16.01.2013 Views

Jaarverslag 2011 OLV Ziekenhuis - OLV Ziekenhuis Aalst

Jaarverslag 2011 OLV Ziekenhuis - OLV Ziekenhuis Aalst

Jaarverslag 2011 OLV Ziekenhuis - OLV Ziekenhuis Aalst

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />

<strong>Aalst</strong> ı Asse ı Ninove


02<br />

Innovatief - Menselijk - Doelgericht<br />

3 kernkwaliteiten van het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. Ze staan symbool voor wie we als<br />

organisatie zijn, waar we voor staan en hoe we ons willen onderscheiden.<br />

Innovatief – Het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is continu op zoek naar nieuwe, betere manieren<br />

voor accurate diagnoses en minimaal invasieve behandelingen. We willen<br />

vooruitstrevend zijn op het vlak van onderzoek, technologie en technieken.<br />

Menselijk – Om Top in Zorg te bieden brengen we al onze expertise samen<br />

in functie van onze patiënten. Iedere patiënt is voor ons uniek, ongeacht de<br />

leeftijd, de overtuiging of het ziektebeeld. We ontwikkelen daarom zorgprogramma’s<br />

afgestemd op hun specifieke noden.<br />

Doelgericht – Top in Zorg is enkel mogelijk dankzij de inzet van al onze medewerkers,<br />

zowel in medische als in ondersteunende diensten. We willen daarom<br />

investeren in mensen en opleidingen en zo bouwen aan een sterke organisatie<br />

met een sterke regionale, nationale én internationale reputatie.<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove


06 Hoogtepunten<br />

06 1. Menselijk<br />

07 – Egeltje verovert kinderharten<br />

08 – De kracht van eigen medewerkers als HR-ambassadeurs<br />

10 – Reanimatielessen voor senioren<br />

11 – Ook vrijwilligers dragen Top in Zorg uit<br />

12 – Patiëntenvoorlichting centraal<br />

14 2. Innovatief<br />

15 – Nierdenervatie<br />

16 – Trends in robotchirurgie<br />

19 – Wakkere chirurgie bij hersenoperaties<br />

20 – Doeltreffende en veilige neurochirurgie met O-arm<br />

21 – Het <strong>OLV</strong> straalt … gerichter!<br />

23 – Wondzorg, het DNA van Top in Zorg<br />

24 3. Doelgericht<br />

25 – Kinder- en Jeugdpsychiatrie ook in <strong>Aalst</strong><br />

26 – Hartteam voor zorg rond de hartpatiënt<br />

27 – Samenwerking met UZ Leuven<br />

28 – Screening van basketbalspelers<br />

29 <strong>2011</strong> in cijfers<br />

30 – Kerngegevens<br />

InhouD<br />

32 – Activiteitenverslag financieel<br />

03


04<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove


Beste lezer,<br />

voorwoorD<br />

Wat weten we nog, behalve de persoonlijke gebeurtenissen die ons raakten,<br />

van <strong>2011</strong>? Het record geen-regering-hebben, de crisis, de slechte zomer, ...<br />

Velen hebben een geheugen als een vergiet. Alleen het slechte blijft hangen.<br />

(Leon Lubse)<br />

Geluk is evenwel een goede gezondheid en een slecht geheugen.<br />

(Ingrid Bergman)<br />

Of toch: God gaf ons een geheugen opdat we rozen in december zouden kunnen hebben.<br />

(James Matthew Barrie)<br />

De ‘rozen’ van <strong>2011</strong> zitten in dit jaarverslag. Ze werden geplukt door onze<br />

medewerkers en geschonken aan elkaar en aan onze patiënten.<br />

Mogen allen er nog lang van genieten.<br />

Veel leesplezier.<br />

Dr. Geert Vandenbroucke, medisch directeur<br />

Luc Van den Bremt, algemeen directeur<br />

05


06<br />

Hoogtepunten<br />

Menselijk<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

1


Egeltje verovert kinderharten<br />

Sinds eind december is Olivia de mascotte<br />

van de Kinderafdeling, én de naam<br />

van de website van deze dienst. Olivia<br />

stelt een grappig en vrolijk egeltje voor.<br />

Ze bereidt kinderen voor op een ziekenhuisopname<br />

of een bezoek aan de dokter.<br />

De website is in vier rubrieken onderverdeeld,<br />

met informatie op maat van de<br />

kinderen en hun ouders:<br />

– Ik kom naar het ziekenhuis, waar er<br />

in kindertaal wordt verteld wat een<br />

kind kan verwachten bij een ziekenhuisopname<br />

– Mijn kind komt naar het ziekenhuis,<br />

met informatie voor de ouders over<br />

het verloop van een ziekenhuisopname<br />

– De kinderdagkliniek, met een fotoreportage<br />

over het verloop van een<br />

opname in het ziekenhuis<br />

– Over onze kinderafdeling, met informatie<br />

over het personeel en de werking<br />

van de dienst.<br />

Olivia zal ook een plaats krijgen in de<br />

wachtzalen van de verschillende consultaties,<br />

verpleegafdelingen en het<br />

operatiekwartier. Zo worden de verdere<br />

stappen gezet naar een kindvriendelijk<br />

ziekenhuis.<br />

07


08<br />

De kracht van eigen medewerkers als oLv-ambassadeurs<br />

In 2010, het ‘jaar van de medewerker’,<br />

werden een aantal initiatieven gelanceerd<br />

op vlak van personeelsbeleid.<br />

Deze initiatieven werden in <strong>2011</strong> geoptimaliseerd<br />

en verder uitgerold. De focus<br />

lag hierbij enerzijds op het aantrekken<br />

van nieuwe, enthousiaste <strong>OLV</strong>-medewerkers<br />

en anderzijds op het zo goed<br />

mogelijk begeleiden van de huidige medewerkers<br />

tijdens hun dagelijkse taakuitvoering.<br />

� Van "Reddende engelen (M/V)<br />

gezocht" naar "Lichten aan voor<br />

jou!"<br />

Het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> gebruikt een mix<br />

van rekruteringskanalen: een intensieve<br />

samenwerking met scholen, waarbij eigen<br />

medewerkers af en toe als gastdocent<br />

fungeren, het aanbieden van leerrijke<br />

stageplaatsen, het organiseren van<br />

interne jobbeurzen (in het voorjaar op<br />

Campus <strong>Aalst</strong>, in het najaar op Campus<br />

Asse), rekruteringsacties via regionale en<br />

nationale campagnes in de pers,...<br />

Eind <strong>2011</strong> werd afscheid genomen van<br />

de "Reddende engelen"-campagne, om<br />

het nieuwe jaar in te zetten met de nieuwe<br />

campagne "Lichten aan voor jou"!<br />

Deze campagne zal de nadruk leggen op<br />

het hoogtechnologische en multidisciplinaire<br />

karakter van het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>,<br />

dat sollicitanten een nieuwe en leerrijke<br />

toekomst biedt. Lichten aan voor jou,<br />

met een waarderende knipoog naar<br />

nieuwe én huidige medewerkers!<br />

Naast de rekruteringscampagne werden<br />

nog andere belangrijke initiatieven<br />

genomen op het vlak van het aantrek-<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

