15.01.2013 Views

Omgekomen militairen en burgers - Rhoen nl

Omgekomen militairen en burgers - Rhoen nl

Omgekomen militairen en burgers - Rhoen nl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Register van sinds 1940 in oorlogssituaties omgekom<strong>en</strong> <strong>militair<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> <strong>burgers</strong><br />

met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist gewoond hebb<strong>en</strong>d <strong>en</strong> van <strong>militair<strong>en</strong></strong><br />

<strong>en</strong> <strong>burgers</strong> die in Zeist begrav<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> of geleg<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

Door R.P.M. Rho<strong>en</strong><br />

De geme<strong>en</strong>te Zeist telt zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong> oorlogsmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Bijna al deze monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> herinner<strong>en</strong> aan de<br />

Tweede Wereldoorlog. De meeste zijn van ste<strong>en</strong>, van metaal of hout gemaakt, maar er is ook e<strong>en</strong><br />

gro<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t bij, e<strong>en</strong> herinneringsboom. De red<strong>en</strong><strong>en</strong> dat zij werd<strong>en</strong> opgericht zijn verschill<strong>en</strong>d. Zo<br />

staat er e<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t op de fusilladeplaats aan de Soestdijkerweg als herinnering aan de ti<strong>en</strong> mann<strong>en</strong><br />

die daar op 5 april 1945 standrechtelijk werd<strong>en</strong> gefusilleerd. In het Walkartpark is e<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t<br />

opgericht met de nam<strong>en</strong> van de 102 omgebrachte joodse inwoners. Het <strong>en</strong>ige monum<strong>en</strong>t dat niet aan<br />

de Tweede Wereldoorlog herinnert, staat ook in het Walkartpark. Op dit monum<strong>en</strong>t staan de nam<strong>en</strong><br />

van de <strong>militair<strong>en</strong></strong> die tuss<strong>en</strong> 1945 <strong>en</strong> 1950 in Nederlands-Indië tijd<strong>en</strong>s de Indonesische<br />

onafhankelijkheidsstrijd hun lev<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> verlor<strong>en</strong>.<br />

In Zeist zijn op 20 oktober 1952 aan de strat<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> nieuwbouwwijk nam<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> van<br />

omgekom<strong>en</strong> Zeister verzetsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. L. Visser heeft zijn boek ‘De straatnam<strong>en</strong> van Zeist’ (Zeist, 1988)<br />

de ondertitel van ‘Ook straatnam<strong>en</strong> zijn monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>’ meegegev<strong>en</strong>. Zo beschouwd is ook de<br />

Verzetswijk e<strong>en</strong> oorlogsmonum<strong>en</strong>t.<br />

Aan deze reeks oorlogsmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> wij e<strong>en</strong> nieuw monum<strong>en</strong>t will<strong>en</strong> toevoeg<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

monum<strong>en</strong>t in digitale vorm. Dit monum<strong>en</strong>t bestaat uit twaalf lijst<strong>en</strong> waarop de nam<strong>en</strong> staan van de<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, zowel <strong>militair<strong>en</strong></strong> als <strong>burgers</strong>, die sinds 1940 door oorlogsomstandighed<strong>en</strong> om het lev<strong>en</strong> zijn<br />

gekom<strong>en</strong>. Het zijn bijna allemaal Zeist<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>. Het begrip Zeist<strong>en</strong>aar wordt ruim geïnterpreteerd. Er<br />

wordt onder verstaan zij die in Zeist werd<strong>en</strong> gebor<strong>en</strong> of er gewoond hebb<strong>en</strong>. Opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> zijn ook de<br />

nam<strong>en</strong> van niet-Zeist<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> die in Zeist gesneuveld zijn of om het lev<strong>en</strong> zijn gekom<strong>en</strong> of er zijn<br />

begrav<strong>en</strong>.<br />

De vijf lijst<strong>en</strong> waarop de nam<strong>en</strong> staan van de Nederlandse <strong>en</strong> geallieerde <strong>militair<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> de lijst van de<br />

illegale werkers zijn de erelijst<strong>en</strong>.<br />

Vier lijst<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> de nam<strong>en</strong> van <strong>burgers</strong>lachtoffers. Zij kwam<strong>en</strong> onder andere om het lev<strong>en</strong> in Duitse<br />

conc<strong>en</strong>tratiekamp<strong>en</strong> of Japanse interneringskamp<strong>en</strong> of bij bombardem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> of beschieting<strong>en</strong>. Hierop<br />

treft u de naam van de dichter-schrijver H<strong>en</strong>drik Marsman (Zeist 1899-aan boord van de Ber<strong>en</strong>ice in<br />

Het Kanaal 1940) niet aan. M<strong>en</strong> nam aan dat de Ber<strong>en</strong>ice door e<strong>en</strong> Duitse torpedo was getroff<strong>en</strong>. In<br />

1986 stelde e<strong>en</strong> zeehistoricus vast dat op die dag ge<strong>en</strong> schip dat in dat deel van Het Kanaal voer door<br />

e<strong>en</strong> Duitse onderzeeboot was getorpedeerd. De dood van Marsman kan daarom niet teruggevoerd<br />

word<strong>en</strong> op oorlogsgeweld.<br />

Niet all<strong>en</strong> die op deze lijst<strong>en</strong> staan, zijn door oorlogshandeling<strong>en</strong> om het lev<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>. Enkele person<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> geliquideerd, omdat zij het verzet in gevaar bracht<strong>en</strong> of verraad hadd<strong>en</strong> gepleegd.<br />

In andere gevall<strong>en</strong> bestond er twijfel of iemand vermeld moest word<strong>en</strong> als oorlogsslachtoffer. Bij het<br />

uitbrek<strong>en</strong> van de Tweede wereldoorlog hebb<strong>en</strong> veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, vooral jod<strong>en</strong>, zelfmoord gepleegd. Tijd<strong>en</strong>s<br />

de oorlog zijn er ook m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> geweest die niet meer teg<strong>en</strong> de omstandighed<strong>en</strong> war<strong>en</strong> opgewass<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zich van het lev<strong>en</strong> b<strong>en</strong>am<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> zou h<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s als oorlogsslachtoffers kunn<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>. Zo pleegde<br />

het bejaarde echtpaar Kliphuis-Moolhuiz<strong>en</strong> uit Zeist op 31 oktober 1944 zelfmoord. Zij kwam<strong>en</strong> tot<br />

deze fatale daad uit oorlogsmoeheid <strong>en</strong> nadat hun woning op 30 oktober 1944 door de Duitse weermacht<br />

was gevorderd, kond<strong>en</strong> zij het lev<strong>en</strong> niet meer aan.<br />

Zo bestond er ook twijfel in het volg<strong>en</strong>de geval. In de winter van 1944 was e<strong>en</strong> groot gebrek aan<br />

brandstof. Veel Zeist<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> ging<strong>en</strong> in de boss<strong>en</strong> clandesti<strong>en</strong> bom<strong>en</strong> kapp<strong>en</strong>. In de morg<strong>en</strong> van 2 december<br />

1944 betrapte boswachter Adriaan Hofland twee mansperson<strong>en</strong> die in het bos bij Hoogkanje<br />

bezig war<strong>en</strong> zonder vergunning van de boseig<strong>en</strong>aar e<strong>en</strong> boom om te zag<strong>en</strong>. To<strong>en</strong> Hofland h<strong>en</strong> naar<br />

hun persoonsbewijs vroeg, trok e<strong>en</strong> van h<strong>en</strong> e<strong>en</strong> pistool <strong>en</strong> schoot hem neer. Aan de gevolg<strong>en</strong> van<br />

deze schietpartij is hij op 18 december overled<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> zou Hofland als oorlogsslachtoffer kunn<strong>en</strong><br />

zi<strong>en</strong>, maar aan de andere kant is hij als gevolg van e<strong>en</strong> misdaad om het lev<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>.<br />

Ook zijn niet opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> de nam<strong>en</strong> van de person<strong>en</strong> die bij verkeersongelukk<strong>en</strong> met Duitse militaire<br />

auto’s die in Zeist hebb<strong>en</strong> plaats gevond<strong>en</strong>, hun lev<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> verlor<strong>en</strong>. Het war<strong>en</strong> wel oorlogsomstandighed<strong>en</strong><br />

waarin de ongelukk<strong>en</strong> plaats vond<strong>en</strong>, maar de ongelukk<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> er niet door veroorzaakt.<br />

1


Hierop is e<strong>en</strong> uitzondering gemaakt. Op 7 mei 1945 werd om 7.45 uur de uit Arnhem geëvacueerde<br />

Jacob Zieverink lop<strong>en</strong>d op het trottoir in de 2e Dorpsstraat door e<strong>en</strong> zeer snel rijd<strong>en</strong>de Duitse auto van<br />

het Rode Kruis die bestuurd werd door e<strong>en</strong> SS’er aangered<strong>en</strong> <strong>en</strong> zwaar gewond. Hij is e<strong>en</strong> paar dag<strong>en</strong><br />

later aan zijn verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong>.<br />

In dit overzicht hadd<strong>en</strong> wij ook de omgekom<strong>en</strong> joodse <strong>burgers</strong> niet will<strong>en</strong> opnem<strong>en</strong>, omdat zij all<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> vermeld in Zij zocht<strong>en</strong> Adullam in Zeist. Overzicht van de joodse inwoners van de geme<strong>en</strong>te<br />

Zeist, 1940-1945 (Zeist 2001) door R.P.M. Rho<strong>en</strong>. Op verzoek van bezoekers van de site is alsnog<br />

beslot<strong>en</strong> e<strong>en</strong> overzicht van deze slachtoffers aan het register toe te voeg<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> overzicht vermeldt de Duitse <strong>militair<strong>en</strong></strong> die in Zeist gesneuveld of overled<strong>en</strong> zijn. Verder is er e<strong>en</strong><br />

lijst waarop de nam<strong>en</strong> staan van de Zeist<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> die in Duitse di<strong>en</strong>st gesneuveld of overled<strong>en</strong> zijn. Verschill<strong>en</strong>de<br />

van h<strong>en</strong> bezat<strong>en</strong> de Duitse nationaliteit <strong>en</strong> moest<strong>en</strong> in militaire di<strong>en</strong>st. Ander<strong>en</strong> die op dezelfde<br />

lijst staan, hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> foute keuze gemaakt. Zij geloofd<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> ideologie die verwerpelijk<br />

was. Het zal mogelijk m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> kwets<strong>en</strong> de nam<strong>en</strong> te lez<strong>en</strong> van foute Nederlanders <strong>en</strong> van Duitse <strong>militair<strong>en</strong></strong>.<br />

Wij hebb<strong>en</strong> echter geme<strong>en</strong>d dat in e<strong>en</strong> historisch docum<strong>en</strong>t hun nam<strong>en</strong> niet mocht<strong>en</strong> ontbrek<strong>en</strong>.<br />

Bijna zestig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog moet het toch mogelijk zijn, althans lat<strong>en</strong><br />

we het prober<strong>en</strong>, om tot verzo<strong>en</strong>ing te kom<strong>en</strong> met het verled<strong>en</strong>.<br />

In de raadsvergadering op 14 februari 1946 deed de burgemeester verslag over de gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de ontwikkeling van de geme<strong>en</strong>te gedur<strong>en</strong>de de oorlogsjar<strong>en</strong>. Volg<strong>en</strong>s de to<strong>en</strong>malige officiële gegev<strong>en</strong>s<br />

war<strong>en</strong> 22 Zeister ingezet<strong>en</strong><strong>en</strong> in de strijd teg<strong>en</strong> Duitsland gesneuveld <strong>en</strong> vier person<strong>en</strong> vermist;<br />

zes inwoners gedood bij de beschieting van e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>smiddel<strong>en</strong>transport, dertig person<strong>en</strong> gedood bij<br />

bombardem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (waaronder vijfti<strong>en</strong> inwoners van Zeist), acht person<strong>en</strong> gefusilleerd <strong>en</strong> war<strong>en</strong> dertig<br />

person<strong>en</strong> nog niet teruggekeerd uit het buit<strong>en</strong>land. Het valt op dat de burgemeester in dit verslag niet<br />

expliciet de omgekom<strong>en</strong> verzetsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> noemt. Volg<strong>en</strong>s dit verslag bedroeg het aantal slachtoffers uit<br />

Zeist ‘slechts’ 85.<br />

E<strong>en</strong> overzicht dat <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong> later werd opgemaakt vermeldt:<br />

• gesneuveld op 10 mei 1940: 26<br />

• door bombardem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> beschieting gedood: 38<br />

• door verzetshandeling<strong>en</strong> gefusilleerd: 56.<br />

Het aantal omgekom<strong>en</strong><strong>en</strong> van 120 in dit overzicht is beduid<strong>en</strong>d hoger.<br />

In de Zeister Post van zaterdag 7 juli 1945 stond het volg<strong>en</strong>de bericht: ‘Oproep. Zij, die i<strong>nl</strong>ichting<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> verstrekk<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> der tot de volg<strong>en</strong>de groep<strong>en</strong> behoor<strong>en</strong>de person<strong>en</strong> (inwoners van<br />

Zeist):<br />

a. Sedert 10 Mei 1940 in Nederlandsch<strong>en</strong> Krijgsdi<strong>en</strong>st gesneuvelde <strong>militair<strong>en</strong></strong><br />

b. Tijd<strong>en</strong>s de bezetting door de Duitschers gefusilleerde gijzelaars, illegale werkers, politieke<br />

gevang<strong>en</strong><strong>en</strong> e.d.<br />

c. Person<strong>en</strong>, die in conc<strong>en</strong>tratiekamp<strong>en</strong> zijn omgekom<strong>en</strong><br />

d. Op andere wijze door de bezett<strong>en</strong>de macht weg<strong>en</strong>s hun houding of dad<strong>en</strong> om het lev<strong>en</strong> gebrachte<br />

person<strong>en</strong>,<br />

word<strong>en</strong> verzocht hiervan aangifte te do<strong>en</strong> aan het Plaatselijk Bureau van Neerlands Volksherstel,<br />

Utrechtscheweg 105. Formulier<strong>en</strong> aldaar verkrijgbaar.’<br />

Zo’n advert<strong>en</strong>tie geeft de onzekerheid aan waarin m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> jar<strong>en</strong>lang hebb<strong>en</strong> geleefd. Sinds die oproep<br />

in de krant zijn veel nam<strong>en</strong> van gesneuveld<strong>en</strong> <strong>en</strong> slachtoffers door diverse instanties geregistreerd.<br />

Door wethouder Schmidt werd e<strong>en</strong> nam<strong>en</strong>lijst van in de Tweede Wereldoorlog omgekom<strong>en</strong> illegale<br />

werkers opgesteld. De afdeling bevolking heeft de lijst aangevuld met verdere persoo<strong>nl</strong>ijke gegev<strong>en</strong>s.<br />

De lijst werd om advies voorgelegd aan de Rijksdi<strong>en</strong>st voor Oorlogsdocum<strong>en</strong>tatie. (inv.nr. 117; 1946-<br />

1965).<br />

E<strong>en</strong> ander overzicht is de lijst van gesneuvelde (Zeister) verzetsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit 1948 van kapitein A. Bos<br />

jr. (schuilnaam oom Jan) te Zeist, waarop meer person<strong>en</strong> vermeld staan dan op de lijst van wethouder<br />

Schmidt. Deze lijst bevindt zich in het archief van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocum<strong>en</strong>tatie<br />

(N.I.O.D.).<br />

Veel informatie verschaft het Slachtofferregister van de Oorlogsgrav<strong>en</strong>stichting, die op de website<br />

www.ogs.<strong>nl</strong> is te raadpleg<strong>en</strong>.<br />

Voor het sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong> van de verschill<strong>en</strong>de overzicht<strong>en</strong> zijn door ons deze bronn<strong>en</strong>, maar ook nog<br />

andere bronn<strong>en</strong>, geraadpleegd. Indi<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> geconstateerd in personalia <strong>en</strong> andere gegev<strong>en</strong>s,<br />

werd<strong>en</strong> die gegev<strong>en</strong>s overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bron tuss<strong>en</strong> haakjes vermeld.<br />

2


De commissaris van politie van Zeist plaatste in het Zeister Nieuwsblad van 8 maart 1946 e<strong>en</strong> bericht<br />

met de volg<strong>en</strong>de inhoud: “Wie kan i<strong>nl</strong>ichting<strong>en</strong> verschaff<strong>en</strong>? Op 27 Maart 1942 is nabij Woudschot<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> Engelsche twee-motorige bomm<strong>en</strong>werper brand<strong>en</strong>d neergestort. Van de bemanning werd<strong>en</strong> drie<br />

lijk<strong>en</strong> geborg<strong>en</strong>, terwijl het stoffelijk overschot van e<strong>en</strong> ander lid der bemanning werd begrav<strong>en</strong> tussch<strong>en</strong><br />

de Stuifheuvel <strong>en</strong> Woudschot<strong>en</strong>. Op het graf werd e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> kruis geplaatst. Nam<strong>en</strong>s de Royal<br />

Air Force verzoekt de Commissaris van Politie te Zeist h<strong>en</strong>, die omtr<strong>en</strong>t dit graf, of omtr<strong>en</strong>t het daarin<br />

begrav<strong>en</strong> lijk, i<strong>nl</strong>ichting<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> verschaff<strong>en</strong>, zich zoo spoedig mogelijk te vervoeg<strong>en</strong> aan het Bureau<br />

van Politie te Zeist, Utrechtseweg 141,” De nam<strong>en</strong> van de drie geborg<strong>en</strong> bemanningsled<strong>en</strong> zijn<br />

bek<strong>en</strong>d. Hoe staat het dan met dit graf? Was het e<strong>en</strong> verhaal dat op mogelijk op fantasie berustte <strong>en</strong> dat<br />

in Zeist de ronde deed? Uit onderzoek door de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 is niet geblek<strong>en</strong><br />

dat er e<strong>en</strong> vierde bemanningslid aan boord van het vliegtuig was.<br />

Dit overzicht zal waarschij<strong>nl</strong>ijk niet volledig zijn <strong>en</strong> heeft ook niet die pret<strong>en</strong>tie. Aanvulling<strong>en</strong> zijn<br />

welkom. Die kunt u stur<strong>en</strong> aan pierre@rho<strong>en</strong>.<strong>nl</strong>.<br />

Geraadpleegde archiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> docum<strong>en</strong>tatie<br />

- Geme<strong>en</strong>tearchief Zeist, Archief der geme<strong>en</strong>te Zeist, 1906-1945, inv.nrs. 35, 1504, 1588 <strong>en</strong><br />

1784 <strong>en</strong> ds.nr. 14090.<br />

- Geme<strong>en</strong>tearchief Zeist, Idem, 1946-1965, inv.nrs. 117, 1029 <strong>en</strong> 1585.<br />

- Geme<strong>en</strong>tearchief Zeist, Idem, 1946-1965, (niet geïnv<strong>en</strong>tariseerd ), dossier: Eretek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

eervolle onderscheiding<strong>en</strong>, 1948-1953.<br />

- Geme<strong>en</strong>tearchief Zeist, Burgerlijke stand van de geme<strong>en</strong>te Zeist, akt<strong>en</strong> van overlijd<strong>en</strong> 1940-<br />

1945.<br />

- Geme<strong>en</strong>tearchief Zeist, Bevolkingsregister der geme<strong>en</strong>te Zeist.<br />

- Geme<strong>en</strong>tearchief Zeist, Archief van de geme<strong>en</strong>tepolitie van Zeist, dag- <strong>en</strong> nachtrapport<strong>en</strong>,<br />

1940-1945.<br />

- Geme<strong>en</strong>te Zeist, PG Middel<strong>en</strong>, Afdeling D.I.V., Archief van de geme<strong>en</strong>te Zeist, 1976-1985,<br />

ds.nr. 13153.<br />

- Gelders Archief, Register van doodsoorzak<strong>en</strong>.<br />

- Geme<strong>en</strong>te Soest, Burgerlijke stand <strong>en</strong> bevolkingsregister.<br />

- Geme<strong>en</strong>tearchief Amersfoort, Dag- <strong>en</strong> nachtrapport<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>tepolitie van<br />

Amersfoort, archief 25, inv.nr. 247.<br />

- Geme<strong>en</strong>tearchief Amsterdam, Opgave weg<strong>en</strong>s overlijd<strong>en</strong>.<br />

- Archief van de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray.<br />

- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocum<strong>en</strong>tatie<br />

- Commonwealth War Graves Commission<br />

- Gräbernachweis des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.<br />

- Informatie van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Provincie Utrecht / ’t Gooi (Bijgewerkt<br />

tot 20 april 1989) W. Buising, Soest.<br />

Geraadpleegde literatuur<br />

- J. de Bruijn <strong>en</strong> G. Harinck, George Puchinger. Jonge jar<strong>en</strong>, 1921-1945, Soesterberg 2001, p.<br />

203<br />

- Congregatie van de fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Jaarboek 2002 (z.pl.<br />

z.j.)<br />

- Congregatieslachtoffers uit de Wereldoorlog II, Onder ons: tijdschrift van de Fraters van<br />

Utrecht 42 (1974) nr. 4, p. 589-592<br />

- Het grote gebod. Ged<strong>en</strong>kboek van het verzet in LO <strong>en</strong> LKP, Kamp<strong>en</strong> 1989<br />

- G.H. Hoek, Dood<strong>en</strong>wacht bij onze gevall<strong>en</strong><strong>en</strong>, (Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> 1945)<br />

- A. Mijnhardt, Memoires van A. Mijnhardt Sr., Zeist 1953<br />

- Nationaal-socialistische almanak 1944, Utrecht 1944<br />

- J.J. Nortier, ‘E<strong>en</strong> greep uit vele verzetsacties. Bezet Sumatra 1942-1943’, Ons leger. Nr. 3<br />

(maart 1977) p. 59-69<br />

- R.P.M. Rho<strong>en</strong>, Zij zocht<strong>en</strong> Adullam in Zeist. Overzicht van de joodse inwoners van de geme<strong>en</strong>te<br />

Zeist, 1940-1945, Zeist 2001<br />

3


- Odyssee, z.pl. 1933<br />

- Willem van der Veer, De kameleon, Haarlem 1990<br />

- Frank Visser, De zaak Antonius van der Waals, D<strong>en</strong> Haag z.j.<br />

- Zestig jaar Gereformeerde Oosterkerk Zeist, 1936-1996, z.pl.1996, p. 56-59<br />

- Zeister Courant, 22 november 1939-2 mei 1945<br />

- Zeister Post, 5 mei 1945-30 maart 1946<br />

- Zeister Weekblad / Zeister Nieuwsblad, 19 juni 1945-29 maart 1946<br />

- Algeme<strong>en</strong> Dagblad, 26 juli 2003<br />

- AD Utrechts Nieuwsblad, Utrecht Oost, 31-03-2007, p. 4-5<br />

- http://www.def<strong>en</strong>selink.mil/releases/release.aspx?releaseid=10667; uitdraai 1 april 2007<br />

Lijst van afkorting<strong>en</strong> voor onderscheiding<strong>en</strong><br />

BK Bronz<strong>en</strong> Kruis<br />

2/3 = 2e/3e toek<strong>en</strong>ning<br />

+EV = met Eervolle Vermelding<br />

BL Bronz<strong>en</strong> Leeuw<br />

2 = 2e toek<strong>en</strong>ning<br />

KV Kruis van Verdi<strong>en</strong>ste<br />

MWO Militaire-Willems-Orde<br />

1 = Grootkruis<br />

2 = Commandeur<br />

3 = Ridder 3e klasse<br />

4 = Ridder 4e klasse<br />

OHK Oorlogsherinneringskruis<br />

.cijfer = aantal gesp<strong>en</strong><br />

OV Eretek<strong>en</strong> voor Orde <strong>en</strong> Vrede<br />

.cijfer = aantal gesp<strong>en</strong><br />

VHK Verzetsherd<strong>en</strong>kingskruis 1940-1945<br />

VK Vliegerkruis<br />

2/3 = 2e/3e toek<strong>en</strong>ning<br />

+EV = met Eervolle Vermelding<br />

VOA Verzetsster Oost-Azië 1942-1945<br />

VZK Verzetkruis 1940-1945<br />

Lijst van afkorting<strong>en</strong> voor de bronn<strong>en</strong>:<br />

- a.b. = Adelsboekje<br />

- b.i. = Bureau informatie <strong>en</strong> opsporing politieke gevang<strong>en</strong><strong>en</strong> in Duitsland<br />

- b.r. = bevolkingsregister van de geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

- b.s. = burgerlijke stand<br />

- b.y. = Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray<br />

- c.i. -= Comité Indië-Ged<strong>en</strong>ktek<strong>en</strong> Zeist<br />

- c.w.g.c. = Commonwealth War Graves Commission<br />

- d.d.b. = Deutsche Di<strong>en</strong>ststelle für B<strong>en</strong>achrichtigung der nächst<strong>en</strong> Angehörig<strong>en</strong> von Gefall<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

der ehemalig<strong>en</strong> deutsch<strong>en</strong> Wehrmacht, Berlin<br />

- d.r. = dagrapport van de Zeister politie<br />

- g.g. = Het grote gebod. Ged<strong>en</strong>kboek van het verzet in LO <strong>en</strong> LKP<br />

- i.m. = Stichting Nationaal Indië-monum<strong>en</strong>t 1945-1962<br />

- i.p. = I<strong>nl</strong>ichting<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st P.O.D.<br />

- g.l. = Volg<strong>en</strong>s geme<strong>en</strong>telijke lijst van 1945/1946 in archief geme<strong>en</strong>te Zeist, 1906-1945, inv.nr.<br />

1588<br />

- k.a. = www.kampamersfoort.<strong>nl</strong>/memoriam_body.htm<br />

4


- l.v. = lijst van Zeister verzetsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

- m.g.= Militair Gezag, Bureau Repatriëring, Afdeling C<strong>en</strong>trale Registratie<br />

- m.o. = Ministerie van Oorlog, Bureau Onderscheiding<strong>en</strong><br />

- msc = Congregatie van de Missionariss<strong>en</strong> van het H. Hart van Jezus<br />

- niod = Nederlands Instituut voor Oorlogsdocum<strong>en</strong>tatie<br />

- nzc = Nieuwe Zeister Courant<br />

- o.n. = www.onderscheiding<strong>en</strong>.<strong>nl</strong><br />

- r.b. = Rijksinspectie van de bevolkingsregisters<br />

- r.k. = Nederlandse Rode Kruis<br />

- r.d. = register van doodsoorzak<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te Arnhem (Gelders Archief)<br />

- s.l. = Studiegroep Luchtoorlog<br />

- s.r. = slachtofferregister van de Oorlogsgrav<strong>en</strong>stichting<br />

- s.z. = L. Visser, Zeist, groei <strong>en</strong> bouw. De straatnam<strong>en</strong> van Zeist, Zeist 1988<br />

- v.d.k. = Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.<br />

Datum opmaak 14-06-2000 / 4-05-2001<br />

Laatste mutatie 10-04-2007<br />

Sam<strong>en</strong>gesteld door R.P.M. Rho<strong>en</strong> ©<br />

5


Inhoudsopgave<br />

In de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> Nederlandse <strong>militair<strong>en</strong></strong> met als laatste woonplaats Zeist of in<br />

Zeist gebor<strong>en</strong> of gewoond hebb<strong>en</strong>d, 1940-1945 .......................................................................................................................................................... 7<br />

In de Tweede Wereldoorlog in de geme<strong>en</strong>te Zeist gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> Nederlandse <strong>militair<strong>en</strong></strong>, die niet in Zeist<br />

gebor<strong>en</strong> zijn of gewoond hebb<strong>en</strong> ............................................................................................................................................................................... 18<br />

In de Tweede Wereldoorlog in de geme<strong>en</strong>te Zeist gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> geallieerde <strong>militair<strong>en</strong></strong> .......................... 19<br />

In de Tweede Wereldoorlog in de geme<strong>en</strong>te Zeist gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> Duitse <strong>militair<strong>en</strong></strong> ................................. 24<br />

In de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> Nederlanders met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist<br />

gebor<strong>en</strong> of gewoond hebb<strong>en</strong>d, in di<strong>en</strong>st van de Duitse krijgsmacht .......................................................................................................................... 32<br />

In de Tweede Wereldoorlog omgekom<strong>en</strong> illegale werkers met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist gebor<strong>en</strong> of gewoond hebb<strong>en</strong>d .................. 38<br />

In de Tweede Wereldoorlog t<strong>en</strong>gevolge van oorlogshandeling<strong>en</strong> in Zeist of elders overled<strong>en</strong> inwoners van Zeist of in Zeist gebor<strong>en</strong> of gewoond<br />

hebb<strong>en</strong>d ...................................................................................................................................................................................................................... 62<br />

In de Tweede Wereldoorlog in conc<strong>en</strong>tratiekamp<strong>en</strong> omgekom<strong>en</strong> joodse inwoners van Zeist of in Zeist gebor<strong>en</strong> of gewoond hebb<strong>en</strong>d ................ 85<br />

In de Tweede Wereldoorlog in de geme<strong>en</strong>te Zeist t<strong>en</strong>gevolge van oorlogshandeling<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> <strong>burgers</strong>, die niet in Zeist gebor<strong>en</strong> zijn of<br />

gewoond hebb<strong>en</strong> ......................................................................................................................................................................................................... 98<br />

In de geme<strong>en</strong>te Zeist begrav<strong>en</strong> <strong>burgers</strong>, die niet in Zeist gebor<strong>en</strong> zijn of gewoond hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> die In de Tweede Wereldoorlog t<strong>en</strong>gevolge van<br />

oorlogshandeling<strong>en</strong> zijn overled<strong>en</strong> ........................................................................................................................................................................... 105<br />

In Indonesië gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> Nederlandse <strong>militair<strong>en</strong></strong> met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist gebor<strong>en</strong> of<br />

gewoond hebb<strong>en</strong>d, 1946-1949 ................................................................................................................................................................................. 107<br />

Tijd<strong>en</strong>s de Koreaanse oorlog, 1950-1955, gesneuvelde Nederlandse militair in Zeist gewoond hebb<strong>en</strong>d .............................................................. 111<br />

Tijd<strong>en</strong>s de Irakoorlog, uitgebrok<strong>en</strong> in 2003, gesneuvelde Nederlandse militair in Zeist gewoond hebb<strong>en</strong>d .......................................................... 112<br />

6


In de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> Nederlandse <strong>militair<strong>en</strong></strong> met als laatste<br />

woonplaats Zeist of in Zeist gebor<strong>en</strong> of gewoond hebb<strong>en</strong>d, 1940-1945<br />

De Nederlandse militaire verliez<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de oorlogsdag<strong>en</strong> van 10 tot <strong>en</strong> met 14 mei 1940 werd<strong>en</strong> door de legerleiding vastgesteld op 2890 dod<strong>en</strong> <strong>en</strong> 6889<br />

gewond<strong>en</strong>.<br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Aalders, Christiaan<br />

Hel<strong>en</strong>us Harmannus /<br />

Christiaan Hel<strong>en</strong>us<br />

Harm<strong>en</strong> (s.r.)<br />

So<strong>en</strong>gei Silau (Ind.)<br />

18-09-1913<br />

Alta, Johan Zeist<br />

17-08-1903<br />

Bar<strong>en</strong>dregt, Jan Zwijndrecht<br />

22-04-1896<br />

Bierema, Pieter Tako Usquert<br />

15-02-1912<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 07-06-1919.<br />

Vertrek 15-11-1921<br />

Vestiging 12-07-1926.<br />

Vertrek 18-05-1937<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

Res. Elt.<br />

KNIL<br />

---<br />

Zonder (1937)<br />

Vertrek 23-11-1909 1 e Stuurman<br />

K.V.<br />

---<br />

---<br />

Vestiging 10-10-1935 Sergeant monteur (b.r.) /<br />

sergeant-vliegtuigmaker<br />

1 e kl. (s.r.)<br />

Lv. R.<br />

BK<br />

Vestiging 24-06-1936 Officier-vlieger (b.r.) /<br />

res. 1 e Lt. Vlieger (s.r.) /<br />

reserve-eerste luit<strong>en</strong>antvlieger<br />

(o.n.)<br />

---<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Nagasaki (Japan) / Fukuoka, kamp 14 (Japan)<br />

(s.r. 29-06-2005)<br />

12-08-1945<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 431 B; urn op 17-01-1948 geplaatst.<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Slachtoffer van de Amerikaanse<br />

atoomaanval op Nagasaki op 08-08-1945<br />

Golf van B<strong>en</strong>gal<strong>en</strong> aan boord van m.s.<br />

Banjoewangi<br />

06-04-1942<br />

Zeemansgraf<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Bij het verlat<strong>en</strong> van zijn zink<strong>en</strong>d<br />

schip getroff<strong>en</strong> door granaatvuur.<br />

Rijswijk (ZH)<br />

10-05-1940<br />

Begraafplaats Oud-Rijswijk te Rijswijk<br />

Monster (b.r. <strong>en</strong> r.b.) / Kijkduin (s.r.) / nabij<br />

Hoek van Holland (o.n.)<br />

10-05-1940<br />

Geme<strong>en</strong>telijke begraafplaats te Usquert,<br />

7


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Boukema, Mr. Meinhardt<br />

