april 2004 - LCKV Jeugdvakanties

lckv.nl

april 2004 - LCKV Jeugdvakanties

DDDDeeee RRRReeeepppprrrroooo

uuuuiiiittttggggeeeelllliiiicccchhhhtttt

ppppaaaagggg 7777

NNNNiiiieeeeuuuuwwwweeee

hhhhooooooooffffddddrrrreeeeddddaaaacccctttteeeeuuuurrrr

OOOOppppzzzzeeeetttt

ppppaaaagggg 5555

ledenblad LCKV Jeugdvakanties

jaargang 32 • nr. 3 • april 2004

verschijnt 5 maal per jaar

NNNNiiiieeeeuuuuwwww

bbbbeeeessssttttuuuuuuuurrrrsssslllliiiidddd

CCCCoooommmmmmmmuuuunnnniiiiccccaaaattttiiiieeee

ppppaaaagggg 3333

IIIInnnnffffooooddddaaaagggg

ppppaaaagggg 9999

LCKV-medewerkers screenen op crimineel gedrag: pag. 4 • ‘Oh LCKV’ op songfestival: pag. 11


Nieuwe hoofdredacteur

Tijdens de ledenvergadering van 1 april

heb ik de functie van hoofdredacteur

overgedragen. Na twee jaar is het weer

tijd voor een ander, en deze hebben we

onverwachts snel gevonden. Een bekende

LCKV-er, en ook nog met ervaring!

Haar naam is Marita Smit. In de Opzet

van december 2003 hebben jullie al kort

kennis met haar kunnen maken. Marita

werkt als hoofdredacteur bij het lifestyle

magazine Special Beautiful You en had

na het kampseizoen in haar voorwoord

aandacht besteed aan haar LCKV-ervaringen.

Dit stukje hebben wij weer in de

Opzet geplaatst. Zij beschreef het con-

Hoofdredactie

Esther Sibbel

Redactie

Nils Bierman

Arjan van Duivenboden

Aafke Plug

Freelancer

Michel Hurkens

Sanderijn Schuur

Bieneke Verhaar

Fotografen

Edward Niewold

Sanderijn Schuur

Tekeningen/layout

Nils Bierman

Druk

Drukkerij Graficon, Leiderdorp

Correspondentie-adres

LCKV Jeugdvakanties

Voorschoterweg 8e

2324 NE Leiden

(071) 572 22 55

www.lckv.nl

opzet@lckv.nl

c o l o f o n

trast tussen haar werk (beauty, mode en

verzorging) en haar ideale vakantie

(back to the basis, zonder douche en

make up en met modderige voeten).

Deze instelling gecombineerd met haar

werkervaring maken haar een ideale

hoofdredacteur! We stellen haar wat uitgebreider

voor op pagina 5.

Rest mij nog iedereen en de redactie in

het bijzonder te bedanken voor de

geweldig leuke tijd. Daarnaast wens

Marita heel veel plezier! En jullie

natuurlijk met het lezen van deze Opzet.

Door: Esther Sibbel

Ouderavond

Dinsdag 8 juni: Diever, Heerde,

Wiltz

Donderdag 10 juni: Emst,

Terschelling, La Roche, Lieler,

Cléron

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: LCKV-pand,

Voorschoterweg 8e

Het doel van deze avond is ouders kennis

te laten maken met LCKV Jeugd-

Hallo allemaal,

2

Geboren

Tessel, dochter en zusje van

Marcel, Talitha en Tom

Belangrijke data

8 juni

Ouderavond

Diever, Heerde, Wiltz

10 juni

Ouderavond Emst, Terschelling,

La Roche, Lieler, Cléron

26 juni

Vertrek opzetkamp

3 juli t/m 14 augustus

kampseizoen

Ik ben Robin van der Plas en ik heb mijn werkstuk en spreekbeurt over de LCKV

gehouden.

Ik vond het erg leuk om te doen omdat ik het ook een leuk onderwerp vond waar ik al

het een en ander van wist.

Voor mijn spreekbeurt mocht ik van Koos Jansen, mijn buurman, de gamel (grote pan),

de LCKV-vlag, de slegge (ontgroeningshamer) en de stamper (voor stampot te stampen)

lenen. De kinderen uit mijn klas en mijn juf vonden dat erg leuk. Ik heb tijdens mijn

spreekbeurt natuurlijk veel kampfoto’s laten zien van bijvoorbeeld de terreinen en de

watergevechten en ik had een hoofdstuk dat over de ontgroening ging, daarbij heb ik de

stomste jongen uit mijn klas ontgroent en ik heb samen met de al ontgroende kinderen

het indelamie gezonden dat gebeurt altijd na de ontgroening. Dit hoofdstuk vond ik het

leukste. Een paar kinderen uit mijn klas leken de LCKV-kampen wel leuker te vinden dan

daarvoor.

Ik heb voor mijn spreekbeurt als mijn werkstuk een ZG (zeer goed), dat is het hoogste

wat je kan halen.