ken en begeleiden van nieuwe <strong>OLV</strong>medewerkers.<br />

Myriam De Bruyn, personeelsdirecteur:<br />

“We zijn onze eigen<br />

medewerkers door het aanbieden van<br />

een rekruteringspremie expliciet gaan<br />

inzetten als <strong>OLV</strong>-ambassadeurs. Als een<br />

medewerker een kandidaat-verpleegkundige<br />

aanbrengt uit eigen vrienden-<br />

of kennissenkring, kan hij of zij hiervoor<br />

nu rekenen op een premie. Ook via advertenties<br />

op bussen in de regio Asse<br />

en via stickeracties op de wagens van<br />

onze personeelsleden werd een actieve<br />

rekruteringscampagne gevoerd. De sociale<br />

media (Facebook, LinkedIn) werden<br />

eveneens ingezet om nieuwe krachten<br />

te vinden. Ook aan de interne selectieprocessen<br />

werd gewerkt. Leidinggevenden<br />

kregen bv. opleiding in interviewtechnieken,<br />

om hun vaardigheden bij<br />

het voeren van selectiegesprekken te<br />

optimaliseren. Tot slot werkten we een<br />

elektronische database uit, om het starterspakket<br />

voor nieuwe medewerkers<br />

te professionaliseren. Het gaat hierbij<br />

vooral om praktische zaken, zoals het tijdig<br />

voorzien van beroepskledij, een kledingkastje,<br />

een sleutel, toegangsrechten<br />

tot de lokalen en parking, … zodat de<br />

nieuwe collega zich meteen thuis voelt<br />

op de eerste werkdag.”<br />

� Opleidingen voor<br />

leiding gevenden<br />

Om de leidinggevenden aan te sporen de<br />

communicatie met hun medewerkers te<br />

bevorderen en anderzijds medewerkers<br />

te ondersteunen in het nemen van verantwoordelijkheden<br />

voor hun persoonlijke<br />

ontwikkeling binnen de organisatie<br />

werd een evaluatiecyclus opgestart. My-<br />

riam De Bruyn: “In samenwerking met de<br />

dienst HR werden functiekaarten opgemaakt<br />

door de leidinggevenden. Zij, en<br />

ook de geïnteresseerde artsen, kregen<br />

de mogelijkheid om een opleiding over<br />

gesprekstechnieken te volgen zodat ze<br />

medewerkers beter kunnen begeleiden<br />

in de uitvoering van hun taken en hen<br />

feedback leren geven over hun competenties<br />

en gedrag. Via <strong>OLV</strong> Connect (het<br />

nieuwe intranet) werd een systeem opgezet<br />

om de verslagen van deze verschillende<br />

gesprekken te archiveren.”<br />

Ook werd een coachingsbeleid uitgewerkt,<br />

met focus op de rol van de leidinggevende<br />

als coach. Leidinggevenden<br />

kunnen bij HR terecht voor advies<br />

over coaching of interne begeleiding<br />

van een medewerker. Via HR kan ook de<br />

hulp van een externe coach worden ingeschakeld.<br />

25 geïnteresseerde leidinggevenden<br />

volgden in <strong>2011</strong> ook de workshop rond<br />

het ontdekken van signalen van burnout<br />

en de procedure hierrond. Alle leidinggevenden<br />

ontvingen een toolkit met<br />

handige tips en adviezen ter ondersteuning<br />

van hun professionele aanpak.<br />

De opleiding “operationeel leidinggeven”<br />

werd eveneens georganiseerd, om<br />

de nieuwe leidinggevenden de nodige<br />

theoretische en praktische vaardigheden<br />

bij te brengen die ze nodig hebben<br />

om hun job als dienstverantwoordelijke<br />

uit te voeren. 36 leidinggevenden namen<br />

aan deze opleiding deel.<br />

Om leidinggevenden beter te informeren<br />

over de beleidsopties, werd een net-


werking event in het leven geroepen.<br />

Tweemaal per jaar worden zij uitgenodigd<br />

op Connect@work, een bijeenkomst<br />

waar gedurende een tweetal uur<br />

actuele topics worden voorgesteld. Na<br />

het formele gedeelte is er tijdens de receptie<br />

tijd en ruimte om met de collega’s<br />

en directie bij te praten, ideeën uit te<br />

wisselen en de professionele contacten<br />

te bevorderen.<br />

Myriam De Bruyn, personeelsdirecteur<br />

09


Dr. Jan Leeman en dr. Eric Wyffels<br />

10<br />

reanimatielessen voor senioren<br />

Twee cardiologen van het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />

organiseerden, in samenwerking<br />

met de gemeentelijke ouderenadviesraad<br />

van Asse, in het<br />

voorjaar van <strong>2011</strong> reanimatielessen<br />

voor senioren. Dr. Jan Leeman,<br />

cardioloog en als brandweerarts<br />

verbonden aan de gemeentelijke<br />

brandweerdienst, en dr. Eric Wyffels,<br />

interventiecardioloog, informeerden<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

55-plussers over de preventie van hart-<br />

en vaatziekten.<br />

Tijdens de les werd de nadruk gelegd op<br />

het herkennen van de symptomen van<br />

een hartaanval en op het belang van onmiddellijk<br />

uitgevoerde hartmassage in<br />

geval van een hartstilstand. Na het theoretische<br />

deel volgde de praktijk, waarbij<br />

de senioren zelf hartmassage konden<br />

toepassen op een pop. Bij een hartstilstand<br />

is het immers essentieel dat men<br />

onmiddellijk start met hartmassage. Zoniet<br />

verkleint de kans op overleving met<br />

10% per minuut.<br />

De eerste reanimatieles werd enthousiast<br />

onthaald door de deelnemers. Later op<br />

het jaar werd het initiatief nog herhaald<br />

voor de seniorenraad van Wichelen.


ook vrijwilligers dragen<br />

Top in Zorg uit<br />

Het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> startte een proefproject<br />

met een 10-tal vrijwilligers op de<br />

Palliatieve Eenheid van Campus Asse. Zij<br />

zorgen er sindsdien voor een extra luisterend<br />

oor en brengen het dagelijkse leven<br />

mee naar de afdeling. Een vrijwilliger<br />

is maximaal drie uur per week aanwezig.<br />

Zij bieden extra steun, maar voeren geen<br />

verpleegkundige of administratieve taken<br />

uit. Het is de bedoeling om de vrijwilligerswerking<br />

ook uit te breiden naar<br />

andere diensten en campussen, in het<br />

bijzonder voor wat betreft het onthaal,<br />

de pastorale dienst, de ziekenhuisbibliotheek<br />

en de ondersteuning van de oncologische<br />

afdelingen.<br />

11


12<br />

Patiëntenvoorlichting centraal<br />

Een greep uit de lange lijst van activiteiten<br />

die in <strong>2011</strong> werden georganiseerd…<br />

Traditiegetrouw organiseert de dienst<br />

Nefrologie-Dialyse-Hypertensie jaarlijks<br />

allerhande activiteiten in het kader van<br />

de Wereldnierdag. In maart lag de focus<br />

van de campagne op preventie. Zowel<br />

de dienst Nefrologie als de dienst Cardiologie<br />

zetten hun schouders onder het<br />

initiatief. Zij vonden heel wat bekende<br />

Vlamingen bereid om op 10 maart naar<br />

het ziekenhuis af te zakken en de campagne<br />

“Draag zorg voor je nieren, red je<br />

hart” kracht bij te zetten.<br />

In mei vond een infodag over hartfalen<br />

en hartfalenrevalidatie plaats. Hartfalen<br />

is een progressieve chronische aandoening<br />

waarbij het hart zijn pompende<br />

functie niet goed meer kan vervullen.<br />

Het hart is niet meer in staat om het<br />

bloed optimaal in het lichaam te laten<br />

circuleren en verliest dus het vermogen<br />

om de verschillende organen correct<br />

van bloed te voorzien. De symptomen<br />

komen soms pas aan het licht als de<br />

ziekte al jaren aanwezig is.<br />

In juni werd de ‘Week van het Hartritme’<br />

georganiseerd. In het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />

konden geïnteresseerden zich gratis<br />

laten testen op voorkamerfibrillatie.<br />

Voorkamerfibrillatie is de meest voorkomende<br />

hartritmestoornis, waarbij het<br />

hart op hol slaat en zeer onregelmatig<br />

samentrekt. Op de twee screeningsdagen<br />

die in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> plaatsvonden,<br />

werden maar liefst 537 mensen<br />

getest. 26 van hen kregen een verwijsbrief<br />

mee voor de huisarts, omdat verder<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

