15.01.2013 Views

Omgekomen militairen en burgers - Rhoen nl

Omgekomen militairen en burgers - Rhoen nl

Omgekomen militairen en burgers - Rhoen nl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Register van sinds 1940 in oorlogssituaties omgekomen militairen en burgers

met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist gewoond hebbend en van militairen

en burgers die in Zeist begraven liggen of gelegen hebben.

Door R.P.M. Rhoen

De gemeente Zeist telt zeventien oorlogsmonumenten. Bijna al deze monumenten herinneren aan de

Tweede Wereldoorlog. De meeste zijn van steen, van metaal of hout gemaakt, maar er is ook een

groen monument bij, een herinneringsboom. De redenen dat zij werden opgericht zijn verschillend. Zo

staat er een monument op de fusilladeplaats aan de Soestdijkerweg als herinnering aan de tien mannen

die daar op 5 april 1945 standrechtelijk werden gefusilleerd. In het Walkartpark is een monument

opgericht met de namen van de 102 omgebrachte joodse inwoners. Het enige monument dat niet aan

de Tweede Wereldoorlog herinnert, staat ook in het Walkartpark. Op dit monument staan de namen

van de militairen die tussen 1945 en 1950 in Nederlands-Indië tijdens de Indonesische

onafhankelijkheidsstrijd hun leven hebben verloren.

In Zeist zijn op 20 oktober 1952 aan de straten in een nieuwbouwwijk namen gegeven van

omgekomen Zeister verzetsmensen. L. Visser heeft zijn boek ‘De straatnamen van Zeist’ (Zeist, 1988)

de ondertitel van ‘Ook straatnamen zijn monumenten’ meegegeven. Zo beschouwd is ook de

Verzetswijk een oorlogsmonument.

Aan deze reeks oorlogsmonumenten zouden wij een nieuw monument willen toevoegen. Een

monument in digitale vorm. Dit monument bestaat uit twaalf lijsten waarop de namen staan van de

mensen, zowel militairen als burgers, die sinds 1940 door oorlogsomstandigheden om het leven zijn

gekomen. Het zijn bijna allemaal Zeistenaren. Het begrip Zeistenaar wordt ruim geïnterpreteerd. Er

wordt onder verstaan zij die in Zeist werden geboren of er gewoond hebben. Opgenomen zijn ook de

namen van niet-Zeistenaren die in Zeist gesneuveld zijn of om het leven zijn gekomen of er zijn

begraven.

De vijf lijsten waarop de namen staan van de Nederlandse en geallieerde militairen en de lijst van de

illegale werkers zijn de erelijsten.

Vier lijsten geven de namen van burgerslachtoffers. Zij kwamen onder andere om het leven in Duitse

concentratiekampen of Japanse interneringskampen of bij bombardementen of beschietingen. Hierop

treft u de naam van de dichter-schrijver Hendrik Marsman (Zeist 1899-aan boord van de Berenice in

Het Kanaal 1940) niet aan. Men nam aan dat de Berenice door een Duitse torpedo was getroffen. In

1986 stelde een zeehistoricus vast dat op die dag geen schip dat in dat deel van Het Kanaal voer door

een Duitse onderzeeboot was getorpedeerd. De dood van Marsman kan daarom niet teruggevoerd

worden op oorlogsgeweld.

Niet allen die op deze lijsten staan, zijn door oorlogshandelingen om het leven gekomen. Enkele personen

werden geliquideerd, omdat zij het verzet in gevaar brachten of verraad hadden gepleegd.

In andere gevallen bestond er twijfel of iemand vermeld moest worden als oorlogsslachtoffer. Bij het

uitbreken van de Tweede wereldoorlog hebben veel mensen, vooral joden, zelfmoord gepleegd. Tijdens

de oorlog zijn er ook mensen geweest die niet meer tegen de omstandigheden waren opgewassen

en zich van het leven benamen. Men zou hen eveneens als oorlogsslachtoffers kunnen zien. Zo pleegde

het bejaarde echtpaar Kliphuis-Moolhuizen uit Zeist op 31 oktober 1944 zelfmoord. Zij kwamen tot

deze fatale daad uit oorlogsmoeheid en nadat hun woning op 30 oktober 1944 door de Duitse weermacht

was gevorderd, konden zij het leven niet meer aan.

Zo bestond er ook twijfel in het volgende geval. In de winter van 1944 was een groot gebrek aan

brandstof. Veel Zeistenaren gingen in de bossen clandestien bomen kappen. In de morgen van 2 december

1944 betrapte boswachter Adriaan Hofland twee manspersonen die in het bos bij Hoogkanje

bezig waren zonder vergunning van de boseigenaar een boom om te zagen. Toen Hofland hen naar

hun persoonsbewijs vroeg, trok een van hen een pistool en schoot hem neer. Aan de gevolgen van

deze schietpartij is hij op 18 december overleden. Men zou Hofland als oorlogsslachtoffer kunnen

zien, maar aan de andere kant is hij als gevolg van een misdaad om het leven gekomen.

Ook zijn niet opgenomen de namen van de personen die bij verkeersongelukken met Duitse militaire

auto’s die in Zeist hebben plaats gevonden, hun leven hebben verloren. Het waren wel oorlogsomstandigheden

waarin de ongelukken plaats vonden, maar de ongelukken werden er niet door veroorzaakt.

1


Hierop is een uitzondering gemaakt. Op 7 mei 1945 werd om 7.45 uur de uit Arnhem geëvacueerde

Jacob Zieverink lopend op het trottoir in de 2e Dorpsstraat door een zeer snel rijdende Duitse auto van

het Rode Kruis die bestuurd werd door een SS’er aangereden en zwaar gewond. Hij is een paar dagen

later aan zijn verwondingen overleden.

In dit overzicht hadden wij ook de omgekomen joodse burgers niet willen opnemen, omdat zij allen

worden vermeld in Zij zochten Adullam in Zeist. Overzicht van de joodse inwoners van de gemeente

Zeist, 1940-1945 (Zeist 2001) door R.P.M. Rhoen. Op verzoek van bezoekers van de site is alsnog

besloten een overzicht van deze slachtoffers aan het register toe te voegen.

Een overzicht vermeldt de Duitse militairen die in Zeist gesneuveld of overleden zijn. Verder is er een

lijst waarop de namen staan van de Zeistenaren die in Duitse dienst gesneuveld of overleden zijn. Verschillende

van hen bezaten de Duitse nationaliteit en moesten in militaire dienst. Anderen die op dezelfde

lijst staan, hebben een foute keuze gemaakt. Zij geloofden in een ideologie die verwerpelijk

was. Het zal mogelijk mensen kwetsen de namen te lezen van foute Nederlanders en van Duitse militairen.

Wij hebben echter gemeend dat in een historisch document hun namen niet mochten ontbreken.

Bijna zestig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog moet het toch mogelijk zijn, althans laten

we het proberen, om tot verzoening te komen met het verleden.

In de raadsvergadering op 14 februari 1946 deed de burgemeester verslag over de gebeurtenissen en

de ontwikkeling van de gemeente gedurende de oorlogsjaren. Volgens de toenmalige officiële gegevens

waren 22 Zeister ingezetenen in de strijd tegen Duitsland gesneuveld en vier personen vermist;

zes inwoners gedood bij de beschieting van een levensmiddelentransport, dertig personen gedood bij

bombardementen (waaronder vijftien inwoners van Zeist), acht personen gefusilleerd en waren dertig

personen nog niet teruggekeerd uit het buitenland. Het valt op dat de burgemeester in dit verslag niet

expliciet de omgekomen verzetsmensen noemt. Volgens dit verslag bedroeg het aantal slachtoffers uit

Zeist ‘slechts’ 85.

Een overzicht dat enkele jaren later werd opgemaakt vermeldt:

• gesneuveld op 10 mei 1940: 26

• door bombardementen en beschieting gedood: 38

• door verzetshandelingen gefusilleerd: 56.

Het aantal omgekomenen van 120 in dit overzicht is beduidend hoger.

In de Zeister Post van zaterdag 7 juli 1945 stond het volgende bericht: ‘Oproep. Zij, die inlichtingen

kunnen verstrekken omtrent een der tot de volgende groepen behoorende personen (inwoners van

Zeist):

a. Sedert 10 Mei 1940 in Nederlandschen Krijgsdienst gesneuvelde militairen

b. Tijdens de bezetting door de Duitschers gefusilleerde gijzelaars, illegale werkers, politieke

gevangenen e.d.

c. Personen, die in concentratiekampen zijn omgekomen

d. Op andere wijze door de bezettende macht wegens hun houding of daden om het leven gebrachte

personen,

worden verzocht hiervan aangifte te doen aan het Plaatselijk Bureau van Neerlands Volksherstel,

Utrechtscheweg 105. Formulieren aldaar verkrijgbaar.’

Zo’n advertentie geeft de onzekerheid aan waarin mensen jarenlang hebben geleefd. Sinds die oproep

in de krant zijn veel namen van gesneuvelden en slachtoffers door diverse instanties geregistreerd.

Door wethouder Schmidt werd een namenlijst van in de Tweede Wereldoorlog omgekomen illegale

werkers opgesteld. De afdeling bevolking heeft de lijst aangevuld met verdere persoonlijke gegevens.

De lijst werd om advies voorgelegd aan de Rijksdienst voor Oorlogsdocumentatie. (inv.nr. 117; 1946-

1965).

Een ander overzicht is de lijst van gesneuvelde (Zeister) verzetsmensen uit 1948 van kapitein A. Bos

jr. (schuilnaam oom Jan) te Zeist, waarop meer personen vermeld staan dan op de lijst van wethouder

Schmidt. Deze lijst bevindt zich in het archief van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

(N.I.O.D.).

Veel informatie verschaft het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting, die op de website

www.ogs.nl is te raadplegen.

Voor het samenstellen van de verschillende overzichten zijn door ons deze bronnen, maar ook nog

andere bronnen, geraadpleegd. Indien verschillen werden geconstateerd in personalia en andere gegevens,

werden die gegevens overgenomen en de bron tussen haakjes vermeld.

2


De commissaris van politie van Zeist plaatste in het Zeister Nieuwsblad van 8 maart 1946 een bericht

met de volgende inhoud: “Wie kan inlichtingen verschaffen? Op 27 Maart 1942 is nabij Woudschoten

een Engelsche twee-motorige bommenwerper brandend neergestort. Van de bemanning werden drie

lijken geborgen, terwijl het stoffelijk overschot van een ander lid der bemanning werd begraven tusschen

de Stuifheuvel en Woudschoten. Op het graf werd een houten kruis geplaatst. Namens de Royal

Air Force verzoekt de Commissaris van Politie te Zeist hen, die omtrent dit graf, of omtrent het daarin

begraven lijk, inlichtingen kunnen verschaffen, zich zoo spoedig mogelijk te vervoegen aan het Bureau

van Politie te Zeist, Utrechtseweg 141,” De namen van de drie geborgen bemanningsleden zijn

bekend. Hoe staat het dan met dit graf? Was het een verhaal dat op mogelijk op fantasie berustte en dat

in Zeist de ronde deed? Uit onderzoek door de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 is niet gebleken

dat er een vierde bemanningslid aan boord van het vliegtuig was.

Dit overzicht zal waarschijnlijk niet volledig zijn en heeft ook niet die pretentie. Aanvullingen zijn

welkom. Die kunt u sturen aan pierre@rhoen.nl.

Geraadpleegde archieven en documentatie

- Gemeentearchief Zeist, Archief der gemeente Zeist, 1906-1945, inv.nrs. 35, 1504, 1588 en

1784 en ds.nr. 14090.

- Gemeentearchief Zeist, Idem, 1946-1965, inv.nrs. 117, 1029 en 1585.

- Gemeentearchief Zeist, Idem, 1946-1965, (niet geïnventariseerd ), dossier: Eretekenen en

eervolle onderscheidingen, 1948-1953.

- Gemeentearchief Zeist, Burgerlijke stand van de gemeente Zeist, akten van overlijden 1940-

1945.

- Gemeentearchief Zeist, Bevolkingsregister der gemeente Zeist.

- Gemeentearchief Zeist, Archief van de gemeentepolitie van Zeist, dag- en nachtrapporten,

1940-1945.

- Gemeente Zeist, PG Middelen, Afdeling D.I.V., Archief van de gemeente Zeist, 1976-1985,

ds.nr. 13153.

- Gelders Archief, Register van doodsoorzaken.

- Gemeente Soest, Burgerlijke stand en bevolkingsregister.

- Gemeentearchief Amersfoort, Dag- en nachtrapporten van de gemeentepolitie van

Amersfoort, archief 25, inv.nr. 247.

- Gemeentearchief Amsterdam, Opgave wegens overlijden.

- Archief van de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn te Venray.

- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

- Commonwealth War Graves Commission

- Gräbernachweis des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

- Informatie van Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Provincie Utrecht / ’t Gooi (Bijgewerkt

tot 20 april 1989) W. Buising, Soest.

Geraadpleegde literatuur

- J. de Bruijn en G. Harinck, George Puchinger. Jonge jaren, 1921-1945, Soesterberg 2001, p.

203

- Congregatie van de fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Jaarboek 2002 (z.pl.

z.j.)

- Congregatieslachtoffers uit de Wereldoorlog II, Onder ons: tijdschrift van de Fraters van

Utrecht 42 (1974) nr. 4, p. 589-592

- Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, Kampen 1989

- G.H. Hoek, Doodenwacht bij onze gevallenen, (Wageningen 1945)

- A. Mijnhardt, Memoires van A. Mijnhardt Sr., Zeist 1953

- Nationaal-socialistische almanak 1944, Utrecht 1944

- J.J. Nortier, ‘Een greep uit vele verzetsacties. Bezet Sumatra 1942-1943’, Ons leger. Nr. 3

(maart 1977) p. 59-69

- R.P.M. Rhoen, Zij zochten Adullam in Zeist. Overzicht van de joodse inwoners van de gemeente

Zeist, 1940-1945, Zeist 2001

3


- Odyssee, z.pl. 1933

- Willem van der Veer, De kameleon, Haarlem 1990

- Frank Visser, De zaak Antonius van der Waals, Den Haag z.j.

- Zestig jaar Gereformeerde Oosterkerk Zeist, 1936-1996, z.pl.1996, p. 56-59

- Zeister Courant, 22 november 1939-2 mei 1945

- Zeister Post, 5 mei 1945-30 maart 1946

- Zeister Weekblad / Zeister Nieuwsblad, 19 juni 1945-29 maart 1946

- Algemeen Dagblad, 26 juli 2003

- AD Utrechts Nieuwsblad, Utrecht Oost, 31-03-2007, p. 4-5

- http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=10667; uitdraai 1 april 2007

Lijst van afkortingen voor onderscheidingen

BK Bronzen Kruis

2/3 = 2e/3e toekenning

+EV = met Eervolle Vermelding

BL Bronzen Leeuw

2 = 2e toekenning

KV Kruis van Verdienste

MWO Militaire-Willems-Orde

1 = Grootkruis

2 = Commandeur

3 = Ridder 3e klasse

4 = Ridder 4e klasse

OHK Oorlogsherinneringskruis

.cijfer = aantal gespen

OV Ereteken voor Orde en Vrede

.cijfer = aantal gespen

VHK Verzetsherdenkingskruis 1940-1945

VK Vliegerkruis

2/3 = 2e/3e toekenning

+EV = met Eervolle Vermelding

VOA Verzetsster Oost-Azië 1942-1945

VZK Verzetkruis 1940-1945

Lijst van afkortingen voor de bronnen:

- a.b. = Adelsboekje

- b.i. = Bureau informatie en opsporing politieke gevangenen in Duitsland

- b.r. = bevolkingsregister van de gemeente Zeist

- b.s. = burgerlijke stand

- b.y. = Begraafplaats Ysselsteyn te Venray

- c.i. -= Comité Indië-Gedenkteken Zeist

- c.w.g.c. = Commonwealth War Graves Commission

- d.d.b. = Deutsche Dienststelle für Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen

der ehemaligen deutschen Wehrmacht, Berlin

- d.r. = dagrapport van de Zeister politie

- g.g. = Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP

- i.m. = Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962

- i.p. = Inlichtingendienst P.O.D.

- g.l. = Volgens gemeentelijke lijst van 1945/1946 in archief gemeente Zeist, 1906-1945, inv.nr.

1588

- k.a. = www.kampamersfoort.nl/memoriam_body.htm

4


- l.v. = lijst van Zeister verzetsmensen

- m.g.= Militair Gezag, Bureau Repatriëring, Afdeling Centrale Registratie

- m.o. = Ministerie van Oorlog, Bureau Onderscheidingen

- msc = Congregatie van de Missionarissen van het H. Hart van Jezus

- niod = Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

- nzc = Nieuwe Zeister Courant

- o.n. = www.onderscheidingen.nl

- r.b. = Rijksinspectie van de bevolkingsregisters

- r.k. = Nederlandse Rode Kruis

- r.d. = register van doodsoorzaken gemeente Arnhem (Gelders Archief)

- s.l. = Studiegroep Luchtoorlog

- s.r. = slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting

- s.z. = L. Visser, Zeist, groei en bouw. De straatnamen van Zeist, Zeist 1988

- v.d.k. = Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Datum opmaak 14-06-2000 / 4-05-2001

Laatste mutatie 10-04-2007

Samengesteld door R.P.M. Rhoen ©

5


Inhoudsopgave

In de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden Nederlandse militairen met als laatste woonplaats Zeist of in

Zeist geboren of gewoond hebbend, 1940-1945 .......................................................................................................................................................... 7

In de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zeist gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden Nederlandse militairen, die niet in Zeist

geboren zijn of gewoond hebben ............................................................................................................................................................................... 18

In de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zeist gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden geallieerde militairen .......................... 19

In de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zeist gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden Duitse militairen ................................. 24

In de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden Nederlanders met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist

geboren of gewoond hebbend, in dienst van de Duitse krijgsmacht .......................................................................................................................... 32

In de Tweede Wereldoorlog omgekomen illegale werkers met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist geboren of gewoond hebbend .................. 38

In de Tweede Wereldoorlog tengevolge van oorlogshandelingen in Zeist of elders overleden inwoners van Zeist of in Zeist geboren of gewoond

hebbend ...................................................................................................................................................................................................................... 62

In de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen omgekomen joodse inwoners van Zeist of in Zeist geboren of gewoond hebbend ................ 85

In de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zeist tengevolge van oorlogshandelingen overleden burgers, die niet in Zeist geboren zijn of

gewoond hebben ......................................................................................................................................................................................................... 98

In de gemeente Zeist begraven burgers, die niet in Zeist geboren zijn of gewoond hebben en die In de Tweede Wereldoorlog tengevolge van

oorlogshandelingen zijn overleden ........................................................................................................................................................................... 105

In Indonesië gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden Nederlandse militairen met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist geboren of

gewoond hebbend, 1946-1949 ................................................................................................................................................................................. 107

Tijdens de Koreaanse oorlog, 1950-1955, gesneuvelde Nederlandse militair in Zeist gewoond hebbend .............................................................. 111

Tijdens de Irakoorlog, uitgebroken in 2003, gesneuvelde Nederlandse militair in Zeist gewoond hebbend .......................................................... 112

6


In de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden Nederlandse militairen met als laatste

woonplaats Zeist of in Zeist geboren of gewoond hebbend, 1940-1945

De Nederlandse militaire verliezen tijdens de oorlogsdagen van 10 tot en met 14 mei 1940 werden door de legerleiding vastgesteld op 2890 doden en 6889

gewonden.

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Aalders, Christiaan

Helenus Harmannus /

Christiaan Helenus

Harmen (s.r.)

Soengei Silau (Ind.)

18-09-1913

Alta, Johan Zeist

17-08-1903

Barendregt, Jan Zwijndrecht

22-04-1896

Bierema, Pieter Tako Usquert

15-02-1912

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 07-06-1919.

Vertrek 15-11-1921

Vestiging 12-07-1926.

Vertrek 18-05-1937

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

Res. Elt.

KNIL

---

Zonder (1937)

Vertrek 23-11-1909 1 e Stuurman

K.V.

---

---

Vestiging 10-10-1935 Sergeant monteur (b.r.) /

sergeant-vliegtuigmaker

1 e kl. (s.r.)

Lv. R.

BK

Vestiging 24-06-1936 Officier-vlieger (b.r.) /

res. 1 e Lt. Vlieger (s.r.) /

reserve-eerste luitenantvlieger

(o.n.)

---

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Nagasaki (Japan) / Fukuoka, kamp 14 (Japan)

(s.r. 29-06-2005)

12-08-1945

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 431 B; urn op 17-01-1948 geplaatst.

Aantekening: Slachtoffer van de Amerikaanse

atoomaanval op Nagasaki op 08-08-1945

Golf van Bengalen aan boord van m.s.

Banjoewangi

06-04-1942

Zeemansgraf

Aantekening: Bij het verlaten van zijn zinkend

schip getroffen door granaatvuur.

Rijswijk (ZH)

10-05-1940

Begraafplaats Oud-Rijswijk te Rijswijk

Monster (b.r. en r.b.) / Kijkduin (s.r.) / nabij

Hoek van Holland (o.n.)

10-05-1940

Gemeentelijke begraafplaats te Usquert,

7


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Boukema, Mr. Meinhardt

Hendrik

Bruin, Wilhelmus

Johannes de

Zweelo

02-05-1902

Nieuw Helvoet

23-09-1886

Cauveren, Salamon Haarlem

01-01-1899

Dekker, Dick Tilburg

22-06-1914

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 11-05-1937.

Vertrek 15-11-1937

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

3 V – 2 Lv R (s.r.) /

Wapen der Militaire

Luchtvaart (01-01-1938)

(o.n.)

BK (s.r.) / VK en OHK.1

(o.n.)

---

Ls. Sgt.

KNIL

--

O. Ind. ambtenaar

Onderofficier der

Marechaussee (g.l.) /

AOO. (s.r.)

Kon. Mar.

---

---

Vestiging 25-02-1932 1 e Lt.

1-I-34 R.I.

---

Boekhouder

Vestiging 13-05-1939.

Vertrek 24-05-1939

(volgens persoonskaart

van vader)

Res. 2 e Lt. K.V. vlieger

waarn.

KNIL

---

---

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

gemeente Eemsmond, vak AFD. 1, rij 10,

nummer 1

Maoemere-Flores

12-06-1943

Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta

(Indonesië), vak IX, nummer 109

Banstead (GB) (b.r.) / Banstead, County Surrey

(s.r.)

15-02-1945

Nederlands ereveld Mill Hill te Londen

(Engeland), vak B, rij 3, nummer 1

Aantekening: Volgens gemeentelijke lijst van

1945/1946 in archief gemeente Zeist, 1906-

1945, inv.nr. 1588, woonde hij in Zeist. Het

adres wordt in die opgave niet vermeld.

Dordrecht

11-05-1940

Nederlands Israëlische Begraafplaats te

Haarlem, rij 23, nummer 6

Nabij Lembang aan boord van Brewster

21-02-1942

Onbekend

8


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Delft, Gijsbert van Zeist

13-10-1916

Dijk, Theodoor Jacob

van

Dorland, Bart Wolbenius

van

Vlodrop

26-01-1910

Epe

27-09-1916

Droogers, Jacobus (Ko) Goes

12-03-1921

Eeden, Henri Charles

Joseph van den

Ferman, Jan Hendrik

Gerard

Oudenbosch

10-12-1893

Zeist

15-02-1911

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

Vertrek 20-10-1937 Stoker Olieman

K.M.

---

Zonder (1937)

Vestiging 07-10-1939 Wachtmeester-vlieger

---

---

---

Vestiging 14-08-1922.

Vertrek 01-08-1931

Vestiging 14-11-1939.

Vertrek 29-03-1940

Marinier 2 e Kl.

K.M.

---

Zonder (1931)

Korporaal

KNIL

Zonder (1940)

Vestiging 29-08-1940 2 e Stuurman s.s. Trito

K.V.

---

Gezagvoerder grote vaart

Ls. Sld. Inf.

KNIL

---

Groeps-adviseur bij de

Ver. Suikerfabr. te

Cheribon

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Pakanbaroe

5-09-1945

Nederlands ereveld Kembang Kuning te

Surabaya (Indonesië), vak KDH A, nummer 6

Zeist

25-05-1945 (Ten gevolge van het neerstorten

van een RAF-vliegtuig.)