Robin E. van der Plas

Groep 8e

vakanties en te zorgen dat zij met een

gerust gevoel hun kinderen op kamp

laten gaan. De avond begint met een

korte introductie over de vereniging.

Daarna wordt met behulp van een

PowerPoint-presentatie een indruk

gegeven van hoe het er op kamp aan

toe gaat. Tot slot kunnen de ouders

informeel kennismaken met de hoofdleiding

van het kamp van hun zoon

of dochter en hen praktische vragen

stellen.

Ingezonden brief


Een nieuw gezicht in het bestuur

Op de laatste ledenvergadering is

Diana Grootendorst benoemd tot

bestuurslid Communicatie.

Een korte kennismaking.

Diana Grootendors (33)

1e keer op kamp

1992 of 1993; ben altijd de tel kwijt

In de vijfentachtig jaar dat de

LCKV bestaat, is de bestuursstructuur

diverse keren gewijzigd.

Aanvankelijk telde het

voltallige bestuur vijf personen:

eerste voorzitter, tweede

voorzitter, secretaris, penningmeester en

een algemeen bestuurslid. In de jaren

dertig werd dit bestuur ondersteund

door een door de ledenvergadering

gekozen Commissie van Advies of

Commissie van Bijstand.

Dertig jaar later was het bestuur uitgegroeid

tot ongeveer veertien personen met

functies als studentenvertegenwoordiger,

vertegenwoordiger hervormd jeugdwerk,

assessor en materiaalcommissaris. Hieruit

blijkt al dat het aantal taken binnen de

vereniging fors gegroeid was. Tijdens het

bestuursweekend in augustus 1975 te

Loon op Zand stelt voorzitter Govert

Knotter structuurwijziging van het

bestuur voor met de motivering: “Een te

grote organisatie moet gedragen worden

door een te kleine groep. Daarom is er

behoefte aan hulpkrachten, echter het

bestuur moet beslist niet uitgebreid worden

daar dit anders te log wordt.” De

structuurwijziging behelsde het instellen

van een Dagelijks Bestuur (D.B.) van elf

mensen dat gevormd wordt door het al

1e keer staflid

Ben nooit als deelnemer meegeweest,

dus in 1992 of 1993.

Mooiste kampervaring

Altijd lastig om één moment te selecteren,

maar tot de toppers van kampervaringen

behoort beslist de pannenkoekenpost

op lokatie tijdens een kamp in

Redu. De branders hadden we neergezet

op de stenen rand/railing van zo'n typische

belgische of ardenner brug. Wij

(Esther Honsbeek en ik) hebben daar

lekker pannenkoekjes staan bakken voor

alle groepen die langskwamen. Vanaf

een enorme afstand waren die pannenkoeken

al te ruiken. Het was schitterend

weer tijdens de dagtocht, en alle groepen

hadden ontzettend leuke verhalen.

Toeristen die daar ook voorbij kwamen

begrepen er helemaal niks van. En het

moet er ook wel wat vreemd uitgezien

hebben. Volgens mij hebben we een

Uitden doosch

ouden

bestaande bestuur en een Algemeen

Bestuur (A.B.) van zeven personen, deels

bestaande uit leden van de op te heffen

Commissie van Bijstand.

Het D.B. hield zich bezig met de dagelijkse

gang van zaken, terwijl tijdens de

A.B.-vergaderingen “de grote beleidslijnen

aan de orde komen, bijvoorbeeld

de ‘C’, eisen aan de hoofdleiding en

half-verdwaalde fietser zelfs een pannenkoek

aangeboden, die dat ook weer de

gewoonste zaak van de wereld vond.

Riep hij bij het weggaan nog 'nou

bedankt, het was lekker!'.

Waarom bestuurslid?

Patrick Kraan belde me met de vraag of

wilde overwegen Sacha Schouten op te

volgen op de afdeling Communicatie.

Juist omdat Communicatie bij een vrijwilligersorganisatie

zo iets totaal anders

is dan het werk dat ik doe, sprak het me

direct aan. En zo is het min of meer

gekomen…

Plannen voor de afdeling

Eerst maar eens verkennen hoe de afdeling

Communicatie draait en daar mijn

eigen weg in vinden. Vraag me over een

tijdje dan maar weer naar plannen.

Door: Sanderijn Schuur

aan de leden etc”.

Toch blijkt ook een zo grote

groep niet altijd even prettig

te werken. Opnieuw komt er

een wijziging in de bestuursstructuur

beter bekend als “Nieuw

Jasje”. Op 12 december 1986 keurt een

extra ledenvergadering een voorstel

voor nieuwe statuten goed waarin het

bestuur weer teruggebracht wordt tot

negen functies. A.B. en D.B. behoren

tot de verleden tijd.

Het huidige bestuur bestaat nog steeds

uit negen personen.

Door: Arjan van Duivenboden


LCKV-ers onderzocht op

crimineel verleden

Eind februari stond er in het

Leidsch Dagblad een artikel over

een onderwerp waarmee de LCKV

best wel eens te maken zou kunnen

krijgen, namelijk: dat Justitie

vanaf 1 april op verzoek van

bedrijven en instellingen nieuwe

medewerkers doorlicht op een crimineel

verleden. Met dit criminele

verleden wordt vooral bedoeld:

kindermisbruik, fraude of diefstal.