opvolging noodzakelijk bleek. Tijdige<br />

detectie is zeer belangrijk, want vooral<br />

bij oudere patiënten kan voorkamerfibrillatie<br />

aanleiding geven tot hartfalen,<br />

een beroerte (herseninfarct) of zelfs het<br />

overlijden tot gevolg hebben.<br />

Ook de 'Week van het Hart', met als<br />

centraal thema ‘Hartinfarct: neem het leven<br />

ter harte’ kende een zeer groot succes.<br />

De dienst Cardiologie zette tijdens<br />

deze week een grootschalige informatie-<br />

en bewustmakingscampagne op. Hartpatiënten,<br />

dokters, kinesitherapeuten,<br />

verpleegkundigen en tal van bekende<br />

Vlamingen en tv-vedetten fietsten - om<br />

de Week van het Hart in te zetten - op 27<br />

september van Campus <strong>Aalst</strong> naar Campus<br />

Asse. De Week van het Hart werd<br />

afgerond met een opendag van de hartkatheterisatie-<br />

en hartrevalidatiezalen.<br />

Voor de ‘Dag tegen Kanker’ werden<br />

de krachten eveneens massaal gebundeld.<br />

De ‘Dag tegen Kanker’ is een jaarlijks<br />

initiatief van de Vlaamse Liga tegen<br />

Kanker (VLK). Met die dag vraagt de Liga<br />

aandacht voor de strijd van mensen met<br />

kanker. 35.000 zorgverleners spelden<br />

het gele lintje op als symbool van hun<br />

betrokkenheid. Voor patiënten is de ‘Dag<br />

tegen Kanker’ een info- en ontmoetingsdag,<br />

met activiteiten in talloze ziekenhuizen<br />

en in de VLK-inloophuizen. Ook<br />

het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> nam actief deel aan<br />

de Dag tegen Kanker, met infosessies en<br />

workshops op de Campus <strong>Aalst</strong> en Asse.<br />

Tijdens de 'Week van de derde leeftijd',<br />

in november, werden de patiënten van<br />

de dienst Geriatrie extra in de watten<br />

gelegd in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. Zo<br />

werd hen een speciaal menu aangeboden<br />

en stonden er elke dag een<br />

aantal sfeervolle activiteiten op het<br />

programma. Tijdens de 'Week van<br />

de derde leeftijd' lag de focus op<br />

ondervoeding, een onderschat probleem<br />

bij ouderen. Uit recente cijfers<br />

blijkt immers dat gemiddeld 3 op 10<br />

personen, die in het ziekenhuis opgenomen<br />

worden, tekenen van ondervoeding<br />

vertonen. Het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />

draagt zijn steentje bij tot<br />

het zichtbaar maken van ondervoeding.<br />

Samen met de overheid wordt<br />

er o.m. aan een onderzoek gewerkt<br />

rond ondervoeding bij de oudere<br />

zorgvrager.


Fietsen voor een gezond hart<br />

13


14<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

2<br />

Hoogtepunten<br />

Innovatief


nierdenervatie: innovatief & multidisciplinair<br />

Cardiologen en nefrologen werken samen<br />

om patiënten die lijden aan moeilijk<br />

te controleren hypertensie (therapieresistente<br />

arteriële hypertensie) en bij<br />

wie medicamenteuze behandeling niet<br />

volstaat te helpen met een nieuwe techniek:<br />

renale denervatie.<br />

Het verband tussen de nieren en hypertensie<br />

is een vicieuze cirkel die moeilijk te<br />

doorbreken is. Enerzijds tast hypertensie<br />

de nieren aan en anderzijds veroorzaken<br />

de meeste nierziekten hypertensie. Een<br />

renale denervatie procedure wordt - na<br />

multidisciplinair overleg - enkel voor-<br />

gesteld wanneer met zekerheid alle secundaire<br />

oorzaken van hypertensie uitgesloten<br />

werden en wanneer - ondanks<br />

doorgedreven medicamenteuze behandeling<br />

- de hypertensie onvoldoende<br />

onder controle gebracht kon worden.<br />

Een renale denervatie procedure is een<br />

cathetergebaseerde behandeling die op<br />

het cathlab uitgevoerd wordt en waarbij<br />

de zenuwen van en naar de nieren<br />

via radiofrequentie-energie behandeld<br />

worden. Vroeger kon zoiets slechts via<br />

een ingewikkelde operatie en daarom<br />

gebeurde het maar zelden. Vandaag<br />

biedt catheterisatie een veilige oplossing.<br />

Een catheter wordt via de lies in<br />

de bloedbaan tot bij de nierslagader<br />

gebracht. Daar worden kortstondig lage<br />

dosissen radiofrequente energie afgegeven<br />

zodat de zenuwactiviteit van en naar<br />

de nieren stilvalt. Deze procedure duurt<br />

maximaal een uur.<br />

In <strong>2011</strong> werd het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> gekozen<br />

als Europees Center Of Excellence dienaangaande<br />

en werd een opleidingstraject<br />

voor binnen- en buitenlandse interventiecardiologen,<br />

interventieradiologen<br />

en hypertensiespecialisten opgestart.<br />

15


16<br />

Trends in robotchirurgie<br />

De robot wordt in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />

frequent gebruikt bij gynaecologische,<br />

urologische en cardiovasculaire ingrepen.<br />

De robot biedt aan de chirurg als<br />

grote voordeel een perfecte beeldstabiliteit,<br />

het 3-dimensioneel zicht en de<br />

mogelijkheid om elk detail haarscherp in<br />

beeld te brengen. Voor de patiënt is een<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

chirurgische ingreep met de robot veel<br />

minder belastend dan een klassieke of<br />

laparoscopische ingreep.<br />

In <strong>2011</strong> werden door onze artsen een<br />

aantal primeurs in robotchirurgie gerealiseerd<br />

en bestendigde het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />

zijn ‘Top in Zorg’-ambitie.<br />

In Melle wordt voor het ORSI een hypermodern Europees trainingscentrum opgezet<br />

� Robot-endoscopische<br />

bijschildklierverwijdering –<br />

een wereldprimeur!<br />

Algemeen en endocrien chirurg dr. Sam<br />

Van Slycke voerde eind september <strong>2011</strong><br />

als eerste ter wereld een robot-endoscopische<br />

bijschildklierresectie uit. Daarvoor<br />

gebeurde de bijschildklierresectie


in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> al op endoscopische<br />

