College van burgemeester en schepenen Notulen - Stad Sint-Niklaas

sint.niklaas.be

College van burgemeester en schepenen Notulen - Stad Sint-Niklaas

College van burgemeester en schepenen

Notulen

16 mei 2011

Aanwezig:

mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter;

de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde,

Wouter Van Bellingen, Lieven Dehandschutter en Marc Heynderickx, mevrouw Sofie Heyrman, schepenen;

met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris;

Afwezig:

de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris.

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur.

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 2 mei 2011, waarna wordt beraadslaagd over:

1. Erediensten: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen

Enig artikel

Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de materiële organisatie en werking van

de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van volgende vergaderingen van de

kerkraad:

- van 21 maart en 11 april 2011 van de parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos;

- van 20 april 2011 van de parochie Don Bosco;

- van 27 april 2011 van de parochie Heilige Familie,

vermeld in overzichtslijsten als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

2. Secretariaat: verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:

projectvereniging Archeologische Dienst Waasland: contributie 2011: betaalbaarstelling

Enig artikel

Het college stelt de factuur nr. CON 11/06 van 1 april 2011 voor een bedrag van 28.946,80 EUR +

6.078,83 EUR (21 % btw) = 35.025,63 EUR betaalbaar aan de projectvereniging Archeologische Dienst

Waasland, Regentiestraat 63, 9100 Sint-Niklaas, als contributie 2011.

3. Secretariaat: toelating gebruik gemeentewapen: vaststelling criteria

Enig artikel

Het college beslist, naar aanleiding van de vraag van raadslid Patric Gorrebeeck om criteria vast te leggen

voor het gebruik van het gemeentewapen door derden, geen criteria vast te leggen in een reglement maar

elke aanvraag tot het gebruik van het gemeentewapen te toetsen aan de richtlijnen van de omzendbrief

BA 2001/12 van 24 juli 2001. In geen geval zal toelating worden verleend tot het gebruik van het

gemeentewapen voor reclamedoeleinden, fabrieksmerken of politieke doeleinden.

CBS 16 mei 2011 1


4. Handel en middenstand: belwinkel EU Tele Business: afwijking openingsuren

Enig artikel

Het college beslist een afwijking toe te staan voor 1 maand, eventueel te verlengen, aan de heer Hussain

Adnan tot het openhouden van de belwinkel EU Tele Business, Ankerstraat 35, tot 22 uur in plaats van

20 uur.

5. Politieke organen: gemeenteraad: kennisneming aanvullende agenda gemeenteraadszitting

27 mei 2011

Enig artikel

Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 27 mei

2011, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

6. Overige milieubescherming: verwijderen mazouttank in voormalige lagere school te

Belsele

Artikel 1

Het college neemt kennis van het feit dat er nog een niet-gebruikte mazouttank aanwezig is in de

voortuinstrook van de voormalige lagere school aan Kouterstraat 8 te 9111 Belsele.

Artikel 2

Het college zal deze tank op reglementaire manier buiten dienst stellen overeenkomstig artikel 5.17.2.12

van VLAREM II.

7. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar

domein: toestemming aan Sayana bvba tot plaatsen terras

Enig artikel

Het college beslist toelating te verlenen aan Sayana bvba, Nieuwstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, tot het

plaatsen van een terras ter hoogte van de zaak, onder de volgende voorwaarden:

- het terras moet bestaan uit losse tafels en stoelen die na gebruik van het terras moeten worden

verwijderd van het openbaar domein;

- er moet steeds voldoende doorgang voor de hulpdiensten vrij blijven;

- alle andere verplichtingen, zoals opgenomen in de algemene politieverordening, zijn op dit terras van

toepassing.

8. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar

domein: toelating tot opstellen bouwkraan

Artikel 1

Het college beslist toelating te verlenen aan Jimmy Vermeulen & Co bvba, Veldstraat 363, 9140 Temse,

om voor het bouwen van 3 patiowoningen in de Klein-Hulststraat, ter hoogte van het huisnummer 8

gedurende een zestal weken een bouwkraan op te stellen op het openbaar domein.

Artikel 2

De toelating wordt verleend van 14 mei 2011 tot eind juni 2011, onder de voorwaarden zoals vastgesteld

door de verkeerspolitie.

CBS 16 mei 2011 2


Artikel 3

Het toepasselijke belastingtarief zal voor deze opstelling worden aangerekend.

9. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2011: vaststelling definitieve

vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen

Enig artikel

Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf

woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college.

Het betreft:

- definitieve vastleggingen: van nr. 6167 tot en met nr. 6459;

- facturen: van nr. 4678 tot en met nr. 5204;

- vastgestelde rechten: van nr. 1820 tot en met nr. 2011.

10. Overige algemene financiering: boekhouding politiezone: dienstjaar 2011: vaststelling

definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen

Enig artikel

Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf

woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college.

Het betreft:

- definitieve vastleggingen: van nr. 352 tot en met nr. 379;

- facturen: van nr. 347 tot en met nr. 394;

- vastgestelde rechten: -.

11. Ophalen van huisvuil: leveren afvalzakken: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Ter uitvoering van het gemeentedecreet, artikels 159 § 1 en § 2 en artikel 160 § 1, de gemeenteraadsbeslissing

van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur en gelet op het gunstig visum van

de financieel beheerder stelt het college de factuur nr. VN2010/000662 van 31 december 2010 voor een

totaal bedrag van 43.167,12 EUR + 9.065,10 EUR (21 % btw)= 52.232,22 EUR betaalbaar aan de

Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland cvba, Vlyminckshoek 12, 9100

Sint-Niklaas, voor het leveren van restafvalzakken 30 l en 60 l voor het stadsbestuur.

12. Ophalen van huisvuil: herstellingen aan huisvuilwagens: opmaken bestelbon

Enig artikel

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten beslist het college een bestelbon op te

maken voor Cammaert Trucks Waasland nv, Kapelanielaan 4, 9140 Temse, voor een totaal bedrag van

4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = 5.000 EUR voor het uitvoeren van kleine herstellingen aan

huisvuilwagens van de stedelijke reinigingsdienst.

CBS 16 mei 2011 3


13. Deeltijds kunstonderwijs: stedelijke academie voor schone kunsten: drukken jaarboek

2010: toewijzing

Artikel 1

Het college beslist 3.110 exemplaren van het jaarboek 2010 van de stedelijke academie voor schone

kunsten te laten drukken.

Artikel 2

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, kan deze levering gebeuren op basis van

een onderhandelingsprocedure na raadpleging.

Artikel 3

Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en het gunstig advies van de financieel beheerder, de

opdracht toe te wijzen aan drukkerij Albe De Coker, Boombekelaan 12, 2660 Hoboken, voor een totaal

bedrag van 6.290 EUR + 377,40 EUR (6 % btw) = 6.667,40 EUR (= 1,90 EUR per boek, exclusief btw).

Artikel 4

Hiervan zullen 1.800 exemplaren worden geleverd en gefactureerd aan het stadsbestuur Sint-Niklaas voor

een totaal bedrag van 3.420 EUR + 205,20 EUR (6 % btw) = 3.625,20 EUR.

Artikel 5

De overige boeken zijn bestemd voor de gemeentebesturen van Beveren (500 exemplaren), Stekene

(370 exemplaren), Kruibeke (140 exemplaren) en Sint-Gillis-Waas (300 exemplaren). Deze zullen

rechtstreeks aan de betrokken besturen worden gefactureerd volgens de voorwaarden in het bestek, als

volgt:

- Beveren: 500 exemplaren: 950 EUR + 57 EUR (6 % btw) = 1.007 EUR;

- Stekene: 370 exemplaren: 703 EUR + 42,18 EUR (6 % btw) = 745,18 EUR;

- Kruibeke: 140 exemplaren: 266 EUR + 15,96 EUR (6 % btw) = 281,96 EUR;

- Sint-Gillis-Waas: 300 exemplaren: 570 EUR + 34,20 EUR (6 % btw) = 604,20 EUR.

Artikel 6

Het college geeft toelating om een 100-tal jaarboeken te verkopen tijdens de opendeurdagen van de

stedelijke academie voor schone kunsten, tegen de prijs van 5 EUR per boek.

Artikel 7

De CoC-code wordt op de factuur vermeld als bewijs dat het FSC-gelabeld papier is en het logo van FSC

moet worden vermeld op het drukwerk.