Volgens Tweede-Kamerlid A. Wolfsen

(PvdA) maken bedrijven veel te weinig

gebruik van de mogelijkheid om hun

nieuwe medewerkers door te lichten.

“De kans dat een zedendelinquent in een

andere stad voor een tweede keer toeslaat,

is erg groot”, aldus Wolfsen. Hij

wil bedrijven die zonder screening een

delinquent aannemen, aansprakelijk stellen

als die delinquent in zijn of haar

nieuwe betrekking in herhaling valt.

Bewijs van goed gedrag

Tot zover is zijn plan te volgen. Een

bedrijf dat verzuimt zijn medewerkers

na te trekken, wordt gestraft als een

medewerker weer de mist in gaat, terwijl

dat bedrijf het had kunnen voorkomen.

Maar wat Wolfsen -en met hem enkele

andere leden van de Tweede Kamerdaarnaast

graag wil invoeren, is dat alle

medewerkers van instellingen die met

jongeren werken een bewijs van goed

gedrag moeten halen. Voor de LCKV

zou dit betekenen dat alle vrijwilligers

een certificaat zouden moeten halen,

voor 29,50 euro per staflid. Oftewel:

600 verklaringen van 29,50 euro, dus

bijna 18 duizend euro. Dit is voor een

vrijwilligersvereniging als de LCKV een

enorme investering. Daarnaast is het de

vraag of de LCKV wel te vergelijken is

met een vereniging als de scouting,

waarbij er wekelijks contact is tussen de

scouts en hun leiders en waar de verhouding

staf:deelnemers anders ligt.

In gesprek met Tweede-Kamerlid

Wolfsen

Met de bovenstaande overwegingen in

mijn achterhoofd, benaderde ik de heer

Wolfsen met een aantal vragen.

“Bij een LCKV-kamp zijn er vijftien

vrijwilligers op ruim veertig kinderen.

Het contact met de deelnemers is minder

intensief dan bij scouting, waar wekelijkse

ontmoetingen aan de orde zijn.

Vindt u dan nog dat alle medewerkers

gescreend moeten worden?”

Wolfsen: ”Ja, ik zou menen dat de

medewerkers van de LCKV ook even

gescreend zouden moeten worden, voordat

ze actief worden.”

“U pleit ook voor een verplichting voor

verenigingen om alle medewerkers een

bewijs van goed gedrag te laten halen.

Voor zo'n grote vereniging als de LCKV

gaat dat enorm veel geld kosten. Zou er

subsidie mogelijk zijn, aangezien het een

vrijwilligersvereniging is?”

Wolfsen: ”Ik ben het met u eens dat de

daaraan verbonden kosten op zich een

bezwaar zijn, maar als je met -volgens

mij- twee tientjes per vrijwilliger kunt

voorkomen dat er een zedendelinquent

mee gaat met zo'n reisje, dan lijkt me de

keus wel snel gemaakt. De gevolgen van

misbruik van een kind zijn vaak

4

desastreus voor de rest van zijn of haar

leven.

Of er subsidies zijn, weet ik niet, want

daar gaat de gemeente over. Ik zou het

wel een goed idee vinden als de gemeente

het belang van zo'n screening zou

onderstrepen door eenmalig de kosten

van een inhaalslag voor zijn rekening te

nemen. Misschien krijgt u gemeentebestuurders

warm voor zo'n idee.

Overigens zijn er al diverse mensen,

waaronder onderwijzers, die voor hun

werk al zo'n verklaring hebben moeten

halen. Bij uw vereniging zijn er dus waarschijnlijk

al een heleboel mensen in het

bezit van zo'n bewijs van goed gedrag.”

Weigeren uit principe

Tot zover het gesprek met de heer

Wolfsen. Het roept alleen maar meer

vragen bij me op, waar ik de volgende

keer graag op terug wil komen.

“Met twee tientjes per vrijwilliger kun je

voorkomen dat er een zedendelinquent mee gaat”

Namelijk: er zijn altijd mensen die uit

principe weigeren om een certificaat te

halen. Ik weet zelf ook niet hoe ik zou

reageren op een verzoek daartoe.

Waarschijnlijk denk ik: laat Justitie mij

maar screenen, als ze zo nodig iets van

me willen weten. Hoewel: ik heb toch

niets te verbergen, dan ga ik geen dertig

euro verspillen om dat te bewijzen!

Maar hoe denken andere LCKV-ers

daarover? En zijn er inderdaad mensen

binnen de LCKV die al een certificaat

op zak hebben? En, volgens mij nog de

belangrijkste vraag: laat de LCKV haar

stafleden al screenen? Zijn er wel eens

klachten over zedendelicten en zo ja,

hoe lost de LCKV deze op?

Eén ding is me duidelijk: dit artikel

wordt vervolgd.

