Vinylhandschoenen - Ansell Healthcare Europe

anselleurope

Vinylhandschoenen - Ansell Healthcare Europe

ANSELL CARES FOR HANDS THAT CARE

Position Paper

Vinylhandschoenen:

redenen voor bezorgdheid

Achtergrond

Handschoenen in polyvinylchloride

(pvc), meestal vinylhandschoenen genoemd,

worden door ziekenhuizen

vaak aangeboden als goedkoop alternatief

voor onderzoekshandschoenen.

Ziekenhuizen geven de voorkeur aan

synthetische handschoenen om het

risico op allergieën door natuurrubberlatex

(NRL) te vermijden, maar

Pvc-folie wordt van aardolie gemaakt.

In tegenstelling tot NRL of andere soorten

synthetische latex, zoals nitril, vindt

er in pvc geen cross-linking of “vernetting”

van de molecules plaats. Daardoor

vertonen vinylmolecules de neiging

om los te laten wanneer de folie wordt

uitgerokken of gebogen. De relatieve

zwakke bindingen in vinylfolie betekenen

dat medische vinylhandschoenen

minder goed bestand zijn tegen rek en

spanning dan NRL- of nitrilhandschoenen.

Dit blijkt uit Europese Norm EN

455-2 (Medische handschoenen voor

eenmalig gebruik - Deel 2: Eisen en beproevingsmethoden

voor de fysische eigenschappen)

die aangeeft dat de minimumscheurkracht

vóór veroudering bij

vinylhandschoenen 2,5 keer lager ligt

dan bij handschoenen in natuurrubber

en nitril. Veel medische personeelsleden

kennen dit verschil niet. Zij gaan

vinylhandschoenen bezitten bepaalde

eigenschappen waardoor ze inzake bescherming

en veiligheid minder goed

presteren. Vinylhandschoenen mogen

dus niet in alle situaties worden

gebruikt, omdat ze potentiële risico’s

voor patiënten en het medisch personeel

inhouden.

Barrièrekwaliteit van vinylhandschoenen

Bij routinegebruik komen er

meer gaatjes voor in vinylhandschoenen

dan in andere.

KERNPUNT

ervan uit dat medische onderzoekshandschoenen

in vinyl dezelfde eigenschappen

hebben als handschoenen in

NRL en nitril.

De lagere weerstand van vinyl, die te

wijten is aan het ontbreken van crosslinking

van de molecules, kan ertoe

leiden dat tijdens het gebruik kleine

gaatjes of scheurtjes ontstaan. Daardoor

kunnen de handschoenen bij rek

perforaties of scheurtjes vertonen. Bovendien

keert vinyl na uitrekking niet

naar zijn oorspronkelijke vorm terug,

zodat de vingers uitzakken en gemakkelijk

ergens achter vasthaken.

Door hun gebrek aan elasticiteit blijven

vinylhandschoenen bovendien niet goed

vastzitten op de mouwen, waardoor de

barrièrewerking in gevaar komt.

Tijdens de voorbije 20 jaar (1989-2007)

zijn veel studies gepubliceerd die duidelijk

aangeven dat vinylhandschoenen in

vergelijking met handschoenen in natuurrubberlatex

of nitril een lagere barrièrekwaliteit

hebben en minder lang

meegaan. De slechtere eigenschappen

Deze paper heeft tot doel om de beperkingen

van vinylhandschoenen toe te

lichten aan de hand van recente studies

en publicaties. Eindgebruikers en inkopers

kunnen deze paper als leidraad

voor hun risicobeoordeling gebruiken.

van vinylhandschoenen komen zowel

tot uiting in gesimuleerde omstandigheden

als bij klinische tests 1-5 of in situaties

met dubbele handschoenen 6 .

Andere publicaties wijzen er ook op dat

vinylhandschoenen tijdens het gebruik

sterker permeabel zijn voor bacteriën

en virussen dan handschoenen in natuurrubberlatex

of nitril 7-12 . Deze permeabiliteit

vergroot het risico op kruisbesmetting

voor patiënten en medisch

personeel.