14. Gewoon lager onderwijs: leveren verbruiksgoederen voor leerlingen tijdens het

schooljaar 2011-2012: opmaken bestelbons

Enig artikel

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten beslist het college volgende bestelbons

op te maken voor het leveren van verbruiksgoederen voor de leerlingen van de stedelijke basisscholen als

volgt:

- voor de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele:

- Lyreco Belgium nv, Rue du Fond des Fourches 20, 4041 Votem: 1.487,60 EUR + 312,40 EUR (21 %

btw) = 1.800 EUR;

- Office Depot bvba, Schoonmansveld 28, 2870 Puurs: 1.487,60 EUR + 312,40 EUR (21 % btw) =

1.800 EUR;

- Pandava, Kloosterstraat 69-75, 2180 Ekeren: 1.157,02 EUR + 242,98 EUR (21 % btw) = 1.400 EUR;

- Marlimat bvba, Grote Baan 129, 9310 Herenthout: 454,55 EUR + 95,45 EUR (21 % btw) =

550 EUR;

CBS 16 mei 2011 4


- voor de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken:

- Lyreco Belgium nv, Rue du Fond des Fourches 20, 4041 Votem: 1.900,83 EUR + 399,17 EUR (21 %

btw) = 2.300 EUR;

- Office Depot bvba, Schoonmansveld 28, 2870 Puurs: 2.066,12 EUR + 433,88 EUR (21 % btw) =

2.500 EUR;

- Pandava, Kloosterstraat 69-75, 2180 Ekeren: 1.570,25 EUR + 329,75 EUR (21 % btw) = 1.900 EUR;

- Marlimat bvba, Grote Baan 129, 9310 Herenthout: 454,55 EUR + 95,45 EUR (21 % btw) =

550 EUR.

15. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale informaticadienst: tool voor

projectplanning - pilootproject: aankoop van 5 licenties Team Edition Projectplace:

toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten wenst de dienst ICT een proefproject te

starten voor projectopvolging.

Artikel 2

Het college beslist, als proefproject voor 1 jaar, het aankopen van 5 licenties van de Team Edition

Projectplace voor de dienst economie (EFRO-dossier) toe te wijzen aan de firma Project Place, Schiphol

Boulevard 359, 1118 BJ Luchthaven Schiphol, Amsterdam in Nederland, voor een totaal bedrag van

1.110 EUR + 233,10 EUR (21 % btw) = 1.343,10 EUR.

16. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale informaticadienst: audit

telefonie en verwijlintresten: betaalbaarstelling facturen

Artikel 1

Ter uitvoering van het gemeentedecreet, artikels 159 § 1 en § 2 en artikel 160 § 1 en de gemeenteraadsbeslissing

van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college de factuur

nr. 10-1921 van 20 oktober 2010 voor een totaal bedrag van 5.940 EUR + 1.247,40 EUR (21 % btw) =

7.187,40 EUR betaalbaar aan Care Consulting Services bvba, Luikersteenweg 233 box 3, 3500 Hasselt,

voor het uitvoeren van een audit van de telefonie van de stad en het OCMW.

Artikel 2

Ter uitvoering van art 15 § 2 en 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot

bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten stelt het college de factuur

nr. 10-1955 van 6 mei 2011 voor een totaal bedrag van 225 EUR verwijlintresten betaalbaar aan Care

Consulting Services bvba, Luikersteenweg 233 box 3, 3500 Hasselt.

17. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale informaticadienst: internet

voor derden in 't Bau-huis: toewijzing

Enig artikel

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten beslist het college het beheer en

onderhoud van internet voor derden in 't Bau-huis toe te wijzen aan de firma Free Belgium Networks

(FBN), Kerkstraat 33, 9200 Dendermonde, tegen volgende tarieven:

- eenmalige kostprijs: 2.675 EUR + 561,75 EUR (21 % btw) = 3.236,75 EUR;

- maandelijkse kostprijs: 125 EUR + 26,25 EUR (21 % btw) = 151,25 EUR.

CBS 16 mei 2011 5


18. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale informaticadienst: telefonie:

aanvaarden kandidaturen: vaststelling

Artikel 1

Het college neemt kennis van het proces-verbaal van opening van 28 april 2011 voor de kandidaatstelling

bij de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor het vernieuwen van de telefooncentrales en

telefoontoestellen van het stadsbestuur en het OCMW van Sint-Niklaas, waarbij volgende firma’s zich

kandidaat hebben gesteld:

- Ferranti Computer Systems nv, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen;

- RealDolmen nv, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen;

- Siemens Enterprise Communications nv, Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen;

- BKM Hasselt nv, Herkenrodesingel 37, 3500 Hasselt;

- Nextira One nv, Excelsiorlaan 71-73, 1930 Zaventem.

Artikel 2

Het college beslist op basis van de analyse van de ingediende kandidaatstellingen alle 5 de kandidaten te

weerhouden.

Artikel 3

Het college beslist de 5 weerhouden inschrijvers een bestek toe te sturen.

19. Overige algemene en ondersteunende diensten: verzorgen autocarvervoer diverse

uitstappen toerisme en buurtwerking: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten moet autocarvervoer worden vastgelegd

voor diverse uitstappen georganiseerd door de dienst toerisme.

Artikel 2

Het college beslist, gelet op de ingediende offertes, het verzorgen van autocarvervoer voor diverse

daguitstappen toe te wijzen aan de firma Reizen ’t Soete Waeslant, Botermelkstraat 2, 9100 Sint-Niklaas,

als volgt:

- perceel 1: Trip Toegankelijk Toerisme op zaterdag 21 mei 2011 naar Wachtebeke: 2 autocars van

50 personen en 1 liftbus voor een totaal bedrag van 1.035 EUR + 62,10 EUR (6 % btw) =

1.097,10 EUR;

- perceel 2: stadsuitwisseling op zaterdag 17 september 2011 naar Tongeren: minimum 4 autocars van

50 personen met de mogelijkheid tot meer autocars op basis van de inschrijvingen voor een geraamd

bedrag van 1.840 EUR + 110,40 EUR (6 % btw) = 1.950,40 EUR (= 460 EUR per autocar exclusief

btw);

- perceel 3: Reinaert pelgrimstocht op zondag 16 oktober 2011 van Waasmunster naar Sint-Niklaas:

1 autocar van 50 personen voor een totaal bedrag van 120 EUR + 7,20 EUR (6 % btw) = 127,20 EUR;

- perceel 4: personeelsreizen op 9 en 16 september 2011 naar Leuven voor telkens 120 à 140 personen,

waarbij 1 liftbus moet worden voorzien, tegen volgende prijzen per autocar:

- autocar 50 personen: 435 EUR + 26,10 EUR (6 % btw) = 461,10 EUR;

- autocar 80 personen: 595 EUR + 35,70 EUR (6 % btw) = 630,70 EUR;

- liftbus: 485 EUR + 29,10 EUR (6 % btw) = 514,10 EUR.

(afhankelijk van de inschrijvingen zal worden bepaald welke autocars nodig zijn).

Hiervoor wordt een bestelbon opgemaakt voor een geraamd bedrag van 3.700 EUR (inclusief btw).

Artikel 3

De toewijzing van perceel 5: autocarvervoer voor de personeelsreizen van het OCMW gebeurt via het

OCMW.

CBS 16 mei 2011 6


Artikel 4

Het college beslist het autocarvervoer voor de dienst welzijn en preventie naar Deltapark Neeltje Jans in

Nederland op zaterdag 25 juni 2011 voor 50 personen toe te wijzen aan de firma Reizen ’t Soete Waeslant,

Botermelkstraat 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 450 EUR + 27 EUR (6 % btw) =

477 EUR.

20. Overige algemene en ondersteunende diensten: dienst gebouwen: creëren van

afgebakende opslagruimte in stadswerkplaatsen: principe

Enig artikel

Het college beslist principieel akkoord te gaan met het creëren van een makkelijk bereikbare afsluitbare

ruimte in de stadswerkplaatsen door de personeelsleden van de dienst gebouwen voor het tijdelijk

stockeren van afgedankte materialen, in afwachting van een openbare verkoop.

21. Overige algemene en ondersteunende diensten: dienst gebouwen: leveren

breedbandschuurmachine voor schrijnwerkerij: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten moet de breedbandschuurmachine van de

dienst gebouwen worden vervangen.

Artikel 2

De gemeenteraad stelde in zitting van 25 februari 2011 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure

na raadpleging evenals de raming en de voorwaarden vast.

Artikel 3

Het college beslist, gelet op de ingediende offerte en rekening houdend met het gunstig visum van de

financieel beheerder, het leveren van een breedbandschuurmachine Vangroenweghe M-650-2 KS met

opties voor het atelier van de schrijnwerkers van de dienst gebouwen toe te wijzen aan de firma Philips

Constant nv, Begijnhofstraat 47, 2870 Puurs, voor een totaal bedrag van 16.619 EUR + 3.489,99 EUR

(21 % btw) = 20.108,99 EUR.

Artikel 4

Het college beslist de huidige machine over te laten aan Philips Constant nv, Begijnhofstraat 47, 2870

Puurs, voor een totaal bedrag van 250 EUR.

Artikel 5

Indienststelling door de dienst pbw is noodzakelijk, zowel voor het arbeidsmiddel op zich, als voor de

inplanting van de breedbandschuurmachine.

22. Overige algemene en ondersteunende diensten: leveren drukwerk 'Sint-Niklaas zomert

2011' voor de dienst communicatie: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten moet er drukwerk 'Sint-Niklaas zomert 2011'

worden geleverd voor de dienst communicatie.

Artikel 2

Het college beslist, gelet op de ingediende offertes, het leveren van drukwerk 'Sint-Niklaas zomert 2011'

voor de dienst communicatie toe te wijzen aan Drukkerij Bulckens bvba, Grensstraat 9, 2270 Herenthout,

als volgt:

CBS 16 mei 2011 7


- 40.000 folders: papier maco silk FSC 115 g;

- 500 affiches: papier maco gloss FSC 150 g;

- 2.000 placemats: amber graphic FSC 80 g,

voor een totaal bedrag van 3.334 EUR + 700,14 EUR (21 % btw) = 4.034,14 EUR.

