13.01.2013 Views

Reset NL

Reset NL

Reset NL

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Reset NL

De adaptieve stad

Rijksbouwmeester Frits van Dongen

19 september 2012


de

Gouden

Eeuw


de

Gouden

Eeuw


3850 Polders


- Nu leeft 50%wereldbevolking in

de stad, in 2030 is dat 60%

- Verwachting VN 2015:

33 megasteden met inwoneraantal

boven 8 miljoen


Leegstand


Bouwen voor leegstand?


Leegstand Ministeries


Transformatie


Groei krimpt en krimp

groeit


Adaptieve stedenbouw

Variëren – experimenteren – selecteren – ontkoppelen


Snelweg Zorg/voorzieningen

ICT

Infrastructuur

Spoor


Herbestemmen


Hergebruik


S/M/L/XL wordt S/XS/XXS


Kleinschalig en identiteit


Knooppunten


Plaats- en tijdonafhankelijk

werken


Clusteren


Opleidingen


Ambacht


Integraal


Creativiteit

Tijdelijkheid


Vitaliteit in de stad


Platform


Niets is wat het was

Nieuwe investeringsvormen

&

Coalities


Ontwerp is de kunst van het

verbinden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!