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 593

Javazee aan boord van Hr. Ms. Java

27-02-1942

Zeemansgraf

Baai van Manilla aan boord Fuji Maru

21-09-1944

Zeemansgraf

Het Kanaal

20-09-1940

Zeemansgraf

Nabij Benkoelen aan boord Junyo Maru

18-09-1944

Zeemansgraf

9


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Flamman, Pieter Cornelis Zuilen

19-03-1910

Gooijer, Willem Jan

(Wim) de

Zeist

24-08-1913

Göppinger, Gerardus Rotterdam

30-06-1912

Grootendorst, Jan Boskoop

04-05-1922

Huitema, Dr. Ir. Waling

Karst

Vreeswijk

16-05-1899

Janse, Arie Rotterdam

13-12-1913

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 05-04-1928.

Vertrek 15-07-1937

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

Officier van gezondheid

(b.r.) / Elt. OvG II (s.r.)

KNIL

---

Vertrek 06-05-1936 Sgt. Gi. Det. Zuid-Afrika

KNIL

---

Zonder (1936)

---

Vestiging 25-08-1930 Res. 1 e Lt.

St.-I-2 R.W. (s.r.) /

Infanterie (m.o.)

---

Vestiging 02-11-1931.

Vertrek 23-10-1939

Vestiging 15-08-1933.

Vertrek 24-01-1934

Vestiging 15-01-1935.

Vertrek 05-02-1935

Zonder

Sold. 1

Kon. Ned. Brig. Prinses

Irene

---

Zonder (1939)

Ls. Sld.

KNIL

---

Landbouwkundige

Vestiging 16-09-1938 Vliegtuigmonteur (b.r.) /

Korp. Vliegtuigmaker

(s.r.)

2-I-1 Lv.R.

---

---

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Nabij Nagasaki aan boord van Tamahoko Maru

24-06-1944

Zeemansgraf

Fukuaka kamp 1B (Japan)

31 maart 1945

National Cemetery Jefferson Barracks te Saint

Louis (Missouri, U.S.A.), vak 82, nummer 1B-

1D

Dordrecht

11-05-1940

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1330

Hedel

23-04-1945

Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 9,

nummer 38

Nabij Benkoelen aan boord van Junyo Maru

18-09-1944

Zeemansgraf

’s-Gravenzande of ´s-Gravenhage (b.r.) / ’s-

Gravenzande (s.r.)

10-05-1940

Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 9,

nummer 12

10


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Jong, Anton de Zeist (Den Dolder)

11-07-1917

Knijff, Leonardus

Albertus

Nijmegen

09-04-1915

Kuijk, Carel Dirk van Zeist

25-02-1917

Latenstein van Voorst,

Johannes Jacobus

Limburg Stirum, Carel

Everhard (Eef) graaf van

Zeist

15-10-1908

Loon, Dirk van Dordrecht

03-01-1909

Bloemendaal (Overveen)

22-12-1917

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vertrek 19-02-1919 Brig.

KNIL

Vestiging 28-08-1934.

Vertrek 11-11-1936

Vertrek 28-04-1921

Vestiging 14-12-1922.

Vertrek 04-07-1936

Vertrek 06-04-1911 Sergt.

KNIL

---

Vestiging 26-10-1933.

Vertrek 07-07-1938

Vestiging 07-09-1926.

Vertrek 15-10-1930

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

Dpl. Sgt. / Dpl. Segt. 7 e

Det. Zd. Afrika Kon.

Ned. Brigade Prinses

Irene (s.r.) / dpl. Sgt.

(m.o.)

KL. (s.r.) / inf. (m.o.)

---

Banketbakker

Coro. M. Wmr.

Art. K.N.I.L.

---

Zonder (1936)

---

Kornet cav. (a.b.) / kornet

2-I-4-R.H.

BK

Zonder (1938)

Mlt. Sld.

KNIL

---

Zonder (1930)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Rangoon

---

---, Myanmar

Atlantische Oceaan aan boord van m.s. Abosso

29-10-1942.

Zeemansgraf

Kuie (Thailand)

15-05-1943

Ereveld Kanchanaburi te Kanchanaburi

(Thailand), vak 3, rij A, nummer 68

Maoemere, Flores

18-05-1943

Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta

(Indonesië), vak VI, nummer 103

Ginkel (a.b.) / Ede (s.r.)

10-05-1940

Gemeentelijke begraafplaats te Zutphen,

nummer 196/224

Makasser

08-05-1945

---

Nederlands ereveld Candi te Semarang

(Indonesië), vak B, nummer 80

11


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Maas, Job Jan Noordwelle

12-04-1913

Martin, Paul Oscar Zeist

27-01-1900

Masselink, Herman Zeist

13-12-1910

Masselink, Johan Zeist

15-06-1912

Melick, Jacobus

Hubertus van

Maasniel

02-07-1892

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Komt niet voor in

bevolkingsregister van

Zeist. Staat wel op

gemeentelijke lijst van

1945/1946 van

gesneuvelde militairen

afkomstig uit Zeist, adres

Prins Alexanderweg 110

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

Soldaat

1-I-3-R.I.

---

---

Vertrek 01-06-1926 Landst. Sold. Inf.

KNIL.

---

Vertrek 05-01-1914

Vestiging 22-03-1919.

Vertrek 02-09-1929

Vertrek 05-01-1914

Vestiging 22-03-1919.

Vertrek 28-08-1928.

Vestiging 21-07-1930.

Vertrek 05-07-1933.

Vestiging 25-08-1937.

Vertrek 09-03-1938

Vestiging 03-04-1929.

Vertrek 05-05-1933.

Vestiging 04-01-1936

Kantoorbediende (1926)

Mlt. Sgt. Ekl.

KNIL

---

---

Officier koopvaardij

(b.r.) Ltz. II (s.r.)

KMR

---

---

Wachtmeester (b.r.) /

O.W.I. (s.r.) /

opperwachtmeesterinstructeur

(o.n.) / OWI

(m.o.)

8 E.W. (s.r.) / 8 e

Eskadron Wielrijders bij

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Mill

10-05-1940

Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 11,

nummer 22

Singapore

19-03-1943

Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi

(Indonesië), vak I, nummer 292

Baai van Manilla a/b Toyofuku Maru

21-09-1944

Zeemansgraf

Osaka, Kobe hospitaal (Japan)

27-04-1943

Begraafplaats Den en Rust te Bilthoven,

gemeente De Bilt

Arnhem (b.r. en s.r.) / nabij Achterveld (oost van

Amersfoort) (o.n.)

13-05-1940 (b.r. en s.r.) / 12-05-1940 (o.n.)

Begraafplaats Moscowa te Arnhem, nummer 7

12


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Milius, Frans Frederik Rheden (b.r.) / Dieren

(s.r.)

27-09-1892

Oostindië, Adrianus

Johannes Gerardus

Amsterdam

17-02-1895

Pater, Gerrit Hermanus Utrecht

09-06-1916

Scheepens, Gerard Johan

Ernst

Amsterdam

14-12-1914

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 15-03-1922.

Vertrek 15-11-1923

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

de Huzaren (o.n.) /

Cavalerie (m.o.)

BK (s.r.) / BK en OHK.1

(o.n.)

---

Res. Lt.Kol. Inf.

KNIL

---

---

Vestiging 31-10-1922 Sergeant-majoor-vlieger

Strat. Gr. Bom. V.A.

(s.r.) / Wapen der

Militaire Luchtvaart, bij

de Strategische Groep

Bommenwerpers (o.n.)

KvV (s.r.) / KV (o.n.)

Vestiging 09-06-1916.

Vertrek 13-10-1938

---

Wachtmeester

3-5-Dep. Afd. (s.r.) /

Artillerie (m.o.)

BK

Zonder (1938)

Vestiging 02-10-1939 Res. 2 e luit. Vlieger (b.r.)

/ 2 e Luit. Vlieger (s.r.) /

tweede luitenantwaarnemer

3-5-2 Lv. R. (s.r.) /

Wapen der Militaire

Luchtvaart (o.n.)

VK

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Rangoon

24-11-1942

Onbekend, Myanmar

Oud-Beijerland

10-05-1940

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1101

Leiden (b.r.) / Oegstgeest (s.r.)

10-05-1940

Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 3 A,

nummer 28

Monster

10-05-1940

Gemeentelijke begraafplaats Zorgvlied te

Amsterdam, vak D, rij II, nummer 104

13


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Schippers, Jan Rotterdam

04-02-1918

Steenbergh, Frans Amsterdam

12-05-1917 (b.r.) / 12-04-

1917 (s.r.)

Steenis, Jan van Rotterdam

10-03-1915

Stenvert, Martinus Jan

(Bob)

Pankalan Brandan (Ind.)

20-06-1917

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 14-07-1927.

Vertrek 03-09-1936

Vestiging 15-09-1924.

Vertrek 05-11-1937

Vestiging 29-08-1917.

Vertrek 29-09-1936

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

---

Luit. Ter Zee 2 e kl.

K.M.

---

Zonder (1936)

Sld. Gi.

KNIL

---

Zonder 1937)

Korporaal

St. Et. Co. Rotterdam

(s.r.) / detachement

Politietroepen (H.

Flendrie,Geleen) /

Artillerie (m.o.)

---

Zonder (1936)

Vestiging 09-05-1934 Off. vlieger 2 e kl. 320

Sqn. (s.r.) / officiervlieger

der 2 e klasse

(o.n.)

K.M. (s.r.) / Marine

Luchtvaartdienst, bij het

R.A.F. no. 320

(R.D.N.A.S.) Squadron

(o.n.)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Atlantische Oceaan aan boord van m.s. Abosso

29-10-1942

Zeemansgraf

Birma, 80 KM

10-11-1943

---

Ereveld Thanbyuzayat te Thanbyuzayat

(Myanmar), vak D 2, rij H, nummer 15

Rotterdam

15-05-1940

Algemene Begraafplaats Crooswijk te

Rotterdam. Overgebracht naar Nieuwe

Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 907.

N.O.I. (g.l.) / Garnetot (Fr.) (s.r.) / Garnetot,

Dépt. Calvados (Frankrijk) (o.n.)

28-07-1944 (g.l.) / 29-07-1944 (s.r.) / in de nacht

van 28 op 29-07-1944 (o.n.)

Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 8,

nummer 28

14


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Swagerman, Bernardus Amsterdam

14-01-1917

Tellingen, Evert van Zeist

10-10-1915

Toorn, Cornelis van den Scheveningen

14-06-1922

Veenendaal, Gerrit Zeist

10-04-1883

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

VK

Zonder

Vestiging 31-03-1939 Res. 2 e Lt. Waarn. (s.r.) /

res-tltn-wnr (1938) (o.n.)

2-1-1 Lv.R.

RMWO 4 e kl.

Kantoorbediende

Vertrek 25-1-1938 Sld. Inf.

KNIL.

---

Komt niet voor in

bevolkingsregister van

Zeist. Staat wel op

gemeentelijke lijst van

1945/1946 van

gesneuvelde militairen

afkomstig uit Zeist, adres

Graaf Janlaan 78

Vertrek 25-09-1895.

Vestiging 24-04-1899.

Vertrek 07-10-1901.

Vestiging 06-08-1903.

Vertrek 23-10-1903

Kantoorbediende (1938)

Matroos

K.V.

---

---

Gep. Mil.

KNIL

---

---

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Ridderkerk (b.r. en o.n.) / Ridderkerk aan boord

van Fokker-TV nr. 856 (s.r.)

13-05-1940

Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 13,

nummer 31

Aantekening: Op 11-09-1953 werd in Zeist op

Wulperhorst, adres Tiendweg 3-5, het

Swagerman-kamp, een militair kampement van

het Commando Luchtverdediging, geopend.

Birma, 114 KM

17-12-1943

Ereveld Thanbyuzayat te Thanbyuzayat

(Myanmar), vak D 1, rij G, nummer 13

Cherbourg, dépt Manche (Fr.)

10-06-1944 (s.r.) / 12-06-1944 (g.l.)

Geneuveld

---

Ambarawa

22-09-1945

Nederlands ereveld Kalibanteng te Semarang

(Indonesië), vak M-III, nummer 85

15


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Venema, Geert Birdaard

14-06-1913

Vermeulen, Gerrit (Pom) Utrecht

08-05-1916

Vermolen, Johannes

Mattheus

Vlielander Hein, Max

Adolf

Leiden

06-06-1919

’s-Gravenhage

03-01-1919

Vonk, Jacob Leiden

21-10-1910

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 14-10-1935.

Vertrek 26-10-1936

Vestiging 04-08-1937.

Vertrek 08-08-1938

Vestiging 01-11-1920.

Vertrek 25-10-1938

Vestiging 24-04-1939

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

Sergeant

Depot L.S.K. Det.

Schiphol

---

Marconist

Res. 2 e luit.-waarnemer

(b.r. en m.o.) / 2 e Lt. (s.r.)

/ reserve-tweede

luitenant-waarnemer

(o.n.)

II Verk. Gr. 2 Lv.R. (s.r.)

/ Wapen der Militaire

Luchtvaart, bij de II

Verkenningsgroep van

het 2 e Luchtvaart

Regiment (o.n.)

VK

---

Vestiging 05-01-1933 Soldaat

5-III-Dep. Genietr.

BL

Vestiging 05-10-1936.

Vertrek 07-10-1938

Vestiging 29-10-1936.

Vertrek 20-04-1937

Zonder

Wachtm.

3 R.H.

BK

Zonder (1938)

Res. 1 e Lt. Vl. Wnr. (s.r.)

/ reserve-eerste luitenantvlieger

(o.n.)

3-V-2 Iv. R. (s.r.) Wapen

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Hillegersberg

12-05-1940

Monster

10-05-1940

Algemene begraafplaats te Monster.

Overgebracht naar: Nieuwe Algemene

Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer 348

Den Haag

24-05-1940

Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 13,

nummer 1

Leersum

14-05-1940

Begraafplaats Westerveld te Driehuis, gemeente

Velsen, vak S, nummer 143 DI

Naaldwijk

10-05-1940

Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 9,

nummer 46

16


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Voorst van Beest,

Cornelis Arnold (Cocky)

van

Bussum

19-01-1920

Vries, Hermanus de Oudenbosch

29-11-1914

Wentholt, Jacobus Padang Sidempoean

(N.I.)

04-01-1903

Zanten, Henri (Hans) van Zeist

03-02-1918

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 09-10-1942.

Vertrek 12-05-1943

Vestiging 26-07-1932.

Vertrek 24-11-1937

Vestiging 28-02-1938.

Vertrek 16-12-1938

Vestiging 13-02-1939.

Vertrek 22-06-1939

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

der Militaire Luchtvaart,

bij het 3-V-2 Lv.R. (o.n.)

VK

Zonder (res. landmacht)

(1937)

Sergt. Tolk

Korps Tolken

---

Assuradeur (1943)

Sergt. M.L.

KNIL.

---

Winkelier (1938)

Stw. Sgt.

KNIL

---

Controleur Binnenlands

Bestuur

Vertrek 07-09-1936 Elt. Inf. (s.r.) / eerste

luitenant (o.n.)

KNIL. (s.r.) / Infanterie

van het Koninklijk

Nederlands-Indisch

Leger (o.n.)

Verzetster N.O.I. 1942-

1945 / VOA (s.r. en o.n.)

Zonder (1936)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Venray

23-10-1944

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 674

Japan

03-06-1945 (Zestig jaar Gereformeerde …) / 23-

06-1945 (s.r.)

Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta

(Indonesië), vak Col. H, nummer 10

Birma, 18 km (s.r.) / Siam (b.r.)

28-06-1943 (s.r.) / 29-07-1943 (b.r.)

Ereveld Thanbyuzayat te Thanbyuzayat

(Myanmar), vak D 1, rij ‘, nummer 6

Fort de Kock bij Padang (Ind.)

25-10-1943

Nederlands Ancol te Jakarta (Indonesië), vak VI,

nummer 157

17


In de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zeist gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden Nederlandse

militairen, die niet in Zeist geboren zijn of gewoond hebben

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Dijkstra, Jan Driesum, gemeente

Dantumadeel

06-02-1911

Jongbloed, Jacobus Amsterdam

18-05-1912

Kempff, Willem Christiaan Amsterdam

23-04-1915

Spreeuwenberg, Antonius

Hubertus Lambertus

Beesel

26-08-1907

Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Wachtm.

2-I-5 R.A.

Sold.

1-III-15 R.I.

Soldaat

3-III-5 R.I.

Sold.

2-III-15 R.I.

Zeist

10-05-1940 (b.s. en opgave 1940) / 12-05-1940 (s.r.)

Begraafplaats Johannes Stichting te Huis ter Heide,

gemeente Zeist. Op 27-05-1940 overgebracht naar

Noorderbegraafplaats te Hilversum. Later overgebracht naar

Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 13, nummer 41.

Zeist

12-05-1940

Begraafplaats Johannes Stichting te Huis ter Heide,

gemeente Zeist. Op 03-07-1940 overgebracht naar R.K.

begraafplaats St. Barbara te Amsterdam. Later overgebracht

naar Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 3 A, nummer

51.

Zeist

12-05-1940

Begraafplaats Johannes Stichting te Huis ter Heide,

gemeente Zeist. Op 22-05-1940 overgebracht naar

Begraafplaats Vredenhof te Amsterdamn, vak E, nummer

158.

Zeist

15-05-1940

Bijzondere begraafplaats te Austerliz, gemeente Zeist. Op

03-07-1940 overgebracht naar R.K. begraafplaats te Reuver,

vak C, nummer 114.

18


In de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zeist gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden geallieerde

militairen

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Archambault, Joseph

Rene

--

---

Canadese

Baran, Michael ---

---

Canadese

Bisheff, George Edward ---

---

Canadese

Blum, Denis ---

Oud 22 jaar

Britse

Oorlogshandeling Militaire rang

Regiment

Onderdeel

Neerstorten van vliegtuig

met Canadees kenteken,

type Handley Page

Halifax Mk. II, op een

weiland tussen Koelaan

en Kouwenhovenselaan

Neerstorten van Engelse

bommenwerper, type

Avro Lancaster Mk.X, op

perceel Utrechtseweg 48.

Neerstorten van vliegtuig

met Canadees kenteken,

type Handley Page

Halifax Mk. II, op een

weiland tussen Koelaan

en Kouwenhovenselaan

Neerstorten van vliegtuig

met Canadees kenteken,

type Handley Page

Halifax Mk. II, op een

weiland tussen Koelaan

en Kouwenhovenselaan

Legernummer

Flight Sergeant (Air Gnr.)

Royal Canadian Air

Force

408 squadron

R/108014

Pilot Officer (Air Gnr.)

Royal Canadian Air

Force

419 squadron

J/92340

Pilot Officer (Nav.)

Royal Canadian Air

Force

408 squadron

J/18162

Pilot Officer (Pilot)

Royal Air Force

Volunteer Reserve

408 (R.C.A.F.) squadron

148798

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Onderscheiding

Zeist

22-06-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 7, nummer 143

---

Zeist

17-06-1944

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 1, nummer 8

---

Zeist

22-06-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 7, nummer 141

---

Zeist

22-06-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 7, nummer 145

---

19


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Brancker, Henry Paul ---

Oud 30 jaar

Britse

Brooke, Denis

(schuilnaam)

zie

Blum, Denis

Clark, Andrew Milne ---

Oud 22 jaar

Britse

Crimmins, Raymond

Thomas

---

Oud 27 jaar

Canadese

Gardiner, William Henry ---

---

Canadese

Oorlogshandeling Militaire rang

Regiment

Onderdeel

Neerstorten van een

Engels vliegtuig, type

Bristol Blenheim, Mk IV,

aan zuidoostzijde van de

Woudenbergseweg ter

hoogte van perceel 56.

Luchtgevecht tussen

Engelse bommenwerper,

type Bristol Blenheim Mk

IV, en Duitse jager,

Messerschmit Bf 109E, in

het bos nabij Austerlitz.

Neerstorten van Engels

vliegtuig, type Vickers

Armstrong Wellington

Mk. X.

Neerstorten van Engelse

bommenwerper, type

Avro Lancaster Mk.X, op

perceel Utrechtseweg 48.

Legernummer

Flying Officer (Obs)

Royal Air Force

Volunteer Reserve

114 squadron

84026

Sergeant (W.Op./Air

Gnr.)

Royal Air Force

Volunteer Reserve

82 squadron

749331

Warrent Officer II (Air

Gnr.)

Royal Canadian Air

Force

429 squadron

R/131089

Sergeant (s.l.) / Pilot

Officer (Navigator)

(c.w.g.c.)

Royal Canadian Air

Force

419 squadron

J/92341

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Onderscheiding

Zeist

27-03-1942

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 2, nummer 24

Distinguished Flying Cross met balk

Zeist

27-06-1940

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

C, nummer 1106

---

Zeist

13-05-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 6, nummer 115

---

Zeist

17-06-1944

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 1, nummer 6

---

20


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Geale, Basil Alfred

Alexander

---

---

Britse

Gray, Charles Henry ---

Oud 21 jaar

Britse

Jenkins, John Fraser

Grant

MacDonald, James

Clarence

N.N. ---

---

---

Oud 24 jaar

Britse

---

--

Canadese

Oorlogshandeling Militaire rang

Regiment

Onderdeel

Neerstorten van Engels

vliegtuig, type Vickers

Armstrong Wellington

Mk. X.

Neerstorten van een

Engels vliegtuig, type

Bristol Blenheim Mk IV,

aan zuidoostzijde van de

Woudenbergseweg ter

hoogte van perceel 56.

Neerstorten van een

Engels vliegtuig, type

Bristol Blenheim Mk IV,

aan zuidoostzijde van de

Woudenbergseweg ter

hoogte van perceel 56.

Neerstorten van vliegtuig

met Canadees kenteken,

type Handley Page

Halifax Mk. II, op een

weiland tussen Koelaan

en Kouwenhovenselaan

Neerstorten van

Amerikaans vliegtuig,

een jager van type P-38,

op een terrein aan

Krakelingweg

Legernummer

Flying Officer (Pilot)

Royal Air Force

Volunteer Reserve

429 (R.C.A.F.) squadron

131641

Flight Sergeant

(W.Op./Air Gnr.)

Royal Air Force

Volunteer Reserve

114 squadron

626019

Wing Commander

Royal Air Force

Volunteer Reserve

114 squadron

72517

Flight Sergeant (Bomb

Aimer)

Royal Canadian Air

Force

408 squadron

R/138932

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Onderscheiding

Zeist

13-05-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort,vak

13, rij 6, nummer 117

---

Zeist

27-03-1942

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 2, nummer 23

Distinguished Flying Medal

Zeist

27-03-1942

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 2, nummer 22

Distinguished Service Order en Distinguished

Flying Cross

Pilot Zeist

08-04-1944

Zeist

22-06-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 7, nummer 142

---

21


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Percy, Ralph Arthur ---

Oud 21 jaar

Britse

Piggott, Joseph ---

Oud 27 jaar

Britse

Sebelius, Cecil Lester ---

---

Canadese

Shakespeare, Michael

David

---

Oud 21 jaar

Britse

Smith, Ernest Sutton ---

Oud 24 jaar

Canadese

Oorlogshandeling Militaire rang

Regiment

Onderdeel

Luchtgevecht tussen

Engelse bommenwerper,

type Bristol Blenheim Mk

IV, en Duitse jager,

Messerschmit Bf 109E, in

het bos nabij Austerlitz.

Neerstorten van Engels

vliegtuig, type Vickers

Armstrong Wellington

Mk. X.

Neerstorten van vliegtuig

met Canadees kenteken,

type Handley Page

Halifax Mk. II, op een

weiland tussen Koelaan

en Kouwenhovenselaan

Neerstorten van vliegtuig

met Canadees kenteken,

type Handley Page

Halifax Mk. II, op een

weiland tussen Koelaan

en Kouwenhovenselaan

Neerstorten van Engelse

bommenwerper, type

Avro Lancaster Mk.X, op

perceel Utrechtseweg 48.

Legernummer

Pilot Officer (Pilot)

Royal Air Force

82 squadron UX-Y

42640

Sergeant (W.Op./Air

Gnr.)

Royal Air Force

Volunteer Reserve

429 (R.C.A.F.) squadron

1282904

Flight Sergeant (Flt.

Engr.)

Royal Canadian Air

Force

408 squadron

R/94570

Sergeant (W.Op./Air

Gnr.)