Artikel 3

Op het afgewerkte drukwerk moet het FSC-logo worden vermeld zodat de voorbeeldfunctie van het

bestuur zichtbaar wordt voor de gebruiker.

23. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale aankoopdienst: verlengen

huurcontract kopieertoestellen stadsbestuur en OCMW: vaststelling

Artikel 1

Het college beslist, ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van

8 januari 1996 en 26 september 1996 en aanvullingen en rekening houdend met het visum van de

financieel beheerder, akkoord te gaan met het verlengen van het huurcontract voor de kopieertoestellen

voor het stadsbestuur en de politiezone.

Artikel 2

De verlenging wordt toegestaan op basis van een gunstige evaluatie, volgens de bepalingen in het

lastenboek, voor de duur van 1 jaar met ingang van 1 juli 2011.

Artikel 3

Het college stelt de huurtarieven vast, met ingang van 1 juli 2011, als volgt:

- voor Konica Minolta Business Solutions nv, Excelsiorlaan 10, 1930 Zaventem:

type machine huidige huurprijs/maand

exclusief btw

nieuwe huurprijs/maand

exclusief btw per 1 juli 2011

A-model type Bizhub 250 87,45 EUR 14,40 EUR

B-model type Bizhub 250 114,65 EUR 28,80 EUR

C-model type Bizhub 361 217,95 EUR 73,95 EUR

Fa-model type Bizhub Pro C5500

(reprografie stad)

5.285,00 EUR 4.546,00 EUR

Fb-model type Bizhub Pro C5500

(communicatie stad)

1.585,50 EUR 1.363,80 EUR

Ga-model type Bizhub C451

(reprografie OCMW)

1.585,50 EUR 1.363,80 EUR

Gb-model type Bizhub C451

(communicatie OCMW)

132,13 EUR 132,13 EUR

- voor Océ-Belgium nv, Jules Bordetlaan 32, 1140 Brussel: 2 toestellen D-model type Océ Varioprint 2110

Titanium voor de reprografie van het stadsbestuur tegen een huurprijs van 2.100 EUR per maand op

basis van 350.000 afdrukken per maand - 1 toestel is voorzien van een bookletmaker BLM200 met

optie rechte rug tegen een huurprijs van 728,74 EUR/maand;

software: Océ Doc Works + Accounting Statistics inclusief Windows 2003 server tegen een huurprijs

van 422,96 EUR/maand.

CBS 16 mei 2011 8


24. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale aankoopdienst: leveren ijskast

en diepvriezer bodekamer: vaststelling

Enig artikel

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten beslist het college het leveren van een

ijskast KP3620 en kleine diepvriezer GX821 voor de bodekamer toe te wijzen aan de firma Piet Mariman,

Kleine Laan 8, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 915,70 EUR + 192,30 EUR (21 % btw) =

1.108 EUR.

25. Overige algemene en ondersteunende diensten: beheer Witte Gids door de dienst

communicatie: opmaken bestelbon

Enig artikel

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten beslist het college een bestelbon op te

maken voor Belgacom, Lebeaustraat 2, 1000 Brussel, voor een totaal bedrag van 2.479,34 EUR +

520,66 EUR (21 % btw) = 3.000 EUR voor het jaarlijks beheer van de gegevens van het stadsbestuur in

de Witte Gids en het infonummer 1207 door de dienst communicatie.

26. Overige evenementen: huren chalets voor kerstmarkt: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten moeten 75 chalets worden gehuurd voor

de kerstmarkt van 9, 10 en 11 december 2011, georganiseerd door het stadsbestuur in samenwerking met

Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

Artikel 2

Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met het gunstig visum van de

financieel beheerder, het huren van 75 chalets, inclusief verlichting, elektrische verwarming en 2 legplanken

per chalet toe te wijzen aan All-Events bvba, Schatting 64, 8210 Zedelgem, voor een totaal bedrag

van 26.270 EUR + 5.516,70 EUR (21 % btw) = 31.786,70 EUR.

Artikel 3

De opdracht omvat zowel de huur van de chalets, het transport, als de opbouw en afbouw van de chalets.

Artikel 4

De chalets worden gehuurd voor de kerstmarkt in 2011. Na een gunstige evaluatie kan een verlenging met

maximum 1 keer worden toegestaan, namelijk voor de kerstmarkt 2012 tegen dezelfde voorwaarden en

tarieven.

27. Overige dienstverlening inzake volksgezondheid: legionellaonderzoek in diverse

stadsgebouwen: betaalbaarstelling facturen

Enig artikel

Ter uitvoering van het gemeentedecreet, artikels 159 § 1 en § 2 en artikel 160 § 1 en de gemeenteraadsbeslissing

van 28 september 2007 in verband met het dagelijks bestuur stelt het college volgende facturen

voor het legionellaonderzoek in diverse stadsgebouwen tijdens het dienstjaar 2010 betaalbaar aan de

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Vooruitgangstraat 189, 1030 Schaarbeek:

- factuur nr. DIF10004961 van 23 december 2010: 1.260 EUR + 264,60 EUR (21 % btw) =

1.524,60 EUR;

- factuur nr. DIF11000092 van 26 januari 2011: 240 EUR + 50,40 EUR (21 % btw) = 290,40 EUR.

CBS 16 mei 2011 9


28. Bijdrage aan de politiezone: herstellen dienstvoertuig nr. 175: toewijzing

Enig artikel

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten beslist het college het herstellen van het

dienstvoertuig bestelwagen Mercedes Vito nr. 175 met nummerplaat VAJ698 van de politiezone toe te

wijzen aan Autobedrijf Jacobs nv, Industriepark-Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van

2.359,27 EUR + 491,31 EUR (21 % btw) = 2.850,58 EUR.

29. Bijdrage aan de politiezone: leveren dienstvoertuig: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten besloot het college in zitting van

17 januari 2011 principieel akkoord te gaan met het vervangen van 2 dienstvoertuigen voor de politiezone

van Sint-Niklaas.

Artikel 2

De gemeenteraad stelde in zitting van 28 januari 2011 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure

na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast.

Artikel 3

Het college beslist, gelet op de ingediende offerte, de gestelde voorwaarden in het bestek en rekening

houdend met het visum van de financieel beheerder, het leveren van 1 patrouillevoertuig Peugeot 508 2.0

Hdi (163) Allure, inclusief politieombouw, voor de dienst beleid van de politiezone, toe te wijzen aan

garage Vanhoecke nv, Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van

23.132,23 EUR + 4.857,77 EUR (21 % btw) = 27.990 EUR.

Artikel 4

Het college beslist het onderhoudscontract voor deze wagen toe te wijzen aan garage Vanhoecke nv, Prins

Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas, tegen een bedrag van 0,0363 EUR per km (inclusief btw) (looptijd

84 maanden met jaarlijks circa 20.000 gereden km).

Artikel 5

Het college neemt kennis van het feit dat garage Vanhoecke kosteloos voorziet in een aanloopwagen (type

508) vanaf 1 september 2011 tot de levering van de nieuwe wagen gelet op de iets langere leveringstermijn

van de Peugeot 508 automaat (dit door de ramp in Japan).

30. Bijdrage aan de brandweer: leveren aanvullend meubilair voor standby-zone

brandweerkazerne: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten, moet voor de standby-zone in de

brandweerkazerne aanvullend meubilair worden aangekocht.

Artikel 2

Het college beslist, gelet op de ingediende offerte, het leveren van aanvullend meubilair voor de stedelijke

brandweer toe te wijzen aan de firma TDS Office Design, Frankrijklei 104 a, 2000 Antwerpen, voor een

totaal bedrag van 1.685 EUR + 353,85 EUR (21 % btw) = 2.038,85 EUR, als volgt:

- 1 keukentafel type BZ code 31044MT (eenheidsprijs: 235 EUR, exclusief btw)

- afmetingen: B 1.600 mm x D 800 mm x H 740 mm;

- uitvoering: 4-pootsonderstel metaalgrijs en topblad matrixgrijs (grijs gestipt);

CBS 16 mei 2011 10


- 2 tafels type BZ code 3102811 (interventiehoek) (eenheidsprijs: 195,20 EUR, exclusief btw):

- afmetingen: B 1.600 mm x D 600 mm x H 740 mm;

- uitvoering: 4-pootsonderstel metaalgrijs of grafiet en topblad kunststof lichtgrijs, berk of perenhout;

- 10 stoelen type Amets (eenheidsprijs: 78,20 EUR, exclusief btw):

- 4-pootsonderstel;

- uitvoering: pootstel metaalgrijs, gescheiden zit- en rugvlak polypropyleen, kleur blauw;

- zitbank type Tertio BV (eenheidsprijs: 277,60 EUR, exclusief btw):

- afmetingen: B 1.600 mm x D 380 mm x H 440 mm;

- uitvoering: 6-pootsonderstel metaal afgewerkt in donkergrijze structuurlak, zitvlak verdeeld in

3 langse latten (B 110 mm x D 30 mm) uitgevoerd in kunststof wit of blank grenen.