H<strong>en</strong>drik<br />

Bruin, Wilhelmus<br />

Johannes de<br />

Zweelo<br />

02-05-1902<br />

Nieuw Helvoet<br />

23-09-1886<br />

Cauver<strong>en</strong>, Salamon Haarlem<br />

01-01-1899<br />

Dekker, Dick Tilburg<br />

22-06-1914<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 11-05-1937.<br />

Vertrek 15-11-1937<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

3 V – 2 Lv R (s.r.) /<br />

Wap<strong>en</strong> der Militaire<br />

Luchtvaart (01-01-1938)<br />

(o.n.)<br />

BK (s.r.) / VK <strong>en</strong> OHK.1<br />

(o.n.)<br />

---<br />

Ls. Sgt.<br />

KNIL<br />

--<br />

O. Ind. ambt<strong>en</strong>aar<br />

Onderofficier der<br />

Marechaussee (g.l.) /<br />

AOO. (s.r.)<br />

Kon. Mar.<br />

---<br />

---<br />

Vestiging 25-02-1932 1 e Lt.<br />

1-I-34 R.I.<br />

---<br />

Boekhouder<br />

Vestiging 13-05-1939.<br />

Vertrek 24-05-1939<br />

(volg<strong>en</strong>s persoonskaart<br />

van vader)<br />

Res. 2 e Lt. K.V. vlieger<br />

waarn.<br />

KNIL<br />

---<br />

---<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

geme<strong>en</strong>te Eemsmond, vak AFD. 1, rij 10,<br />

nummer 1<br />

Maoemere-Flores<br />

12-06-1943<br />

Nederlands ereveld M<strong>en</strong>t<strong>en</strong>g Pulo te Jakarta<br />

(Indonesië), vak IX, nummer 109<br />

Banstead (GB) (b.r.) / Banstead, County Surrey<br />

(s.r.)<br />

15-02-1945<br />

Nederlands ereveld Mill Hill te Lond<strong>en</strong><br />

(Engeland), vak B, rij 3, nummer 1<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Volg<strong>en</strong>s geme<strong>en</strong>telijke lijst van<br />

1945/1946 in archief geme<strong>en</strong>te Zeist, 1906-<br />

1945, inv.nr. 1588, woonde hij in Zeist. Het<br />

adres wordt in die opgave niet vermeld.<br />

Dordrecht<br />

11-05-1940<br />

Nederlands Israëlische Begraafplaats te<br />

Haarlem, rij 23, nummer 6<br />

Nabij Lembang aan boord van Brewster<br />

21-02-1942<br />

Onbek<strong>en</strong>d<br />

8


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Delft, Gijsbert van Zeist<br />

13-10-1916<br />

Dijk, Theodoor Jacob<br />

van<br />

Dorland, Bart Wolb<strong>en</strong>ius<br />

van<br />

Vlodrop<br />

26-01-1910<br />

Epe<br />

27-09-1916<br />

Droogers, Jacobus (Ko) Goes<br />

12-03-1921<br />

Eed<strong>en</strong>, H<strong>en</strong>ri Charles<br />

Joseph van d<strong>en</strong><br />

Ferman, Jan H<strong>en</strong>drik<br />

Gerard<br />

Oud<strong>en</strong>bosch<br />

10-12-1893<br />

Zeist<br />

15-02-1911<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

Vertrek 20-10-1937 Stoker Olieman<br />

K.M.<br />

---<br />

Zonder (1937)<br />

Vestiging 07-10-1939 Wachtmeester-vlieger<br />

---<br />

---<br />

---<br />

Vestiging 14-08-1922.<br />

Vertrek 01-08-1931<br />

Vestiging 14-11-1939.<br />

Vertrek 29-03-1940<br />

Marinier 2 e Kl.<br />

K.M.<br />

---<br />

Zonder (1931)<br />

Korporaal<br />

KNIL<br />

Zonder (1940)<br />

Vestiging 29-08-1940 2 e Stuurman s.s. Trito<br />

K.V.<br />

---<br />

Gezagvoerder grote vaart<br />

Ls. Sld. Inf.<br />

KNIL<br />

---<br />

Groeps-adviseur bij de<br />

Ver. Suikerfabr. te<br />

Cheribon<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Pakanbaroe<br />

5-09-1945<br />

Nederlands ereveld Kembang Kuning te<br />

Surabaya (Indonesië), vak KDH A, nummer 6<br />

Zeist<br />

25-05-1945 (T<strong>en</strong> gevolge van het neerstort<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> RAF-vliegtuig.)<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 593<br />

Javazee aan boord van Hr. Ms. Java<br />

27-02-1942<br />

Zeemansgraf<br />

Baai van Manilla aan boord Fuji Maru<br />

21-09-1944<br />

Zeemansgraf<br />

Het Kanaal<br />

20-09-1940<br />

Zeemansgraf<br />

Nabij B<strong>en</strong>koel<strong>en</strong> aan boord Junyo Maru<br />

18-09-1944<br />

Zeemansgraf<br />

9


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Flamman, Pieter Cornelis Zuil<strong>en</strong><br />

19-03-1910<br />

Gooijer, Willem Jan<br />

(Wim) de<br />

Zeist<br />

24-08-1913<br />

Göppinger, Gerardus Rotterdam<br />

30-06-1912<br />

Groot<strong>en</strong>dorst, Jan Boskoop<br />

04-05-1922<br />

Huitema, Dr. Ir. Waling<br />

Karst<br />

Vreeswijk<br />

16-05-1899<br />

Janse, Arie Rotterdam<br />

13-12-1913<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 05-04-1928.<br />

Vertrek 15-07-1937<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

Officier van gezondheid<br />

(b.r.) / Elt. OvG II (s.r.)<br />

KNIL<br />

---<br />

Vertrek 06-05-1936 Sgt. Gi. Det. Zuid-Afrika<br />

KNIL<br />

---<br />

Zonder (1936)<br />

---<br />

Vestiging 25-08-1930 Res. 1 e Lt.<br />

St.-I-2 R.W. (s.r.) /<br />

Infanterie (m.o.)<br />

---<br />

Vestiging 02-11-1931.<br />

Vertrek 23-10-1939<br />

Vestiging 15-08-1933.<br />

Vertrek 24-01-1934<br />

Vestiging 15-01-1935.<br />

Vertrek 05-02-1935<br />

Zonder<br />

Sold. 1<br />

Kon. Ned. Brig. Prinses<br />

Ir<strong>en</strong>e<br />

---<br />

Zonder (1939)<br />

Ls. Sld.<br />

KNIL<br />

---<br />

Landbouwkundige<br />

Vestiging 16-09-1938 Vliegtuigmonteur (b.r.) /<br />

Korp. Vliegtuigmaker<br />

(s.r.)<br />

2-I-1 Lv.R.<br />

---<br />

---<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Nabij Nagasaki aan boord van Tamahoko Maru<br />

24-06-1944<br />

Zeemansgraf<br />

Fukuaka kamp 1B (Japan)<br />

31 maart 1945<br />

National Cemetery Jefferson Barracks te Saint<br />

Louis (Missouri, U.S.A.), vak 82, nummer 1B-<br />

1D<br />

Dordrecht<br />

11-05-1940<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1330<br />

Hedel<br />

23-04-1945<br />

Militair ereveld Grebbeberg te Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>, rij 9,<br />

nummer 38<br />

Nabij B<strong>en</strong>koel<strong>en</strong> aan boord van Junyo Maru<br />

18-09-1944<br />

Zeemansgraf<br />

’s-Grav<strong>en</strong>zande of ´s-Grav<strong>en</strong>hage (b.r.) / ’s-<br />

Grav<strong>en</strong>zande (s.r.)<br />

10-05-1940<br />

Militair ereveld Grebbeberg te Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>, rij 9,<br />

nummer 12<br />

10


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Jong, Anton de Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

11-07-1917<br />

Knijff, Leonardus<br />

Albertus<br />

Nijmeg<strong>en</strong><br />

09-04-1915<br />

Kuijk, Carel Dirk van Zeist<br />

25-02-1917<br />

Lat<strong>en</strong>stein van Voorst,<br />

Johannes Jacobus<br />

Limburg Stirum, Carel<br />

Everhard (Eef) graaf van<br />

Zeist<br />

15-10-1908<br />

Loon, Dirk van Dordrecht<br />

03-01-1909<br />

Bloem<strong>en</strong>daal (Overve<strong>en</strong>)<br />

22-12-1917<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vertrek 19-02-1919 Brig.<br />

KNIL<br />

Vestiging 28-08-1934.<br />

Vertrek 11-11-1936<br />

Vertrek 28-04-1921<br />

Vestiging 14-12-1922.<br />

Vertrek 04-07-1936<br />

Vertrek 06-04-1911 Sergt.<br />

KNIL<br />

---<br />

Vestiging 26-10-1933.<br />

Vertrek 07-07-1938<br />

Vestiging 07-09-1926.<br />

Vertrek 15-10-1930<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

Dpl. Sgt. / Dpl. Segt. 7 e<br />

Det. Zd. Afrika Kon.<br />

Ned. Brigade Prinses<br />

Ir<strong>en</strong>e (s.r.) / dpl. Sgt.<br />

(m.o.)<br />

KL. (s.r.) / inf. (m.o.)<br />

---<br />

Banketbakker<br />

Coro. M. Wmr.<br />

Art. K.N.I.L.<br />

---<br />

Zonder (1936)<br />

---<br />

Kornet cav. (a.b.) / kornet<br />

2-I-4-R.H.<br />

BK<br />

Zonder (1938)<br />

Mlt. Sld.<br />

KNIL<br />

---<br />

Zonder (1930)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Rangoon<br />

---<br />

---, Myanmar<br />

Atlantische Oceaan aan boord van m.s. Abosso<br />

29-10-1942.<br />

Zeemansgraf<br />

Kuie (Thailand)<br />

15-05-1943<br />

Ereveld Kanchanaburi te Kanchanaburi<br />

(Thailand), vak 3, rij A, nummer 68<br />

Maoemere, Flores<br />

18-05-1943<br />

Nederlands ereveld M<strong>en</strong>t<strong>en</strong>g Pulo te Jakarta<br />

(Indonesië), vak VI, nummer 103<br />

Ginkel (a.b.) / Ede (s.r.)<br />

10-05-1940<br />

Geme<strong>en</strong>telijke begraafplaats te Zutph<strong>en</strong>,<br />

nummer 196/224<br />

Makasser<br />

08-05-1945<br />

---<br />

Nederlands ereveld Candi te Semarang<br />

(Indonesië), vak B, nummer 80<br />

11


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Maas, Job Jan Noordwelle<br />

12-04-1913<br />

Martin, Paul Oscar Zeist<br />

27-01-1900<br />

Masselink, Herman Zeist<br />

13-12-1910<br />

Masselink, Johan Zeist<br />

15-06-1912<br />

Melick, Jacobus<br />

Hubertus van<br />

Maasniel<br />

02-07-1892<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Komt niet voor in<br />

bevolkingsregister van<br />

Zeist. Staat wel op<br />

geme<strong>en</strong>telijke lijst van<br />

1945/1946 van<br />

gesneuvelde <strong>militair<strong>en</strong></strong><br />

afkomstig uit Zeist, adres<br />

Prins Alexanderweg 110<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

Soldaat<br />

1-I-3-R.I.<br />

---<br />

---<br />

Vertrek 01-06-1926 Landst. Sold. Inf.<br />

KNIL.<br />

---<br />

Vertrek 05-01-1914<br />

Vestiging 22-03-1919.<br />

Vertrek 02-09-1929<br />

Vertrek 05-01-1914<br />

Vestiging 22-03-1919.<br />

Vertrek 28-08-1928.<br />

Vestiging 21-07-1930.<br />

Vertrek 05-07-1933.<br />

Vestiging 25-08-1937.<br />

Vertrek 09-03-1938<br />

Vestiging 03-04-1929.<br />

Vertrek 05-05-1933.<br />

Vestiging 04-01-1936<br />

Kantoorbedi<strong>en</strong>de (1926)<br />

Mlt. Sgt. Ekl.<br />

KNIL<br />

---<br />

---<br />

Officier koopvaardij<br />

(b.r.) Ltz. II (s.r.)<br />

KMR<br />

---<br />

---<br />

Wachtmeester (b.r.) /<br />

O.W.I. (s.r.) /<br />

opperwachtmeesterinstructeur<br />

(o.n.) / OWI<br />

(m.o.)<br />

8 E.W. (s.r.) / 8 e<br />

Eskadron Wielrijders bij<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Mill<br />

10-05-1940<br />

Militair ereveld Grebbeberg te Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>, rij 11,<br />

nummer 22<br />

Singapore<br />

19-03-1943<br />

Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi<br />

(Indonesië), vak I, nummer 292<br />

Baai van Manilla a/b Toyofuku Maru<br />

21-09-1944<br />

Zeemansgraf<br />

Osaka, Kobe hospitaal (Japan)<br />

27-04-1943<br />

Begraafplaats D<strong>en</strong> <strong>en</strong> Rust te Bilthov<strong>en</strong>,<br />

geme<strong>en</strong>te De Bilt<br />

Arnhem (b.r. <strong>en</strong> s.r.) / nabij Achterveld (oost van<br />

Amersfoort) (o.n.)<br />

13-05-1940 (b.r. <strong>en</strong> s.r.) / 12-05-1940 (o.n.)<br />

Begraafplaats Moscowa te Arnhem, nummer 7<br />

12


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Milius, Frans Frederik Rhed<strong>en</strong> (b.r.) / Dier<strong>en</strong><br />

(s.r.)<br />

27-09-1892<br />

Oostindië, Adrianus<br />

Johannes Gerardus<br />

Amsterdam<br />

17-02-1895<br />

Pater, Gerrit Hermanus Utrecht<br />

09-06-1916<br />

Scheep<strong>en</strong>s, Gerard Johan<br />

Ernst<br />

Amsterdam<br />

14-12-1914<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 15-03-1922.<br />

Vertrek 15-11-1923<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

de Huzar<strong>en</strong> (o.n.) /<br />

Cavalerie (m.o.)<br />

BK (s.r.) / BK <strong>en</strong> OHK.1<br />

(o.n.)<br />

---<br />

Res. Lt.Kol. Inf.<br />

KNIL<br />

---<br />

---<br />

Vestiging 31-10-1922 Sergeant-majoor-vlieger<br />

Strat. Gr. Bom. V.A.<br />

(s.r.) / Wap<strong>en</strong> der<br />

Militaire Luchtvaart, bij<br />

de Strategische Groep<br />

Bomm<strong>en</strong>werpers (o.n.)<br />

KvV (s.r.) / KV (o.n.)<br />

Vestiging 09-06-1916.<br />

Vertrek 13-10-1938<br />

---<br />

Wachtmeester<br />

3-5-Dep. Afd. (s.r.) /<br />

Artillerie (m.o.)<br />

BK<br />

Zonder (1938)<br />

Vestiging 02-10-1939 Res. 2 e luit. Vlieger (b.r.)<br />

/ 2 e Luit. Vlieger (s.r.) /<br />

tweede luit<strong>en</strong>antwaarnemer<br />

3-5-2 Lv. R. (s.r.) /<br />

Wap<strong>en</strong> der Militaire<br />

Luchtvaart (o.n.)<br />

VK<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Rangoon<br />

24-11-1942<br />

Onbek<strong>en</strong>d, Myanmar<br />

Oud-Beijerland<br />

10-05-1940<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1101<br />

Leid<strong>en</strong> (b.r.) / Oegstgeest (s.r.)<br />

10-05-1940<br />

Militair ereveld Grebbeberg te Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>, rij 3 A,<br />

nummer 28<br />

Monster<br />

10-05-1940<br />

Geme<strong>en</strong>telijke begraafplaats Zorgvlied te<br />

Amsterdam, vak D, rij II, nummer 104<br />

13


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Schippers, Jan Rotterdam<br />

04-02-1918<br />

Ste<strong>en</strong>bergh, Frans Amsterdam<br />

12-05-1917 (b.r.) / 12-04-<br />

1917 (s.r.)<br />

Ste<strong>en</strong>is, Jan van Rotterdam<br />

10-03-1915<br />

St<strong>en</strong>vert, Martinus Jan<br />

(Bob)<br />

Pankalan Brandan (Ind.)<br />

20-06-1917<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 14-07-1927.<br />

Vertrek 03-09-1936<br />

Vestiging 15-09-1924.<br />

Vertrek 05-11-1937<br />

Vestiging 29-08-1917.<br />

Vertrek 29-09-1936<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

---<br />

Luit. Ter Zee 2 e kl.<br />

K.M.<br />

---<br />

Zonder (1936)<br />

Sld. Gi.<br />

KNIL<br />

---<br />

Zonder 1937)<br />

Korporaal<br />

St. Et. Co. Rotterdam<br />

(s.r.) / detachem<strong>en</strong>t<br />

Politietroep<strong>en</strong> (H.<br />

Fl<strong>en</strong>drie,Gele<strong>en</strong>) /<br />

Artillerie (m.o.)<br />

---<br />

Zonder (1936)<br />

Vestiging 09-05-1934 Off. vlieger 2 e kl. 320<br />

Sqn. (s.r.) / officiervlieger<br />

der 2 e klasse<br />

(o.n.)<br />

K.M. (s.r.) / Marine<br />

Luchtvaartdi<strong>en</strong>st, bij het<br />

R.A.F. no. 320<br />

(R.D.N.A.S.) Squadron<br />

(o.n.)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Atlantische Oceaan aan boord van m.s. Abosso<br />

29-10-1942<br />

Zeemansgraf<br />

Birma, 80 KM<br />

10-11-1943<br />

---<br />

Ereveld Thanbyuzayat te Thanbyuzayat<br />

(Myanmar), vak D 2, rij H, nummer 15<br />

Rotterdam<br />

15-05-1940<br />

Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats Crooswijk te<br />

Rotterdam. Overgebracht naar Nieuwe<br />

Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 907.<br />

N.O.I. (g.l.) / Garnetot (Fr.) (s.r.) / Garnetot,<br />

Dépt. Calvados (Frankrijk) (o.n.)<br />

28-07-1944 (g.l.) / 29-07-1944 (s.r.) / in de nacht<br />

van 28 op 29-07-1944 (o.n.)<br />

Militair ereveld Grebbeberg te Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>, rij 8,<br />

nummer 28<br />

14


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Swagerman, Bernardus Amsterdam<br />

14-01-1917<br />

Telling<strong>en</strong>, Evert van Zeist<br />

10-10-1915<br />

Toorn, Cornelis van d<strong>en</strong> Schev<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

14-06-1922<br />

Ve<strong>en</strong><strong>en</strong>daal, Gerrit Zeist<br />

10-04-1883<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

VK<br />

Zonder<br />

Vestiging 31-03-1939 Res. 2 e Lt. Waarn. (s.r.) /<br />

res-tltn-wnr (1938) (o.n.)<br />

2-1-1 Lv.R.<br />

RMWO 4 e kl.<br />

Kantoorbedi<strong>en</strong>de<br />

Vertrek 25-1-1938 Sld. Inf.<br />

KNIL.<br />

---<br />

Komt niet voor in<br />

bevolkingsregister van<br />

Zeist. Staat wel op<br />

geme<strong>en</strong>telijke lijst van<br />

1945/1946 van<br />

gesneuvelde <strong>militair<strong>en</strong></strong><br />

afkomstig uit Zeist, adres<br />

Graaf Ja<strong>nl</strong>aan 78<br />

Vertrek 25-09-1895.<br />

Vestiging 24-04-1899.<br />

Vertrek 07-10-1901.<br />

Vestiging 06-08-1903.<br />

Vertrek 23-10-1903<br />

Kantoorbedi<strong>en</strong>de (1938)<br />

Matroos<br />

K.V.<br />

---<br />

---<br />

Gep. Mil.<br />

KNIL<br />

---<br />

---<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Ridderkerk (b.r. <strong>en</strong> o.n.) / Ridderkerk aan boord<br />

van Fokker-TV nr. 856 (s.r.)<br />

13-05-1940<br />

Militair ereveld Grebbeberg te Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>, rij 13,<br />

nummer 31<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Op 11-09-1953 werd in Zeist op<br />

Wulperhorst, adres Ti<strong>en</strong>dweg 3-5, het<br />

Swagerman-kamp, e<strong>en</strong> militair kampem<strong>en</strong>t van<br />

het Commando Luchtverdediging, geop<strong>en</strong>d.<br />

Birma, 114 KM<br />

17-12-1943<br />

Ereveld Thanbyuzayat te Thanbyuzayat<br />

(Myanmar), vak D 1, rij G, nummer 13<br />

Cherbourg, dépt Manche (Fr.)<br />

10-06-1944 (s.r.) / 12-06-1944 (g.l.)<br />

G<strong>en</strong>euveld<br />

---<br />

Ambarawa<br />

22-09-1945<br />

Nederlands ereveld Kalibant<strong>en</strong>g te Semarang<br />

(Indonesië), vak M-III, nummer 85<br />

15


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

V<strong>en</strong>ema, Geert Birdaard<br />

14-06-1913<br />

Vermeul<strong>en</strong>, Gerrit (Pom) Utrecht<br />

08-05-1916<br />

Vermol<strong>en</strong>, Johannes<br />

Mattheus<br />

Vlielander Hein, Max<br />

Adolf<br />

Leid<strong>en</strong><br />

06-06-1919<br />

’s-Grav<strong>en</strong>hage<br />

03-01-1919<br />

Vonk, Jacob Leid<strong>en</strong><br />

21-10-1910<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 14-10-1935.<br />

Vertrek 26-10-1936<br />

Vestiging 04-08-1937.<br />

Vertrek 08-08-1938<br />

Vestiging 01-11-1920.<br />

Vertrek 25-10-1938<br />

Vestiging 24-04-1939<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

Sergeant<br />

Depot L.S.K. Det.<br />

Schiphol<br />

---<br />

Marconist<br />

Res. 2 e luit.-waarnemer<br />

(b.r. <strong>en</strong> m.o.) / 2 e Lt. (s.r.)<br />

/ reserve-tweede<br />

luit<strong>en</strong>ant-waarnemer<br />

(o.n.)<br />

II Verk. Gr. 2 Lv.R. (s.r.)<br />

/ Wap<strong>en</strong> der Militaire<br />

Luchtvaart, bij de II<br />

Verk<strong>en</strong>ningsgroep van<br />

het 2 e Luchtvaart<br />

Regim<strong>en</strong>t (o.n.)<br />

VK<br />

---<br />

Vestiging 05-01-1933 Soldaat<br />

5-III-Dep. G<strong>en</strong>ietr.<br />

BL<br />

Vestiging 05-10-1936.<br />

Vertrek 07-10-1938<br />

Vestiging 29-10-1936.<br />

Vertrek 20-04-1937<br />

Zonder<br />

Wachtm.<br />

3 R.H.<br />

BK<br />

Zonder (1938)<br />

Res. 1 e Lt. Vl. Wnr. (s.r.)<br />

/ reserve-eerste luit<strong>en</strong>antvlieger<br />

(o.n.)<br />

3-V-2 Iv. R. (s.r.) Wap<strong>en</strong><br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Hillegersberg<br />

12-05-1940<br />

Monster<br />

10-05-1940<br />

Algem<strong>en</strong>e begraafplaats te Monster.<br />

Overgebracht naar: Nieuwe Algem<strong>en</strong>e<br />

Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer 348<br />

D<strong>en</strong> Haag<br />

24-05-1940<br />

Militair ereveld Grebbeberg te Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>, rij 13,<br />

nummer 1<br />

Leersum<br />

14-05-1940<br />

Begraafplaats Westerveld te Driehuis, geme<strong>en</strong>te<br />

Vels<strong>en</strong>, vak S, nummer 143 DI<br />

Naaldwijk<br />

10-05-1940<br />

Militair ereveld Grebbeberg te Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>, rij 9,<br />

nummer 46<br />

16


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Voorst van Beest,<br />

Cornelis Arnold (Cocky)<br />

van<br />

Bussum<br />

19-01-1920<br />

Vries, Hermanus de Oud<strong>en</strong>bosch<br />

29-11-1914<br />

W<strong>en</strong>tholt, Jacobus Padang Sidempoean<br />

(N.I.)<br />

04-01-1903<br />

Zant<strong>en</strong>, H<strong>en</strong>ri (Hans) van Zeist<br />

03-02-1918<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 09-10-1942.<br />

Vertrek 12-05-1943<br />

Vestiging 26-07-1932.<br />

Vertrek 24-11-1937<br />

Vestiging 28-02-1938.<br />

Vertrek 16-12-1938<br />

Vestiging 13-02-1939.<br />

Vertrek 22-06-1939<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

der Militaire Luchtvaart,<br />

bij het 3-V-2 Lv.R. (o.n.)<br />

VK<br />

Zonder (res. landmacht)<br />

(1937)<br />

Sergt. Tolk<br />

Korps Tolk<strong>en</strong><br />

---<br />

Assuradeur (1943)<br />

Sergt. M.L.<br />

KNIL.<br />

---<br />

Winkelier (1938)<br />

Stw. Sgt.<br />

KNIL<br />

---<br />

Controleur Binn<strong>en</strong>lands<br />

Bestuur<br />

Vertrek 07-09-1936 Elt. Inf. (s.r.) / eerste<br />

luit<strong>en</strong>ant (o.n.)<br />

KNIL. (s.r.) / Infanterie<br />

van het Koninklijk<br />

Nederlands-Indisch<br />

Leger (o.n.)<br />

Verzetster N.O.I. 1942-<br />

1945 / VOA (s.r. <strong>en</strong> o.n.)<br />

Zonder (1936)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

V<strong>en</strong>ray<br />

23-10-1944<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 674<br />

Japan<br />

03-06-1945 (Zestig jaar Gereformeerde …) / 23-<br />

06-1945 (s.r.)<br />

Nederlands ereveld M<strong>en</strong>t<strong>en</strong>g Pulo te Jakarta<br />

(Indonesië), vak Col. H, nummer 10<br />

Birma, 18 km (s.r.) / Siam (b.r.)<br />

28-06-1943 (s.r.) / 29-07-1943 (b.r.)<br />

Ereveld Thanbyuzayat te Thanbyuzayat<br />

(Myanmar), vak D 1, rij ‘, nummer 6<br />

Fort de Kock bij Padang (Ind.)<br />

25-10-1943<br />

Nederlands Ancol te Jakarta (Indonesië), vak VI,<br />

nummer 157<br />

17


In de Tweede Wereldoorlog in de geme<strong>en</strong>te Zeist gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> Nederlandse<br />

<strong>militair<strong>en</strong></strong>, die niet in Zeist gebor<strong>en</strong> zijn of gewoond hebb<strong>en</strong><br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Dijkstra, Jan Driesum, geme<strong>en</strong>te<br />

Dantumadeel<br />

06-02-1911<br />

Jongbloed, Jacobus Amsterdam<br />

18-05-1912<br />

Kempff, Willem Christiaan Amsterdam<br />

23-04-1915<br />

Spreeuw<strong>en</strong>berg, Antonius<br />

Hubertus Lambertus<br />

Beesel<br />

26-08-1907<br />

Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Wachtm.<br />

2-I-5 R.A.<br />

Sold.<br />

1-III-15 R.I.<br />

Soldaat<br />

3-III-5 R.I.<br />

Sold.<br />

2-III-15 R.I.<br />

Zeist<br />

10-05-1940 (b.s. <strong>en</strong> opgave 1940) / 12-05-1940 (s.r.)<br />

Begraafplaats Johannes Stichting te Huis ter Heide,<br />

geme<strong>en</strong>te Zeist. Op 27-05-1940 overgebracht naar<br />

Noorderbegraafplaats te Hilversum. Later overgebracht naar<br />

Militair ereveld Grebbeberg te Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>, rij 13, nummer 41.<br />

Zeist<br />

12-05-1940<br />

Begraafplaats Johannes Stichting te Huis ter Heide,<br />

geme<strong>en</strong>te Zeist. Op 03-07-1940 overgebracht naar R.K.<br />

begraafplaats St. Barbara te Amsterdam. Later overgebracht<br />

naar Militair ereveld Grebbeberg te Rh<strong>en</strong><strong>en</strong>, rij 3 A, nummer<br />

51.<br />

Zeist<br />

12-05-1940<br />

Begraafplaats Johannes Stichting te Huis ter Heide,<br />

geme<strong>en</strong>te Zeist. Op 22-05-1940 overgebracht naar<br />

Begraafplaats Vred<strong>en</strong>hof te Amsterdamn, vak E, nummer<br />

158.<br />

Zeist<br />

15-05-1940<br />

Bijzondere begraafplaats te Austerliz, geme<strong>en</strong>te Zeist. Op<br />

03-07-1940 overgebracht naar R.K. begraafplaats te Reuver,<br />

vak C, nummer 114.<br />

18


In de Tweede Wereldoorlog in de geme<strong>en</strong>te Zeist gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> geallieerde<br />

<strong>militair<strong>en</strong></strong><br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Nationaliteit<br />

Archambault, Joseph<br />

R<strong>en</strong>e<br />

--<br />

---<br />

Canadese<br />

Baran, Michael ---<br />

---<br />

Canadese<br />

Bisheff, George Edward ---<br />

---<br />

Canadese<br />

Blum, D<strong>en</strong>is ---<br />

Oud 22 jaar<br />

Britse<br />

Oorlogshandeling Militaire rang<br />

Regim<strong>en</strong>t<br />

Onderdeel<br />

Neerstort<strong>en</strong> van vliegtuig<br />

met Canadees k<strong>en</strong>tek<strong>en</strong>,<br />

type Handley Page<br />

Halifax Mk. II, op e<strong>en</strong><br />

weiland tuss<strong>en</strong> Koelaan<br />

<strong>en</strong> Kouw<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>selaan<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engelse<br />

bomm<strong>en</strong>werper, type<br />

Avro Lancaster Mk.X, op<br />

perceel Utrechtseweg 48.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van vliegtuig<br />

met Canadees k<strong>en</strong>tek<strong>en</strong>,<br />

type Handley Page<br />

Halifax Mk. II, op e<strong>en</strong><br />

weiland tuss<strong>en</strong> Koelaan<br />

<strong>en</strong> Kouw<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>selaan<br />

Neerstort<strong>en</strong> van vliegtuig<br />

met Canadees k<strong>en</strong>tek<strong>en</strong>,<br />

type Handley Page<br />

Halifax Mk. II, op e<strong>en</strong><br />

weiland tuss<strong>en</strong> Koelaan<br />

<strong>en</strong> Kouw<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>selaan<br />

Legernummer<br />

Flight Sergeant (Air Gnr.)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

408 squadron<br />

R/108014<br />

Pilot Officer (Air Gnr.)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

419 squadron<br />

J/92340<br />

Pilot Officer (Nav.)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

408 squadron<br />

J/18162<br />

Pilot Officer (Pilot)<br />

Royal Air Force<br />

Volunteer Reserve<br />

408 (R.C.A.F.) squadron<br />

148798<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Zeist<br />

22-06-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 7, nummer 143<br />

---<br />

Zeist<br />

17-06-1944<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 1, nummer 8<br />

---<br />

Zeist<br />

22-06-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 7, nummer 141<br />

---<br />

Zeist<br />

22-06-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 7, nummer 145<br />

---<br />

19


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Nationaliteit<br />

Brancker, H<strong>en</strong>ry Paul ---<br />

Oud 30 jaar<br />

Britse<br />

Brooke, D<strong>en</strong>is<br />

(schuilnaam)<br />

zie<br />

Blum, D<strong>en</strong>is<br />

Clark, Andrew Milne ---<br />

Oud 22 jaar<br />

Britse<br />

Crimmins, Raymond<br />

Thomas<br />

---<br />

Oud 27 jaar<br />

Canadese<br />

Gardiner, William H<strong>en</strong>ry ---<br />

---<br />

Canadese<br />

Oorlogshandeling Militaire rang<br />

Regim<strong>en</strong>t<br />

Onderdeel<br />

Neerstort<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

Engels vliegtuig, type<br />

Bristol Bl<strong>en</strong>heim, Mk IV,<br />

aan zuidoostzijde van de<br />

Woud<strong>en</strong>bergseweg ter<br />

hoogte van perceel 56.<br />

Luchtgevecht tuss<strong>en</strong><br />

Engelse bomm<strong>en</strong>werper,<br />

type Bristol Bl<strong>en</strong>heim Mk<br />

IV, <strong>en</strong> Duitse jager,<br />

Messerschmit Bf 109E, in<br />

het bos nabij Austerlitz.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engels<br />

vliegtuig, type Vickers<br />

Armstrong Wellington<br />

Mk. X.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engelse<br />

bomm<strong>en</strong>werper, type<br />

Avro Lancaster Mk.X, op<br />

perceel Utrechtseweg 48.<br />

Legernummer<br />

Flying Officer (Obs)<br />

Royal Air Force<br />

Volunteer Reserve<br />

114 squadron<br />

84026<br />

Sergeant (W.Op./Air<br />

Gnr.)<br />

Royal Air Force<br />

Volunteer Reserve<br />

82 squadron<br />

749331<br />

Warr<strong>en</strong>t Officer II (Air<br />

Gnr.)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

429 squadron<br />

R/131089<br />

Sergeant (s.l.) / Pilot<br />

Officer (Navigator)<br />

(c.w.g.c.)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

419 squadron<br />

J/92341<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Zeist<br />

27-03-1942<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 2, nummer 24<br />

Distinguished Flying Cross met balk<br />

Zeist<br />

27-06-1940<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

C, nummer 1106<br />

---<br />

Zeist<br />

13-05-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 6, nummer 115<br />

---<br />

Zeist<br />

17-06-1944<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 1, nummer 6<br />

---<br />

20


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Nationaliteit<br />

Geale, Basil Alfred<br />

Alexander<br />

---<br />

---<br />

Britse<br />

Gray, Charles H<strong>en</strong>ry ---<br />

Oud 21 jaar<br />

Britse<br />

J<strong>en</strong>kins, John Fraser<br />

Grant<br />

MacDonald, James<br />

Clar<strong>en</strong>ce<br />

N.N. ---<br />

---<br />

---<br />

Oud 24 jaar<br />

Britse<br />

---<br />

--<br />

Canadese<br />

Oorlogshandeling Militaire rang<br />

Regim<strong>en</strong>t<br />

Onderdeel<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engels<br />

vliegtuig, type Vickers<br />

Armstrong Wellington<br />

Mk. X.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

Engels vliegtuig, type<br />

Bristol Bl<strong>en</strong>heim Mk IV,<br />

aan zuidoostzijde van de<br />

Woud<strong>en</strong>bergseweg ter<br />

hoogte van perceel 56.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

Engels vliegtuig, type<br />

Bristol Bl<strong>en</strong>heim Mk IV,<br />

aan zuidoostzijde van de<br />

Woud<strong>en</strong>bergseweg ter<br />

hoogte van perceel 56.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van vliegtuig<br />

met Canadees k<strong>en</strong>tek<strong>en</strong>,<br />

type Handley Page<br />

Halifax Mk. II, op e<strong>en</strong><br />

weiland tuss<strong>en</strong> Koelaan<br />

<strong>en</strong> Kouw<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>selaan<br />

Neerstort<strong>en</strong> van<br />

Amerikaans vliegtuig,<br />

e<strong>en</strong> jager van type P-38,<br />

op e<strong>en</strong> terrein aan<br />

Krakelingweg<br />

Legernummer<br />

Flying Officer (Pilot)<br />

Royal Air Force<br />

Volunteer Reserve<br />

429 (R.C.A.F.) squadron<br />

131641<br />

Flight Sergeant<br />

(W.Op./Air Gnr.)<br />

Royal Air Force<br />

Volunteer Reserve<br />

114 squadron<br />

626019<br />

Wing Commander<br />

Royal Air Force<br />

Volunteer Reserve<br />

114 squadron<br />

72517<br />

Flight Sergeant (Bomb<br />

Aimer)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

408 squadron<br />

R/138932<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Zeist<br />

13-05-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort,vak<br />

13, rij 6, nummer 117<br />

---<br />

Zeist<br />

27-03-1942<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 2, nummer 23<br />

Distinguished Flying Medal<br />

Zeist<br />

27-03-1942<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 2, nummer 22<br />

Distinguished Service Order <strong>en</strong> Distinguished<br />

Flying Cross<br />

Pilot Zeist<br />

08-04-1944<br />

Zeist<br />

22-06-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 7, nummer 142<br />

---<br />

21


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Nationaliteit<br />

Percy, Ralph Arthur ---<br />

Oud 21 jaar<br />

Britse<br />

Piggott, Joseph ---<br />

Oud 27 jaar<br />

Britse<br />

Sebelius, Cecil Lester ---<br />

---<br />

Canadese<br />

Shakespeare, Michael<br />

David<br />

---<br />

Oud 21 jaar<br />

Britse<br />

Smith, Ernest Sutton ---<br />

Oud 24 jaar<br />

Canadese<br />

Oorlogshandeling Militaire rang<br />

Regim<strong>en</strong>t<br />

Onderdeel<br />

Luchtgevecht tuss<strong>en</strong><br />

Engelse bomm<strong>en</strong>werper,<br />

type Bristol Bl<strong>en</strong>heim Mk<br />

IV, <strong>en</strong> Duitse jager,<br />

Messerschmit Bf 109E, in<br />

het bos nabij Austerlitz.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engels<br />

vliegtuig, type Vickers<br />

Armstrong Wellington<br />

Mk. X.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van vliegtuig<br />

met Canadees k<strong>en</strong>tek<strong>en</strong>,<br />

type Handley Page<br />

Halifax Mk. II, op e<strong>en</strong><br />

weiland tuss<strong>en</strong> Koelaan<br />

<strong>en</strong> Kouw<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>selaan<br />

Neerstort<strong>en</strong> van vliegtuig<br />

met Canadees k<strong>en</strong>tek<strong>en</strong>,<br />

type Handley Page<br />

Halifax Mk. II, op e<strong>en</strong><br />

weiland tuss<strong>en</strong> Koelaan<br />

<strong>en</strong> Kouw<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>selaan<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engelse<br />

bomm<strong>en</strong>werper, type<br />

Avro Lancaster Mk.X, op<br />

perceel Utrechtseweg 48.<br />

Legernummer<br />

Pilot Officer (Pilot)<br />

Royal Air Force<br />

82 squadron UX-Y<br />

42640<br />

Sergeant (W.Op./Air<br />

Gnr.)<br />

Royal Air Force<br />

Volunteer Reserve<br />

429 (R.C.A.F.) squadron<br />

1282904<br />

Flight Sergeant (Flt.<br />

Engr.)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

408 squadron<br />

R/94570<br />

Sergeant (W.Op./Air<br />

Gnr.)<br />

Royal Air Force<br />

Volunteer Reserve<br />

408 (R.C.A.F.) squadron<br />

1386247<br />

Flight Lieut<strong>en</strong>ant (Pilot)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

419 squadron<br />

J/18707<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Zeist<br />

27-06-1940<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

C, nummer 1105<br />

---<br />

Zeist<br />

13-05-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 6, nummer 119<br />

---<br />

Zeist<br />

22-06-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 7, nummer 146<br />

---<br />

Zeist<br />

22-06-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 7, nummer 144<br />

---<br />

Zeist<br />

17-06-1944<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 1, nummer 7<br />

---<br />

22


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Nationaliteit<br />

Taylor (MUG), Gl<strong>en</strong><br />

William<br />

---<br />

Oud 20 jaar<br />

Canadese<br />

T<strong>en</strong>nis, Howard All<strong>en</strong> ---<br />

Oud 25 jaar<br />

Canadese<br />

Vose, James Samuel ---<br />

Oud 23 jaar<br />

Canadese<br />

Walsh, William Duncan ---<br />

---<br />

Canadese<br />

Wilson (RG), Sidney<br />

Albert<br />

---<br />

Oud 29 jaar<br />

Canadese<br />

Oorlogshandeling Militaire rang<br />

Regim<strong>en</strong>t<br />

Onderdeel<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engelse<br />

bomm<strong>en</strong>werper, type<br />

Avro Lancaster Mk.X, op<br />

perceel Utrechtseweg 48.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engels<br />

vliegtuig, type Vickers<br />

Armstrong Wellington<br />

Mk. X.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engels<br />

vliegtuig, type Vickers<br />

Armstrong Wellington<br />

Mk. X.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van vliegtuig<br />

met Canadees k<strong>en</strong>tek<strong>en</strong>,<br />

type Handley Page<br />

Halifax Mk. II, op e<strong>en</strong><br />

weiland tuss<strong>en</strong> Koelaan<br />

<strong>en</strong> Kouw<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>selaan<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engelse<br />

bomm<strong>en</strong>werper, type<br />

Avro Lancaster Mk.X, op<br />

perceel Utrechtseweg 48.<br />

Legernummer<br />

Pilot Officer (Air Gnr.)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

419 squadron<br />

J/92342<br />

Pilot Officer (Nav.)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

429 squadron<br />

J/16322<br />

Warrant Officer Class II<br />

(Bomb Aimer)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

429 squadron<br />

R/93441<br />

Sergeant (s.l.) / Flight<br />

Sergeant (Air Gnr.)<br />

(c.w.g.c.)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

408 squadron<br />

R/76467<br />

Pilot Officer (Air Gnr.)<br />

Royal Canadian Air<br />

Force<br />

419 squadron<br />

J/92343<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Zeist<br />

17-06-1944<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 1, nummer 11<br />

---<br />

Zeist<br />

13-05-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 6, nummer 114<br />

---<br />

Zeist<br />

13-05-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 6, nummer 116<br />

---<br />

Zeist<br />

22-06-1943<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 7, nummer 145<br />

---<br />

Zeist<br />

17-06-1944<br />

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak<br />

13, rij 1, nummer 9<br />

---<br />

23


In de Tweede Wereldoorlog in de geme<strong>en</strong>te Zeist gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> Duitse <strong>militair<strong>en</strong></strong><br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Apel, Johannes Dingelstadt<br />

27-01-1921<br />

Beck, Wilhelm ---<br />

28-09-1916<br />

Bernebe, Fritz Stülpe / Jüterberg<br />

18-09-1913<br />

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Duitse<br />

bomm<strong>en</strong>werper, type<br />

Junker 88,<br />

registrati<strong>en</strong>ummer<br />

301531 III/KG54, op<br />

perceel Biltseweg 12 te<br />

Bosch <strong>en</strong> Duin<br />

Neerstort<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

Duits vliegtuig, type<br />

Dornier 217,<br />

registrati<strong>en</strong>ummer<br />

5398 6./KG40, op 100<br />

meter t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van<br />

perceel Dolderseweg<br />

158 te D<strong>en</strong> Dolder.<br />

Obergefreiter Zeist<br />

27-08-1944<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak BG,<br />

rij 5, nummer 116<br />

Feldwebel D<strong>en</strong> Dolder, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

22-06-1942<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak CW,<br />

rij 5, nummer 101<br />

Obergefreiter Zeist<br />

16-04-1945<br />

Opgegrav<strong>en</strong> 17-06-1946 Krakelingweg 53<br />

‘Witte Hull’ <strong>en</strong> herbegrav<strong>en</strong> op de Nieuwe<br />

Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

nummer 1206. Op 04-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AM, rij 6, nummer 141.<br />

24


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Birwe, Franz Herzebroch<br />

27-08-1922<br />

Dietrich, Horst ---<br />

23-11-1923<br />

Essig, Hellmut /<br />

Helmut (v.d.k.)<br />

Phorsheim<br />

16-10-1921<br />

Falk, Ferdinand Bad<strong>en</strong>-Bad<strong>en</strong><br />

28-05-1924 / 25-03-<br />

1924 (v.d.k.)<br />

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Duitse<br />

bomm<strong>en</strong>werper, type<br />

Junker 88,<br />

registrati<strong>en</strong>ummer<br />

301531 III/KG54, op<br />

perceel Biltseweg 12 te<br />

Bosch <strong>en</strong> Duin<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Duitse<br />

bomm<strong>en</strong>werper, type<br />

Junker 88,<br />

registrati<strong>en</strong>ummer<br />

301531 III/KG54, op<br />

perceel Biltseweg 12 te<br />

Bosch <strong>en</strong> Duin<br />

Obergefreiter ---<br />

16-05-1945<br />

Opgegrav<strong>en</strong> 17-06-1946 <strong>en</strong> herbegrav<strong>en</strong> op de<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 1287. Op 06-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AM, rij 6, nummer 136.<br />

Obergefreiter Zeist<br />

27-08-1944<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak BG,<br />

rij 5, nummer 118<br />

Unteroffizier Omgeving Soesterberg<br />

17-04-1945<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AH, rij 2, nummer 39.<br />

Obergefreiter Zeist<br />

27-08-1944<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak BG,<br />

rij 5, nummer 117<br />

25


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Frey, Fritz ---<br />

13-02-1920<br />

Friese, Fritz Hermsdorf<br />

03-12-1926<br />

Graf, Karl ---<br />

28-10-1916<br />

Hogrebe, Franz Schwelm, Westfal<strong>en</strong><br />

04-10-1901<br />

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Neerstort<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

Duits vliegtuig, type<br />

Dornier 217,<br />

registrati<strong>en</strong>ummer<br />

5398 6./KG40, op 100<br />

meter t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van<br />

perceel Dolderseweg<br />

158 te D<strong>en</strong> Dolder.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Duits<br />

vliegtuig, type Dornier<br />

Do-217.<br />

Obergefreiter D<strong>en</strong> Dolder, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

22-06-1942<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak CX,<br />

rij 6, nummer 149<br />

Gefreiter Zeist<br />

14-5-1945<br />

Opgegrav<strong>en</strong> 17-06-1946 <strong>en</strong> herbegrav<strong>en</strong> op de<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 1287. Op 05-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AM, rij 6, nummer 137.<br />

Unteroffizier D<strong>en</strong> Dolder, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

13-08-1941<br />

Oosterbegraafplaats te Amsterdam, vak E, rij<br />

74, nummer 36. Op 08-01-1948 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

CW, rij 7, nummer 161.<br />

Obergefreiter ---<br />

15-05-1945<br />

Opgegrav<strong>en</strong> 17-06-1946 <strong>en</strong> herbegrav<strong>en</strong> op de<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 1287. Op 07-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AM, rij 6, nummer 135.<br />

26


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Hübner, Oskar Oplad<strong>en</strong><br />

26-01-1921<br />

Jost, Otto ---<br />

23-09-1921<br />

Kerscher, Jacob /<br />

Jakob (v.d.k.)<br />

---<br />

25-03-1906<br />

Kopf, Hans ---<br />

21-03-1912<br />

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Neerstort<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

Duits vliegtuig, type<br />

Dornier 217,<br />

registrati<strong>en</strong>ummer<br />

I/KSG3, in het bos te<br />

Austerlitz op circa 100<br />

meter van perceel<br />

Austerlitzeweg 5.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

Duits vliegtuig, type<br />

Dornier 217,<br />

registrati<strong>en</strong>ummer<br />

5398 6./KG40, op 100<br />

meter t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van<br />

perceel Dolderseweg<br />

158 te D<strong>en</strong> Dolder.<br />

Obergefreiter Omgeving Soesterberg<br />

17-04-1945<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

Gefreiter (b.y. <strong>en</strong> v.d.k.) /<br />

Feldwebel (s.l.)<br />

AH, rij 2, nummer 40.<br />

Austerlitz, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

27-09-1942<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak CW,<br />

rij 3, nummer 71<br />

Obergefreiter Zeist<br />

21-04-1945<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AH, rij 2, nummer 45.<br />

Oberfeldwebel D<strong>en</strong> Dolder, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

22-06-1942<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak CX,<br />

rij 6, nummer 150<br />

27


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Krafczyk, Herbert Bobrek / Beuth<strong>en</strong><br />

10-04-1923<br />

Krapf, Josef ---<br />

18-03-1915<br />

Kuell, L.R. / Küll,<br />

Lothar (v.d.k.)<br />

---<br />

Oud 25 jaar / 09-11-<br />

1916 (v.d.k.)<br />

Leyerer, Karl ---<br />

16-10-1912<br />

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Duitse<br />

bomm<strong>en</strong>werper, type<br />

Junker 88,<br />

registrati<strong>en</strong>ummer<br />

301531 III/KG54, op<br />

perceel Biltseweg 12 te<br />

Bosch <strong>en</strong> Duin<br />

Neerstort<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

Duits vliegtuig, type<br />

Dornier 217,<br />

registrati<strong>en</strong>ummer<br />

I/KSG3, in het bos te<br />

Austerlitz op circa 100<br />

meter van perceel<br />

Austerlitzeweg 5.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Duits<br />

vliegtuig, type<br />

Messerschmitt 410, in<br />

bosperceel t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong><br />

van<br />

Woud<strong>en</strong>bergseweg,<br />

nabij Austerlitzseweg<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Duits<br />

vliegtuig, type Dornier<br />

Do-217.<br />

Obergefreiter Zeist<br />

27-08-1944<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak BG,<br />

rij 5, nummer 115<br />

Feldwebel (b.y. <strong>en</strong> v.d.k.) /<br />

Gefreiter (s.l.)<br />

Austerlitz, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

27-09-1942<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak CW,<br />

rij 3, nummer 72<br />

Oberfeldwebel Zeist<br />

04-09-1943<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak CX,<br />

rij 3, nummer 66<br />

Oberfeldwebel D<strong>en</strong> Dolder, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

13-08-1941<br />

Oosterbegraafplaats te Amsterdam, vak E, rij<br />

74, nummer 37. Op 08-01-1948 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

CW, rij 7, nummer 162.<br />

28


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Lueder, Georg ---<br />

04-05-1921<br />

Mai, Hans-Otto Weimar<br />

10-01-1921<br />

Naeder, K.G. / Näder,<br />

Günter (v.d.k.)<br />

Mitschl, Werner ---<br />

---<br />

Nitschl, Werner<br />

zie<br />

Mitschl, Werner<br />

---<br />

Oud 27 jaar / 24-01-<br />

1916 (v.d.k.)<br />

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Duits<br />

vliegtuig, type Dornier<br />

Do-217.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Duits<br />

vliegtuig, type Dornier<br />

Do-217.<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Duits<br />

vliegtuig, type<br />

Messerschmitt 410, in<br />

bosperceel t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong><br />

van<br />

Woud<strong>en</strong>bergseweg,<br />

nabij Austerlitzseweg<br />

Leutnant D<strong>en</strong> Dolder, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

13-08-1941<br />

Oosterbegraafplaats te Amsterdam, vak E, rij<br />

74, nummer 38. Op 08-01-1948 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

CW, rij 7, nummer 163.<br />

Gefreiter D<strong>en</strong> Dolder, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

13-08-1941<br />

Oosterbegraafplaats te Amsterdam, vak E, rij<br />

74, nummer 35. Op 08-01-1948 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

Oberleutnant / Hauptmann<br />

(v.d.k.)<br />

CW, rij 7, nummer 160.<br />

Zeist<br />

04-09-1943<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak CX,<br />

rij 3, nummer 65<br />

Unteroffizier D<strong>en</strong> Dolder, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

15-04-1945<br />

Opgegrav<strong>en</strong> 22-01-1947 Dolderseweg 164<br />

Willem Arntsz Hoeve <strong>en</strong> herbegrav<strong>en</strong> op de<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 1304. Op 05-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AM, rij 6, nummer 139.<br />

29


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Rauecker, Franz Hasslau<br />

11-06-1914<br />

Raulf, Karl Heinz Dusseldorf<br />

09-01-1921<br />

Salzinger, Max Passau<br />

17-01-1925<br />

Schneider, Georg Marne<br />

05-07-1913<br />

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Luchtgevecht tuss<strong>en</strong><br />

Engelse<br />

bomm<strong>en</strong>werper, type<br />

Bristol Bl<strong>en</strong>heim Mk<br />

IV, <strong>en</strong> Duitse jager,<br />

Messerschmit Bf 109E,<br />

in het bos nabij<br />

Austerlitz.<br />

Obergefreiter D<strong>en</strong> Dolder, geme<strong>en</strong>te Zeist)<br />

10-05-1945<br />

Opgegrav<strong>en</strong> 22-01-1947 Dolderseweg 164<br />

Willem Arntsz Hoeve <strong>en</strong> herbegrav<strong>en</strong> op de<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 1304. Op 05-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AM, rij 6, nummer 140.<br />

Obergefreiter ---<br />

16-04-1945<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AH, rij 2, nummer 44.<br />

Gefreiter D<strong>en</strong> Dolder, geme<strong>en</strong>te Zeist (?)<br />

10-05-1945<br />

Opgegrav<strong>en</strong> 22-01-1947 Dolderseweg 164<br />

Willem Arntsz Hoeve <strong>en</strong> herbegrav<strong>en</strong> op de<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 1304. Op 05-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AM, rij 6, nummer 138.<br />

Oberleutnant Austerlitz<br />

27-06-1940<br />

Bijzondere begraafplaats te Soesterberg; later<br />

overgebracht naar Begraafplaats Ysselsteyn te<br />

V<strong>en</strong>ray, vak CC, rij 4, nummer 87.<br />

30


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Sölter, Friedrich Hannover<br />

16-09-1897<br />

Wagner, Gerhard Weiss<strong>en</strong>feld<br />

27-06-1916<br />

Werlitz, Richard Gärzke<br />

05-07-1900<br />

Wörffel, Heinz Berlin-Charlott<strong>en</strong>burg<br />

02-07-1904<br />

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Neerstort<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

Duits vliegtuig, type<br />

Dornier 217,<br />

registrati<strong>en</strong>ummer<br />

5398 6./KG40, op 100<br />

meter t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van<br />

perceel Dolderseweg<br />

158 te D<strong>en</strong> Dolder.<br />

Tijd<strong>en</strong>s<br />

luchtbombardem<strong>en</strong>t op<br />

Bosch <strong>en</strong> Duin<br />

Tijd<strong>en</strong>s<br />

luchtbombardem<strong>en</strong>t op<br />

Bosch <strong>en</strong> Duin<br />

Obergefreiter Bosch <strong>en</strong> Duin, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

20-03-1945<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AH, rij 2, nummer 43.<br />

Feldwebel D<strong>en</strong> Dolder, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

22-06-1942<br />

Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak CW,<br />

rij 5, nummer 102<br />

Oberstabsrichter / Major (v.d.k.) Bosch <strong>en</strong> Duin, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

20-03-1945<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AH, rij 2, nummer 42.<br />

Gr<strong>en</strong>adier Bosch <strong>en</strong> Duin, geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

20-03-1945<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak<br />

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

AH, rij 2, nummer 41.<br />

31


In de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> Nederlanders met als laatste woonplaats<br />

Zeist of in Zeist gebor<strong>en</strong> of gewoond hebb<strong>en</strong>d, in di<strong>en</strong>st van de Duitse krijgsmacht<br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Nationaliteit<br />

Bor, Jacob H<strong>en</strong>drik Ameide<br />

25-10-1919<br />

Derks<strong>en</strong>, Heinz Rindern<br />

14-05-1923<br />

---<br />

Feldhaus van Ham, Franz<br />

Fritz Maria<br />

Feldhaus van Ham, Julius<br />

Theodor Maria<br />

Zeist<br />

03-02-1910<br />

Duitse nationaliteit<br />

Zeist<br />

17-07-1913<br />

Duitse nationaliteit<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep. Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Vestiging 16-10-1940 Auto-technicus-monteur<br />

(b.r.) / Rott<strong>en</strong>führer<br />

[Waff<strong>en</strong> SS] (b.y. <strong>en</strong><br />

v.d.k.)<br />

Volg<strong>en</strong>s mededeling<br />

geme<strong>en</strong>te Barneveld van<br />

06-03-1945 won<strong>en</strong>d te<br />

Austerlitz. Komt echter<br />

niet voor in<br />

bevolkingsregister van<br />

geme<strong>en</strong>te Zeist.<br />

Vertrek 14-01-1917<br />

Vestiging 28-04-1919.<br />

Vertrek 19-08-1940<br />

Vertrek 14-01-1917<br />

Vestiging 28-04-1919.<br />

Vertrek 15-03-1935<br />

Vestiging 03-07-1937<br />

Chauffeur N.S.K.K.<br />

(Duitse vervoerskorps) /<br />

Gefreiter (v.d.k.)<br />

Zonder (1940) /<br />

Unteroffizier (v.d.k.)<br />

Zonder<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: In januari<br />

1942 ingedeeld bij<br />

19./Lg.Nachr.Rgt. 6<br />

Begraafplaats<br />

Silvolde (geme<strong>en</strong>te Wisch)<br />

11-09-1944 (Op 10-04-1946 akte van<br />

overlijd<strong>en</strong> opgemaakt)<br />

Bombardem<strong>en</strong>t (informatie verkreg<strong>en</strong> van<br />

familielid)<br />

Doetinchem. Op 13-07-1954 overgebracht<br />

naar Begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray,<br />

vak CR, rij 10, nummer 231.<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: De Zeister Courant, 16-09-<br />

1944: ‘door e<strong>en</strong> noodlottig ongeval’.<br />

Barneveld / Käntch<strong>en</strong> (v.d.k.)<br />

24-02-1945<br />

Vermoedelijk als onbek<strong>en</strong>de soldaat<br />

begrav<strong>en</strong> op de oorlogsbegraafplaats te<br />

Nadolice Wielkie (Pol<strong>en</strong>).<br />

Gesneuveld bij Rshew aan de Wolga /<br />

Praseki, circa 20 km t<strong>en</strong> zuidwest<strong>en</strong> van<br />

Rshew (Rusland) (v.d.k.)<br />

25-04-1942<br />

Swerbicha / Rshew (Rusland)<br />

Fl<strong>en</strong>tge, Johannes Cornelis Utrecht Vestiging 11-09-1940 Tandarts Narwa (Rusland)<br />

Gesneuveld te Bancassa (Roem<strong>en</strong>ië)<br />

28-08-1944<br />

---<br />

32


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Nationaliteit<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep. Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Le<strong>en</strong>dert 29-01-1916 30-01-1944<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: De Zeister Courant, 22-03-<br />

1944: ‘Op 17 Maart bereikte ons de<br />

droevige tijding dat op 30-1-’44 in d<strong>en</strong><br />

strijd teg<strong>en</strong> het Bolsjewisme sneuvelde<br />

(…) SS-Obersturmführer (…) drager van<br />

het Kriegsverdi<strong>en</strong>st Kreuz 1 e <strong>en</strong> 2 e Klasse<br />

<strong>en</strong> het Verwundet<strong>en</strong> Abzeich<strong>en</strong> in brons<br />

Geelkerk<strong>en</strong>, Willem van<br />

(Wim)<br />

Zeist<br />

16-02-1912<br />

Gemer<strong>en</strong>, Willem van Zeist<br />

10-12-1922<br />

Giesberg<strong>en</strong> (Giersberg<strong>en</strong>),<br />

Johannes Wijnandus van /<br />

Johannes (d.d.b.)<br />

Gleich, Andreas Johannes<br />

von / Andreas (d.d.b.)<br />

Amsterdam<br />

25-04-1899<br />

Hamburg (Dl)<br />

22-01-1923<br />

Duitse nationaliteit<br />

Götze, Herbert Leipzig (Dl)<br />

04-03-1922<br />

Duitse nationaliteit<br />

Vertrek 20-06-1939 Kantoorbedi<strong>en</strong>de (b.r.) / in<br />

Duitse krijgsdi<strong>en</strong>st - SS<br />

Vertrek 08-05-1942 Zonder (1942) (b.r.) / Lid<br />

van het 1 ste SS. Gr<strong>en</strong>. Regt.<br />

Westland (r.k.) / Schütze<br />

(v.d.k.)<br />

Vestiging 28-01-1932 Chauffeur (b.r.) /<br />

‘Rott<strong>en</strong>führer’[Waff<strong>en</strong> SS]<br />

(r.k.) / SS Rttf. - N.S.K.K.<br />

(d.d.b.)<br />

Vestiging 6-03-1937.<br />

Vertrek 13-09-1941<br />

Vestiging 20-01-1942<br />

Zonder (b.r.) / lid van<br />

Duitse Weermacht /: Gefr.<br />

(d.d.b.)<br />

(…).’<br />

Narwa (Rusland)<br />

09-03-1944<br />

---<br />

Ssalsk (militair hospitaal)<br />

04-01-1943 (in ziek<strong>en</strong>barak)<br />

Salsk (Rusland)<br />

Utrecht (in het Kriegslazarett te Utrecht /<br />

r.k. <strong>en</strong> d.d.b.)<br />

02-02-1945<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist,<br />

vak E, nummer 1191a<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: De Zeister Courant, 07-02-<br />

1945: ‘na e<strong>en</strong> noodlottig ongeval’.<br />

Berlijn (Dl) (b.r.) / Giberville (Normandië,<br />

Frankrijk).(r.k.)<br />

18-07-1944 - gesneuveld (r.k.)<br />

Vestiging 18-03-1941 Artist / Gefreiter Stalingrad (Rusland)<br />

10-12-1942 - gesneuveld<br />

--- / Zijn naam staat in het Ged<strong>en</strong>kboek van<br />

de militaire begraafplaats te Rossoschka<br />

(Rusland).<br />

33


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Nationaliteit<br />

Hunnik, Johannes van Zeist<br />

28-03-1920<br />

Ihrig, Alfred Utrecht<br />

16-12-1925<br />

Nederlandse nationaliteit;<br />

vader (1) Rijksduitser (2)<br />

Linschot<strong>en</strong>, Willem<br />

Cornelis<br />

staatloos<br />

D<strong>en</strong> Helder<br />

20-08-1907<br />

Meirink, Enno Amersfoort<br />

04-11-1907<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vertrek 17-12-1938<br />

Vestiging 12-10-1940<br />

Beroep. Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Zonder (b.r.) /<br />

meubelmaker (b.s. 1943) /<br />

militair (b.s. 1944) / lid<br />

van de SS (m.g.) / ‘SS-<br />

Schütze’ (r.k.) / SS-Schtz.<br />

(d.d.b.)<br />

Begraafplaats<br />

Hamburg-Neu<strong>en</strong>gamme (Dl)<br />

17-06-1943 (doodgeschot<strong>en</strong>)<br />

Neu<strong>en</strong>gamme crematorium<br />

Vestiging 18-11-1941 Zonder Boppard (Dl) (tuss<strong>en</strong> St. Goar <strong>en</strong> Boppard)<br />

02-02-1945 (beschieting)<br />

---<br />

Vestiging 03-04-1942 Arts / Obersturmmann<br />

(v.d.k.) / SS (d.d.b.)<br />

Vestiging 28-08-1916.<br />

Vertrek 13-04-1926<br />

Vestiging 4-12-1939<br />

Bedrijfsleider (b.r.) / SS-<br />

Oberscharführer (r.k. <strong>en</strong><br />

v.d.k.))<br />

Oost-Europa / bij de terugtocht uit<br />

Orani<strong>en</strong>baum (v.d.k.)<br />

31-01-1944 / 00-01-1944 (d.d.b.)<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Was aangeslot<strong>en</strong> bij de<br />

Nederlandse Ambulance aan het Oostfront.<br />

Wielka-Brezina (Pol<strong>en</strong>) / 2 km t<strong>en</strong><br />

noordwest<strong>en</strong> van Wielka-Brezina <strong>en</strong> circa<br />

15 km t<strong>en</strong> noordoost<strong>en</strong> van Jaworow<br />

(v.d.k.)<br />

01-07-1944 (gesneuveld)<br />

Jaworow (Oekraine)<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: De Zeister Courant, 26-08-<br />

1944: ‘Hed<strong>en</strong> ontving<strong>en</strong> wij het officieele<br />

bericht dat voor d<strong>en</strong> Führer, Leider, Volk<br />

<strong>en</strong> Vaderland in Galicië op 1 Juli is<br />

gevall<strong>en</strong> (…) SS-Ober-Scharführer, geb. 4-<br />

11-1907. Drager van het 5 jar<strong>en</strong> insigne<br />

No. 15947. Stamboeknummer 55111.<br />

Hop<strong>en</strong>de dat zijn groote offer niet te<br />

vergeefs is.’<br />

34


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Pelt, Dick Adrianus<br />

Cornelis van / Dirk<br />

Andrianus (v.d.k.) / Dirk<br />

Adrianus (d.d.b.)<br />

Rijsdijk, Simon Teunis /<br />

Simon (d.d.b.)<br />

Robberts<strong>en</strong>, Robbert Jan<br />

Willem / Jan (v.d.k.)<br />

Nationaliteit<br />

Zeist<br />

11-08-1929 / 11-08-1928<br />

(v.d.k. <strong>en</strong> d.d.b.)<br />

Ridderkerk<br />

05-11-1920<br />

Doorn<br />

01-06-1925<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep. Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Vertrek 25-04-1940 Zonder (1940) / Gr<strong>en</strong>adier<br />

(v.d.k.) / SS Gr<strong>en</strong>. (d.d.b.)<br />

Vestiging 11-04-1928.<br />

Vertrek 22-08-1928<br />

Vestiging 07-02-1931<br />

Machinebankwerker /<br />

Schütze (v.d.k.) / SS<br />

Schtz. (d.d.b.)<br />

Begraafplaats<br />

Hilversum<br />

31-03-1945<br />

(1) Hilversum, (2) Herbegrav<strong>en</strong><br />

begraafplaats Ysselsteyn te V<strong>en</strong>ray, vak<br />

TA, rij 2, nummer 13.<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: De Zeister Courant, 7-04-<br />

1945: ‘dat door e<strong>en</strong> noodlottig ongeval<br />

voor zijn ideaal gevall<strong>en</strong> is (…) SS<br />

Gr<strong>en</strong>adier. Zijne eere was trouw.’<br />

Husiatyn (Pol<strong>en</strong>)<br />

06-07-1941<br />

Gusjatin (Oekraine) (v.d.k.) / (1) Husiatyn,<br />

Grb. 729, (2) herbegrav<strong>en</strong> Husiatyn,<br />

Held<strong>en</strong>friedhof (d.d.b.)<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: De Zeister Courant, 20<br />

augustus 1941: ‘Met leedwez<strong>en</strong> ontving<strong>en</strong><br />

wij hed<strong>en</strong> de mededeling, dat onze<br />

jeugdige kameraad (…) op 20-jarige<br />

leeftijd in Rusland gesneuveld is. Hij<br />

offerde zijn jonge lev<strong>en</strong> voor zijn ideaal,<br />

waarvoor hij steeds in onze dankbare<br />

herinnering zal blijv<strong>en</strong> voorlev<strong>en</strong>. De<br />

groep Zeist der N.S.B. Zeist, 18 augustus<br />

1941.’<br />

Vestiging 09-11-1943 --- / Sturmmann (v.d.k.) Rusland / Dubijewka (Oekraine)<br />

21-11-1943<br />

Vermoedelijk als onbek<strong>en</strong>de soldaat<br />

begrav<strong>en</strong> op de oorlogsbegraafplaats te<br />

Kiew (Oekraine). Zijn naam staat in het<br />

Ged<strong>en</strong>kboek van de militaire begraafplaats<br />

te Kiew (Oekraine).<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Volg<strong>en</strong>s opgave van zijn<br />

35


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Nationaliteit<br />

Ru, Arie de Zeist<br />

25-01-1911<br />

Scheringa, Willem<br />

Johannes / Wilhelm<br />

(v.d.k.)<br />

Katwijk<br />

22-06-1923<br />

Wijn<strong>en</strong>, Willem Zeist<br />

12-03-1920<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vertrek 27-04-1939 Kantoorbedi<strong>en</strong>de<br />

papiergroothandel (1939) /<br />

Sturmmann (v.d.k.) / SS<br />

Strm. (d.d.b.)<br />

Vestiging 01-08-1923 --- / Sturmmann (v.d.k.) /<br />

SS-Sold. (d.d.b.)<br />

Vertrek 26-02-1927<br />

Vestiging 25-09-1929.<br />

Vertrek 19-09-1932<br />

Beroep. Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

moeder had hij vrijwillig di<strong>en</strong>st g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

bij de Waff<strong>en</strong> SS <strong>en</strong> is hij op 21-11-1943<br />

in Rusland gesneuveld.<br />

Nish.Kurp<br />

07-10-1942<br />

Nowoos<strong>en</strong>tinskaja (Rusland)<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: De Zeister Courant, 18-11-<br />

1942: ‘Op 8 Slachtmaand 1942 bereikte<br />

ons de treurige tijding, dat onze vroegere<br />

medewerker <strong>en</strong> lid van de groep Zeist der<br />

N.S.B. SS Stürmman (…) drager van het<br />

Verwundet<strong>en</strong> Abzeich<strong>en</strong> voorgedr. voor<br />

het IJzer<strong>en</strong> Kruis 2 e klasse Stamb.nr. 2035<br />

5 j. draagteek<strong>en</strong> nr. 2035 op 7 Zaaimaand<br />

1942 aan het Oostfront op 31 jarig<strong>en</strong><br />

leeftijd d<strong>en</strong> held<strong>en</strong>dood vond. Hij bracht<br />

het offer van zijn lev<strong>en</strong> voor Christ<strong>en</strong>dom,<br />

Leider, Volk <strong>en</strong> Vaderland.’<br />

Pokrooskoje (Rusland) / Mogila-<br />

Majouskaja (Rusland) (v.d.k. <strong>en</strong> d.d.b.)<br />

08-10-1941<br />

Guljajpolje (Oekraine) (v.d.k.) / Guljaj-<br />

Pole, Ehrfr. (d.d.b.)<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: De Zeister Courant,14-03-<br />

1942: ‘Groep Zeist der Nationaal-<br />

Socialistische Beweging deelt mede, dat de<br />

kameraad (…) in d<strong>en</strong> strijd teg<strong>en</strong> het<br />

bolsjewisme gevall<strong>en</strong> is voor Leider, Volk<br />

<strong>en</strong> Vaderland.’<br />

Zonder Bog<strong>en</strong> (Dl)<br />

15-04-1945<br />

---<br />

36


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Nationaliteit<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep. Militaire rang Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Hij was in di<strong>en</strong>st bij I./NJG<br />

2.<br />

37


In de Tweede Wereldoorlog omgekom<strong>en</strong> illegale werkers met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist gebor<strong>en</strong> of gewoond<br />

hebb<strong>en</strong>d<br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Aa, Jacqueline Louise<br />

van der<br />

Aa-Meert<strong>en</strong>s, Bramine<br />

Eelcoline van der<br />

Achterberg, Elis<br />

Cornelis<br />

De Bilt<br />

05-12-1920<br />

Batavia (N.I.)<br />

17-09-1893<br />

Zeist<br />

27-10-1907<br />

Arkes, John Otto Zeist<br />

19-02-1920<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 02-09-1937.<br />

Vertrek 25-08-1938<br />

Vestiging 02-09-1937.<br />

Vertrek 25-08-1938<br />

Vertrek 02-09-1927<br />

Vestiging 26-08-1930.<br />

Vertrek 05-11-1930<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Zonder (b.r.) / kantoorbedi<strong>en</strong>de<br />

(s.r.)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Rav<strong>en</strong>sbrück<br />

03-04-1945<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Rav<strong>en</strong>sbrück te Rav<strong>en</strong>sbrück<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Zonder Rav<strong>en</strong>sbrück<br />

21-02-1945<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Rav<strong>en</strong>sbrück te Rav<strong>en</strong>sbrück<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Geme<strong>en</strong>te-ontvanger Wöbbelin, Landkreis Ludwigslust<br />

06-03-1945<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Wöbbelin of<br />

Ludwigslust (B.R.D.)<br />

Vertrek 04-04-1923 Ambt<strong>en</strong>aar Amsterdam<br />

26-09-1944<br />

Geëxecuteerd<br />

Crematorium Vels<strong>en</strong> te Driehuis, geme<strong>en</strong>te<br />

Vels<strong>en</strong>. As is verstrooid<br />

---<br />

Baan, Dirk Zwijndrecht (b.r. <strong>en</strong> Vestiging 07-09-1939 Gro<strong>en</strong>tehandelaar Hamburg-Neu<strong>en</strong>gamme (Dl)<br />

---<br />

38


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

s.r.) / Dordrecht (g.g.)<br />

02-02-1911<br />

Bar<strong>en</strong>ds, Jan Frederik Amsterdam<br />

14-03-1907<br />

Beckman, Karel<br />

Johannes Cornelis<br />

Breda<br />

18-04-1888<br />

Beek, Pieter Julius ter Zeist<br />

21-12-1920<br />

Berghe, François van Zeist<br />

11-09-1917<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 20-10-1936.<br />

Vertrek 12-01-1937<br />

Vestiging 09-02-1940<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Markies- <strong>en</strong> zonneschermmaker<br />

(b.r.) / markiez<strong>en</strong>maker (s.r.)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

23-03-1945 (b.r. <strong>en</strong> m.g.) / 03-03-1945 (s.r., m.g. ,<br />

r.k., g.g. <strong>en</strong> d.r.)<br />

Darmonsteking (<strong>en</strong>terocolitis)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Hamburg<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Gecremeerd<br />

Duitsland (b.r., b.s. <strong>en</strong> m.g.) / Kdo. Ladelund (s.r.)<br />

11-11-1944<br />

Angina<br />

Neuer Friedhof K.Z. A<strong>nl</strong>age te Ladelund (B.R.D.)<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Behoort tot de slachtoffers van de<br />

razzia te Putt<strong>en</strong> op 1 oktober 1944.<br />

Vestiging 16-07-1937 Zonder Orani<strong>en</strong>burg (Dl) (b.r.) / Kdo. Orani<strong>en</strong>burg (s.r.) /<br />

Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> (r.k)<br />

20-11-1944<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> te Orani<strong>en</strong>burg<br />

(B.R.D.)<br />

Vertrek 05-09-1930 Stud<strong>en</strong>t Rh<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

20-11-1944<br />

---<br />

Begraafplaats D<strong>en</strong> <strong>en</strong> Rust te Bilthov<strong>en</strong>, geme<strong>en</strong>te<br />

De Bilt, vak R, nummer 10<br />

Vertrek 28-03-1922 Stuurman (s.r.) / stuurman<br />

koopvaardij<br />

---<br />

---<br />

Wass<strong>en</strong>aar, Waalsdorpervlakte<br />

19-08-1942<br />

Gefusilleerd<br />

39


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Best, August Richard D<strong>en</strong> Haag<br />

29-06-1924<br />

Birnie, Otto Sitoebondo (N.O.I.)<br />

13-02-1908<br />

Blokhuis, Jacob Noordwijk<br />

21-01-1891<br />

Boogaard, Jacobus<br />

Christiaan<br />

Haarlem<br />

23-05-1904<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 27-11-1933.<br />

Vertrek 05-09-1938<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak B,<br />

nummer 134<br />

---<br />

Stud<strong>en</strong>t Amersfoort (BW-Laan)<br />

05-02-1945<br />

Gefusilleerd (represaillemoord)<br />

Geme<strong>en</strong>telijke begraafplaats Rusthof te<br />

Amersfoort<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Zat gevang<strong>en</strong> in Kamp Amersfoort.<br />

Vestiging 03-05-1941 Zonder Zeist<br />

05-10-1944<br />

Doodgeschot<strong>en</strong> in spergebied<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak D,<br />

nummer 387<br />

Vestiging 18-12-1936 Majoor Infanterie (b.r.) /<br />

majoor-g<strong>en</strong>ie (l.v.)<br />

Vestiging 04-09-1937.<br />

Vertrek 27-03-1941<br />

1 e luit<strong>en</strong>ant vlieger (b.r.) / kapt.<br />

vlieger (l.v. <strong>en</strong> m.o.)<br />

M.L. (m.o.)<br />

Bosch, Adrianus Zeist Kapper Zev<strong>en</strong>aar<br />

---<br />

Onbek<strong>en</strong>d (b.r.) / Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> (s.r.)<br />

03-05-1942<br />

Geëxecuteerd<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> te Orani<strong>en</strong>burg<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> (s.r.) / Orani<strong>en</strong>burg, kamp<br />

Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> (Dl) (r.k.)<br />

03-05-1942<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> te Orani<strong>en</strong>burg<br />

(B.R.D.).<br />

---<br />

40


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Martinus Jacobus 01-11-1912 21-11-1944<br />

Oorlogshandeling<strong>en</strong><br />

N.H. Begraafplaats te Zev<strong>en</strong>aar, vak A, rij 6,<br />

nummer 290<br />

Burger, Cornelis<br />

Mattheus Johannes<br />

Maria (Kees)<br />

Calko<strong>en</strong>, Mari<br />

Cornelis<br />

Zeist<br />

23-04-1920<br />

Amsterdam<br />

09-07-1912<br />

Vertrek 23-04-1936.<br />

Vestiging 23-08-1939.<br />

Vertrek 9-07-1940<br />

Vestiging 17-04-1941.<br />

Vertrek 13-04-1942<br />

Vestiging 2-12-1942<br />

Stud<strong>en</strong>t (b.r., l.v. <strong>en</strong> g.g.) /<br />

r<strong>en</strong>tmeester (s.r.)<br />

Vestiging 27-11-1934 Assuradeur (b.r. <strong>en</strong> s.r.) / 1 e Lt.<br />

(m.o.)<br />

Cavalerie (m.o.)<br />

---<br />

Amsterdam<br />

16-02-1944<br />

Gefusilleerd<br />

R.K. begraafplaats te Zeist, vak 1 e klas, rij 6,<br />

nummer 3. In 1970 overgebracht naar Nederlands<br />

ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak E, nummer<br />

730.<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Zeister Post, 22 september 1945:<br />

‘Kees Burger rust in Zeister aarde. (…) Nam<strong>en</strong>s<br />

d<strong>en</strong> burgemeester, sprak de heer v.d. Werf het uit,<br />

dat Kees Burger door heel de geme<strong>en</strong>te zal<br />

word<strong>en</strong> herdacht als eereburger van Zeist,<br />

gevall<strong>en</strong> voor zijn <strong>en</strong> ons aller ideal<strong>en</strong>.’<br />

Op zijn grafste<strong>en</strong> in Zeist, geschonk<strong>en</strong> door de<br />

buurtbewoners van het Patijnpark-c<strong>en</strong>trum, stond:<br />

‘Hier rust het stoffelijk overschot van Kees<br />

Burger als diepgelovig m<strong>en</strong>sch <strong>en</strong> als vaderlands<br />

held gaf hij zijn lev<strong>en</strong> voor onze vrijheid’.<br />

Dachau<br />

19-04-1943<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Dachau te Dachau (B.R.D.)<br />

---<br />

41


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Dev<strong>en</strong>ter, Mr. Gerrit<br />

Jan van<br />

Zwolle<br />

17-06-1894<br />

Dijk, Cornelis van Zeist<br />

20-10-1909<br />

Edelman, Le<strong>en</strong>dert Bodegrav<strong>en</strong><br />

24-01-1906<br />

Elskamp, Anthonius<br />

Gerardus Johannes<br />

Leid<strong>en</strong><br />

22-04-1895<br />

Engelse, Adriaan d<strong>en</strong> Zeist<br />

07-04-1920<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Vestiging 15-06-1933 Ref<strong>en</strong>daris Provinciale Griffie<br />

(b.r.) / Meester in de recht<strong>en</strong><br />

(s.r.) / ambt. Prov. Griffie Utr.<br />

(l.v.)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Orani<strong>en</strong>burg (Dl) (b.r.) / Kdo. Orani<strong>en</strong>burg (s.r.)<br />

01-12-1942<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> te Orani<strong>en</strong>burg<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Op 4 mei 1950 werd in het<br />

Provinciehuis te Utrecht e<strong>en</strong> ged<strong>en</strong>kplaat met zijn<br />

naam onthuld. Hierop staat vermeld dat hij in<br />

Dachau op 09-12-1942 is overled<strong>en</strong>.<br />

Vertrek 08-02-1923 Elektrici<strong>en</strong> Leersum<br />

05-05-1945<br />

---<br />

Oude Geme<strong>en</strong>telijke Begraafplaats te Doorn, vak<br />

IJ, nummer 31<br />

Vestiging 14-05-1928 Rijwiel- <strong>en</strong> motorhandelaar Ludwigslust (Dl) (b.r.) / Ludwigslust, Landkreis<br />

Ludwigslust (s.r.)<br />

04-05-1945<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Wöbbelin of<br />

Ludwigslust (B.R.D.)<br />

Vestiging 25-04-1925 Distributieambt<strong>en</strong>aar (b.r. <strong>en</strong><br />

l.v.) / ambt<strong>en</strong>aar (s.r.)<br />

Zonder (b.r.) / stud<strong>en</strong>t Indisch<br />

recht (s.r.) stud<strong>en</strong>t (r.k., l.v. <strong>en</strong><br />

---<br />

---<br />

Vught<br />

04-09-1944<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Vught te Vught<br />

---<br />

Lang<strong>en</strong>stein-Buch<strong>en</strong>walde (b.r.) / Lang<strong>en</strong>stein-<br />

Zwieberge (s.r.) / Buch<strong>en</strong>wald (r.k., g.g. <strong>en</strong> d.r.) /<br />

42


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Faber, Albert Huizum, geme<strong>en</strong>te<br />

Leeuwarderadeel<br />

10-09-1907<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

g.g.) Lang<strong>en</strong>stein, conc<strong>en</strong>tratiekamp Zwieberge (r.k.)<br />

28-01-1945<br />

Longontsteking (d.r.)<br />

Z<strong>en</strong>tral Friedhof te Quedlinburg te Quedlinburg<br />

(B.R.D.)<br />

Vestiging 11-12-1942 Chauffeur Diem<strong>en</strong><br />

17-12-1944<br />

Gefusilleerd<br />

Huizumerbegraafplaats te Leeuward<strong>en</strong>, vak 3A,<br />

rij 11, nummer 28<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Zeister Nieuwsblad, 18 juni 1946:<br />

‘Rehabilitatie Albert Faber. Dinsdag 28 Mei werd<br />

op het kerkhof te Huizum bij Leeuward<strong>en</strong><br />

herbegrav<strong>en</strong> het stoffelijk overschot van Albert<br />

Faber, gewoond hebb<strong>en</strong>de te Austerlitz. To<strong>en</strong> in<br />

Mei 1940 de Duitschers ons land binn<strong>en</strong>viel<strong>en</strong>,<br />

streed Albert Faber met verbet<strong>en</strong> woede teg<strong>en</strong> d<strong>en</strong><br />

overmachtig<strong>en</strong> vijand. En na de capitulatie zette<br />

hij d<strong>en</strong> strijd op zijn manier voort, hij werd spion.<br />

Gehuld in de Duitsche uniform werd hij<br />

chauffeur, maar stootte daardoor alle bek<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

van zich af, zelfs zijn eig<strong>en</strong> familie. Door zijn<br />

toedo<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> 20 trein<strong>en</strong> vernield, tallooze autotransport<strong>en</strong><br />

gebombarderd, <strong>en</strong>z. tot hij op 27<br />

November ’44 werd gegrep<strong>en</strong> door de Duitschers<br />

<strong>en</strong> op 17 Dec. te Diem<strong>en</strong> werd gefusilleerd. Hij is<br />

gevall<strong>en</strong> voor zijn vaderland. Langzamerhand is<br />

de sluier, die over dit lev<strong>en</strong> lag, opgelicht <strong>en</strong> is<br />

---<br />

43


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Feikema, Mr. Douwe Utrecht<br />

19-05-1914<br />

Folmer, Dirk Willem<br />

(schuilnaam<br />

‘Herman’)<br />

Pontianak (N.O.I.)<br />

03-02-1909<br />

Geuze, Willem Nijmeg<strong>en</strong><br />

24-08-1895<br />

Graaf, Mr. Jakob de Groning<strong>en</strong><br />

11-08-1911<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 18-06-1917.<br />

Vertrek 28-02-1935<br />

Vestiging 15-11-1937.<br />

Vertrek 09-11-1938<br />

Vestiging 22-11-1939<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

zijn nagedacht<strong>en</strong>is van alle blaam gezuiverd.<br />

Voor zijn weduwe <strong>en</strong> kinder<strong>en</strong> was dit e<strong>en</strong> groote<br />

troost.’<br />

Verzekeringsag<strong>en</strong>t Rosslau bij Dessau (Dl) (b.r.) / Rosslau, Landkreis<br />

Zerbst (s.r.) / Dessau-Rosslau (Dl) (r.k.)<br />

1944 of 1945 (b.r.) / 15-03-1945 (s.r.)<br />

---<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak B,<br />

nummer 413<br />

Vestiging 12-10-1934 Leraar MO (b.r.) / leraar<br />

gymnastiek (s.r.) / leraar<br />

lichamelijke opvoeding (g.g.)<br />

Vestiging 30-06-1936 Lid der directie fa. Boekhov<strong>en</strong><br />

(b.r.) / directeur Drukkerij Fa.<br />

Bockhov<strong>en</strong> (s.r.) / dir. Fa.<br />

Boekhov<strong>en</strong> (l.v.)<br />

Vestiging 29-08-1936.<br />

Vertrek 15-11-1940<br />

---<br />

Nederland (b.r., b.s. <strong>en</strong> Staatscourant 28-05-1959)<br />

/ Amsterdam (s.r.) / transport van Weteringschans<br />

(g.g.)<br />

07-09-1944 (b.r., b.s. <strong>en</strong> Staatscourant 28-05-<br />

1959) / 06-09-1944 (s.r. <strong>en</strong> g.g.)<br />

---<br />

Onbek<strong>en</strong>d<br />

---<br />

Utrecht<br />

15-09-1944<br />

Gefusilleerd (standrechtelijk)<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 534<br />

---<br />

Advocaat <strong>en</strong> procureur Hamburg Neu<strong>en</strong>gamme, Stadtkreis Hamburg<br />

(s.r.)<br />

09-12-1944<br />

---<br />

Nederlands ereveld te Osnabrück (B.R.D.), rij A,<br />

nummer 16<br />

44


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Harteloh, Johannes ’s-Grav<strong>en</strong>hage<br />

27-01-1916<br />

Hattem, Fritz Otto van Tetering<strong>en</strong> (b.r. <strong>en</strong> s.r.)<br />

/ Breda (g.g.)<br />

08-04-1922<br />

Have, Gerhard t<strong>en</strong> Mettman, (Dl) (b.r.) /<br />

Düsseldorf-Mettmann<br />

(s.r.)<br />

17-12-1894<br />

Heblij, Adrianus Zuid-Beijerland<br />

13-06-1894<br />

Herman, Bastiaan D<strong>en</strong> Helder<br />

20-11-1893<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Vestiging 21-07-1943 Timmerman-bouwvakker Amersfoort (Kamp Amersfoort)<br />

23-02-1945<br />

Doodgeschot<strong>en</strong> door begeleid<strong>en</strong>de Duitsers bij<br />

vluchtpoging op het spoorwegemplacem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1550a<br />

Vestiging 24-11-1936 Bijzondere opzichter (b.r.) /<br />

scholier (s.r.) / stud<strong>en</strong>t M.T.S.<br />

(l.v.) / scholier (g.g.)<br />

Vestiging 16-11-1932 Melkhandelaar (b.r.) / winkelier<br />

(s.r.) / kruid<strong>en</strong>ier (g.g.)<br />

Vestiging 31-12-1918.<br />

Vertrek 31-03-1922<br />

Vestiging 23-10-1935.<br />

Vertrek 25-08-1939<br />

Kantoorbedi<strong>en</strong>de (b.r.) / hoofd<br />

op<strong>en</strong>bare school (s.r.)<br />

Hoofdambt<strong>en</strong>aar P.T.T. (s.r.)<br />

Res. Kapt. G<strong>en</strong>ie<br />

---<br />

---<br />

Zeist (b.r. <strong>en</strong> s.r.) / Amersfoort (g.g.)<br />

05-09-1944 (b.r. <strong>en</strong> s.r.) / 06-09-1944 (g.g.)<br />

Geëxecuteerd<br />

Onbek<strong>en</strong>d<br />

---<br />

Loosdrecht<br />

20-03-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 599<br />

---<br />

Neu<strong>en</strong>gamme-Hamburg (Dl) (b.r.) / Neu<strong>en</strong>gamme<br />

(s.r.)<br />

14-02-1943<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Hamburg<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Wöblin (Dl) (b.r.) / Wöbbelin, Landkreis<br />

Ludwigslust (s.r.)<br />

14-03-1945<br />

---<br />

45


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Homoet, Willem<br />

Frederik<br />

Hooft, Cornelis van<br />

der<br />

Hoog<strong>en</strong>doorn, Alfred<br />

Edgar<br />

House, Eduard<br />

Franciscus la<br />

Zeist<br />

04-09-1919<br />

Zeist<br />

23-09-1909<br />

Madio<strong>en</strong> (N.I.)<br />

25-04-1925<br />

Amsterdam<br />

06-07-1919<br />

Kamp, Arnold van de Utrecht<br />

15-09-1921<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Vertrek 16-06-1938 Soldaat g<strong>en</strong>eeskundige di<strong>en</strong>st<br />

(b.r.) / marechaussee (s.r. <strong>en</strong><br />

g.g.) / sergeant (m.o.)<br />

G<strong>en</strong>eesk. Troep<strong>en</strong> (m.o.)<br />

Vertrek 06-12-1932.<br />

Vestiging 02-08-1933.<br />

Vertrek 12-12-1940<br />

Controleur CCD (b.r.) /<br />

ambt<strong>en</strong>aar (s.r.)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Wöbbelin of<br />

Ludwigslust (B.R.D.)<br />

---<br />

Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> (Dl.)<br />

22-02-1945<br />

Overled<strong>en</strong> of omgekom<strong>en</strong> in gevang<strong>en</strong>schap<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> te Berg<strong>en</strong>-<br />

Bels<strong>en</strong> (B.R.D.)<br />

---<br />

Siegburg (Dl) (b.r.) / Siegburg, Siegkreis (s.r.)<br />

12-02-1945<br />

---<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak B,<br />

nummer 117<br />

Vestiging 13-05-1929 Stud<strong>en</strong>t Omgeving Pölitz, Kreis Pommer<strong>en</strong> (Dl) (b.r.) /<br />

Kdo. Pölitz (s.r.)<br />

17-04-1945<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> te Orani<strong>en</strong>burg<br />

(B.R.D.)<br />

Vestiging 31-07-1940 Ambt<strong>en</strong>aar Distributiedi<strong>en</strong>st<br />

(b.r. <strong>en</strong> l.v.) / ambt<strong>en</strong>aar (s.r.)<br />

Vestiging 02-05-1923 Bloemist (b.r. <strong>en</strong> l.v.) /<br />

chauffeur (s.r.)<br />

---<br />

---<br />

Diem<strong>en</strong><br />

17-12-1944<br />

Gefusilleerd<br />

Eerebegraafplaats te Overve<strong>en</strong>, vak 13<br />

---<br />

Utrecht<br />

16-04-1945<br />

---<br />

46


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Keller, Jacobus Pieter Zeist<br />

07-11-1921<br />

Kerkhoff, Albert<br />

Cornelis<br />

’s-Grav<strong>en</strong>hage<br />

30-10-1907<br />

Knol, Lodewijk Tjepoe (N.I.)<br />

21-12-1922<br />

Kortlandt, Anton Zeist<br />

12-10-1891<br />

Koudijs, Willem Zeist<br />

15-05-1900<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak E,<br />

nummer 752<br />

Vertrek 08-01-1941 Manafacturier (1941) Makkum<br />

07-04-1945<br />

---<br />

N.H. Begraafplaats te Makkum, geme<strong>en</strong>te<br />

Wûnseradiel, rij K, nummer 39<br />

Vestiging 02-08-1940 Radio-telegrafist KLM (b.r.) /<br />

radio-telegrafist K.M. (s.r.)<br />

Vestiging 27-11-1926.<br />

Vertrek 13-09-1943<br />

Vertrek 6-10-1910<br />

Vestiging 23-08-1913.<br />

Vertrek 17-09-1913<br />

Vestiging 02-04-1917.<br />

Vertrek 06-09-1917<br />

Stud<strong>en</strong>t<br />

Lid N.B.S.<br />

---<br />

---<br />

Vught<br />

05-09-1944<br />

Vermoord<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Vught te Vught<br />

---<br />

Amersfoort (BW-laan)<br />

05-02-1945<br />

Gefusilleerd (represaillemoord)<br />

Geme<strong>en</strong>telijke begraafplaats Rusthof te<br />

Amersfoort, vak 12, nummer 30<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Zat gevang<strong>en</strong> in Kamp Amersfoort.<br />

Hav<strong>en</strong>meester (van Rotterdam) Neu<strong>en</strong>gamme<br />

27-11-1944<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Hamburg<br />

(B.R.D.)<br />

Verteg<strong>en</strong>woordiger<br />

zilverfabriek (b.r.) /<br />

verteg<strong>en</strong>woordiger (s.r. <strong>en</strong> l.v.)<br />

---<br />

Buch<strong>en</strong>walde-Weimar (b.r.) / Buch<strong>en</strong>wald (s.r.)<br />

Weimer-Buch<strong>en</strong>wald (r.k.)<br />

08-10-1944<br />

47


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Kramer, Douwe Harling<strong>en</strong><br />

19-02-1897<br />

Kramer-Moll van<br />

Charante, Marie<br />

Antoinette<br />

Latuperisa, Eduard<br />

Alexander<br />

Lukass<strong>en</strong>, Antonius<br />

Adrianus (b.r.) /<br />

W<strong>en</strong><strong>en</strong> (O) (b.r.) /<br />

Wi<strong>en</strong> (s.r.)<br />

30-09-1899<br />

Goedoes (N.O.I.) (b.r.)<br />

/ Koedoes (s.r.)<br />

09-04-1902<br />

Leid<strong>en</strong><br />

29-02-1896<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Buch<strong>en</strong>wald te Weimar<br />

(B.R.D.)<br />

Vestiging 04-11-1921 Timmerman Hamburg-Neu<strong>en</strong>gamme (Dl) (b.r.) / Vers<strong>en</strong>,<br />

Landkreis Mepp<strong>en</strong> (s.r.) / Hamburg-Neu<strong>en</strong>gamme<br />

(Dl) in Vers<strong>en</strong> bij Hepp<strong>en</strong> (in) arbeidskamp (r.k.)<br />

/ conc<strong>en</strong>tratiekamp Hamburg-Neue Gamme-A<br />

(Dl) (d.r.)<br />

03-12-1944<br />

Hartzwakte <strong>en</strong> diarree<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak C,<br />

nummer 165<br />

Vestiging 29-04-1933 Zonder (b.r.) / directeur<br />

kindertehuis (Oranje<br />

Nassaulaan 71) (s.r. <strong>en</strong> l.v.)<br />

---<br />

---<br />

Rav<strong>en</strong>sbrück (Dl)<br />

Op of omstreeks 00-02-1945 (b.r. <strong>en</strong> s.r.) / 06-03-<br />

1945 (b.i.)<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Rav<strong>en</strong>sbrück te Rav<strong>en</strong>sbrück<br />

(B.R.D.)<br />

Vestiging 12-04-1943 Kapitein Infanterie KNIL Leusd<strong>en</strong> (b.r.) / Leusderheide (s.r.)<br />

29-07-1943<br />

Geëxecuteerd<br />

Geme<strong>en</strong>telijke begraafplaats Rusthof te<br />

Amersfoort, vak 12, nummer 145<br />

---<br />

Vestiging 26-04-1940 Werktuigkundige werkmeester<br />

(b.r.) / distr. ambt. (l.v.)<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Zat gevang<strong>en</strong> in Kamp Amersfoort.<br />

Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong><br />

08-02-1945<br />

48


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Anthonius Adrianus<br />

(s.r.)<br />

Masselman, Philippus<br />

Wilhelmus<br />

Meert<strong>en</strong>s, Bramine<br />

Eelcoline<br />

zie<br />

Aa-Meert<strong>en</strong>s, Bramine<br />

Eelcoline van der<br />

Meijer, H<strong>en</strong>drikus<br />

Johannes Pieter (Joop)<br />

Meijer, Johan<br />

Co<strong>en</strong>raad (Co<strong>en</strong>)<br />

Amsterdam<br />

14-03-1917<br />

Ede<br />

05-09-1911<br />

Ganto<strong>en</strong>g-Billiton<br />

(N.O.I.) (b.r.) / Billiton<br />

(s.r.)<br />

05-09-1919<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> te Berg<strong>en</strong>-<br />

Bels<strong>en</strong> (B.R.D.)<br />

Vestiging 09-07-1940 Leerling- lijst<strong>en</strong>maker Leusd<strong>en</strong><br />

29-12-1942<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1652<br />

---<br />

Vestiging 09-11-1938 Inspecteur<br />

lev<strong>en</strong>sverzekeringsmaatschappij<br />

(b.r. <strong>en</strong> l.v.) / Inspecteur<br />

Millmij. N.V. (s.r.)<br />

Vestiging 01-10-1928.<br />

Vertrek 01-09-1938<br />

Adelborst (s.r.) sgt.Adb. (o.n.)<br />

Kon. Inst. v.d. Marine (s.r. /<br />

Zeedi<strong>en</strong>st (o.n.)<br />

---<br />

Utrecht<br />

16-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1575<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Onthulling grafmonum<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

overdracht aan de familie op 10-05-1946.<br />

Eijsd<strong>en</strong> (s.z. <strong>en</strong> oorkonde van Z.M.H.C.<br />

Schaerweijde) / Kdo. Orani<strong>en</strong>burg (s.r.) /<br />

conc<strong>en</strong>tratiekamp Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong>, Duitsland (o.n.)<br />

11-05-1942<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> te Orani<strong>en</strong>burg<br />

(B.R.D.)<br />

Bronz<strong>en</strong> Leeuw (s.r. <strong>en</strong> o.n.) / Bronz<strong>en</strong> Kruis (o.n.<br />

49


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Mildt, Johannes<br />

Reinier de<br />

Zeist<br />

26-02-1924<br />

Mildt, Karel de Zeist<br />

09-08-1919<br />

Moll van Charante,<br />

Marie Antoinette<br />

zie<br />

Kramer-Moll van<br />

Charante, Marie<br />

Antoinette<br />

Nater, H<strong>en</strong>dricus<br />

Franciscus<br />

Nijhoff, Jonathan<br />

Bastiaan<br />

Delft<br />

04-10-1884<br />

Zeist<br />

23-03-1918<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Vertrek 16-06-1943.<br />

Vestiging 10-05-1944<br />

Vestiging 25-09-1920.<br />

Vertrek 27-11-1933<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Schrijver Distributiedi<strong>en</strong>st (b.r.)<br />

/ ambt<strong>en</strong>aar (s.r.) /<br />

distributieambt<strong>en</strong>aar (l.v.)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s oorkonde van Z.M.H.C. Schaerweijde)<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: lid ondergrondse in Nederland<br />

(o.n.)<br />

Vught (conc<strong>en</strong>tratiekamp)<br />

09-08-1944<br />

Gefusilleerd<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Vught te Vught<br />

---<br />

Onderwijzer Vermoedelijk overled<strong>en</strong> (b.r.) / Dachau<br />

(conc<strong>en</strong>tratiekamp) (s.r. <strong>en</strong> r.k.) / tr. n. Dachau<br />

(g.g.)<br />

21-04-1945<br />

Geëxecuteerd<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Dachau te Dachau<br />

---<br />

Boekhouder Buch<strong>en</strong>wald<br />

08-01-1945<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Buch<strong>en</strong>wald te Weimar<br />

(B.R.D.)<br />

Vertrek 03-08-1920 Stud<strong>en</strong>t Landbouw Hogeschool<br />

Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

---<br />

Gross Ros<strong>en</strong> (Pol<strong>en</strong>)<br />

10-01-1945<br />

---<br />

50


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Peeters, Anthonie<br />

Johannes<br />

Leid<strong>en</strong><br />

05-09-1902<br />

Pomstra, Jacob Zeist<br />

09-10-1923<br />

Prins, Dirk Cornelis Amersfoort<br />

21-01-1888<br />

Rademakers, Johannes<br />

Gerardus<br />

Zeist<br />

17-09-1912<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Vestiging 24-10-1929 Timmerman (b.r.) / zonder (b.r.)<br />

/ aannemer (s.r.)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Gross Ros<strong>en</strong> te Rogoznica<br />

(Pol<strong>en</strong>)<br />

---<br />

Zeist<br />

02-04-1947<br />

--- (‘t<strong>en</strong> gevolge van zijn verzetswerk’)<br />

R.K. begraafplaats te Soesterberg. Overgebracht<br />

naar Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn,<br />

vak A, nummer 933.<br />

---<br />

Ambt<strong>en</strong>aar Distributiedi<strong>en</strong>st Schwering (Kreis Husum) (b.r.) / Kdo Husum-<br />

Schwesing (s.r.) / Schwesing, Kreis Husum (r.k.) /<br />

Schwesing-Engelsburg (Dl) (r.k.)<br />

23-11-1944<br />

---<br />

Ostfriedhof Husum, nummer 78; later<br />

overgebracht naar Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te<br />

Apeldoorn, vak E, nummer 605<br />

Vestiging 02-06-1937 Zonder (b.r. <strong>en</strong> l.v.) / z<strong>en</strong>deling<br />

(s.r.)<br />

Vertrek 26-04-1916<br />

Vestiging 26-03-1919.<br />

Vertrek 31-05-1922<br />

---<br />

Hamburg-Neu<strong>en</strong>gamme (s.r. <strong>en</strong> r.k.) /<br />

Neu<strong>en</strong>gamme (s.r.)<br />

18-02-1945<br />

Darmontsteking (<strong>en</strong>terocolotis acuta)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Hamburg<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Gecremeerd<br />

Architect Neu<strong>en</strong>gamme<br />

31-12-1944<br />

---<br />

51


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Re<strong>en</strong><strong>en</strong>, Johannis<br />

Christiaan van<br />

Reijnder<br />

zie<br />

Rijnders<br />

Rijnders, H<strong>en</strong>ricus<br />

Eug<strong>en</strong>ius<br />

Utrecht<br />

04-03-1882<br />

’s-Grav<strong>en</strong>hage<br />

15-11-1885<br />

Roes, Jan Kromm<strong>en</strong>ie<br />

21-01-1863<br />

Rooij<strong>en</strong>, Martinus<br />

Gerardus van<br />

Odijk<br />

27-02-1921<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Vestiging 29-07-1935 Zonder (b.r.) / gep<strong>en</strong>sioneerd<br />

majoor G<strong>en</strong>ie b.d. (s.r.) / maj.<br />

g<strong>en</strong>ie (l.v.)<br />

Vestiging 10-05-1943 Ambt<strong>en</strong>aar / commissaris van<br />

politie b.d. (niod)<br />

Vestiging 26-10-1936 Zonder (b.s. <strong>en</strong> b.r.) / bloemist<br />

(d.r.)<br />

Vestiging 10-11-1924 Huisschilder (b.r.) / schilder<br />

(s.r. <strong>en</strong> d.r.)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Hamburg<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> (Dl.)<br />

10-03-1945<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> te Berg<strong>en</strong>-<br />

Bels<strong>en</strong> (B.R.D.)<br />

---<br />

Zeist<br />

04-05-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 594, later overgebracht naar:<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak E,<br />

nummer 1301<br />

---<br />

Zeist (Huis ter Heide)<br />

12-06-1944<br />

Doodgeschot<strong>en</strong> door Duitse militair bij ruzie<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak A,<br />

nummer 525<br />

---<br />

Zeist<br />

17-12-1944<br />

Gedood bij vluchtpoging tijd<strong>en</strong>s de razzia op 17-<br />

52


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Schaafsma, Arie De Lier<br />

29-05-1914<br />

Schaafsma, Klaas Utrecht<br />

05-08-1922<br />

Schaik, Berthus<br />

Marinus van<br />

Zeist<br />

06-08-1903<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

12-1944 (d.r.) / ‘Gefusilleerd of op andere wijze<br />

vermoord’ (i.p.)<br />

R.K. begraafplaats te Zeist, vak 2, rij 1, nummer 5<br />

(huurgraf)<br />

Vestiging 14-03-1937 Timmerman Zeist<br />

04-05-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

nummer 1251a. In 1962 overgebracht naar vak C,<br />

nummer 1472.<br />

Vestiging 14-04-1937.<br />

Vertrek 28-10-1943<br />

Vertrek 14-01-1922<br />

Vestiging 23-07-1932<br />

---<br />

---<br />

Huisschilder (1943) Zeist<br />

04-05-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

nummer 1251b. In 1962 overgebracht naar vak C,<br />

nummer 1472.<br />

---<br />

Handelaar motorrijwiel<strong>en</strong> Zeist<br />

06-08-1946<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 648<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Belangrijk figuur in de K.P. Zie<br />

Zeister Post, 14-08-1946. Wordt in Het grote<br />

gebod. Ged<strong>en</strong>kboek van het verzet in LO <strong>en</strong> LKP,<br />

deel 2, p. 637, g<strong>en</strong>oemd als omgekom<strong>en</strong><br />

verzetsman.<br />

53


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Schep, Jan Lekkerkerk<br />

18-11-1898<br />

Schmidt, Willem Apeldoorn<br />

19-11-1921<br />

Schulz, Derk<br />

Christiaan<br />

Zeist<br />

11-04-1913<br />

Slijper, Karel Louis Zaandijk<br />

11-12-1893<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Vestiging 31-05-1919 Commies 1 e klas ter secretarie<br />

(b.r.) / ambt<strong>en</strong>aar ter secretarie<br />

(s.r. <strong>en</strong> g.g.) / commies ter<br />

secretarie (l.v.)<br />

Vestiging 07-09-1938 Stud<strong>en</strong>t (.b.r. <strong>en</strong> s.r.) / medisch<br />

stud<strong>en</strong>t (l.v.)<br />

Vertrek 13-04-1930<br />

Vestiging 12-01-<br />

1938. Vertrek 4-07-<br />

1939<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> (Dl)<br />

Tuss<strong>en</strong> 05-04-1945 <strong>en</strong> 31-05-1945 (b.r. <strong>en</strong> r.k.) /<br />

31-05-1945 (s.r.)<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> te Berg<strong>en</strong>-<br />

Bels<strong>en</strong> (B.R.D.)<br />

Rechtvaardige onder de Volker<strong>en</strong> van Yad<br />

Vashem (2006)<br />

Vermoedelijk overled<strong>en</strong> (b.r.) / Berlin, Stadtkreis<br />

Berlin (s.r.) Sonn<strong>en</strong>burg (tuchthuis) (Dl) (r.k.) /<br />

Buch<strong>en</strong>wald (geme<strong>en</strong>telijke lijst van omgekom<strong>en</strong><br />

verzetsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, 1952)<br />

31-01-1945 (b.r., s.r. <strong>en</strong> r.k.) / 06-01-1945<br />

(geme<strong>en</strong>telijke lijst<strong>en</strong> van omgekom<strong>en</strong><br />

verzetsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, 1952 <strong>en</strong> 1970)<br />

---<br />

Onbek<strong>en</strong>d<br />

Medal of Freedom (US) (postuum 1947)<br />

Chauffeur Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong><br />

04-02-1945 (s.r.) / 08-02-1945 (r.k.)<br />

Bloedsomloopzwakte<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> te Berg<strong>en</strong>-<br />

Bels<strong>en</strong> (B.R.D.)<br />

Vestiging 06-09-1937 Administratief ambt<strong>en</strong>aar N.S.<br />

(b.r.) / ambt<strong>en</strong>aar N.S. (l.v.)<br />

---<br />

Zeist<br />

09-09-1944<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1465<br />

---<br />

54


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Smink, H<strong>en</strong>drik Hoogland<br />

14-05-1892<br />

Smink, H<strong>en</strong>drik<br />

Bernard<br />

Smink, Lambertus<br />

Joannes<br />

Smit, Willem Frederik<br />

(Frits)<br />

Zeist<br />

30-07-1927<br />

Zeist<br />

20-08-1923<br />

Utrecht<br />

28-06-1920<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 20-05-1920.<br />

Vertrek 16-05-1929<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Volg<strong>en</strong>s het Slachtofferregister<br />

was hij lid van het verzet. Uit dagrapport van de<br />

politie van 09-09-1944 blijkt dat Slijper op de<br />

Utrechtseweg onwel is geword<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

natuurlijke dood is gestorv<strong>en</strong>.<br />

Arbeider / stalknecht (1929) Hoogland<br />

23-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

R.K. begraafplaats St. Martinus te Langeoord<br />

(Amersfoort), vak E, rij 2, nummer 6<br />

Vertrek 16-05-1929 Hoogland<br />

23-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

R.K. begraafplaats St. Martinus te Langeoord<br />

(Amersfoort), vak E, rij 2, nummer 6<br />

Vertrek 16-05-1929 Hoogland<br />

23-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

R.K. begraafplaats St. Martinus te Langeoord<br />

(Amersfoort), vak E, rij 2, nummer 6<br />

Vestiging 30-06-1926 Tijdelijk administratief<br />

ambt<strong>en</strong>aar Staatsbosbeheer<br />

(b.r.) / kantoorbedi<strong>en</strong>de (s.r.) /<br />

tijdelijk ambt<strong>en</strong>aar<br />

Staatsbosbeheer (l.v. <strong>en</strong> g.g.)<br />

---<br />

---<br />

---<br />

Bloem<strong>en</strong>daal (b.r.) / Bloem<strong>en</strong>daal, duin<strong>en</strong> (s.r.) /<br />

Overve<strong>en</strong> (g.g.)<br />

16-07-1944<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 627<br />

---<br />

55


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Stemerding, Andries Soest<br />

15-05-1921<br />

Stomp, Catharinus<br />

(schuilnaam ‘Cary’)<br />

Zeist<br />

15-06-1916<br />

Stomp, Jacobus Dev<strong>en</strong>ter<br />

21-11-1880<br />

Stomp, Johan Zeist<br />

21-02-1918<br />

Stork, Ir. Jurriaan<br />

Engelbert<br />

Rangoon (Brits-Indië)<br />

16-03-1894<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 18-11-1927.<br />

Vertrek 28-07-1928<br />

Vertrek 24-04-1942<br />

Vestiging 05-06-1942<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Nachtwaker Leusd<strong>en</strong> (s.r.) / Leusderheide (k.a.)<br />

29-12-1942<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1653<br />

---<br />

Behanger-stoffeerder (b.r. <strong>en</strong><br />

s.r.) / meubelhandelaar (g.g.)<br />

Vestiging 27-03-1913 Behanger–stoffeerder (b.r.) /<br />

meubelhandelaar (s.r.)<br />

Brood- <strong>en</strong> banketbakker (b.r.) /<br />

bakker (s.r., l.v. <strong>en</strong> g.g.)<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Zat gevang<strong>en</strong> in Kamp Amersfoort.<br />

Büdelsdorf (Dl) (b.r.) / Büdelsdorf (Dl),<br />

Landkreis R<strong>en</strong>dsburg (s.r.) / R<strong>en</strong>sburg (g.g.)<br />

22-05-1945<br />

Long- <strong>en</strong> darmtuberculose<br />

Nederlands ereveld te Lübeck (B.R.D.), vak 3, rij<br />

D, nummer 8<br />

---<br />

Dachau (Dl)<br />

28-06-1944<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Dachau (B.R.D.)<br />

---<br />

Amersfoort (b.r.) / Staphorst (s.r.) / Meppel (g.g.)<br />

04-04-1945<br />

Geëxecuteerd<br />

Geme<strong>en</strong>telijke begraafplaats te Meppel, vak M,<br />

nummer 388<br />

Vestiging 02-11-1925 Ing<strong>en</strong>ieur (electrotechnisch) Orani<strong>en</strong>burg (Dl) (b.r.) / Kdo. Orani<strong>en</strong>burg (s.r.) /<br />

Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> (Dl) (r.k.)<br />

12-03-1943<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sachs<strong>en</strong>haus<strong>en</strong> te Orani<strong>en</strong>burg<br />

---<br />

56


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Stramrood, Arnoldus<br />

(Arie)<br />

Telleg<strong>en</strong>, Dr. Antonius<br />

Otto Hermanus<br />

Till, Mr. Paul Frederik<br />

Willem baron van<br />

Doorn<br />

27-12-1918<br />

Zwolle<br />

25-05-1907<br />

Loosdrecht<br />

21-05-1906<br />

Tukker, Rijk Jan Doorn<br />

10-12-1918<br />

Veld<strong>en</strong>, Jacobus van<br />

der<br />

Zeist<br />

26-07-1898<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Vestiging 11-09-1934 Elektrici<strong>en</strong> (b.r. <strong>en</strong> l.v.) /<br />

monteur (s.r.) / elektromonteur<br />

(g.g.)<br />

Vestiging 14-01-1941 G<strong>en</strong>eesheer-directeur G.G.G.D.<br />

van Zeist (b.r. <strong>en</strong> l.v.) arts te<br />

Zeist g<strong>en</strong>eesheer-directeur (s.r.)<br />

Vestiging 07-01-1928.<br />

Vertrek 19-02-1941<br />

Advocaat <strong>en</strong> procureur<br />

Res. 1 e Lt. Cavalerie<br />

Vestiging 14-11-1932 Landbouwer (b.r.) / schilder<br />

(s.r. <strong>en</strong> l.v.)<br />

Vertrek 12-06-1915 Rijkspolitie (s.r.) /<br />

opperwachtmeester der<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Bloem<strong>en</strong>daal (b.r.) / Bloem<strong>en</strong>daal, duin<strong>en</strong> (s.r.) /<br />

Overve<strong>en</strong> (g.g.)<br />

16-07-1944<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 628<br />

---<br />

Amsterdam (b.r.) / Bloem<strong>en</strong>daal, duin<strong>en</strong> (s.r.) /<br />

Overve<strong>en</strong> (o.n.)<br />

23-10-1943<br />

Gefusilleerd<br />

Eerebegraafplaats te Overve<strong>en</strong>, geme<strong>en</strong>te<br />

Bloem<strong>en</strong>daal, vak 14<br />

Verzetskruis (s.r.) / VZK <strong>en</strong> VHK (o.n.)<br />

Buch<strong>en</strong>wald (Dl)<br />

29-03-1945 (b.r.) / 07-03-1945 (s.r.)<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Buch<strong>en</strong>wald te Weimar<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Hoogland<br />

23-04-1945<br />

---<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak B,<br />

nummer 379<br />

---<br />

Hagestein<br />

06-04-1945<br />

57


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Veldhuiz<strong>en</strong>, H<strong>en</strong>drik De Bilt<br />

27-02-1924<br />

Verloop, Mr. David Utrecht<br />

08-01-1921<br />

Vermeer, Frans Zeist<br />

17-11-1919<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

marechaussee (niod) Hartverlamming<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak D,<br />

nummer 375<br />

Vestiging 27-11-1925 Behanger-stoffeerder Hamburg-Neu<strong>en</strong>gamme (b.r., m.g. <strong>en</strong> r.k.) /<br />

Neu<strong>en</strong>gamme (s.r.)<br />

18-12-1944<br />

Diphtherie<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Hamburg<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Vestiging 12-05-1923.<br />

Vertrek 14-05-1943<br />

Vestiging 13-01-1944<br />

Advocaat <strong>en</strong> procureur (b.r. <strong>en</strong><br />

s.r.) / stud<strong>en</strong>t recht<strong>en</strong> te Utrecht<br />

(o.n.)<br />

Verteg<strong>en</strong>woordiger NV Gero<br />

fabriek Zeist<br />

Bered<strong>en</strong> artillerie, Kornet<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Gearresteerd op 9 augustus 1944<br />

Brussel (B) (b.r. <strong>en</strong> s.r.) / St. Gilles-gevang<strong>en</strong>is te<br />

Brussel (B) (o.n.)<br />

08-03-1944 (b.r.) / 07-03-1944 (s.r. <strong>en</strong> o.n.)<br />

Gefusilleerd (inv.nr. 1029) / pleegde zelfmoord<br />

(o.n.)<br />

Herbegrav<strong>en</strong> op 23-11-1945 op Nieuwe<br />

Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer<br />

419<br />

Verzetskruis<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Wordt in het Slachtofferregister<br />

van de Oorlogsgrav<strong>en</strong>stichting niet vermeld als lid<br />

van het verzet.<br />

Zeist<br />

12-06-1948<br />

--- (‘Na e<strong>en</strong> langdurige, moedig doorstane ziekte’)<br />

Crematorium Vels<strong>en</strong> te Driehuis, geme<strong>en</strong>te<br />

Vels<strong>en</strong>, urn<strong>en</strong>tuin, vak IV, rij OO, nummer 34-35<br />

---<br />

58


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Versluis, Jan Schelluin<strong>en</strong><br />

25-01-1914<br />

Viola, Franciscus Zeist<br />

03-07-1918<br />

Vlot, Mr. Cornelis Koudekerke<br />

29-11-1906<br />

Wag<strong>en</strong>sveld, Pieter Drieberg<strong>en</strong>-Rijs<strong>en</strong>burg<br />

08-09-1914<br />

W<strong>en</strong>nekes, Johannes<br />

Albertus<br />

Zeist<br />

09-01-1913<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Vestiging 29-04-1940 Reiziger in onger. goed (b.r.) /<br />

bakker (s.r. <strong>en</strong> d.r.)<br />

Leerhandelaar (b.r.) / koopman<br />

(s.r.) / distrubutieambt<strong>en</strong>aar<br />

(l.v.)<br />

Vestiging 04-11-1937 Redact. Prijsbeh &<br />

Voedselvoorz (redacteur<br />

Prijsbeheer &<br />

Voedselvoorzi<strong>en</strong>ing) (b.r.) /<br />

jurist (s.r.)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Amersfoort<br />

23-02-1945<br />

Doodgeschot<strong>en</strong> door de Landwacht bij<br />

vluchtpoging<br />

Geme<strong>en</strong>telijke begraafplaats Rusthof te<br />

Amersfoort, vak 12, nummer 47<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Bij vluchtpoging verkleed als<br />

vrouw (d.r.)<br />

Roth<strong>en</strong>berg (b.r.) / Sandbostel (s.r. <strong>en</strong> r.k.)<br />

20-05-1945 (b.r.) / 00-05-1945 (s.r.) / tuss<strong>en</strong> 25-<br />

04-1945 <strong>en</strong> 01-05-1945 (r.k.)<br />

---<br />

Herbegrav<strong>en</strong> op 24-09-1958 (nzc.) op Nederlands<br />

ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak D, nummer 202<br />

---<br />

Haarlem<br />

26-10-1944<br />

Gefusilleerd (bij de St. Bavokerk; o.n.)<br />

Crematorium Vels<strong>en</strong> te Driehuis, geme<strong>en</strong>te<br />

Vels<strong>en</strong>. As is verstrooid<br />

Verzetskruis (s.r.) / VZK <strong>en</strong> VHK (o.n.)<br />

Vestiging 06-12-1916 Gro<strong>en</strong>tehandelaar Diem<strong>en</strong><br />

17-12-1944<br />

Gefusilleerd (aan de Overdiemerweg)<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak E,<br />

nummer 628<br />

---<br />

Monteur (motor<strong>en</strong>) Hamburg-Neu<strong>en</strong>gamme (b.r. <strong>en</strong> m.g.) /<br />

Neu<strong>en</strong>gamme (s.r.)<br />

59


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Wijhe, Johannes<br />

Albertus van<br />

Wijk, Gerardus<br />

Johannes van<br />

Barneveld<br />

05-02-1901<br />

Zeist<br />

01-05-1921<br />

Wijk, Wouter van Zeist<br />

16-04-1913<br />

Wijma, Lour<strong>en</strong>s (b.s.<br />

<strong>en</strong> b.r.) / Laur<strong>en</strong>s (s.r.)<br />

Zeist<br />

19-03-1919<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 27-09-1923.<br />

Vertrek 11-01-1924<br />

Vestiging 13-09-1927.<br />

Vertrek 22-08-1928<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Chauffeur (b.r.) / autohandelaar<br />

(s.r.)<br />

Vertrek 30-10-1922 Werkzaam in garagebedrijf<br />

N.B.S., Sectie Cdt.<br />

Vertrek 20-06-1939 Distributieopzichter (b.r.) /<br />

opzichter waterleiding (l.v.)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

24-12-1944<br />

Darmontsteking<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Hamburg<br />

(B.R.D.)<br />

---<br />

Vught<br />

03-02-1943<br />

‘Herz und Kreislaufschwäche bei Mag<strong>en</strong>- und<br />

Darmkatarrh.’<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Vught te Vught<br />

---<br />

Barneveld (s.r.) / De Glind (Barneveld)<br />

17-04-1945<br />

Doodgeschot<strong>en</strong><br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak C,<br />

nummer 282<br />

---<br />

Amersfoort (BW-Laan)<br />

05-02-1945<br />

Gefusilleerd (represaillemoord)<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 605<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Zat gevang<strong>en</strong> in Kamp Amersfoort.<br />

Waterbouwkundige Amersfoort (BW-Laan)<br />

05-02-1945<br />

Gefusilleerd (represaillemoord)<br />

Geme<strong>en</strong>telijke begraafplaats Rusthof te<br />

Amersfoort, vak 12, nummer 29<br />

---<br />

60


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Beroep<br />

Militair onderdeel<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Onderscheiding<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Zat gevang<strong>en</strong> in Kamp Amersfoort.<br />

61


In de Tweede Wereldoorlog t<strong>en</strong>gevolge van oorlogshandeling<strong>en</strong> in Zeist of elders overled<strong>en</strong> inwoners van Zeist of in Zeist<br />

gebor<strong>en</strong> of gewoond hebb<strong>en</strong>d<br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Abramsz, Carla Paulina Zeist<br />

20-08-1944<br />

Beckman, Eug<strong>en</strong>ie<br />

Christine<br />

Bezemer, Agatha<br />

Antoinette<br />

Bando<strong>en</strong>g (N.O.I.)<br />

25-02-1922<br />

Zeist<br />

26-09-1939<br />

Bezemer, Else Adrine Zeist<br />

11-04-1942<br />

Bezemer-Lukass<strong>en</strong>,<br />

Aaltje Antonette<br />

Leid<strong>en</strong><br />

31-01-1917<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Zonder Zev<strong>en</strong> (Dl)<br />

09-02-1945<br />

---<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Komt niet voor in het<br />

bevolkingsregister van de geme<strong>en</strong>te Zeist. Ouders of<br />

moeder woonde(n) waarschij<strong>nl</strong>ijk in het spergebied.<br />

Vestiging 16-07-1937 Zonder Zeist<br />

24-08-1940<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

Vertrek 28-08-1940<br />

Vestiging 25-09-1941<br />

Vestiging 11-10-1938.<br />

Vertrek 28-08-1940<br />

Vestiging 25-09-1941<br />

nummer 1114<br />

Zonder Zeist (Bosch <strong>en</strong> Duin)<br />

08-03-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1411<br />

Zonder Zeist (Bosch <strong>en</strong> Duin)<br />

08-03-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1411<br />

Zonder Zeist (Bosch <strong>en</strong> Duin)<br />

08-03-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

62


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Bezooij<strong>en</strong>, Jacobus<br />

Cornelis<br />

Biez<strong>en</strong>bos, Fok Jan van<br />

d<strong>en</strong><br />

Utrecht<br />

07-01-1924<br />

Baarn<br />

06-07-1924<br />

Blank<strong>en</strong>stein, Willem Utrecht<br />

26-10-1886<br />

Bleijerveld, Wouter Zeist<br />

03-12-1923<br />

Bosma, Elisabeth<br />

Reinsje<br />

Rotterdam<br />

16-02-1924<br />

Bosma-Hof, Aaltje Ter Idzard (geme<strong>en</strong>te<br />

Weststellingwerf)<br />

12-12-1894<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

nummer 1411<br />

Vestiging 01-04-1940 Timmermansknecht R<strong>en</strong>kum (b.r.) / Oosterbeek (r.k.) / Berlijn (Dl)<br />

(aantek<strong>en</strong>ing op persoonskaart vader)<br />

25-09-1944<br />

Gesneuveld<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Zijn vader was lid van de N.S.B.<br />

Vestiging 30-04-1927 Zonder Philippsthal (Dl) (b.r. <strong>en</strong> m.g.) / Hersfeld, Landkreis<br />

Hersfeld (s.r.) ./ Philippsthal, Lager Nippe (r.k.)<br />

31-03-1945<br />

---<br />

Nederlands ereveld te Frankfurt am Main (B.R.D.),<br />

vak D, rij 1, nummer 10<br />

Vestiging 15-03-1943 Broodbakker Roem<strong>en</strong>ië (b.r.) / Szighet (Roem<strong>en</strong>ië) (r.k.)<br />

30-03-1946<br />

Algehele verzwakking <strong>en</strong> bloeddiarhee<br />

Gro<strong>en</strong>te- <strong>en</strong><br />

fruithandelaar<br />

---<br />

Harzung<strong>en</strong> (Dl) (b.r.) / Kdo. Harzung<strong>en</strong> (s.r.)<br />

25-02-1945 / Harzung<strong>en</strong>, Lazarett Harms<strong>en</strong> (Dl)<br />

(r.k.)<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Buch<strong>en</strong>wald te Weimar (B.R.D.)<br />

Vestiging 02-07-1942 Zonder Zeist<br />

20-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

nummer 1221b<br />

Vestiging 09-12-1941 Zonder Zeist<br />

20-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

63


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Brecheis<strong>en</strong>, H<strong>en</strong>ricus<br />

Joannes / kloosternaam<br />

frater M. Loyola<br />

Bree, Egbertus<br />

H<strong>en</strong>drikus van<br />

Dordrecht<br />

15-07-1908<br />

Utrecht<br />

27-04-1909<br />

Breem<strong>en</strong>, Jan van ’s-Grav<strong>en</strong>hage<br />

15-05-1922<br />

Broekman, J<strong>en</strong>ny Utrecht<br />

22-05-1918<br />

Bruins, Mart<strong>en</strong> Rijss<strong>en</strong><br />

16-11-1926<br />

Brummel<strong>en</strong>, Cornelis<br />

H<strong>en</strong>drikus (Kees) van<br />

Zeist<br />

26-08-1925<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 31-07-1922.<br />

Vertrek 17-08-1926<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Lid van de Congregatie<br />

van de Fraters van Onze<br />

Lieve Vrouw van het<br />

Heilig Hart, ook bek<strong>en</strong>d<br />

als de Fraters van<br />

Utrecht.<br />

Vestiging 10-09-1941 Opperwachtmeester<br />

W.A. (doorgehaald) /<br />

monteur<br />

nummer 1221c<br />

Palembank, kamp<br />

02-07-1942<br />

Dys<strong>en</strong>terie<br />

Begrav<strong>en</strong> op het missiekerkhof achter R.K.<br />

Ziek<strong>en</strong>huis ‘Charitas’ te Palembang (Indonesië)<br />

(jaarboek 2002 van fratercongregatie) / onbek<strong>en</strong>d<br />

(s.r.)<br />

Uelz<strong>en</strong> (Dl)<br />

05-11-1944<br />

Hartspierbeschadiging <strong>en</strong> hers<strong>en</strong>infarct<br />

Vestiging 29-01-1944 Tuinder Arnhem<br />

06-11-1944<br />

Oorlogshandeling<strong>en</strong> (r.d.) / granaatvuur (p.r)<br />

Begrav<strong>en</strong> te Arnhem. Herbegrav<strong>en</strong> op de Nieuwe<br />

Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C, nummer<br />

1567, op 12-09-1945<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Op 18-08-1944 gearresteerd<br />

Vestiging 19-05-1926 Coiffeuse Berlin-Kradow (b.r.) / Berlijn (Dl) (r.k.) / Gross<br />

Gli<strong>en</strong>ecke (te) Seeburg, Kreis Osthavelland (Dl) (r.k.)<br />

30-04-1945 (b.r. <strong>en</strong> r.k.) / tuss<strong>en</strong> 25 <strong>en</strong> 27-04-1945<br />

(r.k.)<br />

Door oorlogsgeweld.<br />

Vestiging 10-02-1944.<br />

Vertrek 21-03-1944<br />

---<br />

Stud<strong>en</strong>t Rijss<strong>en</strong><br />

26-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Leerling-bakker (b.r.) /<br />

bakker (s.r.)<br />

---<br />

Hamburg-Neu<strong>en</strong>gamme (Dl) (b.r., m.g. <strong>en</strong> r.k. ) /<br />

Hamburg-Neu<strong>en</strong>gamme, Stadtkreis Hamburg (s.r.)<br />

64


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Budding, Johannes Zeist<br />

05-07-1921<br />

Burger, Johannes<br />

Antonius (Jan <strong>en</strong> ook<br />

John)<br />

Burgstede-Couvée,<br />

Margaretha Nelina<br />

Everdina<br />

Zeist<br />

14-10-1903<br />

Amerong<strong>en</strong><br />

24-10-1906<br />

Cornelis, George Jacob Naaldwijk<br />

29-12-1896<br />

Correljé, Jan Bastiaan Utrecht<br />

21-05-1912<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vertrek 04-09-1918 Pater van de<br />

Congregatie van de<br />

Missionariss<strong>en</strong> van het<br />

H. Hart van Jezus<br />

(MSC Missionarii<br />

Sacri Cordis Jesu)<br />

Vestiging 26-06-1935.<br />

Vertrek 30-09-1935<br />

Vestiging 15-10-1917.<br />

Vertrek 05-12-1918<br />

Vestiging 14-12-1920.<br />

Vertrek 09-06-1928<br />

Vestiging 15-08-1919.<br />

Vertek 07-05-1930<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

11-02-1945<br />

Enterites (darmontsteking)<br />

Nederlands ereveld te Hamburg te Hamburg-<br />

Ohlsdorf (B.R.D.), vak BP 73, rij J, nummer 21<br />

Tuinman Recklinghaus<strong>en</strong> (Dl) (b.r. <strong>en</strong> r.k.) / Recklinghaus<strong>en</strong>,<br />

Stadtkreis Recklinghaus<strong>en</strong> (s.r.)<br />

31-01-1944<br />

(in ziek<strong>en</strong>huis) (r.k)<br />

Nederlands ereveld te Düsseldorf te Düsseldorf<br />

(B.R.D.), vak C, rij 2, nummer 50<br />

Tjimahi, kamp (s.r.) / Tjimahi (teg<strong>en</strong>woordig Cimahi<br />

g<strong>en</strong>oemd) (Java barat = West Java),<br />

interneringskamp (msc)<br />

00-02-1944 (s.r.) / 30-01-1944 (msc)<br />

--- (s.r.) / uitputting<br />

Onbek<strong>en</strong>d (s.r.) / algem<strong>en</strong>e begraafplaats te Bandung,<br />

1 e herbegrav<strong>en</strong> op msc begraafplaats te Purworejo, 2 e<br />

herbegrav<strong>en</strong> op 26-05-1993 op msc begraafplaats te<br />

Banyumas, Midd<strong>en</strong> Java (Indonesië), Kaliori,<br />

grafnummer 5 (msc)<br />

Onderwijzeres (1935) Djakarta, Tjid<strong>en</strong>kamp<br />

23-04-1945<br />

---<br />

Nederlands ereveld Pandu te Bandung (Indonesië),<br />

vak V, nummer 733<br />

Handels-employé Soerabaja<br />

14-12-1945<br />

---<br />

Winkelbedi<strong>en</strong>de (1931).<br />

Rivier- <strong>en</strong> zeevisv<strong>en</strong>ter<br />

Onbek<strong>en</strong>d<br />

Betzdorf, Landkreis Alt<strong>en</strong>kirch<strong>en</strong> (Dl)<br />

19-02-1945<br />

65


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Coulier, Emile Willem Zeist<br />

8-12-1918<br />

Couvée, Margaretha<br />

Nelina Everdina<br />

zie<br />

Burgstede-Couvée,<br />

Margaretha Nelina<br />

Everdina<br />

Cremer, Theodoor<br />

Co<strong>en</strong>raad<br />

Groning<strong>en</strong><br />

13-11-1885<br />

Dijk, Jan van Werkhov<strong>en</strong><br />

24-02-1887<br />

Dijkema, Alfred Johan<br />

(Freddy)<br />

Soekaboemi (N.I.)<br />

09-12-1924<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 21-07-1931.<br />

Vertrek 09-05-1938<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

(1937) (b.r.) /<br />

kantoorbedi<strong>en</strong>de (s.r.)<br />

Vestiging 26-04-1929 Bedrijfsleider<br />

petroleummaatschappij<br />

Begraafplaats<br />

---<br />

Friedhof Betzdorf, Landkreis Alt<strong>en</strong>kirch<strong>en</strong> (B.R.D.),<br />

vak VIII, nummer 1<br />

Bedrijfsleider Nijmeg<strong>en</strong><br />

22-02-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 513<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Lid van de N.S.B.<br />

Mauthaus<strong>en</strong> (Dl) (b.r. <strong>en</strong> s.r.) / conc<strong>en</strong>tratiekamp<br />

Mauthaus<strong>en</strong> (Dl) (r.k. <strong>en</strong> d.r.)<br />

13-01-1945<br />

Algem<strong>en</strong>e lichaamszwakte (d.r.)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Mauthaus<strong>en</strong> te Mauthaus<strong>en</strong><br />

(Oost<strong>en</strong>rijk)<br />

Vestiging 19-05-1915 Vrachtrijder Soltau (Dl)<br />

06-11-1944<br />

(in ziek<strong>en</strong>huis)<br />

Vestiging 26-07-1934 Zonder Zeist<br />

16-06-1944<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

nummer 1080 C. Op 7 juni herbegrav<strong>en</strong> in graf vak<br />

B, nummer 595.<br />

---<br />

66


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Donselaar, H<strong>en</strong>drik<br />

Karel van<br />

Soest<br />

08-03-1906<br />

Dorrestijn, Albert Utrecht<br />

04-08-1922<br />

Ede, Jacob van Drieberg<strong>en</strong><br />

10-01-1920<br />

Ede, Willem van Zeist<br />

28-07-1919<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 08-09-1915.<br />

Vertrek 13-08-1931<br />

Vestiging 30-07-1942<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Eerst was Dijkema lid van het verzet<br />

te Zeist, maar hij liep over naar de Duitsers <strong>en</strong> ging<br />

voor de S.D. werk<strong>en</strong>. Als SD’er verraadde hij de<br />

Zeister verzetsman C.M.J.M. (Kees) Burger, die op<br />

28 januari 1944 gearresteerd werd <strong>en</strong> op 16 februari<br />

d.o.v. gefussilleerd. Door het verzet werd Dijkema op<br />

Kantoorbedi<strong>en</strong>de<br />

provinciale<br />

voedselvoorzi<strong>en</strong>ing<br />

Vestiging 16-07-1931 Bedi<strong>en</strong>de Bureau<br />

Voedselvoorzi<strong>en</strong>ing<br />

16 juni 1944 geliquideerd.<br />

Zeist<br />

11-04-1945<br />

Beschieting<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1573<br />

---<br />

Juli 1944 (b.r.) / 27-07-1944 (rouwadvert<strong>en</strong>tie in De<br />

Zeister Courant van 19-08-1944)<br />

---<br />

Vestiging 16-02-1938 Machinebankwerker Frankfurt am Main (Dl) (b.r. <strong>en</strong> r.k.) / Frankfurt am<br />

Main, Stadtkreis Frankfurt am Main (s.r.)<br />

29-06-1944<br />

Schedelbreuk <strong>en</strong> ammoniakvergiftiging<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

nummer1441a. Later overgebracht naar Nederlands<br />

---<br />

ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoor, vak A, nummer 322.<br />

Tuinman Berlijn (Dl) (b.r.) / Berlijn, Stadtkreis Berlijn /<br />

Berlin-Buch (Dl) (r.k.)<br />

01-07-1943<br />

Difterie<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak A,<br />

nummer 217<br />

67


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Ee, Gerrit van Zeist<br />

08-01-1904<br />

Eijle, Klaas Antoni van Zeist<br />

30-08-1943<br />

Ess<strong>en</strong>, van Arie Zeist<br />

26-02-1903<br />

Fernhout, Herman Jacob Zeist<br />

17-03-1925<br />

Fiesler, Jan H<strong>en</strong>drik Hilversum<br />

29-03-1916<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vertrek 15-08-1906.<br />

Vestiging 12-11-1907.<br />

Vertrek 12-01-1912<br />

Vestiging 09-12-1912.<br />

Vertrek ?<br />

Vestiging 26-04-1933<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Grondwerker (b.r.) / lid<br />

van contig<strong>en</strong>t D.P.’s<br />

(r.k.)<br />

Begraafplaats<br />

Orel (Rusland)<br />

05 of 06-12-1945<br />

---<br />

---<br />

Zonder Walzrode (Dl) (b.r.) / Walsrode, Landkreis<br />

Fallingbostel (s.r.) / Walsrode (Dl) (r.k.)<br />

23-11-1944<br />

---<br />

Nederlands ereveld te Lübeck (B.R.D.), vak 3, rij A,<br />

nummer 14<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Zijn vader was kantoorbedi<strong>en</strong>de-<br />

boekhouder N.S.B.<br />

Vertrek 20-10-1921 Arbeider Salzgitter-Heerte, Stadtkreis Salzgitter (s.r.) /<br />

Wat<strong>en</strong>stedt (Dl) (m.g.)<br />

11-11-1942<br />

---<br />

Nederlands ereveld te Hannover (B.R.D.), vak F,<br />

nummer 3<br />

Vertrek 05-09-1932 Zonder (1932) Amburg-Neu<strong>en</strong>gamme, Stadtkreis Hamburg<br />

03-021945<br />

---<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak F,<br />

Vestiging 02-12-1935 Brood- <strong>en</strong> banketbakker<br />

(b.r.) / landwachter,<br />

sinds 00-09-1944<br />

werkzaam bij<br />

arbeidscontroledi<strong>en</strong>st te<br />

Apeldoorn (schriftelijke<br />

nummer 291<br />

Wijd<strong>en</strong>es (b.r.) / Oosterleek (geme<strong>en</strong>te Wijd<strong>en</strong>es)<br />

schriftelijke mededeling familie)<br />

23-12-1944 (NB Overlijd<strong>en</strong>sakte werd opgemaakt op<br />

17-12-1945)<br />

Door het verzet doodgeschot<strong>en</strong><br />

---<br />

68


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Flier, Ar<strong>en</strong>d van de Zeist<br />

12-08-1921<br />

Geijt<strong>en</strong>beek, Rijk Zeist<br />

08-10-1908<br />

Gerw<strong>en</strong>, Hubert van Gemert<br />

15-04-1901<br />

Ginkel-Uitman,<br />

Jannigje Geertruida van<br />

Zeist<br />

01-01-1888<br />

Greef, Dirk Jacobus de Zeist<br />

09-05-1901<br />

Grondelle, Maria van<br />

zie<br />

Har<strong>en</strong>-van Grondelle,<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

mededeling familie)<br />

Smid-bankwerker Grossbeer<strong>en</strong> (Dl) (b.r.) / Groszbeer<strong>en</strong>, Landkreis<br />

Teltow (s.r.) / Grossbeer<strong>en</strong>, werkopvoedingskamp<br />

(Dl) (r.k.)<br />

22-12-1944<br />

---<br />

Ged<strong>en</strong>kplaats aan de Ruhlsdorferstrasse te<br />

Grossbeer<strong>en</strong> (B.R.D.)<br />

Vertrek 21-07-1931 Chauffeur (1931) Dresd<strong>en</strong>, Stadtkreis Dresd<strong>en</strong> (s.r.) / Dresd<strong>en</strong> (r.k.)<br />

13-02-1945 (s.r.) / 13/14-02-1945 (r.k.)<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Komt niet voor in het<br />

bevolkingsregister van<br />

Zeist. Door het<br />

Nederlandse Rode Kruis<br />

werd aan de geme<strong>en</strong>te<br />

Zeist k<strong>en</strong>nisgeving van<br />

zijn overlijd<strong>en</strong><br />

gezond<strong>en</strong>.<br />

Vertrek 08-04-1915<br />

Vestiging 28-03-1941<br />

Heidefriedhof te Dresd<strong>en</strong> (B.R.D.)<br />

--- Berlin-Nikolassee (in het Lager) (Dl)<br />

28-03-1945<br />

---<br />

---<br />

Zonder Zeist<br />

11-11-1944<br />

‘Gefusilleerd of op andere wijze vermoord’ (i.p.)<br />

---<br />

Geme<strong>en</strong>tewerkman Zeist<br />

11-04-1945<br />

Beschieting<br />

R.K. begraafplaats te Zeist<br />

69


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Maria van<br />

Grooth<strong>en</strong>gel, Anne<br />

Willem<br />

Gruting, Johanna<br />

Catharina van<br />

Haitsma, Jan Sjoerd<br />

Marinus<br />

Hammes, Carel<br />

Johannes<br />

Har<strong>en</strong>, Jannetje<br />

Gijsberta Adriana van<br />

zie<br />

Schoot-van Har<strong>en</strong>,<br />

Jannetje Gijsberta<br />

Adriana van der<br />

Har<strong>en</strong>-van Grondelle,<br />

Maria van<br />

Borne<br />

16-09-1907<br />

Leusd<strong>en</strong><br />

20-03-1860<br />

Utrecht<br />

13-07-1905<br />

Zeist<br />

21-01-1922<br />

Zeist<br />

07-06-1896<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 03-04-1933.<br />

Vertrek 22-11-1937<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Empl. Ond. L<strong>en</strong>gkong nabij Jember<br />

03-07-1943<br />

---<br />

Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya<br />

(Indonesië), van A, nummer 328<br />

Vestiging 08-04-1937 Zonder Zeist<br />

20-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

Vestiging 23-03-1935.<br />

Vertrek 07-09-1938<br />

Opzichter (b.r.) /<br />

timmerman (Opgave<br />

weg<strong>en</strong>s overlijd<strong>en</strong>)<br />

nummer 1220c<br />

Amsterdam (Luftwaff<strong>en</strong>lazarett)<br />

12-06-1943<br />

Verwonding als gevolg van e<strong>en</strong> schot in de lever<br />

(Leberschussverletzung)<br />

Begraafplaats D<strong>en</strong> <strong>en</strong> Rust te Bilthov<strong>en</strong> (geme<strong>en</strong>te<br />

De Bilt)<br />

Vertrek 11-09-1941 Zonder (1941) Traut<strong>en</strong>au (Tsjecho-Slowakije)<br />

13-04-1945<br />

---<br />

---<br />

Vertrek 22-02-1917.<br />

Vestiging 22-12-1927<br />

Zonder Zeist<br />

20-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

70


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Herber, Johannes<br />

Jacobus (Jopie)<br />

Utrecht<br />

03-10-1930<br />

Herman, Theodoor Utrecht<br />

25-09-1916<br />

Hillig<strong>en</strong>hekk<strong>en</strong>,<br />

Johannes Frederikus<br />

(Joop)<br />

Hilt<strong>en</strong>, Hermanus<br />

H<strong>en</strong>dricus van<br />

Hoevelaak, Johannes<br />

van<br />

Zeist<br />

21-05-1921<br />

Utrecht<br />

16-12-1894<br />

Zeist<br />

25-01-1923<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

nummer 1562<br />

Vestiging 11-12-1941 Zonder Zeist<br />

09-04-1944<br />

Ongeluk<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

nummer 1103 (aantek<strong>en</strong>ing: geruimd)<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: De Zeister Courant, 12-04-1944:<br />

Vestiging 02-03-1942 Glaz<strong>en</strong>wasser (b.r.) /<br />

arbeider (s.r.)<br />

Chauffeur<br />

expeditiebedrijf<br />

Vestiging 23-03-1925 Bruineerder<br />

metaalfabriek<br />

Meubelmaker-antiquair<br />

(b.r.) / meubelmakertimmerman<br />

(s.r.)<br />

‘Jong<strong>en</strong>s demonteerd<strong>en</strong> granaat’<br />

Stassfurt (Dl)<br />

17-09-1942<br />

(in ziek<strong>en</strong>huis)<br />

Onbek<strong>en</strong>d, Nederland<br />

Zeist<br />

14-08-1944<br />

‘door e<strong>en</strong> noodlottig ongeval’<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1457<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Als gevolg van het neerstort<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

vliegtuig op het vliegveld Soesterberg, waar hij<br />

di<strong>en</strong>st deed bij de brandwacht.<br />

Rhed<strong>en</strong> (b.r.)<br />

06-11-1944<br />

‘door e<strong>en</strong> noodlottig ongeval’ (oorlogshandeling<strong>en</strong>)<br />

Velp<br />

Herbegrav<strong>en</strong> op de r.-k. begraafplaats te Zeist, rij 3,<br />

graf 5, plaats 2, op 11-05-1946.<br />

Schwering, Kreis Husum (Dl) (b.r.) / Kdo Husum-<br />

Schwesink (s.r.) / Schwesing, Kreis Husum (Dl) (r.k.)<br />

/ Schwering-Engelsburg (Dl) (r.k.)<br />

18-11-1944<br />

---<br />

71


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Hof, Aaltje<br />

zie<br />

Bosma-Hof, Aaltje<br />

Hog<strong>en</strong>doorn, Gijsbert Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> (U)<br />

30-03-1900<br />

Hoogstrat<strong>en</strong>, Petrus<br />

Melchior<br />

Jutte, Petrus Cornelis<br />

(Piet)<br />

Zeist<br />

15-01-1892<br />

’s-Grav<strong>en</strong>hage<br />

14-05-1919<br />

Kamp, Johanna van de<br />

zie<br />

Sloot<strong>en</strong>-van de Kamp,<br />

Johanna van<br />

Kanbier, Jan Ludwig Zeist<br />

19-04-1918<br />

Kat<strong>en</strong>, Cornelis (Kees)<br />

t<strong>en</strong><br />

Zeist<br />

18-01-1916<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 19-02-1906 Geme<strong>en</strong>tewerkman<br />

plantso<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Vertrek 19-09-1912<br />

Vestiging 14-04-1920<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Ostfriedhof der Evangelische Kirche te Husum<br />

(B.R.D.), vak S.O., nummer 65<br />

Kopergieter / sergeant<br />

vliegtuigmaker op<br />

wachtgeld<br />

Vestiging 30-06-1941 Wachtmeester<br />

geme<strong>en</strong>tepolitie<br />

Zeist<br />

11-04-1945<br />

Beschieting<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 8B<br />

Apeldoorn<br />

22-01-1945<br />

Bij beschieting uit vliegtuig<strong>en</strong> met boordwap<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

R.K. begraafplaats te Zeist<br />

Rouwadvert<strong>en</strong>tie in De Zeister Courant van 27-01-<br />

1945 ‘door e<strong>en</strong> noodlottig ongeval’.<br />

Zeist<br />

26-03-1945<br />

Ongeval (ongeluk met zijn pistool)<br />

D<strong>en</strong> Haag (begrav<strong>en</strong> vanuit r.-k. aan de Brandstraat)<br />

Vertrek 21-08-1925 Winkelbedi<strong>en</strong>de Sandhorst Landkreis Aurich<br />

19-02-1945<br />

---<br />

Nederlands ereveld te Osnabrück, Stadtkreis<br />

Vertrek 20-04-1937 Gezagvoerder<br />

K.N.I.L.M.<br />

Osnabrück (B.R.D.), rij A, nummer 22<br />

Nabij Kupang aan boord van Grumman G-21 vlgtg<br />

PK-AFS<br />

72


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Keiser, Christiaan (b.r.)<br />

/ Christianus (s.r.)<br />

Chicago (USA)<br />

19-12-1916<br />

Keuris, Pieter Schag<strong>en</strong><br />

25-07-1915<br />

Kleef, Cornelis Frederik<br />

van<br />

Klift, H<strong>en</strong>drik Jan van<br />

der<br />

Zeist<br />

21-03-1913<br />

Drieberg<strong>en</strong><br />

21-05-1907<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

26-01-1942<br />

---<br />

Nederlands ereveld Kembang Kunig te Surabaya<br />

(Indonesië), vak D, nummer 153<br />

Schrijver distributie Berg<strong>en</strong> Bels<strong>en</strong> (Dl)<br />

31-05-1945<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> te Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong><br />

(B.R.D.)<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Staat op de lijst uit 1948 van<br />

gesneuvelde verzetsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van Zeist van kapitein A.<br />

Bos jr. Volg<strong>en</strong>s die lijst is zijn adres Pauw van<br />

Wieldrechtlaan 4. Hij komt niet voor in het<br />

bevolkingsregister van de geme<strong>en</strong>te Zeist.<br />

Vestiging 03-01-1916 Metselaar-tegelzetter Köln, Stadtkreis Köln<br />

00-10-1944<br />

---<br />

Westfriefhof te Keul<strong>en</strong>, grafnummer 820. Later<br />

overgebracht naar Nederlands ereveld te Düsseldorf<br />

Besteller PTT (b.r.) /<br />

hulpbesteller P.T.T.<br />

(s.r.) / arbeider (r.k.)<br />

Vestiging 27-11-1942 Monteursmidbankwerker<br />

(B.R.D.), vak C, rij 4, nummer 9<br />

Leipzig (Dl) (b.r.) / Leipzig, Stadtkreis Leipzig<br />

22-03-1943<br />

(in ziek<strong>en</strong>huis)<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

nummer 1368b. Later (na oktober 1955) overgebracht<br />

naar Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak E,<br />

nummer 131.<br />

Zeist<br />

07-10-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Drieberg<strong>en</strong>-Rijs<strong>en</strong>burg<br />

73


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Klinkert, Geert Ste<strong>en</strong>wijk<br />

14-01-1924<br />

Knoppers, Bertus Zeist<br />

28-02-1913<br />

Kopp<strong>en</strong>, Freddy Paul Zeist<br />

29-06-1920<br />

Koss<strong>en</strong>, Johannis Li<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

05-02-1924<br />

Krom, Pieter Klaas Utrecht<br />

23-06-1905<br />

Kruif, Pieter de Zeist<br />

02-03-1919<br />

Leeuw<strong>en</strong>, Le<strong>en</strong>dert van Scherp<strong>en</strong>zeel<br />

30-12-1920<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 7-12-1939.<br />

Vertrek 22-06-1940<br />

Vestiging 3-09-1940<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Grondwerker Hamburg (Dl) (b.r.) / Hamburg-Berne (Dl) (r.k.)<br />

05-10-1945<br />

(in ziek<strong>en</strong>huis)<br />

Arbeider<br />

geme<strong>en</strong>tereiniging (b.r.)<br />

/ arbeider (s.r.)<br />

---<br />

Berlijn (Dl) (b.r.) / Berlijn, Stadtkreis Berlijn (s.r.) /<br />

Berlin-Kreuzberg (Dl) (r.k.)<br />

24-05-1943<br />

Gezwel aan twaalfvingerige darm<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak B,<br />

nummer 181<br />

Vertrek 18-05-1922 Zonder (1922) Neu<strong>en</strong>gamme<br />

28-12-1944<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Hamburg<br />

(B.R.D.)<br />

Vestiging 12-10-1939 Calculator met industrie Natzweiler (conc<strong>en</strong>tratiekamp) (Dl)<br />

22-08-1944<br />

Hartaando<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> lichaamszwakte<br />

Vestiging 22-10-1937 Werfchef houthandel<br />

(b.r.) / voorman (s.r.)<br />

---<br />

Chauffeur Tegel<strong>en</strong><br />

25-11-1944<br />

---<br />

Beel<strong>en</strong> (Dl) (b.r.) / Beel<strong>en</strong>, Landkreis War<strong>en</strong>dorf<br />

19-10-1943<br />

(in ziek<strong>en</strong>huis)<br />

Nederlands ereveld te Osnabrück, Stadtkreis<br />

Osnabrück (B.R.D.), rij H, nummer 18<br />

Vestiging 07-03-1923 Bouwkundig tek<strong>en</strong>aar Linz (b.r.) / Linz, Ober-Oesterreich (s.r.) / Linz aan<br />

de Donau (Oost<strong>en</strong>rijk) (r.k.)<br />

30-08-1942<br />

---<br />

74


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Leeuw<strong>en</strong>kamp, Casper Hoogland<br />

28-06-1906<br />

Lukass<strong>en</strong>, Aaltje<br />

Antonette<br />

zie<br />

Bezemer-Lukass<strong>en</strong>,<br />

Aaltje Antonette<br />

Maltha, Louise Eugénie<br />

Cornelie<br />

zie<br />

Was-Maltha, Louise<br />

Eugénie Cornelie<br />

Meijn<strong>en</strong>, Antonie Bloem<strong>en</strong>daal<br />

14-09-1917<br />

Mijnhardt, Andries D<strong>en</strong> Helder<br />

28-04-1913<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 2-02-1932 Ag<strong>en</strong>t van politie (te<br />

Zeist) tev<strong>en</strong>s<br />

onbezoldigd<br />

rijksveldwachter<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

---<br />

Sankt Barbara Gottesacker te Linz (Oost<strong>en</strong>rijk), vak<br />

XVII, nummer 525<br />

Zeist<br />

13-04-1945<br />

Beschieting (op 11-04-1945)<br />

R.K. begraafplaats te Zeist<br />

Vestiging 05-10-1942 Controleur C.C.C.D Zeist<br />

21-08-1944<br />

Doodgeschot<strong>en</strong><br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1480<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Bij vervoer van z<strong>en</strong>dapparatuur door<br />

het verzet werd hij uit noodweer gedood. Aanslag<br />

Vestiging 08-06-1914.<br />

Vertrek14-01-1927<br />

Vestiging circa 1930.<br />

Vertrek 01-10-1933<br />

Vestiging 13-04-1937<br />

Directielid (van e<strong>en</strong><br />

farmaceutische fabriek)<br />

vond plaats op hoek Choisyweg-2 e Hogeweg<br />

Batavia (N.O.I.) (b.r.) / Batavia, kamp Adek<br />

03-10-1943<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak A,<br />

nummer 19<br />

Nefk<strong>en</strong>s, Constantinus Tiel Vestiging 15-05-1944 RK Ordebroeder (b.r.) / Duitsland (conc<strong>en</strong>tratiekamp) (b.r.) / Dulcau<br />

75


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Engelodus Carolus 27-03-1923 ziek<strong>en</strong>verpleger (r.k.) (Zösch<strong>en</strong>) (b.r.) / Zösch<strong>en</strong>, Landkreis Merseburg<br />

(s.r.) / Dölkau in Zösch<strong>en</strong> (r.k.)<br />

15-07-1944 (b.r.) / 08-11-1944 (b.r. + s.r.)<br />

---<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak B,<br />

Netel<strong>en</strong>bos, Annette Ambt Almelo<br />

28-09-1910<br />

Netel<strong>en</strong>bos,<br />

Maximiliaan H<strong>en</strong>drik<br />

Nieuwkerk, Brunhilde<br />

Maria Friedel<br />

Zeist<br />

8-10-1918<br />

Zeist<br />

08-12-1941<br />

Oel, H<strong>en</strong>drik van Zeist<br />

22-01-1924<br />

Vestiging 11-03-1916<br />

Vertrek 11-01-1932<br />

Vestiging 25-11-1932.<br />

Vertrek 22-08-1933<br />

nummer 352<br />

Almelo<br />

23-09-1944<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engelse bomm<strong>en</strong>werper op<br />

woonhuis<br />

Vertrek 28-05-1941 Zonder Almelo<br />

25-09-1944<br />

Neerstort<strong>en</strong> van Engelse bomm<strong>en</strong>werper op<br />

woonhuis<br />

Vertrek 20-02-1942 Zonder Sch<strong>en</strong>efeld (Dl) (b.r.) / Sch<strong>en</strong>efeld, Kreis Pinneberg<br />

(Dl) (r.k.)<br />

05-06-1944<br />

---<br />

Hauptfriedhof Hamburg-Bahr<strong>en</strong>feld, afdeling 2, rij<br />

Zonder (b.r.) / stud<strong>en</strong>t<br />

(s.r.)<br />

---<br />

---<br />

XI, nummer 3<br />

Schwering, Kreis Husum (Dl) (b.r.) / Kdo Husum-<br />

Schwesing (s.r.) / Schwesing, buit<strong>en</strong>commando<br />

Neu<strong>en</strong>gamme (r.k.) / Schwesing, Kreis Husum (r.k.) /<br />

Schwesing Engelsburg (r.k.)<br />

11-11-1944<br />

Rouwadvert<strong>en</strong>tie: ‘dood gemarteld’<br />

Husum, graf 42; later overgebarcht naar Nederlands<br />

ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak C, nummer 11<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Op 30-08-1944 gearresteerd<br />

76


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Overweel, Cornelis Jan<br />

Wouter<br />

Drieberg<strong>en</strong><br />

16-02-1913<br />

Paul<strong>en</strong>, Willy Zeist<br />

02-08-1944<br />

Plug, Egbert Rotterdam<br />

16-02-1901<br />

Poort, Emil Rotterdam<br />

27-05-1925<br />

Pos, Albertus Zeist<br />

10-07-1926<br />

Pratt<strong>en</strong>burg, Ang<strong>en</strong>ietus<br />

van<br />

Rh<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

25-06-1912<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 30-10-1939 Grondwerker (b.r.) /<br />

meubelmaker (s.r.)<br />

Vestiging 17-09-1940 Opperschipper<br />

Koninklijke Marine<br />

Vestiging 11-11-1941 Zonder (b.r.) / cineast<br />

(s.r.)<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Ess<strong>en</strong>-Rütt<strong>en</strong>scheid (Dl)<br />

25-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak E,<br />

nummer 638<br />

Zonder Verd<strong>en</strong>-Aller (Dl)<br />

18-10-1944<br />

Lichaamszwakte; brak<strong>en</strong> <strong>en</strong> bloedsomloopzwakte<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Komt niet voor in het<br />

bevolkingsregister van de geme<strong>en</strong>te Zeist. Ouders of<br />

Timmerman<br />

bouwvakker<br />

moeder woonde(n) waarschij<strong>nl</strong>ijk in het spergebied.<br />

Zeist<br />

12-03-1942<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

nummer 995a. In 1962 overgebracht naar Nederlands<br />

ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak A, nummer 142.<br />

Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> (Dl)<br />

12-01-1945<br />

Bloedsomloopzwakte<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> te Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong><br />

(B.R.D.)<br />

Rh<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Vóór 7 mei 1945 (Op 18-10-1945 akte van overlijd<strong>en</strong><br />

opgemaakt nadat op die dag het lijk was gevond<strong>en</strong>)<br />

Door SS doodgeschot<strong>en</strong> (B&W-nota 01-07-1949)<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1633<br />

Vestiging 16-04-1932 Broodbakker Duitsland (b.r.) / Duisburg-Süd (Dl) (r.k.)<br />

06-03-1945<br />

77


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Prinz<strong>en</strong>, H<strong>en</strong>drik<br />

Willem<br />

Aalt<strong>en</strong><br />

05-07-1921<br />

Quivooij, Gradus Zeist<br />

23-02-1902<br />

Raphaelson, Ernst<br />

Moritz<br />

Rees Vellinga, Tjeerd<br />

van<br />

Remmerd<strong>en</strong>, Jacobus<br />

van<br />

Rietmeier, R<strong>en</strong>ate<br />

Monica<br />

Münch<strong>en</strong>-Gladbach (Dl)<br />

02-05-1904<br />

Harling<strong>en</strong><br />

09-06-1888<br />

Zeist<br />

18-05-1897<br />

Rotterdam<br />

29-05-1944<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 27-12-1935.<br />

Vertrek 21-09-1938<br />

Vestiging 18-09-1939.<br />

Vertrek20-05-1940<br />

Vestiging 1-05-1942.<br />

Vertrek 23-06-1942<br />

Vertrek 14-09-1923.<br />

Vestiging 29-03-1924.<br />

Vertrek 04-09-1924<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Artillerievuur<br />

Leerling<br />

landbouwbedrijf (b.r.) /<br />

zonder (b.s.)<br />

Tuinknecht /<br />

politiefunctionaris<br />

(1940)<br />

---<br />

Voerde, Niederrhein (Dl)<br />

01-02-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

---<br />

Haarlem<br />

27-06-1940<br />

Luchtbombardem<strong>en</strong>t<br />

Vestiging 27-05-1936 Huisknecht Zeist<br />

20-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

Vestiging 26-04-1938 Gezagvoerder Mij.<br />

Nederl.<br />

Vertrek 16-08-1911.<br />

Vestiging 27-02-1912<br />

Vestiging na 29-05-<br />

1944 (toevallige<br />

geboorte). Vertrek 08-<br />

06-1944<br />

---<br />

nummer 1220b<br />

New York (VSA)<br />

24-12-1943<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 632<br />

Opperman Soest<br />

19-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

nummer 1220a<br />

Zonder Münch<strong>en</strong>-Pasing (Dl)<br />

10-09-1944<br />

Longontsteking <strong>en</strong> voedingsstoornis<br />

---<br />

78


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Rijks<strong>en</strong>, Johannes Utrecht<br />

06-08-1918<br />

Roelandschap, Gerardus Utrecht<br />

28-09-1905<br />

Rouw<strong>en</strong>horst, Casimir Singaradja (N.O.I.)<br />

22-02-1922<br />

Schoot, Gabe R<strong>en</strong>é van<br />

der<br />

Schoot-van Har<strong>en</strong>,<br />

Jannetje Gijsberta<br />

Adriana van der<br />

Sloot<strong>en</strong>-van de Kamp,<br />

Johanna van<br />

Sluis, H<strong>en</strong>drik Jacob<br />

van de<br />

Zeist<br />

22-09-1943<br />

Hout<strong>en</strong><br />

25-08-1920<br />

Baarn<br />

05-09-1915<br />

Utrecht<br />

07-05-1920<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Vestiging 26-10-1942 Zonder De Bilt<br />

20-10-1943<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Vestiging 27-09-1929 Kelner Zeist<br />

12-07-1940<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

---<br />

nummer 1110<br />

Vestiging 4-08-1941 Zonder Op de Middellandse Zee aan boord van ‘Abel<br />

Tasman’<br />

16-10-1943<br />

Gesneuveld<br />

(Zeemansgraf)<br />

Zonder Zeist<br />

20-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1562<br />

Vestiging 22-12-1927 Zonder Zeist<br />

20-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1562<br />

Vestiging 20-07-1936 Zonder Zeist<br />

14-04-1945<br />

Beschieting (op 11-04-1945)<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

Vestiging 18-05-1929.<br />

Vertrek 14-12-1937<br />

nummer 1232b<br />

Kelner Slonsk (Pol<strong>en</strong>)<br />

31-01-1945<br />

79


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Smits, Johannes Tiel<br />

13-12-1922<br />

Soest, Antje van Utrecht<br />

29-06-1920<br />

Soest, Jan van Langbroek<br />

23-02-1896<br />

Sterk<strong>en</strong>burg, Jakobus Drieberg<strong>en</strong><br />

07-04-1923<br />

Stink<strong>en</strong>s, Wilhelm<br />

Theodor<br />

Kemp<strong>en</strong> Niederheim<br />

(Dl) (b.r.) / Kemp<strong>en</strong>-<br />

Niederrhein (s.r.)<br />

21-10-1907<br />

Teeuw, H<strong>en</strong>drik Rotterdam<br />

14-01-1911<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Vestiging 19-09-1941 ---<br />

---<br />

Vestiging 16-09-1943 Kleermaker<br />

Hamburg-Neu<strong>en</strong>gamme (Dl) (b.r. <strong>en</strong> r.k.) /<br />

Neu<strong>en</strong>gamme (s.r.)<br />

27-01-1945<br />

Nierontsteking (nephritis)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Hamburg<br />

(B.R.D.)<br />

Vestiging 24-02-1942 Dagdi<strong>en</strong>stbode Hüthem (Dl)<br />

30-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Begrav<strong>en</strong> te Hüthem (Dl).<br />

Vestiging 02-05-1928 Opperman (b.r.) / St<strong>en</strong>dal (Dl)<br />

betonwerker (r.k.) 01-05-1943<br />

(in lazaret)<br />

---<br />

Vestiging 02-05-1925 Hoef- <strong>en</strong> kachelsmid Lohne (Dl) (b.r. <strong>en</strong> r.k.) / Lohne, Landkreis Vechta<br />

(s.r.)<br />

01-05-1945<br />

(in ziek<strong>en</strong>huis)<br />

Nederlands ereveld te Hannover (B.R.D.), vak H, rij<br />

60<br />

Vestiging 02-10-1931 Kantoorbedi<strong>en</strong>de Kassel (Dl) (b.r. <strong>en</strong> r.k.) / Kassel, Stadtkreis Kassel<br />

(s.r.)<br />

26-09-1946 (b.r.) / 28-09-1946 (s.r)<br />

---<br />

Onbek<strong>en</strong>d, Duitsland (B.R.D.)<br />

Vestiging 21-02-1942 Kantoorbedi<strong>en</strong>de Arnhem<br />

ag<strong>en</strong>tur<strong>en</strong>firma 06-11-1944<br />

Oorlogshandeling<strong>en</strong><br />

---<br />

80


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Terpstra, Anne Klaas Noordwolde (geme<strong>en</strong>te<br />

Weststellingwerf)<br />

09-10-1910<br />

Terpstra, Simon Gerard Mr. Cornelis (N.I.) (b.r.)<br />

/ Batavia (s.r.)<br />

06-04-1920<br />

Toxopeus, Pieter Rotterdam<br />

31-01-1914<br />

Uitman, Jannigje<br />

Geertruida van<br />

zie<br />

Ginkel-Uitman,<br />

Jannigje Geertruida van<br />

Ullersma, C. ---<br />

Oud 27 jaar<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 17-04-1940 Smid-constructiewerker<br />

(b.r.) / smid (s.r.)<br />

Vestiging 30-08-1937.<br />

Vertrek 21-09-1940<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Asp. Insp. Van Politie<br />

Cadet-Vaandrig 18R I<br />

Begraafplaats<br />

Maarsberg<strong>en</strong> (geme<strong>en</strong>te Maarn)<br />

04-05-1945<br />

---<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Ging op 04-05-1945 naar het<br />

opvoedingsgesticht Valk<strong>en</strong>heide te Maarsberg<strong>en</strong> om<br />

aardappel<strong>en</strong> te stel<strong>en</strong><br />

Lübeckerbocht<br />

03-05-1945<br />

---<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Neu<strong>en</strong>gamme te Hamburg<br />

(B.R.D.)<br />

Vestiging 2-04-1937 Tuinman Zeist<br />

21-02-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1537<br />

Werkzaam bij de Ned.<br />

Ind. Tankboot Mij.,<br />

dochtermaatschappij<br />

van de Bat. Petr. Mij. ‘s<br />

Grav<strong>en</strong>hage<br />

Velthuiz<strong>en</strong>, Dirk Zeist Gro<strong>en</strong>tehandelaar (b.r.) Herg<strong>en</strong> Sweiler (Dl)<br />

---<br />

1942<br />

---<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Volg<strong>en</strong>s geme<strong>en</strong>telijke lijst van<br />

1945/1946 in archief geme<strong>en</strong>te Zeist, 1906-1945,<br />

inv.nr. 1588. Volg<strong>en</strong>s deze opgave woonde hij op het<br />

adres Krullelaan 32.<br />

81


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Verbeek, Johannes<br />

(Joop)<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

18-07-1922 / soldaat in het Franse<br />

Vreemdeling<strong>en</strong>legio<strong>en</strong><br />

(Préfecture de la Seine,<br />

Zeist<br />

03-10-1919<br />

Verbeek, Peter Rhed<strong>en</strong><br />

11-12-1896<br />

Visser, Haebele Akkerwoude, geme<strong>en</strong>te<br />

Dantumadeel<br />

23-12-1912<br />

Vlist, Johan Cornelis<br />

van der<br />

Stad Omm<strong>en</strong><br />

19-10-1898<br />

Vlugt, Frans van der Rotterdam<br />

15-04-1924<br />

Voorneveld, Willem<br />

Frederik Sigmund<br />

Zeist<br />

14-08-1944<br />

Vestiging 31-12-1921.<br />

Vertrek 19-02-1925<br />

Vestiging 29-04-1929.<br />

Vertrek 18-06-1937<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Frankrijk)<br />

Begraafplaats<br />

29-04-1945<br />

---<br />

---<br />

Machine-bankwerker Zeist<br />

31-05-1944<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1436<br />

Huisknecht Hamburg-Neu<strong>en</strong>gamme, Stadtkreis Hamburg<br />

04-12-1944<br />

---<br />

Nederlands ereveld te Osnabrück (B.R.D.), rij A,<br />

nummer 7<br />

Vestiging 04-07-1939 Tuinman-kweker Utrecht<br />

25-11-1944<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak D,<br />

Vestiging 02-08-1943 Koopman snijbloem<strong>en</strong> Freiburg (Dl)<br />

12-05-1944<br />

---<br />

nummer 37A (aantek<strong>en</strong>ing: geruimd)<br />

Vestiging 3-11-1937 Zonder Frankfurt am Main (Dl)<br />

22-03-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak B,<br />

---<br />

nummer 116<br />

Zonder Celle (Dl)<br />

02-10-1944<br />

Longontsteking met bronchitis <strong>en</strong><br />

82


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Was-Maltha, Louise<br />

Eugénie Cornelie<br />

Water, Cornelis Dirk<br />

van de<br />

Schiedam<br />

10-02-1882<br />

Brakel<br />

26-09-1920<br />

Wellema, Dirkje Sneek<br />

02-09-1916<br />

Wetering, Dirk<br />

Gerardus van de<br />

Utrecht<br />

11-09-1899<br />

Wijland, Johannes Zeist<br />

06-03-1903<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

spijsverteringsproblem<strong>en</strong> (bronchopneumie <strong>en</strong><br />

dyspepsie)<br />

Waldfriedhof te Celle, Kriegsopfergrabstatte, vak<br />

Vestiging 09-03-1925 Zonder Rav<strong>en</strong>sbrück (conc<strong>en</strong>tratiekamp) (Dl)<br />

28-12-1944<br />

Keelontsteking<br />

1/34<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Rav<strong>en</strong>sbrück (B.R.D.)<br />

Vestiging 08-03-1938 Kantoorbedi<strong>en</strong>de Otterloo (geme<strong>en</strong>te Ede)<br />

24-12-1944<br />

Beschieting<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

Vestiging 14-06-1938.<br />

Vertrek 31-05-1939<br />

nummer 1499<br />

Verpleegster Utrecht<br />

06-11-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t (bominslag in de neurologische<br />

kliniek van het Stads- <strong>en</strong> Academisch ziek<strong>en</strong>huis aan<br />

de Nicolaas Beetsstraat)<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 542<br />

Vestiging 22-12-1930 Dansleraar Darmstadt-Eberstadt (Dl) (b.r. <strong>en</strong> m.g.) / Darmstadt-<br />

Eberstadt, Stadtkreis Darmstadt (s.r.)<br />

12-07-1945<br />

Algehele zwakte, amputatie van rechterbe<strong>en</strong> t<strong>en</strong><br />

gevolge van verwonding door granaatscherf<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak D,<br />

Polijster Gerofabriek<br />

(b.r.) / polijster (s.r)<br />

nummer 36<br />

Berlijn (Dl) (b.r. <strong>en</strong> r.k.) / Berlin, Stadtkreis Berlin<br />

(s.r.) / Berlijn-Licht<strong>en</strong>berg (r.k.)<br />

22-11-1943<br />

---<br />

83


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Wijn<strong>en</strong>, Willem Zeist<br />

24-11-1893<br />

Utrecht<br />

Wijngaard, Teunis van<br />

d<strong>en</strong><br />

Rotterdam<br />

11-08-1914<br />

Zieleman, Willem Zeist<br />

24-04-1924<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Vertrek 26-02-1927<br />

Vestiging 25-09-1929.<br />

Vertrek 19-09-1932<br />

Vestiging 06-12-1941 Chauffeur (b.r.) /<br />

boekhouder (b.s.) /<br />

autohandelaar (s.r.)<br />

Beroep Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Kerkhof Berlijn-Licht<strong>en</strong>berg, Städtisches Friedhof in<br />

Marzahn, nummer 2 B-5-11; later overgebracht naar<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 1951<br />

Strat<strong>en</strong>maker Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

15-08-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Utrecht<br />

Seeburg (Dl) (b.r.) / Seeburg, Kreis Osthavelland<br />

(Dl) (b.s.) / Gross-Gli<strong>en</strong>icke (s.r.)<br />

25/27-04-1945 (b.r.) tuss<strong>en</strong> 25 <strong>en</strong> 27-04-1945 (b.s.) /<br />

30-04-1945 (s.r.)<br />

---<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak A,<br />

nummer 693<br />

Kruid<strong>en</strong>ier Hoh<strong>en</strong>kirch<strong>en</strong> (Dl) (b.r.) / Hoh<strong>en</strong>kirch<strong>en</strong>, Landkreis<br />

Hofgeismar / Hoh<strong>en</strong>kirch<strong>en</strong>, H<strong>en</strong>schel Lager (r.k.)<br />

06-04-1945<br />

---<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak C,<br />

nummer 5<br />

84


In de Tweede Wereldoorlog in conc<strong>en</strong>tratiekamp<strong>en</strong> omgekom<strong>en</strong> joodse inwoners van Zeist of in Zeist gebor<strong>en</strong> of gewoond<br />

hebb<strong>en</strong>d<br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Altmann, Martijn Franklin ’s-Grav<strong>en</strong>hage<br />

05-11-1940<br />

Altmann, Raphael Berlijn (Duitsland)<br />

24-09-1937<br />

Alvares Correa, Edgard Curaçao<br />

22-11-1880<br />

Bannet, Jeannette Josephine Zeist<br />

10-10-1929<br />

Bannet, John H<strong>en</strong>ry Lowermoor (Groot-<br />

Brittanië)<br />

23-05-1922<br />

Bannet, Joseph Schiedam<br />

17-10-1893<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Vestiging 24-01-1941. VOW 28-12-<br />

1943<br />

Vestiging 24-01-1941. VOW 28-12-<br />

1943<br />

Vestiging 31-03-1917. Vertrek 10-<br />

02-1944<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 12 van 1952) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

26-03-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 13 van 1952) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

26-03-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

26-03-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

VOW 28-12-1942 Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr.<br />

48 van 1951)<br />

31-08-1942<br />

Vestiging 23-07-1940. VOW 28-12-<br />

1942<br />

Vestiging 16-09-1926. VOW 28-12-<br />

1942<br />

---<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 532 van 1951) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam*) / omgeving Auschwitz (s.r.)<br />

31-12-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 273 van 1952) /: Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam*) / omgeving Auschwitz (s.r.)<br />

31-12-1943<br />

85


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Bannet, Joseph Lowermoor (Groot-<br />

Brittanië)<br />

05-03-1920<br />

Bannet, Rosette Caroline Jeannette De Bilt<br />

11-03-1925<br />

Bannet-Levi, Jeannette Caroline<br />

Josephine<br />

Amsterdam<br />

11-02-1894<br />

Barrik Bles, Martinus Rotterdam<br />

14-02-1881<br />

B<strong>en</strong>di<strong>en</strong>, Julius Stad Almelo<br />

29-12-1879<br />

Boas, Julius Amsterdam<br />

25-10-1885<br />

Boasson, Hein Amsterdam<br />

25-01-1908<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Vestiging 23-07-1940. VOW 28-12-<br />

1942<br />

Vestiging 16-09-1926. VOW 28-12-<br />

1942<br />

Vestiging 16-09-1926. VOW 28-12-<br />

1942<br />

Vestiging 3-11-1933. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / VOW 28-12-1942<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 531 van 1951) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam*) / omgeving Auschwitz (s.r.)<br />

31-12-1943 (akte B.S. nr. 531 van 1951) / 31-01-1943<br />

(In memoriam* <strong>en</strong> s.r.)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr.<br />

49 van 1951)<br />

31-08-1942<br />

---<br />

Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr.<br />

47 van 1951) / Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong><br />

s.r.)<br />

31-08-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 489 van 1952) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

06-09-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Vestiging 31-05-1928 Westerbork<br />

09-01-1944<br />

Ned. Isr. Begraafplaats te Diem<strong>en</strong>, vak U, rij 14,<br />

Vestiging 16-04-1932. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 14-09-1942<br />

Vestiging17-09-1934. Vertrek 21-09-<br />

1940<br />

nummer 15<br />

Bonwitt-Kramer, H<strong>en</strong>riette Uerding<strong>en</strong> (Duitsland) Vestiging 24-10-1940. Vertrek 25- Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam* <strong>en</strong> s.r.)<br />

30-04-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

31-12-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

86


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

04-06-1881 11-1940 23-07-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Buur<strong>en</strong>, Bernard van Bur<strong>en</strong><br />

Vestiging 24-02-1927 In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

03-02-1888<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 475 van 1951) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam*) / omgeving Auschwitz (s.r.)<br />

28-01-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Cah<strong>en</strong>-Hartog, Libettha Joanna Waalwijk<br />

Vestiging 09-07-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

06-11-1870<br />

08-1942 / VOW 28-12-1942 23-07-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Cauver<strong>en</strong>-van Wits<strong>en</strong>, Wilhelmina Rotterdam<br />

Vestiging 25-02-1932. Vertrek 06- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam) / omgeving<br />

26-06-1896<br />

06-1940<br />

Auschwitz (s.r.)<br />

31-08-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Coh<strong>en</strong>, Elisabeth Utrecht<br />

Vestiging 29-07-1938. Vertrek 14- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam*) / omgeving<br />

15-07-1918<br />

09-1942<br />

Auschwitz (s.r.)<br />

03-09-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Coh<strong>en</strong> Kloot, Hartog Amsterdam<br />

Vestiging 31-05-1938. Vertrek 19- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam*) / omgeving<br />

03-03-1908<br />

03-1940<br />

Auschwitz (s.r.)<br />

30-12-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Dallman-Rakower, Reisel Roma (b.r.) Biala (Pol<strong>en</strong>)<br />

Vestiging 22-10-1940. VOW 28-12- Auschwitz-Birk<strong>en</strong>au (Pol<strong>en</strong><br />

/ Dallmann-Rokower, Reisel (In 28-05-1918<br />

1942<br />

memoriam <strong>en</strong> s.r)<br />

1 ) (akte B.S. nr. 220 van<br />

1946) / Biala (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

00-08-1942<br />

---<br />

Dantzig, Eva van Harling<strong>en</strong><br />

Vestiging 03-07-1939. Evacuatie 19-<br />

1. In overlijd<strong>en</strong>sakte staat Duitsland vermeld.<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

18-08-1869<br />

08-1942 / VOW 28-12-1942 13-03-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Dreyfuss-Dreijfuss, Ida Betsy Adèle Antwerp<strong>en</strong> Vestiging 19-12-1940. Evacuatie 19- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 391 van 1949)<br />

87


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

26-05-1905 08-1942 / VOW 28-12-1942 Op of omstreeks 28-01-1944<br />

---<br />

Elias, Alfred Joseph H<strong>en</strong>ry Rotterdam<br />

Vestiging 24-02-1933. VOW 10-02- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

29-06-1909<br />

1944<br />

28-01-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Elzas, H<strong>en</strong>ri Winterswijk<br />

Vestiging 05-02-1941. Evacuatie 19- Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> [Duitsland]<br />

19-01-1880<br />

08-1942 / vertrek 14-09-1942 20-02-1945<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> te Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong><br />

(B.R.D.)<br />

Elzas, Jaap Martijn Winterswijk<br />

Vestiging 05-02-1941. VOW 28-12- Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

22-12-1908<br />

1942<br />

28-05-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Elzas-de Vries, Elisabeth Leeuward<strong>en</strong><br />

Vestiging 05-02-1941. Evacuatie 19- Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> (Duitsland)<br />

24-02-1887<br />

08-1942 / vertrek 14-09-1942 12-01-1945<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong> te Berg<strong>en</strong>-Bels<strong>en</strong><br />

(B.R.D.)<br />

Enthov<strong>en</strong>-van Lier, H<strong>en</strong>riette Sophia Utrecht<br />

Vestiging 29-04-1919. Evacuatie 19- Vermist (In memoriam) / officieel niet bek<strong>en</strong>d (s.r.)<br />

Carolina Clarisse<br />

17-06-1875<br />

08-1942 / vertrek 14-09-1942 00-00-0000<br />

Frank-Schott, Fronica Winschot<strong>en</strong><br />

Vestiging 30-01-1939. Evacuatie 19- In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

06-10-1869<br />

08-1942<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 191 van 1951) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam*) / omgeving Auschwitz (s.r.<br />

05-02-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Garnada-Rimini, Rebecca Amsterdam<br />

Vestiging 13-09-1929. VOW 10-02- In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

15-04-1880<br />

1944<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 549 van 1951) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

28-01-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Gelder<strong>en</strong>, Louis van Amsterdam<br />

Vestiging 14-10-1939. Vertrek 22- Pol<strong>en</strong><br />

31-01-1914<br />

02-1940<br />

21-01-1945<br />

---<br />

Goudsmit, Louise Marianne Roza ’s-Grav<strong>en</strong>hage Vestiging 17-06-1940. VOW 28-12- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

88


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

22-02-1931 1942 01-10-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Goudsmit, Maurits Rotterdam<br />

Vestiging 17-06-1940. Evacuatie 19- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

28-10-1890<br />

08-1942 / vertrek 14-09-1942 01-10-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Goudsmit, Tinie Louise Flora Utrecht<br />

Vestiging 17-06-1940. VOW 28-12- Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr.<br />

31-08-1921<br />

1942<br />

478 van 1950) / Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong><br />

s.r.)<br />

01-10-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Goudsmit-van d<strong>en</strong> Berg, Sophie Leid<strong>en</strong><br />

Vestiging 17-06-1940. Evacuatie 19- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

Marianne<br />

18-09-1894<br />

08-1942 / vertrek 14-09-1942 01-10-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Hartogs-Soesman, Reintje Zwartewaal<br />

Vestiging 28-04-1939. Evacuatie 19- In conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr.<br />

08-02-1885<br />

08-1942 / VOW 28-12-1942 426 van 1948) / Sobibor (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Op of omstreeks 14-05-1943 (akte B.S. nr. 426 van<br />

1948) / 14-05-1943 (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Hecht-Coh<strong>en</strong>, Anna Münch<strong>en</strong> Gladbach Vestiging 14-10-1940. Evacuatie 19- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

(Duitsland)<br />

08-1942 / vertrek 1-09-1942 27-08-1943<br />

22-08-1875<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Hegt, Maurits Amsterdam<br />

Vestiging 30-08-1935. Evacuatie 19- Vermist (In memoriam*) / officieel niets bek<strong>en</strong>d (s.r.)<br />

01-03-1874<br />

08-1942 / vertrek 14-09-1942 00-00-0000<br />

---<br />

H<strong>en</strong>schel-Ros<strong>en</strong>feld, Laura (ook Brünn (Tsjecho- Vestiging 08-02-1941. Evacuatie 19- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

gevond<strong>en</strong> als Loura Sara)<br />

Slowakije)<br />

08-1942 / vertrek 03-09-1942 08-04-1944<br />

25-12-1857<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Heijmann, Albert Ahrweiler (Duitsland) Vestiging 24-10-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

19-04-1891<br />

08-1942 / Vertrek 01-09-1942 28-05-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Heijmann-Levy, Hel<strong>en</strong>e Kreuznach (Duitsland) Vestiging 24-10-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

04-10-1891<br />

08-1942 / vertrek 01-09-1942 28-05-1943<br />

89


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Hesdörffer, Carl Fulda (Duitsland)<br />

27-05-1868<br />

Hirsch-Sussmann, Selma Bochum (Duitsland)<br />

15-12-1870<br />

Holz-Cunow, Martha Berlijn (Duitsland)<br />

23-02-1862<br />

Jachcel, Necha Wisniczu Nowym (Pol<strong>en</strong>)<br />

19-03-1897<br />

Jacobs, Regi<strong>en</strong>e (ook gevond<strong>en</strong> als<br />

Regina)<br />

Borculo<br />

02-03-1869<br />

Jäger-Heijmann, Lilli Kreuznach (Duitsland)<br />

27-03-1921<br />

Joseph-B<strong>en</strong>jamin, Minna Sara (b.r.) /<br />

Joseph-B<strong>en</strong>jamin, Minna (In<br />

memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Bleckede (Duitsland)<br />

28-10-1872<br />

Kisch, Edgar W<strong>en</strong><strong>en</strong> (Oost<strong>en</strong>rijk)<br />

31-07-1891<br />

Kisch-Sieb<strong>en</strong>schein, Edith Kwassitz (Duitsland)<br />

07-11-1898<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Vestiging 14-10-1940. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 01-09-1942<br />

Vestiging 26-02-1941. VOW 10-02-<br />

1944<br />

Vestiging 19-12-1940. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 03-10-1942<br />

Vestiging 21-10-1940. VOW 28-12-<br />

1942<br />

Vestiging 20-05-1932. VOW 10-02-<br />

1944<br />

Vestiging 24-10-1940. Vertrek 19-<br />

12-1940<br />

Vestiging 21-10-1940 (volg<strong>en</strong>s het<br />

register van ingekom<strong>en</strong> person<strong>en</strong>).<br />

Vertrek 15-01-1941<br />

Vestiging 22-10-1940. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 01-09-1942<br />

Vestiging 22-10-1940. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 01-09-1942<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

26-03-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Vermist (In memoriam) / officieel niet bek<strong>en</strong>d (s.r.)<br />

28-01-1944; verdere gegev<strong>en</strong>s onbek<strong>en</strong>d (akte B.S.<br />

nr. 167 van 1948) / 00-00-0000 (s.r.)<br />

---<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

09-07-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 470 van 1951) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

28-01-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 471 van 1951) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

28-01-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

17-09-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

14-05-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

28-05-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

28-05-1943<br />

90


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Kleerekoper, Isaäc Naphtalie Amsterdam<br />

10-09-1880<br />

Kleerekoper, Martha Annetta (b.r.) /<br />

Baars-Kleerekoper, Martha Anetta (In<br />

memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Kleerekoper-Horneman, Rachel<br />

Philippina<br />

Zeist<br />

01-04-1910<br />

Woerd<strong>en</strong><br />

27-08-1875<br />

Konijn, Bar<strong>en</strong>d Amsterdam<br />

18-03-1893<br />

Kramer, Chaskel Kluczow (Pol<strong>en</strong>)<br />

05-08-1883<br />

Kramer, Emma Herding<strong>en</strong> (Duitsland)<br />

(b.r.) / Merding<strong>en</strong> (In<br />

memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Krant, Hartog Amsterdam<br />

31-01-1917<br />

Kratz<strong>en</strong>stein, Leon Elias Hameln (Duitsland)<br />

21-10-1906<br />

Kroon, Joseph Isaac Rotterdam<br />

16-06-1888<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Vestiging 01-05-1909. Vertrek 01-<br />

04-1914<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

01-02-1943.<br />

Vertrek 29-04-1914 Sub. Kdo. Falk<strong>en</strong>berg<br />

21-04-1945<br />

Vestiging 11-05-1909. Vertrek 01-<br />

04-1914<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Gross Ros<strong>en</strong> te Rogoznica (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

01-02-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Vestiging 09-03-1922 Westerbork<br />

10-12-1943<br />

Ned. Isr. Begraafplaats te Diem<strong>en</strong>, vak U, rij 14,<br />

Vestiging 24-10-1940. Vertrek 06-<br />

02-1941<br />

Vestiging 24-10-1940. Vertrek 25-<br />

11-1940<br />

Vestiging 15-12-1938. VOW 10-02-<br />

1944<br />

Vestiging 02-12-1940. Vertrek 11-<br />

05-1942<br />

nummer 3<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

26-03-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

13-03-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 107 van 1952) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

26-03-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

23-07-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Vestiging 20-10-1924 Westerbork<br />

28-12-1943<br />

Ned. Isr. Begraafplaats te Diem<strong>en</strong>, vak U, rij 14,<br />

nummer 11<br />

91


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Kuijt, Leonora Amsterdam<br />

31-05-1881<br />

Lasker, Teophilia Hedwig Sara (ook<br />

gevond<strong>en</strong> als Theophilia H.S.) (b.r.) /<br />

Rochotz-Lasker, Teophilia Hedwig (In<br />

memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Berlijn (Duitsland)<br />

27-06-1862<br />

Lauinger, Andreas Hans Neur<strong>en</strong>berg (Duitsland)<br />

30-07-1927<br />

Lauinger, Hanna Neur<strong>en</strong>berg (Duitsland)<br />

25-01-1923<br />

Lauinger, Karl Neur<strong>en</strong>berg (Duitsland)<br />

12-08-1889<br />

Lauinger, Thomas Julius Neur<strong>en</strong>berg (Duitsland)<br />

07-03-1925<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Vestiging 20-11-1935. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 14-09-1942<br />

Vestiging 5-03-1941. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 01-09-1942<br />

Vestiging 01-08-1941. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 25-08-1943<br />

Vestiging 01-08-1941. Vertrek 25-<br />

08-1943<br />

Vestiging 21-10-1940. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 25-08-1943<br />

Vestiging 01-08-1941. Vertrek 25-<br />

08-1943<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

26-03-1943<br />

Lelyveld, Esther ’s-Grav<strong>en</strong>hage Vestiging 25-03-1941 (volg<strong>en</strong>s Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

09-04-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Te of in de omgeving van Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (akte<br />

B.S. nr. 61 van 1949) / Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In<br />

memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Op of omstreeks 18-10-1944 (akte B.S. nr. 61 van<br />

1949) / 18-10-1944 (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Onbek<strong>en</strong>d<br />

Overled<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> tijdstip tuss<strong>en</strong> 00-02-1945 <strong>en</strong> de<br />

capitulatie van de Duitse legers in 00-05-1945 (akte<br />

B.S. nr. 152 van 1950) / 00-02-1945 vermist (In<br />

memoriam) / 00-00-0000 (s.r.)<br />

---<br />

Te of in de omgeving van Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (akte<br />

B.S. nr. 60 van 1949) / Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In<br />

memoriam* <strong>en</strong> s.r.)<br />

Op of omstreeks 18-10-1944 (akte B.S. nr. 60 van<br />

1949) / 18-10-1944 (In memoriam* <strong>en</strong> s.r.)<br />

---<br />

Te of in de omgeving van Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (akte<br />

B.S. nr. 62 van 1949) /: Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In<br />

memoriam* <strong>en</strong> s.r.)<br />

Op of omstreeks 18-10-1944 (akte B.S. nr. 62 van<br />

1949) / 18-10-1944 (In memoriam* <strong>en</strong> s.r.)<br />

---<br />

92


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Levie, Margaretha Sophia (b.r.) /<br />

Geleerd-Levie, Margaretha Sophia (In<br />

memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

30-04-1925 persoonskaart) of op 25-01-1941<br />

(volg<strong>en</strong>s register van ingekom<strong>en</strong><br />

Ambon (Nederlands-<br />

Indië)<br />

10-11-1918<br />

Levie, Corry de Winschot<strong>en</strong><br />

28-11-1922<br />

Levy, Johanna Hel<strong>en</strong>a H<strong>en</strong>rietta Roermond<br />

07-11-1895<br />

Liebstaedter-Wolf, Kathinka (ook<br />

gevond<strong>en</strong> als Kathinka Sara)<br />

Binswang<strong>en</strong> (Duitsland)<br />

19-03-1876<br />

Lier, Bernard Maurits H<strong>en</strong>ri van Utrecht<br />

30-05-1882<br />

Marcus, Eliazar (b.r.) / Marcus,<br />

Eliazer (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Kamp<strong>en</strong><br />

25-06-1903<br />

Neukircher, Willem Robert ’s-Grav<strong>en</strong>hage<br />

29-10-1925<br />

Obermeijer-B<strong>en</strong>jamin, Amalie Sara<br />

(b.r.) / Obermeijer-B<strong>en</strong>jamin, Amalie<br />

Bleckede am Elbe<br />

(Duitsland)<br />

person<strong>en</strong>). VOW 27-09-1946<br />

Vestiging 14-12-1940. Vertrek 01-<br />

07-1942<br />

Vestiging 18-01-1941. VOW 27-09-<br />

1946<br />

Vestiging 14-05-1943. VOW 19-02-<br />

1944<br />

Vestiging 08-02-1941. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 01-09-1942<br />

Vestiging 15-12-1919. VOW 19-02-<br />

1944<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

09-07-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

09-04-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

09-07-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 473 van 1951) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

28-01-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

23-07-1943<br />

Vestiging 30-11-1935 Midd<strong>en</strong>-Europa<br />

15-03-1945<br />

Vestiging 26-01-1938. Vertrek 09-<br />

02-1944<br />

Vestiging 21-10-1940. Vertrek 15-<br />

01-1941<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 472 van 1951) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

28-01-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

---<br />

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 108 van 1952) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

31-05-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

14-05-1943<br />

93


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

(In memoriam <strong>en</strong> s.r.) 12-12-1868 Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Opp<strong>en</strong>heimer, Ludwig Leon (ook<br />

gevond<strong>en</strong> als Ludwig Leon Israel)<br />

Berlijn (Duitsland)<br />

24-09-1878<br />

Ploeg, H<strong>en</strong>riette van Rotterdam<br />

06-02-1897<br />

Polak, Samuel Sle<strong>en</strong><br />

04-06-1920<br />

Ritter-Nord<strong>en</strong>, Rosa Berlijn (Duitsland)<br />

16-02-1877<br />

Rooij<strong>en</strong>, Daniël van Amsterdam<br />

25-06-1912<br />

Rooij<strong>en</strong>-Zeehandelaar, Bloeme van Amsterdam<br />

25-09-1920<br />

Ros<strong>en</strong>berger, Paula Nördling<strong>en</strong> (Duitsland)<br />

30-12-1895<br />

Salomon, Isaak Eschweiler (Duitsland)<br />

27-03-1871<br />

Salomon, Minna Straszburg (Frankrijk)<br />

09-09-1897<br />

Vestiging 08-02-1941. Vertrek 01-<br />

09-1942<br />

Vestiging 15-08-1940. VOW 28-12-<br />

1942<br />

Vestiging 31-01-1940. Vertrek 19-<br />

06-1940<br />

Vestiging 24-10-1940. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 03-09-1942<br />

Vestiging 02-03-1940. Vertrek 22-<br />

10-1940<br />

Vestiging 02-03-1940. Vertrek 22-<br />

10-1940<br />

Vestiging 22-10-1940. Vertrek 04-<br />

02-1941<br />

Vestiging16-10-1940. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 03-09-1942<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

18-10-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

02-07-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

24-08-1942 (In memoriam*) / 00-00-0000 (s.r.)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam*) / omgeving<br />

Auschwitz (s.r.)<br />

05-02-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

28-05-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

15-12-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

30-09-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

30-04-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Vestiging 22-10-1940 Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr.<br />

402 van 1950) / Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong><br />

s.r.)<br />

30-09-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Salomon-Cohn, Emma Watt<strong>en</strong>scheid (Duitsland) Vestiging 16-10-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

94


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

01-02-1878 08-1942 / vertrek 03-09-1942 30-04-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Samuels, Bernard Eduard Paramaribo (Suriname) Vestiging 05-10-1934. Evacuatie 19- Theresi<strong>en</strong>stadt (Duitsland) (akte B.S. nr. 542 van<br />

10-11-1872<br />

08-1942 / VOW 28-12-1942 1946) / vermist (In memoriam) / onbek<strong>en</strong>d (s.r.)<br />

22-07-1944 (akte B.S. nr. 542 van 1946) / 00-00-0000<br />

(s.r.)<br />

---<br />

Samuels-Z<strong>en</strong>dijk, Sophia Hester Kamp<strong>en</strong><br />

Vestiging 05-10-1934. Evacuatie 19- Theresi<strong>en</strong>stadt (Duitsland)<br />

23-12-1872<br />

08-1942 / VOW 28-12-1942 05-04-1945 (akte B.S. nr. 543 van 1946) / 02-04-1945<br />

(In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Theresi<strong>en</strong>stadt te Terezin (Tsechië)<br />

Schlosz, Karl Framersheim (Duitsland) Vestiging 22-10-1940. Vertrek 12- Vermist.<br />

06-01-1876<br />

02-1941<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Zijn naam komt sinds 2001 niet meer<br />

voor in het Slachtofferregister van de<br />

Oorlograv<strong>en</strong>stichting. Volg<strong>en</strong>s informatie had hij de<br />

oorlog overleefd.<br />

Simons, Elizabeth Leek<br />

Vestiging 14-05-1943. VOW 19-02- In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

18-09-1903<br />

1944<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 106 van 1952) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

28-01-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Steiner-H<strong>en</strong>schel, Margarete Berlijn (Duitsland) Vestiging 08-02-1941. Evacuatie 19- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam*) / omgeving<br />

17-11-1880<br />

08-1942 / vertrek 01-09-1942 Auschwitz (s.r.)<br />

31-08-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Stiasny-Rinkel, Julie Schlichtingsheim Vestiging 22-10-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

(Duitsland)<br />

08-1942 / vertrek 03-09-1942 23-07-1943<br />

06-01-1861<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sundheimer, Walther / Sundheimer, Frankfurt am Main Vestiging08-04-1939. VOW 28-12- Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Walter (In memoriam <strong>en</strong> s.r.) (Duitsland)<br />

1942<br />

21-05-1943<br />

13-11-1892<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Swart, Willy Amsterdam Vestiging 03-02-1937. Vertrek 21- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

95


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

08-09-1916 05-1942 03-09-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Thalheimer-Kleemann, Sara / Wernecke (Duitsland) Vestiging 24-10-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Thalheimer-Kleermann, Sara (In 03-09-1865<br />

08-1942 / vertrek 01-09-1942 13-03-1943<br />

memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Tierlier, Edo Max Amsterdam<br />

Vestiging 13-06-1932. VOW 28-12- Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr.<br />

29-09-1930<br />

1942<br />

50 van 1951) / Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong><br />

s.r.)<br />

05-11-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Tierlier, Eliazer Amsterdam<br />

Vestiging 13-06-1932. VOW 28-12- Neukirch (Duitsland)<br />

31-08-1897<br />

1942<br />

16-02-1943<br />

---<br />

Tierlier, Nico B<strong>en</strong>edictus Zeist<br />

VOW 28-12-1942 Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr.<br />

18-01-1935<br />

84 van 1951) / Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam*) /<br />

omgeving Auschwitz (s.r.)<br />

05-11-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Tierlier-Zurel, Engeltje Amsterdam<br />