Royal Air Force

Volunteer Reserve

408 (R.C.A.F.) squadron

1386247

Flight Lieutenant (Pilot)

Royal Canadian Air

Force

419 squadron

J/18707

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Onderscheiding

Zeist

27-06-1940

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

C, nummer 1105

---

Zeist

13-05-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 6, nummer 119

---

Zeist

22-06-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 7, nummer 146

---

Zeist

22-06-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 7, nummer 144

---

Zeist

17-06-1944

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 1, nummer 7

---

22


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Taylor (MUG), Glen

William

---

Oud 20 jaar

Canadese

Tennis, Howard Allen ---

Oud 25 jaar

Canadese

Vose, James Samuel ---

Oud 23 jaar

Canadese

Walsh, William Duncan ---

---

Canadese

Wilson (RG), Sidney

Albert

---

Oud 29 jaar

Canadese

Oorlogshandeling Militaire rang

Regiment

Onderdeel

Neerstorten van Engelse

bommenwerper, type

Avro Lancaster Mk.X, op

perceel Utrechtseweg 48.

Neerstorten van Engels

vliegtuig, type Vickers

Armstrong Wellington

Mk. X.

Neerstorten van Engels

vliegtuig, type Vickers

Armstrong Wellington

Mk. X.

Neerstorten van vliegtuig

met Canadees kenteken,

type Handley Page

Halifax Mk. II, op een

weiland tussen Koelaan

en Kouwenhovenselaan

Neerstorten van Engelse

bommenwerper, type

Avro Lancaster Mk.X, op

perceel Utrechtseweg 48.

Legernummer

Pilot Officer (Air Gnr.)

Royal Canadian Air

Force

419 squadron

J/92342

Pilot Officer (Nav.)

Royal Canadian Air

Force

429 squadron

J/16322

Warrant Officer Class II

(Bomb Aimer)

Royal Canadian Air

Force

429 squadron

R/93441

Sergeant (s.l.) / Flight

Sergeant (Air Gnr.)

(c.w.g.c.)

Royal Canadian Air

Force

408 squadron

R/76467

Pilot Officer (Air Gnr.)

Royal Canadian Air

Force

419 squadron

J/92343

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Onderscheiding

Zeist

17-06-1944

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 1, nummer 11

---

Zeist

13-05-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 6, nummer 114

---

Zeist

13-05-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 6, nummer 116

---

Zeist

22-06-1943

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 7, nummer 145

---

Zeist

17-06-1944

Begraafplaats De Rusthof te Amersfoort, vak

13, rij 1, nummer 9

---

23


In de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zeist gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden Duitse militairen

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Apel, Johannes Dingelstadt

27-01-1921

Beck, Wilhelm ---

28-09-1916

Bernebe, Fritz Stülpe / Jüterberg

18-09-1913

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Neerstorten van Duitse

bommenwerper, type

Junker 88,

registratienummer

301531 III/KG54, op

perceel Biltseweg 12 te

Bosch en Duin

Neerstorten van een

Duits vliegtuig, type

Dornier 217,

registratienummer

5398 6./KG40, op 100

meter ten zuiden van

perceel Dolderseweg

158 te Den Dolder.

Obergefreiter Zeist

27-08-1944

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak BG,

rij 5, nummer 116

Feldwebel Den Dolder, gemeente Zeist

22-06-1942

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak CW,

rij 5, nummer 101

Obergefreiter Zeist

16-04-1945

Opgegraven 17-06-1946 Krakelingweg 53

‘Witte Hull’ en herbegraven op de Nieuwe

Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

nummer 1206. Op 04-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AM, rij 6, nummer 141.

24


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Birwe, Franz Herzebroch

27-08-1922

Dietrich, Horst ---

23-11-1923

Essig, Hellmut /

Helmut (v.d.k.)

Phorsheim

16-10-1921

Falk, Ferdinand Baden-Baden

28-05-1924 / 25-03-

1924 (v.d.k.)

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Neerstorten van Duitse

bommenwerper, type

Junker 88,

registratienummer

301531 III/KG54, op

perceel Biltseweg 12 te

Bosch en Duin

Neerstorten van Duitse

bommenwerper, type

Junker 88,

registratienummer

301531 III/KG54, op

perceel Biltseweg 12 te

Bosch en Duin

Obergefreiter ---

16-05-1945

Opgegraven 17-06-1946 en herbegraven op de

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 1287. Op 06-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AM, rij 6, nummer 136.

Obergefreiter Zeist

27-08-1944

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak BG,

rij 5, nummer 118

Unteroffizier Omgeving Soesterberg

17-04-1945

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AH, rij 2, nummer 39.

Obergefreiter Zeist

27-08-1944

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak BG,

rij 5, nummer 117

25


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Frey, Fritz ---

13-02-1920

Friese, Fritz Hermsdorf

03-12-1926

Graf, Karl ---

28-10-1916

Hogrebe, Franz Schwelm, Westfalen

04-10-1901

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Neerstorten van een

Duits vliegtuig, type

Dornier 217,

registratienummer

5398 6./KG40, op 100

meter ten zuiden van

perceel Dolderseweg

158 te Den Dolder.

Neerstorten van Duits

vliegtuig, type Dornier

Do-217.

Obergefreiter Den Dolder, gemeente Zeist

22-06-1942

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak CX,

rij 6, nummer 149

Gefreiter Zeist

14-5-1945

Opgegraven 17-06-1946 en herbegraven op de

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 1287. Op 05-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AM, rij 6, nummer 137.

Unteroffizier Den Dolder, gemeente Zeist

13-08-1941

Oosterbegraafplaats te Amsterdam, vak E, rij

74, nummer 36. Op 08-01-1948 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

CW, rij 7, nummer 161.

Obergefreiter ---

15-05-1945

Opgegraven 17-06-1946 en herbegraven op de

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 1287. Op 07-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AM, rij 6, nummer 135.

26


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Hübner, Oskar Opladen

26-01-1921

Jost, Otto ---

23-09-1921

Kerscher, Jacob /

Jakob (v.d.k.)

---

25-03-1906

Kopf, Hans ---

21-03-1912

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Neerstorten van een

Duits vliegtuig, type

Dornier 217,

registratienummer

I/KSG3, in het bos te

Austerlitz op circa 100

meter van perceel

Austerlitzeweg 5.

Neerstorten van een

Duits vliegtuig, type

Dornier 217,

registratienummer

5398 6./KG40, op 100

meter ten zuiden van

perceel Dolderseweg

158 te Den Dolder.

Obergefreiter Omgeving Soesterberg

17-04-1945

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

Gefreiter (b.y. en v.d.k.) /

Feldwebel (s.l.)

AH, rij 2, nummer 40.

Austerlitz, gemeente Zeist

27-09-1942

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak CW,

rij 3, nummer 71

Obergefreiter Zeist

21-04-1945

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AH, rij 2, nummer 45.

Oberfeldwebel Den Dolder, gemeente Zeist

22-06-1942

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak CX,

rij 6, nummer 150

27


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Krafczyk, Herbert Bobrek / Beuthen

10-04-1923

Krapf, Josef ---

18-03-1915

Kuell, L.R. / Küll,

Lothar (v.d.k.)

---

Oud 25 jaar / 09-11-

1916 (v.d.k.)

Leyerer, Karl ---

16-10-1912

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Neerstorten van Duitse

bommenwerper, type

Junker 88,

registratienummer

301531 III/KG54, op

perceel Biltseweg 12 te

Bosch en Duin

Neerstorten van een

Duits vliegtuig, type

Dornier 217,

registratienummer

I/KSG3, in het bos te

Austerlitz op circa 100

meter van perceel

Austerlitzeweg 5.

Neerstorten van Duits

vliegtuig, type

Messerschmitt 410, in

bosperceel ten zuiden

van

Woudenbergseweg,

nabij Austerlitzseweg

Neerstorten van Duits

vliegtuig, type Dornier

Do-217.

Obergefreiter Zeist

27-08-1944

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak BG,

rij 5, nummer 115

Feldwebel (b.y. en v.d.k.) /

Gefreiter (s.l.)

Austerlitz, gemeente Zeist

27-09-1942

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak CW,

rij 3, nummer 72

Oberfeldwebel Zeist

04-09-1943

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak CX,

rij 3, nummer 66

Oberfeldwebel Den Dolder, gemeente Zeist

13-08-1941

Oosterbegraafplaats te Amsterdam, vak E, rij

74, nummer 37. Op 08-01-1948 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

CW, rij 7, nummer 162.

28


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Lueder, Georg ---

04-05-1921

Mai, Hans-Otto Weimar

10-01-1921

Naeder, K.G. / Näder,

Günter (v.d.k.)

Mitschl, Werner ---

---

Nitschl, Werner

zie

Mitschl, Werner

---

Oud 27 jaar / 24-01-

1916 (v.d.k.)

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Neerstorten van Duits

vliegtuig, type Dornier

Do-217.

Neerstorten van Duits

vliegtuig, type Dornier

Do-217.

Neerstorten van Duits

vliegtuig, type

Messerschmitt 410, in

bosperceel ten zuiden

van

Woudenbergseweg,

nabij Austerlitzseweg

Leutnant Den Dolder, gemeente Zeist

13-08-1941

Oosterbegraafplaats te Amsterdam, vak E, rij

74, nummer 38. Op 08-01-1948 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

CW, rij 7, nummer 163.

Gefreiter Den Dolder, gemeente Zeist

13-08-1941

Oosterbegraafplaats te Amsterdam, vak E, rij

74, nummer 35. Op 08-01-1948 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

Oberleutnant / Hauptmann

(v.d.k.)

CW, rij 7, nummer 160.

Zeist

04-09-1943

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak CX,

rij 3, nummer 65

Unteroffizier Den Dolder, gemeente Zeist

15-04-1945

Opgegraven 22-01-1947 Dolderseweg 164

Willem Arntsz Hoeve en herbegraven op de

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 1304. Op 05-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AM, rij 6, nummer 139.

29


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Rauecker, Franz Hasslau

11-06-1914

Raulf, Karl Heinz Dusseldorf

09-01-1921

Salzinger, Max Passau

17-01-1925

Schneider, Georg Marne

05-07-1913

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Luchtgevecht tussen

Engelse

bommenwerper, type

Bristol Blenheim Mk

IV, en Duitse jager,

Messerschmit Bf 109E,

in het bos nabij

Austerlitz.

Obergefreiter Den Dolder, gemeente Zeist)

10-05-1945

Opgegraven 22-01-1947 Dolderseweg 164

Willem Arntsz Hoeve en herbegraven op de

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 1304. Op 05-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AM, rij 6, nummer 140.

Obergefreiter ---

16-04-1945

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AH, rij 2, nummer 44.

Gefreiter Den Dolder, gemeente Zeist (?)

10-05-1945

Opgegraven 22-01-1947 Dolderseweg 164

Willem Arntsz Hoeve en herbegraven op de

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 1304. Op 05-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AM, rij 6, nummer 138.

Oberleutnant Austerlitz

27-06-1940

Bijzondere begraafplaats te Soesterberg; later

overgebracht naar Begraafplaats Ysselsteyn te

Venray, vak CC, rij 4, nummer 87.

30


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Sölter, Friedrich Hannover

16-09-1897

Wagner, Gerhard Weissenfeld

27-06-1916

Werlitz, Richard Gärzke

05-07-1900

Wörffel, Heinz Berlin-Charlottenburg

02-07-1904

Oorlogshandeling Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Neerstorten van een

Duits vliegtuig, type

Dornier 217,

registratienummer

5398 6./KG40, op 100

meter ten zuiden van

perceel Dolderseweg

158 te Den Dolder.

Tijdens

luchtbombardement op

Bosch en Duin

Tijdens

luchtbombardement op

Bosch en Duin

Obergefreiter Bosch en Duin, gemeente Zeist

20-03-1945

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AH, rij 2, nummer 43.

Feldwebel Den Dolder, gemeente Zeist

22-06-1942

Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak CW,

rij 5, nummer 102

Oberstabsrichter / Major (v.d.k.) Bosch en Duin, gemeente Zeist

20-03-1945

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AH, rij 2, nummer 42.

Grenadier Bosch en Duin, gemeente Zeist

20-03-1945

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak

E, nummer 200A. Op 07-07-1955 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

AH, rij 2, nummer 41.

31


In de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden Nederlanders met als laatste woonplaats

Zeist of in Zeist geboren of gewoond hebbend, in dienst van de Duitse krijgsmacht

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Bor, Jacob Hendrik Ameide

25-10-1919

Derksen, Heinz Rindern

14-05-1923

---

Feldhaus van Ham, Franz

Fritz Maria

Feldhaus van Ham, Julius

Theodor Maria

Zeist

03-02-1910

Duitse nationaliteit

Zeist

17-07-1913

Duitse nationaliteit

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep. Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Vestiging 16-10-1940 Auto-technicus-monteur

(b.r.) / Rottenführer

[Waffen SS] (b.y. en

v.d.k.)

Volgens mededeling

gemeente Barneveld van

06-03-1945 wonend te

Austerlitz. Komt echter

niet voor in

bevolkingsregister van

gemeente Zeist.

Vertrek 14-01-1917

Vestiging 28-04-1919.

Vertrek 19-08-1940

Vertrek 14-01-1917

Vestiging 28-04-1919.

Vertrek 15-03-1935

Vestiging 03-07-1937

Chauffeur N.S.K.K.

(Duitse vervoerskorps) /

Gefreiter (v.d.k.)

Zonder (1940) /

Unteroffizier (v.d.k.)

Zonder

Aantekening: In januari

1942 ingedeeld bij

19./Lg.Nachr.Rgt. 6

Begraafplaats

Silvolde (gemeente Wisch)

11-09-1944 (Op 10-04-1946 akte van

overlijden opgemaakt)

Bombardement (informatie verkregen van

familielid)

Doetinchem. Op 13-07-1954 overgebracht

naar Begraafplaats Ysselsteyn te Venray,

vak CR, rij 10, nummer 231.

Aantekening: De Zeister Courant, 16-09-

1944: ‘door een noodlottig ongeval’.

Barneveld / Käntchen (v.d.k.)

24-02-1945

Vermoedelijk als onbekende soldaat

begraven op de oorlogsbegraafplaats te

Nadolice Wielkie (Polen).

Gesneuveld bij Rshew aan de Wolga /

Praseki, circa 20 km ten zuidwesten van

Rshew (Rusland) (v.d.k.)

25-04-1942

Swerbicha / Rshew (Rusland)

Flentge, Johannes Cornelis Utrecht Vestiging 11-09-1940 Tandarts Narwa (Rusland)

Gesneuveld te Bancassa (Roemenië)

28-08-1944

---

32


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep. Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Leendert 29-01-1916 30-01-1944

---

Aantekening: De Zeister Courant, 22-03-

1944: ‘Op 17 Maart bereikte ons de

droevige tijding dat op 30-1-’44 in den

strijd tegen het Bolsjewisme sneuvelde

(…) SS-Obersturmführer (…) drager van

het Kriegsverdienst Kreuz 1 e en 2 e Klasse

en het Verwundeten Abzeichen in brons

Geelkerken, Willem van

(Wim)

Zeist

16-02-1912

Gemeren, Willem van Zeist

10-12-1922

Giesbergen (Giersbergen),

Johannes Wijnandus van /

Johannes (d.d.b.)

Gleich, Andreas Johannes

von / Andreas (d.d.b.)

Amsterdam

25-04-1899

Hamburg (Dl)

22-01-1923

Duitse nationaliteit

Götze, Herbert Leipzig (Dl)

04-03-1922

Duitse nationaliteit

Vertrek 20-06-1939 Kantoorbediende (b.r.) / in

Duitse krijgsdienst - SS

Vertrek 08-05-1942 Zonder (1942) (b.r.) / Lid

van het 1 ste SS. Gren. Regt.

Westland (r.k.) / Schütze

(v.d.k.)

Vestiging 28-01-1932 Chauffeur (b.r.) /

‘Rottenführer’[Waffen SS]

(r.k.) / SS Rttf. - N.S.K.K.

(d.d.b.)

Vestiging 6-03-1937.

Vertrek 13-09-1941

Vestiging 20-01-1942

Zonder (b.r.) / lid van

Duitse Weermacht /: Gefr.

(d.d.b.)

(…).’

Narwa (Rusland)

09-03-1944

---

Ssalsk (militair hospitaal)

04-01-1943 (in ziekenbarak)

Salsk (Rusland)

Utrecht (in het Kriegslazarett te Utrecht /

r.k. en d.d.b.)

02-02-1945

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist,

vak E, nummer 1191a

Aantekening: De Zeister Courant, 07-02-

1945: ‘na een noodlottig ongeval’.

Berlijn (Dl) (b.r.) / Giberville (Normandië,

Frankrijk).(r.k.)

18-07-1944 - gesneuveld (r.k.)

Vestiging 18-03-1941 Artist / Gefreiter Stalingrad (Rusland)

10-12-1942 - gesneuveld

--- / Zijn naam staat in het Gedenkboek van

de militaire begraafplaats te Rossoschka

(Rusland).

33


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Hunnik, Johannes van Zeist

28-03-1920

Ihrig, Alfred Utrecht

16-12-1925

Nederlandse nationaliteit;

vader (1) Rijksduitser (2)

Linschoten, Willem

Cornelis

staatloos

Den Helder

20-08-1907

Meirink, Enno Amersfoort

04-11-1907

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vertrek 17-12-1938

Vestiging 12-10-1940

Beroep. Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Zonder (b.r.) /

meubelmaker (b.s. 1943) /

militair (b.s. 1944) / lid

van de SS (m.g.) / ‘SS-

Schütze’ (r.k.) / SS-Schtz.

(d.d.b.)

Begraafplaats

Hamburg-Neuengamme (Dl)

17-06-1943 (doodgeschoten)

Neuengamme crematorium

Vestiging 18-11-1941 Zonder Boppard (Dl) (tussen St. Goar en Boppard)

02-02-1945 (beschieting)

---

Vestiging 03-04-1942 Arts / Obersturmmann

(v.d.k.) / SS (d.d.b.)

Vestiging 28-08-1916.

Vertrek 13-04-1926

Vestiging 4-12-1939

Bedrijfsleider (b.r.) / SS-

Oberscharführer (r.k. en

v.d.k.))

Oost-Europa / bij de terugtocht uit

Oranienbaum (v.d.k.)

31-01-1944 / 00-01-1944 (d.d.b.)

---

Aantekening: Was aangesloten bij de

Nederlandse Ambulance aan het Oostfront.

Wielka-Brezina (Polen) / 2 km ten

noordwesten van Wielka-Brezina en circa

15 km ten noordoosten van Jaworow

(v.d.k.)

01-07-1944 (gesneuveld)

Jaworow (Oekraine)

Aantekening: De Zeister Courant, 26-08-

1944: ‘Heden ontvingen wij het officieele

bericht dat voor den Führer, Leider, Volk

en Vaderland in Galicië op 1 Juli is

gevallen (…) SS-Ober-Scharführer, geb. 4-

11-1907. Drager van het 5 jaren insigne

No. 15947. Stamboeknummer 55111.

Hopende dat zijn groote offer niet te

vergeefs is.’

34


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Pelt, Dick Adrianus

Cornelis van / Dirk

Andrianus (v.d.k.) / Dirk

Adrianus (d.d.b.)

Rijsdijk, Simon Teunis /

Simon (d.d.b.)

Robbertsen, Robbert Jan

Willem / Jan (v.d.k.)

Nationaliteit

Zeist

11-08-1929 / 11-08-1928

(v.d.k. en d.d.b.)

Ridderkerk

05-11-1920

Doorn

01-06-1925

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep. Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Vertrek 25-04-1940 Zonder (1940) / Grenadier

(v.d.k.) / SS Gren. (d.d.b.)

Vestiging 11-04-1928.

Vertrek 22-08-1928

Vestiging 07-02-1931

Machinebankwerker /

Schütze (v.d.k.) / SS

Schtz. (d.d.b.)

Begraafplaats

Hilversum

31-03-1945

(1) Hilversum, (2) Herbegraven

begraafplaats Ysselsteyn te Venray, vak

TA, rij 2, nummer 13.

Aantekening: De Zeister Courant, 7-04-

1945: ‘dat door een noodlottig ongeval

voor zijn ideaal gevallen is (…) SS

Grenadier. Zijne eere was trouw.’

Husiatyn (Polen)

06-07-1941

Gusjatin (Oekraine) (v.d.k.) / (1) Husiatyn,

Grb. 729, (2) herbegraven Husiatyn,

Heldenfriedhof (d.d.b.)

Aantekening: De Zeister Courant, 20

augustus 1941: ‘Met leedwezen ontvingen

wij heden de mededeling, dat onze

jeugdige kameraad (…) op 20-jarige

leeftijd in Rusland gesneuveld is. Hij

offerde zijn jonge leven voor zijn ideaal,

waarvoor hij steeds in onze dankbare

herinnering zal blijven voorleven. De

groep Zeist der N.S.B. Zeist, 18 augustus

1941.’

Vestiging 09-11-1943 --- / Sturmmann (v.d.k.) Rusland / Dubijewka (Oekraine)

21-11-1943

Vermoedelijk als onbekende soldaat

begraven op de oorlogsbegraafplaats te

Kiew (Oekraine). Zijn naam staat in het

Gedenkboek van de militaire begraafplaats

te Kiew (Oekraine).

Aantekening: Volgens opgave van zijn

35


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Ru, Arie de Zeist

25-01-1911

Scheringa, Willem

Johannes / Wilhelm

(v.d.k.)

Katwijk

22-06-1923

Wijnen, Willem Zeist

12-03-1920

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vertrek 27-04-1939 Kantoorbediende

papiergroothandel (1939) /

Sturmmann (v.d.k.) / SS

Strm. (d.d.b.)

Vestiging 01-08-1923 --- / Sturmmann (v.d.k.) /

SS-Sold. (d.d.b.)

Vertrek 26-02-1927

Vestiging 25-09-1929.

Vertrek 19-09-1932

Beroep. Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

moeder had hij vrijwillig dienst genomen

bij de Waffen SS en is hij op 21-11-1943

in Rusland gesneuveld.

Nish.Kurp

07-10-1942

Nowoosentinskaja (Rusland)

Aantekening: De Zeister Courant, 18-11-

1942: ‘Op 8 Slachtmaand 1942 bereikte

ons de treurige tijding, dat onze vroegere

medewerker en lid van de groep Zeist der

N.S.B. SS Stürmman (…) drager van het

Verwundeten Abzeichen voorgedr. voor

het IJzeren Kruis 2 e klasse Stamb.nr. 2035

5 j. draagteeken nr. 2035 op 7 Zaaimaand

1942 aan het Oostfront op 31 jarigen

leeftijd den heldendood vond. Hij bracht

het offer van zijn leven voor Christendom,

Leider, Volk en Vaderland.’

Pokrooskoje (Rusland) / Mogila-

Majouskaja (Rusland) (v.d.k. en d.d.b.)

08-10-1941

Guljajpolje (Oekraine) (v.d.k.) / Guljaj-

Pole, Ehrfr. (d.d.b.)

Aantekening: De Zeister Courant,14-03-

1942: ‘Groep Zeist der Nationaal-

Socialistische Beweging deelt mede, dat de

kameraad (…) in den strijd tegen het

bolsjewisme gevallen is voor Leider, Volk

en Vaderland.’

Zonder Bogen (Dl)

15-04-1945

---

36


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep. Militaire rang Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Aantekening: Hij was in dienst bij I./NJG

2.

37


In de Tweede Wereldoorlog omgekomen illegale werkers met als laatste woonplaats Zeist of in Zeist geboren of gewoond

hebbend

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Aa, Jacqueline Louise

van der

Aa-Meertens, Bramine

Eelcoline van der

Achterberg, Elis

Cornelis

De Bilt

05-12-1920

Batavia (N.I.)

17-09-1893

Zeist

27-10-1907

Arkes, John Otto Zeist

19-02-1920

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Vestiging 02-09-1937.

Vertrek 25-08-1938

Vestiging 02-09-1937.

Vertrek 25-08-1938

Vertrek 02-09-1927

Vestiging 26-08-1930.

Vertrek 05-11-1930

Beroep

Militair onderdeel

Zonder (b.r.) / kantoorbediende

(s.r.)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Ravensbrück

03-04-1945

---

Concentratiekamp Ravensbrück te Ravensbrück

(B.R.D.)