De gegevens van deze studies over het

lekken van vinylhandschoenen in vergelijking

met natuurrubberlatex zijn

samengebracht in Tabel 1. Uit elke studie

blijkt dat de barrièrekwaliteit van

vinylhandschoenen aanzienlijk slechter

is dan bij handschoenen in natuurrubberlatex.

Hogere permeatie van bacteriën

en virussen

KERNPUNT


ANSELL CARES FOR HANDS THAT CARE

Position Paper

Studies over barrièrekwaliteit

Auteur Datum Gebruikstype Lekgraad (*) Lekpercentage

*De uitvalpercentages worden als gemiddelde gegeven, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal

Over het algemeen zijn vinylhandschoenen

slecht bestand tegen veel chemicalien.

Dit geldt bijvoorbeeld voor producten

op basis van glutaraldehyde 13 en alcoholen

die in ontsmettingsmiddelen voor

werkbladen en handzepen zitten. Het

gebruik hiervan is onlangs sterk toegenomen

door de invoering van best practice-aanbevelingen

voor handhygiëne 14 .

Vinyl is minder soepel en elastisch

dan latex. Daardoor passen vinylhandschoenen

minder goed en zitten ze

oncomfortabel bij langdurig gebruik.

Bovendien daalt de vingergevoeligheid:

uit sommige studies blijkt dat de vingergevoeligheid

van vinyl aanzienlijk

Gesimuleerd

In vergelijking met andere handschoentypes

blijken vinylhandschoenen

ook de grootste permeabiliteit voor

antineoplastische cytotoxische geneesmiddelen

15-17 te vertonen. Daarom wor-

Comfort van vinylhandschoenen

Klinisch Vinyl NRL ratio (*)

lager is dan bij natuurrubberlatex 18 .

Wegens de lagere soepelheid en gevoeligheid

bevelen verscheidene richtlijnen

latex- of nitrilhandschoenen aan

voor klinische verzorging en procedures

die een grote handbeweeglijkheid

Allergische reacties door vinylhandschoenen

Specifieke omstandigheden

Korniewicz7 1989 X 53% 3% 18

Korniewicz8 1990 X 63% 7% 9

Klein11 1990 X 22% 1% 22 Zonder contact met ethanol

56% 1% 56 Na contact met ethanol

Korniewicz1 1993 X 85% 18% 5

Olsen9 1993 X 43% 9% 5

Korniewicz6 1994 X 51% 4% 13 Enkele handschoenen

20% 4% 5 Dubbele handschoenen

Douglas2 1997 X 26% 8% 3

Rego3 1999 X 30% 2% 15

Korniewicz4 2002 X 8% 2% 4

Kerr5 2004 X 33% 10% 3

Verscheidene publicaties maken melding

van huidreacties op de chemische

additieven die bij de productie van vinylhandschoenen

worden gebruikt:

• Bisfenol A, dat als antioxidant in

pvc-kunststoffen en als onderdrukkingsmiddel

voor de eindpolymerisatie

van pvc wordt gebruikt, wordt als

de oorzaak van bepaalde gevallen van

allergische contactdermatitis aangewezen

(22,23)

Lage weerstand tegen veel chemicaliën en hoogste permeatie

voor cytotoxische geneesmiddelen

• Bij acht patiënten werd er een verergering

van handdermatitis door het

gebruik van pvc-handschoenen vastgesteld.

Zij waren allergisch aan benzisothiazolinone,

een biocide dat op grote

schaal wordt gebruikt bij de productie

van pvc-handschoenen voor eenmalig

gebruik 24 . In Finland veroorzaakte

benzisothiazolinone in poedervrije

pvc-handschoenen een kleine epidemie

van allergische contactdermatitis

bij tandartsen en ander medisch personeel

en 1/3 van de pvc-handschoenen

KERNPUNT

den ze best niet voor chemotherapie

gebruikt.

en/of patiëntencontact gedurende

meer dan een korte tijd vereisen 19-21 .

Vinyl is minder soepel en

elastisch dan latex, waardoor

vinylhandschoenen minder

goed passen

KERNPUNT

voor eenmalig gebruik die in Finland

worden verkocht, bevat benzisothiazolinone

25 .

Andere studies wezen duiden andere

chemische stoffen in vinylhandschoenen

aan als de oorzaak van allergische

contactdermatitis, zoals adipinepolyester

26 , een propyleenglycolcompound

en ethylhexylmaleaat 27 .


