Views
5 years ago

dpo_2004.pdf

dpo_2004.pdf

iv V O O R R E D E N .

iv V O O R R E D E N . tuur van den mensen voordvloeit, dat men daar van geen' afïhnd kan doen, zonder zich tevens van de natuur en derzelver heilige inftellingen te verwijderen, zoo moet noodwendig daar uit volgen , dat het een ongeluk voor een Volk is, deeze vrijheid te misfen, en dat bij een Volk, het welk zich deeze regten ftraffeloos laat ontrooven , het zedenbederf reeds tot eene aanmerkelijke hoogte moet geklommen zijn. Wie toch, wiens arm niet door overdaad en wellust ontzenuwd, wiens moed niet door allerleie buitenfpoorigheeden verzwakt en in lafhartigheid ontaart, en in wiens hart niet het edel gevoel van eigen waarde , dat de goede Schepper zelfs in den mensen, gelegd heeft, geheel verdoofd is, zal zich bedaard en onverfchillig wetten , willekeurige wetten laaten voorfchrijven, waf hij gelooven of niet gelooven , hoe hij denken of fpreeken moet? Wie, aan den anderen kant, zal het waagen om aan menfchen, wier gevoel voor deugd en waare grootheid nog niet door de zwelgerijen van den wellust verdoofd of wel geheel uitgebluscht is, te beveelen of hun met ge-

# E N, v geweld te dwingen om te gelooven en te fpreeken, niet wat Waarheid is, maar wat eenige weinige hun en hunne medeburgers voor waarheid willen opdringen? -— Voorzeker niemand; want ieder, die het in zijn hart mogt hebben, om waarheid en regt aan zijn gewaand Eigenbelang ondergefchikt te maaken , jnag zich vrijelijk verzekerd houden , dat bij de onbedorven kinderen der natuur , bij wien Godsdienst en deugd met in woorden maar in daadelijke werkzaamheid beftaan , zijne beveelen met den Houten blik der verachting ontvangen en zijne dwangmiddelen met leeuwen krachten te keer gegaan zullen worden > daar hunne wélgefpierde armen door een' onverfchrokken moed gefterkt worden ; een' moed, dien de bewustheid hunner goede zaak, als op het regt der natuur gegrond, hun inboezemt. Daarentegen gaan zedenloosheid en oVerheerfching fteeds hand aan hand, en ieder ftap , dien wij aan de hand van het zedenbederf voorwaards doen, voert öhs zekér, onvermijdelijk zeker een ftap nader tot de flavernij; de zedeïoos'heid toch verdooft dat edel gevoel Van * 3 -el -

 • Page 1: [1152 E 12]
 • Page 4 and 5: Zeldzaam zijn die gelukkige tijden,
 • Page 8 and 9: Vi V O O R R E D E N . eigen waarde
 • Page 10 and 11: vin VOORREDEN. zaaken, zijne oogen
 • Page 12 and 13: U V O O R R E D E N , der voornaamf
 • Page 14 and 15: xn V O O R R E D E N . om dezelve t
 • Page 16 and 17: 3 J5 IJ Z O N D E R H E D E N het l
 • Page 18 and 19: 4 B IJ Z O N D E R H E D E N genoom
 • Page 20 and 21: ff B IJ Z O N D E R H E D E N werk
 • Page 22 and 23: S B I J Z O N D E R H E D E N Den z
 • Page 24 and 25: tO B I J Z O N D E R H I D B N mark
 • Page 26 and 27: *2 B IJ Z O N D E R H E D E N denze
 • Page 28 and 29: 14 B IJ ZONDERHEDEN termiddag omtre
 • Page 30 and 31: I
 • Page 32 and 33: X8 BïJ Z O N D E R H E D E N na de
 • Page 34 and 35: Si BIJ Z O N D E R H E D E N zijnde
 • Page 36 and 37: %Z BIJ Z O N D E R H E D E N ,, zul
 • Page 38 and 39: M B IJ Z O N D E R II E D E N deeze
 • Page 40 and 41: 96 ï IJ ï O N D I R H E D E N bom
 • Page 42 and 43: £8 BIJZO NDERHKDujvf ge oogenblikk
 • Page 44 and 45: SO B IJ Z O N D E R H E D E N „ d
 • Page 46 and 47: 3» EÏJ Z O N D E R H E D E N den,
 • Page 48 and 49: 54 B ij Z O N D E R H E D E N diena
 • Page 50 and 51: 36 B IJ Z O N D E R H E D E N „ d
 • Page 52 and 53: 38 B IJ Z O N D E R H E D E N r-jÊ
 • Page 54 and 55: 40 B I J Z O N D E R H E D E N Zond
 • Page 56 and 57:

  42 B IJ Z O N D E R H E D E N dan t

 • Page 58 and 59:

  44 » IJ Z O N D E R H E D E N over

 • Page 60 and 61:

  & B IJ Z O N D E R H E D E N armée

 • Page 62 and 63:

  48 B IJ Z O N D E R H E D E N pes v

 • Page 64 and 65:

  gO EJJ Z O N D E R H E D E N arme l

 • Page 66 and 67:

  5'ï B ij Z O N D E R H E D E N Alh

 • Page 68 and 69:

  54 B I J Z O N D E R H E D E N pene

 • Page 70 and 71:

  5

 • Page 72 and 73:

  BIJ Z O N D E R H E D E N „ zijt,

 • Page 74 and 75:

  B IJ Z O N D E R H E D E N Daar wie

 • Page 76 and 77:

  62 B IJ Z O N D E R H E D E N crdre

 • Page 78 and 79:

  64 B I J Z O N D E R H E D E N eeni

 • Page 80 and 81:

  66 B IJ Z O N D E R H E D E N „ N

 • Page 82 and 83:

  68 B IJ Z Ó N D E R H E D E N „

 • Page 84 and 85:

  fO BIJ Z O N D E R H E D E N De naa

 • Page 86 and 87:

  73 B IJ ZON D E R H E D EN de: „

 • Page 88 and 89:

  74 B IJ Z O N D E R H E D E N zich

 • Page 90 and 91:

  y6 BIJ Z O N D E R H E D E N vijand

 • Page 92 and 93:

  76 BIJZONDERHEDEN bedacht hij zich,

 • Page 94 and 95:

  8o B IJ ZONDER HE DEN dat hij, met

 • Page 96 and 97:

  83 B IJ Z O N D E R H E D E N ken ,

 • Page 98 and 99:

  ?4 B I J Z O N D E R H E D E N Gedu

 • Page 100 and 101:

  8

 • Page 102 and 103:

  88 B IJ Z O N D E R H E D E N van b

 • Page 104 and 105:

  QO BIJ Z O N D E R . H E D E N ftre

 • Page 106 and 107:

  9» » IJ Z O N D E R H E D E N ge,

 • Page 108 and 109:

  94 B IJ Z O N D E R H E D E N Mat&

 • Page 110 and 111:

  g6 BXJ Z O N D E R H E D E N den de

 • Page 112 and 113:

  $8 BIJ Z O N D E R H E D E N te doe

 • Page 114 and 115:

  ICO B IJ Z O N D E R H E D E N deï

 • Page 116 and 117:

  fO* B IJ Z O N D E R H E D E N Will

 • Page 118 and 119:

  ï e 4 * X J Z O N D E R H E D E N

 • Page 120 and 121:

  IQ.6 B IJ Z O N D E R H E D E N Men

 • Page 122 and 123:

  l°3 B IJ Z O N D E R H E D E N Een

 • Page 124 and 125:

  tm B r j Z Ö N D Ë R H f e D E N

 • Page 126 and 127:

  •113 BIJ Z O N D E R H E D E N .