wijze. Dr. Van Slycke was op dit vlak<br />

al de pionier in België, vermits vele andere<br />

Belgische ziekenhuizen nog steeds<br />

de ‘klassieke manier’ gebruiken om de<br />

bijschildklier te verwijderen, nl. door de<br />

vergrote bijschildklier via een grotere insnede<br />

weg te nemen.<br />

De robot-endoscopische bijschildklierverwijdering<br />

verloopt via een kijkoperatie<br />

in de hals, met een incisie van 8,5<br />

mm, voor het inbrengen van de camera,<br />

en met 2 werkkanalen van 5 mm voor<br />

de instrumenten. Alle voordelen met<br />

betrekking tot minimaal invasieve heelkunde<br />

worden dankzij de robot optimaal<br />

aangewend. Dit garandeert dat de omliggende<br />

structuren (bv. de stembandzenuw)<br />

volledig gespaard blijven. Voor<br />

de patiënt verloopt de dissectie van de<br />

bijschildklier nu dus nóg preciezer.<br />

Los van het esthetische resultaat (nagenoeg<br />

onzichtbare littekens), heeft de<br />

patiënt met deze operatie geen risico op<br />

tijdelijke daling van het calcium, gezien<br />

er slechts één bijschildklier wordt benaderd.<br />

In de toekomst zal deze techniek<br />

wellicht in dagkliniek kunnen uitgevoerd<br />

worden; momenteel verblijft de<br />

patiënt nog één nacht in het ziekenhuis.<br />

Aan een dergelijke ingreep gaat een<br />

zeer intensieve multidisciplinaire samenwerking<br />

tussen de verschillende artsen<br />

vooraf. De hyperfunctionerende bijschildklier<br />

moet immers vóór de operatie<br />

exact kunnen gelokaliseerd worden. Dat<br />

gebeurt aan de hand van een sestamibi<br />

SPECT-CT-scan (nucleair onderzoek van<br />

het weefsel door inspuiting van een licht<br />

radioactieve stof) en een echografie. Dus<br />

niet alleen de chirurg, maar ook de radioloog,<br />

de endocrinoloog en de medisch<br />

nuclearist zijn bij deze ingreep nauw betrokken.<br />

De patiënt haalt met de nieuwe techniek<br />

maximaal voordeel uit de symbiose tussen<br />

medische kennis, teamwork en geavanceerde<br />

spitstechnologie en daar is<br />

het in ons ziekenhuis steeds weer om te<br />

doen.<br />

Het is de bedoeling om deze techniek<br />

standaard toe te passen bij patiënten<br />

met een hyperfunctionerende bijschildklier.<br />

� <strong>OLV</strong> deelt hightech expertise met<br />

de oprichting van ORSI<br />

Onder impuls van dr. Alexandre Mottrie<br />

werd in <strong>2011</strong> het <strong>OLV</strong> Robotic Surgery<br />

Institute (ORSI) opgericht in samenwerking<br />

met de Universiteit Gent (o.l.v. prof.<br />

dr. Gasthuys). ORSI maakt gebruik van de<br />

uitmuntende ervaring van de <strong>OLV</strong>-artsen<br />

met deze revolutionaire interventietechnologie.<br />

Specialisten én OK-teams<br />

wereldwijd krijgen door ORSI de kans<br />

om de kneepjes van de robotchirurgie<br />

onder de knie te krijgen. Teambenadering<br />

is essentieel vermits het optimale<br />

gebruik van de robottechnologie een<br />

aangepaste benadering van heel het<br />

OK-team vergt.<br />

De opleiding bestaat uit een theoretisch<br />

gedeelte in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> en een<br />

praktisch deel, dat aan de Universiteit<br />

Gent plaatsvindt. Momenteel worden<br />

deze trainingen nog georganiseerd op<br />

de site te Merelbeke maar na renovatie<br />

wordt het trainingscentrum verplaatst<br />

naar de “Proefhoeve” in Melle. Dankzij<br />

financiële steun van ViA (Vlaanderen in<br />

Actie) en het EFRO (Europees Fonds voor<br />

Regionale Ontwikkeling) wordt daar een<br />

hypermodern Europees trainingscentrum<br />

opgezet.<br />

ORSI is alvast sterk vernetwerkt in de<br />

urologiewereld: de tien meest gerenommeerde<br />

urologiecentra van Europa<br />

maken deel uit van de internationale<br />

faculteit van het trainingscentrum en<br />

werken volop mee aan de uitbouw ervan.<br />

De opleidingen en de academische<br />

invulling moeten op korte termijn tot de<br />

erkenning door de European Board of<br />

Urology leiden. Het is de bedoeling een<br />

dergelijk netwerk uit te bouwen voor<br />

elke discipline waarin het opleidingscentrum<br />

actief is.<br />

� Laserchirurgie binnen urologie<br />

Aan patiënten met goedaardige prostaatvergroting<br />

kan een innovatieve laserbehandeling<br />

worden aangeboden,<br />

namelijk de HoLEP (Holmium Laser Enucleatie<br />

van de Prostaat).<br />

De klassieke operatietechniek ‘TURP’<br />

(transurethrale resectie van de prostaat<br />

= verwijderen van prostaatweefsel langs<br />

het plaskanaal) heeft een aantal nadelen.<br />

Met de laserbehandeling kunnen<br />

die voorkomen worden:<br />

17


Urologen dr. Geert De Nayer en dr. Peter Schatteman<br />

18<br />

– de bloedvaten worden maar één<br />

keer geopend en door de laser ook<br />

onmiddellijk dichtgebrand; hierdoor<br />

is er minder bloedverlies tijdens de<br />

ingreep en minder kans op bloedingen<br />

na de ingreep<br />

– de sonde moet doorgaans slechts<br />

één dag ter plaatse blijven waardoor<br />

de patiënt minder lang gehospitaliseerd<br />

wordt<br />

– tijdens een TURP wordt gebruik gemaakt<br />

van een spoelvloeistof die het<br />

TUR-syndroom (verstoring van het<br />

zoutgehalte in het bloed) kan veroorzaken;<br />

bij de laserbehandeling<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

is dit risico onbestaande omdat er<br />

gebruik wordt gemaakt van een volledig<br />

veilige spoelvloeistof<br />

– het toepassen van de TURP is gelimiteerd<br />

naar volume van de prostaat;<br />

grotere prostaten dienen behandeld<br />

te worden met een buikoperatie.<br />

Dankzij de laser kunnen nu ook grotere<br />

volumes langs het plaskanaal<br />

(zonder buiksnede) worden behandeld.<br />

De dienst Urologie heeft ervaring in<br />

deze innovatieve techniek opgebouwd<br />

dankzij de samenwerking met het ge-<br />

renommeerde San Raffaele ziekenhuis<br />

in Milaan. Ondertussen zijn reeds meer<br />

dan 100 patiënten op deze manier behandeld.<br />

Het <strong>OLV</strong> is momenteel het<br />

enige ziekenhuis in België dat HoLEP<br />

aanbiedt.<br />

De dienst Urologie van het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />

staat reeds 5 jaar in nauw contact<br />

met het urologisch team in Milaan,<br />

o.a. met een uitwisselingsprogramma<br />

van assistenten en voor het delen van<br />

expertise. Een samenwerking over de<br />

landsgrenzen heen die zijn vruchten afwerpt…


Bij wakkere chirurgie is een nauwe samenwerking tussen anesthesist, neurochirurg,<br />

neuroverpleegkundigen, instrumentisten en afasiologen belangrijk.<br />

wakkere chirurgie bij hersenoperaties<br />

Sinds de anesthesietechnieken verfijnd<br />

werden, kunnen patiënten bij hersentumoroperaties<br />

de chirurg helpen om de<br />

hersengebieden in kaart te brengen via<br />

corticale stimulatie (prikkels die tijdens<br />

de ingreep door de chirurg aan de hersenen<br />

van de patiënt worden gegeven)<br />

en zo hersenbeschadiging voorkomen<br />

tijdens de resectie van de tumor. Ze spelen<br />

als het ware de rol van een GPS, die<br />

de juiste weg aangeeft in de hersenen.<br />

Door corticale stimulatie onderbreekt<br />

men de elektrische signalen die de hersenen<br />

uitzenden, waardoor de patiënt<br />

bijvoorbeeld heel even niet meer zal<br />

kunnen bewegen of spreken. Een dergelijke<br />

stimulatie is niet pijnlijk voor de<br />

patiënt, omdat de hersenen zelf geen<br />

pijn kunnen waarnemen. Wanneer deze<br />

zones in kaart gebracht zijn, kan de neurochirurg<br />

starten met het verwijderen<br />

van het letsel. Intussen worden ook de<br />

diepere hersenfuncties voortdurend gecontroleerd<br />

via stimulatie. Het wakkere<br />

gedeelte van de operatie duurt anderhalf<br />

tot twee uur.<br />

Bij laag- of hooggradige maligne hersentumoren<br />

is het van belang dat minstens<br />

70% van de tumor kan verwijderd worden<br />

zonder de kritische zones in de hersenen<br />

te beschadigen. Een nauwkeurige<br />

fysische weergave van ‘gevaarlijke’ zones<br />

in de hersenen vereist dat deze kritische<br />

zones in wakkere toestand worden gelokaliseerd.<br />

Dr. Garmt Croonenborghs, anesthesist, en<br />

dr. Geoffrey Lesage, neurochirurg en gespecialiseerd<br />

in wakkere chirurgie, zijn in het<br />

<strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> de pioniers die zich hierop<br />