31. Bijdrage aan de brandweer: leveren en plaatsen van een stroomomvormer: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten besloot het college in zitting van 14 maart

2011 principieel akkoord te gaan met het leveren en plaatsen van een stroomomvormer voor de stedelijke

brandweer.

Artikel 2

Het college beslist, gelet op de ingediende offertes, het leveren en plaatsen van een stroomomvormer

Phoenix Inverter 24V/5000 voor de stedelijke brandweer toe te wijzen aan Auto Electro Andries bvba,

Grote Baan 79 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 2.861,79 EUR + 600,98 EUR (21 %

btw) = 3.462,77 EUR.

32. Openbare bibliotheken: stedelijke openbare bibliotheek: leveren labels: toewijzing

Artikel 1

In overeenstemming met artikel 17 § 2 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten moeten labels worden aangekocht voor

de stedelijke openbare bibliotheek.

Artikel 2

Het college beslist, gelet op de ingediende offerte, het leveren van labels voor de stedelijke openbare

bibliotheek toe te wijzen aan Progress International Lier bvba, Bisschoppenbos 76, 2240 Massenhoven, als

volgt:

- 4.000 RFID witte onbedrukte ringlabels (cd-tag): 0,215 EUR per stuk (exclusief btw);

- 1.000 boosterlabels (enkel versterker): 0,82 EUR per stuk (exclusief btw);

- 2.000 combilabel (= folie met cd-tag en folie met eigendomskenmerk in 1 steunkleur): 0,82 EUR per

stuk (exclusief btw),

voor een totaal bedrag van 3.350 EUR + 703,50 EUR (21 % btw) = 4.053,50 EUR.

Artikel 3

Het college neemt kennis van het feit dat het adres van de firma Progress International per 1 juni 2011

wijzigt naar Keizershofdijk 2 a, 2222 Itegem.

CBS 16 mei 2011 11


33. Openbaar vervoer: overgangsmaatregelen voor onderhoud straatmeubilair in

afwachting van nieuwe beslissing

Artikel 1

Het college neemt kennis van het voorstel van de overgangsmaatregel van JC Decaux Belgium nv voor het

onderhouden en herstellen van het straatmeubilair in afwachting van een nieuwe beslissing (lopende

procedure: algemene offerteaanvraag op Europees niveau).

Artikel 2

Het college beslist een onderhoudscontract af te sluiten voor de 4 openbare toiletten tegen een totaal

bedrag van 3.156 EUR + 662,76 EUR (21 % btw) = 3.818,76 EUR per maand bij JC Decaux Belgium nv,

Groendreef 50, 1000 Brussel.

Artikel 3

Het onderhoudscontract omvat reiniging, anti-graffiti, alle technische herstellingen (echter met

uitzondering van vandalisme en vervanging van het toilet door ongeval of calamiteit).

Artikel 4

Dit onderhoudscontract gaat onmiddellijk in en eindigt automatisch bij de betekening van de nieuwe

beslissing.

Artikel 5

Voor het eventueel herstellen van ander straatmeubilair wordt volgende werkwijze toegepast:

- er worden digitale foto’s genomen van de nodige herstellingen;

- op basis van de foto’s wordt telkens prijs gevraagd aan JC Decaux Belgium nv en andere firma’s;

- de firma geeft prijs voor de herstelling;

- de offerte wordt aan het college voorgelegd;

- na goedkeuring door het college kan de herstelling gebeuren.

34. Watervoorziening: overkoppelen en vervangen loden aansluitingen: betaalbaarstelling

facturen

Enig artikel

Het college beslist de factuur nr. 5800109341 voor een bedrag van 42.282,20 EUR (btw verlegde heffing)

betaalbaar te stellen aan de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening, Stropkaai 14, 9000

Gent, voor het overkoppelen en vervangen van de loden aansluitingen.

35. Watervoorziening: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel

minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Wim Van Damme

Enig artikel

Het college stemt in met het voorstel van meester Wim Van Damme voor een minnelijke aanzuiveringsregeling

inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gehecht aan de

notulen van deze zitting.

Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en

dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd.

CBS 16 mei 2011 12


36. Watervoorziening: procedure collectieve schuldenregeling: oninbare vordering:

kennisneming

Enig artikel

Het college neemt kennis van de beslissing genomen door de arbeidsrechtbank van Dendermonde inzake

de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gehecht aan de notulen van deze

zitting, waarbij de openstaande vordering van 443,60 EUR oninbaar wordt gesteld.

37. Watervoorziening: uitvoeren rioolaansluitingen en grachtoverwelvingen: betaalbaarstelling

factuur

Enig artikel

Het college beslist de factuur nr. DIF110065 van 25 maart 2011 voor een bedrag van 5.525,02 EUR +

1.370,25 EUR (21 % btw) = 7.895,27 EUR betaalbaar te stellen aan de Vlaamse Maatschappij voor

Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46, 9000 Gent, voor het uitvoeren van rioolaansluitingen en

grachtoverwelvingen.

38. Watervoorziening: updates overeenkomsten boekhoudpakket Briljant: betaalbaarstelling

factuur

Enig artikel

Het college beslist de factuur nr. 3100778 voor een bedrag van 777,84 EUR + 163,35 EUR (21 % btw)=

941,19 EUR betaalbaar te stellen aan Duyvejonck-Belaen nv, Meensesteenweg 233, 8800 Roeselare, voor

updates aan de overeenkomsten van het boekhoudpakket Briljant van het stedelijk waterbedrijf.

39. Openbaar vervoer: taxi- en verhuurdiensten: wijziging vergunning 2 Lucky bvba en

Royal Taxi voor exploitatie taxidienst

Artikel 1

Het college beslist de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst van de 2 Lucky bvba, Watermolendreef

186, 9100 Sint-Niklaas, te wijzigen door het aantal voertuigen te vermeerderen met 1 voertuig.

Artikel 2

Het college beslist de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst van Said Benabdellah,

Breedstraat 150, 9100 Sint-Niklaas, te wijzigen door het aantal voertuigen te vermeerderen met

1 voertuig.

Artikel 3

Een exemplaar van deze vergunningen wordt als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

40. Openbaar vervoer: taxi- en verhuurdiensten: hernieuwing vergunning Taxi Sol bvba

voor exploitatie verhuurdienst

Enig artikel

Het college beslist de vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen

met bestuurder van Taxi Sol bvba, Moerlandstraat 17, 9100 Sint-Niklaas, te hernieuwen voor een periode

van 10 mei 2011 tot 9 mei 2016. Een exemplaar van deze vergunning wordt als bijlage gehecht aan de

notulen van deze zitting.

CBS 16 mei 2011 13


41. Stadszalen: geen korting op factuur voor taartenbeurs

Enig artikel

Het college acht het niet billijk om aan BBK pa partysystems vzw, p.a. Veldstraat 36, 9100 Sint-Niklaas,

een korting toe te staan op de te betalen factuur voor de huur van de stadszalen voor de organisatie van

een taartenbeurs van 22 tot 24 april 2011 met opbouw op 21 april 2011 en afbraak op 25 april 2011.

42. Handel en middenstand: vergunning aan Polar Star nv voor vestiging nieuw filiaal van

Media Markt/Saturn aan de Stationsstraat 112-124, Stationsplein 1 en Kleine Laan 33-

34

Enig artikel

Het college beslist een socio-economische vergunning te verlenen aan Polar Star nv, Frankrijklei 5/16,

2000 Antwerpen, voor de vestiging van een nieuw filiaal van elektrohandel Media Markt/Saturn met een

nettohandelsoppervlakte van 3.200 m 2 gelegen aan de Stationsstraat 112-124, Stationsplein 1 en Kleine

Laan 33-34. Deze aanvraag impliceert de sloop van 8 aansluitende leegstaande panden (Stationsstraat

112-124 en Stationsplein 1) waar de nieuwbouw zal komen en de sloop van 2 leegstaande panden aan de

Kleine Laan 33-34 waarvan de ruimte zal worden gebruikt als leveringszone. Een exemplaar van deze

vergunning wordt als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

43. Begraafplaatsen: begraafplaats Nieuwkerken: verharding wandelpaden

Enig artikel

Het college beslist de wandelpaden, volledig in kiezel in het oude deel van begraafplaats Nieuwkerken,

deels aan te leggen in klinkers die beschikbaar zijn op de parkbegraafplaats Heimolen. Het nodige budget

om deze werken te laten uitvoeren door een externe firma 7.000 EUR (inclusief btw) worden volgend jaar

voorzien in het budget 2012.

44. Begraafplaatsen: ter beschikking stellen geoloket begraafplaatsen en uitwerken

voorstellen voor informatiezuilen

Enig artikel

Het college beslist een geoloket begraafplaatsen ter beschikking te stellen eens de voorwaarden hiertoe

zijn vervuld.

Naar volgende legislatuur toe zullen voorstellen worden uitgewerkt om alle begraafplaatsen uit te rusten

met informatiezuilen.

46. Monumentenzorg: conciërgewoning Walburg: herbestemming

Enig artikel

Het college neemt kennis van de stand van zaken in verband met de herbestemming van de conciërgewoning

Walburg.

Het college heeft een voorkeur voor:

- een herbestemming als vergaderruimte/vormingslokalen;

- inbrengen in concessie kasteel Walburg.

CBS 16 mei 2011 14


47. Openbare bibliotheken: stedelijke openbare bibliotheek: te koop aanbieden safers

Enig artikel

Naar aanleiding van de omschakeling in de stedelijke openbare bibliotheek naar RFID-labels heeft de

afdeling avm (audio-visuele middelen) van de bibliotheek geen safers (beveiligingsattribuut) meer nodig.

Het college beslist ze te koop aan te bieden op het kennisforum dat naar verschillende bibliotheken gaat.

Het college stelt volgende verkooptarieven voor:

- enkele cd-safers (circa 14.000 stuks) tegen 0,50 EUR/stuk;

- dubbele cd-safers (circa 700 stuks) tegen 0,50 EUR/stuk;

- dvd fortknox safer (circa 4.000 stuks) tegen 1 EUR/stuk;

- dvd doos (circa 5.000 stuks) tegen 1 EUR/50 stuks.

Als de materialen na 3 maanden nog niet zijn verkocht, worden ze kosteloos aangeboden aan Den Azalee

vzw.

48. Openbare bibliotheken: stedelijke openbare bibliotheek: organisatie 17de boekenmarkt

Enig artikel

Het college gaat akkoord om de 17de editie van de boekenmarkt op zondag 5 juni 2011 op de esplanade

voor de stedelijke openbare bibliotheek te organiseren.

Het college doet een beroep op 't Oneindige Verhaal voor de praktische organisatie van de boekenmarkt

(vooraf ronselen van deelnemers en op de dag zelf de markt leiden). Voor haar medewerking maakt

't Oneindig Verhaal een factuur op die zij aan de stad bezorgt.

De standgelden (een volledige standplaats tijdelijke opstelling van 2 op 3 m met tafel en 2 stoelen kost

4,70 EUR) worden geïnd door een personeelslid van de bibliotheek conform artikel 162 §2 van het

gemeentedecreet.

Het college gaat akkoord om een gelegenheidstapperij in te richten. Afhankelijk van de weersomstandigheden

wordt de gelegenheidstapperij ingericht op de esplanade voor de stedelijke openbare bibliotheek of

in de cafetaria van de bibliotheek. De gelegenheidstapperij is geopend van 8.30 tot 12.30 uur en wordt

verzorgd door 2 personeelsleden van de bibliotheek. Voor de muzikale randanimatie wordt een beroep

gedaan op Surpluz, Pottenbakkerstraat 8, 9100 Sint-Niklaas, voor een vergoeding van 300 EUR.

Het college stelt de verkoopprijzen voor de afgevoerde en de te verkopen materialen op de boekenverkoop

van 5 juni 2011 als volgt vast:

- 1 EUR per boek (met uitzondering van referentiewerken en kunstboeken);

- 1 EUR per cd;

- 1 EUR per cd-rom;

- 1 EUR per dvd.

Alle opbrengsten voortvloeiend uit de boekenverkoop worden in de stadskas gestort.

49. Openbare bibliotheken: stedelijke openbare bibliotheek: kinderstadsdichter 2011:

goedkeuring programma en uitgaven

Enig artikel

Op zaterdag 25 juni 2011 heeft de feestelijke aanstelling van de 2de kinderstadsdichter plaats in de salons

voor schone kunsten.

Het college gaat akkoord met het programma zoals vermeld in de bijlage gehecht aan de notulen van deze

zitting.

Aan deze organisatie zijn kosten verbonden voor de aankoop van geschenken voor de laureaten en de

juryleden, voor de organisatie van de picknick en voor promotiemateriaal. Een bedrag van 250 EUR wordt

bij wijze van kasvoorschot ter beschikking gesteld aan de heer Rik Van Daele, bibliothecaris, met het oog

op kleine uitgaven.

CBS 16 mei 2011 15


Het college gaat akkoord met volgende uitgaven:

- picknick via Oxfam Wereldwinkels: 500 EUR

- geschenken winnaar en genomineerden: 5 x 25 EUR = 125 EUR

- geschenken juryleden: 5 x 25 EUR = 125 EUR

- promotiemateriaal (banner gedicht, affiches, t-shirts, uitnodigingen, ballonnen): 800 EUR

- drank receptie: 250 EUR

Voor de komende jaren wordt de laatste zondag van juni (om 11 uur) voorbehouden voor de aanstelling

van de kinderstadsdichter in de trouwzaal van het stadhuis.

50. Cultuurcentrum: vrije ateliers: organisatie studiereis naar Namen

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de organisatie van een studiebezoek voor alle cursisten van het open atelier

binnen de vrije ateliers naar het 'Aquarelsalon' in Namen op donderdag 19 mei 2011.

De cursisten en de begeleidster dragen zelf alle kosten.

Vermits de verplaatsing met de trein gebeurt, gelden de waarborgen van de verzekeringspolis die de stad

heeft afgesloten voor de activiteiten van de vrije ateliers.

52. Jeugd: kosteloze terbeschikkingstelling jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck

aan cultuurcentrum voor jaarlijkse evaluatie en gezellig samenzijn met barbecue

Enig artikel

Het college beslist het jeugdverblijfs- en vormingscentrum Heywijck kosteloos ter beschikking te stellen

aan het cultuurcentrum op dinsdag 14 juni 2011 voor de jaarlijkse evaluatie met aansluitend een gezellig

samenzijn met barbecue.

53. Internationale samenwerking: missie naar Tambacounda: goedkeuring

Artikel 1

Het college gaat akkoord met het uitvoeren van een langdurige missie (8 weken) naar Tambacounda door

de duurzaamheidsambtenaar van de stad in het kader van capaciteitsopbouw van het afvalproject tijdens

de maanden juli en augustus 2011. Betrokkene mag geen overuren inbrengen.

Artikel 2

Het college gaat akkoord met de volgende kostenraming:

- vliegticket: 1.200 EUR

- logement voor 8 weken: 500 EUR

- per diem voor 8 weken: 25 EUR x 60 dagen = 1.500 EUR

- inentingen/malariapreventie/internationaal paspoort: 500 EUR

- transport van en naar de luchthaven in Senegal: 650 EUR

- lokaal transport in Tambacounda: 250 EUR

totaal: 4.600 EUR

54. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar

domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan buurtcomité Nieuwstraat tot

organiseren barbecue

Artikel 1

Het college verleent toelating aan het buurtcomité Nieuwstraat, p.a. Nieuwstraat 46, 9100 Sint-Niklaas, om

op zondag 12 juni 2011 een buurtfeest met barbecue te organiseren voor de bewoners in de straat, op

voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid

CBS 16 mei 2011 16


worden nageleefd.

Artikel 2

Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 § 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering

van het openbaar domein en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor

bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Artikel 3

Het college beslist toelating te verlenen tot het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder

sterke dranken.

55. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar

domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan ACW Sint-Niklaas voor

happening Rerum Novarum

Artikel 1

Het college verleent toelating aan ACW Sint-Niklaas, p.a. Grote Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, om op

donderdag 2 juni 2011 een happening Rerum Novarum te organiseren op het pleintje voor de stedelijke

openbare bibliotheek, Hendrik Heymanplein, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie

en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd.

Artikel 2

Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 § 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering

van het openbaar domein en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze vrijstelling zal voor

bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

56. Overige evenementen: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan

buurtcomité Nieuwstraat voor buurtfeest

Enig artikel

Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie

van 100 EUR toe te kennen aan het buurtcomité Nieuwstraat, p.a. Nieuwstraat 46, 9100 Sint-Niklaas, voor

het buurtfeest op zondag 12 juni 2011.

57. Overige evenementen: wijkwerking: geen subsidie buurtgerichte actie aan ACW Sint-

Niklaas voor happening Rerum Novarum

Enig artikel

Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college geen subsidie buurtgerichte actie

toe te kennen aan ACW Sint-Niklaas, p.a. Grote Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas, voor de happening

Rerum Novarum op donderdag 2 juni 2011.

58. Overige evenementen: evenement 'Boerderij in de stad': ledigen afvalcontainers en

opkuisen Grote Markt

Artikel 1

Het college beslist opdracht te geven aan de stedelijke reinigingsdienst om de afvalcontainers te ledigen

op vrijdagavond 20 mei 2011 na 16 uur en de Grote Markt te reinigen met de veegwagen na het

evenement 'Boerderij in de stad' op zaterdagavond 21 mei 2011 na 17 uur.

CBS 16 mei 2011 17


Artikel 2

Het college beslist de kosten van deze reiniging niet door te rekenen aan de organisator van het

evenement, Groene Kring Oost-Vlaanderen, Denen 157, 9080 Lochristi.

60. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als

muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan Handelsschool Broeders vzw voor

leerlingenhappening 50 jaar Handel Broerders

Artikel 1

Het college beslist toelating te verlenen aan Handelsschool Broeders vzw, Nieuwstraat 91, 9100 Sint-

Niklaas, voor de organisatie van de leerlingenhappening 50 jaar Handel Broeders op vrijdag 27 mei 2011

aan Grote Markt, 9100 Sint-Niklaas.