ANSELL CARES FOR HANDS THAT CARE

Position Paper

Vinylhandschoenen en ftalaten

Molecuulstrengen van polyvinylchloride

(pvc) trekken elkaar aan en daardoor

ontstaat een stijf materiaal. Om het

eindproduct zacht en soepel te maken,

moet er een weekmaker aan toegevoegd

worden, zodat de pvc-strengen ten opzichte

van elkaar kunnen glijden. Het

gemiddelde gehalte aan weekmakers in

vinylhandschoenen om een voldoende

zacht product te maken, is vrij hoog,

ongeveer 45% van het gewicht van het

uiteindelijke handschoenmateriaal.

Hoewel diverse chemicaliën als weekmakers

kunnen worden gebruikt, komen

ftalaten veruit het vaakst voor. Ftalaten

binden niet aan de pvc-moleculen

en komen in het productmateriaal voor

als een vrij beweegbare en uitlogbare

fase.

Hoewel blootstelling aan ftalaten zeer

vaak voorkomt bij de bevolking, woedt

er op dit ogenblik een hevig debat over

hun eventuele toxiciteit. Het gaat dan

vooral over DEHP (di-2-ethylhexylftalaat),

de weekmaker die wegens zijn lage

Vinylhandschoenen en het milieu

Bij het produceren en verwijderen van

pvc kunnen verscheidene toxische verontreinigende

stoffen vrijkomen, zoals

vinylchloridemonomeren, dioxines en

andere potentieel gevaarlijke producten.

Over de impact van pvc op het milieu

bestaat nog steeds heel wat controverse.

In tegenstelling tot vinylhandschoenen

produceren

handschoenen in natuurrubberlatex

bij verbranding geen

toxische uitstoot 33

Conclusie

KERNPUNT

Vinylhandschoenen roepen heel wat

vragen op voor de bescherming en gezondheid

van gebruikers en patiënten.

Hun permeabiliteit voor chemicaliën

en ziektekiemen is groter dan bij andere

handschoenmaterialen. Ze bevatten

chemicaliën die contactdermatitis

kostprijs meestal in pvc wordt gebruikt.

De laatste jaren zijn verscheidene richtlijnen

ingevoerd die het ftalaatgehalte

in producten beperken:

• Het gebruik van ftalaten in kinderspeelgoed

wordt wereldwijd in verscheidene

landen aan banden gelegd 28,29 en

in de Europese Unie werden voorstellen

ingediend om het gebruik van ftalaten

in andere producten te regelen 30 .

• Het gebruik van vinylhandschoenen

met ftalaten werd in Japan al jaren geleden

beperkt voor contact met voedingsmiddelen.

Ze werden vervangen door

vinylhandschoenen met andere weekmakers

dan ftalaten. In Europa verbiedt

Richtlijn 2007/19/EG de meeste ftalaten

voor contact met vette voedingsmiddelen

31 .

• Er wordt momenteel over gediscussieerd

of ftalaten veilig zijn voor medische

producten zoals intraveneuze

slangetjes, bloedzakjes en beademings-

Net als ander medisch afval worden vinylhandschoenen

verbrand of gestort

volgens lokale praktijken en/of voorschriften

die van land tot land kunnen

verschillen. In beide gevallen moet de

impact van medische vinylhandschoenen

op het milieu worden opgenomen

in een plan voor het beheer van medisch

afval. Hierbij dient men rekening te

houden met contaminatie en het gevaar

voor de verspreiding van infecties, plus

de bedreiging die pvc-afval zelf voor het

milieu betekent.

Het gebruik van vinylhandschoenen voor medische toepassingen

dient grondig te worden geëvalueerd en ze mogen niet als

de enige mogelijkheid worden aangeboden.

KERNPUNT

kunnen veroorzaken en ze brengen

waarschijnlijk meer schade toe aan het

milieu.

