11.01.2013 Views

zakelijk arnhem

zakelijk arnhem

zakelijk arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

zakelijk arnhem

h é t o n d e r n e m e r s p l a t f o r m v o o r a r n h e m e . o .

a l s e e n h u i s

b o v e n w a t e r

a r n h e m

w o r d t m o o i e r

1 e j a a r g a n g | n u m m e r 1 | m e i 2 0 0 7

m a r a t h o n

v a n b e i j i n g


p a g i n a 2 z a k e l i j k a r n h e m

z a k e l i j k a r n h e m

Zakelijk Arnhem. Een nieuw blad voor – de naam zegt het al

– ondernemers uit Arnhem en omgeving. ‘Waarom nog een

blad?’ hoor ik u misschien denken. Heel eenvoudig. Wij zijn

inderdaad niet de eerste met een ondernemersblad. Maar

Zakelijk Arnhem is meer dan zomaar een zakelijke uitgave.

Het is onderdeel van een uniek, multimediaal concept dat

ondernemers bij elkaar brengt en een laagdrempelig plat-

form creëert met tal van voordelen. Iedereen met een za-

kelijk hart kan optimaal profiteren van de combinatie van

de redactieformule met website, activiteiten en exclusieve

voordelen.

Hoe leest u verderop in deze eerste uitgave. Dit eerste num-

mer geeft u al vast een indruk van wat u inhoudelijk zoal

kunt verwachten van Zakelijk Arnhem. Maandelijks kruipen

we in de huid van de ondernemer. Voor hen willen we na-

drukkelijk een luisterend oor zijn en met name starters krij-

gen bij ons veel aandacht.

Kort nieuws, achtergronden, reportages, interviews. U mag

zich laten horen over uw motivatie, beslissingen én wat u op

het werk en in uw vrije tijd bezighoudt. Want ongetwijfeld on-

derneemt u meer in uw leven. Heeft u ideeën of suggesties?

Kaart het bij ons aan of informeer naar de mogelijkheden.

e e n u n i e k , m u l t i m e d i a a l c o n c e p t

• Vergaderingen • Bedrijfsfeesten

(verschillende zalen & o.a. bruin café)

• Bedrijfsbuffetten (warm, koud)

“Al 7 jaar een begrip in Arnhem”

Koningsplein 4-5 • 6811 BV Arnhem

026 442 66 92 • 06 51 18 17 91

info@stadskelder.nl • www.stadskelder.nl

Want we hebben het wiel dan wel zelf uitgevonden, maar

op volle toeren draaien doen we pas samen met u.

Veel leesplezier.

Marien Nijland

Nijland Media

P.S. uw nieuws en tips

kunt u mailen naar:

redactie@zakelijk-arnhem.nl

V O O R W O O R D

i n h o u d s o p g a v e

De mannen achter Zakelijk Arnhem 4

Schoonmaakbedrijf Droste en Zn. 7

Wethouder Cees Jansen 8

Carmeditation 11

Startersverhalen 12

Bike dispenser Arnhem-Zuid 15

ZAKELIJK ARNHEM | Postbus 53, 6920 AB Duiven

Mei 2007, jaargang 1, nummer 1

| T. 026 319 57 02

| F. 026 319 57 01

| E. info@zakelijk-arnhem.nl

| I. www.zakelijk-arnhem.nl

Slaapkenner Damminga 16

Lezersactie, gezond & voordeel 18

Praktische zaken voor beursdeelnemers 19

Burgermeester Jos Geurken 20

Showroomnieuws, het goede voorbeeld 23

UITGEVER | Nijland Media - Duiven

| Marien Nijland

BLADCOÖRDINATIE | Theo van Leeuwen

VORMGEVING & DRUK | JP Tamminga – Duiven

OPLAGE | 7000 exemplaren

ADVERTENTIES | Tel. 026 – 319 57 02,

| E. advertenties@zakelijk-arnhem.nl

REDACTIE & TIPS | E. redactie@zakelijk-arnhem.nl

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld, desondanks zijn

fouten nooit helemaal te voorkomen. De uitgever is derhalve niet

aansprakelijk te stellen voor de (mogelijke-) gevolgen hiervan

en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

verveelvoudigd en/of overgenomen zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever.

Zakelijk Arnhem is een uitgave van Nijland Media en verschijnt

maandelijks. Het magazine wordt op naam verspreidt bij alle

bedrijven in Arnhem, Duiven, Elst, Giesbeek, Huissen, Lathum,

Oosterbeek, Rheden, Rozendaal, Velp en Westervoort.

p a g i n a 3


theo van leeuwen & marien nijland

de mannen achter zakelijk arnhem

Na een voorbereiding die altijd weer tekort blijkt te zijn,

heeft u -als ondernemer- toch het eerste nummer van

‘Zakelijk Arnhem’ in uw handen. En u bent niet de enige

want, dit magazine valt ook op de deurmat bij zevenduizend

andere ondernemers in Arnhem en omgeving. Samen vormen

die het klein- en middenbedrijf en de draaiende motor van

de lokale en regionale economie in Midden Gelderland.

De tijd is dus rijp om voor deze ondernemers een ‘bindmid-

del’ te creëren, waarbij de ondernemer -en alles wat hem of

haar bezig houdt- een platform krijgt om dat met andere

ondernemers te delen.

Dit blad vormt een onderdeel van een multimediaal concept

en is daarom onderscheidend ten opzichte van andere initi-

atieven volgens de bedenkers van ‘Zakelijk Arnhem’ Marien

Nijland en Theo van Leeuwen. Een portret van twee onder-

nemende mensen, die gepokt en gemazeld zijn in het Arn-

hemse en de uitgeverijbranche en dus weten waaraan ze be-

ginnen. ,,We hebben een duidelijke en simpele visie en dat

is ondernemers bij elkaar brengen’’, steekt Marien Nijland

van wal. ,,Natuurlijk zijn er bestaande netwerken, maar we

weten dat ondernemers structureel te weinig tijd hebben.

Ze willen niet elke maand verplicht naar een bijeenkomst.

Wij knopen zaken aan elkaar zonder dat het de ondernemer

veel tijd kost.’’

Zakelijk Arnhem is een regionaal, multimediaal concept,

waarvan het blad, dat maandelijks gaat verschijnen, een

belangrijk onderdeel is. Andere ingrediënten zijn een in-

teractieve en informatieve website en het Business Partner

concept, waar o.a. een jaarlijkse bijeenkomst, privileges op

zakelijk gebied en andere leuke zaken een onderdeel van

p a g i n a 4 z a k e l i j k a r n h e m

zijn.

Wie Business Partner van Zakelijk Arnhem wordt, krijgt toe-

gang tot vele voordelen. Theo van Leeuwen: ,,Dat is dus niet

alleen de geijkte advertorial, die je veelal tegenkomt in za-

kenmagazines. Ons startpunt begint wel met een professio-

nele bedrijfsreportage in het blad. Maar de Business Partner

krijgt ook toegang tot redactionele aandacht in de ruimste

zin van het woord en dat het hele jaar door.

Het blad komt maandelijks uit en alle geselecteerde bedrij-

ven in de regio Arnhem ontvangen het. Dat zijn er nu zo’n

zevenduizend, maar alle startende ondernemers die zich

hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arn-

hem komen daar maandelijks ook bij. Daarnaast maken we

een koppeling met onze website en laten we onze Business

Partners meedelen in tal van acties.’’

Het duo beseft terdege dat de formule nog in de kinder-

schoenen staat en tijd nodig heeft om echt goed te ‘leren

lopen’. ,,Maar het product ziet er goed uit. Waar we komen,

wordt heel enthousiast gereageerd.

Het medialandschap in Arnhem had behoefte aan iets

nieuws. Dat gat hebben wij met Zakelijk Arnhem opge-

vuld.’’

Zakelijk Arnhem – Business Partners

De voordelen op een rij gezet.

Het netwerk van zakenpartners van Zakelijk Arnhem brengt

ondernemers bij elkaar en geeft de Business Partner toe-

gang tot een reeks van voordelen:

• een professionele bedrijfspresentatie in het magazine

• een forse korting op de advertentietarieven van het

magazine

• redactionele aandacht in het magazine van uw product-

en/of dienstverleningsnieuws

• een verkorte presentatie in elk verschijnend magazine

van alle Business Partners

• op ons internetportaal wordt uw bedrijfspresentatie

opgenomen met een doorlink naar uw eigen website

• het organiseren van voordelige workshops voor u en/of

uw medewerkers

• kortingsacties op zowel zakelijk gebied, alsmede op de

‘leuke dingen in het leven’

• toegang tot voordelige dienstverlening van o.a. notaris,

advocaat en fiscalist

• minimaal 1 x per jaar een informele bijeenkomst om het

persoonlijk contact onder de Business Partners eens op

een ‘andere manier’ te bewerkstelligen. Ook uw partner

-of een introducé- is dan van harte welkom

w i j b r e n g e n b e d r i j v e n b i j e l k a a r

z a k e l i j k a r n h e m

Wie zich voor 1 juli 2007 aanmeldt als Business Partner krijgt

bovendien een extra aantrekkelijk instaptarief.

Bel vrijblijvend voor meer informatie met:

026-3195702 of rechtstreeks met

Marien Nijland op 06-16469115 of

Theo van Leeuwen op 06-29535547.

p a g i n a 5


Zinnenprikkelend

Koffie drinken is het moment waarop alle zintuigen

van de mens geactiveerd worden. Je kijkt uit naar

het moment waarop je van koffie gaat genieten.

In onze beleving ruiken we de geur en proeven

we de smaak, maar het echte koffie genieten doe

je met alle zintuigen. Je pakt het moment om even

te ontspannen of neemt even de tijd voor een goed

gesprek.

Koffie inspireert.

Peeze koffie is er voor de eenmanszaak tot groot

kantoor. Van koffiepads voor uw 2 kops-apparaat

tot koffie èn apparatuur voor grote groepen

gebruikers.

Trek in een lekkere kop koffie?

Stuur een e-mail met uw bedrijfsgegevens voor een

gratis proefpakket aan info@peeze.nl

Koffiebranderij G. Peeze BV - Ringoven 36 - 6826TR ARNHEM - www.peeze.nl

p a g i n a 6 z a k e l i j k a r n h e m

Frank van Dijk: ,,We scoren altijd op onze kwaliteit en continuïteit’’

schoonmaakbedrijf drost en zonen

s ta at a l s e e n h u i s b o v e n w at e r

z a k e l i j k a r n h e m

Al ruim veertig jaar lang verzorgt schoonmaakbedrijf drost

en zonen bv het schoonmaakonderhoud van bedrijfspanden,

scholen, fl atgebouwen en speciale objecten in de regio. En

hoe. Waar tal van branchegenoten in die jaren het onderspit

moesten delven, ontwikkelde het familiebedrijf zich tot een

sterke regionale speler in de schoonmaakbranche.

,,We scoren altijd op onze kwaliteit en continuïteit’’, ervaart

algemeen manager Frank van Dijk dagelijks. ,,Wij stellen

hoge eisen aan ons werk, onze organisatie en onze mede-

werkers. Dit werd in 1997 al bevestigd met het ISO 9002

certificaat. In 2002 is onze organisatie gecertificeerd con-

form de norm ISO 9001:2000. Elk jaar worden we opnieuw

getoetst. Dat die kwaliteit gewaardeerd wordt blijkt uit

onze stabiele klantenkring. Wij werken niet alleen vóór een

opdrachtgever, maar ook mèt een opdrachtgever weten al

onze klanten.’’

Regionale insteek

De 260 parttime en vijftien fulltime medewerkers van drost

en zonen hebben meer dan 275 objecten in de provincies

Gelderland, Overijssel en Utrecht onder hun hoede. Van bo-

ven tot beneden, van binnen en van buiten maken zij flatge-

bouwen, appartementencomplexen, onderwijsinstellingen

en bedrijfspanden schoon. ,,We hebben bewust gekozen

voor een sterk regionale insteek’’, vertelt Frank van Dijk over

B U S I N E S S P A R T N E R - B E D R I J F S R E P O R T A G E

de bedrijfsfilosofie van drost en zonen bv. ,,De lijnen zijn zo

kort, het is overzichtelijk en je kunt op het terrein van de

kwaliteit goed de vinger aan de pols houden.’’

Familiebedrijf

De medewerkers zijn het visitekaartje van drost en zonen. Zij

worden zorgvuldig geselecteerd op vaardigheden die pas-

sen bij de dienstverlening van de objecten. Frank van Dijk:

,,We zijn niet voor niets een echte familiebedrijf. De nadruk

in onze bedrijfscultuur ligt bij het welzijn van ons perso-

neel. Zij moeten zich prettig voelen in onze bedrijfscultuur

die zich kenmerkt als no-nonsense, ongedwongen, maar wel

met hart voor de zaak. Met al onze medewerkers proberen

wij een persoonlijke band op te bouwen die verder gaat dan

het leidinggeven en uitvoeren van de werkzaamheden. De

korte lijnen tussen de directie, leidinggevenden en de men-

sen op de werkvloer zorgen voor een plezierige werksfeer

met gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheden en flexi-

biliteit. Dat komt onze dienstverlening ten goede.’’

SCHOONMAAKBEDRIJF DROST EN ZONEN BV

Delta 50, 6825 MS Arnhem

tel. 026 - 351 36 75

fax 026 - 351 05 21

info@drostenzonen.nl

www.drostenzonen.nl

p a g i n a 7


wethouder cees jansen

ARNHEM - Jarenlang was Cees Jansen ondernemer, nu is

hij iets meer dan een jaar wethouder in Arnhem. Als wet-

houder heeft Jansen Milieu en Openbare Ruimte, Verkeer,

Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) en Stadsblokken/

Meinerswijk in zijn portefeuille. Een grote omschakeling

lijkt het, maar hij heeft zich de nieuwe rol snel eigen ge-

maakt.

,,Het is zondermeer een groot verschil wat werkwijze be-

treft. Als ondernemer ben je risicodragend en de beslis-

singen die je neemt, breng je vaak ook meteen tot uitvoer.

Die lijn is korter. Als je als wethouder een beslissing neemt,

heb je te maken met een stappenplan dat uiteindelijk bij de

raad terechtkomt. Het effect ervan duurt langer. Er gaan wel

een paar maanden over heen voordat er een besluit komt.

Soms is het een voordeel, soms een nadeel. Een voordeel is

dat er in die tussenliggende periode nog veranderingen in

een voorstel kunnen optreden. De mensen worden gelukkig

steeds mondiger en kunnen een bepaald plan een andere

wending geven. Het nadeel is, vind ik, dat bepaalde uitspra-

ken door procedures soms te lang in beslag nemen. Zoals

ons initiatiefvoorstel over het Gele Rijdersplein en de Looi-

erstraat dat wij in februari dit jaar indienden en waar later

de ondernemers niet akkoord mee gingen. Nu zijn wij meer

dan twee maanden verder... Maar, er zijn ook beslissingen

die door de raad sneller worden genomen. Goed voorbeeld

daarvan is de afsluiting van de Kruisstraat in Arnhem-Zuid”,

vertelt de wethouder.

Spanning

Ruim zes jaar geleden werd Cees Jansen, toen hij ook nog

lid van het dagelijkse bestuur van de BOVAG was, benaderd

om in de Arnhemse politiek te gaan. Hij voerde zich vereerd,

maar twijfelde. Toch ging Jansen zich hiervoor interesseren.

p a g i n a 8 z a k e l i j k a r n h e m

Dat resulteerde in 2002 in een functie als CDA-raadslid. In

2003 verkocht hij als ondernemer zijn autobedrijf om af

te bouwen en het ‘rustig aan te doen’. Dat relaxte leventje

duurde slechts anderhalf jaar, want hij werd serieus actief

in de politiek. In 2006 kwam Jansen tot zijn eigen verrassing

terecht op een verkiesbare plaats, die hem uiteindelijk het

wethouderschap opleverde.

Jansen: ,, Ik ondervond toch wel een gezonde vorm van

spanning. Als ondernemer was ik risicodragend en als wet-

houder uitvoerend. Een wezenlijk verschil, maar zeer zeker

uitdagend. Ik kreeg te maken met een heel ander jargon.

Dat was totaal anders dan in de ondernemerswereld. Ik

had wel vier jaar ‘scholing’ als raadslid, maar toch moest ik

er even aan wennen. Maar dat kwam, eerlijk gezegd, eerder

door mijn onwetendheid in die nieuwe werkomgeving dan

door de mensen om mij heen.

Overigens moet ik wel zeggen dat de meeste ambtenaren

verrast zijn door mijn manier van werken: de ondernemer-

stijl. Het stimuleert ze en het werkt voor veel van hen po-

sitief, merk ik.”

A R N H E M I S M O O I

M A A R W O R D T N O G M O O I E R !

z a k e l i j k a r n h e m

W E T H O U D E R C E E S J A N S E N

Zoveel vrije tijd als in 2003 heeft Cees Jansen niet meer. Al-

leen voor ‘zijn’ carnavalsvereniging De Musketiers maakt hij

nog tijd vrij, voor de rest heeft de wethouder in zijn eerste

ambtsperiode aardig wat onderwerpen op de agenda staan.

,,Als wethouder van verkeer heb ik grote uitdagingen ge-

pland staan. Arnhem moet veilig, rijdend en leefbaar gehou-

den worden. Ook de luchtkwaliteit van de stad moeten wij

verbeteren. Arnhem Trolleystad moet het weer zijn. Eind dit

jaar komt de realisatie van een waterstofstation voor auto’s

dichterbij en ook dat draagt bij aan de luchtkwaliteit van de

stad. Arnhem is mooi, maar wordt nog mooier!”, stelt Cees

Jansen.

CEES JANSEN

Arnhemmer Cees Jansen is 58 jaar. Hij was tot 1 november

2003 zelfstandig ondernemer. Vanaf 2002 is Jansen actief

in de gemeenteraad. Na de verkiezingen van maart 2006 zit

hij namens het CDA in het Arnhemse college. Cees Jansen is

wethouder Milieu en Openbare Ruimte, Verkeer, Stadsregio

Arnhem Nijmegen, voorheen Knooppunt Arnhem-Nijmegen

(KAN) en Stadsblokken/ Meinerswijk.

p a g i n a 9


Onze actie tegen

uw eigen-risico!

ACR Arnhem biedt de zakelijke markt geldbesparende

reparatiemethoden voor de kleine schades.

Deze kleine schades kunnen al gauw oplopen tot

honderden euro’s per auto.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

Parkeerdeukjes

Beschadigde bumperhoekjes

Brandgaatjes in de bekleding

Beschadigd dashboard

ACR Arnhem

Vlamoven 17 (Ind. IJsseloord 1)

Tel: (026) 362 26 36

Per schade kost dit

U het eigen-risico.

ACR Arnhem levert u een kostenbesparing

op die kan oplopen tot 50%

Laat uw wagenpark vooraf door

ACR Arnhem controleren en

voorkom verrassingen.

w w w . a c r g r o u p . n l

p a g i n a 1 0 z a k e l i j k a r n h e m

B U S I N E S S P A R T N E R - B E D R I J F S R E P O R T A G E

c a r m e d i t a t i o n

bemiddeling in (exclusieve) automobielen

z a k e l i j k a r n h e m

OOSTERBEEK. Wat is er nou mooier, dan van je hobby een

succesvolle onderneming maken? Henny Jansen maakt het

elke dag waar en doet dat op zijn eigen én unieke wijze

met ‘Carmediation’. Een paar jaar geleden stapte hij in een

‘nichemarkt’ met één duidelijk beeld voor ogen : “Hoe kan

ik een klant nou eens echt goed helpen. Want daar ontbrak

het nogal eens aan in de autobranche, zelfs bij de gerenom-

meerde merken. Kortom: ‘ik zeg wat ik doe en doe wat ik

zeg’, de klant is dus weer koning!”

Als automan pur sang besloot hij na 25 jaar auto’s te hebben

verkocht en leiding te hebben gegeven bij diverse dealerbe-

drijven, het anders te gaan doen. Als ‘autogek’ – dat moet je

toch wel een beetje zijn, als je in deze branche werkt – met

een voorliefde voor bijzondere automobielen legt hij zich

toe op de exclusieve modellen en merken.

Onpartijdig en onafhankelijk.

Door gebruik te maken van zijn bijzonder grote netwerk, welke

niet ophoudt bij onze landsgrenzen, slaagt hij er in om vraag

en aanbod samen te brengen. Met name in het buitenland is

Henny Jansen : “Wij zoeken en vinden de betaalbare ‘parels’...”

er veel aanbod van exclusieve auto’s. Henny Jansen; “Doordat

wij onafhankelijk werken en aan geen enkel merk gelieerd

zijn, geven wij onze klanten een juist advies en bouwen we

voortdurend en constructief aan de relatie met onze klanten.

De klant bepaalt zelf wat hij of zij leuk, mooi en nuttig vindt,

alleen behoeden wij ze voor een ‘kat in de zak’. Want een auto

koop je vaak op emotie, dus is het goed dat een derde partij

de ‘randvoorwaarden’ bewaakt. Voor de klant betekent dat

dus altijd de juiste auto tegen de juiste prijs!”

Op de website www.carmediation.com kunt u zowel kijken

of er iets voor uw gading bijzit, maar ook een ‘zoekopdracht’

formuleren of uw auto te koop aanbieden. Daarnaast vindt

u hier ook alle andere diensten en mogelijkheden, die CAR-

MEDIATION u kan bieden.

CARMEDIATION

Contactpersoon : Henny Jansen

Utrechtseweg 204, 6862 AX Oosterbeek

T. 026-3397093 F. 026-3397096

www.carmediation.com

p a g i n a 1 1


starters in de plus

ARNHEM - Het aantal startende ondernemers in Centraal

Gelderland is in het eerste kwartaal van 2007 wederom

gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Daar-

naast namen de opheffingen en faillissementen af en steeg

het aantal nieuwe nevenvestigingen en dochteronderne-

mingen licht. Dit zijn de belangrijkste resultaten van de

Ondernemerschapsmonitor Centraal Gelderland over het

eerste kwartaal 2007.

Starters

Het totaal aantal startende bedrijven in het werkgebied van

de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland (regio´s Arn-

hem, Nijmegen en Achterhoek) is in het eerste kwartaal van

2007 opnieuw toegenomen in vergelijking met dezelfde pe-

riode van het vorige jaar. In totaal hebben 1522 Centraal Gel-

derse starters zich in de maanden januari, februari en maart

van dit jaar ingeschreven in het Handelsregister.

In dezelfde periode van 2006 lag dit cijfer met 1502 een

fractie lager. Dit betekent dat het aantal startende onder-

nemers met 1,3% is gestegen. Vooral de industrie en de

dienstverlenende sectoren kenden forse groeicijfers. In de

industrie nam het aantal startende bedrijven met bijna

een kwart toe, in de algemene dienstverlening met bijna

de helft. In vergelijking met de landelijke cijfers presteert

het kamergebied Centraal Gelderland beneden gemiddeld.

Landelijk stijgt het aantal startende ondernemers met

15,6%. De laatste kwartalen is het aantal starters tot re-

cordhoogte gekomen.

Uit onderzoek van het EIM blijkt dat de versobering van de

sociale zekerheid het ondernemerschap als aantrekkelijk ini-

tiatief in beeld heeft gebracht voor het werknemersschap.

Als wordt gekeken naar de drie deelregio’s, dan valt op dat

in de regio Arnhem het aantal starters is gedaald met 4,9%.

p a g i n a 1 2 z a k e l i j k a r n h e m

W E E R M E E R S T A R T E N D E B E D R I J V E N

I N E E R S T E K W A R T A A L

z a k e l i j k a r n h e m

De regio´s Nijmegen en de Achterhoek zagen het aantal

starters in het eerste kwartaal van 2007 met respectievelijk

5,6% en 9,6% wel stijgen ten opzichte van 2006.

Oprichtingen en opheffingen

Daar waar het aantal starters in het eerste kwartaal van

2007 nog een kleine groei vertoonde, kende het aantal op-

richtingen een daling van 2,3% ten opzichte van de eerste drie

maanden van 2006. Voornamelijk de horecasector zag met

een afname van 37,2% het aantal nieuwe nevenvestigingen

en dochterondernemingen sterk dalen. Het aantal opheffi n-

gen in Centraal Gelderland kwam in het eerste kwartaal van

2007 uit op 1007 bedrijven. Ten opzichte van de eerste drie

maanden van 2006 betekent dit een afname van 8,5%. Vooral

in de industrie en de algemene dienstverlening zijn de ophef-

fi ngen sterk afgenomen. De landelijke cijfers laten een iets

minder positief beeld zien: hier daalde het aantal opheffi n-

gen met slechts 1% ten opzichte van het vorige jaar.

In Centraal Gelderland is de daling van het aantal opheffin-

gen het grootst in de regio Achterhoek (10,6%), gevolgd door

de regio Arnhem (9,7%). De regio Nijmegen noteert met 5,7%

de laagste afname van het aantal opheffingen.

Faillissementen

Het aantal faillissementen in het eerste kwartaal is fors af-

genomen. Na een periode van stijging zijn de faillissemen-

ten in de eerste drie maanden van 2007 afgenomen met

26,1%.

In de maanden januari, februari en maart van 2007 gingen

88 bedrijven in Centraal Gelderland failliet, in 2006 waren

dit er nog 119. Het aantal schuldsaneringen nam wel toe van

15 in het eerste kwartaal van 2006 naar 19 in 2007.

Startersverhalen

In de komende nummers van Zakelijk Arnhem wordt elke

maand aandacht besteed aan de ‘nieuwkomers’ in onderne-

mersland. In samenwerking met de Kamers van Koophandel

zetten wij een tweetal startende ondernemers in de spot-

lights. Hun passie, beweegredenen en doelstellingen komen

dan uitgebreid aan bod.

(Bron: Kvk Centraal Gelderland)

S T A R T E R S V E R H A L E N

D I R E C T C A L L C E N T E R C A F É

ARNHEM – Bijzonder. Zo kan het Direct Callcenter Café wor-

den genoemd, een ontmoetingsplaats voor (aankomende)

callcenter professionals. De primeur vond vorige maand

plaats en bleek meteen een hit bij de doelgroep.

,,Het Direct Callcenter Café wordt voor én door callcenter

professionals georganiseerd”, vertelt drs. Frank Krepel, direc-

teur van Direct Teleservice aan de Cronjéstraat 2 in Arnhem,

en tevens initiatiefnemer van deze bijzonder bijeenkomst.

,,Service, sales en incasso professionals zijn op dit Direct

Callcenter Café aanwezig en duidelijk herkenbaar aan de

kleur van hun shirts. Zij zijn daardoor ook makkelijk aan te

spreken.”

De eerstvolgende bijeenkomst is 8 juni vanaf 15.00 uur in

Café Florian aan de Jansplaats in het Arnhemse centrum.

Meer weten? Kijk op: www.directteleservice.nl

Tel. 026 – 372 37 23.

Direct Callcenter Café wordt voor én door callcenter profes-

sionals georganiseerd.

Foto: Direct Teleservice

p a g i n a 1 3


voordelig mobiel bellen

v o o r u e n u w m e d e w e r k e r s

simonly

400 belminuten per maand

Bellen naar voicemail vanuit belbundel

Bellen via het beste netwerk van Nederland

v.a. € 12,56 per maand (ex 19% BTW)

belbundel 400

400 belminuten per maand

Bellen naar voicemail vanuit belbundel

Bellen via het beste netwerk van Nederland.

Nokia N95 € 159,- (ex 19% BTW)

Abonnement € 33,61 (ex 19% BTW)

Steenstraat 49 a • 6828cc Arnhem • 026-3511080 • www.cityphone.nl

Vraag naar de voorwaarden,prijswijzigingen en schrijf en drukfouten voorbehouden

gecertificeerd

ISO 9001 : 2000

schoonmaakbedrijf

drost en zonen bv

dé schoonmakers uit Arnhem

uw partner voor:

schoonmaakonderhoud: kantoorgebouwen

schoolgebouwen

sportcentra

appartementencomplexen

culturele centra

specialistiche diensten: tapijtreiniging

graffitiverwijdering

glasbewassing

GROOTSTE COLLECTIE WAND & VLOERTEGELS UIT DE REGIO

J. HUDDEWEG 19, ARNHEM (IND. TERREIN ‘HET BROEK’)

TEL. 026 - 361 75 22 WWW.TEGELHUYSARNHEM.NL

Delta 50 6825 MS Arnhem telefoon: 026-3513675

p a g i n a 1 4 z a k e l i j k a r n h e m

P R O V I N C I E V E R L E E N T S U B S I D I E V O O R

B I K E D I S P E N S E R B I J S TAT I O N A R N H E M Z U I D

z a k e l i j k a r n h e m

ARNHEM - Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie

te verlenen van maximaal € 60.000,- aan de gemeente Arnhem

voor het plaatsen van een bikedispenser bij het station

Arnhem Zuid. Dit project wordt gefi nancierd uit het Innovatieprogramma

Openbaar Vervoer van de provincie Gelderland.

Bikedispenser.com B.V. heeft een automatisch werkende

stalling voor de uitgifte van huurfi etsen ontwikkeld. De gemeente

Arnhem wil deze stalling aanschaffen als natransportmiddel

vanaf het station Arnhem Zuid voor met name

forenzen die dagelijks gebruik willen maken van deze service.

De beoogde eindbestemming is kantorenpark Gelderse Poort.

Op dit kantorenpark zijn circa 2000 werknemers werkzaam

waarvan het merendeel (62%; 2005) als solo-automobilist

het woonwerkverkeer afl egt. De bikedispenser moet in juni

2007 geplaatst zijn. De bikedispenser is in Eindhoven getest

en heeft daarbij voldaan aan de technische randvoorwaarden

De gemeente Arnhem en Bikedispenser.com B.V. zijn van

mening dat er voldoende potentie is voor een goed

gebruik van de Bikedispener. In eerste instantie

wordt een dispenser van 50 fi etsen geplaatst. Speciaal

voor het project in Arnhem zijn de fi etsen van

de Stichting OV-fi ets geschikt gemaakt voor deze

automatische stalling. De gebruikers van de fi etsenstalling

worden tegelijkertijd lid van OV-fi ets en

Hét sportmedisch Centrum van Nijmegen

Fitness Sportgeneeskunde Fysiotherapie Aktie!

KWALITEIT IS DE NORM!

Sanasport is in 1989 als een activiteit van het

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen

ontstaan. We hebben vanaf het prille begin

ervaring als fitnesscentrum. Heden ten dage

biedt Sanasport een totaalpakket op het

gebied van sport en gezondheid. We streven naar de hoogste

kwaliteit. Onder deskundige begeleiding van fysiotherapeuten

traint u met de allermodernste apparatuur, in een zeer prettige

en hygiënische omgeving. Sporters kunnen bij de sportarts

terecht voor hun verplichte sportkeuring, voor advieskeuringen,

voor blessureconsulten en totale sportmedische begeleiding.

Op verwijzing van de sportarts kan een blessure op Sanasport

fysiotherapeutisch behandeld worden. Iedereen is welkom

bij Sanasport. Of u nu topsporter bent of een patiënt met een

chronische ziekte. Wij proberen maatwerk te leveren.

Remko Bicentini, Sanasport

kunnen daarmee ook elders in Nederland OV-fi etsen huren.

Door deze aanschaf kan ook worden nagegaan of op vergelijkbare

locaties in Gelderland dezelfde aanpak zou kunnen

worden gevolgd om het aandeel van OV in het woon-werkverkeer

te vergroten. Verder zal worden gekeken in hoeverre

met de bikedispenser ook de basismobiliteit van (nieuwe) bewoners

van Schuijtgraaf kan worden bevorderd. Ook beoogt

de gemeente Arnhem met een verschuiving van autogebruik

naar OV de parkeerdruk op Gelderse Poort te verlagen.

Innovatief

Het doel van het Innovatieprogramma Openbaar Vervoer is

het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid door

innovaties in het openbaar vervoer. Het project Bikedispenser

is voortgekomen uit een haalbaarheidsstudie waaraan eerder

een subsidie is toegekend uit het Innovatieprogramma

Openbaar Vervoer. Dit project is innovatief omdat in Gelderland

nog geen automatische uitgifte van fi etsen plaatsvindt

voor een beter natransport bij treinreizigers. Met deze stalling

kunnen grotere aantallen huurfi etsen op een zeer beperkt

grondoppervlak gestald worden. Daardoor wordt de kans op

plaatsing dicht bij reizigersstromen mogelijk. Hiermee wordt

een eenvoudig en fl exibel natransportmiddel geboden, wat

de kansen op OV-gebruik in het woon-werkverkeer sterk vergroot.

20 fitness-krachttrainingen,

inclusief intake-test, in 10 weken.

Nu voor slechts € 150,-!

Een intake-test kost normaal E 85,- en bestaat uit de volgende onderdelen:

Het invullen van een vragenlijst

- Het meten van uw bloeddruk, lengte, gewicht en vetpercentage

- Een conditietest

- Het meten van uw kracht van de grote spiergroepen

De 20 fitness-/krachttrainingen worden begeleid door fysiotherapeuten.

Ze vinden plaats in onze twee grote fitnesszalen, voorzien

van de meest professionele en moderne apparatuur.

Sanasport is gelieerd aan het

Canisius-Wilhemina Ziekenhuis

En gevestigd in het Sanadome Nijmegen.

Adresgegevens:

Weg door Jonkerbos 90

Postbus 31100, 6503 CC Nijmegen

Telefoon (024) 365 77 16

Fax (024) 365 77 22

p a g i n a 1 5


Met recht een uitgeslapen ondernemer

slaapkenner damminga

ARNHEM. In het centrum van elke grote stad is het inmid-

dels zo’n beetje een ‘feest van herkenning’, je ziet er bijna

allemaal dezelfde winkels van de diverse ketens het straat-

beeld bepalen. Gelukkig is er nog ruimte voor de traditio-

nele en individuele ondernemers. In Arnhem is één van hen

Jaap Damminga en daar ging Zakelijk Arnhem eens bij op

de koffie. Hoe vergaat het een ‘uitgeslapen ondernemer’

met een beddenspeciaalzaak in de binnenstad?

Jaap Damminga gaat lachend in op onze hierboven gestelde

vraag: “Als beddenspecialist ben ik natuurlijk enigszins be-

voorrecht, dus ja, ik word meestal wel fit wakker. Voor mij

zijn een 3-tal afwegingen belangrijk geweest om op deze

stek in de binnenstad van Arnhem te blijven. Ten eerste is

het voor een vakzaak, waar bedtextiel een belangrijke rol

in speelt van belang om aanloop te hebben van winkelend

publiek en dat is er nu eenmaal meer in het centrum van

een stad, dan op b.v. een woonboulevard. Daarnaast ben je

op een woonboulevard verplicht om op zondag open te zijn

en dat wil ik om persoonlijke redenen niet. Ik ben tenslotte

zelfstandig ondernemer geworden om zelf een invulling

te kunnen geven aan hoe ik mijn zaak run en op ‘verkeerde

verplichtingen’ zit ik dus niet te wachten. Als derde afwe-

ging heeft de goede bereikbaarheid van onze winkel mee

gespeeld. Je kunt bij ons nog praktisch voor de deur met de

auto komen en achter onze zaak heb ik een gratis parkeer

gelegenheid voor onze klanten.

Ongeveer de helft van mijn Slaapkenner collega’s heeft in

den lande zijn winkel ook nog in het centrum gevestigd, dus

ik ben gelukkig niet de enige. Bovendien ervaren wij nog re-

gelmatig, dat het winkelend publiek na binnenkomst bij ons

aangenaam verrast is. (‘Dat had ik niet verwacht…’) Dus in

dat opzicht krijgen wij nog steeds de bevestiging, dat wij op

de juiste plek zitten.”

p a g i n a 1 6 z a k e l i j k a r n h e m

Stadsontwikkeling

Op onze vraag of hij blij is met de recente ontwikkelingen in

het centrum van Arnhem, zoals b.v. het Musiskwartier, ant-

woordt hij: “De opening van het Musiskwartier heeft in elk

geval de loop in de Beekstraat goed gedaan. Dat kunnen wij

zelf positief beamen. Over de bereikbaarheid van de winkels

aan deze kant van het centrum ben ik minder te spreken. Het

ingestelde éénrichtingsverkeer (centrumring, red.) maakt

het met name voor bezoekers van buiten Arnhem en vanuit

de noordkant en Oosterbeek toch een stuk lastiger om ons

weer te kunnen vinden. Hopelijk slijt dat snel in, maar ik ben

bang dat ons dit toch parten blijft spelen.

b e w u s t n i e t o p e e n w o o n b o u l e v a r d

‘Aanloop winkelend

publiek belangrijk’

z a k e l i j k a r n h e m

Verder vindt ik het nog steeds vreemd dat er door de ge-

meente Arnhem zo moeilijk wordt gedaan over de reclame

uitingen. Je mag nauwelijks iets doen aan de buitenkant van

je pand, terwijl b.v. banieren en vlaggen toch ook de winkel-

straten een vrolijk aanzien kunnen geven. Mijn Slaapkenner-

collega’s elders in het land hebben meer en betere mogelijk-

heden om zich te manifesteren. Wat dit betreft lijkt Arnhem

wel de ‘strengste gemeente van Nederland’. Maar goed een

ondernemer die niets te klagen heeft ken ik nog niet, dus

blijft er hier en daar gelukkig nog wel wat te wensen over”.

Onderscheidend vermogen

Ook op het punt van het onvermijdelijke ‘onderscheidend ver-

mogen’ heeft Slaapkenner Damminga nog wel iets aardigs in

huis. “Het wassen en opvullen van dekbedden is nog zo’n acti-

viteit, die vanuit onze historie met de verkoop van bedtextiel

is ontstaan. Inmiddels heeft de toepassing van ‘high tech’

C E N T R U M O N D E R N E M E R S

apparatuur van Miele en een uniek procédé van Johnson Di-

versey er toe geleid, dat de aankoop van een nieuw dekbed

kan worden uitgesteld. Ook vanuit het oogpunt van hygiëne

is het trouwens belangrijk om dit minimaal één keer per 2 jaar

te doen. Een mens verliest nu eenmaal een kwart tot een half

liter vocht per nacht en een gedeelte daarvan wordt opgeno-

men door het dekbed.. Voor de prijs hoeft men het niet te laten,

want vanaf € 18,50 wordt uw dekbed weer als nieuw”. Aldus

Jaap Damminga. Mocht u zelf moeite hebben om uitgerust

wakker te worden onderneem dan actie, want ook voor u geldt:

‘een uitgeslapen ondernemer presteert beter’!

Slaapkenner Damminga,

Beekstraat 77, Arnhem, www.damminga.nl

De geschiedenis

In 1960 startte zijn vader in de Nieuwstad een winkel in textiel

en dat ging zo goed, dat de collectie langzamerhand steeds ver-

der werd uitgebreid. In 1974 nam Jaap Damminga en zijn broer

Jan de zaak over. In 1996 werd een tweede pand in de Beekstraat

geopend alleen voor bedden en aanverwante artikelen waar tot

dan toe een chocoladefabriek in was gehuisvest.

Na een grondige verbouwing en een uitbreiding met een aan-

tal panden in de Kromme Elleboogsteeg ontstond een vloerop-

pervlakte van ruim 1.000m2 en daar kan de Slaapkenner van

Arnhem inmiddels zijn complete assortiment op een moderne

manier presenteren. In jan 2003 stopte Jan Damminga met de

textielzaak.

p a g i n a 1 7


zakelijk arnhem

L E Z E R S A C T I E !

Zakelijk Arnhem maakt het voor u

als ondernemer - en natuurlijk

ook voor al uw medewerkers - een

stuk voordeliger, dus...

Op weg naar een

gezonde leefstijl?

www.achmeahealthcenters.nl

Start met 80,- korting*

*Vraag naar de voorwaarden, actie geldt t/m 30 april 2007

Achmea health Center Arnhem, Batavierenweg 25 (in het Gelredome), 6841 HN Arnhem, Tel. 026-3270875

p a g i n a 1 8 z a k e l i j k a r n h e m

ARNHEM - Onder de naam Praktische Zaken werd vorige

maand een uniek traject gestart voor deelnemers aan vak-

beurzen en bedrijfspresentaties. Praktische Zaken is een

concept van H4 Organisatie Training Advies en NieuwsLink,

adviseurs in marketingcommunicatie.

Volgens de adviseurs laat de praktijk zien dat er veel bedrij-

ven en organisaties zijn die onvoldoende voorbereid aan

vakbeurzen of soortgelijke evenementen deelnemen. ,,In de

stand komt de bedrijfsidentiteit niet uit de verf of de beurs-

acties spreken te weinig tot de verbeelding. Te vaak lukt het

standpersoneel niet om contact met potentiële klanten te

maken of om dit om te zetten in een vervolgactie.

Op basis van jarenlange ervaring met het organiseren van

(inter)nationale beurzen hebben wij van H4 en NieuwsLink

knelpunten geïnventariseerd. Aan de hand daarvan hebben

wij een pasklare oplossing ontwikkeld.

Bedrijven die aan de workshops en/of het begeleidingstra-

ject deelnemen leren op basis van commerciële doelstellin-

gen beursconcepten te ontwikkelen en resultaatgericht op

de beursvloer te opereren”, vertelt Albert Jan van Weij van

Nieuwslink. De eerste Praktische Zaken workshop getiteld

‘Hoe organiseer ik succesvol mijn beursdeelname’ zit er op

en die behandelde onderwerpen als: beursconcept, standin-

richting, beursacties, PR en relatiebeheer. De tweede work-

shop, getiteld ‘Hoe opereer ik succesvol op de beursvloer’,

heeft tot doel de effectiviteit van het standpersoneel te

vergroten. Onderwerpen waren onder meer de selectie van

potentiële klanten, het uitdragen van de propositie van het

bedrijf en de interactie met het publiek.

P R A K T I S C H E Z A K E N V O O R B E U R S D E E L N E M E R S

U leaset al een Saab 9-3 vanaf € 575,-

(60 mnd/20.000 km/j). CO2 uitstoot 147-264 gr/km, verbruik 5.4-11.0 L/100 km. Wijzigingen voorbehouden.

z a k e l i j k a r n h e m

Saab

Beide workshops vonden plaats bij Regardz, locatie WTC in

Arnhem. De individuele begeleiding en evaluatie van beurs-

deelnames werden in overleg en op maat ingericht. Voor

meer informatie zie www.praktischezaken.nl

Business

Business Class voor

een Economy-prijs

Saab is jarig en biedt u een bijzondere upgrade aan met de

Saab 9-3 Business. Deze uitvoering is standaard o.a. voorzien

van 16” lichtmetalen velgen, regensensor, stoelverwarming,

Parking Assistance en een portable VDO navigatiesysteem.

U krijgt dit zeer complete Business pakket met een waarde

van € 4.074,- tot en met 31 augustus 2007 helemaal gratis.

Kijk voor alle informatie op www.saab.nl of kom langs en

maak een feestelijke proefrit in de Saab 9-3 Business.

Saab 9-3 Business, vanaf € 29.690,-

Saab Centre Gol Veenendaal, Galileistraat 28, 3902 HR Veenendaal, telefoon 0318 - 556999, langs de A12 afrit 23

Saab Centre Gol Arnhem, Ratio 18, 6921 RW Duiven, telefoon 026 - 3629229, langs de A12 afrit 28

www.saabcentregol.nl

p a g i n a 1 9


urgermeester jos geukers

l o o p t ma r at h o n va n b e i j i n g

Ruim een jaar zit Jos Geukers op de burgemeesterstoel van

Westervoort. Figuurlijk dan, want aan zitvlees kweken heeft

de burgervader een broertje dood. Hardlopen is de passie

van de 52-jarige Geukers die zichzelf op dat terrein typeert

als ‘de snellere recreant’. Dat mag ook wel met een snelste

tijd van 2.51 uur op de marathon. Op 21 oktober 2007 loopt

Jos Geukers op uitnodiging van het NOC*NSF de zevende 42

kilometer en 195 uit zijn leven in het Chinese Beijing.

,,Wat mijn streeftijd is?’’ Jos Geukers lacht. Waar vroeger het

woord fanatisme met een hoofdletter in zijn woordenboek

werd geschreven, zijn de scherpe kantjes er nu een beetje

af.

,,Maar ik wil mezelf nog steeds een beetje pijn doen hoor.

Mijn persoonlijke record zal ik vanwege mijn leeftijd niet

verbeteren, maar de drie uur is nog altijd mijn richttijd.’’

Doelen stellen

Doelen stellen. Het is Jos Geukers op het lijf geschreven.

,,Met discipline en doorzettingsvermogen kun je ver komen.

Ik probeer altijd systematisch toe te werken naar de doelen

die ik voor ogen heb. Zowel op het werk als met het sporten’’,

trekt de burgemeester parallellen tussen de arbeidzame in-

vulling van en vrijetijdsbesteding in zijn leven.

Illustratief voor deze handelswijze is de manier waarop

Geukers zich voorbereidde op zijn eerste marathon in 1984

in Athene. Minutieus werkte Geukers drie maanden lang

heel consequent een schema af van Gerard Nijboer, die twee

jaar eerder op dezelfde route in de brandende zon Europees

kampioen werd. Met als streven een tijd onder de drie uur.

,,Het werd 2.59 uur’’, weet de bestuurder zich nog als de dag

van gisteren te herinneren. ,,Als je de eerste keer zo’n af-

strand loopt, dan merk je dat je je grenzen ver overschrijdt.

p a g i n a 2 0 z a k e l i j k a r n h e m

Dat gold ook toen ik voor de eerste keer een halve marathon

liep. Toen was ik niet zo erg aanspreekbaar. Terwijl ik daar bij

zowel de halve als de hele marathon na de tweede keer geen

cent pijn van heb gehad.’’

Sportieve ambities

Al in zijn studententijd vielen zijn sportieve ambities op. Bij

het Amsterdamse Nereus roeide Jos Geukers in die periode

als één van de acht met stuurman heel wat kilometers bij

elkaar. ,,’s Morgens vroeg op de Amstel. Een prachtige tijd

was dat.’’ Het lopen maakte toen ook al onderdeel uit van de

roeitraining, maar verder dan een rondje richting Ouderkerk

aan de Amstel en weer terug van zestien kilometer kwam

Jos Geukers niet. Een echte tik van het lopen kreeg hij pas in

het begin van de jaren tachtig, nadat hij de roeisport vaar-

wel had gezegd. Met pijn in het hart. Dat wel. ,,Roeien is echt

een supersport. Je gebruikt je hele lichaam en daarnaast is

de samenwerking van groot belang. Ook dat sprak me aan.’’

Bezeten

Stap voor stap maakte Jos Geukers daarna meer kilometers

als hardloper en raakte hij bezeten van de sport der sporten.

‘Een dag niet gelopen, een dag niet geleefd’ zou haast het

credo van Geukers kunnen zijn, ware het niet dat de bur-

gemeester probeert om twee dagen per week niet hard te

lopen om zo zijn lichaam de soms broodnodige rust te gun-

nen. Maar dat kost hem wél moeite. ,,Het liefste zou ik in-

derdaad elke dag willen lopen. Het is een echte uitlaatklep.

Ik zie het als ontspanning door inspanning.’’

BOME

Ontspannen kan Jos Geukers zich zeker op 21 oktober in

Beijing. Hij maakt deel uit van een groep van tweehonderd

lopers die zich heeft aangesloten bij de Beijing Olympic Ma-

rathon Experience (BOME). BOME is een initiatief van het

NOC*NSF. Deze sportkoepel biedt haar Partners in Sport de

kans om in Beijing de marathon te lopen. De marathon start

op het plein van de Hemelse Vrede en eindigt in het dan net

nieuw gebouwde Olympische stadion. Precies dezelfde rou-

te als een jaar later tijdens de Zomerspelen.

Aan BOME zijn twee goede doelen gelieerd: de Bas van de

Goor Foundation en Right to Play. De Bas van de Goor Foun-

dation stelt zich ten doel om de kwaliteit van leven voor

mensen met diabetes te verhogen via sport. Right to Play

is opgericht door schaatslegende Johann Olav Koss en heeft

als doel kinderen overal ter wereld te laten sporten en spe-

len. ,,Het credo van het NOC*NSF is dat iedere Nederlander

m e t d i s c i p l i n e e n d o o r z e t t i n g s -

v e r m o g e n k u n j e v e r k o m e n

z a k e l i j k a r n h e m

tenminste vijf keer per week minstens een half uur matig

intensief moet bewegen. Dat hoeft niet persé hardlopen te

zijn. Een wandeling of een fietstocht is ook goed. Als je wil

lukt het altijd. Ik weet hoe het werkt. Ik heb het druk met

mijn werk, maar bijna niemand neemt mij mijn vaste hard-

loopuurtje op donderdagmiddag op Papendal af. Iedere dag

krijg je een nieuwe kans om je doelen te realiseren.’’

Midzomerrun

Voordat Jos Geukers richting China afreist, staat op 24 juni

eerst nog de Midzomerrun in Westervoort op de kalender.

Een echte thuiswedstrijd voor de burgemeester, die vorig

jaar de tien kilometer onder de veertig minuten liep.

,,Waarom zou je zo’n mooie wedstrijd zo dichtbij huis laten

liggen? Dit jaar ga ik de vijftien kilometer lopen. Ik heb op-

nieuw startnummer één toegewezen gekregen. Ik hoop dat

veel mensen mijn voorbeeld volgen, want het is een prach-

tige loop.’’

“Maar ik wil mezelf nog steeds een beetje pijn doen hoor.”

p a g i n a 2 1


o p v a l l e n d

reclame maken

w w w . j p . n l

Nieuwgraaf 15 T 026 312 09 66 www.jp.nl

6921 RJ Duiven F 026 312 09 58 belettering@jp.nl

p a g i n a 2 2 z a k e l i j k a r n h e m

s h o w r o o m n i e u w s

z a k e l i j k a r n h e m

Het milieu is ‘hot’. En dat is begrijpelijk nu er steeds vaker

extreme zaken zich aandienen. Kijk alleen maar naar de

weerrecords van de afgelopen tijd en de bijna hittegolf van

vorige maand. Ook in autoland is men goed bezig.

Op de afgelopen AutoRai waren een aantal primeurs van

milieuvriendelijke technologieën te bewonderen en ook in

Den Haag barste weer eens de discussie los over het eigen

wagenpark. Nou zult u de ministersploeg niet allemaal zien

rond gereden worden in een Toyota Prius, maar dat is na-

tuurlijk ook niet de bedoeling en niet nodig. Maar als wij

met z’n allen die 20% C0 2 -reductie willen gaan halen, dan

moet er wel wat gebeuren.

Een relatief eenvoudige bijdrage om in de stad het milieu

met minder CO 2 -uitstoot te belasten is bijvoorbeeld het

‘stop-and-go kitje’ wat de firma Bosch al levert. Even (laten)

inbouwen en je motor slaat af als je hem niet nodig hebt

(voor het stoplicht) en hij gaat ook weer ‘vanzelf’ aan. Ook

bij BMW zijn ze ‘goed bezig’.

De Bayrische Motor Wärke stopt inmiddels al de nodige

techniek in hun nieuwe motoren om het milieu te ontzien.

In de nieuwe BMW 1-serie is b.v. een ‘Efficient Dynamics’-

pakket verkrijgbaar, waarbij o.a. ook zo’n start/stop functie

er onderdeel van uitmaakt, maar ook remenergie wordt om-

gezet in elektriciteit. Daarnaast rij je door een schakelindi-

cator veel efficiënter, wat bij elkaar een 16% lager verbruik

moet kunnen opleveren. Gelukkig is BMW niet de enige die

met dit soort goede oplossingen aankomt dragen, dus als

alle kleine beetjes helpen dan moet het wel goed komen

met die C0 2 -reductie. Nou u nog…

Heeft uw bedrijf iets leuks te melden uit de showroom, mail

dan uw tekst en foto’s naar:

showroomnieuws@zakelijk-arnhem.nl

nederlandse primeur bij mazda jansen

Bij het langs rijden op de Vlamoven in Arnhem viel ons oog

op een onverwachte nieuweling in autoland: de Mazda CX 7.

Omdat dit model pas eind 2007 in Nederland verwacht

wordt prikkelde dat onze nieuwsgierigheid. Wat bleek? Eige-

naar Jos Jansen had niet kunnen wachten en had uit Ame-

rika alvast een auto gehaald. De sportieve SUV levert echte

zoom-zoom prestaties met zijn krachtige 2.3-liter turbo ben-

zinemotor en heeft een comfortabel en flexibel interieur.

Dus als u ook niet kunt wachten…?

b e s t e l l e n w o r d t s t e e d s l e u k e r

Met de introductie van de vernieuwde Jumpy heeft de Cit-

roën-dealer weer een leuke aanvulling in het bestelgamma

gekregen. Eén waar ook u als ondernemer wat meer aan

heeft, want met zijn vergrote laadruimte (nu tot 1,225 kg.

c.q. 7 kubieke meter laadvolume) kan er een boel meer in

verstouwd worden ten opzichte van zijn voorganger. Door

de pneumatische achtervering (optie) kan de auto zakken

tot een hoogte van slechts 45 cm en dat is weer handig bij

het in- en uitladen. Wilt u liever mensen vervoeren, dan is er

de Jumpy Combi. Die is geschikt voor maximaal 9 personen.

De nieuweling is er met 3 diesel- en 1 benzinemotor en

krijgt standaard o.a. ABS en EBD mee, waar-

door het met de veiligheid en het rijgedrag

volgens Citroën snor moet zitten.

Bij de Citroën-dealers Geluk (Arnhem-Zuid)

en Jansen (Arnhem-Noord) kunt u de Jumpy

zelf aan de tand gaan voelen. De Jumpy is er

vanaf € 17.100,- en in de lease vanaf € 399,-

excl. BTW

p a g i n a 2 3


p a g i n a 2 4 z a k e l i j k a r n h e m

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!