Door: Bieneke Verhaar

Wat vind jij? Moet de LCKV haar

stafleden screenen voordat ze op kamp

gaan? Mail je mening naar opzet@lckv.nl


Kadertraining

Met het zweet op ons voorhoofd houden we met z’n allen het dikke

touw op heuphoogte vast. De laatste gegadigde, Jaap Rietkerk, balanceert

over het touw. Nog even volhouden… en we zijn fris genoeg om

na deze ‘appetizer’ de trainingstof voor de volle 100% te beleven. Het

is woensdagavond 4 februari en de aftrap van de kadertraining is nu

gegeven.

Deze woensdagavond spreken we onze

verwachtingen van de training uit en

ontdekken we met wie we een

Valentijnsweekend in Naarden gaan

doorbrengen. De groep van plusminus

vijftien man bestaat uit de twee trainers:

Robert Strijk en Jan van Zwieten, twee

rastoneelspelers: Theo Pet en Carolien

Verrips (die samen bovendien zonder

enige moeite een goedlopend cateringbedrijf

kunnen opstarten) en natuurlijk het

team dat zich onderwerpt aan deze uitdagende

training.

Al vroeg op de avond vertelt Robert hoe

ons Valentijnsweekend eruit gaat zien.

“En, als dit niet correspondeert met je

verwachtingen, dan kan je nu nog

besluiten om niet mee te gaan,” zegt Jan

streng. Even kijk ik nog rond en vraag

me af waar ik mijn jas met autosleutels

gelaten heb.

Achteraf gezien ben ik blij dat ik op dat

moment doorgezet heb. Nu kijk ik terug

op een leerzaam en professioneel weekend.

Een weekend in ons buitenhuis

midden in de bossen van Naarden. Een

weekend waarin je tijdens een rollenspel

wel onder de tafel wilt kruipen om op

de vlucht te slaan, of gewoon een hap

wil nemen uit het tafelblad voor je, datzelfde

tafelblad waar je zojuist je kop

Marita Smit (31)

1e keer op kamp

Toen ik 9 jaar was, eh… 1981

1e keer staflid

Toen ik 17 was.

koffie aarzelend op hebt gezet. Een

weekend waarin we het enorm gezellig

hebben gehad en tot in de vroege uurtjes

lekker geborreld hebben. Eén waarin je

zelfs tijdens de korte nachtjes nog

droomt over wat je geleerd en geoefend

hebt. Een weekend waarbij we tijdens

het viergangen diner een gesuikerd

Valentijnshart op lepel (naast de wintervoorafjes

een top 1 amuse, natuurlijk)

door Theo en Carolien gepresenteerd

kregen. Een weekend dat … etc, etc …

De verschillende ‘appetizers’ hebben de

trainingsstof nog toegankelijker en grappiger

gemaakt en ons energie gegeven

om op zondag gewoon weer veilig thuis

te komen. Robert, Jan, Theo, Carolien

en al mijn nieuwe vrienden: bedankt

voor dit geslaagde weekend dat gelukkig

niet aan mijn verwachtingen voldeed.

Door: Arjenne Vlietstra

Een nieuw gezicht in de redactie

Mooiste kampervaring

Een van de dingen die me heel duidelijk is bijgebleven is van het kamp

toen ik 9 jaar was. We hadden een folietocht en op een gegeven moment

hield de folie op. Daar stond de staf te wachten die vertelde dat de sportknotsen

niet genoeg folie hadden en dat we waren verdwaald. Maar ze

hadden een boerderij gevonden in de buurt waar we stiekem gingen overnachten

in de hooizolder. Ondanks dat daar onze slaapzakken al lagen en

chocomelk klaar stond ging er geen lampje branden dat de hele situatie in

scène was gezet.

Waarom hoofdredacteur?

Ik vind het leuk om te schrijven. Dit doe ik veel voor mijn werk en ik

vind het leuk om dat nu ook voor de vereniging te doen.

Plannen voor de Opzet

Eerst kennismaken met iedereen en dan samen met de redactie plannen

maken!

Door: Esther Sibbel

5


Nieuws van de afdelingen

Enthousiaste medewerkers

gevraagd

Je gaat al een tijdje mee als deelnemer

en/of als staf. Je hebt tijd over op de

maandagavond. Je wilt werken in een

gezellige, ongedwongen sfeer en je wilt je

steentje bijdragen. Misschien loop je al

een tijd met het idee in je hoofd iets meer

te doen bij LCKV Jeugdvakanties. Denk

bijvoorbeeld aan opzet- en afbraakkamp

(dit vindt plaats vlak voor de kampweken

beginnen en vlak erna), werken bij het

secretariaat, achter de bar of materiaalonderhoud.

Projectbasis en gezelligheid

Kun je niet iedere maandag dan hebben

wij ook daar een oplossing voor.

Gedurende het jaar zijn er altijd wel projecten

waaraan je kunt deelnemen. Naast

het feit dat je de vereniging ondersteunt

vind je veel gezelligheid met de andere

medewerkers. Vele handen maken licht

werk. Kom maandagavond eens langs om

te kijken wat er allemaal achter de schermen

gebeurt. Twijfel niet en kom je opgeven

bij een bestuurslid of geef het door

aan het secretariaat. Omdat jij weet wat

je wilt!