In toepassing van artikel 6.7.3 van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld

van beperkende maatregelen en voorwaarden.

Artikel 2

In afwijking van de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van

geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen moet volgende alternatieve geluidsnormering

worden nageleefd:

- tussen 14 en 16 uur moet het equivalent geluidsdrukniveau (Leq) gemeten over een periode van

minstens 3 minuten worden beperkt tot een maximum van 106 dB(C). Dit geluidsniveau wordt gemeten

ter hoogte van de mengtafel;

- tussen 14 en 16 uur wordt vrijstelling verleend van artikel 3 van voormeld koninklijk besluit van

24 februari 1977;

- indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende

ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie

moeten hierbij de volle medewerking verlenen.

Voor 14 uur en na 16 uur zijn de normen van voormeld koninklijk besluit van 24 februari 1977 integraal

van toepassing.

Artikel 3

De verantwoordelijke organisator moet bij het gebeuren bestendig aanwezig zijn opdat eventueel contact

kan worden opgenomen door de politie.

De verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de eventuele dj's moeten voor de aanvang van de

muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering.

Alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op

voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht.

Voorafgaand aan de geplande activiteiten moet een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de dienst

milieu worden bezorgd.

61. Feesten en plechtigheden: ontvangst Unicef België

Enig artikel

Het college beslist de groep van Unicef-België die haar teambuildingsdag organiseert op donderdag 26 mei

2011 om 13 uur te ontvangen in de vredeszaal in het stadhuis, aangezien Sint-Niklaas solidariteitsstad is.

Schepen Wouter Van Bellingen houdt een toespraak en aan de aanwezigen wordt een drink aangeboden.

62. Sport: manifestatie Sport- en Feestcomité De Zwaan: betaalbaarstelling subsidie

Enig artikel

Het college beslist een bedrag van 119 EUR betaalbaar te stellen aan het Sport- en Feestcomité De Zwaan,

Leebrugstraat 8 a, 9112 Sinaai, voor de organisatie van een manifestatie tijdens het seizoen 2009-2010.

CBS 16 mei 2011 18


63. Sport: Sinbad: terbeschikkingstelling aan MZV Eeklo voor waterpolotornooi

Enig artikel

Het college beslist het Sinbad op woensdag 18 mei 2011 van 21 tot 22.30 uur ter beschikking te stellen

aan MZV Eeklo voor de organisatie van een waterpolowedstrijd in het kader van het Belgisch Kampioenschap

Waterpolo voor juniores.

64. Sport: provinciale bekerfinales basketbal: toekennen subsidie aan Koninklijke Sint-

Niklase Condors Basketbalclub en terbeschikkingstelling sportcentrum De Witte Molen

Enig artikel

Het college beslist voor de organisatie van de provinciale bekerfinales basketbal op vrijdag 6, zaterdag 7

en zondag 8 mei 2011 aan de Koninklijke Sint-Niklase Condors Basketbalclub, p.a. Hoveniersstraat 75,

9100 Sint-Niklaas:

- een subsidie van 5.000 EUR toe te kennen, namelijk de subsidie die in 2010 niet werd uitbetaald voor

het Flanders Volley Gala. In de budgetwijziging van mei 2011 zal het artikel 76402/332-02 worden

aangezuiverd met 5.000 EUR;

- het sportcentrum De Witte Molen ter beschikking te stellen en hiervoor 25 % van het normale tarief

aan te rekenen.

65. Diensten voor toerisme: toeristische fietszoektocht Gezinsbond: verlenen medewerking

Artikel 1

Het college gaat akkoord met de mede-organisatie van de fietszoektocht van de Gezinsbond, p.a.

Gorinchemstraat 14, 9100 Sint-Niklaas, die loopt van zaterdag 25 juni 2011 tot en met donderdag

15 september 2011.

Artikel 2

De formulieren worden verkocht bij de dienst toerisme aan de prijs van 3 EUR voor leden en 4 EUR voor

niet-leden. De inkomsten worden integraal overgemaakt aan de stadsontvangerij voor doorstorting aan de

Gezinsbond. Per zoektocht wordt 1 EUR overgemaakt ten voordele van Unicef Solidariteitsstad.

Artikel 3

Er worden een tiental prijzenpakketten geschonken, bestaande uit souvenirs en relatiegeschenken van de

stad Sint-Niklaas, identiek aan andere zoektochten.

Artikel 4

Het college wordt op de prijsuitreiking op zondag 23 oktober 2011 in het Huis van het Kind vertegenwoordigd

door schepenen Lieven Dehandschutter, Marc Heynderickx en Wouter Van Bellingen.

66. Diensten voor toerisme: organisatie zomerse avondwandelingen 2011

Artikel 1

Het college gaat akkoord met de organisatie van de zomerse avondwandelingen tijdens de zomer 2011,

zoals vermeld in het programma als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

CBS 16 mei 2011 19


Artikel 2

Het college stelt de vergoeding van de gidsen vast op 50 EUR per wandeling en de deelnameprijs op

2 EUR per persoon. Er worden in totaal 13 gidsbeurten voor een totaal budget van 650 EUR gepland.

Artikel 3

Het college laat een folder drukken op 1.200 exemplaren ter promotie van de wandelingen bij drukkerij

Room, Passtraat 289, 9100 Sint-Niklaas, tegen de prijs van 402 EUR (inclusief btw).

67. Diensten voor toerisme: Internationaal Vakantiesalon van Vlaanderen 2012:

goedkeuring deelname

Enig artikel

Het college gaat akkoord met de deelname aan het Internationaal Vakantiesalon van Vlaanderen

(voorheen: Vakantiesalon Antwerpen) van donderdag 26 tot en met maandag 30 januari 2012 en betaalt

daarvoor 2.479,76 EUR aan Conceptum Exhibitions nv, Brusselsesteenweg 539, 3090 Overijse.

68. Diensten voor toerisme: Vlaamse Orgeldagen: ontwikkeling kunstwerk

Artikel 1

Het college neemt kennis van de opmerkingen van de heer Jo Geleyn, die door het stadsbestuur werd

verzocht een kunstwerk te ontwikkelen voor de Vlaamse Orgeldagen.

Artikel 2

Het college gaat akkoord met de financiering van de realisatie van het kunstwerk voor de Vlaamse

Orgeldagen en stelt daarvoor een budget van 2.500 EUR ter beschikking. Mogelijke verdere onkosten

moeten voorafgaand aan het college worden voorgelegd.

Artikel 3

Het transport van het kunstwerk kan in overleg met de stadsdiensten gebeuren, voor zover gewicht en

afmetingen binnen redelijke proporties voor regulier transport vallen.

Artikel 4

Op het ogenblik dat het kunstwerk nagenoeg klaar is, zal een geschikte locatie worden gezocht. Het

college gaat evenwel geen verbintenis aan om het kunstwerk permanent publiekelijk tentoon te stellen.

70. Overige algemene en ondersteunende diensten: cafetaria sporthal De Witte Molen:

facturatieproblematiek energiekosten

Artikel 1

Het college neemt kennis van de facturatieproblematiek in verband met de concessie van de cafetaria

sporthal De Witte Molen. Aan de gemeenteraad van 24 juni 2011 wordt de vrijstelling van een deel van de

concessievergoeding voor september en oktober 2008, voor een bedrag van 761,01 EUR, voorgelegd.

Artikel 2

Het college beslist voortaan het optekenen van de meterstanden in aanwezigheid van een

vertegenwoordiger van de Koninklijke Condors Basketbalclub vzw te doen.

Artikel 3

Het college gaat akkoord met het plaatsen van een thermostaat op de verwarmingskring van de cafetaria

tegen een geraamd bedrag van 1.500 EUR (exclusief btw).

Artikel 4

CBS 16 mei 2011 20


Het college stelt op basis van de energienota’s 2002-2010 vast dat voor 2007 een anomalie op vlak van

het gasverbruik merkbaar is. Aan de concessionaris wordt voor 2007 eenmalig een korting op de

energiekosten toegestaan van 2/3 van alle energiekosten. Er wordt dus slechts 1/3 van 9.452,56 EUR of

3.150,85 EUR aangerekend. Deze korting wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 24 juni 2011.

Artikel 5

Het college beslist dat het toestaan van recurrente kortingen aan concessionarissen op het energieverbruik

rechtsgrond mist en aanleiding geeft tot analoge vragen van andere sportclubs en bij uitbreiding van het

gehele verenigingsleven.

Artikel 6

Het college beslist het in gebreke stellen van Brouwerij De Hoop voor het niet betalen van de openstaande

facturen voor een bedrag van 21.262,72 EUR even af te houden in afwachting van de reactie op de

voorgaande beslissingen.

71. Overige algemene en ondersteunende diensten: vervreemding van patrimonium: geen

samenwerkingsovereenkomst met CIBnet vzw

Enig artikel

Het college beslist geen samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met CIBnet vzw, Kortijksesteenweg

1005, 9000 Gent, tot objectieve makelaardij bij de vervreemding van overheidsgoederen, maar geval per

geval te bekijken.