 • Page 128 and 129:

  ïr4 B Ï J Z O N D E R H E D K N 5

 • Page 130 and 131:

  IlfJ B IJ Z O N D E R H E D E N „

 • Page 132 and 133:

  tlS B Ij/ Z O N D E R H E D E N in

 • Page 134 and 135:

  In» BIT Z O N D E R H E D E N vert

 • Page 136 and 137:

  »2» B I J Z O N D E R H E D E »

 • Page 138 and 139:

  124 BIJZO N D E R H B D E N geplant

 • Page 140 and 141:

  12.6 B IJ Z O N D E R TI E D E ü d

 • Page 142 and 143:

  128 BIJZ OND ER H E D E N „ Waaro

 • Page 144 and 145:

  I3Ó BIJ Z O N D E R H E D E N len

 • Page 146 and 147:

  f§S B IJ Z O N D E R H E D E N med

 • Page 148 and 149:

  f34 BIJZONDERHEDEN WEGEN* BREDA. fc

 • Page 150 and 151:

  I36 B IJ t A A O E N. Heeren Staate

 • Page 152 and 153:

  ijS B IJ & A G E N; Art, 6. Dat aan

 • Page 154 and 155:

  HO B IJ t A A O E Ni Art. 13. Dat a

 • Page 156 and 157:

  143 B IJ E A G E N. gers en ingezee

 • Page 158 and 159:

  144 B IJ 1/ A A O E jr. zullen zijn

 • Page 160 and 161:

  I46 »KIJ I» A G E M. Revolutionai

 • Page 162 and 163:

  f48 B IJ X A O B W. - verfchrikiijk

 • Page 164 and 165:

  XgO B IJ L A O B H» Herinnert u fl

 • Page 166 and 167:

  » IJ L A G E N, meene Vergadering,

 • Page 168 and 169:

  * IJ t * 8 ï K. Indien gij vervult

 • Page 170 and 171:

  I5 0 • IJ I* A ö E N» M. Antwoo

 • Page 172 and 173:

  15* B IJ & A e B «. Wij hebben de

 • Page 174 and 175:

  100 B IJ L A O E tf. dankbetuiginge

 • Page 176 and 177:

  IÓÜ B IJ L A G E K. zoo trotsch o

 • Page 178 and 179:

  1Ó"4 B Ij L A G E N. Martelaaren v

 • Page 180 and 181:

  J66 B IJ L A G B N. R. Translaat. B

 • Page 182 and 183:

  '168 B IJ E A G E N. die aangevalle

 • Page 184 and 185:

  17° » IJ t, A G E N; mooglijk te

 • Page 186 and 187:

  »7 3 B IJ L A A « E K.' noch zelf

 • Page 188 and 189:

  174 B IJ t A A O E Pf. V. Lijst der

 • Page 190 and 191:

  Ï7y?öZ,p e fchadigd. Grofs. P. de

 • Page 192 and 193:

  I78 B IJ L A A befchadigd. Wed. VOl

 • Page 194 and 195:

  l8o B IJ L A G E N. BRUO-S T R A A

 • Page 196 and 197:

  JÏ3 B IJ V A O E N. kasteel van An

 • Page 198 and 199:

  tH 1' IJ t A G E N. eene misdaad, d

 • Page 200 and 201:

  lS«5 » IJ t- A O B N. vreedzaame

 • Page 202 and 203:

  188 B IJ L A G E N. gers deezer Sta

 • Page 204 and 205:

  *9° B IJ I, A 6 B N. en niemand to

 • Page 206 and 207:

  19* B I] L A G C K. Bb. (bladz. 70.

 • Page 208 and 209:

  194 » IJ 1/ A O E N. Gysbertus Buy

 • Page 210 and 211:

  196 » IJ E A O E N. van fommige In

 • Page 212 and 213:

  198 B IJ L A G E N. kommert u niet;

 • Page 214 and 215:

  ÏOO S IJ L A G E N. de publieke ru

 • Page 216 and 217:

  26Z B IJ h A O E N. En de guarnifoe

 • Page 218 and 219:

  20f B IJ h A A G E N. Art. 5. Schui

 • Page 220 and 221:

  106 B IJ L A G E ft, misfarisfen en

 • Page 222 and 223:

  £08 B IJ L A A O É N» li, Extrac

 • Page 224 and 225:

  aio B IJ ZJ A O E K. „ na gearres

 • Page 226 and 227:

  |ÏI3 B IJ L A G E N. Welke refalut

 • Page 228:

  B U t, A C E N. ben, exemplaar zull

Corpus dipolmaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke ...