittende partij het

werk terecht verliest. Bewuster inkopen levert minder

verloop en lager ziekteverzuim op en zorgt simpelweg

voor een hogere kwaliteit van het werk. Het bespaart

ook nog eens tijd en geld voor alle partijen als je het

wel goed regelt waardoor je voor langere tijd een

partnership aangaat. Het is echt niet moeilijk om

de juiste productietijd met een verantwoord tarief

te berekenen, wel de verkoop hiervan omdat de

schoonmaak vaak een sluitpost op de begroting is en

tegelijkertijd wel erg hoog staat als het gaat om de

beleving rondom je werkplek.

De schoonmaker met voldoende tijd voor het werk

zorgt voor een lager verloop, minder verzuim en dus

een prettige schone werkomgeving (shining places).

Vanuit deze situatie investeren wij verder in goede

arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden en

een veilige werkomgeving omdat dit dan pas zinvol

en interessant is. Vanuit dit bewustzijn functioneert

antonio al 35 jaar met vele langdurige en goede

relaties met medewerkers en opdrachtgevers.

Ons managementteam met een gemiddeld

dienstverband van 15 jaar, waarbij op een enkeling na

iedereen als schoonmaker is gestart, maakt mij een

trotse werkgever.

Toni Iñiguez Najdanovski toni@antonio.nl

directeur-eigenaar www.antonio.nl


thema

Bent u ook geïnteresseerd, om

met uw bedrijf, een interessante

invulling te geven aan dit

terugkerende item in Zakelijk

Arnhem? Voor reservering van

deze ruimte, neem vrijblijvend

contact op met ons via onze

website of stuur een mailtje naar:

redactie@zakelijk-arnhem.nl

Maatschappelijk

verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, dit is

een kreet die vaak wordt gebruikt. Maar wat is

nu maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Het is een mix van ondernemen gericht op

economische prestaties met respect voor de sociale

kant en binnen de ecologische randvoorwaarden.

Ondernemen lijkt me altijd gericht op economische

prestaties anders houdt het bestaansrecht van

een onderneming erg snel op. De ecologische

randvoorwaarden hebben alles te maken met de

planeet aarde en natuurlijk moeten we met z’n allen

denken aan het milieu. Dit kan zijn afval scheiden,

bouwmaterialen gebruiken die duurzaam zijn of

minder belastend voor het milieu en dus onze planeet.

Daarnaast is er als ondernemer ook nog een sociale

kant. Deze begint uiteraard bij het eigen personeel.

Als er een werkomgeving is waarin medewerkers zich

prettig voelen dan is dit uiteraard ook zichtbaar in de

werkzaamheden die verricht worden, waaronder de

kwaliteit en het werkplezier.

De ecologische randvoorwaarden zijn binnen de

bouwbranche breed te trekken. Wij dienen duurzame

materialen te gebruiken, speciaal hout met een FSC

keurmerk. Maar begin bij de basis.

Bij elk bouwwerk groot of klein is er sprake van afval.

Binnen onze organisatie hebben wij de afvalstroom

danig weten te beperken. Dit doen we door middel

van het scheiden van papier/karton, metalen,

steenachtig afval, plastic, b-hout en schoon te

verbranden hout en houtkrullen.

Waarom te verbranden hout? Wij maken in onze

eigen werkplaats kozijnen, ramen en deuren,

interieuronderdelen en nog veel meer items. Tijdens

dit proces ontstaat er afval, brandbaar afval.

Enkele jaren geleden waren wij op een bouwbeurs

waar de nadruk lag op het beperken van afvalstromen

binnen de bouwbranche. Als voorbeeld werd hier

een houtgestookte kachel gepresenteerd. Na ons

goed te hebben laten informeren over de voordelen

hiervan besloten wij om de gasgestookte heathers

in onze werkplaats te laten vervangen door deze

houtgestookte kachels. We bereiken hiermee twee

doelen: we beperken onze afvalstroom en hebben het

nog warm ook.

Eigenlijk is elke organisatie op zichzelf al bezig met

maatschappelijk verantwoord ondernemen, alleen

dienen werkgever en werknemer zich er van bewust

te zijn.

Dus een beter milieu creëren we zelf als ondernemer

en werkgever door hierin een duidelijk statement

te maken en in de juiste omgeving maken je

werknemers er een sport van om hun steentje bij te

dragen.

H. Kroon Aannemersbedrijf B.V.

Johannes Huddeweg 5, 6827 CA Arnhem

Telefoon: 026-4438526

www.kroonaannemersbedrijf / www.neijenhuisbv.nl

pagina 21

feb/mrt

2012


thema

pagina 22

feb/mrt

2012

ANAC, met zorg voor het milieu...

Milieu is erg belangrijk voor ons. Voor

onze dertien wasstraten, onze selfstorage,

tankstations en onze kartbaan.

ANAC heeft voor elke bedrijfstak veel

met milieu te maken. En de eisen worden

elk jaar scherper. Logisch, want we

werken met zeep, vuil, oliën en vetten

in de wasstraten, benzines en gassen

in de tankstations en ook de kartbaan

brengt allerlei milieu-eisen met zich

mee. Hoe gaan we daar eigenlijk mee

om?

Het antwoord op die vraag is simpel:

zeer verantwoord. Dat vinden we onze

taak, maar de overheid ziet daar ook op

toe. We hebben vloeistofdichte vloeren

onder de wasstraten en het tankstation.

Water, chemicaliën, vuil en olie worden er

gescheiden en indien mogelijk hergebruikt.

Het principe is eenvoudig. Vuil zinkt naar

de bodem in een watertank, olie drijft

omhoog en er blijft schoon water over,

ontdaan van alle olie en slib.

Na een filter is het water schoon genoeg om

opnieuw te gebruiken. Op deze manier wordt

maar liefst 80% van het gebruikte water in

eigen beheer gerecycled. We gebruiken per

auto maar een minimale hoeveelheid vers water.

Het slib dat in de waterbakken overblijft wordt

door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en

verder verwerkt.

Voor het tankstation geldt in principe hetzelfde.

We hebben vloeistofdichte vloeren, waardoor

het vervuilde water en gemorste benzine en

diesel naar speciale opvangbakken wordt

geleid. Ook daar mag geen enkele vervuiling

optreden. Dat wordt regelmatig door de

overheid gecontroleerd. We zijn zelfs zo ver dat

we de restwarmte van de stofzuigermotoren

gebruiken in de drooginstallatie aan het einde

van de wasstraat.

In de kartbaan worden de afgewerkte olieën ook

door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en

verantwoord verwerkt. En verder hebben we wat

ontvetters in huis en ook die worden regelmatig

omgewisseld. Bij de milieu-eisen in een bedrijf

hoort een administratie, waarin je moet kunnen

aantonen hoe je met je vervuilende stoffen

omgaat. En de controleurs komen geregeld

op bezoek, gewoon om te zien of we de zaken

goed geregeld hebben. Dat vinden we bij ANAC

een goede zaak!

Dit alles heeft in 2011 in Nijmegen geleid tot

de onderscheiding ‘Ondernemer van het jaar

2011’.

www.ANACselfstorage.nl

www.ANACcarwash.com

Overmaat 1, 6831 AE Arnhem


kort nieuws

A12 Waterberg – Velperbroek:

wegverbreding anderhalf jaar eerder klaar; in 2012

De wegverbreding A12

Waterberg - Velperbroek

verloopt zodanig dat de

weggebruiker medio 2012

al gebruik kan maken van

2x3 rijstroken in beide

richtingen. Dat maakten

Rijkswaterstaat en aannemer

Heijmans bekend.

Dit is circa anderhalf jaar

sneller dan voorzien. Aansluitend

volgen nog afrondende werkzaamheden

zoals onder meer het aanbrengen van beplanting.

De grootschalige bouwwerkzaamheden voor de wegverbreding

A12 Waterberg-Velperbroek zijn eind augustus

2011 gestart. Gelet op de vooruitgang geboekt

in de afgelopen vier maanden en het vasthouden van

de werkwijze voor de vervolgactiviteiten in 2012, is

het mogelijk de werkzaamheden uiterlijk 2012 gereed

te hebben.

Veel inzet

Sinds eind augustus 2011 wordt er buiten gewerkt

aan de wegverbreding A12 Waterberg-Velperbroek.

Bij de start hiervan werd ervan uitgegaan dat de

werkzaamheden zo snel mogelijk maar uiterlijk 2013

gereed zouden zijn. De versnelling van ruim één

jaar kwam voort uit het feit dat de voorbereidende

werkzaamheden voorspoedig verliepen en aannemer

Heijmans koos voor een andere werkwijze. Naast de

bouwfasering met slechts twee hoofdfasen is sprake

van het inzetten van relatief veel menskracht voor de

diverse werkzaamheden én het tegelijkertijd werken

aan de verschillende delen van het traject.

Hinder komende maanden

Op dit moment zijn de twee rijstroken op de A12

in beide richtingen verschoven naar de binnenzijde

van de snelweg. In het voorjaar van 2012 start de

volgende bouwfase waarbij het verkeer naar de

buitenzijden wordt geleid. Daarna begint het werk

aan de binnenzijde van de weg. Ook dan zal een

maximumsnelheid gelden van 90 km/uur. Verkeer

wordt geadviseerd rekening te houden met hinder.

Deze hinder is vergelijkbaar met de hinder van de

afgelopen vier maanden.

Sinds medio november wordt de weg aan de

buitenzijde verbreed. Daartoe wordt het asfalt van de

oude vluchtstrook weggefreesd, een nieuwe fundering

gemaakt en nieuw asfalt aangebracht. Bij de diverse

nachtelijke werkzaamheden wordt regelmatig de

rechterrijstrook van de A12 in beide richtingen

afgesloten. Direct omwonenden kunnen geluids- en

trillingsoverlast ervaren van deze werkzaamheden.

Nieuwe geluidsschermen

Sinds begin oktober 2011 wordt aan beide zijden

van de A12 gewerkt aan de sloop en bouw van

circa 5 kilometer geluidsschermen. De verwachting

is dat deze werkzaamheden medio februari 2012

gereed zijn. In het tweede kwartaal van 2012 wordt

gestart met de bouw van de nieuwe schermen op de

viaducten.

Viaducten en tunnels

De viaducten in dit traject van de A12 worden

uiteraard aangepast aan de wegverbreding. Op de

plaats waar de Schelmseweg de A12 kruist, is het

oude viaduct gedurende circa 5 maanden volledig

vervangen door een nieuw exemplaar dat eind

januari in gebruik is genomen. Daarnaast zijn de

afgelopen periode de viaducten Rozendaalseweg,

Velperweg, Spoorviaduct en IJssellaan aan de

buitenzijde uitgebreid. Hiertoe zijn extra kolommen

geplaatst en liggers gelegd. Met het afronden van

deze werkzaamheden zal de hinder voor het lokale

verkeer tot het voorjaar 2012 minder zijn. Ook zijn aan

beide zijden van de weg de fiets- en voetpaden weer

beschikbaar.

De Luinhorsttunnel is verlengd en weer opengesteld

voor verkeer. De werkzaamheden voor de nieuwe

fiets-/voetgangerstunnel, die een verbindingschakel

vormt tussen de Loevesteinlaan in Arnhem en de

Straatweiden in Velp, zijn gestart. De dassentunnel

tussen knooppunt Waterberg en de kruising met de

Schelmseweg is nagenoeg gereed. Bij de uiteindelijke

afronding krijgt de weg in de middenberm verlichting.

pagina 23

feb/mrt

2012


Jongejan tekent voor horizontaal toezicht

Met een ferme streek zette Frank Jongejan op 22 december zijn handtekening onder het convenant dat hij

met de Belastingdienst hee� gesloten. Tony Cohlst, plaatsvervangend regiodirecteur van de Belastingdienst,

zette daarna ook zijn handtekening, waarna de taart – met speciaal eetbare blauwe belastingdienstopdruk

– feestelijk kon worden aangesneden.

Door: Frank � oo� Fotografi e: Jacques Kok

Horizontaal toezicht is een nieuwe manier van werken

van de Belastingdienst, waarbij de ondernemer direct

duidelijkheid krijgt over zijn aangi� e. “Dat kan doordat

de adviseur belangrijke fi scale kwesties direct bespreekt

met de Belastingdienst”, verklaart Cohlst. “We gaan er

van uit dat de accountant of fi scaal adviseur van de ondernemer

volgens vooraf overeengekomen kwaliteitsnormen

werkt, waardoor de aangi� e in principe goed

genoeg is. We vertrouwen op het werk van de adviseur

en als er al bijzondere zaken spelen dan treden we met

elkaar in vooroverleg. Voorheen moesten we na het

indienen van de aangi� e veel meer zaken controleren,

wat voor alle partijen erg veel tijd kostte en de ondernemer

lang in onzekerheid hield. Nu verwerken we de

aangi� e direct, en komen daar in principe niet meer op

terug. Dat gee� zekerheid voor de ondernemer.”

Jongejan is het twaalfde kantoor in deze regio dat een

convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst

tekent. Landelijk hebben 140 accountantskantoren een

dergelijk convenant getekend sinds de Belastingdienst

twee jaar geleden met deze werkwijze is begonnen, vertelt

Cohlst. “Jongejan is één van de eerste kantoren die

zijn cliënten actief betrok bij de voorlichting die de Belastingdienst

overal in den lande houdt”, licht Jacqueline

Hermeling toe. “En de reacties die zijn cliënten gaven

op de werking van het horizontaal toezicht, waren zeker

positief.”

De regeldruk verlagen Samen met haar collega Bert

Snoek hee� zij nu al diverse voorlichtingspresentaties

in deze regio gehouden bij accountantskantoren. De

verwachting is dat er snel meer kantoren tot een convenant

zullen komen. De Belastingdienst hecht zeer

aan deze nieuwe werkwijze waarbij de samenwerking

met de adviseurs centraal staat. Daarnaast hee� men

te maken met een zeer sterke groei van het aantal kleine

zelfstandigen, met name zzp’ers. Alleen al in deze regio

is dat dit jaar zo’n 4000, rekent Cohlst voor.

Maar horizontaal toezicht betekent meer. “Het sluit

ook aan bij het voornemen van het kabinet om de regeldruk

voor ondernemers te verlagen.”

Vertrouwen Horizontaal toezicht is ook in overeenstemming

met de tijdsgeest. Vertrouwen, begrip en

transparantie worden meer en meer als basis voor een

integere samenwerking gezien. Cohlst: “De accountantskantoren

waar wij een convenant mee tekenen, zijn bijvoorbeeld

lid van de overkoepelende SRA, die voor onze

Dienst kwaliteitsborging garandeert.” De accountant op

zijn beurt stelt ook kwaliteitseisen aan zijn klanten. Dat

begint al met de aanname van nieuwe klanten. “Vertrouwen

is ook hier een sleutelwoord”, stelt Jongejan.

Essentieel Hij begon zijn kantoor Accountants Adviseurs

Jongejan deze zomer, nadat hij zo’n zeven jaar met

een compagnon een kantoor had geleid. Daarvoor werkte

Jongejan bij de big-4, zoals de grootste accountantskantoren

van Nederland genoemd worden. “Het directe

contact met de klant dat ik nu heb is voor mij essentieel

om op vertrouwensbasis e� ectief te kunnen samenwerken.

Op deze manier, en helemaal met toepassing van

het horizontale toezicht, kan ik dat prima.”

Meer informatie:

http://www.belastingdienst.nl/variabel/toezicht/

Accountants Adviseurs Jongejan B.V.

Bothaplein 1

6814 AJ Arnhem

026 44 33 745


info@decijfersvoorbij.nl

www.decijfersvoorbij.nl


events

Tekst: Mars Teunissen van NITB

Foto’s: Luc Hendriks van Image and More

Creatiefste ondernemers komen

in een warm zingend nest

In een bijna vol Musiater werden woensdagavond

15 februari onder luid tromgeroffel de winnaars

bekendgemaakt: Jan en Jet Pijnappel van

Grutterij Molen de Hoop uit Oud Zevenaar mogen

zich dit jaar de creatiefste ondernemer van

Zevenaar 2012 noemen.

De jury prees met name de kwaliteiten die te maken

hadden met vernieuwing, klantvriendelijkheid, omgang

met personeel, persoonlijk betrokkenheid bij de

mensen van de Wieken, maar ook innovatieve product

ontwikkeling, neus voor de markt en succesvol

ondernemerschap in een oud familiebedrijf. Jan en

Jet waren wel wat beduusd onder zoveel lovende

woorden.

Na de hartverwarmende woorden van burgemeester

Jan de Ruiter kon voor hen de avond niet meer

stuk en verdween de nuchterheid in een uitbundig

feestgevoel. Uit de zaal klonk: retteketet voor Jan en

Jet. Trots namen zij als winnaars de door Rabobank

de Liemers aangeboden prijs van 1000 euro in

ontvangst. Maar ook de andere drie genomineerden,

Jazo, Skantrae en de Minnerij werden terecht voor

hun creativiteit geëerd. De burgemeester prees

zich gelukkig met zoveel ondernemend talent in zijn

Gemeente. Hij prees ook MKB Zevenaar, die hij uitriep

tot de creatiefste MKB van Nederland.

Al deze gulle woorden tekenden de sfeer van de

avond. Na opkomst van WhatEver Happens was het

ijs al snel gebroken, ze kregen de lekker gevulde zaal

in een mum van tijd aan het staand meezingen en

wuiven: Let the Sunshine in.

Via een live video verbinding zagen we intussen de

genomineerden buiten uit de witte limousine stappen.

Onder begeleiding van de dames van WhatEver

Happens werden ze bij binnenkomst door de luid

zingende zaal als zonnestraaltjes warm onthaald.

Presentator Chiel ter Heerdt kwam in het smaakvolle

decor na een wat aarzelende start goed op dreef

en de avond verliep onder zijn leiding lekker vlot en

ongedwongen.

De juryleden gaven aan dat het moeilijk was geweest

om zulke verschillende bedrijven met elkaar te moeten

vergelijken. De fraaie films maakten dit ook nog eens

duidelijk. Eigenlijk was ieder genomineerd bedrijf in

zijn tak natuurlijk al de creatiefste geworden. Toch wist

de jury unaniem één winnaar te kiezen

Ook blij met de aandacht waren The Good Car

Company en atelier Kevin van den Bergh, zij waren

genomineerd voor de aanmoedigingsprijs.

Na de lovende woorden voor hen, ging uiteindelijk

Kevin van den Bergh van Atelier Kevin van den Bergh

met de 500 Rabobank De Liemers aanmoedigings

euro’s naar huis.

WhatEever Happens sloot de avond sfeervol af

en in de drukke foyer bleef het, met de gelukkige

genomineerden, winnaars en de hapjes en drankjes,

nog lang gezellig. Zo als dat kan gaan in een warm

nest. www.mkbzevenaar.nl

pagina 25

feb/mrt

2012


mkb

gecertificeerd

ISO 9001 : 2008

MKB-Nederland wil dat het kabinet maatregelen

neemt tegen de stijgende lokale lastendruk.

Met onder meer een forse verhoging van de

onroerende zaakbelasting gaan gemeenten

lijnrecht in tegen eerdere afspraken om de lokale

lasten voor bedrijven in de hand te houden.

Hoewel gemeenten eerder beloofden om de

opbrengsten van de OZB in 2012 niet te verhogen,

blijkt uit cijfers van het CBS dat ze dit jaar bijna 6

procent meer willen binnenhalen dan in 2011.

En de OZB is niet de enige manier waarop gemeenten

de lasten voor burgers en bedrijven verzwaren, zo

blijkt uit het CBS-overzicht. Ook willen ze 8 procent

meer aan toeristenbelasting innen en 10 procent

meer aan precariobelasting (voor het gebruik van de

openbare ruimte).

schoonmaakbedrijf

drost en zonen bv

dé schoonmakers uit Arnhem

gecertificeerd

ISO 14001 : 2004

uw partner voor:

schoonmaakonderhoud: kantoorgebouwen

schoolgebouwen

sportcentra

appartementencomplexen

culturele centra

specialistische diensten: tapijtreiniging

graffitiverwijdering

glasbewassing

Delta 50 6825 MS Arnhem telefoon: 026-3513675

Stijging lokale lastendruk

vraagt om actie kabinet

Deze lastenstijging komt op een moment dat burgers

en bedrijven het door de crisis toch al moeilijk hebben.

Gemeenten lijken hun eigen financiële problemen voor

een fors deel op hen af te wentelen. Daarmee gaan

ze lijnrecht in tegen premier Rutte, die eind 2010 op

het jaarcongres van MKB-Nederland aankondigde dat

gemeenten de bezuinigingen, die ze van het kabinet

opgelegd krijgen, niet mogen terughalen ‘over de rug

van ondernemers’.

De stijgingen zijn ook strijdig met de bestuursafspraken

van de gemeenten en de rijksoverheid

om de opbrengst van de OZB op hetzelfde niveau te

houden.

������������������

Van Elderen gaat

nét even verder!

Zijpendaalseweg 41 & 47 | 6814 CC Arnhem

T 026 – 354 78 84 & 026 – 351 01 55

m.nagtegaal@vanelderen.nl | www.vanelderen.nl


kort nieuws

Foto: Ingrid van Berkel

Groot succes voor

Landgoed Avegoor en Kinderij

Op zondag 26 februari organiseerde

Landgoed Avegoor in samenwerking met

Kinderopvangorganisatie Kinderij, van 14.00 tot

17.00 uur, een open dag op het landgoed.

Dit is een daverend succes geworden. Beide

organisaties kijken met een trots en goed gevoel terug

op deze middag, waar zij 500 volwassenen en 250

kinderen konden verwelkomen. Zowel volwassenen

als kinderen waren zeer enthousiast op de omgeving,

de rondleidingen en de workshops die gratis werden

aangeboden. Hoogtepunt van de middag was de

opening van de kunstkamer “Sweet Dreams” door

de 90-jarige vaste gast van het hotel, de heer Kaijzer

(zie bijgaande foto). Deze kamer werd met vooral

snoep en chocolade ingericht door kinderen van de

buitenschoolse opvang “de Schatkist” uit Velp.

Landgoed Avegoor telt nu bijna 31 kunstkamers,

37 design kamers en 5 suites. Het concept hotel

of modern art, dat Avegoor voert, inspireert zowel

kunstenaars als gasten waarin creativiteit de

boventoon voert in een zeer gastvrije omgeving.

Kinderij is een professionele regionale organisatie

met ruimt 15 jaar ervaring op het gebied van

kinderopvang, bestaande uit, kinderdagopvang,

buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Daarnaast bieden zij onder de naam Carion

peuterspeelwerk aan. Kinderij is onderdeel van Carion,

een welzijnsorganisatie die veelzijdige diensten op het

gebied van samenleving levert.

Landgoed Avegoor - Hotel of Modern Art

Zutphensestraatweg 2

6955 AG Ellecom

pagina 27

feb/mrt

2012


automotive

pagina 28

feb/mrt

2012

VDC, TopSportLease, Van Hunnik Autogroep

en Broekhuis omarmen elkaar

Vier gerenommeerde regionale spelers in de

autobranche hebben elkaar gevonden. Het

Voertuig Documentatie Centrum (VDC) koos voor

het leasen van haar bedrijfswagens bewust

voor leasemaatschappij TopSportLease, die op

zijn beurt wagens van Van Hunnik Autogroep en

Broekhuis Arnhem in zijn ‘stal’ heeft. Vanaf nu

rijden de werknemers van VDC in een Citroën C1,

Opel Astra of Opel Corsa.

,,Ja, de keuze voor TopSportlease is een hele

bewuste”, bevestigt Remco Westerbroek, Algemeen

Manager van het VDC. ,,De leaseprijzen zijn zeer

aantrekkelijk en de looptijden van de contracten zijn

kort.” Het VDC is gevestigd aan de Overmaat 42 in

Arnhem en is een erkende provider van de Rijks

Dienst voor het Wegverkeer (RDW). VDC richt zich

op het verstrekken van im- en exportdiensten en

voertuigdocumentatie.

Daarnaast kunnen automobilisten voor alle

wijzigingen in de voertuiggegevens van hun auto

in het kentekenregister terecht bij het bedrijf.

Dat TopSportLease samenwerkt met Opel-dealer

Broekhuis en Citroën-dealer Van Hunnik heeft VDC

naast de aantrekkelijke voorwaarden en prijscondities

over de streep getrokken. Westerbroek: ,,Opel en

Citroën beschikken over voordelige instapmodellen

met een uitgebreide standaarduitrusting. De Opel

met de Corsa en de Citroën met de C1. We hebben

met TopSportLease een leasecontract afgesloten voor

twaalf auto’s: zes Citroëns C1, vijf Opel Corsa’s en één

Opel Astra.

Bredere markt

De Oosterbeekse leasemaatschappij is blij met VDC.

,,Wij zijn zoals de naam het al zegt direct verbonden

met de Nederlandse topsport”, legt commercieel

directeur Patrick van Beek uit. ,,Iedereen die in de

Nederlandse topsport werkt kan gebruik maken

van ons unieke TopSportLease-concept. Maar onze

markt is breder geworden. Sinds 2010 richten wij

ons ook op de zakelijke markt: collectieve zakelijke

leasecontracten en individuele oplossingen. Het

personal leasecontract is ideaal voor ondernemingen

die geen collectieve lease-overeenkomst willen

aangaan of voor werknemers die contractueel geen

recht hebben op een lease-auto, maar wel goedkoop

willen rijden.” Ook voor mensen die groter willen rijden

beschikt TopSportLease dankzij de samenwerking met

Citroën-dealer Van Hunnik en Opel-dealer Broekhuis

over een breed gamma aan lease-mogelijkheden.

Bekendheid

Simko Crum, vestigingsdirecteur van Broekhuis: ,,Het

is nu al weer bijna drie jaar geleden dat we Opeldealer

Van Zijll hebben overgenomen. Voor ons is

het een uitdaging om in Arnhem meer bekendheid

te krijgen als officiële dealer van Opel en Chevrolet.

Deze samenwerking met TopSportLease draagt


hier aan bij.” Broekhuis is

een echt familiebedrijf dat

al bijna tachtig jaar actief is

in de automobielbranche.

De Broekhuis Groep

vertegenwoordigt meerdere

merken. Naast Opel en

Chevrolet ook Peugeot, Volvo,

Ford, Hyundai, Skoda en Seat.

Particuliere en zakelijke klanten hebben bij Broekhuis

een ruime keuze aan nieuwe en gebruikte auto’s.

Ook online. Op Broekhuisdirect.nl staan ruim

twaalfhonderd gebruikte en zevenhonderd nieuwe

auto’s die direct uit voorraad leverbaar zijn.

Voertuig Documentatie Centrum

vlnr: Simko Crum, Remco Westerbroek, Patrick van Beek en Twan Lemmers foto: Heijn Arns

Topmerken

Collega Van Hunnik Autogroep is dealer van

Peugeot en Citroën in Arnhem, Dodewaard, Ede,

Oss, Tiel, Veenendaal en Wamel. Twee topmerken,

het beste uit twee werelden, waarbij de klant op

één staat. Met Peugeot biedt Van Hunnik een

sportief programma en Citroën staat bekend om

z’n klassieke comfort, wat ook veel zakelijke rijders

enorm aanspreekt. Met name de Citroën C1, C3en

de DS3 zijn populair onder leaserijders. ,,De Citroën

C1 is een absolute prijsknaller bij ons”, weet Patrick

van Beek. TopSportLease biedt de wagen met een

cataloguswaarde van ruim achtduizend euro al aan

voor een leasetarief vanaf slechts tweehonderd euro

exclusief BTW. Maar ook de Opel Corsa is scherp

geprijsd bij de leasemaatschappij. Het VDC vaart er

wel bij.

www.topsportlease.nl

www.broekhuisgroep.nl

www.vanhunnikautogroep.nl

www.vdcnederland.nl

pagina 29

feb/mrt

2012


pagina 30

feb/mrt

2012

Business partners

Bedrijf Plaats Contactpersoon Internet

Pay for Work Renkum Rob Marks payforwork.nl

Erren Protectie Arnhem Hans Erren erren.nl

Gelre Sign Arnhem Pascal Defesche gelresign.nl

Heylo Arnhem Hans Heywegen administratiekantoorheylo.nl

Gelderse Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout geldersevlaggenhandel.nl

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers grandcaferutgers.nl

H. Kroon Aannemersbedrijf Arnhem Angelique v. Wissen kroonaannemersbedrijf.nl

Accountants Adviseurs Jongejan Arnhem Frank Jongejan decijfersvoorbij.nl

AdfoMedia Duiven Marc Eusman adfomedia.nl

DigiConcept Nijmegen Brendy Bosveld digiconcept.nl

Jagyba Sport & Health Velp Lex Hendriks jagyba.nl

Service Techniek Velp Velp Werner Christiaanse servicetechniekvelp.nl

Gami Telecom Arnhem Patricia Grotenbreg gamitele.com

VDC Arnhem Remco Westerbroek vdcnederland.nl

Cevesin Dieren Roland van Essen cevesin.nl

Access Computre Centre B.V. Duiven Wilco Ubing access4it.nl

Antonio shining places Arnhem Toni Iñiguez antonio.nl

Kook&Barbecue Business Velp Bastiaan Schlosser kookenbarbecue.nl

Ryokan de Bronsbergen Zutphen Tina Visch ryokan.nl

Anac Selfstorage Arnhem Hanneke Teekens anacselfstorage.nl

Vannaam reclamebureau Arnhem Marc Smiers vannaam.nl

BusinessClub Velperbroeck Velp Barbara Schlosser bcvnetwerk.nl

ABCO Beveiliging Duiven Robert Jansen abcobeveiliging.nl

SWS teksten Babberich Susan Swaters swsteksten.nl

hetArbeidsrechtkantoor Arnhem Ronald Frommé hetarbeidsrechtkantoor.nl

Golfbaan Welderen Elst Kim Arns golfenopeenlandgoed.nl

Euroselectief Uitzendorganisatie Westervoort Harry Belder Euroselectief.nl

Tekstbureau Pieter Ploeg Doorwerth Pieter Ploeg pieterploeg.nl


gemeente

Wethouder Van Wessem

presenteert ‘1100 banenplan’