toeleggen. In samenspel met de aanwezige<br />

logopedisten-afasiologen wordt aan de<br />

patiënt gevraagd opdrachten uit te voeren<br />

met de handen en de vingers, de armen en<br />

de benen en met het aangezicht. Ook verschillende<br />

taaltesten worden uitgevoerd.<br />

De nauwe samenwerking tijdens de ingreep<br />

tussen anesthesist, neurochirurg, neuroverpleegkundigen,<br />

instrumentisten en afasiologen<br />

maakt deze aanpak mogelijk.<br />

19


Neurochirurgen dr. Geoffrey Lesage en dr. Frederic Martens<br />

20 <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

Doeltreffende en veilige neurochirurgie met de o-arm<br />

De O-arm is een O-vormige CT-scanner die zich tijdens de operatie rond<br />

de patiënt bevindt en nauwkeurige beelden maakt van de wervelkolom.<br />

Deze beelden worden naar een navigatietoestel gestuurd en geven een<br />

complete reconstructie weer van de wervels. De nieuwe techniek is een<br />

grote sprong voorwaarts voor de neurochirurgie in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />

Vroeger waren enkel 2D-beelden mogelijk (voor- en achterwaarts en<br />

zijdelings). Met de O-arm worden beelden gemaakt waarop de wervelkolom<br />

in 360° getoond wordt. De neurochirurg kan dus heel precies<br />

opmaken waar een schroef moet geplaatst worden en hoe groot of dik<br />

ze mag zijn. Door de evolutie naar 3D kan dus veel nauwkeuriger en<br />

efficiënter gewerkt worden en verkleint de kans op fouten. De O-arm<br />

maakt het ook mogelijk om meteen na de operatie een scan te nemen<br />

zodat de chirurg onmiddellijk kan zien of de ingreep geslaagd is.<br />

De O-arm betekent een verhoging van de veiligheid voor de patiënt en<br />

een drastische verbetering van het resultaat.<br />

Vandaag wordt de O-arm gebruikt voor operaties aan de wervelkolom,<br />

zoals bij wervelarthrodese (het vastzetten van een wervel), bij een degeneratieve<br />

wervelkolom of bij trauma- en tumorale chirurgie. Andere<br />

toepassingen zijn op dit ogenblik nog experimenteel.


oLv <strong>Ziekenhuis</strong> straalt … gerichter!<br />

In september <strong>2011</strong> nam de dienst Radiotherapie-Oncologie een<br />

nieuw type lineaire versneller in gebruik: de ‘Novalis TX’. Het 1ste type<br />

van dit toestel dat in Vlaanderen geïnstalleerd werd.<br />

De Novalis TX is een bestralingstoestel dat de nieuwste radiotherapietechnieken<br />

combineert en gebruikt wordt voor o.a. stereotactische<br />

bestralingen. Dat zijn heel gerichte bestralingen van niet enkel kleine<br />

hersentumoren (dit wordt al 20 jaar in het <strong>OLV</strong> ziekenhuis gedaan),<br />

maar ook van beperkte long- en levertumoren. Het toestel kan de<br />

ademhaling van de patiënt ‘gaten’ (uit het Engels ‘binnen de poorten<br />

houden’) want long en lever, en dus ook het gezwel, bewegen mee<br />

met de ademhaling. De lineaire versneller volgt de beweging van het<br />

gezwel en stopt met bestralen zodra het gezwel buiten de toegelaten<br />

marge gaat. Zo wordt schade aan omliggend weefsel sterk beperkt.<br />

Met dit nieuwe toestel kan het team het comfort van de patiënt verhogen<br />

door sneller en efficiënter te bestralen:<br />

– voor kleine longtumoren hebben bv. 3 stereotactische bestralingen<br />

(i.p.v. 35 sessies) betere resultaten<br />

– voor kleine hersentumoren kan het kader, dat bij de vroegere<br />

techniek onder lokale verdoving op het hoofd van de patiënt<br />

werd gevezen, vervangen worden door een niet-invasief masker<br />

– IMRT-behandelingen (intensiteitsmodulatie) kunnen veel vlotter<br />

toegepast worden door gebruik te maken van een rotatoire bestraling,<br />

waardoor de bestraling minder lang duurt. IMRT wordt al<br />

langer toegepast. Het is een techniek waarbij het bestralingsvolume<br />

dezelfde vorm aanneemt als het te bestralen doelvolume, wat<br />

de schade aan de omliggende organen beperkt. Met deze nieuwe<br />

versneller wordt de behandelingstijd beperkt tot 2 à 3 minuten<br />

(voordien ca. 25 minuten). De patiënt moet dus veel minder lang<br />

stil liggen en wordt heel precies gepositioneerd, zodat de bestraling<br />

heel gericht kan uitgevoerd worden.<br />

Bijkomend biedt dit toestel als voordeel dat tijdens de behandeling<br />

op elk moment radiologische beelden – zelfs een CT-scan - kunnen<br />

gemaakt worden om de bestralingslocatie te controleren.<br />

Het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> behandelt met het nieuwe toestel ook patiënten<br />

van AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Blasius Dendermonde. Wekelijks<br />

zijn de stafleden van het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> er aanwezig op de consultatie<br />

en op de patiëntenbespreking. Op die manier is de patiënt al<br />

vertrouwd met de arts die hem in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> zal behandelen.<br />

21


Lieven Decavele (foto midden) maakt als gespecialiseerd wondzorgverpleegkundige<br />

ook deel uit van de kerngroep voethospitalisatiedienst.<br />

22 <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove


wondzorg, het DnA van Top in Zorg<br />

De kwaliteit van zorgen continu optimaliseren<br />

is één van de hoofdambities van<br />

het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. Het project ‘wondzorg’<br />

is daar een passend voorbeeld van.<br />

In <strong>2011</strong> kreeg deze activiteit een boost<br />

met de aanstelling van Lieven Decavele,<br />

gespecialiseerd wondzorgverpleegkundige.<br />

Zijn opdracht bestond eruit om<br />

samen met een werkgroep het wondzorgbeleid<br />

uit te schrijven en te implementeren.<br />

Dit leidde tot een gestructureerde<br />

en systematische registratie,<br />

evaluatie en rapportering van de wondzorgactiviteit<br />

in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />

Om “sturing” te geven aan het wondzorgbeleid<br />

van het ziekenhuis werden<br />

de missie, de visie en de strategische<br />

doelen vastgelegd. Deze missie, visie<br />

en strategische doelen worden gedragen<br />

door een “wondzorg werkgroep” en<br />

vormen de rode draad in de kwalitatieve<br />

wondzorgomkadering waar continue<br />

opleiding en bijscholing een must is.<br />

Missie:<br />

– De werkgroep ambieert het “optimaliseren<br />

van het wondzorgproces”<br />

voor de patiënten van het ziekenhuis.<br />

– Zij willen dit realiseren door zorgverleners<br />

met expertise in de verschillende<br />

zorgdomeinen samen te brengen<br />

en door hun kennis en ervaring<br />

te integreren.<br />

– Deze verzamelde “knowhow” willen<br />

zij inzetten op het gebied van<br />

opleiding, onderzoek, innovatie en<br />

dienstverlening met betrekking tot<br />

wondzorg.<br />

Vanuit deze gedachtegang heeft de<br />

werkgroep volgende “visie” voor ogen:<br />

Het aanbieden van “kwaliteitsvolle<br />

wondzorg” aan alle patiënten, door het<br />

implementeren van evidence-based<br />

wondzorg praktijkrichtlijnen in het <strong>OLV</strong><br />

<strong>Ziekenhuis</strong>.<br />

Wat wordt er verstaan onder een<br />

“kwaliteitsvolle wondzorg”:<br />

– is evidence-based, m.a.w. wetenschappelijk<br />

onderbouwd<br />

– is tijdig<br />

– beoogt een snelle wondheling<br />

– tegen een zo laag mogelijk kostprijs<br />

(zowel voor de patiënt als voor de instelling)<br />

– is patiëntgericht.<br />

De werkgroep wil deze “strategische<br />

doelen” realiseren door:<br />

– het verwerven van “kennis” over<br />

wondhelingsprocessen<br />

– het aanreiken van “een methode” die<br />

de hulpverlener toelaat een juiste<br />

wonddiagnose te stellen, met daaraan<br />

gekoppeld een aangepaste behandeling<br />

– het “standaardiseren van wondbehandeling”<br />

om zo de effectiviteit, de<br />

eenduidigheid en de continuïteit te<br />

verhogen<br />

– het “aanleren van vaardigheden”<br />

bij het toepassen van de wondzorg<br />

richtlijnen<br />

– het “bieden van ondersteuning” bij<br />

complexe wondzorg<br />

– het “doorgeven van inzichten” in de<br />

momenteel beschikbare producten<br />

en toepassingsmodaliteiten.<br />

In dit kader werden in samenwerking<br />

met de cel Kwaliteit gedurende het jaar<br />

<strong>2011</strong> intensieve opleidingen gegeven<br />

rond “TIME”-concept.<br />

Hiernaast werd ook het dossier rond<br />

“negatieve druk” in de wondzorg herbekeken<br />

en werden 15 negatieve druktoestellen<br />

ter beschikking gesteld voor de<br />

drie campussen. Dit alles werd gekoppeld<br />

aan een tweedelige opleiding rond<br />

negatieve druktherapie (VAC-therapie),<br />

wat resulteerde in de behandeling van<br />

179 patiënten met VAC-therapie gedurende<br />

het jaar <strong>2011</strong>.<br />

Naast de opleidingen wordt campusoverschrijdend<br />

ook “continuïteit” gegarandeerd<br />

op vlak van wondzorgadvies. Door<br />

middel van een “centraal aanspreekpunt”<br />

worden adviezen verleend bij complexe<br />

of specifieke wondzorg. Zo worden kennis<br />

en ervaring gedeeld met collega’s<br />

over de 3 campussen. In het jaar <strong>2011</strong><br />

werden in totaal 1896 wondzorgadviezen<br />

verleend. Met de opstart van een<br />

ambulante wondzorgconsultatie in april<br />

<strong>2011</strong>, in samenwerking met dr. Steven De<br />

Gendt (Algemene Heelkunde), kende dit<br />

nog een verdere groei. In totaal werden<br />

sinds april <strong>2011</strong> 208 ambulante wondzorgopvolgingen<br />

gerealiseerd.<br />

Het creëren van een overkoepelend<br />

wondzorgbeleid en het verlenen van<br />

advies over en opvolging van patiënten<br />

resulteerde tot slot in een intensievere<br />

samenwerking met de thuisverpleegkundigen<br />

en de huisartsen, met een meerwaarde<br />

voor alle partijen tot gevolg.<br />

23


24<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

3<br />

Hoogtepunten<br />

Doelgericht


Kinder- en Jeugdpsychiatrie ook in <strong>Aalst</strong><br />

Begin maart ging op onze Campus <strong>Aalst</strong><br />

een nieuwe dienstverlening van start,<br />

want voor kinder- en jeugdpsychiatrische<br />

problemen kan men er voortaan bij<br />

dr. Van Bellinghen en zijn team terecht.<br />

Daarmee wordt de hulpverlening op<br />

Campus <strong>Aalst</strong> en Campus Asse verder op<br />

elkaar afgestemd.<br />

De dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie<br />

is geen nieuwe dienst in het ziekenhuis.<br />

Hij ging initieel van start op de Campus<br />

Asse van het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>, toen nog<br />