Men dient bijgevolg steeds een grondige

evaluatie te maken vóór men vinylhandschoenen

voor medische toepas-

toestellen. De European Union Scientific

Committee on Emerging and Newly

Identified Health Risks (SCENIHR) onderzocht

in 2008 of DEHP veilig was

in medische toestellen 32 . Het rapport

komt tot het besluit dat een potentieel

hoge blootstelling aan DEHP tijdens

medische behandelingen, zoals bij premature

baby’s, eventueel schadelijke

gevolgen voor mensen kan hebben,

al bestaan hiervoor geen klinische of

epidemiologische bewijzen. Hoewel er

alternatieve weekmakers beschikbaar

zijn, met voldoende toxicologische gegevens

die aantonen dat ze minder gevaarlijk

zijn dan DEHP, moet de functionaliteit

van deze weekmakers worden

onderzocht vóór ze DEHP in pvc voor

medische toepassingen kunnen vervangen.

KERNPUNT

Hoewel de bevolking vaak

wordt blootgesteld aan

ftalaten, heerst er momenteel

veel discussie over hun

toxiciteit

In tegenstelling tot vinylhandschoenen

produceren handschoenen in natuurrubberlatex

bij verbranding geen toxische

uitstoot 33 . Ze zijn ook biologisch

afbreekbaar door een combinatie van

chemische en biologische processen 34 .

Bovendien is natuurrubber afkomstig

van rubberbomen, een duurzame en

hernieuwbare grondstoffenbron, terwijl

pvc grotendeels chemisch uit ruwe

aardolie wordt gewonnen 35 .

singen gebruikt. Ze mogen niet als de

enige keuze voor alle soorten behandelingen

en onderzoeken worden aangeboden.

Alternatieven zoals handschoenen in

natuurrubberlatex of nitril moeten beschikbaar

zijn voor alle klinische procedures

die manuele beweeglijkheid en/

of patiëntencontact gedurende meer

dan een korte periode vereisen.


ANSELL CARES FOR HANDS THAT CARE

Position Paper

Referenties

1. Korniewicz DM, Kirwin M, Cresci K, Larson E. Leakage of latex and vinyl exam gloves in high and low risk clinical settings. Am Ind

Hyg Assoc J 1993;54(1):22-26

2. Douglas A, Simon TR, Goddard M. Barrier durability of latex and vinyl medical gloves in clinical settings. Am Ind Hyg Assoc J

1997;58(9):672-676

3. Rego A, Roley L. In-use barrier integrity of gloves: latex and nitrile superior to vinyl. Am J Infect Control 1999;27(5):405-410

4. Korniewicz DM, El-Masri M, Broyles JM, Martin CD, O’connell KP. Performance of latex and nonlatex medical examination gloves

during simulated use. Am J Infect Control 2002;30(2):133-138

5. Kerr LN, Chaput MP, Cash LD, O’Malley LG, Sarhrani EM, Teixeira JC, Boivin WS, Mailhot SA. Assessment of the durability of medical

examination gloves. J Occup Environ Hyg 2004;1(9):607-612

6. Korniewicz DM, Kirwin M, Cresci K, Sing T, Choo TE, Wool M, Larson E. Barrier protection with examination gloves: double versus

single. Am J Infect Control 1994;22(1):12-15

7. Korniewicz DM, Laughon BE, Butz A, Larson E. Integrity of vinyl and latex procedure gloves. Nurs Res 1989;38(3):144-146

8. Korniewicz DM, Laughon BE, Cyr WH, Lytle CD, Larson E. Leakage of virus through used vinyl and latex examination gloves. J Clin

Microbiol 1990;28(4):787-788

9. Olsen RJ, Lynch P, Coyle MB, Cummings J, Bokete T, Stamm WE. Examination gloves as barriers to hand contamination in clinical

practice. JAMA 1993;270(3):350-353

10. Gerhardt GG. Results of microbiological investigations on the permeability of procedure and surgical gloves. Zentralbl Hyg Umweltmed

1989;188(3-4):336-342

11. Klein RC, Party E, Gershey EL. Virus penetration of examination gloves. Biotechniques 1990;9(2):196-199

12. Neal JG, Jackson EM, Suber F, Edlich R. Latex glove penetration by pathogens: a review of the literature. J Long Term Eff Med Implants

1998;8(3-4):233-240

13. AAMI. Safe use and handling of glutaraldehyde based products in health care facilities. American National Standard 1996