72. Overige algemene en ondersteunende diensten: conciërgewoning Sinbad: opdracht tot

isoleren koude ruimte onder appartement (garages)

Enig artikel

Het college geeft opdracht aan de dienst gebouwen om de koude ruimte onder het appartement (garages)

van de conciërgewoning Sinbad te isoleren.

73. Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: klasse 1: verlenen

advies aan deputatie voor aanvraag Den Azalee vzw

Enig artikel

Het college beslist voor de aanvraag van Den Azalee vzw, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas,

voor het uitbreiden van een sociale werkplaats aan Heistraat 115 a, 9100 Sint-Niklaas, gunstig advies te

verlenen, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor een termijn tot 9 maart 2028, namelijk

de vervaldatum van de basisvergunning, mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale voorwaarden

en de bijzondere voorwaarde.

74. Vermindering van de milieuverontreiniging: campagne Een-en-al-oor: verspreiden brief

mogelijke financiële voordelen bij aankoop van oordoppen op maat

Enig artikel

Het college gaat akkoord met het verspreiden van de brief, als bijlage gehecht aan de notulen van deze

zitting, met daarin een bundeling van mogelijke (financiële) voordelen bij de aankoop van oordoppen op

maat in het kader van de campagne rond gehoorschadepreventie Een-en-al-oor.

CBS 16 mei 2011 21


75. Beheer van regen- en afvalwater: principiële toekenning subsidie voor de aanleg van

een groendak

Artikel 1

Het college beslist principieel een subsidie toe te kennen aan het OCMW Sint-Niklaas, Lodewijk

De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, voor de aanleg van een groendak aan Kerkstraat 11, 9111 Belsele.

76. Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen: financiële ondersteuning

activiteit Natuurpunt Zuid-Waasland vzw: goedkeuring en betaalbaarstelling

Enig artikel

Het college beslist in het kader van de actie 'Dier in de Kijker, de honingbij', de kinderdriedaagse op 22, 23

en 24 augustus 2011 omtrent natuurbeleving in het Waasland, georganiseerd door Natuurpunt Zuid-

Waasland vzw, Heistraat 63, 9100 Sint-Niklaas, te ondersteunen. Daarvoor wordt 190 EUR betaalbaar

gesteld aan Dagcentrum Sint-Niklaas vzw, Knaptandstraat 46, 9100 Sint-Niklaas, voor de aanmaak van

20 houten bakjes voor bijenhotels.

77. Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen: educatief reservaatje 'den

akker': betaalbaarstelling subsidie

Enig artikel

Het college beslist een subsidie van 1.373,35 EUR betaalbaar te stellen aan natuurvereniging De Raaklijn,

Kleemstraat 89, 9111 Belsele, voor de aanleg van het educatief reservaatje 'den akker', Arkestraat te

Belsele.

79. Straatverlichting: aanpassing toegangsweg ter hoogte van openbare verlichtingspaal

aan residentie Chopin (Stanislaw Maczekpark): goedkeuring

Enig artikel

Het college beslist, in functie van het algemeen belang, de toegangsweg ter hoogte van de openbare

verlichtingspaal aan residentie Chopin (Stanislaw Maczekpark) aan te passen om de toegankelijkheid voor

minder mobiele personen te verbeteren. Deze kleine aanpassing aan de doorgangsweg naar residentie

Chopin zal worden uitgevoerd door eigen stadsdiensten.

80. Openbaar vervoer: overeenkomst systeem derde betaler: gratis openbaar vervoer op

zaterdag: toewijzing

Enig artikel

Het college beslist ter uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2011 de overeenkomst

systeem derde betaler met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen, voor

gratis openbaar vervoer op zaterdag toe te wijzen voor een bedrag van 242.780,90 EUR + 14.566,86 EUR

(6 % btw) = 257.347,76 EUR.

81. Openbaar vervoer: overeenkomst systeem derde betaler: gratis lijnkaart voor nieuwe

inwoners: toewijzing

Enig artikel

CBS 16 mei 2011 22


Het college beslist in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 25 maart 2011 de overeenkomst

systeem derde betaler met de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen, voor

een gratis lijnkaart voor nieuwe inwoners toe te wijzen voor een bedrag van 2.000 EUR (inclusief 6 %

btw).

82. Ruimtelijke planning: betaalbaarstelling onkostenstaat van 2de Hypotheekkantoor

Dendermonde

Enig artikel

Het college beslist de onkostenstaat, voor een bedrag van 444,48 EUR, betaalbaar te stellen aan het

2de Hypotheekkantoor te Dendermonde, Begijnhoflaan 49, 9200 Dendermonde, voor overschrijving van

aktes voor rekening van de stad gedurende het 3de kwartaal 2010.

83. Ruimtelijke planning: schattingsverslag geboortebos: kennisneming

Enig artikel

Het college neemt kennis van het schattingsverslag van 26 april 2011 van het Aankoopcomité Gent II voor

de grond die de stad wenst aan te kopen voor de verderzetting van de actie geboortebos, gelegen Sint-

Niklaas 6de afdeling, sectie B, nummer 1360 a, en geeft opdracht aan het Aankoopcomité over te gaan tot

de aankoop van dit perceel.

84. Ruimtelijke planning: bouwingen: adviezen aan ruimte & erfgoed

Enig artikel

Het college verleent een gunstig advies op basis van het verslag van de dienst ruimtelijke ordening, als

bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor:

- Copagro cv, Pachtgoedstraat 1, 9140 Temse, tot het uitbreiden en verbouwen van een bedrijfsgebouw,

voornoemd adres, sectie C nr. 1144 e; (2011/132);

- Rubus XL bvba, Moortelhoekstraat 69, 9111 Belsele, tot het wijzigen van bestemming van land- en

tuinbouw naar opslag, voornoemd adres, sectie B nr. 1357 g; (2011/143).

85. Ruimtelijke planning: bouwingen: eigen machtigingen: vergunningen

Enig artikel

Het college verleent een stedenbouwkundige vergunning, als bijlage gehecht aan de notulen van deze

zitting, voor:

- Sint-Niklaas Logistics nv, Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas, tot het plaatsen van een

middenspanningscabine en een gascabine, Europark-Zuid te Sint-Niklaas, sectie C nr. 541 e, 544 f;

(2011/172);

- H. Saciri, Mgr. Stillemansstraat 47, 9100 Sint-Niklaas, tot het verbouwen van een zijgevel, voornoemd

adres, sectie E nr. 1699 p4; (2011/85);

87. Ruimtelijke planning: bouwingen: machtigingen na advies

Enig artikel

Het college verleent een stedenbouwkundige vergunning , als bijlage gehecht aan de notulen van deze

zitting, voor:

CBS 16 mei 2011 23


- De Schakel vzw, Heihoekstraat 204, 9100 Nieuwkerken, tot het uitbreiden van de jeugdlokalen,

voornoemd adres, sectie A nr. 924, 925 p²; (college 4 april 2011: voorwaardelijk gunstig) (2011/60).

89. Ruimtelijke planning: bouwingen: eigen machtiging: weigering

Enig artikel

Het college weigert de stedenbouwkundige aanvraag op basis van het verslag van de dienst ruimtelijke

ordening, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor Bruintje bvba, Vossekotstraat 99, 9100

Sint-Niklaas, tot het aanleggen van een terras en plaatsen van een afsluiting (regularisatie), voornoemd

adres, sectie F nr. 450s; (2011/63).

90. Ruimtelijke planning: bouwingen: weerleggen bezwaren en uitbrengen advies aan

deputatie voor aanvraag Condominium Projectontwikkeling bvba

Enig artikel

Het college weerlegt de bezwaren en verleent een voorwaardelijk gunstig advies op basis van het verslag

van de dienst ruimtelijke ordening, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor Condominium

Projectontwikkeling bvba, Godefriduskaai 18 bus 62, 2000 Antwerpen, tot het bouwen van een meergezinswoning

(40 appartementen) met ondergrondse garages na sloping van de bestaande woning,

Bellestraat 75, Sint-Niklaas, sectie B nr. 1090 e; (2011/108).

92. Ruimtelijke planning: verkavelingen: verkaveling De Vlassschaert: aanvaarding

bankwaarborg - verkoop der loten

Enig artikel

Het college neemt kennis van de door ING Bank nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, gestelde bankwaarborg

voor een bedrag van 690.893,29 EUR ten behoeve van de wegeninfrastructuurwerken en nutsvoorzieningen

in de verkaveling De Vlasschaert, Rootputstraat te Sint-Niklaas, en geeft toelating de werken aan te

vangen en de loten te verkopen.

93. Overig woonbeleid: tegemoetkoming in de huurprijs: opvragen adressenlijsten 65+

Enig artikel

Het college geeft toestemming aan dienst huisvesting om op tweewekelijkse basis de lijsten van alle 65+

die verhuizen binnen de stad op te vragen bij de dienst bevolking.

94. Wegen: wegen- en rioleringswerken Vleeshouwersstraat: opmaak technisch verslag

grondverzet: betaalbaarstelling factuur conformverklaring

Enig artikel

Door TEC nv, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, werd het technisch verslag voor het grondverzet in

het kader van de wegen- en rioleringswerken in de Vleeshouwersstraat opgemaakt.