het Heilig Hartziekenhuis. Intussen staan<br />

vier kinder- en jeugdpsychiaters (artsen),<br />

drie psychologen en twee logopedisten<br />

in voor de opvang en begeleiding van de<br />

kinderen of jongeren. Het is een ambulante<br />

dienst, dus men kan er niet terecht<br />

voor hospitalisatie. De kinderen of jongeren<br />

worden hoofdzakelijk via de huisarts,<br />

de pediater, de school of het Centrum<br />

voor Leerlingenbegeleiding (CLB) doorverwezen.<br />

Vaak wordt ook op eigen initiatief<br />

contact opgenomen met de dienst.<br />

“Men kan voor een brede waaier aan kinder-<br />

en jeugdpsychiatrische problemen<br />

bij ons terecht, zoals ontwikkelings- en<br />

leerstoornissen, opvoedingsproblemen,<br />

emotionele problemen, gedragsstoornissen,<br />

gezinsrelatieproblemen enzovoort”,<br />

aldus diensthoofd dr. Mark Van<br />

Bellinghen. “Na een intakegesprek, en<br />

eventueel een diagnostische procedure,<br />

wordt bepaald wie van ons team de begeleiding<br />

op zich zal nemen. Wanneer<br />

naast gesprekstherapie ook medicamenteuze<br />

ondersteuning nodig is, zal<br />

dat meestal de kinderpsychiater zijn.<br />

Voor bepaalde individuele therapieën is<br />

de psychologe de aangewezen persoon.<br />

De logopediste ontfermt zich meer over<br />

kinderen met leerstoornissen.”<br />

De dienst richt zich naar kinderen en jongeren<br />

tot 18 jaar. Zij worden altijd in de<br />

context van hun gezin, familie, school,<br />

… gezien, dus meestal worden ook volwassenen<br />

betrokken bij de begeleiding.<br />

De dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie<br />

heeft altijd geprobeerd drempelverlagend<br />

te werken. Dat maakt het makkelijker<br />

om de stap naar hulpverlening te<br />

zetten. De locatie van de nieuwe afdeling,<br />

centraal in het ziekenhuis, alsook<br />

de architectuur ervan, versterken dit<br />

nog. “We hebben ernaar gestreefd om<br />

binnen de context van een algemeen<br />

ziekenhuis toch een specifiek kader voor<br />

kinderen en jongeren te creëren waarin<br />

thema-elementen (natuur, bos), kleuren<br />

(groen, wat een bron is van positieve<br />

emoties) en vormen (ronde zitelementen,<br />

want gebogen contouren bieden<br />

een veiliger gevoel dan objecten met<br />

scherpe hoeken) een rol spelen”, klinkt<br />

het bij dr. Van Bellinghen.<br />

De dienst hanteert geen wachtlijsten.<br />

Een kind of jongere kan meestal binnen<br />

de twee weken worden gezien. Ook is het<br />

de bedoeling om de samenwerking met<br />

de Kinderafdeling van het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />

verder uit te bouwen. “Wij streven ernaar<br />

om in beide richtingen de zorg voor<br />

kinderen en jongeren te verruimen. Wij<br />

kunnen bijvoorbeeld een neurologisch<br />

advies aanvragen bij een kind met een<br />

taalstoornis. Pediaters kunnen, wanneer<br />

ze emotionele problemen bij kinderen<br />

vermoeden, dan weer beroep doen op<br />

ons. De fysieke nabijheid komt deze dynamiek<br />

ten goede. De nieuwe dienst Kinder-<br />

en Jeugdpsychiatrie en de nieuwe<br />

consultaties van de kinderartsen bevinden<br />

zich immers in dezelfde vleugel en<br />

vormen een architectonisch geheel.”<br />

25


26<br />

hartteam voor zorg rond de hartpatiënt<br />

Een “hartteam” dat bestaat uit een klinisch<br />

cardioloog, een interventionele<br />

cardioloog en een hartchirurg beslist<br />

best samen met de hartpatiënt over de<br />

meest geschikte behandeling. Dat is één<br />

van de belangrijkste aanbevelingen die<br />

in <strong>2011</strong> door een “Task Force” van Europese<br />

hartspecialisten werd geformuleerd.<br />

De werkgroep werd geleid door<br />

twee Belgen. Een ervan is dr. William<br />

Wijns, cardioloog in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>.<br />

De aanbeveling maakt deel uit van een<br />

reeks richtlijnen, die binnen de medische<br />

wereld om diverse redenen als<br />

“historisch” werden bestempeld. Om te<br />

beginnen zijn ze samengesteld door een<br />

team van 24 specialisten, zowel hartchirurgen<br />

als cardiologen en interventionele<br />

cardiologen. Deze samenwerking<br />

is nooit gezien en maakt een einde aan<br />

eenzijdige beslissingen over wie in welke<br />

omstandigheden voor de patiënt de<br />

beste oplossing kan bieden.<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

Vermits een hartpatiënt doorgaans eerst<br />

gezien wordt door een cardioloog, bestaat<br />

de kans dat de cardioloog de patiënt<br />

binnen zijn vakdomein wil houden.<br />

Met het hartteam krijgt de patiënt een<br />

vakkundig team voor zich dat met hem<br />

de aanvaardbare behandelingskeuzes<br />

bespreekt en in overleg de beste aanpak<br />

bepaalt.<br />

Uiteindelijke doelstelling is om de kwaliteit<br />

van de patiëntenzorg te verbeteren.<br />

Dr. Wijns verduidelijkt: "Het probleem<br />

van de specialist vandaag is dat er zoveel<br />

behandelingen bestaan voor acute en<br />

niet-acute hartziekten en dat het niet altijd<br />

duidelijk is welke meest aangewezen<br />

is voor een patiënt. De opties variëren<br />

van medicamenteuze behandeling over<br />

stentimplantatie, tot chirurgie en combinaties<br />

van deze opties, die de traditionele<br />

disciplines zoals chirurgie en cardiologie<br />

overschrijden. Daarom waren er<br />

richtlijnen nodig. Ze bundelen ongeveer<br />

150 individuele richtlijnen, waarvan 60%<br />

een A- of B-niveau heeft. Dat wil zeggen<br />

dat ze in afdoende mate via a-selecte<br />

studies wetenschappelijk bewezen zijn<br />

om medisch als ‘best practice’ aangenomen<br />

te kunnen worden. De overige 40%<br />

is de mening van de 24 auteurs en van<br />

de 165 clinici die als reviewer optraden.”<br />

In de nieuwe richtlijnen wordt een zeer<br />

sterke focus gelegd op het concept van<br />

het “hartteam”. Dr. Wijns ziet veel nut in<br />

de richtlijnen als benchmark, maatstaf<br />

voor de uitbouw van de klinische praktijk<br />

in de 51 leden-landen van de Europese<br />

Cardiologenvereniging. Daarenboven<br />

worden de ESC-richtlijnen ook buiten<br />

Europa sterk gewaardeerd.<br />

Dr. Frank Van Praet, voorzitter van de Belgische<br />

Vereniging voor Hartchirurgie en<br />

cardiochirurg in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>, vult<br />

aan: “We zijn als chirurgen zeer tevreden<br />

dat de richtlijnen er gekomen zijn. Chirurgische<br />

interventies krijgen veelal een<br />

IA-klasse erkenning, m.a.w. er is voldoende<br />

wetenschappelijk bewijs en aanbeveling<br />

binnen de medische wereld dat de<br />

behandeling effectief en gunstig is voor<br />

de patiënt, en die patiënt moet uiteindelijk<br />

centraal staan. Onze opdracht is nu<br />

om de richtlijnen naar onze leden aan<br />

te bevelen en hun toepassing op te volgen.<br />

Binnen de medische ethiek blijft de<br />

behandelende arts in overleg met de patiënt<br />

desalniettemin soeverein beslissen<br />

over de behandeling.”<br />

Meer info:<br />

– European Heart Journal 2010<br />

(31)2501-2555<br />

– http://www.escardio.org/guidelinessurveys/esc-guidelines


Leden van de KWS-stuurgroep: Guy Cobbaert (Projectleider Elektronisch Patiëntendossier),<br />

dr. Jo Caekebeke (neuroloog) en Steven Creve (IT-directeur)<br />

Samenwerking uZ Leuven<br />

UZ Leuven heeft de voorbije decennia<br />

het Klinisch WerkStation (KWS)<br />

ontwikkeld, een informaticasysteem<br />

voor het geïnformatiseerd beheer<br />

van zijn patiëntendossiers. Een elektronisch<br />

patiëntendossier is een absolute<br />

vereiste om een ziekenhuisbeleid<br />

rond gestructureerde, veilige<br />

en kwaliteitsvolle patiëntenzorg uit<br />

te bouwen.<br />

Dankzij het medisch samenwerkingsverband<br />

‘nexuz health’ wordt<br />

het KWS van UZ Leuven nu ook<br />

gebruikt door andere ziekenhuispartners.<br />

Dit resulteerde in acht ziekenhuizen<br />

die nauw samenwerken<br />

met één medisch dossier per patiënt<br />

en met dezelfde kwaliteits- en vei-<br />

ligheidsondersteunende elektronische<br />

systemen. Het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> is één van<br />

de 8 partners die hieraan deelneemt.<br />

In <strong>2011</strong> werden de eerste stappen gezet<br />

voor de ziekenhuisbrede uitrol van<br />

KWS in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong>. Zo werd<br />

vanaf april het deel ‘agenda’ en ‘medisch<br />

dossier’ binnen een aantal diensten<br />

opgestart. Sinds oktober konden<br />

ook operatiekwartieren met OK-planning<br />

en registratie binnen KWS van<br />

start gaan.<br />

Binnen de Nexuz Health samenwerking<br />

is het PACS-systeem (Picture Archiving<br />

& Communication System) totaal<br />

vernieuwd: beelden afkomstig van de<br />

dienst Medische Beeldvorming worden<br />

voortaan verwerkt op de nieuwe Agfa<br />

PACS in UZ Leuven.<br />

Ten slotte werden ook de diensten IZ en<br />

CCU geïnformatiseerd met het PDMS<br />

(patient data management system) “Metavision”.<br />

Ook hiervoor wordt nauw samengewerkt<br />

binnen nexuz health.<br />

Het spreekt voor zich dat deze realisaties<br />

niet mogelijk zijn zonder de nodige<br />

infrastructuuraanpassingen: de netwerken<br />

van <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> en UZ Leuven werden<br />

onderling gekoppeld via glasvezel: een<br />

2 Gbps end-to-end redundante verbinding<br />

vormt het kloppend hart onder<br />

deze samenwerking.<br />

27


Chris Young (speler Generali Okapi <strong>Aalst</strong>ar) krijgt een medische check-up<br />