---

Zonder Ravensbrück

21-02-1945

---

Concentratiekamp Ravensbrück te Ravensbrück

(B.R.D.)

---

Gemeente-ontvanger Wöbbelin, Landkreis Ludwigslust

06-03-1945

---

Concentratiekamp Neuengamme te Wöbbelin of

Ludwigslust (B.R.D.)

Vertrek 04-04-1923 Ambtenaar Amsterdam

26-09-1944

Geëxecuteerd

Crematorium Velsen te Driehuis, gemeente

Velsen. As is verstrooid

---

Baan, Dirk Zwijndrecht (b.r. en Vestiging 07-09-1939 Groentehandelaar Hamburg-Neuengamme (Dl)

---

38


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

s.r.) / Dordrecht (g.g.)

02-02-1911

Barends, Jan Frederik Amsterdam

14-03-1907

Beckman, Karel

Johannes Cornelis

Breda

18-04-1888

Beek, Pieter Julius ter Zeist

21-12-1920

Berghe, François van Zeist

11-09-1917

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Vestiging 20-10-1936.

Vertrek 12-01-1937

Vestiging 09-02-1940

Beroep

Militair onderdeel

Markies- en zonneschermmaker

(b.r.) / markiezenmaker (s.r.)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

23-03-1945 (b.r. en m.g.) / 03-03-1945 (s.r., m.g. ,

r.k., g.g. en d.r.)

Darmonsteking (enterocolitis)

Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg

(B.R.D.)

---

Aantekening: Gecremeerd

Duitsland (b.r., b.s. en m.g.) / Kdo. Ladelund (s.r.)

11-11-1944

Angina

Neuer Friedhof K.Z. Anlage te Ladelund (B.R.D.)

---

Aantekening: Behoort tot de slachtoffers van de

razzia te Putten op 1 oktober 1944.

Vestiging 16-07-1937 Zonder Oranienburg (Dl) (b.r.) / Kdo. Oranienburg (s.r.) /

Sachsenhausen (r.k)

20-11-1944

---

Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg

(B.R.D.)

Vertrek 05-09-1930 Student Rhenen

20-11-1944

---

Begraafplaats Den en Rust te Bilthoven, gemeente

De Bilt, vak R, nummer 10

Vertrek 28-03-1922 Stuurman (s.r.) / stuurman

koopvaardij

---

---

Wassenaar, Waalsdorpervlakte

19-08-1942

Gefusilleerd

39


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Best, August Richard Den Haag

29-06-1924

Birnie, Otto Sitoebondo (N.O.I.)

13-02-1908

Blokhuis, Jacob Noordwijk

21-01-1891

Boogaard, Jacobus

Christiaan

Haarlem

23-05-1904

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Vestiging 27-11-1933.

Vertrek 05-09-1938

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B,

nummer 134

---

Student Amersfoort (BW-Laan)

05-02-1945

Gefusilleerd (represaillemoord)

Gemeentelijke begraafplaats Rusthof te

Amersfoort

---

Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.

Vestiging 03-05-1941 Zonder Zeist

05-10-1944

Doodgeschoten in spergebied

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak D,

nummer 387

Vestiging 18-12-1936 Majoor Infanterie (b.r.) /

majoor-genie (l.v.)

Vestiging 04-09-1937.

Vertrek 27-03-1941

1 e luitenant vlieger (b.r.) / kapt.

vlieger (l.v. en m.o.)

M.L. (m.o.)

Bosch, Adrianus Zeist Kapper Zevenaar

---

Onbekend (b.r.) / Sachsenhausen (s.r.)

03-05-1942

Geëxecuteerd

Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg

(B.R.D.)

---

Sachsenhausen (s.r.) / Oranienburg, kamp

Sachsenhausen (Dl) (r.k.)

03-05-1942

---

Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg

(B.R.D.).

---

40


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Martinus Jacobus 01-11-1912 21-11-1944

Oorlogshandelingen

N.H. Begraafplaats te Zevenaar, vak A, rij 6,

nummer 290

Burger, Cornelis

Mattheus Johannes

Maria (Kees)

Calkoen, Mari

Cornelis

Zeist

23-04-1920

Amsterdam

09-07-1912

Vertrek 23-04-1936.

Vestiging 23-08-1939.

Vertrek 9-07-1940

Vestiging 17-04-1941.

Vertrek 13-04-1942

Vestiging 2-12-1942

Student (b.r., l.v. en g.g.) /

rentmeester (s.r.)

Vestiging 27-11-1934 Assuradeur (b.r. en s.r.) / 1 e Lt.

(m.o.)

Cavalerie (m.o.)

---

Amsterdam

16-02-1944

Gefusilleerd

R.K. begraafplaats te Zeist, vak 1 e klas, rij 6,

nummer 3. In 1970 overgebracht naar Nederlands

ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E, nummer

730.

---

Aantekening: Zeister Post, 22 september 1945:

‘Kees Burger rust in Zeister aarde. (…) Namens

den burgemeester, sprak de heer v.d. Werf het uit,

dat Kees Burger door heel de gemeente zal

worden herdacht als eereburger van Zeist,

gevallen voor zijn en ons aller idealen.’

Op zijn grafsteen in Zeist, geschonken door de

buurtbewoners van het Patijnpark-centrum, stond:

‘Hier rust het stoffelijk overschot van Kees

Burger als diepgelovig mensch en als vaderlands

held gaf hij zijn leven voor onze vrijheid’.

Dachau

19-04-1943

---

Concentratiekamp Dachau te Dachau (B.R.D.)

---

41


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Deventer, Mr. Gerrit

Jan van

Zwolle

17-06-1894

Dijk, Cornelis van Zeist

20-10-1909

Edelman, Leendert Bodegraven

24-01-1906

Elskamp, Anthonius

Gerardus Johannes

Leiden

22-04-1895

Engelse, Adriaan den Zeist

07-04-1920

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Vestiging 15-06-1933 Refendaris Provinciale Griffie

(b.r.) / Meester in de rechten

(s.r.) / ambt. Prov. Griffie Utr.

(l.v.)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Oranienburg (Dl) (b.r.) / Kdo. Oranienburg (s.r.)

01-12-1942

---

Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg

(B.R.D.)

---

Aantekening: Op 4 mei 1950 werd in het

Provinciehuis te Utrecht een gedenkplaat met zijn

naam onthuld. Hierop staat vermeld dat hij in

Dachau op 09-12-1942 is overleden.

Vertrek 08-02-1923 Elektricien Leersum

05-05-1945

---

Oude Gemeentelijke Begraafplaats te Doorn, vak

IJ, nummer 31

Vestiging 14-05-1928 Rijwiel- en motorhandelaar Ludwigslust (Dl) (b.r.) / Ludwigslust, Landkreis

Ludwigslust (s.r.)

04-05-1945

---

Concentratiekamp Neuengamme te Wöbbelin of

Ludwigslust (B.R.D.)

Vestiging 25-04-1925 Distributieambtenaar (b.r. en

l.v.) / ambtenaar (s.r.)

Zonder (b.r.) / student Indisch

recht (s.r.) student (r.k., l.v. en

---

---

Vught

04-09-1944

---

Concentratiekamp Vught te Vught

---

Langenstein-Buchenwalde (b.r.) / Langenstein-

Zwieberge (s.r.) / Buchenwald (r.k., g.g. en d.r.) /

42


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Faber, Albert Huizum, gemeente

Leeuwarderadeel

10-09-1907

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

g.g.) Langenstein, concentratiekamp Zwieberge (r.k.)

28-01-1945

Longontsteking (d.r.)

Zentral Friedhof te Quedlinburg te Quedlinburg

(B.R.D.)

Vestiging 11-12-1942 Chauffeur Diemen

17-12-1944

Gefusilleerd

Huizumerbegraafplaats te Leeuwarden, vak 3A,

rij 11, nummer 28

---

Aantekening: Zeister Nieuwsblad, 18 juni 1946:

‘Rehabilitatie Albert Faber. Dinsdag 28 Mei werd

op het kerkhof te Huizum bij Leeuwarden

herbegraven het stoffelijk overschot van Albert

Faber, gewoond hebbende te Austerlitz. Toen in

Mei 1940 de Duitschers ons land binnenvielen,

streed Albert Faber met verbeten woede tegen den

overmachtigen vijand. En na de capitulatie zette

hij den strijd op zijn manier voort, hij werd spion.

Gehuld in de Duitsche uniform werd hij

chauffeur, maar stootte daardoor alle bekenden

van zich af, zelfs zijn eigen familie. Door zijn

toedoen werden 20 treinen vernield, tallooze autotransporten

gebombarderd, enz. tot hij op 27

November ’44 werd gegrepen door de Duitschers

en op 17 Dec. te Diemen werd gefusilleerd. Hij is

gevallen voor zijn vaderland. Langzamerhand is

de sluier, die over dit leven lag, opgelicht en is

---

43


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Feikema, Mr. Douwe Utrecht

19-05-1914

Folmer, Dirk Willem

(schuilnaam

‘Herman’)

Pontianak (N.O.I.)

03-02-1909

Geuze, Willem Nijmegen

24-08-1895

Graaf, Mr. Jakob de Groningen

11-08-1911

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Vestiging 18-06-1917.

Vertrek 28-02-1935

Vestiging 15-11-1937.

Vertrek 09-11-1938

Vestiging 22-11-1939

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

zijn nagedachtenis van alle blaam gezuiverd.

Voor zijn weduwe en kinderen was dit een groote

troost.’

Verzekeringsagent Rosslau bij Dessau (Dl) (b.r.) / Rosslau, Landkreis

Zerbst (s.r.) / Dessau-Rosslau (Dl) (r.k.)

1944 of 1945 (b.r.) / 15-03-1945 (s.r.)

---

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B,

nummer 413

Vestiging 12-10-1934 Leraar MO (b.r.) / leraar

gymnastiek (s.r.) / leraar

lichamelijke opvoeding (g.g.)

Vestiging 30-06-1936 Lid der directie fa. Boekhoven

(b.r.) / directeur Drukkerij Fa.

Bockhoven (s.r.) / dir. Fa.

Boekhoven (l.v.)

Vestiging 29-08-1936.

Vertrek 15-11-1940

---

Nederland (b.r., b.s. en Staatscourant 28-05-1959)

/ Amsterdam (s.r.) / transport van Weteringschans

(g.g.)

07-09-1944 (b.r., b.s. en Staatscourant 28-05-

1959) / 06-09-1944 (s.r. en g.g.)

---

Onbekend

---

Utrecht

15-09-1944

Gefusilleerd (standrechtelijk)

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 534

---

Advocaat en procureur Hamburg Neuengamme, Stadtkreis Hamburg

(s.r.)

09-12-1944

---

Nederlands ereveld te Osnabrück (B.R.D.), rij A,

nummer 16

44


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Harteloh, Johannes ’s-Gravenhage

27-01-1916

Hattem, Fritz Otto van Teteringen (b.r. en s.r.)

/ Breda (g.g.)

08-04-1922

Have, Gerhard ten Mettman, (Dl) (b.r.) /

Düsseldorf-Mettmann

(s.r.)

17-12-1894

Heblij, Adrianus Zuid-Beijerland

13-06-1894

Herman, Bastiaan Den Helder

20-11-1893

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Vestiging 21-07-1943 Timmerman-bouwvakker Amersfoort (Kamp Amersfoort)

23-02-1945

Doodgeschoten door begeleidende Duitsers bij

vluchtpoging op het spoorwegemplacement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1550a

Vestiging 24-11-1936 Bijzondere opzichter (b.r.) /

scholier (s.r.) / student M.T.S.

(l.v.) / scholier (g.g.)

Vestiging 16-11-1932 Melkhandelaar (b.r.) / winkelier

(s.r.) / kruidenier (g.g.)

Vestiging 31-12-1918.

Vertrek 31-03-1922

Vestiging 23-10-1935.

Vertrek 25-08-1939

Kantoorbediende (b.r.) / hoofd

openbare school (s.r.)

Hoofdambtenaar P.T.T. (s.r.)

Res. Kapt. Genie

---

---

Zeist (b.r. en s.r.) / Amersfoort (g.g.)

05-09-1944 (b.r. en s.r.) / 06-09-1944 (g.g.)

Geëxecuteerd

Onbekend

---

Loosdrecht

20-03-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 599

---

Neuengamme-Hamburg (Dl) (b.r.) / Neuengamme

(s.r.)

14-02-1943

---

Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg

(B.R.D.)

---

Wöblin (Dl) (b.r.) / Wöbbelin, Landkreis

Ludwigslust (s.r.)

14-03-1945

---

45


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Homoet, Willem

Frederik

Hooft, Cornelis van

der

Hoogendoorn, Alfred

Edgar

House, Eduard

Franciscus la

Zeist

04-09-1919

Zeist

23-09-1909

Madioen (N.I.)

25-04-1925

Amsterdam

06-07-1919

Kamp, Arnold van de Utrecht

15-09-1921

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Vertrek 16-06-1938 Soldaat geneeskundige dienst

(b.r.) / marechaussee (s.r. en

g.g.) / sergeant (m.o.)

Geneesk. Troepen (m.o.)

Vertrek 06-12-1932.

Vestiging 02-08-1933.

Vertrek 12-12-1940

Controleur CCD (b.r.) /

ambtenaar (s.r.)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Concentratiekamp Neuengamme te Wöbbelin of

Ludwigslust (B.R.D.)

---

Bergen-Belsen (Dl.)

22-02-1945

Overleden of omgekomen in gevangenschap

Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-

Belsen (B.R.D.)

---

Siegburg (Dl) (b.r.) / Siegburg, Siegkreis (s.r.)

12-02-1945

---

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B,

nummer 117

Vestiging 13-05-1929 Student Omgeving Pölitz, Kreis Pommeren (Dl) (b.r.) /

Kdo. Pölitz (s.r.)

17-04-1945

---

Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg

(B.R.D.)

Vestiging 31-07-1940 Ambtenaar Distributiedienst

(b.r. en l.v.) / ambtenaar (s.r.)

Vestiging 02-05-1923 Bloemist (b.r. en l.v.) /

chauffeur (s.r.)

---

---

Diemen

17-12-1944

Gefusilleerd

Eerebegraafplaats te Overveen, vak 13

---

Utrecht

16-04-1945

---

46


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Keller, Jacobus Pieter Zeist

07-11-1921

Kerkhoff, Albert

Cornelis

’s-Gravenhage

30-10-1907

Knol, Lodewijk Tjepoe (N.I.)

21-12-1922

Kortlandt, Anton Zeist

12-10-1891

Koudijs, Willem Zeist

15-05-1900

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E,

nummer 752

Vertrek 08-01-1941 Manafacturier (1941) Makkum

07-04-1945

---

N.H. Begraafplaats te Makkum, gemeente

Wûnseradiel, rij K, nummer 39

Vestiging 02-08-1940 Radio-telegrafist KLM (b.r.) /

radio-telegrafist K.M. (s.r.)

Vestiging 27-11-1926.

Vertrek 13-09-1943

Vertrek 6-10-1910

Vestiging 23-08-1913.

Vertrek 17-09-1913

Vestiging 02-04-1917.

Vertrek 06-09-1917

Student

Lid N.B.S.

---

---

Vught

05-09-1944

Vermoord

Concentratiekamp Vught te Vught

---

Amersfoort (BW-laan)

05-02-1945

Gefusilleerd (represaillemoord)

Gemeentelijke begraafplaats Rusthof te

Amersfoort, vak 12, nummer 30

---

Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.

Havenmeester (van Rotterdam) Neuengamme

27-11-1944

---

Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg

(B.R.D.)

Vertegenwoordiger

zilverfabriek (b.r.) /

vertegenwoordiger (s.r. en l.v.)

---

Buchenwalde-Weimar (b.r.) / Buchenwald (s.r.)

Weimer-Buchenwald (r.k.)

08-10-1944

47


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Kramer, Douwe Harlingen

19-02-1897

Kramer-Moll van

Charante, Marie

Antoinette

Latuperisa, Eduard

Alexander

Lukassen, Antonius

Adrianus (b.r.) /

Wenen (O) (b.r.) /

Wien (s.r.)

30-09-1899

Goedoes (N.O.I.) (b.r.)

/ Koedoes (s.r.)

09-04-1902

Leiden

29-02-1896

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

---

Concentratiekamp Buchenwald te Weimar

(B.R.D.)

Vestiging 04-11-1921 Timmerman Hamburg-Neuengamme (Dl) (b.r.) / Versen,

Landkreis Meppen (s.r.) / Hamburg-Neuengamme

(Dl) in Versen bij Heppen (in) arbeidskamp (r.k.)

/ concentratiekamp Hamburg-Neue Gamme-A

(Dl) (d.r.)

03-12-1944

Hartzwakte en diarree

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak C,

nummer 165

Vestiging 29-04-1933 Zonder (b.r.) / directeur

kindertehuis (Oranje

Nassaulaan 71) (s.r. en l.v.)

---

---

Ravensbrück (Dl)

Op of omstreeks 00-02-1945 (b.r. en s.r.) / 06-03-

1945 (b.i.)

---

Concentratiekamp Ravensbrück te Ravensbrück

(B.R.D.)

Vestiging 12-04-1943 Kapitein Infanterie KNIL Leusden (b.r.) / Leusderheide (s.r.)

29-07-1943

Geëxecuteerd

Gemeentelijke begraafplaats Rusthof te

Amersfoort, vak 12, nummer 145

---

Vestiging 26-04-1940 Werktuigkundige werkmeester

(b.r.) / distr. ambt. (l.v.)

---

Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.

Bergen-Belsen

08-02-1945

48


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Anthonius Adrianus

(s.r.)

Masselman, Philippus

Wilhelmus

Meertens, Bramine

Eelcoline

zie

Aa-Meertens, Bramine

Eelcoline van der

Meijer, Hendrikus

Johannes Pieter (Joop)

Meijer, Johan

Coenraad (Coen)

Amsterdam

14-03-1917

Ede

05-09-1911

Gantoeng-Billiton

(N.O.I.) (b.r.) / Billiton

(s.r.)

05-09-1919

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-

Belsen (B.R.D.)

Vestiging 09-07-1940 Leerling- lijstenmaker Leusden

29-12-1942

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1652

---

Vestiging 09-11-1938 Inspecteur

levensverzekeringsmaatschappij

(b.r. en l.v.) / Inspecteur

Millmij. N.V. (s.r.)

Vestiging 01-10-1928.

Vertrek 01-09-1938

Adelborst (s.r.) sgt.Adb. (o.n.)

Kon. Inst. v.d. Marine (s.r. /

Zeedienst (o.n.)

---

Utrecht

16-04-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1575

---

Aantekening: Onthulling grafmonument en

overdracht aan de familie op 10-05-1946.

Eijsden (s.z. en oorkonde van Z.M.H.C.

Schaerweijde) / Kdo. Oranienburg (s.r.) /

concentratiekamp Sachsenhausen, Duitsland (o.n.)

11-05-1942

---

Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg

(B.R.D.)

Bronzen Leeuw (s.r. en o.n.) / Bronzen Kruis (o.n.

49


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Mildt, Johannes

Reinier de

Zeist

26-02-1924

Mildt, Karel de Zeist

09-08-1919

Moll van Charante,

Marie Antoinette

zie

Kramer-Moll van

Charante, Marie

Antoinette

Nater, Hendricus

Franciscus

Nijhoff, Jonathan

Bastiaan

Delft

04-10-1884

Zeist

23-03-1918

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Vertrek 16-06-1943.

Vestiging 10-05-1944

Vestiging 25-09-1920.

Vertrek 27-11-1933

Beroep

Militair onderdeel

Schrijver Distributiedienst (b.r.)

/ ambtenaar (s.r.) /

distributieambtenaar (l.v.)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

en volgens oorkonde van Z.M.H.C. Schaerweijde)

Aantekening: lid ondergrondse in Nederland

(o.n.)

Vught (concentratiekamp)

09-08-1944

Gefusilleerd

Concentratiekamp Vught te Vught

---

Onderwijzer Vermoedelijk overleden (b.r.) / Dachau

(concentratiekamp) (s.r. en r.k.) / tr. n. Dachau

(g.g.)

21-04-1945

Geëxecuteerd

Concentratiekamp Dachau te Dachau

---

Boekhouder Buchenwald

08-01-1945

---

Concentratiekamp Buchenwald te Weimar

(B.R.D.)

Vertrek 03-08-1920 Student Landbouw Hogeschool

Wageningen

---

Gross Rosen (Polen)

10-01-1945

---

50


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Peeters, Anthonie

Johannes

Leiden

05-09-1902

Pomstra, Jacob Zeist

09-10-1923

Prins, Dirk Cornelis Amersfoort

21-01-1888

Rademakers, Johannes

Gerardus

Zeist

17-09-1912

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Vestiging 24-10-1929 Timmerman (b.r.) / zonder (b.r.)

/ aannemer (s.r.)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Concentratiekamp Gross Rosen te Rogoznica

(Polen)

---

Zeist

02-04-1947

--- (‘ten gevolge van zijn verzetswerk’)

R.K. begraafplaats te Soesterberg. Overgebracht

naar Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn,

vak A, nummer 933.

---

Ambtenaar Distributiedienst Schwering (Kreis Husum) (b.r.) / Kdo Husum-

Schwesing (s.r.) / Schwesing, Kreis Husum (r.k.) /

Schwesing-Engelsburg (Dl) (r.k.)

23-11-1944

---

Ostfriedhof Husum, nummer 78; later

overgebracht naar Nederlands ereveld Loenen te

Apeldoorn, vak E, nummer 605

Vestiging 02-06-1937 Zonder (b.r. en l.v.) / zendeling

(s.r.)

Vertrek 26-04-1916

Vestiging 26-03-1919.

Vertrek 31-05-1922

---

Hamburg-Neuengamme (s.r. en r.k.) /

Neuengamme (s.r.)

18-02-1945

Darmontsteking (enterocolotis acuta)

Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg

(B.R.D.)

---

Aantekening: Gecremeerd

Architect Neuengamme

31-12-1944

---

51


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Reenen, Johannis

Christiaan van

Reijnder

zie

Rijnders

Rijnders, Henricus

Eugenius

Utrecht

04-03-1882

’s-Gravenhage

15-11-1885

Roes, Jan Krommenie

21-01-1863

Rooijen, Martinus

Gerardus van

Odijk

27-02-1921

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Vestiging 29-07-1935 Zonder (b.r.) / gepensioneerd

majoor Genie b.d. (s.r.) / maj.

genie (l.v.)

Vestiging 10-05-1943 Ambtenaar / commissaris van

politie b.d. (niod)

Vestiging 26-10-1936 Zonder (b.s. en b.r.) / bloemist

(d.r.)

Vestiging 10-11-1924 Huisschilder (b.r.) / schilder

(s.r. en d.r.)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg

(B.R.D.)

---

Bergen-Belsen (Dl.)

10-03-1945

---

Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-

Belsen (B.R.D.)

---

Zeist

04-05-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 594, later overgebracht naar:

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E,

nummer 1301

---

Zeist (Huis ter Heide)

12-06-1944

Doodgeschoten door Duitse militair bij ruzie

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak A,

nummer 525

---

Zeist

17-12-1944

Gedood bij vluchtpoging tijdens de razzia op 17-

52


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Schaafsma, Arie De Lier

29-05-1914

Schaafsma, Klaas Utrecht

05-08-1922

Schaik, Berthus

Marinus van

Zeist

06-08-1903

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

12-1944 (d.r.) / ‘Gefusilleerd of op andere wijze

vermoord’ (i.p.)

R.K. begraafplaats te Zeist, vak 2, rij 1, nummer 5

(huurgraf)

Vestiging 14-03-1937 Timmerman Zeist

04-05-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

nummer 1251a. In 1962 overgebracht naar vak C,

nummer 1472.

Vestiging 14-04-1937.

Vertrek 28-10-1943

Vertrek 14-01-1922

Vestiging 23-07-1932

---

---

Huisschilder (1943) Zeist

04-05-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

nummer 1251b. In 1962 overgebracht naar vak C,

nummer 1472.

---

Handelaar motorrijwielen Zeist

06-08-1946

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 648

---

Aantekening: Belangrijk figuur in de K.P. Zie

Zeister Post, 14-08-1946. Wordt in Het grote

gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP,

deel 2, p. 637, genoemd als omgekomen

verzetsman.

53


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Schep, Jan Lekkerkerk

18-11-1898

Schmidt, Willem Apeldoorn

19-11-1921

Schulz, Derk

Christiaan

Zeist

11-04-1913

Slijper, Karel Louis Zaandijk

11-12-1893

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Vestiging 31-05-1919 Commies 1 e klas ter secretarie

(b.r.) / ambtenaar ter secretarie

(s.r. en g.g.) / commies ter

secretarie (l.v.)

Vestiging 07-09-1938 Student (.b.r. en s.r.) / medisch

student (l.v.)

Vertrek 13-04-1930

Vestiging 12-01-

1938. Vertrek 4-07-

1939

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Bergen-Belsen (Dl)

Tussen 05-04-1945 en 31-05-1945 (b.r. en r.k.) /

31-05-1945 (s.r.)

---

Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-

Belsen (B.R.D.)

Rechtvaardige onder de Volkeren van Yad

Vashem (2006)

Vermoedelijk overleden (b.r.) / Berlin, Stadtkreis

Berlin (s.r.) Sonnenburg (tuchthuis) (Dl) (r.k.) /

Buchenwald (gemeentelijke lijst van omgekomen

verzetsmensen, 1952)

31-01-1945 (b.r., s.r. en r.k.) / 06-01-1945

(gemeentelijke lijsten van omgekomen

verzetsmensen, 1952 en 1970)

---

Onbekend

Medal of Freedom (US) (postuum 1947)

Chauffeur Bergen-Belsen

04-02-1945 (s.r.) / 08-02-1945 (r.k.)

Bloedsomloopzwakte

Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-

Belsen (B.R.D.)

Vestiging 06-09-1937 Administratief ambtenaar N.S.

(b.r.) / ambtenaar N.S. (l.v.)

---

Zeist

09-09-1944

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1465

---

54


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Smink, Hendrik Hoogland

14-05-1892

Smink, Hendrik

Bernard

Smink, Lambertus

Joannes

Smit, Willem Frederik

(Frits)

Zeist

30-07-1927

Zeist

20-08-1923

Utrecht

28-06-1920

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Vestiging 20-05-1920.

Vertrek 16-05-1929

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Aantekening: Volgens het Slachtofferregister

was hij lid van het verzet. Uit dagrapport van de

politie van 09-09-1944 blijkt dat Slijper op de

Utrechtseweg onwel is geworden en een

natuurlijke dood is gestorven.

Arbeider / stalknecht (1929) Hoogland

23-04-1945

Gefusilleerd

R.K. begraafplaats St. Martinus te Langeoord

(Amersfoort), vak E, rij 2, nummer 6

Vertrek 16-05-1929 Hoogland

23-04-1945

Gefusilleerd

R.K. begraafplaats St. Martinus te Langeoord

(Amersfoort), vak E, rij 2, nummer 6

Vertrek 16-05-1929 Hoogland

23-04-1945

Gefusilleerd

R.K. begraafplaats St. Martinus te Langeoord

(Amersfoort), vak E, rij 2, nummer 6

Vestiging 30-06-1926 Tijdelijk administratief

ambtenaar Staatsbosbeheer

(b.r.) / kantoorbediende (s.r.) /

tijdelijk ambtenaar

Staatsbosbeheer (l.v. en g.g.)

---

---

---

Bloemendaal (b.r.) / Bloemendaal, duinen (s.r.) /

Overveen (g.g.)

16-07-1944

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 627

---

55


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Stemerding, Andries Soest

15-05-1921

Stomp, Catharinus

(schuilnaam ‘Cary’)

Zeist

15-06-1916

Stomp, Jacobus Deventer

21-11-1880

Stomp, Johan Zeist

21-02-1918

Stork, Ir. Jurriaan

Engelbert

Rangoon (Brits-Indië)

16-03-1894

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Vestiging 18-11-1927.

Vertrek 28-07-1928

Vertrek 24-04-1942

Vestiging 05-06-1942

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Nachtwaker Leusden (s.r.) / Leusderheide (k.a.)

29-12-1942

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1653

---

Behanger-stoffeerder (b.r. en

s.r.) / meubelhandelaar (g.g.)

Vestiging 27-03-1913 Behanger–stoffeerder (b.r.) /

meubelhandelaar (s.r.)

Brood- en banketbakker (b.r.) /

bakker (s.r., l.v. en g.g.)

Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.

Büdelsdorf (Dl) (b.r.) / Büdelsdorf (Dl),

Landkreis Rendsburg (s.r.) / Rensburg (g.g.)

22-05-1945

Long- en darmtuberculose

Nederlands ereveld te Lübeck (B.R.D.), vak 3, rij

D, nummer 8

---

Dachau (Dl)

28-06-1944

---

Concentratiekamp Dachau (B.R.D.)

---

Amersfoort (b.r.) / Staphorst (s.r.) / Meppel (g.g.)

04-04-1945

Geëxecuteerd

Gemeentelijke begraafplaats te Meppel, vak M,

nummer 388

Vestiging 02-11-1925 Ingenieur (electrotechnisch) Oranienburg (Dl) (b.r.) / Kdo. Oranienburg (s.r.) /

Sachsenhausen (Dl) (r.k.)

12-03-1943

---

Concentratiekamp Sachsenhausen te Oranienburg

---

56


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Stramrood, Arnoldus

(Arie)

Tellegen, Dr. Antonius

Otto Hermanus

Till, Mr. Paul Frederik

Willem baron van

Doorn

27-12-1918

Zwolle

25-05-1907

Loosdrecht

21-05-1906

Tukker, Rijk Jan Doorn

10-12-1918

Velden, Jacobus van

der

Zeist

26-07-1898

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Vestiging 11-09-1934 Elektricien (b.r. en l.v.) /

monteur (s.r.) / elektromonteur

(g.g.)

Vestiging 14-01-1941 Geneesheer-directeur G.G.G.D.

van Zeist (b.r. en l.v.) arts te

Zeist geneesheer-directeur (s.r.)

Vestiging 07-01-1928.

Vertrek 19-02-1941

Advocaat en procureur

Res. 1 e Lt. Cavalerie

Vestiging 14-11-1932 Landbouwer (b.r.) / schilder

(s.r. en l.v.)

Vertrek 12-06-1915 Rijkspolitie (s.r.) /

opperwachtmeester der

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

(B.R.D.)

---

Bloemendaal (b.r.) / Bloemendaal, duinen (s.r.) /

Overveen (g.g.)

16-07-1944

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 628

---

Amsterdam (b.r.) / Bloemendaal, duinen (s.r.) /

Overveen (o.n.)

23-10-1943

Gefusilleerd

Eerebegraafplaats te Overveen, gemeente

Bloemendaal, vak 14

Verzetskruis (s.r.) / VZK en VHK (o.n.)

Buchenwald (Dl)

29-03-1945 (b.r.) / 07-03-1945 (s.r.)

---

Concentratiekamp Buchenwald te Weimar

(B.R.D.)

---

Hoogland

23-04-1945

---

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B,

nummer 379

---

Hagestein

06-04-1945

57


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Veldhuizen, Hendrik De Bilt

27-02-1924

Verloop, Mr. David Utrecht

08-01-1921

Vermeer, Frans Zeist

17-11-1919

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

marechaussee (niod) Hartverlamming

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak D,

nummer 375

Vestiging 27-11-1925 Behanger-stoffeerder Hamburg-Neuengamme (b.r., m.g. en r.k.) /

Neuengamme (s.r.)

18-12-1944

Diphtherie

Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg

(B.R.D.)

---

Vestiging 12-05-1923.

Vertrek 14-05-1943

Vestiging 13-01-1944

Advocaat en procureur (b.r. en

s.r.) / student rechten te Utrecht

(o.n.)

Vertegenwoordiger NV Gero

fabriek Zeist

Bereden artillerie, Kornet

---

Aantekening: Gearresteerd op 9 augustus 1944

Brussel (B) (b.r. en s.r.) / St. Gilles-gevangenis te

Brussel (B) (o.n.)

08-03-1944 (b.r.) / 07-03-1944 (s.r. en o.n.)

Gefusilleerd (inv.nr. 1029) / pleegde zelfmoord

(o.n.)

Herbegraven op 23-11-1945 op Nieuwe

Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B, nummer

419

Verzetskruis

Aantekening: Wordt in het Slachtofferregister

van de Oorlogsgravenstichting niet vermeld als lid

van het verzet.

Zeist

12-06-1948

--- (‘Na een langdurige, moedig doorstane ziekte’)

Crematorium Velsen te Driehuis, gemeente

Velsen, urnentuin, vak IV, rij OO, nummer 34-35

---

58


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Versluis, Jan Schelluinen

25-01-1914

Viola, Franciscus Zeist

03-07-1918

Vlot, Mr. Cornelis Koudekerke

29-11-1906

Wagensveld, Pieter Driebergen-Rijsenburg

08-09-1914

Wennekes, Johannes

Albertus

Zeist

09-01-1913

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Vestiging 29-04-1940 Reiziger in onger. goed (b.r.) /

bakker (s.r. en d.r.)

Leerhandelaar (b.r.) / koopman

(s.r.) / distrubutieambtenaar

(l.v.)

Vestiging 04-11-1937 Redact. Prijsbeh &

Voedselvoorz (redacteur

Prijsbeheer &

Voedselvoorziening) (b.r.) /

jurist (s.r.)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Amersfoort

23-02-1945

Doodgeschoten door de Landwacht bij

vluchtpoging

Gemeentelijke begraafplaats Rusthof te

Amersfoort, vak 12, nummer 47

---

Aantekening: Bij vluchtpoging verkleed als

vrouw (d.r.)

Rothenberg (b.r.) / Sandbostel (s.r. en r.k.)

20-05-1945 (b.r.) / 00-05-1945 (s.r.) / tussen 25-

04-1945 en 01-05-1945 (r.k.)

---

Herbegraven op 24-09-1958 (nzc.) op Nederlands

ereveld Loenen te Apeldoorn, vak D, nummer 202

---

Haarlem

26-10-1944

Gefusilleerd (bij de St. Bavokerk; o.n.)

Crematorium Velsen te Driehuis, gemeente

Velsen. As is verstrooid

Verzetskruis (s.r.) / VZK en VHK (o.n.)

Vestiging 06-12-1916 Groentehandelaar Diemen

17-12-1944

Gefusilleerd (aan de Overdiemerweg)

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E,

nummer 628

---

Monteur (motoren) Hamburg-Neuengamme (b.r. en m.g.) /

Neuengamme (s.r.)

59


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Wijhe, Johannes

Albertus van

Wijk, Gerardus

Johannes van

Barneveld

05-02-1901

Zeist

01-05-1921

Wijk, Wouter van Zeist

16-04-1913

Wijma, Lourens (b.s.

en b.r.) / Laurens (s.r.)

Zeist

19-03-1919

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Vestiging 27-09-1923.

Vertrek 11-01-1924

Vestiging 13-09-1927.

Vertrek 22-08-1928

Beroep

Militair onderdeel

Chauffeur (b.r.) / autohandelaar

(s.r.)

Vertrek 30-10-1922 Werkzaam in garagebedrijf

N.B.S., Sectie Cdt.

Vertrek 20-06-1939 Distributieopzichter (b.r.) /

opzichter waterleiding (l.v.)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

24-12-1944

Darmontsteking

Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg

(B.R.D.)

---

Vught

03-02-1943

‘Herz und Kreislaufschwäche bei Magen- und

Darmkatarrh.’

Concentratiekamp Vught te Vught

---

Barneveld (s.r.) / De Glind (Barneveld)

17-04-1945

Doodgeschoten

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak C,

nummer 282

---

Amersfoort (BW-Laan)

05-02-1945

Gefusilleerd (represaillemoord)

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 605

---

Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.

Waterbouwkundige Amersfoort (BW-Laan)

05-02-1945

Gefusilleerd (represaillemoord)

Gemeentelijke begraafplaats Rusthof te

Amersfoort, vak 12, nummer 29

---

60


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Beroep

Militair onderdeel

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Onderscheiding

Aantekening: Zat gevangen in Kamp Amersfoort.

61


In de Tweede Wereldoorlog tengevolge van oorlogshandelingen in Zeist of elders overleden inwoners van Zeist of in Zeist

geboren of gewoond hebbend

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Abramsz, Carla Paulina Zeist

20-08-1944

Beckman, Eugenie

Christine

Bezemer, Agatha

Antoinette

Bandoeng (N.O.I.)

25-02-1922

Zeist

26-09-1939

Bezemer, Else Adrine Zeist

11-04-1942

Bezemer-Lukassen,

Aaltje Antonette

Leiden

31-01-1917

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Zonder Zeven (Dl)

09-02-1945

---

---

Aantekening: Komt niet voor in het

bevolkingsregister van de gemeente Zeist. Ouders of

moeder woonde(n) waarschijnlijk in het spergebied.

Vestiging 16-07-1937 Zonder Zeist

24-08-1940

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

Vertrek 28-08-1940

Vestiging 25-09-1941

Vestiging 11-10-1938.

Vertrek 28-08-1940

Vestiging 25-09-1941

nummer 1114

Zonder Zeist (Bosch en Duin)

08-03-1944

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1411

Zonder Zeist (Bosch en Duin)

08-03-1944

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1411

Zonder Zeist (Bosch en Duin)

08-03-1944

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

62


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Bezooijen, Jacobus

Cornelis

Biezenbos, Fok Jan van

den

Utrecht

07-01-1924

Baarn

06-07-1924

Blankenstein, Willem Utrecht

26-10-1886

Bleijerveld, Wouter Zeist

03-12-1923

Bosma, Elisabeth

Reinsje

Rotterdam

16-02-1924

Bosma-Hof, Aaltje Ter Idzard (gemeente

Weststellingwerf)

12-12-1894

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

nummer 1411

Vestiging 01-04-1940 Timmermansknecht Renkum (b.r.) / Oosterbeek (r.k.) / Berlijn (Dl)

(aantekening op persoonskaart vader)

25-09-1944

Gesneuveld

---

Aantekening: Zijn vader was lid van de N.S.B.

Vestiging 30-04-1927 Zonder Philippsthal (Dl) (b.r. en m.g.) / Hersfeld, Landkreis

Hersfeld (s.r.) ./ Philippsthal, Lager Nippe (r.k.)

31-03-1945

---

Nederlands ereveld te Frankfurt am Main (B.R.D.),

vak D, rij 1, nummer 10

Vestiging 15-03-1943 Broodbakker Roemenië (b.r.) / Szighet (Roemenië) (r.k.)

30-03-1946

Algehele verzwakking en bloeddiarhee

Groente- en

fruithandelaar

---

Harzungen (Dl) (b.r.) / Kdo. Harzungen (s.r.)

25-02-1945 / Harzungen, Lazarett Harmsen (Dl)

(r.k.)

---

Concentratiekamp Buchenwald te Weimar (B.R.D.)

Vestiging 02-07-1942 Zonder Zeist

20-03-1945

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

nummer 1221b

Vestiging 09-12-1941 Zonder Zeist

20-03-1945

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

63


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Brecheisen, Henricus

Joannes / kloosternaam

frater M. Loyola

Bree, Egbertus

Hendrikus van

Dordrecht

15-07-1908

Utrecht

27-04-1909

Breemen, Jan van ’s-Gravenhage

15-05-1922

Broekman, Jenny Utrecht

22-05-1918

Bruins, Marten Rijssen

16-11-1926

Brummelen, Cornelis

Hendrikus (Kees) van

Zeist

26-08-1925

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 31-07-1922.

Vertrek 17-08-1926

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Lid van de Congregatie

van de Fraters van Onze

Lieve Vrouw van het

Heilig Hart, ook bekend

als de Fraters van

Utrecht.

Vestiging 10-09-1941 Opperwachtmeester

W.A. (doorgehaald) /

monteur

nummer 1221c

Palembank, kamp

02-07-1942

Dysenterie

Begraven op het missiekerkhof achter R.K.

Ziekenhuis ‘Charitas’ te Palembang (Indonesië)

(jaarboek 2002 van fratercongregatie) / onbekend

(s.r.)

Uelzen (Dl)

05-11-1944

Hartspierbeschadiging en herseninfarct

Vestiging 29-01-1944 Tuinder Arnhem

06-11-1944

Oorlogshandelingen (r.d.) / granaatvuur (p.r)

Begraven te Arnhem. Herbegraven op de Nieuwe

Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C, nummer

1567, op 12-09-1945

---

Aantekening: Op 18-08-1944 gearresteerd

Vestiging 19-05-1926 Coiffeuse Berlin-Kradow (b.r.) / Berlijn (Dl) (r.k.) / Gross

Glienecke (te) Seeburg, Kreis Osthavelland (Dl) (r.k.)

30-04-1945 (b.r. en r.k.) / tussen 25 en 27-04-1945

(r.k.)

Door oorlogsgeweld.

Vestiging 10-02-1944.

Vertrek 21-03-1944

---

Student Rijssen

26-03-1945

Bombardement

Leerling-bakker (b.r.) /

bakker (s.r.)

---

Hamburg-Neuengamme (Dl) (b.r., m.g. en r.k. ) /

Hamburg-Neuengamme, Stadtkreis Hamburg (s.r.)

64


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Budding, Johannes Zeist

05-07-1921

Burger, Johannes

Antonius (Jan en ook

John)

Burgstede-Couvée,

Margaretha Nelina

Everdina

Zeist

14-10-1903

Amerongen

24-10-1906

Cornelis, George Jacob Naaldwijk

29-12-1896

Correljé, Jan Bastiaan Utrecht

21-05-1912

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vertrek 04-09-1918 Pater van de

Congregatie van de

Missionarissen van het

H. Hart van Jezus

(MSC Missionarii

Sacri Cordis Jesu)

Vestiging 26-06-1935.

Vertrek 30-09-1935

Vestiging 15-10-1917.

Vertrek 05-12-1918

Vestiging 14-12-1920.

Vertrek 09-06-1928

Vestiging 15-08-1919.

Vertek 07-05-1930

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

11-02-1945

Enterites (darmontsteking)

Nederlands ereveld te Hamburg te Hamburg-

Ohlsdorf (B.R.D.), vak BP 73, rij J, nummer 21

Tuinman Recklinghausen (Dl) (b.r. en r.k.) / Recklinghausen,

Stadtkreis Recklinghausen (s.r.)

31-01-1944

(in ziekenhuis) (r.k)

Nederlands ereveld te Düsseldorf te Düsseldorf

(B.R.D.), vak C, rij 2, nummer 50

Tjimahi, kamp (s.r.) / Tjimahi (tegenwoordig Cimahi

genoemd) (Java barat = West Java),

interneringskamp (msc)

00-02-1944 (s.r.) / 30-01-1944 (msc)

--- (s.r.) / uitputting

Onbekend (s.r.) / algemene begraafplaats te Bandung,

1 e herbegraven op msc begraafplaats te Purworejo, 2 e

herbegraven op 26-05-1993 op msc begraafplaats te

Banyumas, Midden Java (Indonesië), Kaliori,

grafnummer 5 (msc)

Onderwijzeres (1935) Djakarta, Tjidenkamp

23-04-1945

---

Nederlands ereveld Pandu te Bandung (Indonesië),

vak V, nummer 733

Handels-employé Soerabaja

14-12-1945

---

Winkelbediende (1931).

Rivier- en zeevisventer

Onbekend

Betzdorf, Landkreis Altenkirchen (Dl)

19-02-1945

65


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Coulier, Emile Willem Zeist

8-12-1918

Couvée, Margaretha

Nelina Everdina

zie

Burgstede-Couvée,

Margaretha Nelina

Everdina

Cremer, Theodoor

Coenraad

Groningen

13-11-1885

Dijk, Jan van Werkhoven

24-02-1887

Dijkema, Alfred Johan

(Freddy)

Soekaboemi (N.I.)

09-12-1924

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 21-07-1931.

Vertrek 09-05-1938

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

(1937) (b.r.) /

kantoorbediende (s.r.)

Vestiging 26-04-1929 Bedrijfsleider

petroleummaatschappij

Begraafplaats

---

Friedhof Betzdorf, Landkreis Altenkirchen (B.R.D.),

vak VIII, nummer 1

Bedrijfsleider Nijmegen

22-02-1944

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 513

Aantekening: Lid van de N.S.B.

Mauthausen (Dl) (b.r. en s.r.) / concentratiekamp

Mauthausen (Dl) (r.k. en d.r.)

13-01-1945

Algemene lichaamszwakte (d.r.)

Concentratiekamp Mauthausen te Mauthausen

(Oostenrijk)

Vestiging 19-05-1915 Vrachtrijder Soltau (Dl)

06-11-1944

(in ziekenhuis)

Vestiging 26-07-1934 Zonder Zeist

16-06-1944

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

nummer 1080 C. Op 7 juni herbegraven in graf vak

B, nummer 595.

---

66


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Donselaar, Hendrik

Karel van

Soest

08-03-1906

Dorrestijn, Albert Utrecht

04-08-1922

Ede, Jacob van Driebergen

10-01-1920

Ede, Willem van Zeist

28-07-1919

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 08-09-1915.

Vertrek 13-08-1931

Vestiging 30-07-1942

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Aantekening: Eerst was Dijkema lid van het verzet

te Zeist, maar hij liep over naar de Duitsers en ging

voor de S.D. werken. Als SD’er verraadde hij de

Zeister verzetsman C.M.J.M. (Kees) Burger, die op

28 januari 1944 gearresteerd werd en op 16 februari

d.o.v. gefussilleerd. Door het verzet werd Dijkema op

Kantoorbediende

provinciale

voedselvoorziening

Vestiging 16-07-1931 Bediende Bureau

Voedselvoorziening

16 juni 1944 geliquideerd.

Zeist

11-04-1945

Beschieting

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1573

---

Juli 1944 (b.r.) / 27-07-1944 (rouwadvertentie in De

Zeister Courant van 19-08-1944)

---

Vestiging 16-02-1938 Machinebankwerker Frankfurt am Main (Dl) (b.r. en r.k.) / Frankfurt am

Main, Stadtkreis Frankfurt am Main (s.r.)

29-06-1944

Schedelbreuk en ammoniakvergiftiging

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

nummer1441a. Later overgebracht naar Nederlands

---

ereveld Loenen te Apeldoor, vak A, nummer 322.

Tuinman Berlijn (Dl) (b.r.) / Berlijn, Stadtkreis Berlijn /

Berlin-Buch (Dl) (r.k.)

01-07-1943

Difterie

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak A,

nummer 217

67


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Ee, Gerrit van Zeist

08-01-1904

Eijle, Klaas Antoni van Zeist

30-08-1943

Essen, van Arie Zeist

26-02-1903

Fernhout, Herman Jacob Zeist

17-03-1925

Fiesler, Jan Hendrik Hilversum

29-03-1916

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vertrek 15-08-1906.

Vestiging 12-11-1907.

Vertrek 12-01-1912

Vestiging 09-12-1912.

Vertrek ?

Vestiging 26-04-1933

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Grondwerker (b.r.) / lid

van contigent D.P.’s

(r.k.)

Begraafplaats

Orel (Rusland)

05 of 06-12-1945

---

---

Zonder Walzrode (Dl) (b.r.) / Walsrode, Landkreis

Fallingbostel (s.r.) / Walsrode (Dl) (r.k.)

23-11-1944

---

Nederlands ereveld te Lübeck (B.R.D.), vak 3, rij A,

nummer 14

Aantekening: Zijn vader was kantoorbediende-

boekhouder N.S.B.

Vertrek 20-10-1921 Arbeider Salzgitter-Heerte, Stadtkreis Salzgitter (s.r.) /

Watenstedt (Dl) (m.g.)

11-11-1942

---

Nederlands ereveld te Hannover (B.R.D.), vak F,

nummer 3

Vertrek 05-09-1932 Zonder (1932) Amburg-Neuengamme, Stadtkreis Hamburg

03-021945

---

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak F,

Vestiging 02-12-1935 Brood- en banketbakker

(b.r.) / landwachter,

sinds 00-09-1944

werkzaam bij

arbeidscontroledienst te

Apeldoorn (schriftelijke

nummer 291

Wijdenes (b.r.) / Oosterleek (gemeente Wijdenes)

schriftelijke mededeling familie)

23-12-1944 (NB Overlijdensakte werd opgemaakt op

17-12-1945)

Door het verzet doodgeschoten

---

68


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Flier, Arend van de Zeist

12-08-1921

Geijtenbeek, Rijk Zeist

08-10-1908

Gerwen, Hubert van Gemert

15-04-1901

Ginkel-Uitman,

Jannigje Geertruida van

Zeist

01-01-1888

Greef, Dirk Jacobus de Zeist

09-05-1901

Grondelle, Maria van

zie

Haren-van Grondelle,

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

mededeling familie)

Smid-bankwerker Grossbeeren (Dl) (b.r.) / Groszbeeren, Landkreis

Teltow (s.r.) / Grossbeeren, werkopvoedingskamp

(Dl) (r.k.)

22-12-1944

---

Gedenkplaats aan de Ruhlsdorferstrasse te

Grossbeeren (B.R.D.)

Vertrek 21-07-1931 Chauffeur (1931) Dresden, Stadtkreis Dresden (s.r.) / Dresden (r.k.)

13-02-1945 (s.r.) / 13/14-02-1945 (r.k.)

Bombardement

Komt niet voor in het

bevolkingsregister van

Zeist. Door het

Nederlandse Rode Kruis

werd aan de gemeente

Zeist kennisgeving van

zijn overlijden

gezonden.

Vertrek 08-04-1915

Vestiging 28-03-1941

Heidefriedhof te Dresden (B.R.D.)

--- Berlin-Nikolassee (in het Lager) (Dl)

28-03-1945

---

---

Zonder Zeist

11-11-1944

‘Gefusilleerd of op andere wijze vermoord’ (i.p.)

---

Gemeentewerkman Zeist

11-04-1945

Beschieting

R.K. begraafplaats te Zeist

69


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Maria van

Groothengel, Anne

Willem

Gruting, Johanna

Catharina van

Haitsma, Jan Sjoerd

Marinus

Hammes, Carel

Johannes

Haren, Jannetje

Gijsberta Adriana van

zie

Schoot-van Haren,

Jannetje Gijsberta

Adriana van der

Haren-van Grondelle,

Maria van

Borne

16-09-1907

Leusden

20-03-1860

Utrecht

13-07-1905

Zeist

21-01-1922

Zeist

07-06-1896

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 03-04-1933.

Vertrek 22-11-1937

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Empl. Ond. Lengkong nabij Jember

03-07-1943

---

Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya

(Indonesië), van A, nummer 328

Vestiging 08-04-1937 Zonder Zeist

20-03-1945

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

Vestiging 23-03-1935.

Vertrek 07-09-1938

Opzichter (b.r.) /

timmerman (Opgave

wegens overlijden)

nummer 1220c

Amsterdam (Luftwaffenlazarett)

12-06-1943

Verwonding als gevolg van een schot in de lever

(Leberschussverletzung)

Begraafplaats Den en Rust te Bilthoven (gemeente

De Bilt)

Vertrek 11-09-1941 Zonder (1941) Trautenau (Tsjecho-Slowakije)

13-04-1945

---

---

Vertrek 22-02-1917.

Vestiging 22-12-1927

Zonder Zeist

20-03-1945

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

70


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Herber, Johannes

Jacobus (Jopie)

Utrecht

03-10-1930

Herman, Theodoor Utrecht

25-09-1916

Hilligenhekken,

Johannes Frederikus

(Joop)

Hilten, Hermanus

Hendricus van

Hoevelaak, Johannes

van

Zeist

21-05-1921

Utrecht

16-12-1894

Zeist

25-01-1923

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

nummer 1562

Vestiging 11-12-1941 Zonder Zeist

09-04-1944

Ongeluk

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

nummer 1103 (aantekening: geruimd)

Aantekening: De Zeister Courant, 12-04-1944:

Vestiging 02-03-1942 Glazenwasser (b.r.) /

arbeider (s.r.)

Chauffeur

expeditiebedrijf

Vestiging 23-03-1925 Bruineerder

metaalfabriek

Meubelmaker-antiquair

(b.r.) / meubelmakertimmerman

(s.r.)

‘Jongens demonteerden granaat’

Stassfurt (Dl)

17-09-1942

(in ziekenhuis)

Onbekend, Nederland

Zeist

14-08-1944

‘door een noodlottig ongeval’

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1457

Aantekening: Als gevolg van het neerstorten van een

vliegtuig op het vliegveld Soesterberg, waar hij

dienst deed bij de brandwacht.

Rheden (b.r.)

06-11-1944

‘door een noodlottig ongeval’ (oorlogshandelingen)

Velp

Herbegraven op de r.-k. begraafplaats te Zeist, rij 3,

graf 5, plaats 2, op 11-05-1946.

Schwering, Kreis Husum (Dl) (b.r.) / Kdo Husum-

Schwesink (s.r.) / Schwesing, Kreis Husum (Dl) (r.k.)

/ Schwering-Engelsburg (Dl) (r.k.)

18-11-1944

---

71


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Hof, Aaltje

zie

Bosma-Hof, Aaltje

Hogendoorn, Gijsbert Loenen (U)

30-03-1900

Hoogstraten, Petrus

Melchior

Jutte, Petrus Cornelis

(Piet)

Zeist

15-01-1892

’s-Gravenhage

14-05-1919

Kamp, Johanna van de

zie

Slooten-van de Kamp,

Johanna van

Kanbier, Jan Ludwig Zeist

19-04-1918

Katen, Cornelis (Kees)

ten

Zeist

18-01-1916

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 19-02-1906 Gemeentewerkman

plantsoenen

Vertrek 19-09-1912

Vestiging 14-04-1920

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Ostfriedhof der Evangelische Kirche te Husum

(B.R.D.), vak S.O., nummer 65

Kopergieter / sergeant

vliegtuigmaker op

wachtgeld

Vestiging 30-06-1941 Wachtmeester

gemeentepolitie

Zeist

11-04-1945

Beschieting

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 8B

Apeldoorn

22-01-1945

Bij beschieting uit vliegtuigen met boordwapenen

R.K. begraafplaats te Zeist

Rouwadvertentie in De Zeister Courant van 27-01-

1945 ‘door een noodlottig ongeval’.

Zeist

26-03-1945

Ongeval (ongeluk met zijn pistool)

Den Haag (begraven vanuit r.-k. aan de Brandstraat)

Vertrek 21-08-1925 Winkelbediende Sandhorst Landkreis Aurich

19-02-1945

---

Nederlands ereveld te Osnabrück, Stadtkreis

Vertrek 20-04-1937 Gezagvoerder

K.N.I.L.M.

Osnabrück (B.R.D.), rij A, nummer 22

Nabij Kupang aan boord van Grumman G-21 vlgtg

PK-AFS

72


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Keiser, Christiaan (b.r.)

/ Christianus (s.r.)

Chicago (USA)

19-12-1916

Keuris, Pieter Schagen

25-07-1915

Kleef, Cornelis Frederik

van

Klift, Hendrik Jan van

der

Zeist

21-03-1913

Driebergen

21-05-1907

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

26-01-1942

---

Nederlands ereveld Kembang Kunig te Surabaya

(Indonesië), vak D, nummer 153

Schrijver distributie Bergen Belsen (Dl)

31-05-1945

---

Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-Belsen

(B.R.D.)

Aantekening: Staat op de lijst uit 1948 van

gesneuvelde verzetsmensen van Zeist van kapitein A.

Bos jr. Volgens die lijst is zijn adres Pauw van

Wieldrechtlaan 4. Hij komt niet voor in het

bevolkingsregister van de gemeente Zeist.

Vestiging 03-01-1916 Metselaar-tegelzetter Köln, Stadtkreis Köln

00-10-1944

---

Westfriefhof te Keulen, grafnummer 820. Later

overgebracht naar Nederlands ereveld te Düsseldorf

Besteller PTT (b.r.) /

hulpbesteller P.T.T.

(s.r.) / arbeider (r.k.)

Vestiging 27-11-1942 Monteursmidbankwerker

(B.R.D.), vak C, rij 4, nummer 9

Leipzig (Dl) (b.r.) / Leipzig, Stadtkreis Leipzig

22-03-1943

(in ziekenhuis)

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

nummer 1368b. Later (na oktober 1955) overgebracht

naar Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E,

nummer 131.

Zeist

07-10-1944

Bombardement

Driebergen-Rijsenburg

73


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Klinkert, Geert Steenwijk

14-01-1924

Knoppers, Bertus Zeist

28-02-1913

Koppen, Freddy Paul Zeist

29-06-1920

Kossen, Johannis Lienden

05-02-1924

Krom, Pieter Klaas Utrecht

23-06-1905

Kruif, Pieter de Zeist

02-03-1919

Leeuwen, Leendert van Scherpenzeel

30-12-1920

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 7-12-1939.

Vertrek 22-06-1940

Vestiging 3-09-1940

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Grondwerker Hamburg (Dl) (b.r.) / Hamburg-Berne (Dl) (r.k.)

05-10-1945

(in ziekenhuis)

Arbeider

gemeentereiniging (b.r.)

/ arbeider (s.r.)

---

Berlijn (Dl) (b.r.) / Berlijn, Stadtkreis Berlijn (s.r.) /

Berlin-Kreuzberg (Dl) (r.k.)

24-05-1943

Gezwel aan twaalfvingerige darm

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B,

nummer 181

Vertrek 18-05-1922 Zonder (1922) Neuengamme

28-12-1944

---

Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg

(B.R.D.)

Vestiging 12-10-1939 Calculator met industrie Natzweiler (concentratiekamp) (Dl)

22-08-1944

Hartaandoening en lichaamszwakte

Vestiging 22-10-1937 Werfchef houthandel

(b.r.) / voorman (s.r.)

---

Chauffeur Tegelen

25-11-1944

---

Beelen (Dl) (b.r.) / Beelen, Landkreis Warendorf

19-10-1943

(in ziekenhuis)

Nederlands ereveld te Osnabrück, Stadtkreis

Osnabrück (B.R.D.), rij H, nummer 18

Vestiging 07-03-1923 Bouwkundig tekenaar Linz (b.r.) / Linz, Ober-Oesterreich (s.r.) / Linz aan

de Donau (Oostenrijk) (r.k.)

30-08-1942

---

74


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Leeuwenkamp, Casper Hoogland

28-06-1906

Lukassen, Aaltje

Antonette

zie

Bezemer-Lukassen,

Aaltje Antonette

Maltha, Louise Eugénie

Cornelie

zie

Was-Maltha, Louise

Eugénie Cornelie

Meijnen, Antonie Bloemendaal

14-09-1917

Mijnhardt, Andries Den Helder

28-04-1913

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 2-02-1932 Agent van politie (te

Zeist) tevens

onbezoldigd

rijksveldwachter

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

---

Sankt Barbara Gottesacker te Linz (Oostenrijk), vak

XVII, nummer 525

Zeist

13-04-1945

Beschieting (op 11-04-1945)

R.K. begraafplaats te Zeist

Vestiging 05-10-1942 Controleur C.C.C.D Zeist

21-08-1944

Doodgeschoten

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1480

Aantekening: Bij vervoer van zendapparatuur door

het verzet werd hij uit noodweer gedood. Aanslag

Vestiging 08-06-1914.

Vertrek14-01-1927

Vestiging circa 1930.

Vertrek 01-10-1933

Vestiging 13-04-1937

Directielid (van een

farmaceutische fabriek)

vond plaats op hoek Choisyweg-2 e Hogeweg

Batavia (N.O.I.) (b.r.) / Batavia, kamp Adek

03-10-1943

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak A,

nummer 19

Nefkens, Constantinus Tiel Vestiging 15-05-1944 RK Ordebroeder (b.r.) / Duitsland (concentratiekamp) (b.r.) / Dulcau

75


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Engelodus Carolus 27-03-1923 ziekenverpleger (r.k.) (Zöschen) (b.r.) / Zöschen, Landkreis Merseburg

(s.r.) / Dölkau in Zöschen (r.k.)

15-07-1944 (b.r.) / 08-11-1944 (b.r. + s.r.)

---

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B,

Netelenbos, Annette Ambt Almelo

28-09-1910

Netelenbos,

Maximiliaan Hendrik

Nieuwkerk, Brunhilde

Maria Friedel

Zeist

8-10-1918

Zeist

08-12-1941

Oel, Hendrik van Zeist

22-01-1924

Vestiging 11-03-1916

Vertrek 11-01-1932

Vestiging 25-11-1932.

Vertrek 22-08-1933

nummer 352

Almelo

23-09-1944

Neerstorten van Engelse bommenwerper op

woonhuis

Vertrek 28-05-1941 Zonder Almelo

25-09-1944

Neerstorten van Engelse bommenwerper op

woonhuis

Vertrek 20-02-1942 Zonder Schenefeld (Dl) (b.r.) / Schenefeld, Kreis Pinneberg

(Dl) (r.k.)

05-06-1944

---

Hauptfriedhof Hamburg-Bahrenfeld, afdeling 2, rij

Zonder (b.r.) / student

(s.r.)

---

---

XI, nummer 3

Schwering, Kreis Husum (Dl) (b.r.) / Kdo Husum-

Schwesing (s.r.) / Schwesing, buitencommando

Neuengamme (r.k.) / Schwesing, Kreis Husum (r.k.) /

Schwesing Engelsburg (r.k.)

11-11-1944

Rouwadvertentie: ‘dood gemarteld’

Husum, graf 42; later overgebarcht naar Nederlands

ereveld Loenen te Apeldoorn, vak C, nummer 11

Aantekening: Op 30-08-1944 gearresteerd

76


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Overweel, Cornelis Jan

Wouter

Driebergen

16-02-1913

Paulen, Willy Zeist

02-08-1944

Plug, Egbert Rotterdam

16-02-1901

Poort, Emil Rotterdam

27-05-1925

Pos, Albertus Zeist

10-07-1926

Prattenburg, Angenietus

van

Rhenen

25-06-1912

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 30-10-1939 Grondwerker (b.r.) /

meubelmaker (s.r.)

Vestiging 17-09-1940 Opperschipper

Koninklijke Marine

Vestiging 11-11-1941 Zonder (b.r.) / cineast

(s.r.)

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Essen-Rüttenscheid (Dl)

25-03-1945

Bombardement

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak E,

nummer 638

Zonder Verden-Aller (Dl)

18-10-1944

Lichaamszwakte; braken en bloedsomloopzwakte

---

Aantekening: Komt niet voor in het

bevolkingsregister van de gemeente Zeist. Ouders of

Timmerman

bouwvakker

moeder woonde(n) waarschijnlijk in het spergebied.

Zeist

12-03-1942

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

nummer 995a. In 1962 overgebracht naar Nederlands

ereveld Loenen te Apeldoorn, vak A, nummer 142.

Bergen-Belsen (Dl)

12-01-1945

Bloedsomloopzwakte

Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-Belsen

(B.R.D.)

Rhenen

Vóór 7 mei 1945 (Op 18-10-1945 akte van overlijden

opgemaakt nadat op die dag het lijk was gevonden)

Door SS doodgeschoten (B&W-nota 01-07-1949)

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1633

Vestiging 16-04-1932 Broodbakker Duitsland (b.r.) / Duisburg-Süd (Dl) (r.k.)

06-03-1945

77


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Prinzen, Hendrik

Willem

Aalten

05-07-1921

Quivooij, Gradus Zeist

23-02-1902

Raphaelson, Ernst

Moritz

Rees Vellinga, Tjeerd

van

Remmerden, Jacobus

van

Rietmeier, Renate

Monica

München-Gladbach (Dl)

02-05-1904

Harlingen

09-06-1888

Zeist

18-05-1897

Rotterdam

29-05-1944

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 27-12-1935.

Vertrek 21-09-1938

Vestiging 18-09-1939.

Vertrek20-05-1940

Vestiging 1-05-1942.

Vertrek 23-06-1942

Vertrek 14-09-1923.

Vestiging 29-03-1924.

Vertrek 04-09-1924

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Artillerievuur

Leerling

landbouwbedrijf (b.r.) /

zonder (b.s.)

Tuinknecht /

politiefunctionaris

(1940)

---

Voerde, Niederrhein (Dl)

01-02-1945

Bombardement

---

Haarlem

27-06-1940

Luchtbombardement

Vestiging 27-05-1936 Huisknecht Zeist

20-03-1945

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

Vestiging 26-04-1938 Gezagvoerder Mij.

Nederl.

Vertrek 16-08-1911.

Vestiging 27-02-1912

Vestiging na 29-05-

1944 (toevallige

geboorte). Vertrek 08-

06-1944

---

nummer 1220b

New York (VSA)

24-12-1943

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 632

Opperman Soest

19-03-1945

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

nummer 1220a

Zonder München-Pasing (Dl)

10-09-1944

Longontsteking en voedingsstoornis

---

78


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Rijksen, Johannes Utrecht

06-08-1918

Roelandschap, Gerardus Utrecht

28-09-1905

Rouwenhorst, Casimir Singaradja (N.O.I.)

22-02-1922

Schoot, Gabe René van

der

Schoot-van Haren,

Jannetje Gijsberta

Adriana van der

Slooten-van de Kamp,

Johanna van

Sluis, Hendrik Jacob

van de

Zeist

22-09-1943

Houten

25-08-1920

Baarn

05-09-1915

Utrecht

07-05-1920

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Vestiging 26-10-1942 Zonder De Bilt

20-10-1943

Bombardement

Vestiging 27-09-1929 Kelner Zeist

12-07-1940

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

---

nummer 1110

Vestiging 4-08-1941 Zonder Op de Middellandse Zee aan boord van ‘Abel

Tasman’

16-10-1943

Gesneuveld

(Zeemansgraf)

Zonder Zeist

20-03-1945

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1562

Vestiging 22-12-1927 Zonder Zeist

20-03-1945

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1562

Vestiging 20-07-1936 Zonder Zeist

14-04-1945

Beschieting (op 11-04-1945)

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

Vestiging 18-05-1929.

Vertrek 14-12-1937

nummer 1232b

Kelner Slonsk (Polen)

31-01-1945

79


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Smits, Johannes Tiel

13-12-1922

Soest, Antje van Utrecht

29-06-1920

Soest, Jan van Langbroek

23-02-1896

Sterkenburg, Jakobus Driebergen

07-04-1923

Stinkens, Wilhelm

Theodor

Kempen Niederheim

(Dl) (b.r.) / Kempen-

Niederrhein (s.r.)

21-10-1907

Teeuw, Hendrik Rotterdam

14-01-1911

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Vestiging 19-09-1941 ---

---

Vestiging 16-09-1943 Kleermaker

Hamburg-Neuengamme (Dl) (b.r. en r.k.) /

Neuengamme (s.r.)

27-01-1945

Nierontsteking (nephritis)

Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg

(B.R.D.)

Vestiging 24-02-1942 Dagdienstbode Hüthem (Dl)

30-03-1945

Bombardement

Begraven te Hüthem (Dl).

Vestiging 02-05-1928 Opperman (b.r.) / Stendal (Dl)

betonwerker (r.k.) 01-05-1943

(in lazaret)

---

Vestiging 02-05-1925 Hoef- en kachelsmid Lohne (Dl) (b.r. en r.k.) / Lohne, Landkreis Vechta

(s.r.)

01-05-1945

(in ziekenhuis)

Nederlands ereveld te Hannover (B.R.D.), vak H, rij

60

Vestiging 02-10-1931 Kantoorbediende Kassel (Dl) (b.r. en r.k.) / Kassel, Stadtkreis Kassel

(s.r.)

26-09-1946 (b.r.) / 28-09-1946 (s.r)

---

Onbekend, Duitsland (B.R.D.)

Vestiging 21-02-1942 Kantoorbediende Arnhem

agenturenfirma 06-11-1944

Oorlogshandelingen

---

80


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Terpstra, Anne Klaas Noordwolde (gemeente

Weststellingwerf)

09-10-1910

Terpstra, Simon Gerard Mr. Cornelis (N.I.) (b.r.)

/ Batavia (s.r.)

06-04-1920

Toxopeus, Pieter Rotterdam

31-01-1914

Uitman, Jannigje

Geertruida van

zie

Ginkel-Uitman,

Jannigje Geertruida van

Ullersma, C. ---

Oud 27 jaar

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vestiging 17-04-1940 Smid-constructiewerker

(b.r.) / smid (s.r.)

Vestiging 30-08-1937.

Vertrek 21-09-1940

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Asp. Insp. Van Politie

Cadet-Vaandrig 18R I

Begraafplaats

Maarsbergen (gemeente Maarn)

04-05-1945

---

---

Aantekening: Ging op 04-05-1945 naar het

opvoedingsgesticht Valkenheide te Maarsbergen om

aardappelen te stelen

Lübeckerbocht

03-05-1945

---

Concentratiekamp Neuengamme te Hamburg

(B.R.D.)

Vestiging 2-04-1937 Tuinman Zeist

21-02-1945

Bombardement

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1537

Werkzaam bij de Ned.

Ind. Tankboot Mij.,

dochtermaatschappij

van de Bat. Petr. Mij. ‘s

Gravenhage

Velthuizen, Dirk Zeist Groentehandelaar (b.r.) Hergen Sweiler (Dl)

---

1942

---

---

Aantekening: Volgens gemeentelijke lijst van

1945/1946 in archief gemeente Zeist, 1906-1945,

inv.nr. 1588. Volgens deze opgave woonde hij op het

adres Krullelaan 32.

81


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Verbeek, Johannes

(Joop)

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

18-07-1922 / soldaat in het Franse

Vreemdelingenlegioen

(Préfecture de la Seine,

Zeist

03-10-1919

Verbeek, Peter Rheden

11-12-1896

Visser, Haebele Akkerwoude, gemeente

Dantumadeel

23-12-1912

Vlist, Johan Cornelis

van der

Stad Ommen

19-10-1898

Vlugt, Frans van der Rotterdam

15-04-1924

Voorneveld, Willem

Frederik Sigmund

Zeist

14-08-1944

Vestiging 31-12-1921.

Vertrek 19-02-1925

Vestiging 29-04-1929.

Vertrek 18-06-1937

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Frankrijk)

Begraafplaats

29-04-1945

---

---

Machine-bankwerker Zeist

31-05-1944

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1436

Huisknecht Hamburg-Neuengamme, Stadtkreis Hamburg

04-12-1944

---

Nederlands ereveld te Osnabrück (B.R.D.), rij A,

nummer 7

Vestiging 04-07-1939 Tuinman-kweker Utrecht

25-11-1944

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak D,

Vestiging 02-08-1943 Koopman snijbloemen Freiburg (Dl)

12-05-1944

---

nummer 37A (aantekening: geruimd)

Vestiging 3-11-1937 Zonder Frankfurt am Main (Dl)

22-03-1944

Bombardement

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B,

---

nummer 116

Zonder Celle (Dl)

02-10-1944

Longontsteking met bronchitis en

82


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Was-Maltha, Louise

Eugénie Cornelie

Water, Cornelis Dirk

van de

Schiedam

10-02-1882

Brakel

26-09-1920

Wellema, Dirkje Sneek

02-09-1916

Wetering, Dirk

Gerardus van de

Utrecht

11-09-1899

Wijland, Johannes Zeist

06-03-1903

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

spijsverteringsproblemen (bronchopneumie en

dyspepsie)

Waldfriedhof te Celle, Kriegsopfergrabstatte, vak

Vestiging 09-03-1925 Zonder Ravensbrück (concentratiekamp) (Dl)

28-12-1944

Keelontsteking

1/34

Concentratiekamp Ravensbrück (B.R.D.)

Vestiging 08-03-1938 Kantoorbediende Otterloo (gemeente Ede)

24-12-1944

Beschieting

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

Vestiging 14-06-1938.

Vertrek 31-05-1939

nummer 1499

Verpleegster Utrecht

06-11-1944

Bombardement (bominslag in de neurologische

kliniek van het Stads- en Academisch ziekenhuis aan

de Nicolaas Beetsstraat)

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 542

Vestiging 22-12-1930 Dansleraar Darmstadt-Eberstadt (Dl) (b.r. en m.g.) / Darmstadt-

Eberstadt, Stadtkreis Darmstadt (s.r.)

12-07-1945

Algehele zwakte, amputatie van rechterbeen ten

gevolge van verwonding door granaatscherf

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak D,

Polijster Gerofabriek

(b.r.) / polijster (s.r)

nummer 36

Berlijn (Dl) (b.r. en r.k.) / Berlin, Stadtkreis Berlin

(s.r.) / Berlijn-Lichtenberg (r.k.)