Door: de voorzitters

D e e l n e m e r s

Goed resultaat tweede inschrijfdag

Op 2 en 3 maart vond de tweede inschrijfdag plaats en

hebben verschillende deelnemers zich om gegeven voor

een kamp. Met name in de kampen 9 (vooral jongens),

10 en 16 (zowel meisjes als jongens) zijn nog open

plaatsen. In totaal zijn er nog een kleine honderd open

plaatsen.

L e i d i n g

Uitnodiging

Mannen gezocht

Wil je nog mee op kamp? Voor een aantal kampen zoeken

we nog stafleden. Met name mannelijke chefs maken grote

kans, maar ook koks en adjudanten zijn welkom!

Datum: Zaterdag 9 oktober 2004

Aanvang: 15.00 uur

Locatie: pand (Voorschoterweg 8e)

Voor wie:

Alle leden en geïnteresseerden

Wat?

Discussie/brainstormmiddag inclusief

borrel en eten

Waarom?

Om samen te komen tot een concept

beleidsplan

6

Binnen het bestuur zijn we bezig met

discussiëren over het beleid van de vereniging.

Voordat we een concept aanbieden

aan de gehele ledenvergadering

ter goedkeuring, willen we graag met

jullie van gedachten wisselen over een

aantal voor jullie belangrijke onderwerpen.

Geef door wat voor jou belangrijke

onderwerpen zijn en geef je op bij

Koen van der Poel (secretaris).

Door: het bestuur

Post versturen met beleid

Iedere LCKV’er heeft er wel eens mee te maken gehad: in één maand tijd

een hoeveelheid LCKV-enveloppen op je deurmat waar je u tegen zegt.

‘Dat moet toch beter kunnen’ zou je zeggen. Daarom heeft het

Secretariaat afgelopen jaar intensief gewerkt om dit te verbeteren.

Vooraf hebben we geïnventariseerd welke mailingen er worden verstuurd

door de verschillende afdelingen. De overlap onstaat doordat twee afdelingen

naar dezelfde ontvangers post versturen, of doordat één afdeling

twee mailings verstuurd. Door deze verzendlijsten te combineren hou je

één lijst over zonder dubbelen. Daarnaast worden zo veel mogelijk brieven

in de bar van de LCKV uitgedeeld en probeert het Secretariaat te

voorkomen dat bestuursleden thuis post krijgen, aangezien zij iedere

maandag in het pand aanwezig zijn.

In 2004 gaan we proberen om meer mailings samen te voegen om zo nog

meer postzegels te sparen.

Door: Koen van der Poel

S e c r e t a r i a a t

M a t e r i a a l

bord mok bestek

Op alle kampen gaat vanaf komend kampseizoen

bord, mok, bestek voor de staf mee. Dit hoef je dus

niet meer zelf mee te nemen!


D e r e p r o

Eens in de zoveel tijd ontvang je een

brief van de LCKV. De ene keer gaat het

om een uitnodiging, de andere keer om

een bevestiging van het kamp waarvoor

je je hebt ingeschreven en tweemaal per

jaar ontvangen leden de documenten

voor je ledenvergadering. Allemaal heel

vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend, dat

je er waarschijnlijk niet bij stilstaat dat

er heel wat werk verzet moet worden,

voordat jij de brief op je mat vindt.

Een groot deel van dat werk wordt verzet

op de reproafdeling. Deze afdeling

bestaat uit twee mensen: Willem

Wildeman en Martijn Jansen. Zij zijn

iedere maandagavond druk in de weer

om al het papierwerk in orde te krijgen.

Martijn werkt sinds het afgelopen kampseizoen

op de repro. Omdat hij een relatief

nieuw gezicht is in het medewerkersbestand

van de LCKV, leek het leuk om

juist hem te vragen wat er nu precies

allemaal gebeurt op zo’n maandagavond.

Martijn heeft een jaar op zolder meegewerkt

en in de barcommissie gezeten

voordat hij bij de repro terechtkwam.

“Het werk op zolder en achter de bar

was moeilijk te combineren met mijn studie,

doordat je vaak tot ‘s avonds laat

Redactieleden en freelancers gezocht

Ben je nieuwsgierig? Kun je leuk stukjes schrijven en hou

je van mensen interviewen? Wil je graag het naadje van

de kous weten? Heb jij ideeën over de inhoud van Opzet?

Dan kunnen wij jouw bijdrage goed gebruiken. De redac-

F i n a n c i ë n

Donaties!

Achmea en Stichting Madurodam Steunfonds hebben

een bedrag van 750 respectievelijk 2000 euro

geschonken aan de LCKV. Deze bijdragen worden

gebruikt ter dekking van de extra kosten voor het

gehandicaptenkamp. Het uiteindelijke doel is om

de kampprijs van het gehandicaptenkamp gelijk te

trekken met de prijs van de andere kampen op

Terschelling.

bezig bent. Hier op de repro werken we

meestal tot een uur of tien en daarna kan

ik dan gewoon naar huis,” aldus

Martijn. “Tenzij het een avondje erg

gezellig is in de bar natuurlijk!”