Het college beslist de ingediende factuur voor de conformverklaring goed te keuren en een bedrag van

85 EUR + 17,85 EUR (21 % btw) = 102,85 EUR betaalbaar te stellen aan TEC nv uit Zelzate.

CBS 16 mei 2011 24


95. Wegen: Europark-Zuid: oprichten propaangasvulstation: opmaak technisch verslag

grondverzet: betaalbaarstelling factuur conformverklaring

Enig artikel

Door TEC nv, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, werd het technisch verslag voor het grondverzet in

het kader van Europark-Zuid voor het oprichten van een propaangasvulstation opgemaakt.

Het college beslist de ingediende factuur voor de conformverklaring goed te keuren en een bedrag van

85 EUR + 17,85 EUR (21 % btw) = 102,85 EUR betaalbaar te stellen aan TEC nv uit Zelzate.

96. Wegen: heraanleg Vleeshouwersstraat: aanstellen veiligheidscoördinator fase

verwezenlijking: afsluiten overeenkomst en vastlegging kredieten

Enig artikel

Het college beslist voor de heraanleg van de Vleeshouwersstraat een overeenkomst af te sluiten met

Eveka bvba, Plezantstraat 56, 9100 Sint-Niklaas, voor de veiligheidscoördinatie verwezenlijking en hiervoor

kredieten vast te leggen voor een bedrag van 5.380,82 EUR + 1.129,97 EUR (21 % btw)= 6.510,79 EUR.

97. Wegen: Hoge Bokstraat: plaatselijke asfaltherstellingen: toewijzing

Enig artikel

Het college beslist de plaatselijke asfaltherstellingen in de Hoge Bokstraat toe te wijzen aan D’Hollander

bvba, Lekestraat 17, 9190 Stekene, voor een bedrag van 13.200 EUR + 2.772 EUR (21 % btw) =

15.972 EUR.

98. Wegen: rioproject Europark-Oost: uitvoeren proeven: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

In opdracht van Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, werd aan de firma Orex uit Merksem opdracht

gegeven proeven uit te voeren voor de werf Europark-Oost.

Het college beslist de factuur nr. 111002 van Aquafin nv goed te keuren en een bedrag van 48,78 EUR +

10,24 EUR (21 % btw) = 59,02 EUR betaalbaar te stellen aan Aquafin nv uit Aartselaar.

99. Kinderopvang: kinderdagverblijf Driekoningen: leveren en plaatsen luchtwarmtepompen:

definitieve aanvaarding

Enig artikel

Door Air Tec nv, Jagersdreef 29, 9100 Sint-Niklaas, werden luchtwarmtepompen in het kinderdagverblijf

Driekoningen geleverd en geplaatst.

Het college beslist het proces-verbaal, opgemaakt door de stedelijke ontwerpendienst, goed te keuren en

de werken definitief te aanvaarden.

Het restant van de borgsom, namelijk 840 EUR, die werd ingehouden in de stadskas mag worden

vrijgegeven aan de aannemer.

100. Kinderopvang: kinderdagverblijf Hermelijn: vernieuwen plafonds en verlichtingsarmaturen:

definitieve aanvaarding

Enig artikel

CBS 16 mei 2011 25


Door Vanver bvba, Jan Breydellaan 4, 8750 Wingene, werden de plafonds en verlichtingsarmaturen in het

kinderdagverblijf Hermelijn vernieuwd.

Het college beslist het proces-verbaal, opgemaakt door de stedelijke ontwerpendienst, goed te keuren en

de werken definitief te aanvaarden.

Het restant van de borgsom, namelijk 640 EUR, die werd gesteld door KBC Bank nv, Kouterdreef 3, 9000

Gent, mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

101. Kinderopvang: kinderdagverblijf Hermelijn: vervangen 8 ramen en 2 deuren in

achtergevel: definitieve aanvaarding

Enig artikel

Door de firma New Decor, Ommegangstraat 41, 9240 Zele, werden 8 ramen en 2 deuren in de achtergevel

van het kinderdagverblijf Hermelijn vervangen.

Het college beslist het proces-verbaal, opgemaakt door de stedelijke ontwerpendienst, goed te keuren en

de werken definitief te aanvaarden.

Het restant van de borgsom, namelijk 200 EUR, die werd ingehouden in de stadkas, mag worden

vrijgegeven aan de aannemer.

102. Sport: sporthal De Mispelaer: lek aan gasketel: dringende herstelling: betaalbaarstelling

factuur

Enig artikel

Door Acar nv, Industriepark-West 59, 9100 Sint-Niklaas, werd een dringende herstelling aan de gasbeveiliging

en gasstraat van de gasketel van de sporthal De Mispelaer uitgevoerd.

Het college beslist de ingediende factuur goed te keuren en een bedrag van 1.659,80 EUR + 348,56 EUR

(21 % btw) = 2.008,36 EUR betaalbaar te stellen aan Acar nv uit Sint-Niklaas.

103. Deeltijds kunstonderwijs: stedelijke academie voor schone kunsten: lek aan

verwarmingscircuit: dringende herstelling: betaalbaarstelling factuur

Enig artikel

Door T. Morrell bvba, Bredabaan 1287, 2900 Schoten, werd een dringende herstelling aan een lek in het

verwarmingscircuit van de stedelijke academie voor schone kunsten uitgevoerd.

Het college beslist de ingediende factuur goed te keuren en een bedrag van 412,10 EUR + 86,54 EUR

(21 % btw) = 498,64 EUR betaalbaar te stellen aan T. Morrell bvba uit Schoten.

104. Gewoon kleuteronderwijs: stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken:

uitbreiding kleuterschool (fase 3): aanstellen veiligheidscoördinator (ontwerp en

verwezenlijking): afsluiten overeenkomst en vastlegging kredieten

Enig artikel

Het college beslist voor de uitbreiding (fase 3) van de kleuterschool van de stedelijke basisschool

De Droomballon Nieuwkerken een overeenkomst af te sluiten met Eveka bvba, Plezantstraat 56, 9100 Sint-

Niklaas, voor de veiligheidscoördinatie en hiervoor kredieten vast te leggen voor een bedrag van

3.751,55 EUR + 787,83 EUR (21 % btw)= 4.539,38 EUR.

CBS 16 mei 2011 26


105. Bijdrage aan de besturen van de erediensten: kerkfabriek Don Bosco: 3de fase

instandhoudingswerken: vervangen verwarming: vorderingsstaat nr. 1:

betaalbaarstelling stadsaandeel

Enig artikel

In zitting van 27 maart 2009 keurde de gemeenteraad de 3de fase van instandhoudingswerken aan de

Don Boscokerk goed en stelde de stadstoelage op basis van de raming vast op 195.792,81 EUR (inclusief

algemene kosten, btw en erelonen).

De kerkfabriek dient de vorderingsstaat nr. 1 in.

Het college beslist de factuur voor een bedrag van 88.601,02 EUR (inclusief btw) goed te keuren en het

stadsaandeel (voor deze eerste vorderingsstaat 100 %, namelijk 88.601,02 EUR) betaalbaar te stellen aan

de kerkfabriek. De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening.

106. Parken en plantsoenen: groendienst: uitvoeren van maaiwerken door derden 2011:

toewijzing

Enig artikel

Het college stelde in zitting van 18 april 2011 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast voor het maaien van

de wegbermen door derden en het afvoeren en verwerken van het maaisel in 2011. Het enige criterium is

de prijs.

Het college beslist op basis van de uitslag van de prijsvraag het maaien van de wegbermen toe te wijzen

aan Vebrent bvba, Laarstraat 24, 9170 Sint-Gillis-Waas, voor een bedrag van 59.675,50 EUR +

12.531,85 EUR (21 % btw) = 72.207,35 EUR.

107. Overig kunst- en cultuurbeleid: kunstpatrimonium: Stationsplein: vernieuwen foto’s

De Lijn: niet betalen voorschotfactuur

Enig artikel

Door de firma Art Services, Zwaluwenlaan 1/3, 1000 Brussel, worden de foto’s van De Lijn op het

Stationsplein vernieuwd.

Het college gaat niet akkoord met het betalen van een voorschotfactuur voor een bedrag van 5.000 EUR

(inclusief btw) aan de firma Art Services.

108. Beheer van regen- en afvalwater: rioleringen: dringende herstelling riolering

Industriepark-Noord 21: toewijzing

Enig artikel

In zitting van 25 oktober 2010 besliste het college het uitvoeren van dringende herstellingswerken aan de

riolering toe te wijzen aan Beernaert’s Werken bvba, Grote Baan 68, 9100 Nieuwkerken, en geval per

geval via een aparte toewijzing aan het college voor te leggen.

Het college gaat akkoord met de herstelling van de riolering in Industriepark-Noord ter hoogte van nr. 21

door Beernaert’s Werken bvba.

Na uitvoering zal de factuur worden betaalbaar gesteld door het college.

Waarna de zitting wordt gesloten om 16.45 uur.

Sint-Niklaas, 16 mei 2011

CBS 16 mei 2011 27


Namens het college van burgemeester en schepenen:

In opdracht:

Marie-Louise Chalmet Christel Geerts

stadssecretaris burgemeester-voorzitter

CBS 16 mei 2011 28

More magazines by this user
Similar magazines