22-11-1943

---

83


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Wijnen, Willem Zeist

24-11-1893

Utrecht

Wijngaard, Teunis van

den

Rotterdam

11-08-1914

Zieleman, Willem Zeist

24-04-1924

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Vertrek 26-02-1927

Vestiging 25-09-1929.

Vertrek 19-09-1932

Vestiging 06-12-1941 Chauffeur (b.r.) /

boekhouder (b.s.) /

autohandelaar (s.r.)

Beroep Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Kerkhof Berlijn-Lichtenberg, Städtisches Friedhof in

Marzahn, nummer 2 B-5-11; later overgebracht naar

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 1951

Stratenmaker Zeist (Den Dolder)

15-08-1944

Bombardement

Utrecht

Seeburg (Dl) (b.r.) / Seeburg, Kreis Osthavelland

(Dl) (b.s.) / Gross-Glienicke (s.r.)

25/27-04-1945 (b.r.) tussen 25 en 27-04-1945 (b.s.) /

30-04-1945 (s.r.)

---

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak A,

nummer 693

Kruidenier Hohenkirchen (Dl) (b.r.) / Hohenkirchen, Landkreis

Hofgeismar / Hohenkirchen, Henschel Lager (r.k.)

06-04-1945

---

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak C,

nummer 5

84


In de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen omgekomen joodse inwoners van Zeist of in Zeist geboren of gewoond

hebbend

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Altmann, Martijn Franklin ’s-Gravenhage

05-11-1940

Altmann, Raphael Berlijn (Duitsland)

24-09-1937

Alvares Correa, Edgard Curaçao

22-11-1880

Bannet, Jeannette Josephine Zeist

10-10-1929

Bannet, John Henry Lowermoor (Groot-

Brittanië)

23-05-1922

Bannet, Joseph Schiedam

17-10-1893

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Vestiging 24-01-1941. VOW 28-12-

1943

Vestiging 24-01-1941. VOW 28-12-

1943

Vestiging 31-03-1917. Vertrek 10-

02-1944

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 12 van 1952) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

26-03-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 13 van 1952) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

26-03-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Auschwitz (Polen)

26-03-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

VOW 28-12-1942 Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Polen) (akte B.S. nr.

48 van 1951)

31-08-1942

Vestiging 23-07-1940. VOW 28-12-

1942

Vestiging 16-09-1926. VOW 28-12-

1942

---

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 532 van 1951) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam*) / omgeving Auschwitz (s.r.)

31-12-1943

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 273 van 1952) /: Auschwitz

(Polen) (In memoriam*) / omgeving Auschwitz (s.r.)

31-12-1943

85


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Bannet, Joseph Lowermoor (Groot-

Brittanië)

05-03-1920

Bannet, Rosette Caroline Jeannette De Bilt

11-03-1925

Bannet-Levi, Jeannette Caroline

Josephine

Amsterdam

11-02-1894

Barrik Bles, Martinus Rotterdam

14-02-1881

Bendien, Julius Stad Almelo

29-12-1879

Boas, Julius Amsterdam

25-10-1885

Boasson, Hein Amsterdam

25-01-1908

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Vestiging 23-07-1940. VOW 28-12-

1942

Vestiging 16-09-1926. VOW 28-12-

1942

Vestiging 16-09-1926. VOW 28-12-

1942

Vestiging 3-11-1933. Evacuatie 19-

08-1942 / VOW 28-12-1942

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 531 van 1951) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam*) / omgeving Auschwitz (s.r.)

31-12-1943 (akte B.S. nr. 531 van 1951) / 31-01-1943

(In memoriam* en s.r.)

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Polen) (akte B.S. nr.

49 van 1951)

31-08-1942

---

Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Polen) (akte B.S. nr.

47 van 1951) / Auschwitz (Polen) (In memoriam en

s.r.)

31-08-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 489 van 1952) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

06-09-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Vestiging 31-05-1928 Westerbork

09-01-1944

Ned. Isr. Begraafplaats te Diemen, vak U, rij 14,

Vestiging 16-04-1932. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 14-09-1942

Vestiging17-09-1934. Vertrek 21-09-

1940

nummer 15

Bonwitt-Kramer, Henriette Uerdingen (Duitsland) Vestiging 24-10-1940. Vertrek 25- Sobibor (Polen)

Sobibor (Polen) (In memoriam* en s.r.)

30-04-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Auschwitz (Polen)

31-12-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

86


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

04-06-1881 11-1940 23-07-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Buuren, Bernard van Buren

Vestiging 24-02-1927 In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

03-02-1888

(Polen) (akte B.S. nr. 475 van 1951) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam*) / omgeving Auschwitz (s.r.)

28-01-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Cahen-Hartog, Libettha Joanna Waalwijk

Vestiging 09-07-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Polen)

06-11-1870

08-1942 / VOW 28-12-1942 23-07-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Cauveren-van Witsen, Wilhelmina Rotterdam

Vestiging 25-02-1932. Vertrek 06- Auschwitz (Polen) (In memoriam) / omgeving

26-06-1896

06-1940

Auschwitz (s.r.)

31-08-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Cohen, Elisabeth Utrecht

Vestiging 29-07-1938. Vertrek 14- Auschwitz (Polen) (In memoriam*) / omgeving

15-07-1918

09-1942

Auschwitz (s.r.)

03-09-1943

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Cohen Kloot, Hartog Amsterdam

Vestiging 31-05-1938. Vertrek 19- Auschwitz (Polen) (In memoriam*) / omgeving

03-03-1908

03-1940

Auschwitz (s.r.)

30-12-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Dallman-Rakower, Reisel Roma (b.r.) Biala (Polen)

Vestiging 22-10-1940. VOW 28-12- Auschwitz-Birkenau (Polen

/ Dallmann-Rokower, Reisel (In 28-05-1918

1942

memoriam en s.r)

1 ) (akte B.S. nr. 220 van

1946) / Biala (Polen) (In memoriam en s.r.)

00-08-1942

---

Dantzig, Eva van Harlingen

Vestiging 03-07-1939. Evacuatie 19-

1. In overlijdensakte staat Duitsland vermeld.

Sobibor (Polen)

18-08-1869

08-1942 / VOW 28-12-1942 13-03-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Dreyfuss-Dreijfuss, Ida Betsy Adèle Antwerpen Vestiging 19-12-1940. Evacuatie 19- Auschwitz (Polen) (akte B.S. nr. 391 van 1949)

87


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

26-05-1905 08-1942 / VOW 28-12-1942 Op of omstreeks 28-01-1944

---

Elias, Alfred Joseph Henry Rotterdam

Vestiging 24-02-1933. VOW 10-02- Auschwitz (Polen)

29-06-1909

1944

28-01-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Elzas, Henri Winterswijk

Vestiging 05-02-1941. Evacuatie 19- Bergen-Belsen [Duitsland]

19-01-1880

08-1942 / vertrek 14-09-1942 20-02-1945

Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-Belsen

(B.R.D.)

Elzas, Jaap Martijn Winterswijk

Vestiging 05-02-1941. VOW 28-12- Sobibor (Polen)

22-12-1908

1942

28-05-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Elzas-de Vries, Elisabeth Leeuwarden

Vestiging 05-02-1941. Evacuatie 19- Bergen-Belsen (Duitsland)

24-02-1887

08-1942 / vertrek 14-09-1942 12-01-1945

Concentratiekamp Bergen-Belsen te Bergen-Belsen

(B.R.D.)

Enthoven-van Lier, Henriette Sophia Utrecht

Vestiging 29-04-1919. Evacuatie 19- Vermist (In memoriam) / officieel niet bekend (s.r.)

Carolina Clarisse

17-06-1875

08-1942 / vertrek 14-09-1942 00-00-0000

Frank-Schott, Fronica Winschoten

Vestiging 30-01-1939. Evacuatie 19- In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

06-10-1869

08-1942

(Polen) (akte B.S. nr. 191 van 1951) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam*) / omgeving Auschwitz (s.r.

05-02-1943

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Garnada-Rimini, Rebecca Amsterdam

Vestiging 13-09-1929. VOW 10-02- In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

15-04-1880

1944

(Polen) (akte B.S. nr. 549 van 1951) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

28-01-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Gelderen, Louis van Amsterdam

Vestiging 14-10-1939. Vertrek 22- Polen

31-01-1914

02-1940

21-01-1945

---

Goudsmit, Louise Marianne Roza ’s-Gravenhage Vestiging 17-06-1940. VOW 28-12- Auschwitz (Polen)

88


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

22-02-1931 1942 01-10-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Goudsmit, Maurits Rotterdam

Vestiging 17-06-1940. Evacuatie 19- Auschwitz (Polen)

28-10-1890

08-1942 / vertrek 14-09-1942 01-10-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Goudsmit, Tinie Louise Flora Utrecht

Vestiging 17-06-1940. VOW 28-12- Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Polen) (akte B.S. nr.

31-08-1921

1942

478 van 1950) / Auschwitz (Polen) (In memoriam en

s.r.)

01-10-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Goudsmit-van den Berg, Sophie Leiden

Vestiging 17-06-1940. Evacuatie 19- Auschwitz (Polen)

Marianne

18-09-1894

08-1942 / vertrek 14-09-1942 01-10-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Hartogs-Soesman, Reintje Zwartewaal

Vestiging 28-04-1939. Evacuatie 19- In concentratiekamp Sobibor (Polen) (akte B.S. nr.

08-02-1885

08-1942 / VOW 28-12-1942 426 van 1948) / Sobibor (In memoriam en s.r.)

Op of omstreeks 14-05-1943 (akte B.S. nr. 426 van

1948) / 14-05-1943 (In memoriam en s.r.)

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Hecht-Cohen, Anna München Gladbach Vestiging 14-10-1940. Evacuatie 19- Auschwitz (Polen)

(Duitsland)

08-1942 / vertrek 1-09-1942 27-08-1943

22-08-1875

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Hegt, Maurits Amsterdam

Vestiging 30-08-1935. Evacuatie 19- Vermist (In memoriam*) / officieel niets bekend (s.r.)

01-03-1874

08-1942 / vertrek 14-09-1942 00-00-0000

---

Henschel-Rosenfeld, Laura (ook Brünn (Tsjecho- Vestiging 08-02-1941. Evacuatie 19- Auschwitz (Polen)

gevonden als Loura Sara)

Slowakije)

08-1942 / vertrek 03-09-1942 08-04-1944

25-12-1857

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Heijmann, Albert Ahrweiler (Duitsland) Vestiging 24-10-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Polen)

19-04-1891

08-1942 / Vertrek 01-09-1942 28-05-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Heijmann-Levy, Helene Kreuznach (Duitsland) Vestiging 24-10-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Polen)

04-10-1891

08-1942 / vertrek 01-09-1942 28-05-1943

89


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Hesdörffer, Carl Fulda (Duitsland)

27-05-1868

Hirsch-Sussmann, Selma Bochum (Duitsland)

15-12-1870

Holz-Cunow, Martha Berlijn (Duitsland)

23-02-1862

Jachcel, Necha Wisniczu Nowym (Polen)

19-03-1897

Jacobs, Regiene (ook gevonden als

Regina)

Borculo

02-03-1869

Jäger-Heijmann, Lilli Kreuznach (Duitsland)

27-03-1921

Joseph-Benjamin, Minna Sara (b.r.) /

Joseph-Benjamin, Minna (In

memoriam en s.r.)

Bleckede (Duitsland)

28-10-1872

Kisch, Edgar Wenen (Oostenrijk)

31-07-1891

Kisch-Siebenschein, Edith Kwassitz (Duitsland)

07-11-1898

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Vestiging 14-10-1940. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 01-09-1942

Vestiging 26-02-1941. VOW 10-02-

1944

Vestiging 19-12-1940. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 03-10-1942

Vestiging 21-10-1940. VOW 28-12-

1942

Vestiging 20-05-1932. VOW 10-02-

1944

Vestiging 24-10-1940. Vertrek 19-

12-1940

Vestiging 21-10-1940 (volgens het

register van ingekomen personen).

Vertrek 15-01-1941

Vestiging 22-10-1940. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 01-09-1942

Vestiging 22-10-1940. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 01-09-1942

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Sobibor (Polen)

26-03-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Vermist (In memoriam) / officieel niet bekend (s.r.)

28-01-1944; verdere gegevens onbekend (akte B.S.

nr. 167 van 1948) / 00-00-0000 (s.r.)

---

Sobibor (Polen)

09-07-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 470 van 1951) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

28-01-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 471 van 1951) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

28-01-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Auschwitz (Polen)

17-09-1943

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Sobibor (Polen)

14-05-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Sobibor (Polen)

28-05-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Sobibor (Polen)

28-05-1943

90


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Kleerekoper, Isaäc Naphtalie Amsterdam

10-09-1880

Kleerekoper, Martha Annetta (b.r.) /

Baars-Kleerekoper, Martha Anetta (In

memoriam en s.r.)

Kleerekoper-Horneman, Rachel

Philippina

Zeist

01-04-1910

Woerden

27-08-1875

Konijn, Barend Amsterdam

18-03-1893

Kramer, Chaskel Kluczow (Polen)

05-08-1883

Kramer, Emma Herdingen (Duitsland)

(b.r.) / Merdingen (In

memoriam en s.r.)

Krant, Hartog Amsterdam

31-01-1917

Kratzenstein, Leon Elias Hameln (Duitsland)

21-10-1906

Kroon, Joseph Isaac Rotterdam

16-06-1888

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Vestiging 01-05-1909. Vertrek 01-

04-1914

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Auschwitz (Polen)

01-02-1943.

Vertrek 29-04-1914 Sub. Kdo. Falkenberg

21-04-1945

Vestiging 11-05-1909. Vertrek 01-

04-1914

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Concentratiekamp Gross Rosen te Rogoznica (Polen)

Auschwitz (Polen)

01-02-1943

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Vestiging 09-03-1922 Westerbork

10-12-1943

Ned. Isr. Begraafplaats te Diemen, vak U, rij 14,

Vestiging 24-10-1940. Vertrek 06-

02-1941

Vestiging 24-10-1940. Vertrek 25-

11-1940

Vestiging 15-12-1938. VOW 10-02-

1944

Vestiging 02-12-1940. Vertrek 11-

05-1942

nummer 3

Sobibor (Polen)

26-03-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Sobibor (Polen)

13-03-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 107 van 1952) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

26-03-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Sobibor (Polen)

23-07-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Vestiging 20-10-1924 Westerbork

28-12-1943

Ned. Isr. Begraafplaats te Diemen, vak U, rij 14,

nummer 11

91


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Kuijt, Leonora Amsterdam

31-05-1881

Lasker, Teophilia Hedwig Sara (ook

gevonden als Theophilia H.S.) (b.r.) /

Rochotz-Lasker, Teophilia Hedwig (In

memoriam en s.r.)

Berlijn (Duitsland)

27-06-1862

Lauinger, Andreas Hans Neurenberg (Duitsland)

30-07-1927

Lauinger, Hanna Neurenberg (Duitsland)

25-01-1923

Lauinger, Karl Neurenberg (Duitsland)

12-08-1889

Lauinger, Thomas Julius Neurenberg (Duitsland)

07-03-1925

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Vestiging 20-11-1935. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 14-09-1942

Vestiging 5-03-1941. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 01-09-1942

Vestiging 01-08-1941. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 25-08-1943

Vestiging 01-08-1941. Vertrek 25-

08-1943

Vestiging 21-10-1940. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 25-08-1943

Vestiging 01-08-1941. Vertrek 25-

08-1943

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

Sobibor (Polen)

26-03-1943

Lelyveld, Esther ’s-Gravenhage Vestiging 25-03-1941 (volgens Sobibor (Polen)

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Sobibor (Polen)

09-04-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Te of in de omgeving van Auschwitz (Polen) (akte

B.S. nr. 61 van 1949) / Auschwitz (Polen) (In

memoriam en s.r.)

Op of omstreeks 18-10-1944 (akte B.S. nr. 61 van

1949) / 18-10-1944 (In memoriam en s.r.)

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Onbekend

Overleden op een tijdstip tussen 00-02-1945 en de

capitulatie van de Duitse legers in 00-05-1945 (akte

B.S. nr. 152 van 1950) / 00-02-1945 vermist (In

memoriam) / 00-00-0000 (s.r.)

---

Te of in de omgeving van Auschwitz (Polen) (akte

B.S. nr. 60 van 1949) / Auschwitz (Polen) (In

memoriam* en s.r.)

Op of omstreeks 18-10-1944 (akte B.S. nr. 60 van

1949) / 18-10-1944 (In memoriam* en s.r.)

---

Te of in de omgeving van Auschwitz (Polen) (akte

B.S. nr. 62 van 1949) /: Auschwitz (Polen) (In

memoriam* en s.r.)

Op of omstreeks 18-10-1944 (akte B.S. nr. 62 van

1949) / 18-10-1944 (In memoriam* en s.r.)

---

92


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Levie, Margaretha Sophia (b.r.) /

Geleerd-Levie, Margaretha Sophia (In

memoriam en s.r.)

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

30-04-1925 persoonskaart) of op 25-01-1941

(volgens register van ingekomen

Ambon (Nederlands-

Indië)

10-11-1918

Levie, Corry de Winschoten

28-11-1922

Levy, Johanna Helena Henrietta Roermond

07-11-1895

Liebstaedter-Wolf, Kathinka (ook

gevonden als Kathinka Sara)

Binswangen (Duitsland)

19-03-1876

Lier, Bernard Maurits Henri van Utrecht

30-05-1882

Marcus, Eliazar (b.r.) / Marcus,

Eliazer (In memoriam en s.r.)

Kampen

25-06-1903

Neukircher, Willem Robert ’s-Gravenhage

29-10-1925

Obermeijer-Benjamin, Amalie Sara

(b.r.) / Obermeijer-Benjamin, Amalie

Bleckede am Elbe

(Duitsland)

personen). VOW 27-09-1946

Vestiging 14-12-1940. Vertrek 01-

07-1942

Vestiging 18-01-1941. VOW 27-09-

1946

Vestiging 14-05-1943. VOW 19-02-

1944

Vestiging 08-02-1941. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 01-09-1942

Vestiging 15-12-1919. VOW 19-02-

1944

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

09-07-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Sobibor (Polen)

09-04-1942

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Sobibor (Polen)

09-07-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 473 van 1951) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

28-01-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Sobibor (Polen)

23-07-1943

Vestiging 30-11-1935 Midden-Europa

15-03-1945

Vestiging 26-01-1938. Vertrek 09-

02-1944

Vestiging 21-10-1940. Vertrek 15-

01-1941

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 472 van 1951) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

28-01-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

---

In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 108 van 1952) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

31-05-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Sobibor (Polen)

14-05-1943

93


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

(In memoriam en s.r.) 12-12-1868 Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Oppenheimer, Ludwig Leon (ook

gevonden als Ludwig Leon Israel)

Berlijn (Duitsland)

24-09-1878

Ploeg, Henriette van Rotterdam

06-02-1897

Polak, Samuel Sleen

04-06-1920

Ritter-Norden, Rosa Berlijn (Duitsland)

16-02-1877

Rooijen, Daniël van Amsterdam

25-06-1912

Rooijen-Zeehandelaar, Bloeme van Amsterdam

25-09-1920

Rosenberger, Paula Nördlingen (Duitsland)

30-12-1895

Salomon, Isaak Eschweiler (Duitsland)

27-03-1871

Salomon, Minna Straszburg (Frankrijk)

09-09-1897

Vestiging 08-02-1941. Vertrek 01-

09-1942

Vestiging 15-08-1940. VOW 28-12-

1942

Vestiging 31-01-1940. Vertrek 19-

06-1940

Vestiging 24-10-1940. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 03-09-1942

Vestiging 02-03-1940. Vertrek 22-

10-1940

Vestiging 02-03-1940. Vertrek 22-

10-1940

Vestiging 22-10-1940. Vertrek 04-

02-1941

Vestiging16-10-1940. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 03-09-1942

Auschwitz (Polen)

18-10-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Sobibor (Polen)

02-07-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Auschwitz (Polen)

24-08-1942 (In memoriam*) / 00-00-0000 (s.r.)

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Auschwitz (Polen) (In memoriam*) / omgeving

Auschwitz (s.r.)

05-02-1943

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Sobibor (Polen)

28-05-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Auschwitz (Polen)

15-12-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Auschwitz (Polen)

30-09-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Sobibor (Polen)

30-04-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Vestiging 22-10-1940 Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Polen) (akte B.S. nr.

402 van 1950) / Auschwitz (Polen) (In memoriam en

s.r.)

30-09-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Salomon-Cohn, Emma Wattenscheid (Duitsland) Vestiging 16-10-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Polen)

94


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

01-02-1878 08-1942 / vertrek 03-09-1942 30-04-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Samuels, Bernard Eduard Paramaribo (Suriname) Vestiging 05-10-1934. Evacuatie 19- Theresienstadt (Duitsland) (akte B.S. nr. 542 van

10-11-1872

08-1942 / VOW 28-12-1942 1946) / vermist (In memoriam) / onbekend (s.r.)

22-07-1944 (akte B.S. nr. 542 van 1946) / 00-00-0000

(s.r.)

---

Samuels-Zendijk, Sophia Hester Kampen

Vestiging 05-10-1934. Evacuatie 19- Theresienstadt (Duitsland)

23-12-1872

08-1942 / VOW 28-12-1942 05-04-1945 (akte B.S. nr. 543 van 1946) / 02-04-1945

(In memoriam en s.r.)

Concentratiekamp Theresienstadt te Terezin (Tsechië)

Schlosz, Karl Framersheim (Duitsland) Vestiging 22-10-1940. Vertrek 12- Vermist.

06-01-1876

02-1941

Aantekening: Zijn naam komt sinds 2001 niet meer

voor in het Slachtofferregister van de

Oorlogravenstichting. Volgens informatie had hij de

oorlog overleefd.

Simons, Elizabeth Leek

Vestiging 14-05-1943. VOW 19-02- In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

18-09-1903

1944

(Polen) (akte B.S. nr. 106 van 1952) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

28-01-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Steiner-Henschel, Margarete Berlijn (Duitsland) Vestiging 08-02-1941. Evacuatie 19- Auschwitz (Polen) (In memoriam*) / omgeving

17-11-1880

08-1942 / vertrek 01-09-1942 Auschwitz (s.r.)

31-08-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Stiasny-Rinkel, Julie Schlichtingsheim Vestiging 22-10-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Polen)

(Duitsland)

08-1942 / vertrek 03-09-1942 23-07-1943

06-01-1861

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Sundheimer, Walther / Sundheimer, Frankfurt am Main Vestiging08-04-1939. VOW 28-12- Sobibor (Polen)

Walter (In memoriam en s.r.) (Duitsland)

1942

21-05-1943

13-11-1892

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Swart, Willy Amsterdam Vestiging 03-02-1937. Vertrek 21- Auschwitz (Polen)

95


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

08-09-1916 05-1942 03-09-1943

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Thalheimer-Kleemann, Sara / Wernecke (Duitsland) Vestiging 24-10-1940. Evacuatie 19- Sobibor (Polen)

Thalheimer-Kleermann, Sara (In 03-09-1865

08-1942 / vertrek 01-09-1942 13-03-1943

memoriam en s.r.)

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Tierlier, Edo Max Amsterdam

Vestiging 13-06-1932. VOW 28-12- Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Polen) (akte B.S. nr.

29-09-1930

1942

50 van 1951) / Auschwitz (Polen) (In memoriam en

s.r.)

05-11-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Tierlier, Eliazer Amsterdam

Vestiging 13-06-1932. VOW 28-12- Neukirch (Duitsland)

31-08-1897

1942

16-02-1943

---

Tierlier, Nico Benedictus Zeist

VOW 28-12-1942 Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Polen) (akte B.S. nr.

18-01-1935

84 van 1951) / Auschwitz (Polen) (In memoriam*) /

omgeving Auschwitz (s.r.)

05-11-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Tierlier-Zurel, Engeltje Amsterdam

Vestiging 03-06-1932. VOW 28-12- Oswiecim [Duits: Auschwitz] (Polen) (akte B.S. nr.

20-12-1902

1942

78 van 1951) / Auschwitz (Polen) (In memoriam en

s.r.)