28 <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

Screening van basketbalspelers<br />

Naar aanleiding van een hoog aantal<br />

blessures bij de spelers van Generali<br />

Okapi <strong>Aalst</strong>ar in het verleden besliste<br />

de basketbalclub actief aan blessurepreventie<br />

te doen. Samen met enkele specialisten<br />

van het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> (o.m.<br />

van de diensten Pneumologie, Fysische<br />

Geneeskunde & Revalidatie, Orthopedie<br />

en Cardiologie) werd een uitgebreide<br />

onderzoeksbatterij opgestart. Zo kon<br />

van iedere speler een individueel dossier<br />

worden opgemaakt. Dit vormde de<br />

basis om ook het trainingsprogramma<br />

individueel bij te sturen en resulteerde in<br />

een opmerkelijk lager aantal langdurige<br />

kwetsuren.<br />

Naast het medisch luik wordt ook aandacht<br />

besteed aan professioneel voedingsadvies.<br />

De Dieetafdeling van het<br />

<strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> stelde een algemeen<br />

sportvoedingsadvies op voor alle spelers<br />

van het team en de diëtiste is tijdens het<br />

hele seizoen ter beschikking voor individuele<br />

begeleiding.<br />

Sportief manager Danny Verhulst: “Onze<br />

spelers krijgen in het <strong>OLV</strong> <strong>Ziekenhuis</strong><br />

echt een vip-behandeling. De buitenlandse<br />

spelers, die niet vertrouwd zijn<br />

met het ziekenhuis, worden er persoonlijk<br />

ontvangen en naar de onderzoeken<br />

begeleid. Onze ploegarts, dr. Troch, kan<br />

voor verwijzing of voor advies altijd<br />

rechtstreeks bij de specialisten terecht.<br />

Als club zijn wij zeer tevreden over de<br />

samenwerking en uiteraard des te meer<br />

over de goede resultaten, mede dankzij<br />

het screeningsprogramma”.


<strong>2011</strong> in cijfers<br />

29


30<br />

Kerngegevens<br />

1. Beddenaantal<br />

Klassieke hospitalisatie: 844<br />

Daghospitalisatie: 107<br />

2. Klassieke hospitalisatie<br />

Erkende dienst # opnames grote poort # ligdagen Bezettingspercentage<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong><br />

A 973 949 18 491 18 259 84,43% 83,37%<br />

C 12 135 12 529 68 726 70 164 68,97% 70,41%<br />

D 13 765 14 592 84 536 85 553 82,72% 83,71%<br />

E 2 294 2 545 7 595 7 988 49,54% 52,11%<br />

G 2 390 2 453 31 932 33 313 102,92% 107,37%<br />

I 694 327 10 114 10 729 86,59% 91,86%<br />

M 1 799 1 822 8 441 8 501 64,24% 64,70%<br />

Totaal acute diensten (excl. N*) 34 050 35 217 229 835 234 507 77,93% 79,52%<br />

Sp-chronisch 1 0 10 077 10 487 92,03% 95,77%<br />

Sp-palliatief 52 36 1 715 1 707 78,31% 77,95%<br />

Totaal fusieziekenhuis (excl. N*) 34 103 35 253 241 627 246 701 78,44% 80,08%


3. Kerncijfers<br />

Aantal bevallingen: 1 705<br />

Aantal dagkliniekcontacten: 50 497<br />

Aantal consultaties: 386 191<br />

Aantal spoedgevallen: 38 661<br />

Aantal ingrepen Operatiekwartier: 48 518<br />

4. herkomst patiënten<br />

5. Personeel<br />

Aantal fulltime equivalenten: 1 997,56<br />

Aantal medewerkers: 2 651<br />

% aantal vrouwen: 83,74%<br />

% aantal mannen: 16,26%<br />

% voltijdse medewerkers: 49,75%<br />

% deeltijdse medewerkers: 50,25%<br />

# opnames grote poort # Dagkliniekcontacten<br />

Abs. % Abs. %<br />

Regionaal rekruteringsgebied 25 538 72,44% 37 140 73,55%<br />

Extraregionaal rekruteringsgebied 9 715 27,56% 13 357 26,45%<br />

Totaal 35 253 100,00% 50 497 100,00%<br />

31


32<br />

Activiteitenverslag – Financieel<br />

Balans <strong>2011</strong> (in 1 000 €)<br />

ACTIVA<br />

VASTE ACTIVA 220 912<br />

Oprichtingskosten 5 802<br />

Immateriële vaste activa 2 503<br />

Materiële vaste activa 212 607<br />

Financiële vaste activa 0<br />

VLOTTENDE ACTIVA 175 516<br />

Vorderingen op meer dan één jaar 8 764<br />

Voorraden en bestellingen in uitvoering 5 119<br />

Vorderingen op ten hoogste één jaar 108 940<br />

Geldbeleggingen 30 030<br />

Liquide middelen 21 365<br />

Overlopende rekeningen 1 298<br />

TOTAAL ACTIVA 396 428<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong> <strong>OLV</strong> <strong>Aalst</strong> | Asse | Ninove<br />

PASSIVA<br />

EIGEN VERMOGEN 206 119<br />

Dotaties en inbreng in kapitaal 6 628<br />

Reserves 28 923<br />

Overgedragen resultaat 102 236<br />

Investeringssubsidies 52 080<br />

Voorzieningen voor risico’s en kosten 16 252<br />

SCHULDEN 190 309<br />

Schulden op meer dan één jaar 93 467<br />

Schulden op ten hoogste één jaar 95 486<br />

Overlopende rekeningen 1 356<br />

TOTAAL PASSIVA 396 428


esultaat <strong>2011</strong> (in 1 000 €)<br />

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 316 892<br />

Omzet 297 683<br />

Geactiveerde interne productie 164<br />

Overige bedrijfsopbrengsten 19 045<br />

BEDRIJFSKOSTEN -324 711<br />

Voorraden en leveringen -80 064<br />

Diensten en bijkomende leveringen -95 651<br />

Bezoldigingen en sociale lasten -124 723<br />

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten en -23 493<br />

materiële vaste activa<br />

Waardeverminderingen op vlottende activa -395<br />

Voorzieningen voor risico’s en kosten 1 034<br />

Overige bedrijfskosten -1 419<br />

Financiële opbrengsten 6 877<br />

Financiële kosten -3 855<br />

RESULTAAT UIT DE GEWONE ACTIVITEITEN -4 797<br />

Uitzonderlijke opbrengsten 2 014<br />

Uitzonderlijke kosten -683<br />

TE BESTEMMEN RESULTAAT -3 466<br />

Aanwending reserve Masterplan -4 153<br />

Over te dragen resultaat 687<br />

33


www.olvz.be<br />

36<br />

oLv <strong>Ziekenhuis</strong><br />

Campus <strong>Aalst</strong><br />

Moorselbaan 164<br />

9300 <strong>Aalst</strong><br />

T. 053 72 41 11<br />

F. 053 72 45 86<br />

oLv <strong>Ziekenhuis</strong><br />

Campus Asse<br />

Bloklaan 5<br />

1730 Asse<br />

T. 02 300 61 11<br />

F. 02 300 63 00<br />

oLv <strong>Ziekenhuis</strong><br />

Campus Ninove<br />

Biezenstraat 2<br />

9400 Ninove<br />

T. 054 31 21 11<br />

F. 054 31 21 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!