Waar houden Martijn en Willem zich

iedere maandag tot tien uur mee bezig,

vroeg ik mij af. Martijn legde me dat

haarfijn uit: “Als afdelingen een brief

willen verspreiden naar stafleden of deelnemers,

dan kopiëren wij de brief en zorgen

voor adresstickers. Het is dan de

bedoeling dat het vouwen en stickeren op

de afdeling zelf gebeurt, maar af en toe

tie van de Opzet bestaat op dit moment uit vier redacteuren

en zeven freelancers.

Interesse? Bel Esther: 06 24 99 41 43

7

Abonnement

op de Opzet

als wij een moment niks te doen hebben,

wordt ons gevraagd of we een handje

meehelpen en dat doen we dan ook.”

Eigenlijk is het reprowerk vooral een

kwestie van plannen vertelt Martijn.

“Vooral als er veel verschillende brieven

tegelijkertijd verstuurd moeten worden,

is een goede planning heel belangrijk!”

Er wordt dus iedere week hard gewerkt

daar in het reprohok. Laten we hopen

dat Willen en Martijn nog lang doorgaan

en ons van leuke brieven blijven voorzien!

Door: Sanderijn Schuur

afdeling uitgelicht

Donateurs van de LCKV ontvangen één maal per jaar de

Opzet. Regelmatig krijgen wij de vraag of het mogelijk is om

als donateur een abonnement te nemen en zo ook de andere

Opzetten te ontvangen. Dat kan vanaf nu!

Voor € 5 per jaar ontvang je een heel jaar lang de Opzet.

Interesse? Bel op maandagavond (071) 572 22 55.


S&S-weekend

“Wat leuk zeg”, zou je denken

wanneer je kinderen, al namen

roepend achter elkaar aan ziet

vliegen. “Sporen deze mensen

wel”, zou je denken wanneer

deze kinderen een leeftijd hebben

van gemiddeld 24 jaar.

Dit laatste is wellicht het geval voor

iemand die in het weekend van 12 tot

14 maart langs het Roelofslaantje in

Naarden wandelt. Dit weekend is deze

prachtige locatie hét terrein voor het

opdoen van inspiratie, nieuwe ideeën en

nieuwe jasjes voor sportknotsen van de

LCKV. Er gebeurt echter meer dan infantiel

gedrag om je kindertijd te herleven.

Tussen de actieve spellen door, worden

er ideeën en ervaringen uitgewisseld.

Tips en tricks

’s Avonds is er, er vanuit gaande dat

sportknotsen een levendige en creatieve

verbeeldingskracht hebben, een korte

nachtoriëntatietocht uitgezet met een

aantal bekende en minder bekende sporen.

Alle sporen maken aanspraak op

zintuigen. Hilariteit ten top uiteraard.

Van visueel, naar voelen, uien en geluid.

Vooral die laatste zal het goed doen op

Heerde of bij de buurman in Emst!

De volgende ochtend staat in het teken

van praktische workshops. Bij Joost

leren we een tent, type frietzak te

maken. Monique leert ons een mastworp

en een sjorknoop maken; dé basis

voor een stevige touwbrug. Koen brengt

tot slot nuttige informatie bij voor het

opzetten van een succesvolle dagtocht.

De middag wordt minder lichamelijk

actief. Frans Hoeke, van het externe

bureau Stavoor, vertelt hoe je het beste

spelletjes kunt uitleggen en ook wordt

een cursus EHBO gegeven. Wel nuttig,

maar velen vinden een uur lang niet voldoende.

Na het eten gaat Joost in op een

aantal praktische zaken bij het uitleggen

zoals: zelf hoog staan en met de wind

mee praten. We eindigen met een

gesprek met tips en tricks: wat kan wel

8

en niet bij welke leeftijd, gruwel ideeën

voor de spooktocht en hoe pak je situaties

aan die anders verlopen dan je verwacht.

De volgende ochtend spelen we nog een

aantal opvulspelletjes en dan is het tijd

voor de evaluatie.

Plezier verzekerd

Iedereen is kritisch, maar positief. Er

wordt meegedacht aan de invulling van

het sport- en spelweekend in de toekomst.

Zowel ervaren als onervaren

sportknotsen hebben iets aan dit weekend

en kunnen een bijdrage leveren. Dat

Streven naar plezier blijkt een

kenmerk van sportknotsen

is zeker in dit weekend naar voren gekomen

en zal naar verwachting ook de

volgende keer weer het geval zijn.

Streven naar plezier blijkt een algemeen

kenmerk van sportknotsen te zijn!

Door: Jeroen Pouw


Infodag

Zondag 4 april. De zon probeert

moeizaam door de wolken te breken.

Het is kwart voor twee. De

hal van het Vlietland College

stroomt langzaam vol met

LCKV’ers. Ze groeten elkaar en

halen koffie of thee. Om twee

uur hebben een stuk of vijftig

LCKV’ers zich verzameld voor de

tweede voorzitter, Patrick Kraan.