05-11-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Unger, Alfred Fritz Berlijn (Duitsland) Vestiging 15-02-1941. Vertrek 24- Auschwitz (Polen)

25-04-1896

05-1942 met onbekende bestemming

/ VOW 28-12-1942

30-09-1944 (akte B.S. nr. 391 van 1947)

Vieijra, Jacques Rotterdam

Vestiging 16-05-1942. Evacuatie 19- In of nabij het concentratiekamp Auschwitz (Polen)

15-08-1927

08-1942 / VOW 28-12-1942 (akte B.S. Amsterdam nr. 3-275 van 1949) /:

Auschwitz (Polen) (In memoriam* en s.r.)

Op of omstreeks 22-10-1943 (akte B.S. Amsterdam

nr. 3-275 van 1949) / 22-10-1943 (In memoriam* en

s.r.)

96


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Vijevano, Selina Amsterdam

01-06-1903

West, Abraham van Nijmegen

18-02-1914

Wiener-Büchenbacher, Sofie (b.r. en

In memoriam) / Wiener-

Bückenbacker, Sofie (s.r.)

Fürth (Duitsland)

02-12-1863

Wittenberg, Else Blume Köningsberg (Duitsland)

12-07-1901

Worms, Rebekka Amsterdam

21-09-1891

Zondervan, Henri Maastricht

19-06-1864

Zurel, Martha Haarlem

27-10-1930

Verklaring afkorting en gebruik asterisk

VOW = vertrokken met onbekende woonplaats

* = de genoemde gegevens zijn onzeker

In memoriam = In Memoriam, Den Haag 1995

Datum vestiging in en / of vertrek

uit Zeist

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Begraafplaats

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Vestiging 08-03-1932 In de omgeving van Oswiecim [Duits: Auschwitz]

(Polen) (akte B.S. nr. 105 van 1952) / Auschwitz

(Polen) (In memoriam en s.r.)

28-01-1944

Vestiging 28-04-1939. Vertrek 18-

01-1940

Vestiging 07-01-1941. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 01-09-1942

Vestiging 25-04-1941. Vertrek 02-

01-1942

Vestiging 18-02-1928. Vertrek 21-

02-1941

Vestiging 18-04-1930. Evacuatie 19-

08-1942 / vertrek 14-09-1942

Vestiging 03-06-1932. VOW 28-12-

1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Auschwitz (Polen)

31-03-1944

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Auschwitz (Polen)

27-08-1943

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Sobibor (Polen)

11-06-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Sobibor (Polen)

28-05-1943

Concentratiekamp Sobibor (Polen)

Auschwitz (Polen)

24-09-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

Oserecim [Duits: Auschwitz] (Polen) (akte B.S. nr. 79

van 1951) / Auschwitz (Polen) (In memoriam en s.r.)

5-11-1942

Concentratiekamp Auschwitz te Oswiecim (Polen)

97


In de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Zeist tengevolge van oorlogshandelingen overleden burgers, die niet in Zeist

geboren zijn of gewoond hebben

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Woonplaats

Althoff, Albertus Amsterdam

Oud 27 jaar

Amsterdam

Boer, Gerrit Johannis Hedel

20-06-1906 (s.r.) / 27-06-1906

(d.r.)

Zuilen

Bon, Jacobus Petrus Amsterdam

11-03-1901

Brinkhof, Antonius Cornelis

Joseph

De Bilt

22-08-1908

Utrecht

Brinkhof, Johannes Hendrikus De Bilt

08-06-1895

Utrecht

Beroep Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Los arbeider Zeist (Den Dolder)

15-08-1944

Bombardement

Werkm. 1 e kl. te Utrecht (s.r.)

/ postbeambte (b.s.)

Lid verzet

Amsterdam

Zeist

28-10-1944

Gedood bij vluchtpoging tijdens de razzia op 28-10-1944

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C, nummer

1417; later overgebracht naar:

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak A, nummer

415

Zonder (b.s.) / chauffeur (d.r.) Zeist

05-09-1944

Beschieting

Stucadoor

Lid verzet

Schilder

Lid verzet

(Utrecht)

Den Dolder (Soestdijkerweg), gemeente Zeist

05-04-1945

Gefusilleerd

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B, nummer

208

Den Dolder (Soestdijkerweg), gemeente Zeist

05-04-1945

Gefusilleerd

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak B, nummer

209

98


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Woonplaats

Dekker, Gerrit Utrecht

17-05-1926

Utrecht

Dhont, Cornelis Marinus Middelburg

24-08-1874

Dijk, Dirk van Rhenen

26-08-1894

Rhenen

Godijn, Jacobus Utrecht

15-12-1907

Soest

Hoek, Antonie van der ´s-Gravenhage

23-12-1897

Maarseen

Beroep Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Lid verzet Den Dolder (Soestdijkerweg), gemeente Zeist

05-04-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer

32A III

Zonder Zeist

27-11-1944

Tengevolge van een bomaanval in Doorn

Los arbeider (b.s.) / ketelman

steenfabriek (d.r.)

---

Zeist (Den Dolder)

15-08-1944

Bombardement

Rhenen

Kelner Zeist

14-10-1944

‘Gefusilleerd of op andere wijze vermoord’ (i.p.) /

doodgeschoten (d.r.)

---

Pel. Cdt. van de N.B.S. Den Dolder (Soestdijkerweg), gemeente Zeist

05-04-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer

32A I

99


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Woonplaats

Jong, Christiaan de IJsselstein

09-10-1916

Bunnik

Jonk

Johannes

Leiden

23-02-1895

Leiden

Kemp, Hendrikus Haarlemmermeer

07-06-1910

Amsterdam

Kerkhof, Louis Delft

Oud 16 jaar

Bilthoven, gemeente De Bilt

Kerkhof, Sijmen Utrecht

Oud 9 jaar

Bilthoven, gemeente De Bilt

Beroep Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Zonder / stoffeerder (d.r.) Zeist

09-09-1944

‘Gefusilleerd of op andere wijze vermoord’ (i.p.)

Nederlands ereveld Loenen te Apeldoorn, vak A, nummer

247

Aantekening: Volgens het dagrapport van de politie van 9

september 1944 werd De Jong door twee beambten van de

Abteilung 5 van de Sicherheitspolizei te Zeist wegens

plundering doodgeschoten achter het perceel Utrechtseweg

75.

Ambtenaar

Lid verzet

Aantekening (2): Lid van het verzet.

Den Dolder (Soestdijkerweg), gemeente Zeist

05-04-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer

32A IV

Den Dolder (Soestdijkerweg), gemeente Zeist

05-04-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer

32A II

Aantekening: Komt niet voor in het Slachtofferregister van

de Oorlogsgravenstichting.

Zonder Zeist

20-03-1945

Bombardement

Begraafplaats Den en Rust te Bilthoven, gemeente De Bilt

Zonder Zeist

20-03-1945

Bombardement

Begraafplaats Den en Rust te Bilthoven, gemeente De Bilt

100


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Woonplaats

Kievith, Cornelis Pieter ’s-Gravenhage

Oud 24 jaar

’s-Gravenhage

Klamer, Jan Lucas Haren

Oud 27 jaar

Amersfoort

Knoop, Willem Hendrik Amsterdam

21-03-1894

Amersfoort

Koningsberger, Henri Johan Blokzijl

11-02-1924

Amsterdam

Kooten, Cornelis van Rhenen

Oud 37 jaar

Hilversum

Beroep Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Distributie-ambtenaar Zeist

02-05-1944

---

---

Aantekening: Blijkens een opgave uit 1948 van kapitein A.

Bos jr. is Kievit, die ondergedoken zat, in maart 1944 door

het verzet geliquideerd omdat hij de zaak aan de S.D. wilde

verraden.

Adspirant-opzichter Zeist (Den Dolder)

08-03-1944

Bombardement

Behanger-stoffeerder (b.s.) /

landwachter (d.r. en

mededeling kapitein Bos,

1948)

Hoogkerk

Zeist (b.s.) / in het bos aan de Traayweg tussen Oude

Postweg en Woudenbergseweg (d.r.) / Austerlitz (mededeling

kapitein A. Bos, 1948)

05-10-1944

Gedood door een pistoolschot (d.r.)

--- (Lijk vervoerd door begrafenisondernemer uit Driebergen)

(d.r.)

Aantekening: Blijkens een opgave uit 1948 van kapitein A.

Bos jr. is de landwachter Knoop op 5 oktober 1944 bij

Austerlitz door het verzet geliquideerd.

Lid verzet Den Dolder (Soestdijkerweg), gemeente Zeist

05-04-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer

32A VIII

Chauffeur Zeist

24-01-1945

Bombardement

Hilversum

101


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Woonplaats

Kouw, Jan Asperen

25-06-1892

Leerdam

Kraijenhof, Hendrik Willem

Frederik

Amsterdam

01-12-1911

Amsterdam

Lankhaar, Anna Catharina IJsselmonde

31-07-1920

Rotterdam

Leeuwen, Nicolaas van Wijk bij Duurstede

07-11-1875

Wijk bij Duurstede

Loddema, Hendrik Willem Haarlemmermeer

21-08-1913

Nieuwer Amstel

Nieuwenkamp, Hendrik Jan Zwolle

01-01-1884

Amsterdam

Polman, Karel Rotterdam

25-08-1916

Amersfoort

Beroep Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Schilder-drogist

Lid verzet

Begraafplaats

Den Dolder (Soestdijkerweg), gemeente Zeist

05-04-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer

32A V

Metaalbewerker Zeist (Den Dolder)

15-08-1944

Bombardement

Amsterdam

Werkster Zeist

11-06-1944

‘Gefusilleerd of op andere wijze vermoord’ (i.p.) / door een

schildwacht aan de Dolderseweg doodgeschoten (d.r.)

Los arbeider Zeist (Den Dolder)

15-08-1944

Bombardement

Grondwerker wegenbouw

Lid verzet

---

R.K. begraafplaats te Zeist

Den Dolder (Soestdijkerweg), gemeente Zeist

05-04-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer

32A VI

Los werkman Zeist (Den Dolder)

15-08-1944

Bombardement

Amsterdam

Sigarenmaker Zeist (Den Dolder)

08-03-1944

Bombardement

Amersfoort

102


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Woonplaats

Riemsdijk, Johanna Aletta van Wijk bij Duurstede

Oud 19 jaar

Langbroek

Rive Box, NicolaasWillem de

la

Hoorn

11-02-1892

Wageningen

Roels, Pierre Maurice Zele (België)

12-03-1883

Soest

Spee, Aart Wijk bij Duurstede

Oud 56 jaar

Doorn

Stibbe, Berend Zwolle

Oud 41 jaar

Zwolle

Stolk, Cato Adriaan Pieter van Utrecht

05-06-1926

Voorburg

Beroep Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Dienstbode Zeist

01-11-1944

Tengevolge van een granaatscherf gekregen in de gemeente

Neerlangbroek

Ingenieur (b.s.) /

hoofdambtenaar PGEM

(schriftelijke mededeling

kleinzoon)

Wegwerker (b.s.) /

werknemer N.S.

---

Zeist

09-11-1944

‘tengevolge van een noodlottig ongeval’ / ernstig gewond bij

een bombardement op 17-09-1944 te Wageningen

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist; herbegraven op 28-

09-1945 op Algemene Begraafplaats in Wageningen

Zeist (Den Dolder)

08-03-1944

Bombardement

Soest

Los arbeider Zeist (Den Dolder)

08-03-1944

Bombardement

Doorn

Koopman Zeist

03-02-1945

Bombardement

Zwolle

Zonder (b.s.) / scholier (d.r.) Zeist (Den Dolder)

15-08-1944

Bombardement

Den Haag

103


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Woonplaats

Tolhuis, Berend Eindhoven

02-10-1888

Arnhem

Veenstra, Herman ---

Oud 26 jaar

Arnhem

Vonk, Gijsbert Driebergen-Rijsenburg

14-05-1919

Vos, Rinke Amsterdam

24-01-1922

Wal, Hielke van der Opsterland

17-03-1919

Beroep Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Doodsoorzaak

Begraafplaats

--- Zeist

03-02-1945

Bombardement

---

--- Zeist

---

‘Gefusilleerd of op andere wijze vermoord’ bij een razzia

(i.p.)

---

Aantekening: Volgens een opgave van 2 juli 1945 van de

Inlichtingendienst P.O.D. Utrecht. O. woonde hij als evacué

afkomstig uit Arnhem, Cuzebreisstraat 13, op het adres

Opzichter (b.s.) / rechercheur

N.S. (s.r.)

Lid verzet

Kantoorbediende

Lid verzet

Marechaussee

Lid verzet

Platolaan 60.

Zeist

23-03-1945

---

Nieuwe Gemeentelijke Begraafplaats te Driebergen

Aantekening: Op 15-02-1945 met schotwond in zijn buik

tengevolge van een schot bij de arrestatie op hem gelost door

de Feldgendarmerie opgenomen in ziekenhuis te Zeist

Den Dolder (Soestdijkerweg), gemeente Zeist

05-04-1945

Gefusilleerd

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak D, nummer

32A VII

Zeist

01-11-1943

Dodelijk getroffen tijdens vuurgevecht

Onbekend

104


In de gemeente Zeist begraven burgers, die niet in Zeist geboren zijn of gewoond hebben en die In de Tweede Wereldoorlog

tengevolge van oorlogshandelingen zijn overleden

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Bendien, Gerard Hendrik Joan Amsterdam

12-06-1916

Nooder, Jean Dordrecht

01-12-1915

Reijn, Cornelis van Amsterdam

01-09-1909

Spoelstra, Christiaan Driebergen

12-10-1923

Zieverink, Jacob Hoorn

18-10-1916

Beroep

Plaats van overlijden

Datum van overlijden

Doodsoorzaak

Begraafplaats

Commando Apeldoorn

25 of 26-11-1945

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 620

Monteur Soest

08-03-1944

Beschieting

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak B,

nummer 448K

Glas-in-loodwerker Düsseldorf (Dl) / Düsseldorf, Stadtkreis Düsseldorf

(s.r.)

09-03-1943

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 2030

Student Siegen, Stadtkreis Siegen

30-03-1945

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak C,

nummer 2100

Magazijnmeester Utrecht

09-05-1945

---

Nieuwe Algemene Begraafplaats te Zeist, vak E,

nummer 1245A (aantekening: geruimd)

105


Aantekening: Op 07-05-1945 door een zeer snel

rijdende Duitse Rode Kruisauto, bestuurd door een SSer,

in de 2 e Dorpsstraat aangereden

106


In Indonesië gesneuvelde of aan bekomen verwondingen overleden Nederlandse militairen met als laatste woonplaats Zeist

of in Zeist geboren of gewoond hebbend, 1946-1949

Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd sneuvelden tussen 9 maart 1946 en 27 december 1949 2526 militairen en overleden ten gevolge van ziekte of

ongeval 2225 militairen.

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Akker, Johannes

Gerhardus van den

Zeist (Huis ter Heide)

24-02-1900

Amels, Steven Amsterdam

26-09-1925

Bakker, Gerard Zeist

19-04-1924

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

Vertrek 14-08-1901 Sergeant Ekl.

KNIL

---

Zonder (1901)

Vestiging 15-05-1943 Res. Tlt. 1-4-7 R.I. (s.r.) /

Res. 2e Lt. (m.o.)

KL (s.r.) / Inf. (m.o.)

---

Zonder

Res. Tlt. 4-2 RI. (s.r.) /

Res. 2 e Lt. (m.o.) /

reserve-tweede luitant

van het Wapen der

Infanterie (14-12-1946

KB 15) (o.n.)

KL (s.r.) / Inf. (m.o.) /

Koninklijke Landmacht

(o.n.)

RMWO 4 e kl. (s.r.) /

MWO.4 en EGZ (o.n.)

Zonder

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Bodjong Gedeh

02-11-1947

Onbekend

Lankas (Ind.) (b.r.) / Tandjong Karang (s.r.)

24-01-1949

Nederlands ereveld Pandu te Bandung

(Indonesië), vak IV, nummer 625

Tandjoeng Poera (r.k en o.n.) ./ Medan (s.r.) /

Paluh Gebang ook geschreven Paluk Gebang

(i.m. en c.i.)

25-09-1947

Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi

(Indonesië), vak VIII, nummer 194

107


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Bijl, Arie Asperen

17-11-1926

Breel, Adriaan Evert Middelburg

19-08-1923

Broekman, Lima Zeist

22-07-1927

Bunschoten, Jan Hendrik Zeist

01-03-1920

Druten, Johannes van Diemen

23-07-1924

Geill, Johan Marius (b.r.)

/ Johan Marinus (s.r.)

Utrecht

02-01-1928

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

Vestiging 16-03-1932 Sold. 2-4-5 R.I. (s.r.) /

Dpl. Sld. I (m.o.)

KL (s.r.) / Inf. (m.o.)

---

Vestiging 27-07-1937.

Vertrek 17-08-1937

Vestiging 30-04-1938.

Vertrek 30-05-1938.

Vestiging 02-11-1938.

Vertrek 09-03-1942

Zonder

Mlt. Sergt. Telegr. M.L.

(18 e Squadron)

KNIL

---

Tekenaar (1942)

Sold. 4-1 R.S.

KL

---

Zonder

Vertrek 27-10-1922 Sergt. Maj. 2 A.A.T.

KL

---

Zonder (1922)

Vestiging 09-09-1939.

Vertrek 01-07-1940

Vestiging 02-09-1940.

Vertrek 23-01-1946

1 e Lt. 4-4-Garde Regt.

Jagers (s.r.)

KL.

---

---

Vestiging 29-05-1928 Sold. ekl. (s.r.) /Sld. I

OVW (m.o.)

KL.

---

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Soerabaja (Ind.)

21-08-1947

Nederlands ereveld Kembang Kuning te

Surabaya (Indonesië), vak B, nummer 32

Batavia

18-05-1946

Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta

(Indonesië), vak Cil., nummer 126

Moentjoel bij Salatiga (NI) (b.r.) / omgeving

Muntjul (s.r.) / kampong Watoelawang (Ind.)

(i.m.)

09-10-1947

Nederland ereveld Candi te Semarang

(Indonesië), vak D, nummer 230

Padalarang

10-02-1948

Nederlands ereveld Pandu te Bandung

(Indonesië), vak P, nummer 3

Patjet

03-01-1949

Nederlands ereveld Kembang Kuning te

Surabaya (Indonesië), vak B, nummer 395

Tjimahi (Ind.)

05-11-1946

Nederlands ereveld Pandu te Bandung

(Indonesië), vak II, nummer 70

108


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Gijsen, Jan Hermanus Zeist

23-06-1912

Goris, Marinus

Hendricus

Hofmeijer, Petrus

Cornelis Leonardus

Hoogland, Louis

Henricus

Ruijssenaars, Petrus

Everardus

Zeist

26-04-1925

Amsterdam

14-03-1925

Ede

19-10-1925

Zeist

30-01-1913

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

Automonteur

Sergt. 1-1-5 R.I. (s.r.) /

Sgt. OVW (m.o.)

KL.

---

Metaalbewerker

Dpl. Sld. 2-1 AAT

KL.

---

Zonder

Vestiging 30-04-1925 Sold. 4 e Cie: A.A.T. (s.r.)

/ Sld. OVW (m.o.)

KL.

---

Automonteur

Vestiging 27-03-1933 Sold. 3 Garde Reg. Pr.

Irene (s.r.) / Dpl. Sld.

(m.o.)

KL. (s.r.) / Inf. (m.o.)

---

Carosseriebouwer

Vertrek 14-06-1937 Sgt. Maj.

KNIL.

---

Zonder (1937)

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Tjimahi (Ind.)

16-01-1948

Nederlands ereveld Pandu te Bandung

(Indonesië), vak VI, nummer 5

Tjisaroea (Ind.)

07-06-1948

Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta

(Indonesië), vak IV, nummer 48/7DD

Kebajoran (Ind.)

23-05-1948

Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta

(Indonesië), vak X, nummer 5

Tjircungas (Ind.) (b.r.) / Tjireungas (s.r.)

25-07-1947

Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta

(Indonesië), vak I, nummer 65/7DD

Soerabaja (Ind.)

10-07-1947

Nederlands ereveld Kembang Kuning te

Surabaya (Indonesië), vak B, nummer 35

109


Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Schimmelpenninck, Jhr.

Gerrit Johan Anne

(Wonk)

Zeist

12-03-1922

Schönthaler, Marinus Zeist

21-08-1922

Wewer, Johannis

Cornelius Antonie

Driebergen

30-11-1927

Datum vestiging in en /

of vertrek uit Zeist

Militaire rang

Militair onderdeel

Onderscheiding

Beroep in

burgermaatschappij

Reserve tweede luitenant

(b.r.) / Tit. 4 E Paw RH

Boreel (s.r.) / Res. 1 e Lt.

(m.o.)

KL. (s.r.) / Cav. (m.o.)

Ereteken voor orde en

vrede met gespen 1947-

1948-1949

---

Vertrek 02-08-1939 Sergt. 1-9 R.I.

KL.

---

Zonder (1939)

Vestiging 10-07-1947 Sold. 5 R.S. (s.r.) / Dpl.

Sld. (m.o.)

KL. (s.r.) / Inf. (m.o.)

Ereteken voor orde en

vrede met gespen 1948-

1949

Zonder

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Solo (Ind.)

06-03-1949

Nederlands ereveld Pandu te Bandung

(Indonesië), vak VI, nummer 94

Klampok (Ind.) (i.m. en r.k.) / Kalimenbank

(s.r.)

3-11-1947

Nederlands ereveld Pandu te Bandung

(Indonesië), vak VI, nummer 334

Bantoel (Ind.)

07-04-1949

Nederlands ereveld Candi te Semarang

(Indonesië), vak C, nummer 52

110


Tijdens de Koreaanse oorlog, 1950-1955, gesneuvelde Nederlandse militair in Zeist gewoond hebbend

Op 25 juni 1950 viel Noord-Korea Zuid-Korea binnen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nam op 27 juni 1950 een resolutie aan om in te grijpen in

het conflict. Nederland ging op 17 juli 1950 onder druk van de Verenigde Staten akkoord met het zenden van vrijwilligers. Op 26 oktober 1950 ging de eerste

lichting Nederlandse vrijwilligers (636 man) per boot op weg naar Pusan (havenstad in Zuid-Korea). Op 27 juli 1953 werd een wapenstilstand gesloten.

Nederland stuurde (met tegenzin) in totaal 3418 vrijwilligers. 645 Van hen raakten gewond, 120 werden gedood en 3 werden vermist.

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Fama, Frederik Willem Utrecht

24-08-1931

Datum vestiging in en

/ of vertrek uit Zeist

Vestiging 19-02-1944.

Vertrek 03-10-1945

Militaire rang

Militair onderdeel

Soldaat 1 e klas

Regiment Van Heutsz

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

T-Bone Hill (Korea) * / Korea (s.r.)

23-10-1952

United Nations Military Cemetery te Pusan (Zuid-

Korea)

* Bron:Utrechts Nieuwsblad, 30-06-2001, p. 23

111


Tijdens de Irakoorlog, uitgebroken in 2003, gesneuvelde Nederlandse militair in Zeist gewoond hebbend

De Irakoorlog (ook wel de Tweede Golfoorlog of de Derde Golfoorlog genoemd) begon op 20 maart 2003 met een aanval van de Verenigde

Staten van Amerika en Groot-Brittanië op Irak. Beide staten ontvingen hierbij steun van een coalitie van meer dan dertig landen. Het doel van de

inval was het ten val brengen van het regime van Saddam Hoessein. Zijn regime werd beschuldigd van het onderdrukken van de Iraakse

bevolking, het bezit van massavernietigingswapens en het verlenen van steun aan het internationale terrorisme.

Sinds het begin van de oorlog tot 30 maart 2007 vielen 3241 doden bij de Amerikaanse strijdkrachten.

Naam Geboorteplaats

Geboortedatum

Mc Donald, Sean Karl Burnsville (Minnesota, VS)

25-12-1985

Datum vestiging in en / of

vertrek uit Zeist

Vestiging 25-05-1998.

Vertrek 18-10-2004

Militaire rang

Militair onderdeel

Soldaat

9th Engineer Battalion, 2nd

Brigade Combat Team, 1st

Infantry Division,

Wiesbaden, Germany

Overlijdensplaats

Overlijdensdatum

Begraafplaats

Bagdad (Irak)

25-03-2007

Rosemount (?) (Minnesota,

VS)

112

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!