Eén van de doelstellingen van het huidige college

van burgemeester en wethouders is zoveel mogelijk

mensen aan betaald werk te helpen. Wethouder

Michiel van Wessem heeft een plan gelanceerd

om het aantal mensen dat afhankelijk is van een

uitkering de komende jaren terug te dringen met

1100 personen. Via een werkgeversoffensief wil de

wethouder samen met het bedrijfsleven afspraken

maken om mensen die nu

moeten rondkomen van een

bijstandsuitkering aan het

werk te krijgen. Het 1100

banenplan is onderdeel van

het meerjarenbeleidsplan

Werken naar Vermogen

waarin de gemeente Arnhem

zich voorbereidt op de grote

wijzigingen die op stapel staan

op het gebied van de sociale

zekerheid.

Wethouder Michiel van Wessem:

“De inzet van dit college is

en blijft om zoveel mogelijk

mensen aan betaald werk te

helpen. Daarvoor wil ik concrete afspraken gaan maken

met het bedrijfsleven. Daarbij zetten we vooral in op

nieuwe banen en leerwerkplekken in sectoren als zorg en

welzijn, bouw en techniek, energie en milieutechnologie,

facilitaire dienstverlening en transport en logistiek. Juist

omdat in die sectoren relatief veel werkgelegenheid is

voor lager geschoolde mensen. Uiteindelijk is het doel

dat alle partijen profiteren van dit initiatief: werkgevers

die vakkrachten nodig hebben, de gemeente die geschikt

personeel kan leveren en uitkeringsgerechtigden die weer

aan de bak komen. Een win-win-win situatie dus.”

Drie sporen

Naast het werkgeversoffensief zet de gemeente in op

nog twee sporen om mensen aan het werk te krijgen.

Zo wordt de zelfredzaamheid van mensen gestimuleerd

waarbij de uitkering een laatste vangnet is. Daarbij wordt

ook gekeken of het instrument loonwaarde beter kan

worden benut. Bij dit instrument krijgen mensen door

een werkgever betaald op basis van

hun productiviteit en wordt het overige

deel aangevuld door de gemeente

via de uitkering. Het andere spoor is

het aanscherpen van de handhaving.

Misbruik of fraude van uitkeringen

moet zoveel mogelijk worden

voorkomen.

Sociale zekerheid

Met de komst van de nieuwe Wet

Werken naar Vermogen die per

1 januari 2013 wordt ingevoerd

verandert er het nodige op het

gebied van de sociale zekerheid. Het

budget dat een gemeente krijgt om

mensen aan het werk te krijgen, het

zogenoemde participatiebudget, wordt

aanzienlijk gekort. Voor Arnhem wordt het beschikbare

geld de komende jaren met tweederde gekort. Van 30

naar 10 miljoen euro. Ook de budgetten voor de sociale

werkvoorziening worden drastisch ingekort.

Gesprek met de stad

Om al deze veranderingen het hoofd te bieden heeft de

gemeente Arnhem eind vorig jaar een concept versie

van het plan gepresenteerd. Daarop konden inwoners,

ondernemers en de belangrijkste lokale adviesorganen

reageren en hun eigen ideeën indienen. De reacties op

het plan waren overwegend positief en hebben niet of

nauwelijks tot grote wijzigingen geleid. Het plan wordt

nu samen met het 1100 banenplan aangeboden aan de

gemeenteraad van Arnhem.

pagina 31

feb/mrt

2012


Waarom duur uit-eten als u alles thuis kunt laten bezorgen?

Regionale gerechten, streekproducten en kennis van de locale keuken, dat zijn

de chefkoks van Adfomedia in Duiven. Doordat wij alles onder één dak produceren

zijn we in staat u een gerecht van grote klasse voor te schotelen.

Adfomedia...een restaurant?

Nee, een ‘haute cuisine’ reclamebureau!

Marketing 16, 6921 RE Duiven | Postbus 156, 6930 AD Westervoort | www.adfomedia.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!