Vestiging 03-06-1932. VOW 28-12- Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr.<br />

20-12-1902<br />

1942<br />

78 van 1951) / Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong><br />

s.r.)<br />

05-11-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Unger, Alfred Fritz Berlijn (Duitsland) Vestiging 15-02-1941. Vertrek 24- Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

25-04-1896<br />

05-1942 met onbek<strong>en</strong>de bestemming<br />

/ VOW 28-12-1942<br />

30-09-1944 (akte B.S. nr. 391 van 1947)<br />

Vieijra, Jacques Rotterdam<br />

Vestiging 16-05-1942. Evacuatie 19- In of nabij het conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

15-08-1927<br />

08-1942 / VOW 28-12-1942 (akte B.S. Amsterdam nr. 3-275 van 1949) /:<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam* <strong>en</strong> s.r.)<br />

Op of omstreeks 22-10-1943 (akte B.S. Amsterdam<br />

nr. 3-275 van 1949) / 22-10-1943 (In memoriam* <strong>en</strong><br />

s.r.)<br />

96


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Vijevano, Selina Amsterdam<br />

01-06-1903<br />

West, Abraham van Nijmeg<strong>en</strong><br />

18-02-1914<br />

Wi<strong>en</strong>er-Büch<strong>en</strong>bacher, Sofie (b.r. <strong>en</strong><br />

In memoriam) / Wi<strong>en</strong>er-<br />

Bück<strong>en</strong>backer, Sofie (s.r.)<br />

Fürth (Duitsland)<br />

02-12-1863<br />

Witt<strong>en</strong>berg, Else Blume Köningsberg (Duitsland)<br />

12-07-1901<br />

Worms, Rebekka Amsterdam<br />

21-09-1891<br />

Zondervan, H<strong>en</strong>ri Maastricht<br />

19-06-1864<br />

Zurel, Martha Haarlem<br />

27-10-1930<br />

Verklaring afkorting <strong>en</strong> gebruik asterisk<br />

VOW = vertrokk<strong>en</strong> met onbek<strong>en</strong>de woonplaats<br />

* = de g<strong>en</strong>oemde gegev<strong>en</strong>s zijn onzeker<br />

In memoriam = In Memoriam, D<strong>en</strong> Haag 1995<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of vertrek<br />

uit Zeist<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Begraafplaats<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Vestiging 08-03-1932 In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]<br />

(Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 105 van 1952) / Auschwitz<br />

(Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

28-01-1944<br />

Vestiging 28-04-1939. Vertrek 18-<br />

01-1940<br />

Vestiging 07-01-1941. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 01-09-1942<br />

Vestiging 25-04-1941. Vertrek 02-<br />

01-1942<br />

Vestiging 18-02-1928. Vertrek 21-<br />

02-1941<br />

Vestiging 18-04-1930. Evacuatie 19-<br />

08-1942 / vertrek 14-09-1942<br />

Vestiging 03-06-1932. VOW 28-12-<br />

1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

31-03-1944<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

27-08-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

11-06-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

28-05-1943<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Sobibor (Pol<strong>en</strong>)<br />

Auschwitz (Pol<strong>en</strong>)<br />

24-09-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

Oserecim [Duits: Auschwitz] (Pol<strong>en</strong>) (akte B.S. nr. 79<br />

van 1951) / Auschwitz (Pol<strong>en</strong>) (In memoriam <strong>en</strong> s.r.)<br />

5-11-1942<br />

Conc<strong>en</strong>tratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Pol<strong>en</strong>)<br />

97


In de Tweede Wereldoorlog in de geme<strong>en</strong>te Zeist t<strong>en</strong>gevolge van oorlogshandeling<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> <strong>burgers</strong>, die niet in Zeist<br />

gebor<strong>en</strong> zijn of gewoond hebb<strong>en</strong><br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Woonplaats<br />

Althoff, Albertus Amsterdam<br />

Oud 27 jaar<br />

Amsterdam<br />

Boer, Gerrit Johannis Hedel<br />

20-06-1906 (s.r.) / 27-06-1906<br />

(d.r.)<br />

Zuil<strong>en</strong><br />

Bon, Jacobus Petrus Amsterdam<br />

11-03-1901<br />

Brinkhof, Antonius Cornelis<br />

Joseph<br />

De Bilt<br />

22-08-1908<br />

Utrecht<br />

Brinkhof, Johannes H<strong>en</strong>drikus De Bilt<br />

08-06-1895<br />

Utrecht<br />

Beroep Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Los arbeider Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

15-08-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Werkm. 1 e kl. te Utrecht (s.r.)<br />

/ postbeambte (b.s.)<br />

Lid verzet<br />

Amsterdam<br />

Zeist<br />

28-10-1944<br />

Gedood bij vluchtpoging tijd<strong>en</strong>s de razzia op 28-10-1944<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C, nummer<br />

1417; later overgebracht naar:<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak A, nummer<br />

415<br />

Zonder (b.s.) / chauffeur (d.r.) Zeist<br />

05-09-1944<br />

Beschieting<br />

Stucadoor<br />

Lid verzet<br />

Schilder<br />

Lid verzet<br />

(Utrecht)<br />

D<strong>en</strong> Dolder (Soestdijkerweg), geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

05-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak B, nummer<br />

208<br />

D<strong>en</strong> Dolder (Soestdijkerweg), geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

05-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak B, nummer<br />

209<br />

98


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Woonplaats<br />

Dekker, Gerrit Utrecht<br />

17-05-1926<br />

Utrecht<br />

Dhont, Cornelis Marinus Middelburg<br />

24-08-1874<br />

Dijk, Dirk van Rh<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

26-08-1894<br />

Rh<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Godijn, Jacobus Utrecht<br />

15-12-1907<br />

Soest<br />

Hoek, Antonie van der ´s-Grav<strong>en</strong>hage<br />

23-12-1897<br />

Maarse<strong>en</strong><br />

Beroep Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Lid verzet D<strong>en</strong> Dolder (Soestdijkerweg), geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

05-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer<br />

32A III<br />

Zonder Zeist<br />

27-11-1944<br />

T<strong>en</strong>gevolge van e<strong>en</strong> bomaanval in Doorn<br />

Los arbeider (b.s.) / ketelman<br />

ste<strong>en</strong>fabriek (d.r.)<br />

---<br />

Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

15-08-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Rh<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Kelner Zeist<br />

14-10-1944<br />

‘Gefusilleerd of op andere wijze vermoord’ (i.p.) /<br />

doodgeschot<strong>en</strong> (d.r.)<br />

---<br />

Pel. Cdt. van de N.B.S. D<strong>en</strong> Dolder (Soestdijkerweg), geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

05-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer<br />

32A I<br />

99


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Woonplaats<br />

Jong, Christiaan de IJsselstein<br />

09-10-1916<br />

Bunnik<br />

Jonk<br />

Johannes<br />

Leid<strong>en</strong><br />

23-02-1895<br />

Leid<strong>en</strong><br />

Kemp, H<strong>en</strong>drikus Haarlemmermeer<br />

07-06-1910<br />

Amsterdam<br />

Kerkhof, Louis Delft<br />

Oud 16 jaar<br />

Bilthov<strong>en</strong>, geme<strong>en</strong>te De Bilt<br />

Kerkhof, Sijm<strong>en</strong> Utrecht<br />

Oud 9 jaar<br />

Bilthov<strong>en</strong>, geme<strong>en</strong>te De Bilt<br />

Beroep Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Zonder / stoffeerder (d.r.) Zeist<br />

09-09-1944<br />

‘Gefusilleerd of op andere wijze vermoord’ (i.p.)<br />

Nederlands ereveld Lo<strong>en</strong><strong>en</strong> te Apeldoorn, vak A, nummer<br />

247<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Volg<strong>en</strong>s het dagrapport van de politie van 9<br />

september 1944 werd De Jong door twee beambt<strong>en</strong> van de<br />

Abteilung 5 van de Sicherheitspolizei te Zeist weg<strong>en</strong>s<br />

plundering doodgeschot<strong>en</strong> achter het perceel Utrechtseweg<br />

75.<br />

Ambt<strong>en</strong>aar<br />

Lid verzet<br />

Aantek<strong>en</strong>ing (2): Lid van het verzet.<br />

D<strong>en</strong> Dolder (Soestdijkerweg), geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

05-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer<br />

32A IV<br />

D<strong>en</strong> Dolder (Soestdijkerweg), geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

05-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer<br />

32A II<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Komt niet voor in het Slachtofferregister van<br />

de Oorlogsgrav<strong>en</strong>stichting.<br />

Zonder Zeist<br />

20-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Begraafplaats D<strong>en</strong> <strong>en</strong> Rust te Bilthov<strong>en</strong>, geme<strong>en</strong>te De Bilt<br />

Zonder Zeist<br />

20-03-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Begraafplaats D<strong>en</strong> <strong>en</strong> Rust te Bilthov<strong>en</strong>, geme<strong>en</strong>te De Bilt<br />

100


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Woonplaats<br />

Kievith, Cornelis Pieter ’s-Grav<strong>en</strong>hage<br />

Oud 24 jaar<br />

’s-Grav<strong>en</strong>hage<br />

Klamer, Jan Lucas Har<strong>en</strong><br />

Oud 27 jaar<br />

Amersfoort<br />

Knoop, Willem H<strong>en</strong>drik Amsterdam<br />

21-03-1894<br />

Amersfoort<br />

Koningsberger, H<strong>en</strong>ri Johan Blokzijl<br />

11-02-1924<br />

Amsterdam<br />

Koot<strong>en</strong>, Cornelis van Rh<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Oud 37 jaar<br />

Hilversum<br />

Beroep Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Distributie-ambt<strong>en</strong>aar Zeist<br />

02-05-1944<br />

---<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Blijk<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> opgave uit 1948 van kapitein A.<br />

Bos jr. is Kievit, die ondergedok<strong>en</strong> zat, in maart 1944 door<br />

het verzet geliquideerd omdat hij de zaak aan de S.D. wilde<br />

verrad<strong>en</strong>.<br />

Adspirant-opzichter Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

08-03-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Behanger-stoffeerder (b.s.) /<br />

landwachter (d.r. <strong>en</strong><br />

mededeling kapitein Bos,<br />

1948)<br />

Hoogkerk<br />

Zeist (b.s.) / in het bos aan de Traayweg tuss<strong>en</strong> Oude<br />

Postweg <strong>en</strong> Woud<strong>en</strong>bergseweg (d.r.) / Austerlitz (mededeling<br />

kapitein A. Bos, 1948)<br />

05-10-1944<br />

Gedood door e<strong>en</strong> pistoolschot (d.r.)<br />

--- (Lijk vervoerd door begraf<strong>en</strong>isondernemer uit Drieberg<strong>en</strong>)<br />

(d.r.)<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Blijk<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> opgave uit 1948 van kapitein A.<br />

Bos jr. is de landwachter Knoop op 5 oktober 1944 bij<br />

Austerlitz door het verzet geliquideerd.<br />

Lid verzet D<strong>en</strong> Dolder (Soestdijkerweg), geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

05-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer<br />

32A VIII<br />

Chauffeur Zeist<br />

24-01-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Hilversum<br />

101


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Woonplaats<br />

Kouw, Jan Asper<strong>en</strong><br />

25-06-1892<br />

Leerdam<br />

Kraij<strong>en</strong>hof, H<strong>en</strong>drik Willem<br />

Frederik<br />

Amsterdam<br />

01-12-1911<br />

Amsterdam<br />

Lankhaar, Anna Catharina IJsselmonde<br />

31-07-1920<br />

Rotterdam<br />

Leeuw<strong>en</strong>, Nicolaas van Wijk bij Duurstede<br />

07-11-1875<br />

Wijk bij Duurstede<br />

Loddema, H<strong>en</strong>drik Willem Haarlemmermeer<br />

21-08-1913<br />

Nieuwer Amstel<br />

Nieuw<strong>en</strong>kamp, H<strong>en</strong>drik Jan Zwolle<br />

01-01-1884<br />

Amsterdam<br />

Polman, Karel Rotterdam<br />

25-08-1916<br />

Amersfoort<br />

Beroep Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Schilder-drogist<br />

Lid verzet<br />

Begraafplaats<br />

D<strong>en</strong> Dolder (Soestdijkerweg), geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

05-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer<br />

32A V<br />

Metaalbewerker Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

15-08-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Amsterdam<br />

Werkster Zeist<br />

11-06-1944<br />

‘Gefusilleerd of op andere wijze vermoord’ (i.p.) / door e<strong>en</strong><br />

schildwacht aan de Dolderseweg doodgeschot<strong>en</strong> (d.r.)<br />

Los arbeider Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

15-08-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Grondwerker weg<strong>en</strong>bouw<br />

Lid verzet<br />

---<br />

R.K. begraafplaats te Zeist<br />

D<strong>en</strong> Dolder (Soestdijkerweg), geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

05-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer<br />

32A VI<br />

Los werkman Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

15-08-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Amsterdam<br />

Sigar<strong>en</strong>maker Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

08-03-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Amersfoort<br />

102


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Woonplaats<br />

Riemsdijk, Johanna Aletta van Wijk bij Duurstede<br />

Oud 19 jaar<br />

Langbroek<br />

Rive Box, NicolaasWillem de<br />

la<br />

Hoorn<br />

11-02-1892<br />

Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Roels, Pierre Maurice Zele (België)<br />

12-03-1883<br />

Soest<br />

Spee, Aart Wijk bij Duurstede<br />

Oud 56 jaar<br />

Doorn<br />

Stibbe, Ber<strong>en</strong>d Zwolle<br />

Oud 41 jaar<br />

Zwolle<br />

Stolk, Cato Adriaan Pieter van Utrecht<br />

05-06-1926<br />

Voorburg<br />

Beroep Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Di<strong>en</strong>stbode Zeist<br />

01-11-1944<br />

T<strong>en</strong>gevolge van e<strong>en</strong> granaatscherf gekreg<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>te<br />

Neerlangbroek<br />

Ing<strong>en</strong>ieur (b.s.) /<br />

hoofdambt<strong>en</strong>aar PGEM<br />

(schriftelijke mededeling<br />

kleinzoon)<br />

Wegwerker (b.s.) /<br />

werknemer N.S.<br />

---<br />

Zeist<br />

09-11-1944<br />

‘t<strong>en</strong>gevolge van e<strong>en</strong> noodlottig ongeval’ / ernstig gewond bij<br />

e<strong>en</strong> bombardem<strong>en</strong>t op 17-09-1944 te Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist; herbegrav<strong>en</strong> op 28-<br />

09-1945 op Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats in Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

08-03-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Soest<br />

Los arbeider Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

08-03-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Doorn<br />

Koopman Zeist<br />

03-02-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

Zwolle<br />

Zonder (b.s.) / scholier (d.r.) Zeist (D<strong>en</strong> Dolder)<br />

15-08-1944<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

D<strong>en</strong> Haag<br />

103


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Woonplaats<br />

Tolhuis, Ber<strong>en</strong>d Eindhov<strong>en</strong><br />

02-10-1888<br />

Arnhem<br />

Ve<strong>en</strong>stra, Herman ---<br />

Oud 26 jaar<br />

Arnhem<br />

Vonk, Gijsbert Drieberg<strong>en</strong>-Rijs<strong>en</strong>burg<br />

14-05-1919<br />

Vos, Rinke Amsterdam<br />

24-01-1922<br />

Wal, Hielke van der Opsterland<br />

17-03-1919<br />

Beroep Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

--- Zeist<br />

03-02-1945<br />

Bombardem<strong>en</strong>t<br />

---<br />

--- Zeist<br />

---<br />

‘Gefusilleerd of op andere wijze vermoord’ bij e<strong>en</strong> razzia<br />

(i.p.)<br />

---<br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> opgave van 2 juli 1945 van de<br />

I<strong>nl</strong>ichting<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st P.O.D. Utrecht. O. woonde hij als evacué<br />

afkomstig uit Arnhem, Cuzebreisstraat 13, op het adres<br />

Opzichter (b.s.) / rechercheur<br />

N.S. (s.r.)<br />

Lid verzet<br />

Kantoorbedi<strong>en</strong>de<br />

Lid verzet<br />

Marechaussee<br />

Lid verzet<br />

Platolaan 60.<br />

Zeist<br />

23-03-1945<br />

---<br />

Nieuwe Geme<strong>en</strong>telijke Begraafplaats te Drieberg<strong>en</strong><br />

Aantek<strong>en</strong>ing: Op 15-02-1945 met schotwond in zijn buik<br />

t<strong>en</strong>gevolge van e<strong>en</strong> schot bij de arrestatie op hem gelost door<br />

de Feldg<strong>en</strong>darmerie opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in ziek<strong>en</strong>huis te Zeist<br />

D<strong>en</strong> Dolder (Soestdijkerweg), geme<strong>en</strong>te Zeist<br />

05-04-1945<br />

Gefusilleerd<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer<br />

32A VII<br />

Zeist<br />

01-11-1943<br />

Dodelijk getroff<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s vuurgevecht<br />

Onbek<strong>en</strong>d<br />

104


In de geme<strong>en</strong>te Zeist begrav<strong>en</strong> <strong>burgers</strong>, die niet in Zeist gebor<strong>en</strong> zijn of gewoond hebb<strong>en</strong> <strong>en</strong> die In de Tweede Wereldoorlog<br />

t<strong>en</strong>gevolge van oorlogshandeling<strong>en</strong> zijn overled<strong>en</strong><br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

B<strong>en</strong>di<strong>en</strong>, Gerard H<strong>en</strong>drik Joan Amsterdam<br />

12-06-1916<br />

Nooder, Jean Dordrecht<br />

01-12-1915<br />

Reijn, Cornelis van Amsterdam<br />

01-09-1909<br />

Spoelstra, Christiaan Drieberg<strong>en</strong><br />

12-10-1923<br />

Zieverink, Jacob Hoorn<br />

18-10-1916<br />

Beroep<br />

Plaats van overlijd<strong>en</strong><br />

Datum van overlijd<strong>en</strong><br />

Doodsoorzaak<br />

Begraafplaats<br />

Commando Apeldoorn<br />

25 of 26-11-1945<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 620<br />

Monteur Soest<br />

08-03-1944<br />

Beschieting<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak B,<br />

nummer 448K<br />

Glas-in-loodwerker Düsseldorf (Dl) / Düsseldorf, Stadtkreis Düsseldorf<br />

(s.r.)<br />

09-03-1943<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 2030<br />

Stud<strong>en</strong>t Sieg<strong>en</strong>, Stadtkreis Sieg<strong>en</strong><br />

30-03-1945<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak C,<br />

nummer 2100<br />

Magazijnmeester Utrecht<br />

09-05-1945<br />

---<br />

Nieuwe Algem<strong>en</strong>e Begraafplaats te Zeist, vak E,<br />

nummer 1245A (aantek<strong>en</strong>ing: geruimd)<br />

105


Aantek<strong>en</strong>ing: Op 07-05-1945 door e<strong>en</strong> zeer snel<br />

rijd<strong>en</strong>de Duitse Rode Kruisauto, bestuurd door e<strong>en</strong> SSer,<br />

in de 2 e Dorpsstraat aangered<strong>en</strong><br />

106


In Indonesië gesneuvelde of aan bekom<strong>en</strong> verwonding<strong>en</strong> overled<strong>en</strong> Nederlandse <strong>militair<strong>en</strong></strong> met als laatste woonplaats Zeist<br />

of in Zeist gebor<strong>en</strong> of gewoond hebb<strong>en</strong>d, 1946-1949<br />

Tijd<strong>en</strong>s de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd sneuveld<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> 9 maart 1946 <strong>en</strong> 27 december 1949 2526 <strong>militair<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> overled<strong>en</strong> t<strong>en</strong> gevolge van ziekte of<br />

ongeval 2225 <strong>militair<strong>en</strong></strong>.<br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Akker, Johannes<br />

Gerhardus van d<strong>en</strong><br />

Zeist (Huis ter Heide)<br />

24-02-1900<br />

Amels, Stev<strong>en</strong> Amsterdam<br />

26-09-1925<br />

Bakker, Gerard Zeist<br />

19-04-1924<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

Vertrek 14-08-1901 Sergeant Ekl.<br />

KNIL<br />

---<br />

Zonder (1901)<br />

Vestiging 15-05-1943 Res. Tlt. 1-4-7 R.I. (s.r.) /<br />

Res. 2e Lt. (m.o.)<br />

KL (s.r.) / Inf. (m.o.)<br />

---<br />

Zonder<br />

Res. Tlt. 4-2 RI. (s.r.) /<br />

Res. 2 e Lt. (m.o.) /<br />

reserve-tweede luitant<br />

van het Wap<strong>en</strong> der<br />

Infanterie (14-12-1946<br />

KB 15) (o.n.)<br />

KL (s.r.) / Inf. (m.o.) /<br />

Koninklijke Landmacht<br />

(o.n.)<br />

RMWO 4 e kl. (s.r.) /<br />

MWO.4 <strong>en</strong> EGZ (o.n.)<br />

Zonder<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Bodjong Gedeh<br />

02-11-1947<br />

Onbek<strong>en</strong>d<br />

Lankas (Ind.) (b.r.) / Tandjong Karang (s.r.)<br />

24-01-1949<br />

Nederlands ereveld Pandu te Bandung<br />

(Indonesië), vak IV, nummer 625<br />

Tandjo<strong>en</strong>g Poera (r.k <strong>en</strong> o.n.) ./ Medan (s.r.) /<br />

Paluh Gebang ook geschrev<strong>en</strong> Paluk Gebang<br />

(i.m. <strong>en</strong> c.i.)<br />

25-09-1947<br />

Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi<br />

(Indonesië), vak VIII, nummer 194<br />

107


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Bijl, Arie Asper<strong>en</strong><br />

17-11-1926<br />

Breel, Adriaan Evert Middelburg<br />

19-08-1923<br />

Broekman, Lima Zeist<br />

22-07-1927<br />

Bunschot<strong>en</strong>, Jan H<strong>en</strong>drik Zeist<br />

01-03-1920<br />

Drut<strong>en</strong>, Johannes van Diem<strong>en</strong><br />

23-07-1924<br />

Geill, Johan Marius (b.r.)<br />

/ Johan Marinus (s.r.)<br />

Utrecht<br />

02-01-1928<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

Vestiging 16-03-1932 Sold. 2-4-5 R.I. (s.r.) /<br />

Dpl. Sld. I (m.o.)<br />

KL (s.r.) / Inf. (m.o.)<br />

---<br />

Vestiging 27-07-1937.<br />

Vertrek 17-08-1937<br />

Vestiging 30-04-1938.<br />

Vertrek 30-05-1938.<br />

Vestiging 02-11-1938.<br />

Vertrek 09-03-1942<br />

Zonder<br />

Mlt. Sergt. Telegr. M.L.<br />

(18 e Squadron)<br />

KNIL<br />

---<br />

Tek<strong>en</strong>aar (1942)<br />

Sold. 4-1 R.S.<br />

KL<br />

---<br />

Zonder<br />

Vertrek 27-10-1922 Sergt. Maj. 2 A.A.T.<br />

KL<br />

---<br />

Zonder (1922)<br />

Vestiging 09-09-1939.<br />

Vertrek 01-07-1940<br />

Vestiging 02-09-1940.<br />

Vertrek 23-01-1946<br />

1 e Lt. 4-4-Garde Regt.<br />

Jagers (s.r.)<br />

KL.<br />

---<br />

---<br />

Vestiging 29-05-1928 Sold. ekl. (s.r.) /Sld. I<br />

OVW (m.o.)<br />

KL.<br />

---<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Soerabaja (Ind.)<br />

21-08-1947<br />

Nederlands ereveld Kembang Kuning te<br />

Surabaya (Indonesië), vak B, nummer 32<br />

Batavia<br />

18-05-1946<br />

Nederlands ereveld M<strong>en</strong>t<strong>en</strong>g Pulo te Jakarta<br />

(Indonesië), vak Cil., nummer 126<br />

Mo<strong>en</strong>tjoel bij Salatiga (NI) (b.r.) / omgeving<br />

Muntjul (s.r.) / kampong Watoelawang (Ind.)<br />

(i.m.)<br />

09-10-1947<br />

Nederland ereveld Candi te Semarang<br />

(Indonesië), vak D, nummer 230<br />

Padalarang<br />

10-02-1948<br />

Nederlands ereveld Pandu te Bandung<br />

(Indonesië), vak P, nummer 3<br />

Patjet<br />

03-01-1949<br />

Nederlands ereveld Kembang Kuning te<br />

Surabaya (Indonesië), vak B, nummer 395<br />

Tjimahi (Ind.)<br />

05-11-1946<br />

Nederlands ereveld Pandu te Bandung<br />

(Indonesië), vak II, nummer 70<br />

108


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Gijs<strong>en</strong>, Jan Hermanus Zeist<br />

23-06-1912<br />

Goris, Marinus<br />

H<strong>en</strong>dricus<br />

Hofmeijer, Petrus<br />

Cornelis Leonardus<br />

Hoogland, Louis<br />

H<strong>en</strong>ricus<br />

Ruijss<strong>en</strong>aars, Petrus<br />

Everardus<br />

Zeist<br />

26-04-1925<br />

Amsterdam<br />

14-03-1925<br />

Ede<br />

19-10-1925<br />

Zeist<br />

30-01-1913<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

Automonteur<br />

Sergt. 1-1-5 R.I. (s.r.) /<br />

Sgt. OVW (m.o.)<br />

KL.<br />

---<br />

Metaalbewerker<br />

Dpl. Sld. 2-1 AAT<br />

KL.<br />

---<br />

Zonder<br />

Vestiging 30-04-1925 Sold. 4 e Cie: A.A.T. (s.r.)<br />

/ Sld. OVW (m.o.)<br />

KL.<br />

---<br />

Automonteur<br />

Vestiging 27-03-1933 Sold. 3 Garde Reg. Pr.<br />

Ir<strong>en</strong>e (s.r.) / Dpl. Sld.<br />

(m.o.)<br />

KL. (s.r.) / Inf. (m.o.)<br />

---<br />

Carosseriebouwer<br />

Vertrek 14-06-1937 Sgt. Maj.<br />

KNIL.<br />

---<br />

Zonder (1937)<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Tjimahi (Ind.)<br />

16-01-1948<br />

Nederlands ereveld Pandu te Bandung<br />

(Indonesië), vak VI, nummer 5<br />

Tjisaroea (Ind.)<br />

07-06-1948<br />

Nederlands ereveld M<strong>en</strong>t<strong>en</strong>g Pulo te Jakarta<br />

(Indonesië), vak IV, nummer 48/7DD<br />

Kebajoran (Ind.)<br />

23-05-1948<br />

Nederlands ereveld M<strong>en</strong>t<strong>en</strong>g Pulo te Jakarta<br />

(Indonesië), vak X, nummer 5<br />

Tjircungas (Ind.) (b.r.) / Tjireungas (s.r.)<br />

25-07-1947<br />

Nederlands ereveld M<strong>en</strong>t<strong>en</strong>g Pulo te Jakarta<br />

(Indonesië), vak I, nummer 65/7DD<br />

Soerabaja (Ind.)<br />

10-07-1947<br />

Nederlands ereveld Kembang Kuning te<br />

Surabaya (Indonesië), vak B, nummer 35<br />

109


Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Schimmelp<strong>en</strong>ninck, Jhr.<br />

Gerrit Johan Anne<br />

(Wonk)<br />

Zeist<br />

12-03-1922<br />

Schönthaler, Marinus Zeist<br />

21-08-1922<br />

Wewer, Johannis<br />

Cornelius Antonie<br />

Drieberg<strong>en</strong><br />

30-11-1927<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> /<br />

of vertrek uit Zeist<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Onderscheiding<br />

Beroep in<br />

burgermaatschappij<br />

Reserve tweede luit<strong>en</strong>ant<br />

(b.r.) / Tit. 4 E Paw RH<br />

Boreel (s.r.) / Res. 1 e Lt.<br />

(m.o.)<br />

KL. (s.r.) / Cav. (m.o.)<br />

Eretek<strong>en</strong> voor orde <strong>en</strong><br />

vrede met gesp<strong>en</strong> 1947-<br />

1948-1949<br />

---<br />

Vertrek 02-08-1939 Sergt. 1-9 R.I.<br />

KL.<br />

---<br />

Zonder (1939)<br />

Vestiging 10-07-1947 Sold. 5 R.S. (s.r.) / Dpl.<br />

Sld. (m.o.)<br />

KL. (s.r.) / Inf. (m.o.)<br />

Eretek<strong>en</strong> voor orde <strong>en</strong><br />

vrede met gesp<strong>en</strong> 1948-<br />

1949<br />

Zonder<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Solo (Ind.)<br />

06-03-1949<br />

Nederlands ereveld Pandu te Bandung<br />

(Indonesië), vak VI, nummer 94<br />

Klampok (Ind.) (i.m. <strong>en</strong> r.k.) / Kalim<strong>en</strong>bank<br />

(s.r.)<br />

3-11-1947<br />

Nederlands ereveld Pandu te Bandung<br />

(Indonesië), vak VI, nummer 334<br />

Bantoel (Ind.)<br />

07-04-1949<br />

Nederlands ereveld Candi te Semarang<br />

(Indonesië), vak C, nummer 52<br />

110


Tijd<strong>en</strong>s de Koreaanse oorlog, 1950-1955, gesneuvelde Nederlandse militair in Zeist gewoond hebb<strong>en</strong>d<br />

Op 25 juni 1950 viel Noord-Korea Zuid-Korea binn<strong>en</strong>. De Veiligheidsraad van de Ver<strong>en</strong>igde Naties nam op 27 juni 1950 e<strong>en</strong> resolutie aan om in te grijp<strong>en</strong> in<br />

het conflict. Nederland ging op 17 juli 1950 onder druk van de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> akkoord met het z<strong>en</strong>d<strong>en</strong> van vrijwilligers. Op 26 oktober 1950 ging de eerste<br />

lichting Nederlandse vrijwilligers (636 man) per boot op weg naar Pusan (hav<strong>en</strong>stad in Zuid-Korea). Op 27 juli 1953 werd e<strong>en</strong> wap<strong>en</strong>stilstand geslot<strong>en</strong>.<br />

Nederland stuurde (met teg<strong>en</strong>zin) in totaal 3418 vrijwilligers. 645 Van h<strong>en</strong> raakt<strong>en</strong> gewond, 120 werd<strong>en</strong> gedood <strong>en</strong> 3 werd<strong>en</strong> vermist.<br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Fama, Frederik Willem Utrecht<br />

24-08-1931<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong><br />

/ of vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 19-02-1944.<br />

Vertrek 03-10-1945<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Soldaat 1 e klas<br />

Regim<strong>en</strong>t Van Heutsz<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

T-Bone Hill (Korea) * / Korea (s.r.)<br />

23-10-1952<br />

United Nations Military Cemetery te Pusan (Zuid-<br />

Korea)<br />

* Bron:Utrechts Nieuwsblad, 30-06-2001, p. 23<br />

111


Tijd<strong>en</strong>s de Irakoorlog, uitgebrok<strong>en</strong> in 2003, gesneuvelde Nederlandse militair in Zeist gewoond hebb<strong>en</strong>d<br />

De Irakoorlog (ook wel de Tweede Golfoorlog of de Derde Golfoorlog g<strong>en</strong>oemd) begon op 20 maart 2003 met e<strong>en</strong> aanval van de Ver<strong>en</strong>igde<br />

Stat<strong>en</strong> van Amerika <strong>en</strong> Groot-Brittanië op Irak. Beide stat<strong>en</strong> ontving<strong>en</strong> hierbij steun van e<strong>en</strong> coalitie van meer dan dertig land<strong>en</strong>. Het doel van de<br />

inval was het t<strong>en</strong> val br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van het regime van Saddam Hoessein. Zijn regime werd beschuldigd van het onderdrukk<strong>en</strong> van de Iraakse<br />

bevolking, het bezit van massavernietigingswap<strong>en</strong>s <strong>en</strong> het verl<strong>en</strong><strong>en</strong> van steun aan het internationale terrorisme.<br />

Sinds het begin van de oorlog tot 30 maart 2007 viel<strong>en</strong> 3241 dod<strong>en</strong> bij de Amerikaanse strijdkracht<strong>en</strong>.<br />

Naam Geboorteplaats<br />

Geboortedatum<br />

Mc Donald, Sean Karl Burnsville (Minnesota, VS)<br />

25-12-1985<br />

Datum vestiging in <strong>en</strong> / of<br />

vertrek uit Zeist<br />

Vestiging 25-05-1998.<br />

Vertrek 18-10-2004<br />

Militaire rang<br />

Militair onderdeel<br />

Soldaat<br />

9th Engineer Battalion, 2nd<br />

Brigade Combat Team, 1st<br />

Infantry Division,<br />

Wiesbad<strong>en</strong>, Germany<br />

Overlijd<strong>en</strong>splaats<br />

Overlijd<strong>en</strong>sdatum<br />

Begraafplaats<br />

Bagdad (Irak)<br />

25-03-2007<br />

Rosemount (?) (Minnesota,<br />

VS)<br />

112

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!