14. Boyce JM, Pittet D. Guideline for hand hygiene in health-care settings. Recommendations of the healthcare infection control practices

advisory committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA hand hygiene task force. MMWR Recomm Rep 2002;51:1-45

15. Laidlaw JL, Connor TH, Theiss JC, Anderson RW, Matney TS. Permeability of latex and polyvinyl chloride gloves to 20 antineoplastic

drugs. Am J Hosp Pharm 1984;41(12):2618-2623

16. Wallemacq PE, Capron A, Vanbinst R, Boeckmans E, Gillard J, Favier B. Permeability of 13 different gloves to 13 cytotoxic agents under

controlled dynamic conditions. Am J Health Syst Pharm 2006;63(6):547-556

17. Johnson F. Disposable gloves: research findings on use in practice. Nurs Stand 1997;11(16):39-40

18. Burke FJ, Watts DC, Wilson NH. Some physical factors influencing tactile perception with disposable non-sterile gloves. J Dent

1989;17(2):72-76

19. Infection Control Nurse Association (ICNA). Gloves Uses Guidelines, UK, September 1999

20. Hunte SC. Choosing the right glove for the right purpose. Prof Nurse 2004;20(3):43-47

21. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, Healthcare Infection Control Practice Advisory Committee. Guideline for isolation

precautions: preventing transmission of infectious agents in healthcare settings. Am J Infect Contrrol 2007;35(Suppl 2):S65-S164

22. Aalto-Korte K, Alanko K, Henriks-Eckerman ML, Estlander T, Jolanki R. Allergic contact dermatitis from bisphenol A in PVC gloves.

Contact Dermatitis 2003;49(4):202-205

23. Sowa J, Kobayashi H, Tsuruta D, Sugawara K, Ishii M. Allergic contact dermatitis due to adipic polyester in vinyl chloride gloves.

Contact Dermatitis 2005;53(4):243-244

24. Aalto-Korte K, Alanko K, Henriks-Eckerman ML, Jolanki R. Antimicrobial allergy from polyvinyl chloride gloves. Arch

Dermatol 2006;142(10):1326-1330

25. Aalto-Korte K, Ackermann L, Henriks-Eckerman ML, Välimaa J, Reinikka-Railo H, Leppänen E, Jolanki R. 1,2-Benzisothiazolin-3-one

in disposable polyvinyl chloride gloves for medical use. Contact Dermatitis 2007;57(6):365-370

26. Matthieu L, Godoi AF, Lambert J, Van Grieken R. Occupational allergic contact dermatitis from bisphenol A in vinyl gloves. Contact

Dermatitis 2003; 49(6):281-283

27. Ueno M, Adachi A, Horikawa T, Inoue N, Mori A, Sasaki K. Allergic contact dermatitis caused by poly(adipic acid-co-1,2-propylene

glycol) and di-(n-octyl) tin-bis (2-ethylhexyl maleate) in vinyl chloride gloves. Contact Dermatitis 2007;57(5):349-351

28. Ban of phthalates in childcare articles and toys, press release IP/99/829, 10 November 1999; http://europa.eu/index_en.htm

IP/99/829

29. Brown P, KrennHrubec K. Phthalates and Children’s Products; http://www.center4research.org/phthalates.html, July 2008

30. Substances of Very High Concern: Annex XV reports to be commented by Interested Parties;

http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp

31. European Directive 2007/19/EC, Official Journal of the European Union L 97. 12 April 2007

32. Scientific Committee on Emerging and Newly-Identified Health Risks. European Commission - Health & Consumer Protection DG -

Directorate C: Public: Health and risk assessment opinion on the safety of medical devices containing DEHP plasticized PVC or others

plasticizers on neonates and others groups at risk. http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_014.pdf

33. Yip E, Cacioli P. The manufacture of gloves from natural rubber latex. J Allergy Clin Immunol 2002;110(2 Suppl):S3-S14

34. Berekaa MM, Linos A, Reichelt R, Keller U, Steinbuchel A. Effect of pretreatment of rubber material on its biodegradability by various

rubber degrading bacteria. FEMS Microbiol Lett 2000;184:199-206

35. Rahaman WA. Natural rubber as a green commodity. Rubber Dev 1994;47:13-16

More magazines by this user
Similar magazines