Hij heet iedereen welkom en vertelt

het programma.

In de eerste ronde zijn er twee cursussen

voor tentchefs en één voor adjudanten,

een EHBO-cursus, een cursus verhalen

vertellen en een kookcursus. De cursus

voor onervaren sportknotsen gaat helaas

niet door bij gebrek aan animo. Na een

leuke en leerzame eerste ronde waarin

Het dak er af in Emst. Dat gebeurt

tijdens elk kamp wel een keertje.

Maar een aantal weken geleden

moest het dak van de keet er letterlijk

af.

Een en ander begon doordat de verzekering

zich afvroeg of het LCKV panden

bezit met daarin asbest verwerkt. Koos

Jansen: “Ik wist bijna zeker dat er in het

dak van de materiaalkeet asbest verwerkt

zat. Normaliter kan dit geen

kwaad. Maar bij een brand zijn de

rapen gaar want dan zou een groot

gedeelte van het bos onder de asbestdeeltjes

komen te zitten. Dientengevolge

besloot de verzekering de premie dan

ook behoorlijk te verhogen.” Dus moest

het dak worden vervangen. Omdat dit

niet geheel ongevaarlijk is besloot Koos

geleerd is hoe je bonnetjes bij moet houden

of hoe je een verbandje aanlegt, volgen

de meeste LCKV-ers een cursus in

de tweede ronde. Hier staan mondharmonica

spelen, grimeren bij Wim

Hoppezak, gitaarspelen, sport en spel

voor gevorderden en de cursus omgaan

met pesten en ADHD op het programma.

Voor DS-coaching zijn helaas te

weinig aanmeldingen. Na twee uur kan

een aantal LCKV’ers hun eerste liedjes

spelen op de gitaar en mondharmonica

en zijn anderen prachtig geschminkt.

Emst, het dak er af!

dit niet door de zolderploeg te laten

doen. Tijdens de ledenvergadering kwam

er onverwacht hulp. De hoofdleiding

van een kamp in Heerde bood vrijwillig

aan mee te helpen. En zo gezegd zo

gedaan. Op een vrijdagmorgen 10 uur

met 6 man begonnen en om 16 uur zat

het nieuwe dak er al op. En veilig. Koos:

“En zondagmiddag was ik weer thuis.”

Zondagmiddag? En jullie waren vrijdag

al klaar. “Jaa, maar vrijdagmiddag kwamen

de medewerkers van de zolder naar

Emst en hebben we met z’n dertienen

nog wat andere zaken aangepakt. Zo

zijn de luiken van de keuken vervangen.

Deze kunnen nu makkelijker open en tijdens

kamp ook dicht mocht dat nodig

zijn. En de keuken is daardoor nu veel

beter beveiligd tegen inbraak. Daarnaast

is de materiaalkeet opgekrikt en recht

9

Om zes uur verruilt de groep het

Vlietland College voor het LCKV-pand,

waar een heerlijke Chinese maaltijd

staat te wachten. Met veertig man is het

knus in de bar en iedereen praat nog

lekker na over de cursussen die ze hebben

gevolgd.

Ook dit jaar kijken we terug op een

geslaagde en leerzame infodag!

Door: Aafke Plug

gezet zodat de voordeur niet meer met

een koevoet hoeft te worden geopend en

gesloten. Tevens hebben we beide keten

weer voorzien van een nieuwe laag verf.

En een waterput is opnieuw afgestort.”

Dus Emsterkampers! Het dak kan er

weer af het komende seizoen.

Nog wat weetjes:

• De grote keet is gebouwd in 1978

• De kleine keet is gebouwd in 1982

• Beide keten zijn door de LCKV neergezet

• Tijdens zo’n weekend wordt er in de

grote keet geslapen

• Ook in zo’n werkweekend zijn er speciaal

twee koks mee.

Door: Michel Hurkens


LCKV in de media

Advertenties

Persberichten, jaarverslagen,

folders, brochures, advertenties,

personeelsbladen, mailings,

huisstijlen, communicatie-advies,

grafische vormgeving, drukwerkbegeleiding…

De kapperszaak van...

J.A. de Gravenlaan 36, 2381 TC Zoeterwoude.

Tel.: 071-580 48 16, Fax: 071-580 48 17, E-mail: prmhmos@planet.nl

Marjolein

Hogewoerd 35

Leiden

tel. 071 5142791

Een deel van een artikel in Motief; het

ledenblad van Passage, een christelijkmaatschappelijke

vrouwenbeweging.

Tijdig ingrijpen voorkomt problemen. Een goede

accountant controleert de hartslag van de onderneming.

Hij is voor iedereen toegankelijk en spreekt de taal van

elke ‘kleine’ of ‘grote’ ondernemer.

De Ruijterstraat 2, Rijnsburg. Tel.: 071 - 402 16 21, e-mail: algemeen@driebergendriebergen.nl

OVERGAAUW

Thuis in Beeld en Geluid

Breestraat 146-148

2311 CX Leiden

071 5126862

Op vertoon van deze Opzet 10% korting

(behalve op aanbiedingen en plasma’s)


‘Oh LCKV’ op

het Songfestival

De echte songfestivalfanaat kent ze natuurlijk al: Susy ‘n’ The

Hi-Rollers! Deze spetterende cowboyact stond 22 februari in

de finale van het Nationale Songfestival met het nummer

‘Mississippi Miss’. En laten nu twee van de vijf sterren

LCKV’ers zijn! Susy, de leadzangeres, draagt in het dagelijks

leven de naam Eva Gresnigt en één van de vier Hi-Rollers is

Matthias Quadekker. Eva en Matthias volgen beide de studie

muziektheater op het Conservatorium in Rotterdam. Nu maar

hopen dat je ooit met één van hen op kamp gaat. Wat zullen de

liederen uit het Lidarium opeens mooi klinken bij het kampvuur!

Door: Aafke Plug

11

DEZE RIJ…..

Het is in elk kamp hetzelfde. Met zo'n vijftig man tegelijk

eten gaat niet vanzelf. Dat moet geregeld worden

anders krijgen we een puinhoop. Wanneer tafel voor

tafel wordt aangewezen is het de kunst, om terwijl je in

de rij staat, te zien wat de anderen voor jouw op hun

bord krijgen. Dan kan je een beetje inschatten het wat

is. Meestal is het wel lekker, soms niet, en soms is het

gewoon niet te vreten. Je hebt bijvoorbeeld van die

koks die overal champignons in stoppen, paddestoelen

dus. Zelf vinden ze dat namelijk heel lekker, maar ze zijn

vergeten hoe ze het vonden om paddestoelen te eten

toen ze nog deelnemer waren. Wij hebben daar dus

onze eigen gedachten over, of eigenlijk, bij het idee

alleen al gaan wij al bijna spontaan over onze nekjes.

Paddestoelen zijn voor kabouters om in te wonen. Je

snapt dus wat er gebeurde toen wij vorig kamp nietsvermoedend

in de rij voor de pannen stonden, en er net

ietsiepietsie te laat achter kwamen dat er van die dingen

in de macaroni zaten. Ik wil maar een heeeel klein

beetje riep ik nog, maar het was te laat. Met een grote

kwak smeet hij in één keer een enorme berg macaroni

op mijn bord. Niet zeuren, doorlopen. Kom op met je

bord, blafte hij naar Jetsers. Aarzelend hief ze haar

bordje om vervolgens te zien hoe hij er met een ruim

gebaar minstens zo'n grote hap op wilde kletsen als bij

mij. Nee!! riep ze, terwijl ze snel haar bord terugtrok.

Met een doffe klap sloeg de prak tegen de grond. Rode

spetters vlogen tegen de blote benen in de buurt. Het

werd eventjes heel stil en Jets fluisterde 'ík lust geen

champignons'. Hoog torende de grote vent boven haar

uit terwijl hij boos op haar neerkeek; het was een beetje

zielig. Heel even dacht ik een trillende lip te zien, Jets

zat diep in de shit. Terwijl ze wezenloos voor zich uit

bleef staan kijken mompelde ze nog eens: we lusten dit

niet, we willen maar een heel klein beetje.

Het vroeg om wraak. Ten eerste gaan ze maar eens zonder

die paddestoelen koken, ten tweede geven ze maar

eens net zo weinig eten als je wil. Al snel kwam onze

kans. Zonder dat we het door hadden waren onze borden,

na het drama, door het corvee meegenomen naar

de keuken en bij de spullen van de staf gedaan. Voor de

volgende maaltijd stonden ze alweer kant en klaar afgewassen

bij de het bestek van de staf en konden wij ze

onopvallend pakken. Je begrijpt natuurlijk wel dat wij

de rest van de week nooit meer zelf onze spulletjes hebben

afgewassen. In de bus op de terugweg hebben onszelf

het plezier gegund om het hem te vertellen. Dat

moest natuurlijk nog wel even gebeuren. En het goede

nieuws: Hij had spijt!

Jet

sers Beem

sterboer

&

sterboer


Pieter Versnel en Marcel Janssen

Timmer- en Onderhoudsbedrijf

Van der Waalstraat 7, 2313 VB Leiden

Telefoon 071 514 30 55 Fax 071 514 20 46 / 0172 515 742

E-mail versnel@wanadoo.nl

LABRUYERE FINANCIËLE DIENSTEN

ontwerp

dtp

drukkerij

binderij

voorraadbeheer

webdesign

Ton van der Heijde Debussystraat 41

Postbus 1375

2302 BJ Leiden

telefoon 071 5 289 219

fax 071 5 289 491

mobiel 06 54 374 314

e-mail info@labruyere.nu

- Hypotheken

- Financiëringen

- Alle verzekeringen

- Pensioen voorzieningen

Hoofdstraat 168 - 172

2351 AR Leiderdorp

T (071) 541 58 03

F (071) 541 64 75

E-mail info@graficon.nl

More magazines by this user
Similar magazines